Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby: " Parkovacie plochy pri VSA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

05.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -5 Q3. []) 
Vyvesen~ dHa _________ _ 
Hlavná ul. č. 73 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
"" 
PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/12492/2018 -Sf/222 V Prešove dňa: 
21.02.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby 
Navrhovateľ: Prešovská univerzita v Prešove 
adresa: 
17. 
novembra 15, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 20.08.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 
Stavby: 
" 
Parkovacie 
plochy pri VSA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove" 
v katastrálnom území: Prešov 
na pozemkoch parc. č. KN-C 5833/4, KN-C 9769 
Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad 
uskutočňovať konanie podľa§ 117 ods. 3 stavebného 
zákona, v znení jeho noviel, posúdil predložený návrh 
podľa § 3 7 a ďalších stavebného zákona. 
Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a vykonávacích 
vyhlášok. 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
" Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove" 
Stavba: " Parkovacie plochy pri VŠA v 
areáli Prešovskej univerzity v Prešove" sa bude 
realizovať na pozemku par. č. KN-C 5833/4, KN-C 9769 katastrálne územie Prešov, tak ako je 
zakreslené v situačnom výkrese 06/2018 v mierke 1:500, ktorý vypracoval road s.r.o., Ružová 59, 
08001 Prešov,-Ing. František Ondrej-autorizovaný stavebný inžinier. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO O l Parkovisko 
SO 02 Dažďová kanalizácia 
Pre využitie územia a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
SO Ol -Parkovisko 
l. Situovanie a technické 
riešenie trás všetkých vetiev je v zmysle STN 73 6056 "Odstavné a 
parkovacie plochy cestných vozidiel" 
so šírkovým usporiadaním viď. príloha č. 3 a 
jednostranným 
priečnym sklonom, zabezpečujúcim obsluhu osobnými motorovými vozidlami. 
Parkovacie stojiská budú 
slúžiť pre potreby študentov, zamestnancov a návštevníkov univerzity. 2. 
Parkoviská 
Pre vozidlá skupiny: 
Spôsob radenia: 
Rozmer parkovacieho boxu: 
kolmé pre osoby so zníženou 
schodnosťou pohybu l podskupina 
02 
kolmé 
5,00 ( 4,50) x 2,50 (2,40) m 
5,00 x 3,50 m 
2 
Parkovisková komunikácia: 2x2,75( 3,75) m dvojpruhová obojsmerná 
3. Chodníky ich situovanie a technické riešenie trás vetiev je v zmysle STN 73 6110 
Projektovanie miestnych komunikácií šírky l ,50 m 
s jednostranným sklonom 
zabezpečujúcej obsluhu územia chodcami. Smerovo SÚ chodníky naviazané na okraj 
navrhovaných komunikácií alebo sú trasované samostatne. Výškovo sú vedené v úrovni 
priľahlého terénu s rešpektovaním dopravnej obslužnosti priľahlých objektov -
pozemkov. 
Celková plocha vetvy 
"P l" 
Celková plocha vetvy "P2" 
Celková plocha navrhovaných chodníkov je 
Celkový počet parkovacích stojísk je 
1243,0 m
2 
1111,0 m
2 
46,0 m
2 
44 +49 =93 PS 
V 
koridore objektu sú navrhované inžinierske siete, ktoré musia by zrealizované pred 
realizáciou objektu 
SO-O l, a ktoré sú v objekte akceptované v plnom rozsahu. 
4. Šírkové usporiadanie 
Vetva 
"Pl" 
Rozmer spevnenej plochy ................................................... 28,30 x 45,0 m 
Bezpečnostný odstup 2 x 0,50 m ......................................... 1 ,OO m 
Vetva 
"P2" 
Rozmer spevnenej plochy ................................................... 31,0 x 45,0 (27,70) m 
Bezpečnostný odstup 2 x 0,50 m ......................................... l ,OO m 
Chodníky 
..................................................................................... šírky l ,50 m 
Základný 
priečny sklon vozovky je s hodnotou 2,00%. Vozovka komunikácií spevnených 
plôch a chodníkov 
bude vybavená betónovými obrubníkmi 
ABO 2-15 vyvýšenými l OO mm 
nad vozovkou, 
ABO 1-10 a 4-8 zapustenými na úroveň priľahle] vozovky, uloženými do 
lôžka z betónu Cl6/20. Druhy obrubníkov, ktoré nemajú v ponuke oblúkové tvary (ABO l
l O, ABO 4-8) v rámci ponuky tuzemského trhu, je potrebné narezávať podľa vyššie 
stanovených podmienok. 
