Oznámenie o vydaní stavebného povolenia na stavbu: "Výrobná hala technológie AWJ FVT".

Oznámenie o vydaní stavebného povolenia

11.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                1 t r:2. 1r' 
Vyvesené dňa---------
" 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
'lvnsen~ dila ----------
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Císlo: SU/10379/2018-Su V Prešove dňa: 06.02.2019 
Vec: 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Výrobná hala technológie A WJ FVT" 
pre stavebníka Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Bayerova l, 080 Ol Prešov . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia na 
stavbu: 
"Výrobná hala technológie AWJ FVT" 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte 
len "stavebný zákon") v znení 
jeho noviel, na základe žiadosti stavebníka 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta 
výrobných technológií, Bayerova 
l, 080 Ol Prešov zo dňa 11.07.2018 prerokoval podanú 
žiadosť stavebníka v stavebnom konaním a po posúdení a 
preskúmaní žiadosti o stavebné 
povolenie podľa§ 62 a 63 stavebného zákona rozhodol takto: 
Žiadatel'ovi 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Bayerova 
l, 080 01 Prešov sa podľa§ 66 stavebného zákona 
povoľuje 
stavbu: "Výrobná hala technológie AWJ FVT", na pozemkoch parc. č KN-C 6061 kat. úz. 
Prešov. 
Pre uvedenú stavbu bolo obcou Prešov -stavebný úradom vydané rozhodnutie 
o umiestnení stavby pod 
č. SÚ/10380/2018-Su, zo dňa: 24.10.2018 Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 
Stavba sa bude realizovať na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 
6061, kat. úz. Prešov , ako 
je zakreslené v situačnom výkrese ktorý vypracoval Ing. Marián 
Flimel. 
Členenie stavby: 
SO Ol Hala 
SO 02 Prípojka ELI 
SO 03 Vodovodná prípoj ka 
SO 04 Splašková kanalizácia 
SO 05 Dažďová kanalizácia, akumulačná nádrž a vsak 
2 
SO Ol: Hala 
Celkové urbanistické 
začlenenie jednopodlažnej haly je v rámci areálu FVT, výškovo 
korešponduje 
so susednou aulou. Je to metalický objekt (oceľová konštrukcia) na báze 
sendvičových panelov v výplňou MIV a plastovými oknami, čo evokuje výrobnú prevádzku. 
Klasický priemyselný objekt 
je architektonicky oživený duálnym koloritom. 
Do objektu sú dva 
vchody-z južnej strany pre osoby (max. 3 osoby potrebné k prevádzke), 
kde z komunikácie 
je vstup do sociálnych zariadení a kancelárie-šatne, odkiaľ je prechod do 
sprchy. Komunikácia je súčasne prepojená z hlavnou halou, kde je aj miestnosť pre technické 
zázemie. Druhý priemyselný vstup zo západnej strany slúži pre zásobovanie a odvoz 
nerecyklovaného abraziva. 
-Severovýchodné 
priečelie objektu bude umiestnené 2m od pozemku parc. č. KN-C 
6031/1 
k. ú Prešov 
-Južný roh objektu bude umiestnený 5,05 
mod budovy na pozemku parc. č. KN-C 6063, 
k.ú. Prešov 
-Severovýchodný roh objektu bude umiestnený 6,05 
mod budovy Auly, na pozemku parc. 
číslo KN-C 6063 k.ú. Prešov 
-Stavba bude realizovaná s rozmermi v hlavných osiach 9,6 m x 12,55 m (maximálna šírka 
x dÍžka stavby), v tvare obdÍžnika, s plochou strechou o spáde 5,8% a výškou atiky 3,65 
m. 
-upravený terén (U.T.) bude riešený na kóte:-0,25 m 
-podlaha I.NP (prízemie) bude riešená na kóte:
+-0,00 m, = 237,25 m n.m. 
SO 02. Prípoj ka ELI 
Zdrojom elektrickej energie pre rozvádza 
č RMS l objektu výrobnej haly bude hlavný 
prívod CYKY-J 4x25 z 
RIS rozvádza ča umiestneného na vonkajšej stene objektu auly a 
dielní FVT 
TUKE. Medzi týmto objektom a objektom výrobnej haly bude hlavný prívod 
uložený vo výkope. Do výkopu 
zároveň s hlavným prívodom sa uloží chránička pre 
slaboprúdové rozvody. Meranie spotreby elektrickej energie výrobnej haly nie 
je riešené 
samostatne, 
je realizované v rámci celého areálu FVT TUKE. 
