Rozhodnutie o umiestnení stavby: Bytový dom Sabinovská ul., Prešov.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

19.03.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                aNfgc deNxci
6O4Qf7nY XM4)
Szlďá= čz/ O/ 84- dúpťéď
PSČ 080 01
OWNIK,fh02772203129.fr0434v SMf^KQf )]4,23/14/312:
eckScMbhgVN
j4QMiKQ4OfIa,
ZEaV decPVg-NúMúKýé ýDozé§CdúuýČlúé§ zpČuýyč 28- 942 18
KúlČuýzlďl šlýČFípá= ýíézéOáéýČ(éčgezfgžb ýČčoué- ý/ú/é/-
yéálČpz(é§ Vás/ lúnt/ alúu=áé§ Ppúvé- iňťá= xpmlýČéď= 249- 19117
dúpťéď
d\4Ifč Ifn n4QMiKQ4OfIaň LK)4I01/21/15/3128nUQMi n4 QR)4nZf MKSiK)nPOZ4KPgZfNOnfnW
ghMjNk9'KňČéďI oé§ flmuáéďýy=PIúmdúpťéď'
n4 LKSfg~Koi L4MoúZúZb.L 2322-Zb.L 232302- Zb.L :89303- Zb.N 452807- Zb.
N 45290:- Zb.N 4541053- Zb.N 454203
Q ~4Oú XSú
dúpťéď
SKSfg~R L4Moú[úMjrO -.--m MjrO -.-.'- ~4O4NOMUInf XSfgZf SMf^KQ NX QK QI4NOnWoOQf,
BRSZo~Yoi KNK7 S4LWN4nYoi n4 pv[úsb•=ú j4QMiKQ4OfIa )KIK_ZI SgIPQP K 7P)Xofč SgIPQf
Kg4čfO~KLMUQnKg QRNLKMZ4)4nW 4 )K)4OK~ ~ OfčOK SgIPQfú
FdlRbZk eMfO-[úMjrO %s•.'.m Mjrk 12-s'bm Mjrk 12-•'%m Mjrk 121+'2.m Mjrk 121-'. NX
QK QI4NOnWoOQf žfNO4 SMf^KQm S4LWN4nYoi n4 pv[úb2%.ú j4QMiKQ4OfIa )KIK_ZI NXiI4N QI4NOnW~4
LKSfg~PNQR)4nWg XSfgnViK MKSiK)nPOZ4ú
fČlďpmáDy vp íéďuááI íé ýíú=ďéízlČápáD úéštéoáčČuléč§upýČápáD ýČlďmň
§lvpČyéíú=ďápčýíéúulol%ďťpČyň áptáčČpz(áéýČu- ál yČéúInt ýF č§upýČápáB vpoáéČzuďB
ýČlďpmáB émvpyČň/ Zč ýČlďpmáB§č yéáláuč §čýD ýČlďpmáDyíúpčy=šl%-;p §=yčďpopáI§
íéšp§yé§QI4NOnWo~f 4If7KuáB íú=ďé íéoz(l'24: éoýČ/2š=y/O/6102:87 km/éFšp§áé§
íz=áéďláD l ýČlďpmáé§íéúuloyč)ýČlďpmáI š=yéá, ď šápáD íúDýzčťáInt áéďupz/
žfNOK SMf^KQm 4~K Qfonf 4 gZfNOnf LMWNIP^nY NO4Qf7nY XM4) LK)Ia4T--s K)NOú-ňSU~ú[ú
=+'-%sb 37ú K XSfgnKg LIUnKQ4nW 4 NO4Qf7nKg LKMZ4)~Pm Q SnfnW čfiK nKQZfI d\4Ifč Ifn
NO4Qf7nY SU~Knňm LMWNIP^nY NO4Qf7nY XM4)m LKNX)ZI LMf)IK_fnY nUQMi LK)Ia4T1s 4 \4I^Woi
NO4Qf7nViK SU~Kn4ú j4 SU~I4)f OKiOK LKNX)fnZ4 QR)UQ4 LK)Ia4T1% 4T1%4 NO4Qf7nViK SU~Kn4
4 QR~KnUQ4oWoi QRiIU^K~
eckScMbhgVN c haVNfgbNb+ fgEiKj
'KňČéďI oé§ flmuáéďýy=PIúmdúpťéď'
6O4Q74,'KňČéďI oé§ flmuáéďýy= čz/- dúpťéď'7P)f PgZfNOnfnU n4 LKSfg~Koi MjrO
-.--mMjrO -.-.'-m MjrO %s•.'.m Mjrk 12-s'bm Mjrk 12-•'%m Mjrk 121+'2.m Mjrk 121-'.
~4O4NOMUInf XSfgZf SMf^KQm O4~ 4~K čf OK S4~MfNIfnV Q DM4BZo~fč LMWIKif OKiOK MKSiK)nPOZ4m
6OM4n4-S56
situácii vypracovanej 10/2018 v mierke M=1:500 Ing. arch. Mariánom Ferjom
autorizovaným stavebným inžinierom, ktorá tvoríneoddelitel'núsúčasť tohto rozhodnutia.
FfR ibVRghcRcVR ghMjNk M efdYRZhdjrefpefMjigMifuiYrhVRhd edPbVRcZk9
0-EMjfUdjMcs Nkhdjs Pdb NiPR fVRzRcs MZd edakSicZucs Nkhdjs Pdb) j Zhdfdb dZfRbefRjMÁiYrORY dNkhcRY uMghVYRVchRTfdjMcnMYSicZOVM dNuVMcgZRY jkNMjRcdghV j eMfhRfVNkhdjoU-dPdbi-
taRcRcVR ghMjNk cM ghMjRNco dNYRZhk9
Hč/0,Nkhdjs Pdb
Hč /1,efpghfRzdZ ZdbicnacRUd dPeMPi
Hč/2,dedfcsmúra oplotenie
SO 04-komunikácie a spevnené plochy
SO 05-sadové úpravy
SO 06-vodovodná prípojka
SO 07-splaškovákanalizačnáprípojka
SO 08-dažďová kanalizácia
SO 09-prek1ádkakanalizačného potrubia
SO10-plynová prípojka
SO11 -prípojka VN+ VN rozvádzač
SO12-trafostanica
SO13-odberné elektrické zariadenie
8014-telekomunikačná prípojka
8015-drobná architektúra
1- ékhdjs Pdb NiPR ibVRghcRcs j lMghMjMcRY dNaMghV bRghM FfRzdj,Edjn írNfMjM cM
edlRbZdOUu-BE,:0100M BE,: 0101.0 j graMPRgTfMSVOZdi efp0dUdi hdUhd
fdlUdPcihVM) ZddfPVcMucdi gVhinOVdi- ČRPcn gMdedlRbdZ) Zhdfs YR j bVRfcR gjMUdjVhdb
hRfocR j gbRfR lneMP,jsOUdP ghreMdOOM 3b- EM edlRbZi BE,:0100gM cMOUnPlM
YRghjiYrOM NiPdjM fdPVccoUd Pdbi) Zhdfr NiPR edhfRNco efRP jsghMjNdi lNrfMš- FdlRbdZ
bn hjMf cRefMjVPRacoUd bcdUdiUdacpZM- FdlRbdZ dUfMcVuiYR l jsOUdPcRY M YiÁcRY ghfMck
YRghjiYrOM jsghMjNM fdPVccsOU Pdbdj gd lRaRydi lnUfMP) ld gRjRfcRY ghfMck YR ghMjNM
dNuVMcgZRY jkNMjRcdghV M ZdbicVZnOVV M ld lneMPcRY ghfMckYRZdbicVZnOVM,ORghM0-
hfVRPk, iaVOM HMNVcdjgZn- IszZM YRghjiYrORY lnghMjNk YR cM hdbhd rlRbp PMcn NiPdjMbV
fdPVccsOUPdbdjMdNuVMcgZRY jkNMjRcdghV) j edP0MÁcdghV 1 cMPlRfccsOU edPaMÁp- K
PdefMjcoUd Ua"MPVgZM YR edlRbdZ efpghiecs l iaVOR HMNVcdjgZRY M vMaRY l ZdbicVZnOVR
cMOUnPlMYrORY gM efRP ghMjRNcsb edlRbZdb ld gRjRfcRY ghfMck- ékhdjs Pdb NiPR
cMedYRcs cM jzRhZk hROUcVOZo jkNMjRcVR rlRbVM,VcÁVcVRfgZR gVRhR) Zhdfo gM cMOUnPlMYr j
NaplZdghV fVRzRcoUd rlRbVM-
2-HhMjRNcs dNYRZh Hč/0, Nkhdjs Pdb 'vMaRY j hRŠhR VNM aRc Hč,ča() NiPR ibVRghcRcs cM
edlRbZi eMfO- u- BE,: 0100) BE,:0101.0ZMh- rl- FfRzdj- HhMjRNcs dNYRZh 7/,/0 NiPR
ibVRghcRcs dP gigRPcsOU cRUcihRa"cdghpcMgaRPdjcR9
HRjRfco efVRuRaVR dNYRZhi Hč/0NiPR ibVRghcRco9
,6)564 b dP UfMcVOR edlRbZi eMfO-u-BE,: 031/.0
,6)670 b dP UfMcVOR edlRbZi eMfO-u-BE, 2306.5
IsOUdPco efVRuRaVRdNYRZhidNYRZhi7//0NiPR ibVRghcRco9
,2)/6 b dP UfMcVOR edlRbZi eMfO-u-BE,:0101.03
,2)801 b dP UfMcVOR edlRbZi eMfO- u- BE,: 0101.8
ČiÁco efVRuRaVR dNYRZhi Hč/0NiPR ibVRghcRco9
,3)807 b dP UfMcVOR edlRbZi eMfO-č.KN-C 1212/3
Strana2 z 45
-6,925 m od hranice pozemku parc.č.KN-Cňmňdar
yaWéšUbWX'žgžS'žobjektu SO01bude umiestnené:
-na hranicispozemkom KN-C+ú'mam
4. Technický popis objektu SO 01: Objekt SO01bude realizovanýsnepravidelným
pódorysomsrozmermi v hlavných osiach-max. dížka 73,120 x max. šírka objektu 17,981
m. Stavebný objekt bude riešenýsdvoma podzemnými(pp)a šiestimi nadzemnými
podlažiami (NP). Stavba bude zastrešená plochou strechou.
