Rozhodnutie: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Rozhodnutie

08.03.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        OKRESNÝ 
ÚRAD 
PREŠOV 
odbor výstavby a bytovej politiky 
Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
Číslo: OU-PO-OVBP2-2019/11870/26323/ŠSS-DS V Prešove 04.03.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako orgán štátnej správy, príslušný 
podľa § 58 ods. l zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a 
§ 4 ods. l písm. b) zákona č. 608/2003 
Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení 
zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov, na základe odvolaní 
P A o, , 
a 
spoločnosti MEDICAL KATAJANA, s.r.o., Dukelská 65, 087 Ol Giraltovce (ďalej len 
"odvolatelia"), preskúmal rozhodnutie mesta Prešov č. SÚ/12332/2018-Sf/218 zo dňa 
05.12.2018 a rozhodol takto: 
Podľa § 59 ods. 3 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, napadnuté rozhodnutie mesta Prešov č. SÚ/12332/2018-Sf/218 zo dňa 05.12.2018 
zrušuje a vec vracia správnemu orgánu, ktorý ho vydal na nové prejednanie a rozhodnutie. 
Odôvodnenie 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad (ďalej len "stavebný úrad"), vydalo dňa 
05.12.2018 rozhodnutie č. SÚ/12332/2018-Sf/218, ktorým podľa§ 88a ods. 4 a§ 88 ods. 9 
stavebného zákona dodatočne povolilo stavbu "Polyfunkčný objekt -modernizácia prevádzky 
ul. 
Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745" na pozemkoch parc. KN-C č. 5523/3, 5528 
a 5537/1, 
k. ú. Prešov a zároveň povolilo jej užívanie pre stavebníka spoločnosť MEDICAL 
KATAJANA, s.r.o., Dukelská 
65,087 Ol Giraltovce. 
Proti uvedenému rozhodnutiu podali odvolatelia v zákonom stanovenej lehote v zmysle 
§ 54 ods. l, 2 správneho poriadku odvolania. 
P A vo svojom odvolaní uviedol, že v rozhodnutí sú uvedené nezrovnalosti 
s reálnym stavom, ktoré mali 
byť podľa jeho názoru podkladom pre dodatočné nepovolenie 
stavby. Uvádza, že realizáciou stavebných úprav došlo k znehodnoteniu a ohrozeniu 
vzhľadu 
celého bytového domu a že existujú indície o tom, že stavba sa bude užívať na iný účel, ako je 
povolený. Poukazuje na skutočnosť, že stavebné povolenie č. B/742/2013-Ka je zo dňa 
05.04.2013, stavebník podal žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia dľía 27.02.2018 
a stavebný úrad 
začal kolaudačné konanie listom zo dľia 12.03.2018, na základe uvedeného sa 
pýta ako dlho trvala platnosť rozhodnutia č. B/742/2013. Uvádza, že uskutočnením stavby došlo 
k zabratiu cudzieho pozemku, výstavbe 
nehnuteľnosti na cudzom majetku, porušeniu zákona 
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a znehodnoteniu celého bytového domu. 
V ďalšej 
časti odvolania odvolateľ jednotlivo cituje časti napadnutého rozhodnutia, ku ktorým zároveň 
uvádza v čom vidí pochybenie stavebného úradu. 
Stavebník spoločnosť MEDICAL KATAJANA, s.r.o. vo svojom odvolaní uviedol, že 
rozhodnutie stavebného úradu bolo oznámené a 
doručené verejnou vyhláškou v rozpore so 
zákonom, pretože z neho nevyplýva aké zákonné ustanovenie 
oprávňuje správny orgán tak 
urobiť a rozhodnutie je preto vydané v rozpore s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona. 
Ďalej uvádza, že rozhodnutie je vydané v rozopre s ustanovením § 46 správneho poriadku, 
pretože 
je vydané v rozpore so skutkovým stavom spočívajúce v tom, že stavebný úrad uvádza, 
že konanie 
začal z vlastného podnetu, pričom neskôr uvádza, že preskúmal žiadosť stavebníka, 
ako 
aj v tom, že v napadnutom rozhodnutí je nesprávne uvedený spôsob užívania stavby. 
Stavebný úrad v súlade s 
§ 56 správneho poriadku upovedomil účastníkov konania 
o podaných odvolaniach a 
určil im lehotu na vyjadrenie sa do 7 dní odo dňa doručenia 
oznámenia. 
