Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Chodník ul. Pod Táborom- k Poliklinike".

Oznámenie o začatí územného konania

08.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Obec Ľubotice 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 
č: SÚ/2450/12652/2019-Mk 
Vybavuje: Mgr. Milan Madzik, č. tel. 051/3100534 
e 
-mail: milan.madzik@presov.sk 
VEREJN Á VYHLÁŠKA, 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 07.02.2019 
ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu: "Chodník ul. Pod Táborom-k Poliklinike" 
Na obec Ľubotice, stavebný úrad, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 119 
ods. 3 zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, ktorý bol určený Krajským úradom v Prešove listom 
pod 
číslom 2011-49/100-2 zo dňa 13. Ol. 2011 za príslušný stavebný úrad vykonávajúci konania 
a vydávajúci rozhodnutia v prípadoch, 
keď je mesto Prešov žiadateľom a zároveň aj stavebným 
úradom, bol podaný 
dňa 24. Ol. 2019 navrhovateľom, ktorým je mesto Prešov, v zastúpení Msú v 
Prešove, 
Odbor strategického rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, 
návrh na vydanie územného rozhodnutia pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby: "Chodník ul. 
Pod Táborom-k Poliklinike" na pozemkoch parc. č. KN-C 16335/8, 14289/50 a KNE 4-329/1 k. ú. 
Prešov. Líniová inžinierska stavba obsahuje jeden objekt a to: "SO Ol -Chodník". 
Stavebný úrad podľa§ 26 ods. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s § 36 ods. 4) 
stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznamuje 
začatie územného konania všetkým 
účastníkom konania o umiestnení líniovej inžinierskej stavby: "Chodník ul. Pod Táborom - k 
Poliklinike" na pozemkoch parc. č. KN-C 16335/8, 
14289/50 a KNE 4-329/1 k. ú. Prešov" verejnou 
vyhláškou a zároveň na prerokovanie predloženej žiadosti nariaďuje ústne pojednávanie spojené 
s miestnou obhliadkou 
na deň 08. 03. 2019 so stretnutím o 09:00 hod. na Ms Ú v Prešove, ul. Jar ková 26 -
na 2. NP 
(č. dverí 303). 
Do predloženého návrhu môžu účastníci konania, ako aj dotknuté orgány a organizácie 
spolupôsobiace v 
územnom konaní nahliadnut' na Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom 
úrade, Jarkova č. 26, Prešov, v kancelárií č. dv. 303, na 2. poschodí na základe vopred 
dohodnutého termínu. 
Ak účastník konania chce nahliadnuť do projektovej dokumentácie navrhovanej stavby 
je potrebné sa vopred telefonicky objednat' na tel. číslo 051/3100 534. 
Tým bude umožnené v 
súlade§ 33 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) v platnom znení 
účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť 
k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie a uplatniť námietky. 
2 
Podľa § 36 ods. l) stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje námietky a 
pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. 
Účastníci konania, resp. ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovat' 
advokátom alebo iným zástupcom, ktorého 
si zvolia. Splnomocnenie na zastupovanie je potrebné 
stavebnému úradu 
preukázať písomným plnomocenstvom, alebo plnomocenstvom vyhláseným do 
zápisnice. 
Stavebný úrad 
upozorňuje tiež účastníkov konania, že podľa § 42 ods. 4) stavebného zákona 
v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené 
v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na možnosť účastníkov 
konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného splnomocnenia predloženého 
pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť vyvesená 
v súlade s ustanovením 
§ 26 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 36 ods. 4) 
stavebného 
zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Na vedomie 
l. MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 68 Prešov 
2. UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO 35730978, Šancová lA, 814 99 Bratislava-Staré Mesto 
3. Obec Ľubotice, IČO 00690538, Čsl. letcov 2, 080 06 Ľubotice 
4. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove-krajský dopravný inšpektorát, IČO 00151866, 
Pionierska 33, 080 05 Prešov 
5. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
6. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
8. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31,042 91 Košice-Sever 
9. Prešovský samosprávny kraj, IČO 37870475, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov 
10. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24,080 Ol Prešov 
ll. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
12. Slovenská správa ciest, IČO 00003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov 
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
14.02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova24, 851 Ol Bratislava-Petržalka 
15. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115,080 Ol Prešov 
16. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
Vybavuje: 
Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk 
• 05 113100534 
3 
17. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
18. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
19. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
20. Stavoprojekt, s.r.o., IČO 31705286, Jarková 31, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov -spoločný obecný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku 
stavbu: 
"Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike" bola vyvesená na úradnej tabuli mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
·/Le~ . 
................ ~.':.,~ ... ·!·············,~~············ 
./ Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku 
stavbu: 
"Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike" bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: 
Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk 
• 051/3100534 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)