Oblúky s polomermi R::; 8 
m 
je potrebné narezávať na časti 
menšie ako 0,30 m s vyklinovaním bez dodatočného škárovania cementovým betónom. 
Odvodnenie pláne sa prevedie 3%-ným priečnym sklonom pomocou vrstvy zo štrkodrviny do 
navrhovaných obojstranných resp. jednostranných pozdlžnvch drenáží, ktoré sa zaústia do 
uličných vpustov. Ryha pre pozdlžnu drenáž je navrhnutá rozmerov 500x400 mm. Vo 
vykopanej ryhe sa do pieskového lôžka hr. 50mm osadí drenážne potrubie z PVC rúrok o 
profile l 
OO mm, zostávajúci priestor v ryhe sa vyplní štrkopieskom. Odvodnenie pláne v 
násypovej 
časti sa prevedie vyústením na svah telesa násypu komunikácie. 
5. Dopravné značenie objektu je uvedené v samostatnej grafickej časti. Je navrhnuté podľa zásad 
dopravného 
značenia na pozemných komunikáciách. Návrh dopravného značenia rieši trvalé 
dopravné 
značenie. Návrh sa používa dopravné značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
NRSR č. 8/2009 Z.z. Zvislé dopravné značenie je 
navrhované v prevedení hliník, hliníkový nosič, fólia 3M, reflexné prevedenie. Vodorovné 
dopravné 
značenie bude zriadené nástrekovou technikou. Pre osadenie zvislých dopravných 
značiek sa použijú zmenšené rozmery dopravných značiek podľa STN 018020: výstražné, 
zákazové, príkazové, informatívne. Vodorovné dopravné 
značky nástrekovou technikou, 
3 
Trvalé dopravné značenie a zoznam značiek trvalého dopravného značenia sú prílohou 
tohto objektu 
(viď výkr. č. 7.1). Počas výstavby bude inštalované dočasné (prenosné) 
dopravné 
značenie (viď výkres č.7.2). 
SO 02 Dažd'ová kanalizácia 
6. Vodozádržné opatrenie. Aby nedošlo k razantnému navysemu odtekajúceho množstva 
zrážkových vôd z riešeného územia 
je potrebné vybudovať systém vodozádržných opatrení, 
ktoré 
počas prívalových dažďov zabezpečia zachytenie a akumuláciu zrážkových vôd z 
povrchového odtoku. Zdržanie odtoku bude 
zabezpečené pomocou retenčnej nádrže, ktorá 
zabezpečí zachytenie prívalových zrážkových vôd z navrhovaných spevnených plôch. Z 
retenčnej nádrže budú zrážkové vody postupne (s výrazne zníženým prietokom do 12,0 Is-l) 
vypúšťané do existujúceho kanalizačného systému. 
7. Výškové usporiadanie navrhovaných parkovísk, priľahlého terénu a existujúcej verejnej 
kanalizácie 
umožňuje gravitačné odvedenie zrážkových vôd. Dažďová kanalizácia pozostáva 
z nasledujúcich 
častí: stoka "D", kanalizačné prípojky, retenčná nádrž, odlučovač ropných 
látok 
8. Na ulici 17. novembra je vybudovaná verejná kanalizácia DN 1300, materiál ŽB. Zaústenie 
stoky 
"D" do existujúceho potrubia sa vykoná pomocou odbočky "AWADOCK". Od 
zaústenia do existujúcej kanalizácie DN 1300, materiál ŽB, križuje stoka "D" existujúcu 
komunikáciu, v 
st. 16,0 je na potrubí navrhnutý odlučovač ropných látok. V šachte Dl sa 
trasa lomí a následne 
je v st. 29,5 na potrubí navrhnutá retenčná nádrž. Za retenčnou nádržou 
je trasa kanalizácie situovaná v priestore budúceho parkoviska, pričom do stoky "D" sú 
postupne zaústené 
kanalizačné prípojky z uličných vpustov. Stoka ,D" je navrhnutá v dÍžke 
99,0 m. Profil kanalizácie DN 250 je navrhnutý v dlžke 77,5 m, potrubie profilu DN 200 je 
navrhnuté v dÍžke 21 ,5 m. 