Výškové osadenie objektu SO 01:
-Podlaha 2.PP bude realizovaná na kóteN25,6m,
-Podlaha 1.PPbude realizovaná na kóteN 22,80 m,
-Podlaha I.NP (1. poschodia)N±O,OOON268,3 m n.m., výškový systém: BpV
-Podlaha 2.NP (2. poschodia)=bude realizovaná na kóte12,975 m;
-Podlaha 3.NP (3. poschodia)Nbude realizovaná na kóte15,952 m;
-Podlaha 4.NP (4. poschodia)=bude realizovaná na kóte18,925 m;
-Podlaha 5.NP (5. poschodia)Nbude realizovaná na kóte111,90m;
-Podlaha 6.NP (6. poschodia)Nbude realizovaná na kóte114,875m
Atika plochej strechy nad časťou stavbys6.NP bude riešená na kóte118,750m,
Atika plochej strechy nad ustupujúcou časťou stavby, realizovanou na 3.NP bude
riešená na kóte110,1m.
4- KnZaMPco rPMYR OUMfMZhRfVliYrOR ghMjNi9
KMghMjMcn eadOUM Hč/00-27/)31b
L
Celkováúžitkováplocha SO 01..4.251,3mL
Obostavaný priestor S01..16.845,86m3
Plocha pozemku pod stavbou.3280mL
Plocha pozemku na funkčnej ploche AI 2813,8mL
Plocha zelene na funkčnej ploche AI.965,24mL
Percentuálny podiel zelene34,3%
Plocha budovy na funkčnej ploche A1 1380,42mL
Percentuálny podiel budovy51,37%
FadOUM edlRbZi cM SicZucRY eadOUR é0355)1b2
Plocha zelene na funkčnej ploche B1.. 395,04mL
Percentuálny podiel zelene84,74%
FduRh Nkhdj9 16ň2izbovéň
15xdvojizbový58,92mL
9x dvojizbový.45,4m22d..b'LX VOJIZovy57,01 mI(AAR0LX VOJIZovy59,05 m
FadOUM Nkhdj gedai0-354)36b2
Plocha terás a balkónov.428,94mL
Príslušenstvo bytov Isklady/167,59m2
Chodby, schodiská, výťahy325,98m2
Apartmánový dom-17xapartmán
Strana3zm6
6x45,4m
2
4x58,92m223x72,38 m
2x43,33m2
2x56,95m2
Plocha apartmánov spolu925,78m2
zázemieapartmánového domu28,53m2
terasy+balkóny149,52m2
Chodby, schodiská, výťahy233,78m2
Predajňa+zázemie77,I2m2
Garáže1.027,05m2
6. Architektonické riešenie bytového domu je navrhované v súvislostisorientáciou na
svetové strany. Stavba využíva terénne svahovanie aje navrhovanásplochou strechou.Na
vystupujúcom podzemnom podlaží na sevemej strane bude navrhovaná zelená strecha.
Časť bytov v bytovom dome sú navrhovanéspresvetlením sever-juh a menšia časť bytov
má orientáciu ibanajužnústranu. Východná fasádaje navrhovaná ako plná stena. Západná
fasáda je orientovaná do ulicesvchodom do občianskej vybavenosti v partery budovy.
Zdóvodupresvetlenia obytných miestností je južná fasáda navrhnutásoknami a loggiami
/balkónmi/, ktoré v dostatočnej miere zabezpečia presvetIenie bytov. Hmota bytového
domu v časti komunikačného jadra je vysunutá. Severná fasáda slúži ako vstupná a sú na
nej umiestnené okná dokuchýň,hygienických zariadení a priestoru schodiska. Do
bytového domu sa vstupuje z chodníka bezbariérovo do zádveria, pokračuje sa
schodiskom, ktoré sprístupňuje podzemné podlažia a ostatné nadzemné podlažia.
Vkomunikačnom jadre sa nachádzaajvýťah. Podzemné podlažie je farebne odčlenené od
ostatnej časti budovy a slúži ako vstup do celéhobytového domu, akoajpriestoru garáži.
6-ékhdjs Pdb edldghnjM ld zhkfdOU gRZOVp M j ZMÁPRY gr cM YRPcdb edPaMÁp cMjfUciho YRPRc
MÁ hfV Nkhk MaRNd MeMfhbnck) dZfRb uMghV eMfhRfi l iaVOR) ZPRYRgMbdghMcs jghie) Zhdfs
gefpghieyiYR efRcMYpbMhRa"cs efVRghdf- BMÁPn gRZOVM bn fdjcMZs efVcOpe ZdbicVZMucoUd
gOUdPVgZM) MaR gefpghieyiYR cM YRPcdhaVjsOU edPaMÁVMOU fulck eduRh Nkhdj,MeMfhbncdj M
edPlRbco edPaMÁVMgTMfnÁMbV M gZaMPbV YRPcdhaVjsOU Nkhdj- Ffjn gRZOVMÉYRj ORadb
fdlgMUi ifuRcn efR MeMfhbncdjs Pdb gd lnlRbpb M bn5cMPlRbcsOU M1edPlRbco
edPaMÁVM- EM Cee gM cMOUnPlM fROReOVM MeMfhbncdjoUd Pdbi- HRZOVM é gefpghieyiYR Nkhk
M bn6nadzemných a1podzemné podlažie. SekciaCaDsprístupňuje byty a má3
nadzemně a1podzemněpodlažie. Dvojizbový byt- pozostávazovstupnejchodby
z ktorejsúprístupné ostatné časti bytu kúpelňa, wc, spálňa, a spoločný priestor kuchyne
a obývacej izby. Z obývacej izby je prístupný balkón, resp. terasa. Apartmán-pozostáva
zo vstupnej chodby, z ktorej je prístupné samostatné WC, kúpelňa a spoločný priestor
jedálnesobývacou izbou a kuchyňou. Z tohto priestoru sú prístupné jedna-dve spálne
a z priestoru obývacej izby alebo spálneje výstup na balkón, resp. terasu.
c,,4 7WXcYZXžiVR RVT[UaSUž"V VšWéš[
8.Umiestňuje sa na hranicispozemkom KN-C1210/5oproti existujúcej prístavbe garáže
rodinného domu. SO02sa vyhotoví na základových pásoch z pohl'adových betónových
tvámic a ocel'ových stlpov. Základové pásy a statický výpočetbudúpodrobnejšie riešené
v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
9.V ďalšom stupni projektovej dokumentácie navrhnúť kapacitu prístrešku, tak aby
postačoval na umiestnenie kontajnerov na separovaný zber odpadov.
