Ponuka prenájmu nebytových priestorov, Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 14. 1. 2019.

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

07.02.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Ponuka prenájmu nebytových priestorov 
Obchodná verejná súťaž 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom vol'ných 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Prešov: viď príloha "Zoznam vol'ných nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov k 14. 1. 2019". 
Formulár na podávanie návrhov (prihlášok) do súťaže, ktorý obsahuje podstatné náležitosti 
a dojednania zmluvy o budúcom prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, je 
prístupný na internetovej stránke mesta 
Prešov a na oddelení služieb občanom Mestského úradu 
v 
Prešove v kancelárii prvého kontaktu. 
Záujemca odovzdá svoju písomnú ponuku, ktorú 
budú tvoriť nižšie uvedené prílohy, do podatel'ne 
Mestského úradu v 
Prešove, Hlavná 73, alebo Jarková 26 (klientske centrum), v zalepenej obálke 
s názvom 
"PONUKA PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV-NEOTVÁRAŤ-k rukám predsedu 
komisie" v termíne do 2 ~. FEB. 1019 do 15.00 hod. 
Písomné ponuky bez príloh budú zo súťaže vylúčené. 
Prílohy tvoria: 
vyplnený formulár -prihláška do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových 
priestorov vo 
vlastníctve mesta Prešov (v prílohe), 
súhlas 
so spracúvaním osobných údajov (fyzická osoba-nepodnikatel'), 
Predložené ponuky budú komisionálne otvorené, pričom hlavným kritériom hodnotenia bude najvyššia 
ponúknutá cena za m2
, 
zároveň ponúkaná cena by nemala byť nižšia ako najnižšia cena nájmu 
v zmysle 
§ 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (uvedené 
v 
prílohe "Zoznam vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 14.1. 2019"). 
Vyhlasovatel' si vyberie najvýhodnejší z predložených návrhov a oznámi výsledok vyhodnotenia súťaže 
záujemcom v lehote do 5 pracovných dní od jej vyhodnotenia. Vyhodnotenie súťaže vyhlasovatel' 
uskutoční najneskôr do 1 O pracovných dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov. 
Vyhlasovatel' 
si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť, odmietnuť všetky predložené 
návrhy, právo 
zmeniť termín podávania návrhov a právo nepriznať záujemcovi nárok na náhradu 
nákladov spojených s 
účasťou v súťaži, a to spôsobom a za podmienok ustanovených § 281 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Pri tzv. prechodne obsadených nebytových priestoroch má doterajší nájomcalpodnájomca právo 
pokračovať v ich prenájme za najvyššiu cenu ponúknutú za príslušné nebytové priestory v rámci 
súťaže, ak si toto právo uplatní najneskôr do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy za týmto účelom; 
uplatnenie tohto práva nie je podmienené účasťou doterajšieho nájomculpodnájomcu v súťaži. 
V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov, je potrebné si túto dohodnúť priamo so správcami 
uvedených nebytových priestorov, a to: 
PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, Prešov -č. t. 7732084 -Mgr. Nadzonová 
Oddelenie školstva, mládeže a športu -Msú v Prešove, Jarková 26, Prešov č. t. 3100 543 -
Kollárová 
Oddelenie 
mestského majetku-Msú v Prešove, Jarková 24, Prešov č. t. 3100 240-Tureková 
PKO Prešov, Hlavná 50, Prešov-č. t. 7723741, 0905 797 449-Mgr. Ferenc 
ZŠ Važecká -
č. t. 7706755 -Mgr. Baník 
ZŠ 
Lesnícka-č. t. 7700215-Mgr. Lukáčová 
V Prešove dňa 
-6. FEB. 2019 
F -MsÚ/SP-2211/3 
; 
.~--
/ 
/~ 
(J 
-...... -""'-
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta Prešov 
~·o MESTO PREŠOV 
Mestský 
úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 
PRffiLÁŠKA 
Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetku mesta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 
l. Fyzická osoba 
Nepodnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ........................................................................
....................... .. 
