Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: pozemku parc. č. KNE 1346/9 o výmere 161 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaného na LV č. 2065, k. ú. Solivar za účelom zabezpečenia prístupu k rodinnému domu a záhrade vo vlastníctve žiadatel'a.

11.04.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)