Strana4 z 45
fc 14.éíéúáI §Fúl éízéČpáup
-+ú sgZfNO]Pčf N4 LK K7QK)f SfIfnfč LIKoiR LMZ iM4nZoZNLKSfg~4MnZ MjrO1212/9,MjrO
1212/2MjrO1420/1LMZ NfQfgKg LMZf[fIW 7ROKQViK )KgPú gLKgY gXM 7P)f MZf^fnY
S LKiIa4)KQYoi 7fOpnKQYoi OQUgZoú 3U~I4)KQV LUNR 4 NO4OZo~Y QYLK[fO 7P)X LK)MK7nfč^Zf
MZf^fnV Q \4I^Kg NOPLnZ LMKčf~OKQfč )K~PgfnOUoZfú
fc 15.yé§čáuy=nup l ýípďápáB ízéntň
--ú 3 )pQK)P PgK_nfnZ4 LMWNOPLP QKSZ)ZfI 4 Zoi K)NO4QfnZ4 LMZ 7ROKQKg )Kgf N4 n4QMiPčX
K)NO4QnV LIKoiR NK NLKIK[nYg Qč4S)Kg 4 QYč4S)Kg ^WM~R =m=+ g 4 QNOPLKg )K LK)Sfgnfč
D4MU_fú mZfOK K)NO4QnV LIKoiR NX n4LKčfnV Qč4S)Kg 4 QYč4S)Kg n4 čfNOQPčXoP
~KgPnZ~UoZPú 3 )pQK)P PgK_nfnZ4 LMWNOPLP LMf Lf^Woi )K 7ROKQViK )KgP N4 n4QMiPčX
oiK)nW~R LMf Lf^Woim ~OKMY N4 n4LKčW n4 čfNOQPčXof oiK)nW~R K~KIK ofNOR n4 647ZnKQN~fč PIú
j4QMiPčf N4 oiK)nW~ LMf Lf^Woi K) L4M~KQZN~4 NgfMKg ~ QoiK)Kg 7ROKQVgP )KgPú
ff)nU N4 K oiK)nW~R LMf Lf^Woi SK SUg~KQfč )I4_7R ^WM~R -m=+gú SMf PgK_nfnZf LMWNOPLP
ZgK7ZInYoi )K 7ROKQViK )KgP N4 n4QMiPčf M4gL4 ^WM~R -m=+g 4 )W_~R g4hú %m++gú
-.ú+)NO4QnVLIKoiR NX n4QMinPOV O4~m 47R 7KI PgK_nfnY QiK)nY LMWNOPL 4 K)NO4QfnZf
gKOKMKQYoi QKSZ)ZfI ~ 7ROKQVgP)KgPú
EyIwr Fčtňs FÉwBčI É:z:r HňčČzHBFčíšÉHňE 62 5000/Z2
SK[fO 7ROKQ.s
OfI~KQY LK[fO LK_4)KQ4nYoi L4M~KQ4oWoi NOKčWN~,1+ NOKčWN~
FduRh ghdYpgZ MeMfhbncdj9
ÉeMfhbnck,eduRh 060ghdYVgZd14L4MOgUn-s NOKčZN~4
OfI~KQY LK[fO LK_4)KQ4nYoi L4M~KQ4oWoi NOKčWN~,-% NOKčWN~
čNuVMcgZM jkNMjRcdgh" ýgaiÁNk.9
KMbRghcMcOV Pd 30ghdYVgZd1. S4gfNOn4noZ-NOKčZN~K
SMf)4čnU LIKoi4 .=g
Lú-NOKčZN~K147,59gLAAAAAAAAAAAAAAAAAAa. NOKčZN~4
S OKiK LMf KNK7R N K7gf)SfnKP NoiKLnKNiKP LKiR7Pr2j,=-hgm+2N. NOKčZN~U
FduRh cMjfUcihsOU ghdYpgZ,eMfZdjMOVR zhMcPMfPco40.TMfnÁ,31) jdcZMYzVR,91
LMf KNK7RNK7gf)SfnKP NoiKLnKNiKP LKiR7P. 'D4MU_r-mQKn~4č^Zfr--
L4M~KQ4oZf gZfNO4 NLKIP=-
SK[fO LK_4)KQ4nYoi L4M~KQ4oWoi gZfNOčf1+` -%`.a=- 4 n4QMinPOYoičf=-ú
ýxdabo ghnhVM bdhdfdjsOU jdlVPVRa,zpfZM eMfZ- bVRghYR1)4/b13,50mLMf ZgK7ZInYoi'm
)I_~4čf=mggú MKn^OMP~oZ4 K)NO4QnYoi LIKoičfn4QMiKQ4nU SK SUg~KQfč )I4_7Rú
MKn^OMP~oZ4 Qč4S)P 4 gf)SZ~KgPnZ~UoZf gf)SZ L4M~KQ4oWgZ NOUOZ4gZ N4 n4QMiPčf
N4NB4IOK7fOpnKQYg ~MROKgú 3 )pQK)P MfDPI4OWQP SUQ4Snfč [4NOZ XSfgnViK LIUnPčf
n4QMinPOYoi QZ4o 4~K =+j L4M~KQ4oWoi gZfNO Q LK)Sfgnfč D4MU_Zú g)QK)nfnZf LKQMoiP
K)NO4QnYoi LIKoim Qč4S)P 4 gf)SZ~KgPnZ~UoZfčfMZf^fnV Zoi LKS)I_nRg 4 LMZf[nRg
N~IKnKg )K n4QMiKQ4nYoi PIZ[nYoi QLPNOWú g)QK)nfnZf Sfgnfč LIUnf N4 LMfQf)Zf .jrnYg
LMZf[nRg N~IKnKg LKgKoKP QMNOQR SK ^OM~KLZfN~P )K n4QMiKQ4nfč )MfnU_fm ~OKMU N4 S4XNOZ
)K NLKgWn4nYoi PIZ[nYoi QLPNOWú sIZ[nV QLPNOf N4 LKOKg S4XNOZ4 ofS gwp )K )4_)aKQfč
~4n4IZSUoZfú
6OM4n4=S56
22a,{aú
6g +=r64)KQVXLM4QR
02-HhMjRNcsedlRbdZ ifuRcs cM lnghMjNi NkhdjsbPdbdbYRj gruMgcdghV lMghMjMcs ghMjNdi
fdPVccoUd Pdbi gd lnUfMPdi) hjdfRcdi l uMghV djdOcsb gMPdb M l uMghV eadOUdi
lMbRfMcdi cM eRghdjMcVR eda"cdUdgedPnfgZkOU eadPpc- čjdOco PfRjVck gr ghfdbdjVhoUd M
ZfdjVhoUd jlfMghi M gr fdjcdbRfcR fdlbVRghcRco dZdad edlRbZi M cVRYRedhfRNcs VOU
jsfiN cMZda"Zd cdjn jsghMjNM YR cMjfUdjMcn cM ljkzcRY uMghV edlRbZi-
03-Id jsZfRgdjRY PdZibRchnOVV efR rlRbco fdlUdPcihVRYRdfVRchMucR lMZfRgaRco
fdlbVRghcRcVRYRghjiYrORY M cdjRY jsgMPNk dZdad NkhdjoUd Pdbi- FfRgcn zeROVSVZnOVM cdjRY
jsgMPNkNiPR j vMazdb ghiecV efdYRZhdjRY PdZibRchnOVR-
04-IkgMPldjMš gM NiPr NRÁco PfRjVck PdeacRco d NdhMcVOZk M PRZdfMhpjcR uV SMfRNcR
lMiYpbMjo RŠRbeanfR- ňfnjcVZ NiPR lMadÁRcs l efRPeRghdjMcsOU hfnjckOU bMupc- EM
gRjRfcRY ghfMcR NkhdjoUd Pdbi NiPR j uMghV cMP 0-ee lRaRcs eng ghfROUk g edepcMjsbV
PfRjVcMbV- KRaRy NiPRMYcM NMapcdOU M bVRghMOU bRPlV NMaZpcbV-
Hč /5 , jdPdjdPcnefpedYZM
05-AŠVghiYrOM lnghMjNM cM iaVOV HMNVcdjgZRYYRlngdNdjMcn jdPdi l jRfRYcoUd
jdPdjdPi Cň íE 1// M íE 14/ jRPRcoUd j lRaRcdb engR fRge- OUdPcpZi- ňaMZdjo M
UkPfMiaVOZo edbRfk j gVRhV ibdÁyiYr cM lnZaMPR jkYMPfRcVM gefnjOi IIH M-g- K FfRzdj
efVMbR cMedYRcVR NkhdjoUd Pdbi edPa"MedÁVMPMjVRZ jkUanzZk D}FZúb•2'.++b 3úSú
-sú3UNK7KQ4nZf QK)KPčfn4QMinPOV 4 NLMUQoKg K)NXiI4NfnV n4LKčfnWg n4 čfNOQPčXof
MKSQU)S4oZf QK)KQK)nV LKOMP7Zf pmcj .=+ n4 647ZnKQN~fč PIú j4LKčfnZf 7P)f MZf^fnV
Q NXI4)fNLK)gZfn~4gZ NLMUQoP vv6 4úNú 3 SMf^KQ 4 7P)f MZf^fnV QYMfSKg 4 QIK_fnWg
K)7K[nfč OQ4MKQ~R cj .=+'-.=NPSUQfMKgú vK)KQK)nU LMWLKč~4 7P)f QK QI4NOnWoOQf
ZnQfNOKM4ú
-•úžfM4nZf gnK_NOQ4 K)K7M4Ofč QK)R LMf 7ROKQY )Kg 4~K ofIK~ 7P)f QK QK)Kgfgfč^4oiOf
PgZfNOnfnfč n4 L4MofIf [ú -.-- dB4~OPM4[nY QK)KgfM QK QSi4iP ~ vv6ňú M4_)Y 7RO 7P)f
g4i Zn)ZQZ)PUInf gfM4nZfú vK)KQK)nV LKOMP7Zf 7P)f Qf)fnV K) 7K)P n4LKčfnZ4 Q
SfIfnKg LUNf NgfMKg ~ n4QMiKQ4nfč QK)Kgfgfč ^4oiOf LK LKSfg~Koi L4Moú[ú MjrO
%s•.'. ~úXú SMf^KQú vK)KQK)nV LKOMP7Zf K) ^4oiOR 7P)f Qf)fnV LMZ4gK ~ K7čf~OPú jUQMi
LKOMP7Z4 7P)f MZf^fnY O4~m 47R 7KIK S47fSLf[fnV SUNK7KQ4nZf QK)KP LMf NKoZUInK|
iRDZfnZo~V LKOMf7R 4 )K)UQ~4 QK)R n4 i4NfnZf LK_Z4MP QKn~4č^Wg n4)SfgnYg iR)M4nOKg4i4)ZoKQYMnZn4QZč4~gZ Qčf)nKOIZQYoi Nf~oZUoi K7čf~OPú
Hč /6 , geaMzZdjnZMcMaVlMucnefpedYZM
-%úkhZNOPčXo4SUNO4Q74 n4 PIZoZ 647ZnKQN~fččfK)~4n4IZSKQ4nU čf)nKOnKP QfMfčnKP
~4n4IZSUoZKP cj 1++ Qf)fnKP Q SfIfnKg LUNf 4 oiK)nW~P LKS)I_ 647ZnKQN~fč PIZofú