Trvalé bydlisko žiadateľa: ........................................................................
............................ .. 
(u fyzickej osoby, nepodnikatel'ského subjektu je potrebné doložiť súhlas so spracúvaním osobných údajov, 
ktorého formulár 
je prílohou prihlášky) 
Podnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................. IČO: ..................... . 
Obchodné meno: ........................................................................
........................................... . 
Miesto podnikania: ........................................................................
........................................ . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 
2. Právnická osoba 
Obchodné 
meno: ........................................................................
............. IČO: ................... .. 
Sídlo: ........................................................................
............................................................. . 
Korešpondenčná adresa: ........................................................................
.............................. .. 
Osoba oprávnená konať v mene subjektu: ........................................................................
.... . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: ................................................................. .. 
3. Požadované nebytové priestory: 
-adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
ulica: ........................................................................
........................................................................
. . 
-poradové 
číslo pod ktorým je NP vedený v zozname voľných NP ................................................ .. 
-požadovaná plocha v m
2: 
........................................................................
......................................... . 
-účel využitia NP: ........................................................................
...................................................... . 
-Vami navrhovaná výška nájmu za m
2
/rok: ........................................................................
......... . 
-navrhovaná doba nájmu: ........................................................................
.......................................... . 
-kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: ........................................................................
....................... 
.. 
Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne záväzky voči Mestu Prešov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účasťou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa v konkurze, príp. v likvidácii. 
Dátum: ...................... . 
podpis 
žiadateľa 
Prílohy: 
-súhlas so 
spracúvaním osobných údajov (fyzická osoba -nepodnikateľ), 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 O l Prešov 
PRÍLOHA Č. l K PRIHLÁŠKE 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Prešov 
SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle čl. 6 ods. l písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 
2016 o ochrane fYzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
o vol'nom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
(Titul, meno, priezvisko) 
ako 
súťažiaci svojim podpisom udeľujem prevádzkovateľovi -Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, 
IČO: 00327646 (d'alej len: "prevádzkovate!"') súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov formou 
získavania, vyhotovovania, 
zhromažďovania, uchovávania, zhrávania na dátové nosiče osobných údajov 
a 
zverejňovania na webovom sídle prevádzkovateľa, v interných priestoroch, príp. iných zmluvných 
médiách pre 
účel v rámci IS Organizovanie súťaží v spojení s IS Majetkové vzťahy a to na účel 
organizovania obchodnej verejnej súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomnej komunikácie s nimi, 
zasielanie informácii týkajúcich sa 
súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže, 
zmien, vysvetľovania a odpovedania na otázky, vyhodnotenia priebehu súťaže a vyhlásenia výsledkov a to 
v rozsahu poskytnutých údajov. 
Tento súhlas 
so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a 
jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu spracúvania, 
resp. 
30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje mechanicky 
zlikvidované (skmtované) a nebudú 
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 
Pred udelením súhlasu som boli-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: 
moje osobné údaje budú poskytované príjemcom -orgánom verejnej moci, kontrolným orgánom, 
orgánom verejnej správy iným osobám, v rámci poskytovanej 
súčinnosti a iným oprávneným 
subjektom. 
moje osobné údaje, ktorých poskytnutie 
je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti 
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný 
účel, než na ten, na ktorý boli získané. 
ako dotknutá osoba mám právo 
požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, 
ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 
v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo 
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
beriem na vedomie, že 
cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 
beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. 
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, 
môžem ako dotknutá osoba 
uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu nikol.turekova@presov.sk, katarina.juricova@presov.sk, 
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu "GDPR -odvolanie 
súhlasu" na obálke. 
Som si vedomý, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zosúhlasu 
pred jeho odvolaním. 
V Prešove d6a: .................................. . 
podpis dotknutej osoby 
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich 
práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali. 
Zoznam 
voľných 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 14. 
l. 
2019 
najnižšia cena 
možnosť 
por. 