9. Kanalizačné prípojky od uličných vpustov zabezpečujú odvedenie zrážkových vôd z 
navrhovanej komunikácie a parkovísk. 
Od zaústenia do dažďovej kanalizácie sú kanalizačné 
prípojky vedené priamo k uličným vpustom. Uličné vpusty sú navrhnuté vo vyhotovení s 
kalovým priestorom a košom na zachytávanie plávajúcich 
nečistôt. Poloha jednotlivých 
uličných vpustov bola navrhnutá v projekte komunikácií. Celkovo je v tejto stavbe 
navrhnutých 8 ks 
kanalizačných prípojok. 
10. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov zmeny a doplnky 2015 sa predmetná stavba 
realizuje na plochách 
funkčne určených ako plocha areálovej občianskej vybavenosti, pre 
ktorú platia regulatívy 
RL C.2 
ll. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
12. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných organizácii 
priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
13. Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené a prípadne 
vysadené vhodnou 
zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery 
v území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky. 
14. Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný zabezpečiť 
také opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach. 
15. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady. 
16. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spÍňala základné požiadavky na stavby podľa § 43d 
stavebného zákona. 
17. Pri navrhovaní stavby je potrebné dodržať ustanovenia§ 47 stavebného zákona. 
18. Navrhovateľ je povinný zemné práce riešiť v súlade s § 48 odst. 3) stavebného zákona a v 
súlade s § 
22 vyhl. č. 532/2002 Z.z .. Pri zemných prácach nesmie byť narušená stabilita 
4 
vedľajších stavieb. 
19. Zakladanie stavby je potrebné riešiť v súlade s§ 48 odst. 4) stavebného zákona a§ 23 vyhl. č. 
532/2002 Z.z .. 
20. V následnom stupni projektovej dokumentácie je potrebné navrhnúť usporiadanie staveniska a 
bezpečnostné opatrenia, ako aj spôsob zaistenia bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
výstavbe 
aj budúcej prevádzke v súlade s § 9 ods.l) písm. b )bod č. 7 a 8 vykonávacej 
vyhlášky k stavebnému zákonu 
č. 453/2000 Z. z. a riešiť návrh úprav okolia stavby (exteriéru) 
a návrh ochrany zelene 
počas uskutočňovania stavby v súlade s § 9 ods. l písm. g) a podľa 
písm. i uvedeného§ 9 ods. l pís. i) riešiť projekt organizácie výstavby. 
21. Stavenisko musí 
byť riešené v následnom stupni projektovej dokumentácie v súlade s §43i 
stavebného zákona a v súlade s § 
13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 
22. 
V následnom stupni projektovej dokumentácie je potrebné navrhnúť opatrenia v rámci 
staveniska a v rámci plánu organizácie výstavby, ktorými 
počas výstavby bude zabezpečená 
ochrana ovzdušia, konkrétne pred prašnými tuhými znečisťujúcimi látkami a plynnými 
emisnými látkami (exhaláty zo stavebných strojov, iné škodlivé plynné exhaláty) tak, aby 
nedošlo 
počas výstavby k zhoršeniu kvality ovzdušia v okolí stavby, tak aby bol dodržaný 
regulatív l 
O.I Ekologické limity, RL l 0.1.1 Limity znečisťovania ovzdušia. 
23. 
V následnom stupni projektovej dokumentácie je potrebné navrhnúť uskutočňovanie stavby 
tak, aby nebola ohrozená 
únosnosť základov susednej stavby a stabilita susedných stavieb v 
súlade s § 
14 ods. 3 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických 
požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
24. 
Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade 
po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť podania odvolania. 
25. 
Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o overenie PD pre stavebné povolenie podľa§ 
120 stavebného zákona. 
26. Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 ods. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť. 
27. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, stavebný úrad ako 
špeciálny stavebný úrad v zmysle zákona 
č. č. 135/1961Zb o pozemných komunikáciách 
o vydanie stavebného povolenia. 
Osobitné podmienky: 
l. Mesto Prešov-odbor hlavného architekta mesta v stanovisku č. OHAM/16032/2018 zo dňa 
27.12.2018 uvádza: 
• Podľa platného Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, ktorý bol 
schválený Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov uzn. č. 724/2017, dňa 28.6.2017 jeho 
záväzná 
časť bola schválená uznesením č .. 725/2017 a vyhlásená VZN mesta Prešov č. 