g~Mfg OKiK SUPčgKQYg XSfgWgčfQf)fnV fhZNOPčXof ~4n4IZS4[nV LKOMP7Zf }6 cj 2++ S
čfNOQPčXofiK QK)KčfgPú In)ZQZ)PUIn4 7ROKQU QYNO4Q74 n4 PIZoZ4oi 3UiM4)nWo~4 4 m4OM4nN~U
NX K)~4n4IZSKQ4nV ~4n4IZSUoZKP cj 1++ú g7čf~O gc ff)nKO4 4 LMfQU)S~R gIf4n)fM NX
n4LKčfnV ~4n4IZS4[nKP LMWLKč~KP cj .++ )K QfMfčnfč ~4n4IZSUoZfú rR)M4PIZo~V 4 QY^~KQV
LKgfMR Q NOK~KQfč NZfOZ PgK_]PčX n4QMiKQ4nV DM4QZO4[nV n4LKčfnZf 7ROKQViK )KgP LK)Ia4
LK_Z4)4QZf~ QRiIU^~R ž}SZúb•2'.++b 3úSúú
.+ú 6LI4^~KQV K)L4)KQV QK)R S 7ROKQViK )KgP 7P)X S4PNOfnV )K čfNOQPčXofč QfMfčnfč
~4n4IZSUoZf dMfQWSn4 ^4oiO4ň Q gZfNOf S4XNOfnZ4 LMWLKč~R K) gc ff)nKO4ú SMWLKč~4m K) 7K)P
S4XNOfnZ4 )K QfMfčnfč ~4n4IZSUoZf LK MfQWSnP ^4oiOP n4 LMWLKč~fm N4 SMf~Kn^OMPPčf Q
L[QK)nfč OM4Nf N nKQYg nUQMiKg LMKBZIP LKOMP7Z4 4 N~IKnKgm P nZQfIfORm LK)Ia4
LK_Z4)4QZf~ n4 K)~4n4IZSKQ4nZf 7ROKQViK )KgPú
.-ú 6X[4Nnf N4 LMfQf)Zf n4LKčfnZf čfNOQPčXofč LMWLKč~R gc ff)nKO4 )K MfQWSnfč ^4oiOR n4
LMWLKč~fú wf4IZSUoZPčfLKOMf7nV MZf^Zi Q [4Nf LM4oKQnViK LK~Kč4m 47R LMfQU)S~R gc
ff)nKO4 4gIf4n)fM nf7KIZLMfMP^fnVújUQMiNLI4^~KQfč~4n4IZSUoZf4~ofLOPčfS4NO4QKQ4oW
6OM4n4bS2=
plán, konfiguráciu terénu a možnosti napojenia do verejnej kanalizácie. Základom
odkanalizovaniajesamostatná stoka vedená od bodu napojenia smerom k riešenému
územiu. Návrh stoky a jestvujúca mestská ČOV zabezpečujú bezpečné a spol'ahlivé
odvádzanie odpadových vód z pripojených objektov, vrátane ich čistenia v mestskej ČOV.
Hč08- dažd'ová kanalizácia
22. Odvádzanie zrážkových vód z povrchového odtokujepotrebné riešiť tak, aby vychádzalo
z architektonického návrhu plóch, konfigurácie terénu, predpokladaných možností pre
vsakovanie do podzemnýchvóda kapacity verejnej kanalizácie. Odpadové vody
z parkoviska budú po predčistení zaústené do verejnej kanalizácie.
23. Povrchový odtok zo spevnených plóchsnízkou koncentráciou NEL na odtoku bude pred
zaústením do verejnej kanalizácie čistený v koalescenčom odlučovači ropných látok (ďalej
ORL) s automatickým uzáverom a kalovou nádržou. ORL zabezpečí čistenie znečistených
vódpri návrhovom prietokusperiodicitou dažďa p=0,5. Dažďová kanalizácia bude
dimenzovaná podl'a požiadaviek STN 73 6701 a ORL podl'a STN EN 858-1,2.
Odvodnenie spevnených plóch bude riešené cez systém uličných vpustov resp. líniových
odvodňovacích žl'abov. Dažďová kanalizácia (označenie DK) bude zaústená do sútokovej
šachty splaškovej kanalizácie (samostatný objekt).
24. Zrážkové vody z povrchového odtoku zo striech bytového domu (rieši vnútorná
kanalizácia) budú odvádzané samostatnou dažďovou kanalizáciou zaústenou do
vsakovaco-akumulačných blokov v záhrade bytového domu. Navrhovaný systém-každý
bytový dom (sekcia) bude mať vlastné vsakovaco-akumulačné bloky. Pre zníženie
množstva povrchového odtoku a spomalenie odtoku budú v rámci bytového domu
navrhované nasledovné opatrenia: zelená strecha a priepustné konštrukcie pri objekte.
Návrh vychádza z STN 756101-orientačný výpočet stokovej siete so sklonom územia1-5
%, smerný dimenzačnýdážďkanalizácie p=0,5, t=15 min. q=157 I/s.ha
25. Pre posúdenie možnosti vsakovania zrážkovýchvódbol prevedený hydrogeologický
prieskum, vrátane vsakovacej skúšky. Závery prieskumu nie sú priaznivé pre vsakovanie a
koeficient filtrácie bol stanovený na 3,5.10-6 m2.s-1. Na základe uvedenej hodnoty pri
návrhovom daždi dochádzalo iba k 10%vsakovaniu objemu zrážky resp. vsakovanie
návrhovej zrážky by trvalo podl'a typu uloženia blokov cca 70-100 hod. Na zabezpečenie
zdržania prítoku zrážkových vod a ich čiastočné vypúšťanie do podzemných vodje
navrhnutý systém vsakovacích blokov, o objeme 4x 12,5m
2,ktoré budú osadené na
štrkové lóžkohro100 mm (fr. 22-30) v v južnej časti nezastavaného pozemku. Obsyp
blokov po stranách hr. 300 m štrkopieskom 8-22. Z hornej strany bloky budú prekryté
geotextíliou a vrstvou 100 mm štrkopiesku. Odvzdušnenie z blokov riešiť potrubím PVC
DII0nad terén.
26. Vzhl'adom na to, že navrhovatel' upustil od realizácie parkoviska na východnej strane
bytového domu stavebný úrad odporúča v ďalšom stupni projektovej dokumentácie
presunúť min1vsakovacie zariadenie na túto plochu.
Hč /8,prekládkakanalizačnéhopotrubia
27. Navrhované umiestnenie stavby si vyžaduje prekládku kanalizačného potrubia ŽS DN 400
z jestvujúceho vodojemu, ktoréjev súčasnosti vedené cez parceluč,KN-C 1212/1, ktoráje
určená pre výstavbu bytového domu. Jestvujúce kanalizačné potrubie DN 400je
nevyhnuté preložiť v úseku od jestvujúceho potrubia v záhrade, na ktorom sa zriadi
revízna šachta,svedením pozdlž bytového domu v zelenej časti parcely, so zaústením do
jestvujúcej revíznej šachty na verejnej kanalizácii na Sabinovskej ulici. Návrh stokyje
potrebné riešiť tak, aby bolo zabezpečené bezpečné a spol'ahlivé odvádzanie odpadových
vod zovšetkýchobjektov, vrátane ich čistenia v mestskej ČOV. Kanalizáciaje navrhnutá z
Strana7z 45
kanalizačných rúr PVC SW SN8.Celková dížka je 75 m. Riešenéjeodvádzanie iba
splaškových odpadových vod a odkalenie vodojemu. Na trase kana1izácie sú navrhnuté
revízne prefabrikované šachtyspoklopom.