K odvolaniu 
p. A sa vyjadril stavebník, ktorý uviedol, že namieta aktívnu 
legitimáciu 
odvolateľa a uvádza, že vlastníci bytov môžu práva účastníka konania vykonávať len 
prostredníctvom správcu a 
že z napadnutého rozhodnutia nevyplýva okruh účastníkov konania. 
Ďalej uviedol, že nesúhlasí s námietkami odvolateľa týkajúcimi sa zníženia hodnoty bytového 
domu, budúceho spôsobu využívania stavby, ako 
aj ostanými namietanými skutočnosťami zo 
strany 
odvolateľa. 
Vzhľadom k tomu, že stavebný úrad o odvolaní nerozhodol sám, predložil ho spolu so 
spisovým materiálom odvolaciemu orgánu 
podľa § 57 ods. 2 správneho poriadku. 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej 
správy, ako príslušný odvolací orgán 
(ďalej len "odvolací orgán"), preskúmal napadnuté 
rozhodnutie v celom rozsahu 
podľa ustanovenia § 59 ods. l správneho poriadku a porovnal ho 
s právnymi predpismi všeobecne záväznými a v tejto veci 
aplikovateľnými, ako aj s dôvodmi 
odvolateľov a zistil nasledovné: 
Dňa 05.04.2013 vydal stavebný úrad rozhodnutie č. B 742/2013-Ka, ktorým podľa§ 66 
ods. l stavebného zákona povolil stavbu 
"Polyfunkčný objekt -modernizácia prevádzky" pre 
stavebníka 
spoločnosť MEDICAL KATAJANA, s.r.o., predmetom ktorej bola prístavba WC 
a vnútomé 
dispozičné zmeny obch. skl. a kancelárskych priestorov. Stavebný úrad dňa 
18.10.2016 listom č. SÚ/16085/2016-Sf/253 stavebníkovi, na základe jeho žiadosti, predÍžil 
termín 
dokončenia stavby o 24 mesiacov. 
Di'ía 27.02.2018 podal navrhovateľ spoločnosť MEDICAL KATAJANA, s.r.o. na stavebný 
úrad návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na predmetnú stavbu. Prílohou žiadosti bol 
výpis z obchodného registra; energetický štítok; správa o odbornej prehliadke a skúške 
elektrickej inštalácie zo 
dňa 23.02.2018; správa z odbomej prehliadky a odbornej skúšky 
plynového zariadenia 
č. PZ 102018 zo dt'í.a 20.02.2018; zameranie adresného bodu zo dňa 
27.02.2018 a príslušné ce11ifikáty zhody použitých materiálov. 
Následne 
dt'í.a 12.03.2018 stavebný úrad oznámením č. SÚ-3922-2018-Sf/65 účastníkom 
konania a dotknutým orgánom oznámil začatie kolaudačného konania a na prerokovanie 
podaného návrhu nariadil ústne pojednávanie na 
dei'í 05.04.2018. Z ústneho pojednávania bola 
spísaná zápisnica. 
Po posúdení predmetnej stavby stavebný úrad zistil, že stavba nespÍt'í.a podmienky pre 
vydanie 
kolaudačného rozhodnutia, keďže Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru 
v 
Prešove v záväznom stanovisku č. ORHZ-PO 1-525-004/2018 zo dt'í.a 13.04.2018 nesúhlasilo 
s vydaním 
kolaudačného rozhodnutia. Stavebný úrad v čase miestneho zisťovania rovnako zistil, 
že nie 
je známy účel stavby, resp. deklarovaný účel stavby sa nezhodoval s prevedením stavby 
Strana 2 z 9 
zisteným pri miestnej obhliadke, keďže v kolaudovanom priestore bolo umiestnených min. 20 
výherných hracích automatov. 
Z písomností v predloženom spisovom materiály vyplýva, že stavebný úrad, ako orgán 
štátneho stavebného 
dohľadu vykonal štátny stavebný dohľad na predmetnej stavbe, pri ktorom 
zistil, že stavebník vykqnal stavebné úpravy na stavbe v rozpore s vydaným stavebným 
povolením v rozsahu odstránenia atiky na streche objektu a zrealizovania dverového otvoru 
a jeho výplne, vrátane schodov na západnej fasáde objektu. Stavebný úrad následne výzvou zo 
dňa 19.07.2018 vyzval stavebníka na zastavenie stavebných prác s okamžitou platnosťou 
a zároveň podľa § 88 ods. l stavebného zákona na podanie žiadosti o dodatočné povolenie 
stavby v lehote 
do 30 dní odo diia jej doručenia z dôvodu, že stavba je v rozpore s vydaným 
stavebným povolením umiestnená 
aj na pozemku prac. č. KN-C 5528 k. ú. Prešov. 
