Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia: "Prešov, Integrovaná doprava- MHD, SAD, zastávka ul. Levočská".

Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia

11.02.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
Číslo spisu: OU-PO-OCDPK-2019/010928-02 v Prešove 05.02.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
Oznámenie o začatí konania vo veci zmeny stavebného povolenia 
Mesta Prešov, MsÚ Prešov, Hlavná 73, 080 O 1 Prešov požiadalo listom dňa O 1.02.2019 na tunajšom 
úrade o zmenu stavebného povolenia 
č. OU-PO-OCDPK-2017/019914-03 zo dňa 18.05.2017, 
ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.6.2017 vydaného Okresným úradom v Prešove.-OCDPK. 
Zmena 
stavebného povolenia spočíva v zmene termínu platnosti stavebné/to povolenia pre stavbu 
"Prešov, Integrovaná doprava-MHD, SAD, 
zastávka ul. Levočská". Termín platnosti stavebného 
povolenia_ sa predÍžuje do 
19.06.2021 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie v predmetnej veci. 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako vecne a miestne 
príslušný správny orgán 
podľa § 4 ods.] zákona NR SR č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
podľa§ 3a ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 135/1961 Zb.") ako 
špeciálny stavebný úrad pre cesty 
I. triedy, podľa§ 61 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 5011976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 
50/1976 Zb.") a zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) oznamuje začatie konania 
verejnou vyhláškou 
vo veci zmeny termínu platnosti stavebné/to povolenia . Keďže stavebnému úradu 
sú dobre známe pomery stavby a 
žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie návrhu, upúšťa sa 
od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy mazu svoje námietky 
a stanoviská 
uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie 
podané námietky a stanoviská sa neprihliadne. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli 
byť 
uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. 
Účastníci konania, podľa § 33 ods. 2 zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, majú 
možnosť vyjadriť sa k podkladu rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie na Okresnom úrade Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, Nám. mieru 3, 
číslo dverí 320. 
Ak podľa § 61 ods. 5 zákona č. 5011976 Zb. dotknuté orgány potrebujú 
na riadne posúdenie dlhší čas, stavebný úrad na ich žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predÍži. Ak dotknutý orgán 
v 
určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním 
sledovaných záujmov súhlasí. 
/ í 
/;<" . l 
~ -.'.,,l 
Ing. Frantigek Vaško 
vedúci odboru 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií žiada Mesto Prešov, aby 
predmetnú verejnú vyhlášku vyvesili na úradnej tabuli mesta a mestských 
častí na dobu 15 dní. Po 
uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na Okresný úrad Prešov, odbor 
cestnej dopravy a pozemných komunikácií s 
vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame 
o zverejnenie verejnej vyhlášky 
aj iným spôsobom v mieste obvyklým, napr. v rozhlase alebo miestnej 
tlači. 
Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky : 
Dátum 
vyveseniét:__~r .,, _ ' 
odtlačok pečiatky,irJOdpis ·. -r -/ 
c•
1
"; .• ' lJ, 
' • ~ • ';~. 'e ~-, > 
Oznámenie sa doručí: 
L 
l Mesto Prešov, MsÚ Prešov, OSR, OIČ 
2 Technické služby mesta Prešov, a. s. 
3 CondorNet, s.r.o. 
4 
Orange Slovensko, a.s. 
5 Slovanet, a.s. 
6 
Slovak Telekom, a. s. 
7 
SPP-distribúcia, a. s. 
-6 Východoslovenská distribučná, a. s. 
9 Východoslovenská vodárenská spoločnosť. a.s. OZ Prešov 
l O UPC BROAD BAND SLOV AK IA s.r.o. 
ll Mesto Prešov, MsÚ Prešov-Odbor hl. architekta mesta 
12 Mesto Prešov. MsÚ Prešov-Odbor dopravy a ŽP 
13 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
14 Mesto Prešov, MsÚ Prešov-Odbor SMM, odd. mest. maj et. 
15 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ElA) 
16 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (ŠVS) 
17 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH) 
18 Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OPaTK) 
19 Okresné riaditeľstvo Ha ZZ 
20 
Krajský pamiatkový úrad Prešov 
21 PhDr. Mikuláš Komanický, predseda VMČ č. l 
22 Ing. Richard Drutarovský, predseda 
VMČ č. 2 
23 Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o. 
24 Ministerstvo obrany 
SR, sekcia 
majetku a infraštruktúry 
25 Ministerstvo vnútra 
SR, centrum podpory Prešov 
26 O.S.V.O. comp. a.s. 
27 KR 
PZ Krajský dopravný inšpektorát 
38 
SAD Prešov, a.s. 
29 Dopravný podnik mesta 
Prešov, akciová spoločnosť 
30 Slovenská správa ciest 
31 Slovenská správa ciest Investičná 
výstavba a správa ciest 
32 
Správa a údržba ciest PSK 
33 Úrad PSK Prešov, Odbor dopravy 
34 V 
ÁHOPROJEKT, s.r.o. 
35 
Ostatní verejnou vyhláškou 
'/ybavuje: Ing. Mačo, 051-7082337 
Dátum zvesení~ : 
odtlqčok pečiatky; pod,pis 
? 
--~ 
" 
J. 
r 
'l 
····-· . / 
:~··:.f~: ~/ 
Jarková 24 080 Ol Prešov 
Bajkalská č.33 080 Ol Prešov 
Kováčska č. l 080 Ol Prešov 
Prievozská 
č. 6/ A 821 09 Bratislava 
Záhradnícka 
č. 151 821 08 Bratislava 
B~jkalská č. 28 817 62 Bratislava 
Mlynské Nivy 
č. 44/B 825 ll Bratislava 
Mlynská 
č. 31 042 91 Košice 
Kúpeľná 3 080 Ol Prešov 
Ševčenkova 36. PO BOX 216 851 Ol Bratislava 
Hlavná 
73 080 Ol Prešov 
Hlavná 73 080 Ol Prešov 
Sekulská 
l 842 50 Bratislava 
Hlavná 
73 080 Ol Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Námestie mieru 3 080 Ol Prešov 
Požiamická 
č. l 080 Ol Prešov 
Hlavná č. 115 08001 Prešov 
Hlavná 73, posl. schránka 080 Ol Prešov 
Hlavná 73, posl. schránka 080 Ol Prešov 
Pionierska 
24 080 05 Prešov 
Kutuzovova 8 832 47 Bratislava 
Štúrova 7 
080 Ol Prešov 
Strojnícka 18 080 Ol Prešov 
Pionierska 
č. 33 08001 Prešov 
Košická 2 080 69 Prešov 
Bardejovská č. 7 08006 Ľubotice 
Miletičova č.19 82619 Bratislava 
Kasárenské námestie 
č. 4 04001 Košice 
Jesennáč.14 08005 Prešov 
Nám. Mieru č. 2 08001 Prešov 
Exnárova 13 080 Ol Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)