Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Milan Sirotník, Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Číslo: l 00378608/2019 
Dátum: 06.02.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Milan Sirotník 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100371533/2019 a 100376897/2019 zo dňa 05.02.2019 je uložená na Daňovom 
úrade Prešov Jarková 48, 080 O l Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100371533/2019 a 100376897/2019 zo dňa 05.02.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať 
v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov Jarková 48, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 
18 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
/ 
j;/ 
fí 
·······i~ťci:~~~;;~~á······· 
vedúci oddelenia daňovej kontroly 
8 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)