Keďže stavebník v stanovenej lehote nesplnil podmienky uložené vo výzve, stavebný úrad 
oznámením 
č. SÚ/12332/2018 -Sf/2018 zo dňa 05.09.2018 stavebníkovi a projektantovi 
oznámil 
začatie konania o dodatočnom povolení stavby postavenej v rozpore s vydaným 
stavebným povolením 
č. B/742/2013 -Ka spojeného s kolaudačným konaním z vlastného 
podnetu 
podľa § 88a ods. l a § 88 ods. l písm. b) a § 88a ods. 9 stavebného zákona a zároveň 
stavebníka vyzval, aby v lehote 30 dní predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je 
v rozpore s verejnými záttimami a konanie prerušil. 
Dňa 07.09.2018 bolo stavebnému úradu doručené oznámenie stavebníka o havarijnom 
stave strechy, ktorý bude 
dií.a 07.09.2018 odstránený zabetónovaním. 
Dií.a 05.10.2018 predložil stavebník stavebnému úradu doklady v zmysle výzvy 
č. SÚ/12332/2018-Sf/218 zo dňa 05.09.2018 a to, kompletnú projektovú dokumentáciu 
vpracovanú Ing. arch. Viktorom 
Tkáčikom; stanovisko mesta Prešov, odboru dopravy a 
životného prostredia 
č. ODŽP-12729/2018 zo dňa 27.09.2018; stanovisko mesta Prešov, odboru 
správy majetku mesta 
č. OSMM/12802/2018 zo dií.a 08.10.2018; stanovisko mesta Prešov, 
odboru hlavného architekta mesta č. OHAM/13702/2018-1 zo diia 04.10.2018; záväzné 
stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v 
Prešove č. 2018/03208-
03/C.ll -Mi zo dňa 28.09.2018 a stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného 
zboru v 
Prešove č. ORHZ-POl-525/005/2018 zo dií.a 18.07.2018. Predložené stanoviská neboli 
záporné, ani protichodné. 
Dňa 23.10.2018 bolo na stavebný úrad doručené oznámenie Ing. arch. Viktora Tkáčika, 
autorizovaného architekta, Pavlovičovo nám. 37, 080 Ol Prešov o tom, že ukončuje výkon 
stavebného dozoru, ako 
aj autorského dozoru na predmetné stavby a oznámenie o tom, že berie 
späť projektovú dokumentáciu pre stavbu Prešov -Pavlovičovo námestie 38 -Polyfunkčný 
objekt-modernizácia prevádzky v I. NP, na pozemku KN-C č. 5523/2, 5528/2, k. ú. Prešov
dodatočné povolenie a zároveií. zakazuje použitie projektu jeho rozmnožovaním podľa 
autorského zákona. 
Následne 
dňa 22.10.2018 stavebný úrad oznámením č. SÚ/12332/2018-Sf/218 účastníkom 
konania a dotknutým orgánom oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby 
"Polyfunkčný objekt -modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. 
č. 7745" a na prerokovanie podanej žiadosti nariadil pojednávane na deň 19.11.2018. 
Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica, 
podľa ktorej bolo zistené, že oprava 
strechy bola realizovaná bez stavebného povolenia 
so zásahom do obvodového plášťa 
susediaceho bytového domu a podľa ktorej stavebný úrad prerušuje konanie o dodatočnom 
povolení stavby do doby doplnenia projektovej dokumentácie, povolenia malého zdroja 
znečistenia ovzdušia a zmluvy o nájme pozemku s vlastníkom mestom Prešov. 
Dľí.a 20.11.2018 boli stavebnému úradu doručené písomné pripomienky vlastníkov bytov 
na ul. 
Pavlovičovo námestie 34-37 zast. P A , ktorí poukázali na zabratie mestského 
pozemku, 
uskutočňovanie prác v rozpore so stavebným povolením a opakované porušovanie 
Strana 3 z 9 
stavebného zákona a zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zo strany stavebníka. 
Prílohou predložených pripomienok je vyjadrenie Ing. Juraja Dučaya, stavebný dozor, 
e. č. 08896* l 0-20* k prasklinám a deštrukciám stavebných konštrukcií v byte p. N 
Pavlovičovo námestie 37, Prešov. 