SO 
03 Vodovod ná prípoj ka 
Zásobovanie objektu 
SO Ol stud. vodou je navrhované vodovodnou prípojkou D63(50)-rPE s 
napojením na existujúci rozvod studenej vody v existujúcej kotolni Meranie spotreby studenej 
vody je 
zabezpečené existujúcim vodomerom v existujcej vodomernej šachte (VŠ) na 
existujúcej vodovodnej prípojke o DN80 -LT z 
verejného vodovodu. 
Z toho vyplýva, že ďalšie meranie nie je potrebné. Po vstupe 
vodovodné ho potrubia studenej vody 
do objektu SO Ol v l.N.P. potrubie studenej vody 
pokračuje z časti v podlahe a pri stÍpe stúpa pod strop l.N.P., kde aj d'alší rozvod je vedený v 
podlahe a v 
priečke k jednotlivým navrh. odberným miestam. 
Pre požiarne 
účely je okrem akumulačnej nádrže SO 05, riešený aj Hydrant Hl pri vstupe od 
Štúrovej ulice. 
SO 04 Splašková kanalizácia 
Odkanalizovanie objektu 
SO Ol je navrhované delenou kanalizáciou, pričom 
dážďové vody sú odvádzané navrhovaným vonkajším dažďovým zvodom DZl-2 s lapačmi 
strešných splavenín (LSS) a dážd'. kanalizáciou -objekt Č.SO 05 ( označ. ako DK-DZl a DP
DZ2)cez 
akumulačnú nádrž (ďalej len AN) s prepadom do vsakovacej šachty-vsaku. 
3 
Splaškové vody z riešeného objektu sú odvádza né splaškovou kanalizáciou (SK-l s) zaús 
tenou do exist.vnútroareálovej kanalizácie 
DN300-TZR (pred exist.šachtou-Šj) vedenej 
v zeleni. Navrhovaná splašková kanalizácia o 
D 
160-PVC odvádza splaškové vody z 
riešeného objektu so zaústením do spomínanej kanalizácie. 
SO 05 : Dažďová kanalizácia a akumulačná nádrž 
Odkanalizovanie objektu 
SO Ol je navrhovaný delenou kanalizáciou, pričom dážďové vody 
sú odvádzané navrhovaným vonkajším 
dážďovým zvodom DZl-2 s lapačmi strešných 
splavenín 
(LSS) a dážďovou kanalizáciou-objekt č. SO 05 (označ. ako DK-DZl a DP-DZ2) 
cez akumulačnú nádrž (ďalej len AN) s prepadom do vsakovacej šachty -vsaku. 
Pre umiestnenie a uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v územnom rozhodnutí č. 
SÚ/15612/2017-Su. zo dňa 03.01.2018. 
2. Stavbu treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
3. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
4. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 
ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
5. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
6. Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na 
vykonávanie prác 
podľa § 44 ods. l stavebného zákona. 
7. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
8. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov 
vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
9. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
l 
O. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle 
§ 
66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
12. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
13. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 
Z. z., príslušné technické normy, bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných 
výrobkov 
na spôsob ich použitia. 
14. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
510/200 l Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
a predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu 
zdravia a osôb 
na stavenisku. 
15. Stavebník 
je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, 
oznámiť Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť 
4 
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. Začiatok zemných prác 
ohlási stavebník v predstihu 3 pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove. 
16. Pred začatím výkopových prác si stavebník včas zabezpečí presné vytýčenie trás 
u jednotlivých správcov sietí ako 
aj orgánov a organizácií, ktoré hája záujmy spoločnosti 
podľa osobitných predpisov, aby nedošlo k ich poškodeniu; pri súbehu a križovaní dodrží 
STN 73 6005. 
17. Prípadné práce v ochranných pásmach PIS tieto realizovať po prizvaní a dohodnutí 
postupu prác s ich 
prevádzkovateľmi; v ochranných pásmach výkopy vykonávať iba 
ručne; po obnažení podzemných vedení je nutné tieto zaistiť proti previsu a urobiť 
opatrenia proti ich možnému poškodeniu, 
18. Križovanie s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a ich súbehy budú riešené 
v súlade s priestorovou normou 
STN 736005. V ich ochranných pásmach sa bude 
pracovať za dozoru a podľa podmienok jednotlivých správcov sietí. 
19. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením, 
20. Stavebník je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
21. Stavebník 
je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších predpisov ( § 35 ods. l ) 
22. 
V blízkosti existujúcich stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo 
k poškodeniu 
koreňovej sústavy drevín -ručným výkopom a pretláčaním. Investor stavby 
zabezpečí navrátenie narušenej časti prírody do pôvodného stavu. 
23. 
Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to 
na žiadosť stavebníka. 
24. 
V prípade vzniku odpadu pri realizácii stavby, stavebník zabezpečí jeho patričnú 
likvidáciu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z., 
a Vyhlášky MŽP 
č. 366/2015 Z. z. v súlade s VZN Mesta Prešov, 
25. Výkopy a skládky nesmú 
znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom; výkopy 
na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa 
musia primerane 
vybaviť dostatočné bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi 
a musia sa 
označiť, 
26. Pri uskutočňovaní výstavby bude stavebník rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich sietí 
a stavbu bude 
uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená ani obmedzená prevádzka 
vlastníkov a 
prevádzkovateľov jestvujúcich sietí a zariadení, 
27. Stavenisko musí byt' 
zabezpečené v súlade s§ 13 vyhlášky MŽP SR č. 532 l 2002 Z. z., 
28. Stavebník pri nájdení nezakresleného kábla alebo iného zariadenia kábla bude 
bezodkladne 
informovať štátnu inšpekciu telekomunikácií alebo prevádzkovateľa 
zariadenia; 
práce 
zastaví a urobí zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu, 
29. Stavebník 
je povinný v prípade realizácie prác na nehnuteľnostiach vo vlastníctve 
fyzických alebo právnických osôb pred vstupom 
na nehnuteľnosť vopred prejednať, 
min. 15 dní vstup na nehnuteľnosť ako aj podmienky vstupu a realizácie s vlastníkom 
nehnuteľností, 
30. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb 
a aby pri vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno 
zabrániť, 
31. Po skončení prác na výstavbe je stavebník povinný uviesť pozemok a stavbu 
do pôvodného stavu, ak to nie 
je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi 
náhradu 
podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. O prípadnej náhrade škody je 
kompetentný rozhodnúť súd, ak nedôjde k dohode podľa občianskoprávnych predpisov, 
32. 
Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť stavebného povolenia na tunajšom 
stavebnom úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
5 
33. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
34. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok"). 
Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Námietky 
účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov boli 
zapracované do podmienkovej 
časti stavebného povolenia. 
Odôvodnenie 
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií, Bayerova l, 080 Ol 
Prešov , podal dňa 11.07.2018 na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre 
· stavbu "Výrobná hala technológie AWJ FVT", na pozemku parc. č. KN-C 6061 kat. úz. Prešov. 
Pre uvedenú stavbu bolo obcou Prešov -stavebný úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby 
pod č. SÚ/10380/2018-Su, zo dňa: 24.10.2018 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a 
organizácií. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona dňa 01.10.2018 
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
štátnej správy a 
dňa 25.10.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 
Konanie bolo oznámené verejnou vyhláškou v meste Prešov od 03.10.2018 do 18.10.2018. 
Plánovaná stavba "Výrobná hala technológie AWJ FVT" je v súlade s územným plánom 
· mesta Prešov. 
Predložená 
žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného 
zákona a bolo zistené, že umiestnením a 
uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. 
Dokumentácia stavby 
spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 
stavebného zákona. Stavebný úrad v priebehu 
uskutočneného konania nezistil dôvody, ktoré 
by bránili povoleniu stavby. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena g) sumou vo 
výške 
400 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku č. 42/1015/2018 zo dňa 
11.07.2018 
K navrhovanej stavbe sa kladne vyjádrili: KPÚ Prešov, Mesto Prešov-OHAM, OÚ Prešov 
-odbor starostlivosti o ŽP, OR HaZZ Prešov, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, 
Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, SPP-Distribúcia a.s., VSD,a.s., Technické služby mesta 
Prešov, VVS,a.s., Orange Slovensko, a.s., Slovak Telekom, s.r.o. 
Ich stanoviska boli zahrnuté do podmienok tohto územného rozhodnutia. Na základe 
uvedeného bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
6 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia, musí byť vyvesená 
v súlade s ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 
odst. 2) stavebného zákona po dobu 
15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia stavebného povolenia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
/ ........... T 
/ \.-;.,· ' 
l,... -. 
l :--! 
\~ .. ~~. ~ + ;, / -1,__} 
~ ~ 
~ -· Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
7 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia bola vyvesená na 
úradnej tabuli mesta 
Prešov a na elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia bola zvesená z úradnej 
tabule mesta 
Prešov a 
z elektronickej tabule mesta 
Prešov (www.presov.sk) 
dňa ......... M:Ľ'šfo'])il ... : ... v ........ .. 
.................. ~.f3~~kj.č~r~W/: ............ . 
Peči~tOOt ppdpll; š tl ~-
-1-

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)