Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu: "Ľubotice, cyklistický a peší chodník"- verejnoprospešná stavba.

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

18.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1 ' 
04. 2018 
'vyvt:St:ll6 Ona _________ _ 
Mesto Prešov "vol)c..,.., dňa 
--~--------------
Stavebný úrad 
Hlavná 73, 080 O l Prešov 
Prot. č.: SÚ-S/1332/2018-Su. V Prešove dňa: 09.04.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na 
líniovú inžinierskú stavbu: 
"Ľubotice, cyklistický a peší chodník"-verejnoprospešná stavba 
Navrhovateľ: 
Obec Ľubotice 
adresa: 
Čsl. letcov 
2, 080 06 Ľubotice 
(ďalej len navrhovateľ) podali dňa 18.01.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
líniovej inžinierskej 
stavby: 
"Ľubotice, cyklistický a peší chodník" 
-verejnoprospešná stavba 
na pozemkoch parc. č. KN-C 3214, KN-C 3309/1, KN-C 3213/1, 
KN-C 3331, KN-C 
3333, KN-C 3337, KN-C 3336, 
KN-C 3341, KN-C 3340, KN-C 
3343, KN-C 3345, KN-E 
248/707, KN-E 248/706, KN-E 
248/705, KN-E 909/2, KN-E 248/701, KN-E 268/601, KN-C 
3216/4, 
KN-E 
268/103, KN-C 3216/5, KN-E 268/102, KN-E 
267/102, KN-E 248/199, KN-E 249/21, KN-C 3218/2, KN-C 
3217, KN-C 3313/1, KN-E 
258/210, KN-E 258/209, KN-E 
258/208, KN-E 258/212, KN-E 258/312, KN-E 258/507, KN-C 
3324, KN-C 3315, KN-C 
3023, KN-E 252/2, KN-E 252/1, KN-E 258/107-k.ú Ľubotice 
KN-C 14302/57-k. ú Prešov 
V súlade s§ 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský úrad v Prešove, odbor štátnej 
stavebnej správy 
dňa 26.11.2003 pod číslom 1/2003/13314-002/SP určil Mesto Prešov, ako 
príslušný stavebný úrad, ktorý vykoná konanie a vydá rozhodnutie pre stavby, v prípadoch 
ktorých 
je Obec Ľubotice stavebným úradom a zároveň stavebníkom. 
Mesto 
Prešov, príslušný stavebný úrad uskutočňovať konanie podľa § 119 odst. 4 
stavebného zákona, v znení jeho noviel, posúdil predložený návrh podľa § 37 a ďalších 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa§ 39 a§ 39a stavebného zákona 
a vykonávacích vyhlášok. 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ LÍNIOVEJ INŽINIERSKEJ STAVBY 
"Ľubotice, cyklistický a peší chodník" -verejnoprospešná stavba 
2 
Líniová inžinierska stavba "Ľubotice, cyklistický a peší chodník"
verejnoprospešná stavba sa bude realizovať na pozemku podľa evidencie nehnuteľnosti 
parc. č. KN-C 3214, KN-C 3309/1, KN-C 3213/1, KN-C 3331, KN-C 3333, KN-C 3337, KN
C 
3336, KN-C 3341, KN-C 3340, KN-C 3343, KN-C 3345, KN-E 248/707, KN-E 248/706, 
KN-E 248/705, KN-E 909/2, KN-E 248/701, KN-E 268/601, KN-C 3216/4, KN-E 268/103, 
KN-C 3216/5, KN-E 268/102, KN-E 267/102, KN-E 248/199, KN-E 249/21, KN-C 3218/2, 
KN-C 3217, KN-C 3313/1, KN-E 258/210, KN-E 258/209, KN-E 258/208, KN-E 258/212, 
KN-E 258/312, KN-E 258/507, KN-C 3324, KN-C 3315, KN-C 3023, KN-E 252/2, KN-E 
25211, KN-E 258/107-k.ú Ľubotice a KN-C 14302/57-k. ú Prešov. 
Navrhovateľ je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby majetkoprávne 
vysporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé 
stavebné objekty. 