Predložený 
spisový materiál obsahuje písomné stanovisko stavebníka zo dňa 26.11.2018, 
v ktorom uvádza, že na ústnom pojednávaní sa 
zúčastnili obyvatelia bytovky na Pavlovičovom 
námestí 37, s ktorými bolo jednané na nádvorí predmetného bytového domu. Takýto postup 
považuje stavebník za postup v rozpore 
so stavebným zákonom s poukazom na skutočnosť, že ak 
by mali 
mať vlastníci postavenie účastníkov konania, mohli tieto práva vykonávať iba 
prostredníctvom správcu bytového domu s poukazom na ustanovenie § 9 ods. 7 zákona 
č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Ďalej uviedol, že nesúhlasí so 
záverom stavebného úradu o tom, že oprava strechy bola zrealizovaná bez stavebného povolenia 
a uvádza, že tak bolo urobené z dôvodu havarijného stavu, 
pričom v takom prípade sa 
nevyžaduje povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu a rovnako nesúhlasí s názorom, že bolo 
zasiahnuté do obvodového 
plášťa bytového domu, pretože išlo iba o demontáž a následnú 
montáž atiky po oprave strechy, 
keďže bez demontáže nebolo možné strechu opraviť. 
K požiadavke stavebného úradu predložiť projektovú dokumentáciu uviedol, že táto bola 
stavebnému úradu 
doručená dňa 25.07.2018 avšak aj napriek tejto skutočnosti predkladá 
stavebnému úradu projektovú dokumentáciu spolu 
so statikou stavby, potvrdenie MsÚ, odboru 
dopravy a zmluvu o nájme pozemku 
zo dňa 22.11.2017. K pripomienkam uplatneným 
p. A uviedol, že tieto boli podané po lehote a že sú nedôvodné a irelevantné. 
Následne 
dňa 05.12.2018 stavebný úrad vydal rozhodnutie č. SÚ/12332/2018-Sf/218, 
ktorým 
podľa § 88a ods. 4 a § 88 ods. 9 stavebného zákona dodatočne povolil stavbu 
"Polyfunkčný objekt -modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. 
č. 7745" na pozemkoch parc. KN-C č. 5523/3, 5528 a 5537/1, k. ú. Prešov a zároveň povolil jej 
užívanie pre stavebníka 
spoločnosť MEDIACL KATAJANA, s.r.o., Dukelská 65, 087 Ol 
Giraltovce s odôvodnením, že dodatočným povolením stavby nebude dotknutý verejný záujem. 
K postupu stavebného úradu uvádzame: 
Z predloženého spisového materiálu vyplýva, že stavebník podal 
dňa 27.02.2018 na 
stavebný úrad návrh na vydanie 
kolaudačného rozhodnutia na stavbu "Polyfunkčný objekt -
modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745", ktorá bola povolená 
rozhodnutím 
č. B 742/2013-Ka zo dňa 05.04.2013. Dňa 12.03.2018 stavebný úrad účastníkom 
konania a dotknutým orgánom oznámil začatie kolaudačného konania. Odvolací orgán z obsahu 
listiny 
označenej ako "Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby postavenej 
v rozpore s vydaným stavebným povolením 
č. B/742/2013 -Ka spojeného s kolaudačným 
konaním, výzva na doloženie dokladov pre dodatočné povolenie stavby a rozhodnutie 
o prerušení 
konania" č. SÚ/12332/2018-Sf/218 zo diia 05.09.2018 zistil, že predmetnú stavbu 
nemožno 
skolaudovať z dôvodu, že nespÍila podmienky protipožiarnej bezpečnosti a že v čase 
výkonu miestnej ohliadky deklarovaný účel stavby nekorešpondoval s prevedením stavby. Ďalej 
odvolací orgán zistil, že stavbu nemožno skolaudovať aj z dôvodu, že stavebník vykonal 
stavebné úpravy v rozpore 
so stavebným povolením. 
Podľa § 81 b stavebného zákona, kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená 
bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby na 
určený účel, najmä ak a) nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom 
konaní 
zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú 
sieť, b) nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie, 
c) nie 
je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám, d) nie sú splnené podmienky stavebného 
Strana 4 z 9 
povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na 
okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru, e) nie sú predložené 
doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode 
stavebných výrobkov (§ 43f), 
f) nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu 
podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii. 
Stavebný úrad môže v konkrétnom prípade rozšíriť výpočet závad, pre ktoré kolaudačné 
rozhodnutie nevydá. Pri zistení závad a nedorobkov podľa konkrétnych okolností buď návrh na 
vydanie kolaudácie zamietne alebo stavebníka vyzve, aby ich v 
určenej lehote odstránil, pričom 
v takomto prípade kolaudačné konanie podľa § 81 ods. 3 stavebného zákona preruší. 
