Stavebné povolenie: "PREŠOV-MAGURSKÁ č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA STRECHY".

Stavebné povolenie

06.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vyvesené dňa ___ -...:6;::... . .;:.;OZ;;.;. . ..;.;.2.;...;.
01
9;..__ 
Zvesené dňa----------
Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/15798/2018-Fa V Prešove dňa: 31.01.2019 
Vec 
Žiadosť 
o vydanie stavebného povolenia -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol 
Prešov /správca BD/ na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome ulici 
Magurská 1,3,5 v Prešove. 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto Prešov stavebný úrad podľa § 117ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel na základe podanej 
žiadosti 
žiadateľa /stavebníka l-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
/správca BD/ 
na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome 
na ulici Magurská 1,3,5 v Prešove /uznesenie č. 3-záznam zo schôdze 
vlastníkov bytov v bytovom dome 
na ul. Magurská 1,3,5, Prešov, konan~ dňa 
26.04.2018/ o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: "PRESOV -
MAGURSKÁ 
č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA STRECHY", miesto 
stavby-bytový dom 
na ulici Magurská vchod č. 1,3,5" Prešov, súpisné číslo 7005, na 
pozemku parcelné č. KN C 14310/48, katastrálne územie Prešov preskúmal podanú 
žiadosť stavebníka v stavebnom konaní podľa § 62 ods. l stavebného zákona s dotknutými 
orgánmi a 
so známymi účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Zmena dokončenej stavby pod označením: "PREŠOV-MAGURSKÁ č. 1-5, OBNOVA 
BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA 
STRECHY", miesto stavby-bytový dom na ulici 
Magurská vchod 
č. 1,3,5, Prešov, súpisné číslo 7005, na pozemku parcelné č. KN C 
14310/48, katastrálne územie Prešov pre stavebníka Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 
30, 080 Ol Prešov /správca BD/ na 
základe splnomocnenia vlastníkmi bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome na ulici Magurská 1,3,5 v Prešove l zo dňa 
26.04.2018/ sa podľa § 66 stavebného zákona 
povoľuje. 
Obnova zahŕňa: 
výstavbu novej strešnej konštrukcie bytového domu 
Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad určuje tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou /09.2018/, ktorú 
vypracoval: ARCHITEKTONICKÝATELIÉR Ing. arch. Ján 
Katuščák -autorizovaný 
architekt, 
M. Nešpora č. 39, 080 Ol Prešov ateliér: Moyzesova 55, 080 Ol Prešov 
overenou v stavebnom konaní, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, 
prípadné zmeny sa nesmú 
uskutočnit' bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
2. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších predpisov(§ 
35 ods. 1). . 
3. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné tec~ické požmdavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MZP SR č. 532/2002 Z. 
z., bezpečnostné predpisy, slovenské technické normy a návody stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
4. Stavebné práce treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
5. 
Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. l písm. d) stavebného zákona. 
6. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác 
v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
8. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa§ 46d ods. 2 stavebného zákona. 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
l 
O. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
12. Po 
skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
13. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade je povinný 
tieto škody 
nahradiť. 
14. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani neprimerane obmedzované bežné užívanie bytov. 
15. 
Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavebných úprav na stavbe je 
stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a v zmysle všeobecného záväzného nariadenia 
Mesta Prešov o odpadoch. 
16. 
Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to 
na žiadosť stavebníka. 
17. 
Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
18. 
So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
19. Stavebník 
je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 
resp. 
na osobitné užívanie /záberu/ verejného priestranstva na umiestnenie stavebného 
zariadenia 
l lešenia, veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu, eko WC, stavebnej 
techniky/ Mesto 
Prešov-MsÚ Prešov príslušný odbor. 
20. Stavebník pri uskutočňovaní stavebných úprav je povinný postupovať v súlade s 
osobitnými právnymi predpismi a opatreniami 
určenými vo vyjadreniach dotknutého 
orgánu -Okresného úradu Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie -oddelenia 
ochrany prírody a a vypraných zložiek životného prostredia -odpady pod 
č. OU-PO
OSZP3-2018/042005-02 
zo dňa 16.06.2018. 
