Stavebné povolenie: "PrešovSolivar - prekládka TS Šport, úprava VN a NN".

Stavebné povolenie

26.02.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císlo: SU/5599/20 18-Su 
MESTO PREŠOV 
stavebný úrad 
Stavebné povolenie 
(Verejná vyhláška) 
z 6 "? "1'') 
'/yvesené dila ____ . _L __ ._L_J ----
1 
'"'~"""·riň:~----------PS 080 Ol 
V Prešove dňa: 14.02.2019 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
jeho zmien 
a 
doplnkov prejednal žiadosť, spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s., so 
sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Prešov
Solivar-prekládka TS Šport, úprava VN a NN" v stavebnom konaní s dotknutými 
orgánmi a 
so známymi účastníkmi konania 
a rozhodol takto: 
Stavba: "Prešov-Solivar-prekládka TS Šport, úprava VN a NN" na pozemkoch parc. č .. 
KN-C 180/11, KN-C 3181/3, KN-C 3296/4, KN-C 3193/1, KN-C 905/1, KN-E 1358/2, KN-E 
1359, KN-E 
1360, KN-E 2337/1, KN-E 1283/1, k.ú. Solivar, pre stavebníka 
Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice sa podľa § 66 
ods. l stavebného zákona 
povol'uje. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 
PS O l -Trafostanica 
úsek 
O l 
-TS -montáž 
úsek 
02 -TS -demontáž 
SO Ol-Silnoprúdové elektrické rozvody 
úsek O l -VN vedenie -montáž 
úsek 
02 -NN vedenie -demontáž 
úsek 
03 -NN vedenie -montáž 
Jestvujúca štvorstÍpová trafostanica "TS0695-0001 Šport Solivar", sa nahradí ~ioskovou 
trafostanicou typu 2K +l T s transformátorom o výkone 400kV A. Trafostamca bude 
umiestnená na parcele 
KN-Cl80/ll o výmere 22 m2, ktorá vznikla odčlenením od parcely 
KN-C 
180/8 k.ú Solivar. . VN a 
NN rozvody sú navrhnuté pozdÍž miestnych komunikácií -ulice 
Kutuzov~vá v kondore 
jestvujúcich VN a 
NN rozvodov v chodníku a v zelenom páse, až p~ trafostamcu "TS0695-
0004 
Kutuzovová Ihrisko Solivar", na pozemku KN-C 905/1, ku. Sohvar. 
Križovanie miestnych komunikácií 
je navrhnuté pretlakom. 
Líniová inžinierska stavba 
"Prešov-Solivar-prekládka TS Šport, úprava VN a NN" je 
umiestnená v intraviláne mesta Prešov. 
2 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, 
ktorú vypracoval 
Ing. Peter Zlaczki. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú 
súčasť tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré 
vydalo 
Mesto Prešov, dňa 13.10.2017, pod číslom SÚ/10696/2017/072-Kt/2. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie zemných prác v predstihu 3 pracovných dní 
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov. Stavebník 
je povinný v zmysle §40 
pamiatkového zákona a§ 127 stavebného zákona, oznámiť Krajskému pamiatkovému 
úradu v Prešove každý archeologický nález a 
urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa 
nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
4. Stavebník je povinný v zmysle § ll ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike pri 
vykonávaní stavebných prác 
konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkom 
dotknutých 
nehnuteľností a ak sa jej nedá vyhnúť obmedziť ujmu na najmenšiu 
možnú mieru. 
Po skončení nevyhnutných pozemných prác je stavebník povinný uviesť 
pozemky do pôvodného stavu alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť 
vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu. 
5. Stavebník 
je povinný do doby kolaudácie stavby majetkovoprávne vysporiadať 
pozemky dotknuté výstavbou predmetnej stavby. 
6. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný l O dní vopred písomne oznámiť 
vlastníkom dotknutých pozemkov ich začatie. 
7. Stavebník je povinný pred začatím prác dohodnúť s vlastníkmi pozemkov podmienky 
vstupu na pozemok, 
dohodnúť termín prevádzania prác a nevyhnutný čas na odstávku 
el. prúdu a po 
ukončení stavebných prác uviesť každý dotknutý pozemok do 
pôvodného stavu. Stavebné práce sa môžu 
prevádzať až po dohode s vlastníkom 
konkrétneho dotknutého pozemku. 
8. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby a dotknuté pozemky uvedené do 
pôvodného stavu, za 
čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať 
tak, aby nespôsobili škody tretím osobám. Za škody spôsobené realizáciou predmetnej 
stavby zodpovedá stavebník. Prípadné poškodenia oplotení, resp. iných drobných 
stavieb 
je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu. 
9. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické 
činnosti podľa§ 75 ods. l stavebného zákona. 