Z predloženého spisového materiálu nevyplýva, že stavebný úrad aplikoval takýto postup 
pred tým, 
než oznámil začatie konania o dodatočnom povolení stavby spojeným s kolaudačným 
konaním, výsledkom ktorého je napadnuté rozhodnutie. Výsledkom postupu stavebného úraduje 
v danom prípade skutočnosť, že stavebný úrad kolaudačné konanie začaté na návrh stavebníka 
neukončil. 
V tejto súvislosti odvolací orgán upozorií.uje stavebný úrad na ustanovenie § 57 ods. 2 
správneho poriadku, 
podľa ktorého ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie 
vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom 
odvolaciemu orgánu najneskôr do 
30 dní odo dií.a, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom 
účastníka konania. Pod pojmom spisový materiál je potrebné rozumieť úplný, žurnalizovaný 
spisový materiál, spolu s dokladmi o 
doručovaní písomností. Stavebný úrad odvolaciemu orgánu 
predložil 
aj administratívny spis č. 3922/2018, týkajúci sa kolaudačného konania, ktoré 
predchádzalo vydaniu odvolaním napadnutého rozhodnutia, avšak jeho obsah 
je s poukazom na 
ďalší postup stavebného úradu neúplný, t. j. listiny a skutočnosti, na ktoré sa stavebný úrad 
odvoláva v písomnostiach vydávaných v rámci konania o 
dodatočnom povolení stavby sa 
v predloženom spise nenachádzajú a teda odvolací orgán ich nemôže považovať za preukázané. 
Stavebný úrad v odôvodnení napadnutého rozhodnutia uvádza listiny, ktoré však 
v predloženom spise absentujú (oznámenie o tom, že 
kolaudačné rozhodnutie nemožno vydať; 
rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania; podnet na základe, ktorého stavebný úrad 
vykonal štátny stavebný 
dohľad, výsledkom ktorého bolo zistenie, že stavba bola uskutočnená 
v rozpore so stavebným povolením; výzva na zastavenie stavebných prác a predloženie žiadosti 
o 
dodatočné povolenie zo dií.a 19.07.2018; vyjadrenie OR HaZZ v Prešove č. ORHZ-P0-525-
005/2018 zo dií.a 28.09.2018). 
Podľa § 88a ods. l stavebného zákona, ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená 
bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, 
začne z vlastného podnetu konanie a vyzve 
vlastníka stavby, aby v 
určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je 
v rozpore s verejnými záujmami chránenými týmto zákonom, najmä s cieľmi a zámermi 
územného plánovania, a osobitnými predpismi. Ak bola stavba 
začatá bez právoplatného 
stavebného povolenia, ktoré už bolo vydané, stavebný úrad posúdi súlad stavby s verejnými 
záujmami na základe záväzných stanovísk 
podľa § l40b a podkladov predložených v stavebnom 
konaní. 
Podľa § 88a ods. 6 písm. a) stavebného zákona, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby 
aj v prípade, ak stavebník v určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie stavby. 
Z uvedeného vyplýva, že stavebný úrad nariadi vlastníkovi nepovolenej stavby jej 
odstránenie, ak vlastník stavby v 
určenej lehote nepredloží žiadosť o dodatočné povolenie 
stavby, vlastník stavby v 
určenej lehote nepredloží požadované doklady, na podklade 
predložených dokladov 
sa preukáže rozpor stavby s verejnými záujmami, napr. rozpor so 
záujmami ochrany prírody a krajiny a pod., vlastník stavby v 
určenej lehote nesplní podmienky 
rozhodnutia o 
dodatočnom povolení stavby. 
Strana S z 9 
Stavebný úrad v oznámem c. SÚ/12332/2018-Sf/218 zo dňa 05.09.2018 uviedol, cit.: 
"Stavebný úrad ako orgán štátneho dohľadu výzvou zo dňa 19.07.2018 vyzval stavebníka na 
zastavenie stavebných prác s okamžitou 
platnosťou a zároveň vyzval stavebníka na podanie 
žiadosti o 
dodatočné povolenie stavby v lehote 30 dní odo dňa doručenia podľa § 88 ods. l 
stavebného zákona. 