5/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 24.7.2017, územie vymedzené pre výstavbu 
parkovacích miest 
na pozemku parc. č. KN-C 5833/4 k. ú. Prešov sa nachádza na ploche 
funkčne určenej ako plocha areálovej občianskej vybavenosti, pre ktorú platia regulatívy 
RLC.2. 
• pri zachovaní stromov v riešenom území je nutné rešpektovať ich ochranné pásmo v 
zmysle normy 
STN 83 7010 Ochrana prírody "Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana 
stromovej vegetácie" a 
chrániť ich koreňový priestor zväčšiť plochy zelene okolo 
jestvujúcich drevín. Pri výkopových prácach pre parkovisko, obrubník nesmie 
byť 
vedený bližšie ako 2,5 m od päty kmeňov dreviny. ríešiť výsadbu väčšieho množstva 
stromov na pritienenie parkovísk v súlade s platnými regulatívom RL 
1.3 Statická 
doprava. 
5 
• Žiadame spracovať projekt sadových úprav -samostatný stavebný objekt v zmysle VZN 
mesta 
Prešov č. 5/20 l O o tvorbe, ochrane a údržbe zelene a jej súčasti na území mesta 
Prešov, 
článku l O, ods. 2. Každá projektová dokumentácia stavieb musí obsahovať 
inventarizáciu skutkového stavu zelene a projekt záhradných a krajinných úprav. 
• Odporúčame zvoliť viaceré druhy stromov s dostatočne veľkou korunou na pritienenie 
spevnených plôch a 
realizovať zmiešané výsadby z viacerých vhodných druhov. Druhovo 
zmiešané výsadby sú odolnejšie 
voči chorobám a škodcom a pôsobia prirodzenejšie. 
• riešiť umiestnenie zariadenia na dobíjanie elektromobilov v zmysle regulatívu RL 1.3 
Statická doprava. Parkoviska s kapacitou nad 50 parkovacích miest musia byť vybavené 
zariadením na dobíjanie elektro-mobilov. 
2. Mesto Prešov -odbor dopravy a životného prostredia v zavaznom vyjadrení 
zo dňa 
17.09.2018 pod č. ODŽP-12017/2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a zároveň 
v zmysle §3b) ods. 3 zákona č. 135/191961 Z.z. o pozemných komunikáciách súhlasí 
s dopravným pripojením navrhovanej prístupovej obslužnej komunikácie k parkovisku na 
existujúcu obslužnú komunikáciu v areáli Prešovskej univerzity na pozemku KN-C 5833/1. 
3. Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prešove v záväznom vyjadrení č. 
ORHZ-P02-2018/0000032-002 zo dňa 20.07.2018 nemá pripomienky k vydaniu územného 
rozhodnutia. 
4. Krajský pamiatkový úrad v záväznom vyjadrení 
č. KPUP0-2018/9914-04/56428/UL zo dňa 
16.07.2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienky: 
• Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámit' 
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a 
urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
5. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie sa v záväzných vyjadreniach: č. 
OU-PO-OSZP3-2018/031023-02 zo dňa 30.07.2018, OU-PO-OSZP3-2018/031021-02 zo dňa 
10.07.2018, OU-PO-OSZP3-20 18/031 012-02Sa zo dňa 01.08.2018, OU-PO -OSZP3-
2018/049815-02 
zo dňa 18.12.2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienok: 
• so stavebnými odpadmi a s odpadmi s demolície ( skupina 17 ) nakladať v súlade s § 77 
zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
• zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne 
úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je 
v rekultivácií. 
• realizovať činnosť za podmienky dodržania § 12 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z.z. 
• ak v 
priebehu výstavby budú 
vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy 
o odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou osobou. 
• v prípade zneškodnenia odpadov ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle 
zákona 
č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
• zabezpečiť základnú starostlivosť o pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do 
doby realizácie stavby najme pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom 
drevín a 
nepoškodzovať činnosťou okolité poľnohospodárske pozemky. 
• vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej 
hospodárne a 
účelné využitie na nezastavanej časti pozemku resp. Jej uložením 
a rozprestretím na inú parcelu 
poľnohospodárskej pôdy. 