Ku stavebnému konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným 
pozemkom vlastnícke alebo iné právo 
podľa § 139 odst. l zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel. 
Navrhovaná líniová inžinierska stavba je zapísaná v zozname verejnoprospešných 
stavieb územného plánu obce 
Ľubotice, v znení zmien a doplnkov 2016 v jeho záväznej 
časti v článku l) -Zoznam verejnoprospešných stavieb a opatrení vo verejnom záujme, 
bode 18, schváleného 
dňa 11.12.2017 uznesením č. 2/10/2017 obecného zastupitel'stva 
obce 
Ľubotice .. 
Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "Ľubotice, 
cyklistický a peší chodník" -verejnoprospešná stavba. 
Členenie stavby: 
SO Ol Cyklistický chodník, l. časť 
SO 02 Peší chodník, l. časť 
SO 03 Cyklistický chodník, 2. časť 
SO 04 Peší chodník, 2. časť 
Predmetom územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby je nový 
cyklistický a 
pes1 chodník od vjazdu do obce Ľubotice z cesty 1/20 až po 
Hypernovu na okraji sídliska Sekčov. Celková dlžka cyklistického a pešieho chodníka bude 
1337,60 m. 
Cyklistický a peší chodník sa budú realizovať na dvakrát-v dvoch častiach. Najprv sa 
vybuduje v rámci tohto objektu cyklistický chodník-l. 
časť a peší chodník -1. časť (viď objekt 
SO 02). Rozdelenie výstavby chodníka vyplynulo z predpokladanej doby vysporiadania 
majetkoprávnych 
vzťahov. Realizáciou cyklistického chodníka-l. časť so začiatkom za 
mostom cez 
Ľubotický potok HCP 4-32-04 a ukončením pri Hypernove sa prakticky predÍži 
jestvujúci cyklistický chodník na sídlisku 
Sekčov o cca 414 m. 
Cyklistický chodník-l. čast' bude dÍžky 414,31 m a bude v celej trase šírky 3 m. Od 
začiatku úpravy za mostom cez potok Bánovec po jej koniec pri Hypernove bude medzi peším 
chodníkom a cyklistickým zelený pás šírky 
0,5 m takmer v celom úseku. Iba v stiesnených 
úsekoch budú obidva chodníky tesne 
vedľa seba oddelené vodorovným dopravným značením. 
Cyklistický chodník-l. časť je viac vzdialený od cesty I/20 než peší chodník (okrem koncového 
úseku). 
Vzdialenosť pešieho chodníka od okraja cesty I/20 bude väčšinou 2,5 m. 
Smerové vedenie cyklistického chodníka je dané smerovým vedením cesty 1/20. 
Výškové riešenie je dokumentované pozdÍžnym profilom. Niveleta v maximálnej možnej 
3 
miere kopíruje rastlý terén. 
Ohraničenie bude v celej dÍžke betónovým obrubníkom záhonovým (okrem úsekov na styku 
s peším chodníkom). 
Priečny sklon je jednostranný 2 %. Odvodnenie je uvažované do terénu. 
Kríženie cyklistického chodníka s 
odbočkou ukončenou tesne za chodníkom (odbočka už 
dávno stratila svoje opodstatnenie) na začiatku a s miestnou komunikáciou na konci bude 
bezbariérové. 
Slaboprúdové káble a káble verejného osvetlenia, ktoré sa ocitnú pod novonavrhovanými 
spevnenými plochami, sa uložia 
do chráničiek -viď prílohy tejto technickej správy. 
Poklopy kanalizačných šachiet sa výškovo upravia do novej nivelety. Jestvujúce bilbordy na 
pokyn obecného úradu 
ich jednotliví vlastníci odstránia. V rozpočte je uvažované len s 
vybúraním základov, ktoré po nich zostanú. Vodorovné a zvislé dopravné 
značenie sa urobí 
podľa výkresu dopravného značenia. 
