Upovedomenie: "Polyfunkčný komplex Prešov Sekčov".

Upovedomenie

19.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná č. 73 080 O l Prešov 
Číslo: SÚ/5371199328/2018-Se V Prešove dňa: 17.04.2018 
Upovedomenie 
v zmysle ustanovenia§ 42 odst.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov o podaní odvolania verejnou vyhláškou 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho noviel (ďalej v texte 
stavebný zákon) v zmysle §56 zákona 
č. 7111976 Zb. o správnom konaní Vás 
upovedomujeme ako 
účastníkov konania vo veci rozhodnutia Mesta Prešov, ktorým bolo 
vydané územné rozhodnutie na stavbu pod 
označením "Polyfunkčný komplex Prešov
Sekčov", ktorého stavebníkom je EKOPRIM s.r.o., Strojnícka 17, Prešov vz. Stavoprojektom 
s.r.o., Jarkova 31, 
Prešov. Účastníci konania Ing. Miroslav Molčan, · 
, Zdenek Valášek, Peter Potočňák, Ing. Margita Kipikašova a Ing. Alojz Jusko 
podali odvolanie proti rozhodnutiu mesta 
Prešov č. SÚ/2017/10678-Se zo dňa 09.02.2018, 
ktorého dôvody podania odvolania sú zrejmé z fotokópie, ktorá tvorí Prílohu 
č. l tohto 
upovedomenia. 
Zároveň Vás vyzývame, aby ste sa k tomuto odvolaniu vyjadrili. Vaše vyjadrenie nám 
zašlite písomne najneskôr do l 
O dní odo dňa doručenia tejto výzvy, alebo ho v tejto lehote 
môžete 
uviesť osobne do zápisnice. 
Príloha 
l. Fotokópia predmetného odvolania-strany l ,2. Zo dňa 22.03.2018 
' 
l 
~-1 
Ing. Jozef Tuka 
vedúci stavebného úradu 
l 'l 
Príloha: 
Odvolanie proti rozhodnutiu zo dňa 22.03.2018 
Na vedomie: 
l. Ing. Miroslav Molčan, ' 
2. Zdenek Valášek, ' 
3. Peter Potočňák, 
4. Ing. Margita Kipikašová, 
5. Ing. Alojz Jusko, 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
Toto oznámenie musí 
byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na 
internetovej stránke mesta 
Prešov -
v rubrike 
"Elektronická úradná tabuľa". Posledný deň 
tejto lehoty je dňom oznámenia. 
Vyvesené 
dňa Zvesené dňa 
J./~~ > ~-:-~· -~--· -~--~~ ·--~i-~1 
Gli::~;:;~,~ ~~~ 
odtlačok pečiatky, podpis 
Vybavuje: 
Marián Seman e-mail: marian.seman@presov.sk 
ii 05113100534 
Ing. Miroslav MOLČAN, ul. Vihorlatská 22, 08001 Prešov 2. ~:;;G 
Peter POTOČŇÁK, ul. Vihorlatská 2~;c·08001 Pe~`!)Ij'" ·· •. • ! .. 
Ing. Alojz JUSKO, ul. Čergovská 8,.08001 PrE!šav ... · ·· . s:-íJiit:bl'ii JqD 
=------------------------------------~~-.. : .. ..,;,;...,. __________ ""!-*~:~--llla-lll!i:OS=:I ........................... "!"' .... --........ ---
V Prešove, 20. marca 2018 
l 
Vec: O D V O L A N I E · 
1 _ 
- ' .'1 l 1 .00 l .6, . v 
. . - . --!J7-·VtJf'/ .f,-1 
proti ÚZEMNÉMU ROZHODNUTIU', 'Prot. č.: SU/201Z/1067W-Se, _ 
vydanom mestom Prešov zo dňa 09.02.2018 
1 
Pre: Magistrát mesta Prešov, Stavebný úrad 
Hore uvedení a na ODVOLANÍ dalupadpísaní dotknutí účastníci konania podávame 
ODVOLANIE proti ÚZEMNÉMU ROZHODNUTIU, Prot. č. SU/2017 /10678-Se, 
vydanom v Prešove dňa 09.02.2018, ktoré sa týka 
Rozhodnutia o umiestnení stavby navrhovatel'a, firmy EKOPRIM s.r.o., 
Strojnícka 17, 08001 Prešov v zastúpení fy Stavoprojekt s.r.o., Jarkova 31, 
08001 Prešov na základe splnomocnenia. 
Stavba: Polyfunkčný komplex Prešov-Sekčov, ulica Magurská a Vihorlatská 
v Prešove, 
na pozemkoch, parcelné číslo: 
KN-C 14308/4, 14308/27, 14308/26, 14308/25, 14308/24, 14308/23, 14308/22, 
14308/22, 
14308/12, 14308/8, 14308/20, 14308/21, 14308/88, 14308/103, 
14308/104, 14308/106, 
14308/115, 
14308/116, 
14310/25, 14310/62, 14308/25, 
14310/34, 14310/62, 14310/65, 
v katastri územia Prešov. 
Pozemok parc. číslo KN-C KN C 14308/27, 14308/26, 14308/25, 14308/24, 
14308/23, 14308/22, 14308/21, 14310/34 k.ú Prešov je vo vlastníctve EKOPRIM 
s.r.o., Strojnícka 17, 08001 Prešov-Výpis z LV č. 8386 
Pozemky parc. číslo KN-C KN C 14308/12, 14308/8, 14308/20, 14308/88, 
14308/103,14308/104,14308/106,14308/115,14308/116,14310/62,14310/25, 
14310/65, 14308/4 k.ú Prešov kat. úz. Prešov sú vo vlastnícva mesta Prešov -
Výpis z LV č. 6492. 