21. Stavebník pri uskutočňovaní stavebných úprav je povinný realizovať opatrenia určené 
v stanovisku Mesta Prešov, Odboru hlavného architekta mesta /pod č. OHAM/14144/20 18 
149295/2018 zo dňa 17.10.2018/ a to: 
-v rámci riešenia strešných doplnkov bude konštrukcia strechy obsahovať snehové 
zá?rany, ventilačné hlavice umiestnené nad rovinou strechy, presvetlenie podstrešného 
pnestoru 
-na zastrešenie použiť krytinu v sivej farbe 
-zrealizovať minimálny presah strešnej konštrukcie nad priečelím objektu v rámci 
technických možností konštrukcie strechy a vyspádovania 
dažďových žľabov do 
pôvodných strešných zvodov. 
Stavebník 
je povinný písomne požiadať stavebný úrad po ukončení stavebných prác na 
stavbe o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia podľa§ 79 stavebného zákona. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií stavebných prác na stavbe doložiť atesty a certifikáty 
všetkých výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe, doklady o bezpečnej prevádzke el. 
rozvodov a zariadení ak boli 
uskutočnené v rámci obnovy bytového domu. 
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani so strany 
dotknutých 
orgánov. 
Odôvodnenie 
Žiadate!' /stavebník/-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov /správca BD/ 
na základe splnomocnenia /zo dňa 26.04.2018/ vlastníkmi bytov anebytových priestorov 
bytového domu 
na ulici Magarská 1,3,5 -Prešov podalo dňa 12.11.2018 na tunajšom 
stavebnom úrade 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: 
"PREŠOV-MAGURSKÁ č. 1-5 OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA 
STRECHY", 
bytový dom na ulici Magurská vchod č.l ,3 ,5 v Prešove, súpisné číslo 7005, na 
parcele 
číslo 14310/48, katastrálne územie Prešov. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie . 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom zo 
dňa 30.11.2018 pod. č. SÚ/15798/2018-Fa 
začatie stav~bného konania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa 
osobitných predpisov jednotlivo a vzhľadom na to, že ide o stavbu s veľkým počtom 
účastníkov konania, títo boli o začatí stavebného konania upovedomení formou verejnej 
vyhlášky. Podaná 
žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti, stavebný 
úrad upustil v súlade s §61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho 
zisťovania a od ústneho 
pojednávania. 
V dokladovej časti stavebník doložil: 
-súhlasné stanovisko Mesta Prešov MsÚ v Prešove Odboru hlavného architekta mesta zo 
zo 
dňa 17 .l O .2018 pod č. OHAM/14144/20 18 149295/2018 -opatrenia zapracované v bode 
č. 21 podmienkovej časti rozhodnutia. 
-súhlasné stanovisko OR HaZZ v Prešove pod č. ORHZ-P02-2018/000225-002 zo dňa 
02.11.2018, 
-vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo 
dňa 08.11.2018 pod. č. OU
PO-OSZP3-2018/042001-02, 
-vyjadrenie OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 
/odpady/ 
pod č. OU-PO-OSZP3-2018/042005-02 zo dňa 16.10.2018-opatrenia 
zapracované v bode 
č. 20 podmienkovej časti rozhodnutia. 
Stavebný úrad v 
uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 ods. 
l a 2 stavebného zákona a konštatoval, 
že uskutočnením l ani budúcim užívaním l stavby nie 
sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy účastníkov konania. Stavebníci majú k bytom v bytovom dome vlastnícke právo - L V 
č. 11516. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 453/200 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj s ním súvisiacich 
právnych predpisov. 
Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia 
ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe , komplexnosti výstavby , dodržania 
všeobecných technických požiadaviek 
na výstavbu, predpisov a technických noriem, 
požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej 
užívania 
na životné prostredie ako aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 
080 
Ol Prešov /správca BD/ na základe splnomocnenia /záznam zo schôdze vlastníkov bytov 
bytového domu na 
Ul. Magurská 1,3,5 -Prešov konanej dňa 26.04.2018, uznesenie č.3/ 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Magurská 1,3,5, v Prešove 
spÍňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola v súlade so zákonom NR SR č. 14511995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená podľa položky č. 60 písmena 
c) sumou vo výške 
100,00 €. Správny poplatok žiadateľ uhradil v pokladni Mestského úradu 
v 
Prešove dňa 12.11.2018-doklad č. 47/1859/2018. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle 
§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). Posledný deň tejto lehoty je 
dňom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 ods.2 zákona č. 