Hč0/,eakcdjnefpedYZM
17- I iaVOV HMNVcdjgZRY gM j gruMgcdghV cMOUnPlMSILplynovod DN 200 aSILplynovodná
prípojka DN 32 pre OD Jednota.
29. Správcom SPP distribúcia a.s. bol určený ako miesto- bod pripojenia plynárenského
zariadenia k distríbučnej sieti jestvujúci STL plynovod 100 kPa DN/ID 32 za HUP pred
parcelouč.KN-C 1211.
30.Zásobovanie zemným plynom bytového domu bude riešené realizáciou STL plynovodnej
prípojky DN/ID 32 dížky8m. Napojenie na STL plynovod sa prevedie cez T-kus. HUP-
jestvujúci a osadenie izolačného spoja. Ukončenie prípojky bude riešené pred objektom
tzv. zaústenie prípojky. V rámci projektu OPZ bude riešené MaR Z (uzáver plynu,
regulátor tlaku plynu, plynomer GK16, prepočítavač množstva plynu a príslušné
armatúry).
SO11-prípojka VN+ VN rozvádzač
20- FfRPbRhdb hdUhd dNYRZhi NiPR cMedYRcVR cMjfUdjMcRY ZVdgZdjRY hfMSdghMcVOR dgMPRcRY efV
edakSicZucdb dNYRZhR- édPdb cMedYRcVM NiPR ZdbeMZhcs IE fdljnPlMu,jVv dNYRZh Hč
00-1-FfpedYZM IE gM lfRMaVliYR ZnNadb EÉ1nH10Š04/ jd jsZdeR-
21-EMjfUdjMco Ra- lMfVMPRcVRYRj lbkgaR jkUanzZk 4/7.1//8 K-l- jkUfMPRcsb hROUcVOZsb
lMfVMPRcpb gZieVck {É{ M ed iZdcuRcp bdchnÁR edPaVRUM rfMPcRY gZrzZR defnjcRcdi
efnjcVOZdi dgdNdi- KnZdc u- 140.1/01dRcRfTRhVZR ghMcdjiYR dOUfMcco engbM efR
RaRZhfVOZo jRPRcVM- FdPa"M m32 dOUfMcco engbd jdcZMYzVRUd edPlRbcoUd RaRZhfVOZoUd
jRPRcVM Pd00OkV vrátaneje1m.
Hč01,hfMSdghMcVOM
22-EMjfUdjMcs Nkhdjs Pdb NiPR cMedYRcs cM EE PVghfVNiucr gVRh" l cdjRY ZVdgZdjRY
hfMSdghMcVOR j zhMcPMfPR IHí M-g- IslNfdY hfMSdghMcVOR NiPR hjdfVh" daRYdjs hfMcgSdfbnhdf
05/ ZI ÉgefRjdPdb 11./)3/ZI) lMerlPfRcs IE fdljnPlMugPjdbV IE efpjdPcsbV
jsjdPdjsbV eda"MbV) YRPcsb IE jsjdPdb cM hfMcgSdfbnhdf M EE fdljnPlMug
PVghfVNiucsbV jsjdPbV- ňfMSdghMcVOM bigp Nkš dgMPRcn cM jRfRYcR efpghiecdb bVRghRg
bdÁcdgšdi efpghiei ldPedjRPMYrOVOU bROUMcVlbdj- EMjfUdjMco Ra- lMfVMPRcVR YR j
lbkgaR jkUanzZk508/2009Z.z. vyhradeným technickým zariadením skupiny "A" a po
ukončení montáže podlieha úradnej skúške oprávnenou právnickou osobou.
Hč02 ,dPNRfco RaRZhfVOZo lMfVMPRcVR
23-/PNRboRaRZhfVOZo lMfVMPRcVR fVRzV cMedYRcVR NkhdjoUd Pdbi cM EE fdljnPlMu ZVdgZdjRY
hfMSdghMcVOR- K EE fdljnPlMuM hfMSdghMcVOR gM ZnNadb EÉ,Č 3Š04/ j lRbcRY fkUR
cMedYp edVghZdjn HFF MlcRYcngaRPcR gZieVcdjs RaRZhfdbRfdjs fdljnPlMu wA) j Zhdfdb
NiPr RaRZhfdbRfk efR Nkhk) gedaducr gedhfRNi Nkhdj) gaiÁNk M TMfnÁR- AaRZhfdbRfdjs
fdljnPlMu bigpNkšdgMPRcs cM jRfRYcR efpghiecdb bVRghR efR efMOdjcpZdj IHí M-g-
Hč 03,hRaRZdbicVZMucn efpedYZM
24- FfRPbRhdb hdUhd dNYRZhi YR cMedYRcVR NkhdjoUd Pdbi cM jRfRYcr ňú gVRš- EMedYRcVR NiPR
fVRzRco hRaRZdbicVZMucsb ZnNadb jd jsZdeR edPa"M jkYMPfRcVM gefnjOi gVRhR- HMbdhcn
efpedYZM NiPR fVRzRcn ZnNadb hkei ň:AFBFúCA iadÁRcsb jd jsZdeR 24/Š5//bb) PpÁZk
Strana8z45
cca5m. Pod spevnenými plochami bude kábel uložený do chráničky PE 100.
Bo .búKXVgUa IXnOPZLRZdXI
36. Na časti nezastavanej plochy stavebného pozemku budú riešené plochy pre ihrisko, šport a
rekreáciu. Plochy pre všetky ihriskásúumiestnené na južnej strane pozemku vedl'a
vzrastlej zelene. Detské ihrisko bude riešené z typových prvkov, ktoré budú vhodne
osadené podl'a technických požiadaviek výrobcu. V nadvaznosti na ne budú riešené aj
lavičky. Vedl'a tejto plochy bude riešená relaxačno-športová trávnatá plocha, ktorá bude
slúžiť ako ihrisko na relaxačné športy.
ZhjoMjp7l )ož4vj73č
37. Navrhovatel'jepovinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí
prechádzajúce pozemkom, resp. uskutočniť ich prekládku a to podl'a požiadaviek správcov
týchto sietí.
38. Pred začatím stavebných prác,jenavrhovatel' povinný zaistiť si u príslušných organizácii
priebeh inžinierskych sietí na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu.
39. Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené a prípadne
vysadené vhodnou zeleňou. Terénjepotrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové
pomery v území a teda aby dažďové vody nezatekali na susedné pozemky.
40. Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektovjenavrhovatel' povinný zabezpečiť
také opatrenia, aby nedošlo ku spósobeniu škod na vedl'ajších nehnutel'nostiach.
41. Prípadné škody na vedl'ajších nehnutel'nostiach bude znáš ať navrhovatel' na vlastné
náklady.
42. Stavba musí byť navrhnutá tak, abysplňalazákladné požiadavky na stavby podl'a§43d
stavebného zákona.
43. Pri navrhovaní stavbyjepotrebné dodržať ustanovenia§47 stavebného zákona.
44. Navrhovatel'jepovinný zemné práce riešiť v súlades§48 odst. 3) stavebného zákona a v
súlades§22 vyhl.Č.532/2002 Z.z..Pri zemných prácach nesmie byť narušená stabilita
vedl'ajších stavieb.
45. Zakladanie stavbyjepotrebné riešiť v súlades§48 odst. 4) stavebného zákona a§23
vyhl.Č.532/2002 Z.Z..
46. V následnom stupni projektovej dokumentáciejepotrebné navrhnúť usporiadanie
staveniska a bezpečnostné opatrenia, akoajspósob zaistenia bezpečnosti práce a
technických zariadení pri výstavbe aj budúcej prevádzke v súlades§9ods.l)písmo b)bod
č.7a8vykonávacej vyhlášky k stavebnému zákonuČ.453/2000 Z.Z.a riešiť návrh úprav
okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby v súlades§
9ods.1písmo g) a podl'a písmoiuvedeného§9ods.1pís.i)riešiť projekt organizácie
výstavby.
47. Stavenisko musí byť riešené v následnom stupni projektovej dokumentácie v súlades§43i
stavebného zákona a v súlades§13vyhláškyč.532/2002 Z.z.
48. V následnom stupni projektovej dokumentáciejepotrebné navrhnúť opatrenia v rámci
staveniska a v rámci plánu organizácie výstavby, ktorými počas výstavby bude
zabezpečená ochrana ovzdušia, konkrétne pred prašnými tuhými znečisťujúcimi látkami a
plynnými emisnými látkami (exhaláty zo stavebných strojov, iné škodlivé plynné exhaláty)
tak, aby nedošlo počas výstavbyfzhoršeniu kvality ovzdušia v okolí stavby, tak aby bol
dodržaný regulatív 10.1 Ekologické limity, RL 10.1.1 Limity znečisťovania ovzdušia.
