Oznámenie o začatí územného konania: " Cemjata - Bzenov - kabelizácia V203 ".

Oznámenie o začatí územného konania

11.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                So sídlom Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císlo: SU/659/5817 /2019-Sf/S 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 07.02.2019 
• 11. G2. 2lJ 
Oznámenie o začatí územného korlfJUian~na ________ , 
pozvanie na ústne pojednávanie 
. v 
( verejná vyhláška) Zvesene dna --------
Navrhovateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, 04001 Košice, podala 
dňa 26.11.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu: 
" Cemjata -Bzenov -kabelizácia V203 " SO Ol Silnoprúdové elektrické rozvody 
montáž, demontáž, PS Ol Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica 
Záhradky", na pozemkoch parc. č. KN-C 15461/1, KN-C 15419, KN-C 1532211, KN-C 
15322/3, KN-C 15322/2, KN-C 
1521611, KN-C 15219, KN-C 15211, KN-C 1522l,KN-C 
15251, KN-C 15252,KN-C 15250/2, KN-C 15249, KN-C 15248, KN-C 15246/2 
katastrálne územie Prešov KN-C 756, KN-C 730, KN-C 724, KN-C 725 katastrálne územie 
Radatice, KN-C 347/4 katastrálne územie Bzenov. 
Keďže predmetná stavba sa umiestňuje na pozemkoch v katastrálnom území viacerých 
obci Okresný úrad v Prešove -
Odbor výstavby a bytovej politiky rozhodnutím č. OU-PO
OVBP1-2019/009346/0010825 
zo dňa 29.01.2019 určil v zmysle ustanovenia§ 119 ods. l 
ako príslušný stavebný úrad ktorý vykoná konanie a 
vydá rozhodnutie Mesto Prešov. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. l zák. č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej v texte 
stavebný zákon), 
podľa§ 36 odst. 4) stavebného zákona oznamuje začatie územného konania 
verejnou vyhláškou o umiestnení íniovej inžinierskej stavby: " 
Cemjata -Bzenov -
kabelizácia V203 
" SO Ol Silnoprúdové elektrické rozvody montáž, demontáž, PS Ol 
Trafostanica Orange montáž, demontáž, PS 02 Trafostanica Záhradky " a súčasne 
zvoláva ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa bude konať. 
Dňa 11.03.2019 o 09.00 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove, Hlavná 73 -zasadacia miestnost' 217 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je možné nahliadnuť pred 
stanoveným termínom ústneho jednania 
na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade, na Jarkovej 
ulici 26, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. č. 051/3100 533. 
Podľa§ 36 odst. l stavebného zákona účastníci 
územného konania môžu svoje námietky a 
pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa § 42 odst. 4 stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byt' a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písonmého 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci úzenmého konania. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania, musí byť vyvesená 
v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 36 
ods. 4 stavebného zákona po dobu 15 
dní na úradnej tabuli Mesta Prešov, obce Bzenov, 
obce Radatice, a zverejnená na internetovej 
stránke Mesta Prešov www.presov.sk. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď došlo 
ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
MlESTO PREŠOV 
STAVEBNÝ ÚRAD :i-fl-
Hiavná 73 080 01 p š . 
• -'!>.. re ov 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie oznámenia o 
začatí územného konania 
stavby: " Cemjata -Bzenov -kabelizácia V203 " bola vyvesená na úradnej tabuli 
Mesta 
Prešov 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania stavby: " Cemjata -
Bzenov -kabelizácia 
V203 " bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
Pečiatka a podpis 

.. ~ 
Pohľad no trafostanicu M 1:50 
LEGENDA 
___ \L---projektované 
'7 . t .. v 
----·~ ----J6S VUJUC6 
\7 . t .. 
-.----7-::-----JeS VUJUCe V 
---V:... :_ ---projektované 
\--:-. t .. 
--·· ------JeS VUJUCe V 
(§] -pro jektovanó 
0 ({.[][l -jestvujúca tJ 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)