Líniová inžinierska stavba "Ľubotice, cyklistický a peší chodník"-verejnoprospešná 
stavba 
bude umiestnená v súlade so situáciou osadenia stavby širšie vzťahy v mierke 
M= 
l :500 ktoré vypracoval Ing. Vladimír Kmec, a je súčasťou dokumentácie pre vydanie 
územného rozhodnutia o umiestnení stavby a tvorí 
nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
Pre umiestnenie líniovej inžinierskej stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto 
podmienky: 
l. Líniová inžinierska stavba musí spÍňať podl'a § 15 vyhl. č. 532/2002 Z. z. požiadavky 
---P-Oiiarnej -hezp.e.čno.síi_p_o_dl'a_os_Qbitného p.re_dpisu ~hlášky MV SR č. 288/2000 Z. z. 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe 
a užívaní stavieb. 
2. Zvislé dopravné značenie bude umiestnené v maximálnej výške podľa Vyhlášky MV SR 
č. 9/2009 Z.z. a platných technických noriem a predpisov. 
3. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
4. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný včas zaistiť si u príslušných 
organizácii priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. 
5. Po ukončení stavebných prác na týchto prípojkáchje navrhovateľ povinný upraviť povrch 
verejnej komunikácie a chodníka do pôvodného stavu. 
6. Po ukončení výstavby bude terén riadne upravený a vysadený vhodnou zeleňou. Terén je 
potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a teda aby dažďové 
vody nezatekali na susedné pozemky. 
7. Počas realizácie stavby ajeho prípojok na TI je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
8. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
4 
9. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 odst. 3) stavebného 
zákona a v súlade s § 22 vyhl. č. 532/2002 Z.z .. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu 
vedľajších stavieb a svahu. 
10. Stavebník je povim1ý pri zásahu pod jestvujúcu úroveň terénu, v zmysle §40 
pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona, oznámiť Krajskému pamiatkovému 
úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález 
nepoškodil alebo nezničil. Začiatok zemných prác ohlási stavebník v predstihu 3 
pracovných dní Krajskému pamiatkovému úradu Prešov. 
ll. Stavebník je povinný dodržať podmienky normy STN 83 70 l O a oclu·anu drevín pri 
výkopových a stavebných prácach, ako aj ochranné pásma drevín minimálne 2,5 m od 
bázy kmeňa, ako aj ostatné podmienky ochrany drevín v zmysle uvedenej STN 
12. Stavenisko je navrhovateľ povinný zabezpečiť v zmysle § 43i stavebného zákona a § 13 
vyhl. 
č. 532/2002 Z.z. 
13. 
Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom 
úrade po uplynutí 15 diíovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
Osobitné podmienky: 
OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP 
(OU-PO-OS.ZP3-~017/034998-02/8H, 25.08.2-017) určilo-: 
l. So vznikajúcim odpadom nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky 
MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a 
ďalších súvisiacich predpisov 
2. Zhodnotenie/zneškodnenie odpadov nevyužitých pri vlastnej činnosti zabezpečiť len 
u oprávnených organizácií v zmysle zákona o odpadoch; 
3. Ukladanie odpadu mimo stavby 
zabezpečiť len u organizácií oprávnených nakladať 
s odpadom v súlade so zákonom o odpadoch 
4. 
Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce 
pri stavebných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, 
organizačnej zložke 
alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby -
podnikateľa, je 
právnická osoba alebo fyzická osoba -podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu 
vykonávajú; Takáto osoba 
je povinná zabezpečiť plnenie povinností držiteľa odpadu v zmysle 
zákona o odpadoch 
(zabezpečiť zhodnotenie/zneškodnenie odpadov oprávnenou organizáciou, 
plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť a pod.) 
5. Podľa §77 ods. 3 zákona o odpadoch za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri 
výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií ( asfalt z búracích prác ) 
je 
zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu 
alebo demoláciu komunikácií a plní povinnosti 
podľa§ 14 
6. Podľa §77 ods. 4 osoba uvedená v §77 ods. 3 je povinná stavebné odpady vznikajúce pri 
tejto 
činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo 
údržbe komunikácií. 
7. Spôsob nakladania so stavebnými odpadmi preukázať príslušnej štátnej správe 
odpadového hospodárstva pri kolaudácii stavby. 