49. V následnom stupni projektovej dokumentáciejepotrebné navrhnúť uskutočňovanie
stavby tak, aby nebola ohrozená únosnost' základov susednej stavby a stabilita susedných
stavieb v súlades§14 ods.3vyhláškyČ.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti
HhfMcM8l=b
o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických
požiadavkách na stavby užívané osobamisobmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
50. V následnom stupni projektovej dokumentácie stavebnýúradodporúča navrhovatel'ovi
premiestnit' min1vsakovacie zariadenie na severo-východnú čast' pozemku, kde sa
póvodne male realizovat' parkovisko.
51. V následnom stupni projektovej dokumentácie navrhovatel' úpravy dokumentáciu tak, že
na prvý rad balkónov z východné strany osadí neprehl'adnú fixnú optickú bariéru, tak aby
sa znemožnilo priamym pohl'adom z najbližších balkónom smerom do záhrad rodinných
domov. Stavebný úrad odporúča navrhovatel'ovi resp. projektantovi stavby zvážit'
umiestnenie optických zábranajna vzdialenejšie balkónoch.
52. V následnom stupni projektovej dokumentáciejenavrhovatel' resp. projektant stavby
vypracovat' podrobnejšiu dokumentáciu SO 02-prístrešok komunálneho odpadu,
v ktorom zohl'adní jeho umiestnenie a navrhne opatrenia pre elimináciu akýchkol'vek
možných negatívnych dósledkov na vedl'ajšiu nehnutel'nost'.
53. Navrhovatel'jepovinný potvrdit' si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom
úrade po uplynutí15dňovej lehoty, určenej na možnost' podania odvolania.
54. Navrhovatel'jepovinný požíadať tunajší úrad o overenie PD pre stavebné povolenie
podl'a§120 stavebného zákona.
55. Toto rozhodnutie platí v zmysle§40 ods.1stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy
nadobudlo právoplatnost'.
56. Navrhovatel'jepovinný požiadať Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, stavebný úradovydanie
stavebného povolenia na výstavbu objektov: SO01-bytový dom, SO 02-prístrešok
komunálneho odpadu, SO 03-oporný múr a oplotenie, SO 05-sadové úpravy, SO 06-
vodovodná prípojka, SO 07-splašková kanalizačná prípojka, SO 10-plynová prípojka,
8011-prípojka VN+ VN rozvádzač, SO12-trafostanica, SO13-odbemé elektrické
zariadenie, SO14-telekomunikačná prípojka, SO15-drobná architektúra
57. Navrhovatel'jepovinný požiadať Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, stavebný úrad ako
špeciálny stavebný úrad v zmysle zákonač.Č.ň.rňň+bň2so pozemných komunikáciách
o vydanie povolenia pre8004-komunikácie a spevnené plochy.
58. Navrhovatel'jepovinný požiadať Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné
prostredie o vydanie vodoprávneho povolenia na stavebné objekt8008-dažďová
kanalizácia SO 09-prekládka kanalizačného potrubia podliehajúce povol'ovaciemu
procesu v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z.ovodách.
PYVý'ZUb WVšT'žUR]e
59. Navrhovatel'jepovinný predložiť následný stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie, projekt stavby, na vyjadrenie v súladesčlánkom č.9VZN č. 5/2018 na Mesto
Prešov, odbor hlavného architekta mesta ako orgán územného plánovania pre určenie
podmienok v stavebnom konaní.
5/- DRghd FfRzdj) dPNdf gefnjk bMYRhZi bRghM dPPRaRcVR bRghgZoUd bMYRhZi gM
Z cMjfUdjMcRY ghMjNR jkYMPfVad lnjMlcsb jkYMPfRcpbu-D.1/05.02305 ld PyM 15-/7-1/05
M lnjMlcsb jkYMPfRcpbČ.M/2017/3522 zo dňa 04.08.2017 v ktorom uvádza:
• Mesto Prešov ako vlastník pozemku KN-E 3430/42, KN-E 3431/2, KN-E 3417/6,
KN-E 3418/9, KN-C 9782/2 súhlasísvedením, inžinierskych sieti a s dopravným
napojením VN, voda, kanál, plyn, telekomunikačný kábel, zriadenie vjazdu za
podmienky dodržania podmienok stanovených MsÚ Prešov, odborom hlavného
architekta Mesta, MsÚ Prešov odboru dopravy a ŽP a MsÚ odboru komunálnych
služieb,
• Pre vydanie stavebného povolenia je stavebník povinný doložiť zmluvuobudúcej
zmluve o zriadení vecného bremena na dotknuté pozemky vo vlastníctve mesta
Strana 10zm6
• Stavebník do vydania kolaudačného rozhodnutiajepovinný predložit' uzatvorenú
Zmluvu o zriadení vecného bremena.
50- DRghd FfRzdj) dPNdf PdefMjk ÁVjdhcoUd efdghfRPVM jkPMa Z cMjfUdjMcRY ghMjNR lnjMlco
ghMcdjVgZdČ.ODŽP- 14905/2018 zo dňa 30.11.2018 v ktorom uvádza:
• Stavbajedopravne pripojená na cestu1.triedy existujúcou miestnou komunikáciou na
Sabinovskej ulici umiestnenou na pozemku par.Č.KN-E 3418/9 a 3417/6 k.ú. Prešov.
Cestný správny orgán v zmysle§3b) ods.3zákonaČ.135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách súhlasísdopravným pripojením účelovej prístupovej komunikácie
stavby bytového domu, ktorá dopravne sprístupňuje parkovacie plochy aje
umiestnená na pozemku KN-C 1212/1 k.ú. Prešov.
51- B cMjfUdjMcRY ghMjNR NkhdjoUd Pdbi gM jkYMPfVad čZfRgco fVMPVhRa"ghjd rMgVugZoUd
M KnOUfMccoUd lNdfi j FfRzdjR lnjMlcsb jkYMPfRcpbČ.ORHZ-P02-2018/0000303-002
zo dňa 29.11.2018, v ktorom súhlasísvydaním územného rozhodnutia bez pripomienok.
52- B cMjfUdjMcRY ghMjNR NkhdjoUd Pdbi gM jkYMPfVad BfMYgZo fVMPVhRa"ghjd FdaVOMYcoUd lNdfi
j FfRzdjR) BfMYgZs PdefMjcs VczeRZhdfnh lnjMlcsb jkYMPfRcpb ld PyM 15-00-1/08- ňdhd
lnjMlco ghMcdjVgZd Ndad edlbRcRco ghMcdjVgZdb ld PyM 06-/0-1/08) j Zhdfdb Bíý
ijnPlM9
 FdPbVRcZM refMjk zVfzpOU PdefMjcsOU jlh"MUdj) Zhdfr edÁMPdjMa Bíý) NdaM geacRcn
PyM 06-/0-1/08 l PpjdPi) ÁR lnghieOM ÁVMPMhRa"M ýcT- úRfYd efRPadÁVa efVMbd j
rlRbcdb ZdcMcp cnjfU dfTMcVlnOVR PdefMjk j fnbOV fVRzRcoUd rlRbVM uMghV Edjn
írNfMjM) edPa"M edÁVMPMjVRZ Bí0- EnjfU dfTMcVlnOVR PdefMjk gefMOdjMa ýcT- DRPdy-
HMbdhcs cnjfU dfTMcVlnOVR PdefMjk j fnbOV uMghV Edjn írNfMjM cRfVRzV jsghMjNi
cdjoUd PdefMjcoUd hfMgdjMcVM) MaR iefMjiYR RŠVghiYrOV ghMj igbRfcRcpb PdefMjk
'ldZfiUdjMcpb( M jkhjdfRcpb cdjsOU eMfZdjMOpOU bVRgh j fnbOV RŠVghiYrOVOU
geRjcRcsOU eadOU- Bíý jkPnjM j ZdcMcp lnjMlco ghMcdjVgZd l Ua"MPVgZM OUfncRcoUd
lniYbi NRleRucdgh" M eakciadgh" ORghcRY efRbnjZk MZd PdhZcihs dfTnc edPa"M
ighMcdjRcVMm03/N lnZdcMČ.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku. Zároveň vyjadrenie KDIjezávazným stanoviskom prepríslušnýcestný
správny orgán mesto Prešov vo veci dopravného napojenia posudzovanej stavby
"Bytový dom Sabinovská ul., Prešov" podl'a ustanovenia§3b ods. 4 zákonaČ.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Z dóvodu, že žiadatel' splnil stanovené
požiadavky, KDI nemení vydané stanovisko a súhlasísdopravným napojením stavby,
umiestnením stavby a zmenou organizácie dopravy v rámci časti Nová Dúbrava v
meste Prešov.
53- čZfRgcs rfMP j FfRzdjR,dPNdf ORghcRY PdefMjk M edlRbcsOU ZdbicVZnOVV gM
Z cMjfUdjMcRY ghMjNR jkYMPfVa lnjMlcsb jkYMPfRcpbČ.OU-PO-OCDPK-2016/0422013-02
zo dňa 28.09.2016.
