Informácia o začatí konania: vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny/drevín na Hlavnom cintoríne v Prešove. Žiadateľ: vlastník (správca) pozemku, parcely č. C-KN 807/1 v k. ú. Prešov.

11.02.2019 / Výrub drevín / krovia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)