5 
MD a V SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad 
(11396/2018/SŽDD/16678, 
zo dňa 27.02.2018) určil: 
l. Stavbu realizovať v OPO podľa projektu vypracovaného spoločnosťou 
STAVOPROJEKT s.r.o., Jarková 31, Prešov, overeného MOV SR, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu. 
2. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD, musí byť vopred prejednaná 
s 
prevádzkovateľom dráhy a odsúhlasená MDV SR. 
3. Podľa§ 6 ods. l zákona o dráhach je stavebník pred začatím prác povinný si vyžiadať 
súhlas prevádzkovateľa dráhy, ktorým sú Železnice SR. 
4. Udržovať stavbu v OPD tak, aby neohrozovala, neobmedzovala ani nenarušila bezpečnosť 
dráhy a dopravy na dráhe, ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa žel. trate. 
5. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPO upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré 
by mohli 
ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe. 
Krajské 
riaditeľstvo policajného zboru, krajský dopravný inšpektorát 
(KRPZ-PO-KDI-15-305/2017, zo dňa 27.09.2017) určilo: 
l. Os cyklistickej cestičky (oddelenie protismemých cyklistických pásov) vyznačiť 
vodorovnou dopravnou značkou V la resp. V 2a s kadenciou úsečky/medzery 1,50 
mil ,50 rri, šírky 0~123-m, vo Tar be oielef{nie zefenej);------------------
2. V miestach križovania cyklistickej cestičky s cestou (vjazd a výjazd z areálu 
pneuservisu) 
vyznačiť vodorovným aj zvislým dopravným značením priechod pre 
chodcov a priechod pre cyklistov 
podľa rovnakých podmienok ako v mieste 
križovania cyklistickej 
cestičky s cestou ul. Vihorlatská; zároveň predmetné 
priechody pre chodcov a cyklistov 
osvetliť samostatným osvetlením (nie verejným 
osvetlením); 
3. Na miestach križovania cyklistickej cestičky s cestou (ul. Vihorlatská, vjazd a výjazd 
z areálu pneuservisu) 
použiť vodorovné dopravné značenie Cyklistický trojuholník a 
Cyklistický piktogram v zmysle Technických podmienok navrhovania cyklistickej 
infraštruktúry 
TP 0712014; 
4. KDI 
Prešov si vyhradzuje možnosť stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené 
zmeniť, ak si to vyžiada zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj 
v 
prípade verejného záujmu. 
VVS, a.s. (76526/2016/0, zo dňa 06.09.2017), vo vyjadrení určilo: 
l. V záujmovej lokalite navrhovaného predlženia miestnej komunikácie sú trasované PIS 
prívodného vodovodného potrubia OC DN l 000 mm, OC DN 500 mm, OC DN 400 
mm a kanalizácie ŽB DN 1600 mm, ŽB DN 1200 mm (vid'. orientačne vyznačené v 
prilož
enej situácii M l :3000). Vzhľadom k tomu žiadame rešpektovať Zákon č. 
442/2002 Z. z. (Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene 
a doplnení zákona 
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach). Podľa 
6 
odstavca (2) § 19 tohto zákona sú ochranné pásma verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného 
okraja vodovodného, alebo 
kanalizačného potrubia na obidve strany a to: 
l 
,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane, 
2,5 
m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácií nad priemer 
500 mm. 
Nad potrubím a 
v jeho ochrannom pásme 
je zakázané: vykonávať zemné práce, 
umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii 
alebo, ktoré by mohli 
ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky a vykonávať terénne úpravy. 
2. Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci 
nášho 
závodu( cali centrum, č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť 
kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín 
vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel. 051/7572421. 
3. V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za 
prípadné škody na majetku investora alebo 
VVS. 
4. Zároveň Vás upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, 
ktoré sú v majetku a správe 
majiteľov napájaných nehnuteľností. 
5. Pri realizácii prác v ochrannom pásme našich vodohospodárskych zariadení žiadame 
prizvať zástupcov našej organizácie a to za stredisko vodovodov Ing. Polomský č. 
