Stavebné povolenie: "Záhradkárska osada- Prešov, Vydumanec". SO 01 Elektrická NN prípojka.

Stavebné povolenie

12.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v 
MESTO PRESOV 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/1203/23724/2019-Ko/12 V Prešove dňa: 08.03.2019 
Oznámenie 
stavebného povolenia podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov 
verejnou vyhláškou 
Stavebné povolenie 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 
zákona 
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval 
žiadosť stavebníka v stavebnom konaní s 
dotknutými orgánmi a 
so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní podl'a § 62 stavebného 
zákona rozhodol, že líniová stavba pod pracovným názvom: "Záhradkárska osada-Prešov, Vydumanec" 
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare), 
* ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO Ol Elektrická 
NN prípojka 
* ktorej stavebníkom je: Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 
042 91 Košice-Sever (ďalej v texte len "stavebník"), 
* kde predmetom je výstavba káblového vedenia uloženého v zemi pre napojenie žiadateľov 
o 
pripojenie elektrickej energie v Záhradkárskej osade Prešov, Vydumanec. 
Projektované vedenie NN prípojky bude napojené z existujúcej rozpojovacej a istiacej skrine R0586-
2060003 
Líščia SR6 (SR6-2/5) osadenej na pozemku parc. č. KN-Cl5865/1, k. ú. Prešov. 
* na pozemku parc. č. KN-C 15865/1, 15945/27, 15945/28, 15945/30, 15945/103, 
KN-E 
3464/2 v kat. území Prešov, sa podl'a §66 stavebného zákona a podl'a §10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
po v o l' uje. 
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. 
Vyhotovenie, trasovanie a umiestnenie stavby musí byť v súlade a za dodržania 
adekvátnych podmienok uvedených v územnom rozhodnutí vydanom mestom Prešov 
pod 
č. SÚ/12659/154647/2018-Ko/356 zo dňa 22.10.2018; stavba bude uskutočnená 
podl'a vypracovanej projektovej dokumentácie overenej v tomto stavebnom konaní, 
ktorej spracovateľom je Ing. Vladimír Adamčák -EL.V.A, Strojnícka č. l, 080 Ol 
Prešov. 
2. Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona osobou 
oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
3. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním; do 15 dní od určenia zhotoviteľa stavby, 
stavebník jeho meno (názov) a adresu oznámi stavebnému úradu. 
4. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. 
5. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
6. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, a to 
od prvého 
dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle ustanovení § 46d 
stavebného zákona a 
§ 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona. 
7. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na označení 
je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla rozhodnutia, 
meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom a termín 
začatia a ukončenia stavby. 
8. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov od začatia stavebných prác. 
9. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
vzťahujúce sa na stavenisko. 
10. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby dodržiavať ustanovenie§ 13 Vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách na 
výstavbu a 
ďalšie predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na 
ochranu zdravia a osôb na stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR 
č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
ll. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí o vytýčenie 
existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
12. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
objektov sa nesmie 
používať vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne. 
13. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému 
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotoviteľ, bude prizývať aj zodpovedných 
pracovníkov tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú 
byť zasypané, o čom 
bude vyhotovený písomný záznam. 
14. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
15. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3 stavebného zákona. 
16. Pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení. 
17. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín. 
18. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú technicky 
spôsobilé. 
19. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia 
telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce zastaví 
a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
20. Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byt' dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
21. 
Odpad vzniknutý stavebnými prácami 
stavebník musí 
likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov o odpadoch. 
22. 
Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, 
ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
23. 
Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle ustanovenia 
§ 
52 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po uplynutí 15-dňovej 
lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí vyznačenie právoplatnosti 
stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
Ďalšie podmienky podl'a posúdenia verejného záujmu: 
24. Prípadný súbeh alebo križovanie je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52 
(bývalá 34 1050) a 73 6005. 
25. Stavebné práce budú organizované tak, aby nedošlo k narušeniu stability jestvujúcich 
podperných bodov vzdušných el. rozvodov. 
26. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé 
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené. 
27. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd obslužných 
vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
28. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich 
stavebnou 
činnosťou ohrozovať. 
29. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému 
obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách. 
30. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou ajej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností. 
31. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
32. Stavebník 
je povinný dodržať podmienky VSD, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 9565/2018 zo 
dňa 09.05.2018. 
33. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP -distribúcia, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 
TD/NS/445/2018/Lä zo dňa 28.05.2018. 
34. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 39142/2018/0 
zo dňa 18.05.2018. 
35. Stavebník je povinný rešpektovať záväzné stanovisko KPÚ Prešov, ktoré uvedený správny 
orgán pre túto stavbu vydal pod 
č. KPUP0-2018/10014-02/36480/Ul zo dňa 10.05.2018 -
V prípade, že pri zemných prácach budú nájdené resp. obnažené doposiaľ neznáme 
archeologické objekty alebo nálezy, stavebník, resp. 
zhotoviteľ oznámi každý archeologický 
nález najneskôr druhý pracovný 
deň po nájdení Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove 
a urobí nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
36. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti 
o 
ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP uvedené vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-
2018/023037-02NK 
zo dňa 14.05.2018. 
37. Stavebník je povinný dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti 
o 
ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP uvedené vo vyjadrení č. OU-PO-OSZP3-
2018/023036-02 
zo dňa 25.05.2018. 
38. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovenské pozemkového fondu uvedené v 
stanovisku 
č. SPFS/2018/13274/7 zo dňa 04.07.2018. 
39. Stavebník zabezpečí, aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava rozkopávok boli 
zrealizované ku 
dňu kolaudácie stavby. 
40. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
návrh stavebníka vydá stavebný úrad; ku 
kolaudačnému konaniu stavebník predloží okrem 
náležitých dokladov (tzv. revíznych správ) 
aj atesty a certifikáty všetkých výrobkov 
a materiálov použitých na stavbe; od kolaudácie domových prípojok sa v zmysle ustanovenia 
§ 81 c písm. a) stavebného zákona upúšťa. 
Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa keď 
nadobudlo právoplatnosť. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani zo strany dotknutých 
orgánov, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená podl'a položky 60 písm. g) zákona č. 
14511995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 50€. Správny poplatok bol uhradený v pokladni 
mesta Prešov. 
Tunajší stavebný úrad 
upozorňuje stavebníka na povinnosť oznámiť stavebnému úradu 
začatie stavby. 
Stavebné povolenie stráca 
platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc 
sa 
so stavbou nezačne v zmysle § 67 stavebného zákona. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ, ktorým je Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 
Košice-Severv zastúpený na základe splnomocnenia Ing. Ľubomír Župina, Exnárova 30, 080 Ol 
Prešov, podal dňa 16.01.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu pod pracovným názvom: 
"Záhradkárska osada-Prešov, Vydumanec". Pre 
uvedenú stavbu na pozemku parc. 
č. KN-C 1586511, 15945/27, 15945/28, 15945/30, 15945/103, 
KN-E 3464/2 v kat. území Prešov bolo vydané územné rozhodnutie mestom Prešov pod 
č. 
SÚ/12659/154647/2018-Ko/356 zo dňa 22.10.2018. Tunajší stavebný úrad listom zo dňa 
22.01.2019 oznámil začatie stavebného konania účastníkom formou verejnej vyhlášky a 
dotknutým orgánom a organizáciám, ktoré chránia verejné záujmy 
podľa osobitných predpisov 
jednotlivo. 
Zároveň, pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť 
poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil v zmysle § 61 ods. 2 
stavebného zákona od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. Súčasne upozornil 
účastníkov, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7. pracovných dní, inak sa na ne 
neprihliadne. V stavebnom konaní k predmetnej stavbe 
neboli vznesené námietky. V rámci 
stavebného konania sa k stavbe kladne vyjadrili, alebo stavebník doložil kladné vyjadrenia od 
dotknutých orgánov -ich podmienky boli skoordinované a zapracované 
do podmienkovej časti 
tohto stavebného povolenia. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky určené vyhláškou č. 