10. Počas stavebných prác sa musia dodržat' všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR 
č. 532/2002 Z. z. bezpečnostné predpisy, príslušné technické normy a návody 
stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
ll. Stavebník je povinný tunajšiemu stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby 
v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
12. Stav~u ~ud~ uskut,očňovať z?o~ovitel': zhotovíte!' bude určený výberovým konaní. p
0 
skoncem vyberoveho konama Je stavebník povinný v lehote 15 dní oznámit' písomne 
stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby. 
13. Vedenie uskutočľíovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci ktorého čim
10
st' 
zabezpečí zhotovitel' stavby. ' 
3 
14. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého 
dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na pozemnej stavbe podľa 
§ 46d ods. 2 stavebného zákona. 
15. Stavba bude ukončená v lehote do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
16. Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je 
podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný účel 
podľa§ 43f stavebného zákona. 
17. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa § 43g 
stavebného zákona. 
18. Stavebník je povinný riešiť stavenisko v zmysle § 43i stavebného zákona § 13 
vyhlášky 532/2002 Z. z. 
19. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť pozemnú stavbu štítkom" Stavba 
povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom 
pozemnú stavbu povolil. 
20. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
21. Stavebník 
je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd 
na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. 
22. Stavebník 
je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí o ich 
vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu 
.. 
23. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby stavby je stavebník 
povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z o odpadoch a zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s všeobecne záväzným nariadením Mesta 
Prešov. 
24. Zmenu v projektovej dokumentácií môže tunajší stavebný úrad povoliť podľa § 68 
stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť 
stavebníka. 
25. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
26. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle 
§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
Stavba sa môže 
užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 
návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe a geodetické zameranie stavby. 
Námietky 
účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov boli 
zapracované do podmienkovej 
časti rozhodnutia. 
Odôvodnenie 
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 
Košice, podala dňa 03.04.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú 
inžinierskú stavbu: 
"Prešov-Solivar-prekládka TS Šport, úprava VN a NN" 
4 
Stavebný úrad preskúmal podanú 
žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 
podľa § 62 stavebného zákon prejednal so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania 
v stavebnom konaní 
dňa 03.05.2018, ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou zverejnenou 
na úradnej tabuli mesta Prešov od 06.04.2018 do 23.04.2018. 
Pre 
uvedenú stavbu bolo vydané Mestom Prešov územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
zo 
dňa 13.10.2017, pod číslom SÚ/10696/2017/072-Kt/2. 
Stavebný úrad v súlade s § 62 a § 63 stavebného zákona predmetnú stavbu posúdil 
a dospel k záveru, že povolením stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, práv 
a oprávnených záujmov 
účastníkov, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti 
a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
Stavebník uzavrel s mestom Prešov "Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného 
bremena" dňa 31.01.2018, č. 24/2018. 
Námietky dotknutých orgánov neboli vznesené. Pripomienky účastníkov konania a 
dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. 
Na tomto stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba spÍňa všeobecné 
technické požiadavky 
na výstavbu podľa § 4 7 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný 
záujem , predovšetkým z 
hľadiska ochrany života zdravia osôb a ani životné prostredie . 
Taktiež stavebný úrad zistil, že stavebník 
dostatočne preukázal iné právo k pozemkom mimo 
zastavaného územia obce v zmysle 
§ 139 ods. l písm. c) stavebného zákona, vyplývajúce zo 
zákona 
č. 251/2012 Z. z. o energetike. 
K stavbe 
sa vyjadrili: Mesto Prešov OHAM, Mesto Prešov OD ŽP, Mesto Prešov OO
KS, Okresný úrad v Prešove odbor životného prostredia-odpady, Okresný úrad v Prešove 
odbor životného prostredia -ochrana prírody, Okresný úrad v Prešove odbor životného 
prostredia, 
OR HaZZ Prešove, VSD, a.s. Košice, VVS a.s. závod Prešov, O.S.V.O. comp. 
a.s., 
Slovak Telekom a.s., SPP -distribúcia, Slovanet, a.s., Condornet, s.r.o., Orange 
Slovensko a.s., 
KPÚ Prešov. 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných 
noviel a bolo spoplatnené podľa položky č. 60 písmena g) 
sumou vo výške 
200 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku mestu Prešov 
bankovým prevodom dňa 22.05.2018. 
Poučenie: 
V súlade s ustanovením § 69 odst. 2) stavebného zákona toto stavebné povolenie 
s 
veľkým počtom účastníkov konania sa oznámi verejnou vyhláškou. Doručenie sa uskutoční 
vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na 
internete-elektronickej tabuli mesta Prešov(www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní podať na mesto Prešov, správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je potrebné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia stavebného povolenia. 
5 
Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní riadneho opravného 
prostriedku. 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli 
mesta Prešov. 
Dňa .......... 2 .. 6 .... cz .... ~vr ... . 
b 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Pr~ ·ov·a·zvesená"z elektro·· Čkej 
úradnej tabule mesta Prešov 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)