6 
• po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľnosti podľa 3 od. 2 zákon požiadať o zmenu druhu pozemku 
z 
poľnohospodárskej pôdy na zastavanú plochu, prípadne ostatnú plochu po predložení 
porealizačného geometrického plánu. Zmenu druhu pozemku vykonáva Okresný úrad 
6. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove sa v stanovenej lehote k vydaniu územného 
rozhodnutia o umiestnení stavby nevyjadrila. 
7. Slovenský vodohospodársky podnik š.p. v záväzné vyjadrení č. CS SVP OZ KE 3193/2018/2 
zo 
dňa 09.08.2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za dodržania týchto podmienok: 
• Pozdlž vodného toku žiadame pre výkon správy vodného toku dodržať voľný manipulačný 
pás v šírke min. l 0,0 m od ľavej brehovej čiary, v zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o 
vodách v znení neskorších predpisov.' 
• Prípadnú výsadbu okrasných drevín realizovať v min. vzdialenosti l 0,0 m od brehovej čiary 
vodného toku Torysa. 
• Navrhované parkoviská požadujeme dimenzovať na zaťaženie min. 30 t z dôvodu 
zabezpečenia prejazdu mechanizácie správcu vodných tokov v súvislosti s riadnym 
výkonom správy a údržby vodných tokov. 
Zároveň požadujeme v prípade údržby vodného 
toku 
umožniť vstupy a prejazd mechanizmov správcu k vodnému toku cez navrhované 
parkoviská. 
• Pri výstavbe parkovísk požadujeme rešpektovať požiadavky na odvádzanie vôd z 
povrchového odtoku v zmysle zákona 
č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších 
predpisov (zákon 
č. 409/20 14Z.z. -§ 36 ods. 17) a v súlade s ustanovením § 9 nariadenia 
vlády 
SR č. 269/2010 Z.z., t.j. zabezpečiť záchyt plávajúcich látok a znečisťujúcich látok z 
odvádzaných zrážkových vôd. 
• Neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodných tokov ani na pobrežných 
pozemkoch. 
• Priebeh stavebných prác zabezpečiť, aby nedošlo k zhoršeniu kvality povrchových 
vôd. 
V prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika -Ing. Kubalu na Č.t. 
0911819550. 
• Zahájenie a ukončenie prác žiadame oznámiť min. 14 dní vopred na SVP š. p., Správa 
povodia Hornádu a Bodvy, Košice, prevádzkové stredisko Prešov z dôvodu 
zabezpečenia 
stavebného dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce pripomienky 
počas realizácie stavby. 
• Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné 
výškopisné a polohopisné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, s určením 
staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže potoka. Uvedenú dokumentáciu 
žiadame 
predložiť aj v digitálnej podobe (súbor * .dgn, * .dwg). 
• Prípadné zábery pozemkov v našej správe žiadame majetkovoprávne usporiadať v spolupráci 
s 
OZ Košice -odborom správy majetku. 
8. VVS, a.s. v záväzné vyjadrení č. 7835/2019/0 zo dňa 24.01.2019 súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia za dodržania týchto podmienok: 
• Množstvo zrážkových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie bude fakturované 
investorovi stavby najeho odberné miesto 
č.5000000141. 
• Pri návrhu PD v stupni pre stavebné povolenie je nutné rešpektovať vereJnu 
kanalizáciu v správe 
VVS, a.s. závod Prešov v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. § 19. 
Pásmo ochrany verejnej kanalizácie tvorí pás o šírke 
2,5m na obe strany od 
vonkajšieho okraja vodovodného a 
kanalizačného potrubia nad priemere 500mm. Nad 
potrubiami a v ich ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a 
7 
realizovať činnosť, ktoré by ohrozili prevádzku verejnej kanalizácie, alebo zhoršili 
prístup k potrubiam. 
• Investor stavby zabezpečí vytýčenie kanalizačného potrubia ŽB DN1300mm v správe 
VVS, a. s. závod Prešov, ktoré Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci 
nášho závodu (cali centrum 
č.tei.051/7572-777). Termín vytýčenia je potrebné 
dohodnúť telefonicky na tel.č. 051/7572-550. V prípade, že si investor neobjedná 
vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku investora 
alebo 
VVS, a.s. 
• Ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie je potrebné predložiť VVS, a. s. závod Prešov 
ako 
prevádzkovateľovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na vyjadrenie. 
9. 