-~ . -. 
tel.: 051/7572534, Ing. Strelec, č. tel.: 051/7572520 a za stredisko kanalizácií Ing. 
Angelovič, č. tel.: 051/7572550. 
6. V zmysle § 27 ods. 4 Zákona č. 442/2002 Z.z. (Zákon o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách a 
o zmene a doplnení zákona 
č. 276/200 l Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach) každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a 
iné stavebné práce, ktoré môžu 
mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie, 
je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne 
na svoje náklady prispôsobenie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvadlových 
uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie 
novému stavu. 
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 
(č. CS SVP OZ KE 914/2017/78 zo dňa 
19.09.2017) určil: 
l. Opraviť nesprávne používané názvoslovie drobného vodného toku Bánovec, ktorý sa v 
zmysle platnej vodohospodárskej mapy nazýva 
Ľubotický potok HCP 4-32-04. 
2. SVP, š.p. OZ Košice ako správca výstavbou dotknutých vodných tokov Ľubotický potok a 
Ortášsky potok si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v 
dotyku s vodným tokom žiadame 
oznámiť našej SVP š.p. OZ v Košiciach, prevádzkové 
stredisko Prešov kontaktná osoba Ing. Martin Cap, 
t.č. 0914 365102 minimálne 14 dní 
vopred, z dôvodu 
zabezpečenia dozoru z našej strany, ktorý bude oprávnený predkladať 
doplňujúce pripomienky počas realizácie stavby. Na preberacie konanie stavby žiadame 
prizvať nášho zástupcu. 
Slovenská správa ciest 
IVSC Košice (č. SSC/6674-81/2017/6371126367, zo dňa 
30.08.2017) určila: 
7 
l. Navrhovaná stavba je situovaná v k. Ú. Ľubotice po ľavej strane vedľa cesty 1120 v 
smere Sabinov -Košice, 
2. Cyklistický a peší chodník bude mať celkovú dlžku 1337,60 m pričom sa navrhuje 
realizovať v dvoch etapách, 
3. Prvá etapa bude realizovaná od potoka Bánov ec po obchodné centrum Hypernova v 
Prešove a druhá etapa od napojenia MK na cestu 
1/20 do obce Ľubotice po potok 
Bánovec, 
4. Cyklistický chodník bude mať šírku 3,0 ma peší chodník šírku 2,5 m pričom chodníky 
budú od seba oddelené zeleným pásom šírky 
0,5 m, 
5. Stavba cyklistického a pešieho chodníka bude po celej dlžke oddelená od cesty 1/20 
zeleným pásom šírky 2,5 m, 
6. Cyklistický a peší chodník požadujeme skoordinovať /napojenie chodníkov do 
križovatky/ so stavbou prebiehajúcej rekonštrukcie križovatky cesty 1/20 a ulíc 
Vihorlatskej a Sibírskej v 
Prešove, 
MsÚ Prešov, 
Odbor dopravy a ŽP (ODŽP -12843/2017, zo dňa 28.08.2017) určil: 
l. Stavba cyklocestičky a chodníka pre peších v katastri obce Ľubotice bude nadväzovať 
na existujúci chodník a cyklocestičku nachádzajúce sa v katastri mesta Prešov pozdÍž 
východnej strany cesty 
I. triedy na ul. Arm. Gen. Svobodu v mieste križovatky ulíc 
Vihorlatská-Arm. Gen. 
Svooodu.-Vzhľadom k:lomu, ze mesto Presov pnpravUje ---
rekonštrukciu tejto križovatky, je potrbné skoordinovať projektové dokumentácie 
oboch stavieb. 
VSD, a.s. (7618PO/CAT/2017, zo dňa 12.12.2017) určilo: 
l. Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov 
zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: 
skripko_stefan@vsds.sk, tel 
055 610 2792, 0917 433 311 -Ing. Štefa Škripko, alebo 
stolicny peter@vsds.sk, tel. 
055 610 2213, 0918 248 563-Ing. Peter Stoličný. 
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 
plánovaného výkopu s ním, 
je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti 
vzniku previsu. 