• K uvedenému projektu nemáme pripomienky. Napojenie dvoch parkovacích miest
bude realizované z cestyI.triedy cez existujúci vjazd. Vjazd k novostavbe obytného
domu-podzemnej garáže a zásobovanie bude realizované z parcely KN-C 1420/2.
I efpeMPR edhfRNk uVMghducRY ilnjVRfZk ORghk l PpjdPi ghnhVM PdefMjcsOUefdghfVRPZdj M ghMjRNcsOU bROUMcVlbdj jkZdcnjMYrOVOU efnOR cM ghMjNR) lUdhdjVhRa"
edÁVMPM hicMYzp rfMP d jkPMcVR edjdaRcVM cM ljanzhcR iÁpjMcVR ORghk M edjdaRcVM cM
čiastočnú uzávierkucesty. K žiadosti o povoleniejepotrebné priložiť projekt
dočasného dopravného značenia, ktorým sa ohraničí pracovisko na ceste, odsúhlasený
Krajským dopravným inšpektorátom v Prešove a stanovisko správcu cesty SSCrvsc
Stranaddz 45
Košice. Pri každom zásahu do telesa cesty je potrebnékontakt~aťsprávcu cesty.
54- HadjRcgZn gefnjM OVRgh) ýIH: BdzVOR) BMgnfRcgZo cnb- 3) /3//0BdzVOR gM Z cMjfUdjMcRY
ghMjNR jkYMPfV0M lnjMlcsb jkYMPfRcpbu-HH:.5774,083.1/07.5260.2516/ ld PyM
/5-00-1/07- Izávaznomvyjadrení je uvedené,svydaním územného rozhodnutia na
predmetnústavbu súhlasíme za predpokladu rešpektovania našich pripomienok.
• navrhovaná stavba bytového domuje situovaná v Prešove na parceláchč ••1211ač.
1212/1 po pravej starne cesty 1/68ul. Sabinovská/v smere Prešov - Sabinov v časti
Nová Dúbrava,
• bytový dom bude mať po zmene 27 dvojizbových bytov a17apartmánov pričom sa
navrhuje vybudovať51parkovacích miest, dopravne musí byť bytový dom napojený
na cestu 1/68výlučne cez existujúcu miestnu komunikáciu,
• všetky potrebné inžinierske siete sú v blízkosti navrhovanej stavby a podl'a
predloženej dokumentácie nijako nebudú zasahovať do nami spravovanej cesty 1/68,
• vedl'a cesty 1/68 sa na pozemku KNC Č. 9782/2 resp. KNC 9782/6 navrhuje
vybudovat' odstavná plocha pre vozidla odvážajúce komunálny odpad,
• ked'že podl'a LV Č. 6492 sú uvedené parcely v majetku mesta Prešovs
vybudovaním odstavnej plochy súhlasíme za podmienky, že plocha bude prevedená
do majetkovej správy mesta Prešov,svydaním územného rozhodnutia na
predmetnú stavbu rešpektovania našich pripomienok
55-wRTVdcnack rfMP jRfRYcoUd lPfMjdhcVOhjM j FfRzdjR efR efRPbRhcr ghMjNi jkPMa lnjMlco
ghMcdjVgZM9 ghMcdjVgZd w€IK FfRzdj ld PyM 14-0/-1/05č.:2016/02983-04/B.14-Hr,
k upravenej dokumentácii vydal stanovisko zo dňa 14.11.2018č.:2018/03561-04/B.14-
Mš, v ktorom súhlasísvydaní územného rozhodnutia za podmínky. Do doby uvedeného
objektu požadujeme:
• súčasťou dokumentácie je hluková štúdia a svetlotechnická dokumentácia,
vypracovaná autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Mariánom Flimelom, CSc.
(október 2016 a februári 2017) V hlukovej štúdii projektant navrhuje vykonať
opatrenia na ochranu vnútorného prostredia bytov:
• v celom bytovom dome riešit' obvodový plášť z tehlovej tvarovky Porotherm 300+
ETlCS 150mm
• v severnej časti bytového domu, v západnej častí a v častí1.modulu najužnej fasáde
riešiť okná so vzduchovou nepriezvučnosťou Rw=41dB-4.trieda zvukovej
izolácie,ostatné okná3.trieda zvukovej izolácie
• v bytoch zabezpečiť nútenú výmenu vzduchu.
• Zo záverov svetlotechnickej štúdie vyplýva, že návrh novostavby bytového domu vo
vzťahu k okolitej zástavbe zo svetlotechnického hl'adiskajevyhovujúci. Nakol'ko
bolo prepracované riešenie stavby elimináciou hmoty-znížením podlažnosti
bytového domu, implicitne je možné konštatovať splnenie svetlotechnických
požiadaviek aj pre toto inovovanériešenie.
• dokladovat' objektivizáciu hluku, vibrácií a dodržanie prípustných hladín hluku a
vibrácií
• zabezpečit' účinné odvetranie všetkých priestorov v objekte (kotolňa, garáž, sklady,
predajňa, schodiská, zariadenia na osobnú hygienu)
• dokladovať vzorku pitnej vody, ktorej kvalita bude splňať kritériá Nariadenia vlády
SRČ.354/2006 Z. z., ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na l'udskú
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na l'udskú spotrebu, v znení neskorších
predpisov.
Strana 12z 45
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, Bratislava ako
nadriadený orgán Regionálneho úrad verejného zdravotníctva v Prešove vo svojom
závaznomstanoviskač.OLPI7476/29097/2017 zo dňa 30.11.2017 potvrdil závery
uvedené vzávaznomvyjadrení stanovisko RÚVZ Prešov zo dňa 25.10.2016 č.:
2016/02983-04/B.14-Hr.
56- BfMYgZs eMbVMhZdjs rfMP FfRzdj jkPMa lnjMlco ghMcdjVgZd edPČ.KPUPO-2016/20611-
02175574/UI,v ktorom súhlasísvydaním územného rozhodnutia za podmienky:
• Stavebník je povinný v zmysle§40 pamiatkového zákona a§127 zákonaČ.50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
oznámit' každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobit'
nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
57-/ZfRgcsrfMP FfRzdj,dPNdf ghMfdghaVjdghVdÁVjdhco efdghfRPVR'dOUfMcM djlPizVM(j
závaznomvyjadreníČ.OU-PO-OSZP3-2016/040345-02 zo dňa 20.09.2016 uvádza, že
celkový inštalovaný menovitý tepelný príkon nedosahuje prahovú hodnotu pre zaradenie
medzi stredné zdroje znečist'ovania ovzdušia. V zmysle zákonaČ.137/2010 Z.z.
o ovzduší v znení neskorších predpisov sa uvedený zdroj považuje za malý a súhlas na
jeho povoleniejev kompetencii Mesta Prešov.
69. Okresný úrad Prešov-odbor starostlivosti o životné prostredia(odpadové hospodárstvo)
v záváznom vyjadreníČ.OU-PO-OSZP3-2016/040359-02 zo dňa 21.09.2016 súhlasí
svydaním územného rozhodnutia za podmienok:
•Zabezpečit' zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti-terénne
úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá je
v rekultivácii
• So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie ( skupina17 )nakladat' v súlades§
77 zákonaČ.79/2015 Z.z. o odpadoch.
• Ak v priebehu výstavby, počas prevádzky budú vznikať nebezpečné druhy odpadov,
zabezpečit' zmluvy o odbere spracovaní odpadovsoprávnenou organizáciou.
• Ak v priebehu výstavby alebo počas prevádzky budú vznikat' nebezpečné druhy
odpadov v množstvevačšomako1t/rokjepotrebný súhlas na zhromažďovanie
nebezpečných odpadov upóvodcuv zmysle§97 ods.1pís. g) zákona o odpadoch
sdoložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a a ďalších dokladov potrebných
na vydanie predmetného súhlasu
•V prípade zneškodnenia odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie
v zmysle zákona o odpadoch.
• Viesť a uchovať evidenciu o druhu a množstve odpadov,sktorými nakladá, ich
zhodnotení a zneškodnení,sdoložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov
a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácii stavby.
6/-/ZfRgcsrfMP FfRzdj,dPNdf ghMfdghaVjdghV d ÁVjdhco efdghfRPVM'dOUfMcM efpfdPk M
ZfMYVck( jzávaznomvyjadreníČ.OU-PO-OSZP3-2016/040356-02 zo dňa 23.09.2016
konštantuje, že k predmetnej nemá pripomienky.
• Lokalita plánovanej výstavby BD sa nachádza v prvom stupni ochrany v zmysle
zákonaČ.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, kde sa nevyžaduje zvýšená
ochrana.Výstavbou by nemali byť dotknuté záujmy ochrany prírody za predpokladu,
že budú dodržané všetky platné zákonné ustanovenia dotknuté touto stavbou. Ak by
bolo potrebné odstrániť z dotknutej plochy prekážajúce dreviny resp. krovie nad10
Strana.2^=b
m
2(aj na ovocné dreviny)jepotrebný )'odl'a§47 ods.31cit. zákonaoOP súhlas na
ich odstránenie od Mesta Prešov, MsU v predstihusvyužitím možnosti prípadného
výrubu v čase vegetačného kl'udu (október až marec). Zároveňjepotrebné počítat's
náhradnou výsadbou. Výrub bude možné realizovať až po vydanom právoplatnom
stavebnom povolení na túto navrhovanú investíciu.