453/2000 Z. z. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom zabezpečenia: -ochrany 
záujmov 
spoločnosti pri výstavbe; -komplexnosti výstavby; dodržanie všeobecných technických 
požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických noriem a dodržanie požiadaviek 
určených 
dotknutými orgánmi štátnej správy a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby ajej užívania na 
životné prostredie, ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. 
V zmysle 
§ll ods. l písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike držiteľ povolenia 
alebo ním poverená osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme 
zriaďovať na 
cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia mesta Prešov elektrické vedenie 
a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a 
distribučnej sústavy. Pri povol'ovaní takejto 
stavby stavebný úrad rozhodne o podmienkach, za akých možno stavbu 
uskutočniť 
a prevádzkovať na cudzom pozemku. Oprávnenia stavebníka na uskutočnenie stavby vznikajú 
nadobudnutím právoplatnosti takého rozhodnutia. 
Stavebník VSD a.s. Košice, ktorý nie 
je vlastníkom pozemkov mimo zastaveného územia 
mesta Prešov 15865/1, 15945/27, 15945/28, 15945/30, 15945/103, KN-E 3464/2 v kat. území 
Prešov, na ktorých má byt' povolená a zriadená stavba elektroenergetického zariadenia pri 
preukazovaní vlastníckeho alebo iného práva k pozemkom, preukázal stavebnému úradu svoj 
právny vzťah k týmto pozemkom vecným bremenom podliehajúcim zápisu do katastra 
nehnutel'ností 
(§ll ods. 5 zákona o energetike), ktorý sa viaže k predmetným pozemkom mimo 
zastavaného územia. Stavebný úrad má za to, že stavebník 
má v tomto prípade k predmetným 
pozemkom právo vyplývajúce z iných právnych predpisov 
(§ 139 ods. l písm. c stavebného 
zákona), teda toto právo vzniká priamo zo zákona. 
V zmysle 
§ll ods. 5 zákona o energetike ak je vlastník nehnuteľnosti obmedzený pri 
obvyklom užívaní 
nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené 
obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti. Nárok na primeranú jednorazovú náhradu za nútené 
obmedzenie užívania nehnuteľnosti možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej 
osoby 
do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o tom vlastník dozvedel, najneskôr však do jedného 
roka od vzniku núteného obmedzenia užívania 
nehnuteľnosti, inak právo vlastníka na primeranú 
jednorazovú náhradu za nútené obmedzenie užívania 
nehnuteľnosti zaniká. Ak sa držiteľ 
povolenia a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej jednorazovej odmeny nedohodnú každý 
z nich môže 
podať súdu návrh na rozhodnutie o výške primeranej jednorazovej náhrady do 
šiestich mesiacov odo 
dňa uplatnenia si nároku u držiteľa povolenia. V zmysle zákona 
o energetike sa vlastníkom 
nehnuteľnosti rozumie vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti. 
Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad konštatuje, že 
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 
neprimerane obmedzené 
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný 
úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol tak, 
ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), 
a 
to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mesto Prešov stavebný 
úrad, Hlavná 
č. 73, 080 O l Prešov. 
Rozhodnutie je 
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom 
podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 
Na vedomie: 
l. Ing. Ľubomír Župina, Exnárova 30, 080 O l Prešov 
2. Helena Hudáková, Levočská 93, 080 Ol Prešov 
3. Henrieta Tomášová, Jurkovičova 2, 080 O l Prešov 
4. Richard Piatak, 17. novembra 96, 080 Ol Prešov 
5. Ľuboš Barančík, Tomášikova 32, 080 Ol Prešov 
6. Emília Vojteková, Exnárova 13, 080 Ol Prešov 
7. Vladimír Tomáš, Jurkovičova 2, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
ll 
15865/92 
C5865/1 
ll 15865/91 
15865/90 
ll 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
RUB NÁLETOI/ÝCH KR0\1\N 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ \ 
15865/93 
15865/94 
\ 
\ 
\ 
15665/95 
CHRÁNIČKA H!lPE 11 O 
!@lEI NAí'Y-J 4x150SE 
Lege ne 
[--~~'--~ 
r 
~--··------
Siíradnicov9 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)