Povolenie zmeny v užívaní časti dočasnej stavby: "Potraviny a rozličný tovar na l. NP v nebytových priestoroch bytového domu s.č. 4851 na Ul. Antona Prídavka č. 26 v meste Prešov".

Povolenie zmeny v užívaní časti dočasnej stavby

07.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                -7. 03. 2019 
Vývesené dňa __________ _ 
MESTO PREŠOV 
~vesené dňa -----------
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/299/22561/2019-Cj V Prešove dňa: 04.03.2019 
Vec: 
Ing. Renáta Lorincová, Vysoká, súp. č. 74, 082 74 Vysoká-povolenie z meny v užívaní stavby ROZHODNUTIE 
Doručenie rozhodnutia 
verejnou vyhláškou podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( d'alej v texte len 
"správny poriadok") 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia§ 117 ods. l zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení jeho 
noviel 
posúdil 
žiadosť, ktorú podala Ing. Renáta Lorincová, Vysoká, súp. č. 74, 082 74 Vysoká dňa 
18.12.2018 (ďalej v texte len "žiadateľ") o vydanie rozhodnutia na zmenu v užívaní časti dočasnej 
stavby a na základe tohto posúdenia v zmysle ustanovenia § 85 ods. l stavebného zákona 
povoľuje zmenu v užívaní časti dočasnej stavby 
"Potraviny a 
rozličný tovar 
na l. NP v nebytových priestoroch bytového domu s.č. 4851 na Ul. 
Antona Prídavka č. 26 v meste Prešov", na pozemku parc. č. KN-C 9310/502, katastrálne územie 
Prešov. 
Pre uziVanie predmetnej časti dočasnej stavby stavebný úrad podľa § 82 ods. 2 
stavebného 
zákona a§ 20 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. určuje tieto podmienky: 
l. Vlastník, resp. nájomca stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s 
rozhodnutím stavebného úradu povinný 
udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo 
nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo 
ohrozeniu jej vzhl'adu a aby sa 
čo najviac predÍžilajej užívateľnosť. 
2. Akékoľvek zmeny v spôsobe užívania stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení 
stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne podl'a § 85 stavebného zákona. 
3. Vlastník, resp. nájomca stavby je povinný dokumentáciu skutočného realizovania stavby 
uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému 
nadobúdateľovi a pri odstránení stavby stavebnému úradu. 
4. Užívateľ stavby zabezpečí pravidelné kontroly a revízie technických zariadení v zmysle platných 
technických predpisov, ako 
aj príslušných STN. 
5: Navrhovate!' je povinný podľa 
§ 52 ods. l písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravotníctva v znení neskorších predpisov, pred uvedením predmetných 
priestorov 
do prevádzky požiadať o vydanie rozhg.P.nutia RÚVZ so sídlom v Prešove, ako orgán 
verejného zdravotníctva v zmysle § 
13 ods. 4 písm.'a}íz*9na č. 355/2007 Z.z. 
6. Predmetná zmena v užívaní časti stavby s~ povoľujé na dobu neurčitú, t.j. do doby platnosti 
zmluvy o 
nájme spoločného priestoru · ·a pod~ájme .' spoločných priestorov uzatvorenú 
s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov zastúpených správcom 
SPRA VBYTKOMFORT, 
a.s. Prešov dňa 29.10.2018. · ~_. _,:· ·· ·. ·. 
' 2 
V predmetnom konaní o zmene v užívaní stavby v spoJenom kolaudačnom konaní neboli 
zistené nedostatky, ktoré by bránili užívaniu stavby. 
Odôvodnenie. 
Žiadateľ podal dňa 18.12.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť na povolenie zmeny 
v užívaní 
časti stavby bez stavebných úprav. Jedná o zmenu v užívaní časti nebytových priestoroch na 
l. NP v bytovom dome s. č. 4851 na UL Antona Prídavka č. 26 v meste Prešov na prevádzku potraviny 
a 
rozličný tovar. 
Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnou obhliadkou, ktoré 
vykonal 
dňa 07.02.2019. Pri porovnaní predloženej zjednodušenej dokumentácie stavby so 
skutočnosťou bol zistený ich súlad. Navrhovateľ preukázal, že k danej prevádzke má uzatvorenú 
zmluvu o nájme 
spoločného priestoru a podnájme spoločných priestorov s vlastníkmi bytov 
a nebytových priestorov zastúpených správcom 
SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov dňa 29.10.2018. 
K navrhovanej zmene v užívaní sa kladne vyjadrili: OR HaZZ v Prešove, RÚVZ v Prešove a 
Ms Ú Prešov -
OHAM. 
Stavebný úrad na základe predložených podkladov a vykonanej miestnej obhliadky konštatuje, 
že užívaním stavby 
na nový účel nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie. 
Návrh pre vydanie rozhodnutia bol spoplatnený 
podľa položky 62 písm. a) ods. l zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 30,-€. Správny poplatok navrhovateľ uhradil 
do pokladne 
MsÚ Prešov dňa 18. 12. 2018, o čom stavebnému úradu predložil Príjmový pokladničný 
doklad č. 14/2805/2018. 
Na základe zistení v predmetnom konaní tunajší stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené 
vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Podľa § 42 ods. 3 stavebného zákona má toto rozhodnutie odkladný účinok. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa doručuje toto rozhodnutie musí byt' vyvesená v zmysle § 26 
ods. 2 zákona správneho poriadku po dobu 
15 kalendárnych dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená 
na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke 
www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď 
došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa §53 a nasl. správneho poriadku, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie 
(riadny opravný prostriedok), a to v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva 
na mesto Prešov-stavebný úrad, Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov. 
Rozhodnutie 
je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
3 
Úradný záznam : 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje rozhodnutie o zmene v užívaní stavby: "Potraviny 
a rozličný tovar na l. NP v nebytových priestoroch bytového domu s.č. 4851 na Ul. Antona 
Prídavka č. 26 v meste Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
-7. 03. 2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o zmene v užívaní stavby: "Potraviny 
a rozličný tovar na l. NP v nebytových priestoroch bytového domu s.č. 4851 na Ul. Antona 
Prídavka č. 26 v meste Prešov", bola zvesená z úradnej tabuli mesta Prešov 
dňa ..................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Na vedomie: 
l. Žiadateľ: Ing. Renáta Lorincová, Vysoká, súp. č. 74, 082 74 Vysoká 
2. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
3. MsÚ Prešov-ODaŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
4. REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO 
ZDRAVOTNÍCTVA PREŠOV, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
5. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 O l Prešov 
6. Mesto 
Prešov-stavebný úrad-pre spis 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)