SPP-Distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení č. TD/NS/0142/2019/Uh zo dňa 12.02.2019 
súhlasí s vydaním uzernného za podmienok: 
• Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú 
je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky , prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe (www.spp
distri bucia. sk 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne l hodinu. 
rešpektoval a 
zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem; 
pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 
906 
Ol ; 
zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu 
k existujúcim plynárenským zariadenia; 
zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami; 
zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou; 
žiadame 
dodržať krytie uvedených plynárenských zariadení nad novými spevnenými 
plochami minimálne l 
m. ak nebude možné na základe vytýčenia dodržať požadované 
~e predmetných plynovodov žiadame: 
• 
v ďalšom stupni PD zapracovať technologický postup výkopových prác 
(úprava krytia uvedeného plynovodu -preložka, ochrana) v zmysle 
TPP 
702 
Ol. 
sadiť kroviny a stromy je možné mimo ochranného pásma STL 
plynovodov, ktoré tvorí 
Im od osi na obe strany plynovodu. 
10. Slovak Telekom, a.s. v záväzné vyjadrení č. 6611713882 zo dňa 18.11.2018 určil: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 35112011 
Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o ochrane proti rušeniu. 
• Stavebník alebo ním poverená 
osoba 
je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
8 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová, 
danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551 
• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 
Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 
zrealizovať prekládku SEK. 
• Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení 
a zariadení. 
• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany 
žiadateľa zabezpečit" nadzemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky 
do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, 
+421 517712188, 0902614733. V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
• Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených 
bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
• Žiadate!' môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
ll. VSD, a.s. Distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení č. 10137/2018 zo dňa 15.05.2018 súhlasí 
s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia za podmienok: 
• Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 
objednávky a mapového podkladu s 
vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú 
9 
adresu: skripko stefan@vsds.sk., tel. 055 610 2792,0917 433311 -Ing. Štefan Škripko. 
alebo stolicny peter@vsds.sk. tel. 0556102213.0918248563-Ing. 
Peter Stoličný," 
• V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 
plánovaného výkopu s nim, 
je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku 
preVlSU. 
• Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 
• Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami 
musia byt' dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 
1,2. 
• Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a. s. žiadame, aby bol 
prizvaný zástupca našej 
spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 
• Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni 
pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej 
spoločnosti: 
055/6102823. 
• Pri 
zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 
vedeniami v zmysle 
STN 736005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné 
na náklady stavebníka 
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich 
mechanickému poškodeniu v súlade s normami 
STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 
6005. 
12. O.S.V.O. Comp, a.s. v záväznom vyjadrení č. 064/05/2018/EN zo dňa 02.05.2018 súhlasí 
s vydaním územného rozhodnutia za podmienok: 
• V prípade realizácie zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred 
zahájením zemných prác potrebné 
požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia 
(p. Goryl Karol, 
0903 608 304) na základe samostatnej objednávky. 
• V prípade odkrytia kábelového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho 
spätnom uložení boli prizvaní a požadujeme, aby bol kábel chránený pred 
mechanickým poškodením uložením do 
chráničky a označením výstražnou fóliou. 
13. Slovanet a.s. v záväznom vyjadrení č. 239-18/oDSaTR/Vo zo dňa 04.06.2018 súhlasí 
s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia. 
V predmetnej lokalit esa siete 
v 
s pra ve našek 
společností nenachádzajú .. 
14. CondorNet s.r.o. v záväznom vyjadrení zo dňa 10.07.2018 súhlasí s vydaním územného 
a stavebného povolenia 
za podmienky: 
• Pred začatí stavebných prác je potrebné vopred požiadať o ich vytýčenie. 
15. Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky záväzným vyjádrením CPPO-OTS-2018/001381-
524 zo dňa 22.05.2018 súhlasilo s vydaním územného rozhodnutia. 
Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Ich 
pripomienky boli zahrnuté do výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Odôvodnenie 
Dňa 20.08.2018 podala Prešovská univerzita v Prešove so sídlom 17. novembra 15, 
Prešov 
na stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: 
" 
Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove" na pozemku par. 
č. KN-C 5833/4, KN-C 9769 katastrálne územie Prešov. 