Vzhľadom k tomu, že stavba bola v rozpore s vydaným stavebným povolením 
umiestnená 
aj na pozemku KN-C č. 5528 k. ú. Prešov. Keďže stavebník v stanovenej lehote 
nesplnil 
podmienky uložené 
vo •ýzve, stavebný úrad v súlade s § 88a ods. l začal z vlastného 
podnetu konanie o 
dodatočnom povolení stavby, resp. o odstránení stavby "Polyfunkčný objekt
modernizácia prevádzky" ... ". Z uvedeného vyplýva, že v danom prípade si stavebník nesplnil 
svoju 
povinnosť a v určenej lehote stavebnému úradu nepredložil žiadosť o dodatočné povolenie 
stavby postavenej v rozpore 
so stavebným povolením. Stavebný úrad mal teda povinnosť 
aplikovať ustanovenie § 88a ods. 6 písm. a) stavebného zákona a nariadiť odstránenie stavby. 
V tejto súvislosti opätovne upozon'í.ujeme stavebný úrad na povinnosť predložiť 
odvolaciemu orgánu úplný spisový materiál, nakoľko v danom prípade vyplývajú skutočnosti 
rozhodujúce pre napadnuté rozhodnutie a postup, ktorý mu predchádzal len z písomností 
vydaných v rámci konania, 
pričom chýbajú listinné podklady, ktoré by tieto tvrdenia verifikovali 
(výzva na zastavenie stavebných prác a predloženie žiadosti o 
dodatočné povolenie stavby zo 
dl'í.a 19.07.2018). 
Podľa § 88a ods. 7 stavebného zákona, na konanie o dodatočnom povolení stavby sa 
primerane 
vzťahujú ustanovenia§ 58 až 66. 
Podľa § 58 ods. 2 prvá veta stavebného zákona, stavebník musí preukázať, že je 
vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. l tohto zákona, ktoré 
ho 
oprávl'í.uje zriadiť na ňom požadovanú stavbu. 
Podľa§ 139 ods. l stavebného zákona, pod pojmom "iné práva k pozemkom a stavbám" 
použitým v spojení "vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich" sa podľa 
povahy prípadu rozumie 
a) užívanie pozemku alebo stavby na základe 
nájo1m1ej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej 
zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo 
uskutočniť 
stavbu alebo jej zmenu, 
b) právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, 
c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, 
d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo 
uskutočniť stavbu alebo jej zmenu. 
Stavebný úrad v napadnutom rozhodnutí uvádza, cit.: 
"Stavebný úrad preveril záber 
pozemku vo vlastníctve Mesta 
Prešov KN-C 5528 a KN-C 553711 k. ú Prešov a zistil, že 
k uvedeným pozemkom ma stavebník iné právo a teda nejedná sa o neoprávnený záber. 
Stavebník v rámci 
dodatočného povolenia stavby doložil vyjadrenie vlastníka pozemku KN -C 
5528 
k. ú. Prešov Mesta Prešov, odboru správy mestského majetku č. OSMľvf/1280212018 zo dňa 
08.10.2018, v ktorom súhlasí s dodatočným povolením stavby. Stavebník v zmysle§ 139 ods. l 
stavebného zákona preukázal iný 
vzťah k pozemku KN-C 5528 na základe nájomnej zmluvy 
č. 4412017 zo dňa 04.12.2017 v rozsahu 7,84 nl K pozemku KN-C 553711 k. ú. Prešov (časť 
pozemku, na ktorom sa nachádza sklopné schodisko únikového východu na západnom priečelí 
povoľovanej stavby) stavebník preukázal povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva 
č. ODaŽP -1062412018 v rozsahu 2nl Na základe uvedených doložených podkladov má 
stavebný úrad za preukázané, že stavebník doložil a má v 
čase vydania predmetného rozhodnutia 
preukázateľným spôsobom dokladované iné právo k pozemkom, ktmých nie je vlastníkom a ktoré 
sú nevyhnutné pre užívanie povoľovanej stavby. Skúmanie uzatvárania zmluvných vzt'al10v nie je 
v kompetencii stavebného úradu a nie sú predmetom tohto konania". 
Strana 6 z 9 
Z formulácie ustanovenia § 139 ods. l stavebného zákona vyplýva, že ide o taxatívne 
vymedzenie inštitútov, ktorými stavebník preukáže tzv. iné právo k pozemku, resp. stavbe. 
Napadnutým rozhodnutím stavebný úrad 
dodatočne povolil stavbu "Polyfunkčný objekt
modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745" na pozemkoch parc. 
KN-C č. 5523/3, 5528 a 553711, k. ú. Prešov. 
Podľa listu vlastníctva č. 6492, k. ú. Prešov, je vlastníkom parciel KN-C č. 5528 a KN
C č. 5537/1 mesto Prešov. 
