Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti: časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 88m2, ostatné plochy, zapísaný na LV č. 6492, k.ú. Prešov na Ul. Škultétyho, za účelom vytvorenia 8 parkovacích miest.

Zámer na priamy prenájom nehnuteľnosti

08.02.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                MESTO PREŠOV 
V zmysle čl. IV bod 2 písm. d) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov 
č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2012 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 6/2013 
zverejňuje 
podľa ustanovenia § 9a a nasl. zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien a doplnkov 
ZÁMER NA PRIAMY PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI: 
-časti pozemku parc. č. KNC 9512/1, o výmere 88m
2, 
ostatné plochy, zapísaný na 
LV č. 
6492, k.ú. Prešov na Ul. Škultétyho, za účelom vytvorenia 8 parkovacích miest. 
Záujemca 
je povinný predložiť cenovú ponuku za predmet nájmu na adresu Mesta 
Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, Odbor správy majetku mesta, Majetkovo-právne 
oddelenie v 
zalepenej obálke s 
označením "Neotvárať-priamy prenájom 
pozemku por. č. 3/2019" 
v 
termíne do 
16 
dní odo dňa vyvesenia 
s tým, že 
ponúkaná cena nájmu za 1 m2
/rok nesmie byť nižšia ako cena určená 
v zmysle VZN mesta Prešov č. 9/2011, ktorým sa určujú Zásady hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta 
Prešov v 
znení neskorších predpisov, 
t.j. 5,50 €/m
2. 
Bližšie informácie ohl'adom prenájmu nehnuteľnosti budú poskytnuté prostredníctvom 
Msú v Prešove, Odboru správy majetku mesta, Majetkovo-právneho oddelenia 
(JUDr. Denisa 
Končar, č. tel.: 051/3100229). -------------------------
.'/ ! 
/ r;' 
. ~~ 
JUDr. Ľudmila Vargová 
poverená riadením odboru správy majetku mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)