7111967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní l správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na 
správny orgán , ktorý rozhodnutie vydal -Mesto Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 Ol. Včas 
podané odvolanie má podľa ustanovenia § 55 ods. l správneho poriadku odkladný účinok. 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
prim' 
Prílohy 
Overená projektová dokumentácia l 1x pre stavebníka, l x pre mesto/ 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou 
sa oznamuje rozhodnutie -zmena dokončenej stavby: "PREŠOV -
MAGURSKÁ 
č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA STRECHY" bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
-6. OZ. 2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie-zmena dokončenej stavby: "PREŠOV
MAGURSKÁ č. 1-5, OBNOVA BYTOVÉHO DOMU VÝSTAVBA STRECHY" bola 
zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov 
dňa ................................................................... . 
Pečiatka a podpis 

• 
REZ A·A M 1:100 
·-
• 
, 
POZNAMKA: 
• BYTOVf DOK JE 8+1 POOLAZNA STAVBA PAHElOVEHO DOMU SYSTEMU TP PI 14/PO 
• ()(NÁ POV~ -OOEVENE, PLASTOVE 
• KONSTRIJ<CNA YfSKA POOI.AZIA JE 2800 u 
• NOSNE MURIVO JE SKlADANY SENDVICOYY PANEL hr 300 mm 
• BYTOYf DOM JE PRESTRESENf PLOCHOU STRECHOU-KRYTINA ASF. PÁSY 
LEGENDA MA TERIALOV: 
l J ' I()'DIIl( lll!l\11 
LEGENDA PODROBNOSTI: 
• S1ll:9ll ma -Plirnffi!IIIE -1111 a 111 • • Olli, IOll' 3 b 
• llf.-1.!( -~!VICE 1'l!lllt y JMXIt RKmt 
• N4-liiii'E110CI.l 111<800 lOWOI • IIJ\mAIIIE Al'iii(!EliJE Ylll.OOlt:attln • 10 b • 
Q!Al[NI[ SAil!TY A VZIIDOlt:attlll' PllOIIIOZJAAJ(IJ JllJ.ICIIlJ UF AloQ hr. 40 • 
P4 o 1>1\lfll\'AHI I{'JRACJA HlAVICA OJvrnA!IIA IIAH/oli!ICIE • PREJ(I!NJE POTlUII! -10 to 
P5 o VlEZ OO PCOOIIIVJA • PIIHIPO!IARJIY • f!IIRO l!f 601bl0!1 ., • 3 b 
1'!1 • IIAE'IEN! PIICIIW<A LIYl(J. 
P1 o 11.\YRKII'NII YE1111CIA 111<Siltl li»WW:D • CIJI(IRANIE I'OOIAJ\'IA -S b 
LEGENDA TEsARSKYCH PRVKOV: 
<D ' d!ICYA-
<D • OlL4IIM. -_.,, -
CD • I'OIIlR>1CA 6l/1Sl 
SKLADBA STREŠ. PLÁ.ŠfA: 
s 
CD • "''zxte.\ ISOJ'1I) 
CD • VAZ!CltA 150.124{1 CD t ST(Pll( 150/150 
as : ~~~:~:lDD 
MI:'STO PRJi~~V 
M~ "hk) ::,rad PR,~Sov 
'iliiVt" l .h 
~---.,_.*• 
.. "'~"' . ~1·01 >l<>t'<l_ 
"!...:/ '.l"l-f$/.#Vf-F"'> 
V Prdo,. d., ~ 
.J(. <?f:."L.•Pr'l. ..... ~= 
tO ,()()~255,00 
~ 
~ 
$ 
AAK•IIJC.ARCH.JÁII KATU$tlK autorizovaný architekt 
L/CCICIA: 0321 AA 
. 
. . . . .. 
Slll.D ""o.e<CIE: MOYZESOVA č.55, PRESOV, lel.lox.05117715028 . 
. .. 
. •, 
;;;1~;r· · i. 
• . 
INVEST!Jl: BYTOVÉ DRUŽSTVO PREŠOV 
SII.PFIO ' 
''--t\ 
PRO~kT PRE 
• 
BAJKALSKÁ č. 30, 010 Ol PREŠOV 
REALIZ.l.CIU STAVBY 
' 
l 
.. . 
• 
. 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)