č. 
adresa 
NP 
číslo 
vchodu posch. plocha v 
m' 
kategória priestorov nájmu/ 
vol'né 
od 
zníženia ceny správcovia vol'ných podnájmu v nájmu o 
€/m'/rok* 
hodnotu nebytových priestorov 
l 
Hlavná 67 
I.NP 79,09 
kancelárske 
účely, 
služby, vzdelávanie 
75,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
2 Hlavná 67 
I.NP 40,98 
aJ 
obchodné, služby, kancelárske 
75,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
3 
Hlavná 67 
II.NP 
548,41 
reštauračné 
služby 
55,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
4 
Hlavná 67 III. 
NP 
517,18 apartmány 
55,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
5 
Hlavná*** 69 
I. 
PP 
157,67 
aJ 
obchodné, služby 
40,00 
vol'né 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
6 
Hlavná 69 podkrovie 
170,37 
aJ 
obchodné, služby 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
55.00 
8,30 
vol'né 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
7 
Hlavná*** 72 
L 
pp 
211 
reštauračné 
služby 
40,00 
vol'né 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
8 
Hlavná*** 122 podkrovie 
202,72 
aJ 
služby 
55,00 
vol'né 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
aJ 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
lO 
Jarková 2 
III.NP 19,40 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
830 
aJ 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
ll 
Jarková 2 
III.NP 20,80 
služby vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
aJ 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
12 
Jarko vá 2 
III.NP 25,40 
služby vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
aJ 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
13 
Jarková 2 
III.NP 23,80 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
Požiarnická 
17 
I.PP-
sklad 
10,08 
aJ 
služby 
20,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
14 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
Požiarnická 
17 
I.PP 
-sklad 
č. 
3 23.94 
aJ 
služby 
20,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
15 
b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
16 
Požiarnická 
17 
I. 
NP-
sklad 11,57 
aJ 
služby 
40,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. b/ verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
---
------
-~-
-
-------
-
-
-
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
17 
Požiarnická 
17 
II.NP 
-kane. 
č. 
29 
22,07 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
l 
18 
Požiarnická 17 II.NP 
-
kane. 
č. 
34 25,53 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
l 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
19 
Požiamická 
17 
II.NP-
kane. 
č. 
37 25,75 
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
20 
Požiarnická 
17 
III. 
NP 
-
kane. 
č. 
41 
29,82 
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
21 
Požiamická 17 III.NP 
-
kane. 
č. 
43 
29,94 
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
22 Požiarnická 
17 
III.NP 
-kane. 
30,93 
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
23 
Požiarnická 
17 
III.NP 
-
kane. 27,82 
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
24 Požiamická 17 
III.NP-
kane. 44 29,98 
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
25 Požiamická 17 III.NP -kane. 45 
39,10 
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
26 Požiamická 17 III.NP -kane. 
č. 
48 28,76 
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
27 Prostejovská 33/B/7931 I.NP 
61,04 
zdravotnícke 
účely 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
28 
Slovenská 
40 
L NP 
43,70 
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
50,00 
voľné 
od 
1.2.2019 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
29 Slovenská 
40 
II. 
NP 
48,00 
a! 
kancelárske 
účely, 
služby 
33,00 
voľné 
od 
1.2.2019 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
30 
Slovenská -vo dvore 
40 
II.NP 16,19 
a! 
kancelárske 
účely 
33,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
a! 
kancelárske 
účely 
33,00 PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
31 
Slovenská 
40 
II.NP 37,41 
voľné 
od 
1.2.2019 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
32 
Slovenská 
40 
II.NP 71,16 
a! 
kancelárske 
účely 
33,00 
voľné 
od 
1.2.2019 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
a! 
kancelárske 
účely 
33,00 
33 
Slovenská-vo dvore 
40 
III. 
NP 76,61 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
účely, 
vzdelávanie 
8,30 
34 
Čsl. 
Armády** 29 II.NP 82,7 obchodné 
účely 
a služby 
30,00 
voľné/prechodne 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. obsadené 
35 
Raymanova 4 
III. 
NP 45,32 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
36 
Raymanova 4 
I. 