Dôvody nášho odmietavého stanoviska voči 'ROZHODNUTIU O UMIESTNENÍ 
STAVBY' navrhovateľa sme vysvetlili na stretnutí dňa 26.02.2018 na Magistráte 
mesta Prešov (zápisnica zo stretnutia s dotknutými účastníkmi konania), kde boli 
prítomní obyvatelia a majitelia bytov na ulici Vihorlatská a Magurská, poslanci 
mestského zastupitel'stva za mestskú časť sídlisko Sekčov, zástupca navrhovatel'a 
z fy EKOPRIM s.r.o. a pracovníci Magistrátu mesta Prešov. 
Odvolanie podávame v súlade s ustanovením § 54 odst. 1 zák. č.71/1967 Zb. 
o 
správnom konaní. 
Predložené argumenty zo stretnutia zo dňa 26.02.2018 (súčasť textu ÚZEMNÉHO 
ROZHODNUTIA, 
Prot. č. SU/2017/10678-Se, vydanom v Prešove dňa 09.02.2018), 
podporujúce odmietavé stanovisko voc1 'Návrhu na vydanie rozhodnutia 
a umiestnení stavby' navrhovatel'a, ostávajú v celom rozsahu a odôvodnení 
v platnosti. Takto sa k nim opätovne vyjadrili obyvatelia a majitelia bytov na ulici 
Vihorlatská a Magurská a aj ďalšia dotknutá verejnosť sídliska Sekčov-Prešov. 
Niektoré opakované argumenty proti 'ROZHODNUTIU O UMIESTNENÍ STAVBY' 
navrhovatel'a, proti výstavbe projektu na plánovanom území sídliska Sekčov: 
-Výrazné zhoršenie komfortu bývanie a celkového životného prostredia 
v širšej časti sídliska Sekčov: 
A) Plánovaná zástavba zničí a zredukuje zeleň, ktorej je v tejto časti sídliska 
v pomere k zastavanej ploche už aj tak nedostatok. 
B) Katastrofálna dopravná situácia už aj v súčasnom stave -parkovanie a pohyb 
vozidiel na celom sídlisku Sekčov, v tejto lokalite by plánovaná zástavba spôsobila 
úplný kolaps dopravy ráno -jediná svetelná riadená križovatka v tejto časti 
sídliska je na výjazde z Karpatskej ulice na hlavný ťah Arm. generála L Svobodu. 
Navrhovanou výstavbou dôjde k výraznému zhoršeniu statickej aj dynamickej 
dopravy v danej lokalite. 
C) Nárast hluku, prachu a dymu z dôvodu pohybu ďalších ca 90 áut, ktoré pribudnú 
po realizácii plánovanej zástavby . 
... 
citujeme z argumentov obyvatel'ov dotknutej časti sídliska: 
"Umiestnenie stavby sa odvoláva na územnoplánovaciu dokumentáciu z času ešte 
pred rokom 1997, kde v tomto období nebola plánovaná výstavba OC Max, BILLA, 
McDONALD, CORAL, autoumyváreň, čerpacia stanica LPG a PHM, ktoré po tomto 
roku boli následne umiestnené do tejto lokaliy ... " 
Pre nás ako obyvatel'ov tejto časti sídliska Sekčov je nepochopiteľné, že poslanci 
tohto mesta, ktorí možno ešte ani raz neboli v tejto časti mesta, odsúhlasili nejaké 
VZN, ktoré teraz Stavebný úrad pretláča nasilu -aj proti vôli občanov tohto mesta. 
Pýtame sa, ako občania sídliska Sekčov, a zároveň občania mesta Prešova: 
Magistrát, Stavebný úrad, odbor životného prostredia a všetky ostatné inštitúcie 
mesta Prešov sú tu sami pre seba, alebo dostali správu vecí verejných do rúk od 
občanov, pre ktorých tu majú vytvárať podmienky prijatel'né na život a bývanie 
a ktorých záujmy majú obhajovať. 
A ešte jeden SILNÝ AGUMENT: DETI!! 
Hluk, smrad, prach -alebo zachovať ešte aspoň posledný zvyšok súvislej plochy 
zelene, vrátane novovybudovaného detského ihriska, kde sa mladí l'udia s malými 
deťmi schádzajú pri peknom počasí a trávia tu vol'ný čas vonku aj na akciách 
organizovaných mestom Prešov. 
D) Naše odporúčanie pre Magistrát mesta Prešov a Stavebný úrad: 
Mesto Prešov vlastní ešte dostatok pozemkov na výstavbu polyfunkčných 
komplexov -blízko sídliska Sekčov, v lokalite územnej časti Ľubotice. Tu je podl'a 
nášho názoru aj dostatok priestoru pre obytné domy a aj pre zeleň a parkovacie 
miesta pre autá. 
Podoísaní 
(v zastúpení za dotknutých účastníkov konania -obyvatel'ov sídliska Sekčov) : 
".,--.~. 
Ing. Miroslav MOLČAN, ul. Vihorlatská 22, 08001 Preš~__:j~~ 
jj'} r-'····. \ / 
Zdeno VALÁŠEK, ul Vihorlatská 22 1/ ~ ~ >...._v·· , , , · 
• t,.. ' /i ' 
!i l 
; oj 
í;. l 
.~"~~v 
l . ..------
' 
Peter POTOČŇÁK, ul. Vihorlatská 23, 08001 Prešov 
/l l -.., 
r/f ! /• /(-/) 
Ing. Margita KIPIKAŠOVÁ, ul. Vihorlatská 22 C~J!"~~r 
Ing. Alojz JUSKO, ul. Čergovská 8, 08001 Prešov / . 
V 
Prešove, 20.marca 2018 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)