3. Odkryté vedenie musí byt' chránené proti mechanickému poškodeniu. 
4. Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskými 
sieťami 
musia byt' dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) 
tab. l ,2. 
5. Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby 
bol prizvaný zástupca našej 
spoločnosti: 055/610 28 23. 
6. Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni pred 
zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej 
spoločnosti: 055/610 2823 
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 
vedeniami v zmysle 
STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na 
náklady stavebníka 
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich 
mechanickému poškodeniu v súlade s normami 
STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 
8 
a 73 6005. 
SPP-Distribúcia, a.s. (TD/NS/0461/2017/Ve; zo dňa 11.09.2017) určil: 
l. Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú 
je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky , prostredníctvom online formuláru zverejneného na webe (www.spp
distribucia. sk 
2. V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne l hodinu. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi prevádzkovatel'a 
SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 
09) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
4. Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, 
najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok 
a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie\obnovy) plynárenských zariadení. 
5. Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
kontroly realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
6. Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s 
STN 73 
3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez 
použitia strojových mechanizmov. 
7. Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 
povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie 
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu 
a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného 
denníka. 
8. Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
SPP-D. 
9. Odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byt' počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
10. Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne terénu. 
ll. Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí 
byt' 
ihneď ohlásené SPP-Dna tel.č. 0850 111 727. 
12. Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
9 
zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo 
bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€. 
13. Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ako 
aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 
TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
14. Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
15. Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 73 6005 a TPP 906 O l. 
16. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 
80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé 
porasty a pod. 
Slovak Telekom, a.s. (6611803034, zo dňa 02.08.2018) určil 
l. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 
Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o ochrane proti rušeniu. 
2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti 
povereného správou sieti: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 
51/7711551 
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.Z. o elektronických komu-nikáciách sa 
do projektu stavby musí 
zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za 
splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. 
4. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. 
z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 
zrealizovať prekládku SEK. 
5. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení 
a zariadení. 
6. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nad zemnú sieť 
proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. 
7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
IO 
povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu 
nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 0902614733. V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
10. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. 
ll. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta d'alej rozširovat', prenajímat' 
----~~· . . 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 
12. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnutel'nost' na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
O.S.V.O. Comp, a.s. (13_90/09/2017/GK, zo dňa 13.09.2017) určil: 
l. V prípade realizácie zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred 
zahájením zemných prác potrebné požiadat' o 
vytýčenie káblov verejného osvetlenia 
(p. Goryl Karol, 
0903 608 304) na základe samostatnej objednávky. 
l. V prípade odkrytia kábelového vedenia v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho 
spätnom uložení boli prizvaní a požadujeme, aby bol kábel chránený pred 
mechanickým poškodením uložením do 
chráničky a označením výstražnou fóliou. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle 
§ 40 odst. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Dňa 18.01.2018 podala Obec Ľubotice, zo sídlom ul. Čsl. Letcov 2, 080 06 Ľubotice, na 
stavebnom úrade návrh 
na vydanie územného povolenia inžinierskej líniovej stavby: 
ll 
"Ľubotice, cyklistický a peší chodník" -verejnoprospešná stavba -líniová inžinierska 
stavba 
na pozemkoch KN-C 3214, KN-C 3309/1, KN-C 3213/1, KN-C 3331, KN-C 3333, 
KN-C 3337, KN-C 3336, KN-C 3341, KN-C 
3340, KN-C 3343, KN-C 3345, KN-E 248/707, 
KN-E 248/706, KN-E 248/705, KN-E 909/2, KN-E 248/701, KN-E 268/601, KN-C 3216/4, 
KN-E 268/103, KN-C 3216/5, KN-E 268/102, KN-E 267/102, KN-E 248/199, KN-E 249/21, 
KN-C 3218/2, KN-C 3217, KN-C 3313/1, KN-E 258/210, KN-E 258/209, KN-E 258/208, 
KN-E 258/212, KN-E 258/312, KN-E 258/507, KN-C 3324, KN-C 3315, KN-C 
3023, KN-E 
252/2, KN-E 
25211, KN-E 258/107-kú Ľubotice a KN-C 14302/57-k. ú Prešov. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných orgánov a 
organizácií. 