NP 66,22 zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
37 Šváb ska 41/A II.NP 42,43 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
38 
Šváb ska 41/A II.NP 45,35 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
39 Šváb ska 
I. 
NP 
64,40 
obchod, služby, sklad 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
40 
Kováčska-
MUČO 
15 
podkrovie 
79,00 
archívne 
účely 
3,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
41 
Kováčska 
-
MUČO 
15 
podkrovie 
19,80 
archívne 
účely 
3,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
42 
Kováčska 
-
MUČO 
15 
I.PP 136,33 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
43 
Kováčska 
-
MUČO 
15 
I. 
PP 
151,22 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
44 Nám. 
Osloboditeľov 
15 
I. 
NP 53,84 zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
45 
Nám. 
Osloboditeľov 
15 
I. 
NP 58,24 zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
46 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 I.PP 51,78 sklad 
č. 
l 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
47 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 I.PP 46,19 sklad 
č. 
2 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
48 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
16,12 sklad 
č. 
3 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
49 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 I.PP 16,26 sklad 
č. 
4 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
50 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 I.PP 15,30 sklad 
č. 
5 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
51 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 I.PP 39,68 sklad 
č. 
6 
20.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
52 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 I.PP 26,32 sklad 
č. 
7 
20.00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
53 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
8,26 sklad 
č. 
9 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
54 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 I.PP 
36,10 
sklad 
č. 
IO 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
55 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 I.PP 14,92 sklad 
č. 
Il 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
56 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 I.PP 21,17 sklad 
č. 
12 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
57 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 I.PP 18,44 sklad 
č. 
13 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
58 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
II. 
NP 
101,72 
zdravotníctvo 
30,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
59 
Zemplínska 
13 
I. 
NP 167,50 obchod, služby, vzdelávanie, kancelárske 
50,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
60 
Justičná 
15 
I. 
NP 
61 
Budovateľská 
57 
I. 
NP-
garáž 
č. 
21 
62 Budovatel'ská 57 
I. 
NP-
sklad 
63 
Košická 
18 
I. 
NP 
64 Košická hpp 
I. 
pp 
65 Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.12 
Il.NP 
66 Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.04 
Il.NP 
67 Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.05 
II.NP 
68 Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.06 
Il.NP 
69 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.07 
II.NP 
70 
Važecká 
ll 
I.NP 
71 
Važecká 
ll 
I.NP 
72 
Važecká 
ll 
I.NP 
73 Važecká 
ll 
III. 
NP 
l 
;-
! 
i 
1( 
_\ 
l: 
' 
/. 
Schválil: Ing. Andrea 
Turčano.,v~ 
1. 
·{_/)/1/"7/ 
primátorka mesta Prešov / 
l 
l 
~ 
l! 
l 
r 
3,50 
21,00 8,91 
50,45 
12,70 
8,39 
42,93 
29,58 
44,03 
28,84 
29,50 12,00 
69,00 
328,35 bankomat 
2501rok 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
al 
garáž, sklad 
27,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
sklad 
28,00 PREŠOV 
REAL, s.r.o. vol'né 
bi 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
garáž, sklad 
25,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
obchod, služby, 
40,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
kancelárske 
účely 
25,00 
vol'né 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
zdravotníctvo /zubná ambulancia! 
50,00 
vol'né 
ZŠ 
Važecká 
obchodné 
účely, 
služby 
50,00 
voľné 
ZŠ 
Važecká 
kancelárske 
účely 
50,00 
voľné 
ZŠ 
Važecká 
vzdelávanie, verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
voľné 
od 1.8.2020 
ZŠ 
Važecká 
*všetky 
ceny sú uvedené bez služieb spojených s nájmom, resp. podnájmom a bez DPH 
** 
prechodne obsadené nebytové priestory 
*** 
nebytové pristory v zlom technickom stave 
-pri 
uplatnení 
zľavy 
z ceny nájmu vo výške 
50% 
v zmysle smernice 
SP 
22 
sa nebytové priestory 
označujú 
ako 
"prechodne 
obsadené" 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)