Stavebník stavebnému úradu, ako preukázanie vlastníckeho, resp. iného práva 
k pozemkom dotknutým stavbou, predložil nájomnú zmluvu 
č. 44/2017 zo dňa 04.12.2017, 
predmetom ktorej je prenájom časti pozemku KN - C č. 5528 o výmere 7,84 m
2 
za účelom 
výstavby predajne k stavbe, ktorá je vo vlastníctve stavebníka. 
Stavebník stavebnému úradu 
ďalej predložil povolenie mesta Prešov, odboru dopravy 
a životného prostredia na osobitné užívanie verejného priestranstva 
č. ODaŽP-1 0624/2018 zo 
dňa 23.07.2018, obsahom ktorého je povolenie dočasného umiestnenia stavebného zariadenia
zábradlia a sklápacieho schodišťa k únikovému východu na spevnenej ploche, resp. verejnej 
zeleni v rozsahu 
2m
2 
na pozemku parc. KN-C č. 5537/1, s platnosťou v termíne od 23.07.2018 
do 31.12.2018 za podmienky, že toto povolenie stráca platnosť dňom nadobudnutia účinnosti 
nájomnej zmluvy k predmetnému pozemku s mestom Prešov. Súčasťou spisového materiálu je aj 
cenová ponuka adresovaná mestu Prešov týkajúca sa nájmu častí pozemkov KN - C č. 5528 
o výmere 
2m
2 
a KN-C č. 553711 o výmere 2m
2, 
ako aj oznámenie mesta Prešov o zámere na 
priamy prenájom predmetných pozemkov. 
V danom prípade nemožno prisvedčiť tvrdeniu stavebného úradu o tom, že stavebník 
preukázal iné právo k pozemku KN - C 
č. 5537/1 povolením na osobitné užívanie verejného 
priestranstva 
č. ODaŽP-10624/2018 zo dňa 23.07.2018, nakoľko takého povolenie nemožno 
subsumovať pod taxatívne vymedzenie spôsobu preukázania iného práva k pozemku v zmysle 
ustanovenia§ 
139 ods. l stavebného zákona. 
Rovnako 
je potrebné uviesť, že zámer stavebníka uzatvoriť nájomnú zmluvu s mestom 
Prešov týkajúcu sa časti pozemku KN-C č. 5528 o výmere 2m
2 
vzbudzuje pochybnosť o tom, 
že predmetom nájomnej zmluvy 
č. 44/2017 je úplná časť pozemku dotknutá predmetnou 
stavbou. 
Podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, nájomnou zmluvou 
prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval 
alebo z nej bral 
aj úžitky. 
Nájomná zmluva 
je zmluva, ktorou jedna strana (prenajímateľ) prenecháva druhej strane 
(nájomcovi) 
určitú vec, aby ju dočasne užíval alebo bral z nej úžitky, a to za odplatu (nájomné). 
Z uvedeného možno vyvodiť základný pojmový znak nájomnej zmluvy, ktorým je dočasnosť jej 
trvania. 
Odvolací orgán teda dôrazne upozorií.uje stavebný úrad, že 
podľa odseku l písm. a) 
ustanovenia § 139 stavebného zákona, iným právom môže byť nájomné právo preukázané 
nájomnou zmluvou uzavretou 
podľa Občianskeho zákonníka (§ 663 a nasl.) medzi 
prenajímateľom a nájomcom, musí však z nej jednoznačne vyplývať, že na prenajatom pozemku 
môže nájomca 
postaviť určitú konkrétnu stavbu, a takisto musí obsahovať dobu trvania nájmu. 
V takomto prípade stavbu možno 
povoliť vždy len na dobu určitú. 
Vychádzajúc z uvedeného, napadnutým rozhodnutím mohol stavebný úrad dodatočne 
povoliť predmetnú stavbu len na dobu určitú, avšak stavebný úrad povolil stavbu bez časového 
obmedzenia, čo stavebný zákon nepripúšťa. V prípade trvalého povolenia stavby je nevyhnutné, 
aby stavebník preukázal iné právo k pozemku iným spôsobom, ako nájomnou zmluvou. 
Pripustením nájomnej zmluvy, ako preukázania iného práva k pozemku za 
súčasného trvalého 
Strana 7 z 9 
povolenia stavby, by došlo v prípade vypovedania nájomnej zmluvy k trvalému zaťaženiu 
pozemku dotknutého stavbou bez právneho nároku. 
Podľa § 62 ods. 3 stavebného zákona, stavebný úrad zabezpečí stanoviská dotknutých 
orgánov, ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenie 
účastníkov konania a ich námietky. 