Mesto Prešov -stavebný úrad oznámil 
podľa § 36 stavebného zákona dňa 
01.02.2018 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým 
orgánom štátnej správy a 
dňa 06.03.2018 vykonal ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním. Konanie bolo oznámene verejnou vyhláškou v meste Prešov a v obci Ľubotice od 
05.02.2016 do 20.02.2017. 
Stavebník v rámci územného konania nedoložil súhlas všetkých vlastníkov pozemkov. 
V zmysle ustanovenia § 38 stavebného zákona: " Ak nemá navrhovateľ k pozemku 
vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení 
stavby alebo rozhodnutie o využití územia 
vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel 
pozemok vyvlastniť ". 
Svoje stanoviská oznámili účastníci konania. 
MsÚ Prešov, Odbor D, 
ŽP, oddelenie dopravy a životného prostredia, MDaV SR, Sekcia 
--zefezničiiej Clopravya dráh, Odbor dfálillvy-s1avebey úrad, -o-:-~-:-V.-0.-eomp~ a.s-.-;-Oú--t>rešov, 
odbor starostlivosti o ŽP (OP a TK), OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP (OH), KR PZ KDI 
Prešov" Krajský pamiatkový úrad Prešov, Slovak Telekom, a.s., SPP-Distribúcia, a.s., VSD, 
a.s., VVS, a.s., 
SPP, a.s., Slovanet, a.s., SSC IVSC Košice, Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej 
časti 
rozhodnutia. Neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. Stavebný úrad nezistil 
dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. 
Navrhovaná líniová inžinierska stavba 
je zapísaná v zozname verejnoprospešných stavieb 
územného plánu obce 
Ľubotice, v znení zmien a doplnkov 2016 v jeho záväznej časti 
v článku l) -Zoznam verejnoprospešných stavieb a opatrení vo verejnom záujme, 
bode 18, schváleného 
dňa 11.12.2017 uznesením č. 2/10/2017 obecného zastupiteľstva obce 
Ľubotice .. 
Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 39 a 39a stavebného 
zákona a bolo zistené, že umiestnením stavby nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani 
neprimerane obmedzené 
či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spÍňa 
všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného zákona. Stavebný úrad 
v priebehu 
uskutočneného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby. 
Preto, 
na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku 
územného rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. 
12 
o správnom konaní a podľa § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta Prešov a zverejnená na 
internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 7111967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie Je 
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Úradný záznam 
/ 
-
/ 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli obce Ľubotice a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Ľubotice. 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule obce 
Ľubotice a zvesená z elektronickej úradnej tabule obce 
Ľubotice 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta 
Prešov a 
zverejnená na elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov. 
· , 04. Zu1G 
Dňa ..................................... . 
.... MEST.Q. .. PRE~V 
. !M':mthlllýod]l'iad '/ , 
Hlavná č. 73 ((7, ' 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z ele80Jl0dk(~Ntalfi~ ~~mesta 
Prešov -1-
Dňa ..................................... . 
.......... ľ.~či~~Ä~t'~~~!~;:v 
Hlavná č. 73 
08001 PREŠ 
-1-
VYPRACOVAL: 
ING. KMEC 
PROJEKTANT: 
ING. KMEC 
ZODPOVEDNi' PROJEKTANT: (/,v.. 
ING. KMEC ,·//'/l 
VEDOCI PROJEKTANT: 
ING. KMEC 
oBJEKT: SO 01-CYKLISTICKÝ CHODN[K -1. CAST_ 
SO 03-CYKLISTICKÝ CHODN[K-2. ČASÍ 

ASt: E -DOK. ST AV. VÝKRESOV 
DIEL: OOP-DOPRAVA 
OBSAH: ŠIRŠIE VZÍ AHY 
s.r.o. 
Jarková 31 
080 Ol PREŠOV 
DÁTUll: 07. 2017 FORllÁT: 
STUPEŇ: DSP+RS ZAK.č.: 
KOTY V: PRlL.č.: 
MIERKA: 1: 1 o 000 
\ 
1xA4 
17083 
2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)