Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia: "1971- R4 Prešov- Severný obchvat".

Oznámenie o začatí vyvastňovacích konaní - informácia

07.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        , , v 
OKRESNY URAD PRESOV 
odbor výstavby a bytovej politiky 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
Číslo: OU-PO-OVBP2/2019/10256/13257/ŠSS-DA V Prešove: 04.02.2019 
Platí aj pre spisy č. 2019/9987,9988,9990,9991,9992,9993,9994, 10257, 10258, 10259, 10262, 10263, 
10264, 10269,10271, 10273, 10274, 10275, 10285, 10286, 10287, 10288, 10291. Vec 
Oznámenie o začatí VYVlastňovacích konaní -informácia 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný 
vyvlastňovací orgán podľa § 7 ods. l zákona č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov 
a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 
(ďalej len "zákon o vyvlastňovaní"), podľa § l O ods. l zákona o vyvlastňovaní 
informuje verejnosť, že dňa 30.01.2019 boli začaté vyvlastňovacie konania pre stavbu 
"1971-R4 Prešov-Severný obchvat". 
Podľa § l O ods. 2 zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné 
informácie: 
a) účel vyvlastnenia: obmedzenie vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam na 
dobu l rok, 
b) 
vyvlastniteľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 
04 Bratislava, zastúpený spoločnosťou MPV PO -združenie, zastúpené: Ing. Peter 
Cengel-GEOFLEX-katastrálna zememeračská služba, Gemerská 3, 040 ll Košice, 
c) katastrálne územie: Prešov, 
d) parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: 
parc. KN-E 
č. 1816/2, 1922/35, 1922/36, 1777/207, 1885/2, 1845/2, 1910/1, 
1922/32, 1822/2, 1822/40, 1885/3, 1885/12, 1821/1, 1881/79, 1881/79, 1891, 
1896, 1844/8. 
parc. KN-C 
č. 14059/3. 
Podľa § l O ods. l zákona o vyvlastňovaní, vyvlastňovací orgán je povinný informovať 
verejnosť na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle o začatí vyvlastňovacieho konania 
do siedmich dní od 
doručenia návrhu a o skončení vyvlastňovacieho konania do siedmich dní od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení. 
Podľa § l O ods. 3 tohto zákona, uvedenú informácie podľa odseku 2 zverejní na svojej 
úradnej tabuli a 
na svojom webovom sídle obec, ak ho má zriadené, v ktorej katastrálnom území 
sa 
vyvlastňovaný pozemok 
alebo vyvlastňovaná stavba nachádza. 
Informácia o 
začatí vyvlastňovacích konaní bude zverejnená na úradnej tabuli Okresného 
úradu Prešov, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov, na webovom sídle Okresného úradu Prešov 
"Úradná tabul'a", 
na úradnej 
tabuli mesta 
Prešov a na webovom sídle mesta Prešov, ak ho má 
zriadené. Okresný úrad Prešov 
(;dbor výstavby a bytove~politiky 
Némí$stie mieru fJ 
Zverejnené dňa: 
ÚRAD 
PRESoV 
l 
OKRESNÝ 
Telefón 
+421/51/708 23 56 
+421/51/708 
23 82 
Fax 
+421/51/773 26 63 
Á 081 92 Preäov 
/~UCUCA~~ 
Ing. Andrea Marcinková 
vedúca odboru 
E-mail Internet 
Anna.Oovalova@minv.sk www.minv.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)