Mesto 
Prešov -stavebný úrad oznámil podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 
13.12.2018 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
lO 
orgánom štátnej správy a dňa 10.01.2019 vykonal ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním. Začatie konania bolo oznámene v zmysle § 26 zákona o správnom konaní 
verejnou vyhláškou, z dôvodu 
veľkého počtu účastníkov konania. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a z výsledkov konania 
zistil, že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom Mesta 
Prešov, zodpovedá 
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám 
neodporuje, neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Podľa§ 37 ods. 3 stavebného zákona Stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská 
dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie 
účastníkov a ich námietky. 
Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou 
územnoplánovacou dokumentáciou. Záujmy chránené predpismi o ochrane zdravia 
ľudu, o 
utváraní a ochrane zdravých životných podmienok, vodách, o opatreniach na ochranu 
ovzdušia, o kultúrnych pamiatkach, o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o 
odpadoch, o vplyvoch na životné prostredie, o pozemných komunikäciách, o energetike, o 
elektronických komunikáciách, o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o civilnej 
ochrane , ktorých sa konanie 
podľa § 126 stavebného zákona dotýka, preskúmal na základe 
záväzných stanovísk dotknutých orgánov 
podľa § 140a, v ktorých uplatňujú požiadavky podľa 
osobitných predpisov. 
K navrhovanej stavbe svoje stanovisko oznámili tieto orgány štátnej správy: 
• Mesto Prešov-OHAM v stanovisku č. OHAM/16032/2018 zo dňa 27.12.2018 
• Mesto Prešov -ODŽaP záväzným vyjadrením č. ODŽP -12017/2018 zo dňa 
17.09.2018 
• ORHZ záväzným vyjadrením č. ORHZ-P02-2018/0000032-002 zo dňa 20.07.2018 
• Krajský pamiatkový úrad záväzným vyjadrením č. KPUP0-2018/9914-04/56428/UL zo 
dňa 16.07.2018 
• Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie sa v záväzných 
vyjadreniach 
č. OU-PO-OSZP3-2018/031023-02 zo dňa 30.07.2018, OU-PO-OSZP3-
2018/031021-02 zo dňa 10.07.2018, OU-PO-OSZP3-20 18/031 012-02Sa zo dňa 
01.08.2018, OU-PO -OSZP3-2018/049815-02 zo dňa 18.12.2018 
• Slovenský vodohospodársky podnik š.p. záväzným vyjadrením č. CS SVP OZ KE 
3193/2018/2 zo 
dňa 09.08.2018 
• Slovenský plynárenský priemysel a.s. záväzným vyjadrení č. TD/NS/0142/2019/Uh zo 
dňa 12.02.2019 
• 
Slovak Telekom a.s. záväzným vyjadrením č. 6611713882 zo dňa 18.11.2018 
• Východoslovenská distribučná a.s. záväzným vyjadrením č. 10137/2018 zo dňa 
15.05.2018 
• Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s záväzným vyjadrením č. 7835/2019/0 
zo 
dňa 24.01.2019 
• Slovanet a.s. v záväzným vyjadrením č. 239-18/oDSaTR!Vo zo dňa 04.06.2018 
• CondorNet s.r.o. v záväzným vyjadrením zo dňa 10.07.2018 
• Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky záväzným vyjádrením CPPO-OTS-
2018/001381-524 zo dňa 22.05.2018. 
Námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. Pripomienky boli skoordinované 
a zahrnuté do podmienkovej 
časti stavebného povolenia. Navrhovateľ preukázal vlastnícky 
ll 
vzťah k pozemku KN-C 5833/4 na základe LV č. 1413 a súhlas vlastníka pozemku KN-C 9769 
k.ú. Prešov . 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena a) sumou vo výške 
l 
OO €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku do pokladne mesta Prešov číslo 
potvrdenky 42/1490/2018 zo dňa 12.10.2018. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. 
Preto, na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku 
územného rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 ods. 2 zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa 
§ 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená 
na 
internete-elektronickej tabuli Mesta Prešov. Toto oznámenie verejnou vyhláškou musí 
byť z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania . 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o povolení stavby. 
Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak 
koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Podľa§ 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Mesto Prešov -stavebný úrad, Hlavná 
73, 
080 Ol Prešov v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. Andrea Turčanová 
Primátorka mesta 
12 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 
stavby: " Parkovacie plochy 
pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove", bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
' ,J) 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 
stavby: " 
Parkovacie plochy pri VŠA v areáli Prešovskej univerzity v Prešove", bola 
zvesená z úradnej tabule Mesta 
Prešov 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)