Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Štefan Novák Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov, Zetcom, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 50, 080 01 Prešov, LA BOOK s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa Ševčenka 35, 080 01 Prešov, Team Mi3k SBO s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 36, 080 01 Prešov, MABART, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 90, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

08.02.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: l 00380296/2019 
Dátum: 06.02.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti Adresát písomností: štefan Novák 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100376242/2019 zo dňa 05.02.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť 
Daňového úradu Prešov číslo 
100376242/2019 zo dňa 05.02.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
st moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia 
tohto 
oznámenia na Daňovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov. v kancelárii é. 309 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 
3 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................
................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od ................................ do .................................. . 
Číslo: 100389192/2019 
Dátum: 06.02.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Zetcom, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 
50, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100292439/2019 zo dňa 24.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 
080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100292439/2019 zo dňa 24.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č.509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
, •• oK~ 
---.--~~ -,.__._,.::,...... 
·····;.-················································ 
Mgr. RudolfKrafčák 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie l 
Číslo: l 00411106/2019 
Dátum: 08.02.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: LA BOOK s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Tarasa 
Ševčenka 35, 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 100286335/2019 zo dňa 23.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňovéhoúradu Prešov Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100286335/2019 zo dňa 23.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daúovéhoúradu Prešov Hurbanistov 3, 080 O l 
Prešov v kancelárii 
č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deú doručenia . 
............. P.:.~ .. <~ ...................... . 
JUDr. Valéria Zabecká 
vedúci oddelenia daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: 100410699/2019 
Dátum: 08.02.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Team Mi3k SBO s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Exnárova 36, 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l 00281367/2019 zo dňa 23 .O 1.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100281367/2019 zo dňa 23.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje 
po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
>"~L l'p' 
•.•••.•...•.. ~<': ...•.•.•••••.•.•.•.......•••.....
..... 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
Číslo: l 00342835/2019 
Dátum: 31.01.2019 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: MABART, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 
90, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 100248188/2019 zo dňa 21.01.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov na 
pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 O l Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
100248188/2019 zo dňa 21.01.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov na pobočke Daňového úradu Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol 
Prešov v kancelárii č. 514 v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
JUDr. Valéria Žabecká 
vedúci oddelenia 
daňovej 
exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)