Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky pre voličov s trvalým pobytom "Prešov".

Oznámenie

11.02.2019 / Voľby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Obec 
Prešov 
, 
O ZNAMENIE 
o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky 
• Deň a čas konania volieb 
16. 3. 2019 ........ 7. ~9~ ...... h-22.00 h 
• Deň a čas konania druhého kola volieb 
30. 3. 2019 ........ ?. :~~ ...... h-22.00 h 
• Miesto konania volieb a druhého kola volieb 
.... ~~.~~~~.~. ~.~~~~·'· ~~~.~~~~.~. ~ ................................................................... . 38 
• Volebný okrsok č .................. . 
Adresa (trval ý pobyt) 
Prešov 
Prešov 4. 2. 2019 
Poučenie: 
l) 
l. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom. 
2) 
podpis 
2. 
Od členov okrskovej volebnej komisie dostane volič hlasovací lístok a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom. 
3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič volí zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré 
je uvedené pred menom kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Upravený 
hlasovací lístok vloží 
volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nesprávne upravený hlasovací lístok 
odloží 
volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak 
sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. 
1 1
0bec, dátum 
2
lPečiatka obce 
7 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)