Podľa § 126 ods. l stavebného zákona, ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov 
chránených predpismi o ochrane zdravia 
ľudu, o utváraní a ochrane zdravých životných 
podmienok, vodách, o ochrane prírodných 
liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, 
o ochrane 
poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach 
na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach, 
o štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, o odpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch na 
životné prostredie, o jadrovej 
bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných 
priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc, o pozemných komunikáciách, o dráhach 
a o doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej 
energetike, o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, 
o civilnej ochrane, o inšpekcii práce a o štátnej geologickej správe, rozhodne stavebný úrad na 
základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu 
podľa§ 140a, ktorý uplatňuje požiadavky 
podľa osobitných predpisov. 
Podľa § 140b ods. l stavebného zákona, záväzné stanovisko je na účely konaní podľa tohto 
zákona stanovisko, vyjadrenie, súhlas alebo iný správny úkon dotknutého orgánu, 
uplatňujúceho 
záujmy chránené osobitnými predpismi, ktorý je ako záväzné stanovisko upravený v osobitnom 
predpise. 
Obsah záväzného stanoviska je pre správny orgán v konaní podľa tohto zákona 
záväzný a bez zosúladenia záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami nemôže 
rozhodnúť vo veci. 
Vplyv navrhovanej stavby na okolitú zástavbu sa posudzuje na základe vyjadrení 
dotknutých orgánov spolupôsobiacich v konaní, ktoré sa v konaní 
podľa stavebného zákona 
k predloženej projektovej dokumentácii vyjadrujú práve s nimi sledovaných 
hľadísk podľa 
osobitných predpisov za účelom ochrany verejných záujmov. 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vydalo 
prehľad ním určených záujmových 
území, pri ktorých 
je potrebné k plánovanej civilnej výstavbe vyžiadať stanovisko MO SR. 
V Prešovskom kraji patrí medzi špecifikované záujmové lokality aj katastrálne územie Prešov. 
Z uvedeného vyplýva, že v predmetnom konaní bolo potrebné 
zabezpečiť záväzné 
stanovisko Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ako dotknutého orgánu a bez zosúladenia 
ním vydaného záväzného stanoviska s inými záväznými stanoviskami stavebný úrad nemohol 
rozhodnúť vo veci. 
Námietkami uvedenými v odvolaniach 
je stavebný úrad vzhľadom na výrok tohto 
rozhodnutia povinný 
zaoberať sa v novom prejednaní veci. 
Stavebný úrad 
je povinný v novom prejednaní sa vecou opätovne zaoberať, zistené 
nedostatky 
odstrániť a vydať rozhodnutie, ktoré bude v súlade so zákonom. 
Vychádzajúc z takto zisteného stavu veci bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia. 
Strana 8 z 9 
Poučenie: 
Toto rozhodnutie je v zmysle § 59 ods. 4 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
k o n e č n é a nie je možné proti nemu podať odvolanie. Rozhodnutie nie je preskúmateľné 
súdom. 
/{uQJ&DJu) 
Ing. Andrea Marcinková 
vedúca odboru 
l 
Rozhodnutie sa doručí účastníkom konania formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Prešov a zároveň bude zverejnené na webovom sídle 
Okresného úradu 
Prešov. Posledný deň vyvesenia je dúom doručenia. Rozhodnutie sa súčasne 
zverejní na úradnej tabuli mesta Prešov a na webovom sídle mesta Prešov, ak ho má zriadené. 
Vyvesené 
dila: 
o 6 -03-2019 
Zvesené dňa: ....................................... . 
Pečiatka, podpis: ~Jkr;;:;r;) (·:sd 
~lfj)ď',c;; .. · 
Pečiatka, podpis: 
Na vedomie: 
Ol. Mesto Prešov, stavebný úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov -po nadobudnutí právoplatnosti 
spolu so spisovým materiálom 
02. Mesto Prešov, odbor hlavného architekta mesta, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
03. 
Mesto Prešov, odbor dopravy a životného prostredia, Hlavná 73, 080 O l Prešov 
04. 
Mesto Prešov, odbor správy mestského majetku, Hlavná 73, 080 O l Prešov 
05. 
Mesto Prešov odbor ekonomiky a podnikania, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
06. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
07. 
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Prešov, 080 Ol Prešov 
~,(~' ... 
_:ť) ',,._j 
IIJ.o.··.'tif• .~:. 73 
080 O l P R E 8 O V 
.. 1-
Strana 9 z 9 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)