60- čZfRgcs rfMPFfRzdj,dPNdf ghMfdghaVjdghVdÁVjdhcoefdghfRPVM ' dOUfMcM efpfdPk M
ZfMYVck( j lnjMlcdb jkYMPfRcpč.OU-PO-OSZP3-2017/019273-02 zo dňa 24.04.2017
konštantuje, že k predmetnej nemá pripomienky: "Na základe predloženej žiadosti a
vyššie uvedeného, realizácia plánovanej činnosti "Bytový dom Sabinovská ul." nie je
predmetom zisťovacieho konaniaoposudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti podl'a§18
ods. 2 zákonaoposudzovaní vplyvov na ŽP, ani predmetom posudzovania vplyvov
navrhovanej činnosti podl'a§18ods.1písm a) zákonaoposudzovaní vplyvov na ŽP,
pretoženavrhovaná činnost' nedosahuje prahové hodnoty uvedené v príloheČ.8zákonao
posudzovaní vplyvov na ŽP.
61- čZfRgcs rfMP FfRzdj,dPNdf ZfpldjoUd fVMPRcVM j lnjMlcdb jkYMPfRcpČ.OU-PO-OKR1-
2018/044226-02 zo dňa 12.11.2018 konštantuje, že zhl'adiska civilnej obrany súhlasí
svydaním územného rozhodnutia bez pripomienok.
62-IIH) M-g-) BreRa"cn 2) FfRzdj j lnjMlco jkYMPfRcpč.84412/2016/0 zo dňa 27.09.2016
a vzávaznomvyjadreníČ.8845/2018/0 zo dňa 06.02.2018stechnickýmriešením
predloženejPD z hl'adiska nami sledovaných záujmov súhlasí zadodržaniatýchto
podmienok:
• V ďalšom stupni PD pre stavebné povolenie navrhnúť dimenziu vodovodnej
prípojky a vodomera úmeme vypočítanej potrebe vody. Súčasný návrh dimenzie
vodovodnej prípojky DN125mm vzhl'adom na vypočítanú potrebu vodyje
predimenzovaný.
•V ďalšom stupni PD pre stavebné povolenieje potrebné riešiť odpojeniejestvujúcej
vodovodnej a kanalizačnej prípojky pre rodinný dom na potrubiach verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie.
• Znečistenie na odtoku z odlučovača ropných látok (ORL) požadujemesvýstupnou
hodnotou NEL max. 2,0 mg.Ipred revíznou kanalizačnou šachtou.
• Pri návrhu PD pre stavebné povo1eniejenutné rešpektovať verejný vodovod a
verejnú kanalizáciu v správe VVS, a.s. závod Prešov v zmys1eZákona č.442/2002
Z.z.§19.Pásmo ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie tvorí páso
šírke1,5m na obe strany od vonkajšieho okraja vodovodného a kanalizačného
potrubia do priemeru 500mm. Nad potrubiami a v ich ochrannom pásmeje
zakázané stavať stavbyspevnými zák1admia realizovať činnosť, ktoré by ohrozili
prevádzku verejného vodovodu a kanalizácie, alebo zhoršili prístup k potrubiam.
•Spreložkou potrubia verejnej kanalizácie podl'a predloženej PD súhlasíme. Pri
navrhovanej preložke kanalizačného potrubia žiadame postupovat' v zmysle §3S
zákona č.442/2002 Z.z.overejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorý
znie:
Preložka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
(1)Preložkouverejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie sa rozumie čiastková zmena
ich smerovej alebo výškovej trasy alebo premiestnenie niektorých prvkov tohto
zariadenia.
(2) Preložku možno vykonat' lenspísomným súhlasom vlastníkaverejnéhovodovodu
alebo
Strana 14z 45
verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa vtedy, ak nie sú dotknuté požiadavky
na zabezpečenie vody na hasenie požiarov. Tým nie sú dotknuté povinnosti
vyplývajúce z osobitného predpisu 22).
(3) Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo z jeho poverenia
prevádzkovatel' je povinný stavebníkovi preložky verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizácie oznámiť svoje písomné stanovisko k navrhovanej preložke do 30 dní odo
dňa doručeni a žiadosti.
(4) Náklady na preložku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie znáša osoba, z
podnetu ktorej sa uskutočni1a, ak osobitný predpis 23) neustanoví inak.
(5) Vlastníctvo verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie sa po realizácií preložky
nemení.
(6) Ten, kto potrebu preložky vyvolal,jepovinný odovzdať vlastníkovi verejného
vodovodu alebo verejnej kanalizácie dokončenú stavbu po vydaní kolaudačného
rozhodnuti a vrátane príslušnej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a
súvisiacich dokladov
(7) Ďalší stupeň PD pre stavebné povolenie, VVS, a.s. závod Prešov,ako správca
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie požaduje predložiť na vyjadrenie.
63- IHí) M-g- íVghfVNrOVM) M-g- gM Z cMjfUdjMcRY ghMjNR jkYMPfVaM jzávaznomvyjadreníč.
41141/2016/26.01.2016 zodňa01.02.2016, vyjadreníČ.3039/2018/5101053689 zo dňa
15.02.2018.2017 azávaznomvyjadreníČ.4697/2019/5101053689 zodňa11.03.2019
v ktorých, súhlasísvydaním územného rozhodnutia pri dodržaní nasledovných
podmienok:
•vzhl'adom na to, že sa v danej lokalite nenachádza NN distribučná sústava a na
celkový počet nových odbemých miest je potrebné v predmetnej oblasti zriadiť
novú distribučnú transformačnú stanicu a rozšíriť NN distribučnúsústavu,
• transformačnú stanicu (DTS) žiadame napájať cez nový spínací prvok-
kompaktný VNR-3K rozvádzač, ktorý bude umiestený v trase podzemného VN
vedenia, na verejne prístupnom mieste (viď príloha).
• transformačnú stanicu navrhnúť ako kioskovúsvonkajšou obsluhou v prevedení
2K+1T, v zmysle štandardov VSD, a.s. osadenú transformátorom o výkone
160kVAsprevodom 2210,4kV.
•trafostanicu akoajVN prípojku žiadame umiestniť na verejne prístupnom mieste.
Navrhované miesto osadenia trafostanice zasielame v priloženej situácii.
• novú TS požadujeme na NN strane prepojiť vedením NAVY-J 4x150s
existujúcou NN sústavou v skrini R0586-095045 Sabinovská 110
•bytový dom bude pripojený z NN rozvádzača novej TS. merania elektriny pre
všetky odbery požadujeme sústrediť v spoločnom elektromerovom rozvádzači
(rozvádzačoch), na mieste prístupnom pre našich pracovníkovajv čase
neprítomnosti odberatel'ov t.j. na verejne prístupnom mieste. Napojenie
elektromerového rozvádzača žiadame v PD riešiť samostatným stavebným
objektom elektroprojektantom stavby na Strojníckej 2 v Prešove kontakt: 055/610
1366.
• Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových
podkladoch sa nachádzajú podzemné vedenia NN a VN. Upozomenie na ochranné
pásma v zmysle§43, zákona 251/2012 Z.z.
•Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je
priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na
zabezpečenie spol'ahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a
zdravia osob a majetku.
•Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené
Strana36^m6
zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedeni a vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenost'je
1m pri napatí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej
techniky,
• V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto
vedenímjeokrem prípadov podl'a odseku 14, zakázané a) zriaďovať stavby,
konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používat' osobitne ťažké
mechanizmy, b) vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovatel'a
elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohrozit' elektrické
vedenie, spol'ahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k
elektrickému vedeniu.
•Splánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasíme,
žiadame však dodržat' nasledovné podmienky.
1.Pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov
zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou
oblasťou nae-mailovúadresu:skripkostefan@vsdas.sk.tel. 055 610 2792-
Ing. Štefan Škripko, alebo stolicny_peter@vsdas.sk. tel. 0556102213 -Ing.
Peter Stoličný.
2. V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dojde ku súbehu
plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie
proti vzniku previsu.
3. Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu.
4.Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi
siet'ami musia byt' dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73
6005 Zmena a) tab. 1,2.
5.Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s.
žiadame, aby bol prizvaný zástupe a našej spoločnostikvólikontrole
nepoškodenostivedenia.
6.Zástupeu našejspoločnostižiadame kontaktovať minimálne2pracovné dni
pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti:
055/6102423.
7. Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN
podzemnými vedeniami v zmysle STN 736005 (chodník, vozovka, vol'ný
terén)jepotrebné na náklady stavebníka doplniť podl'a potreby ochranu el.
káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34
1050, STN 332000-5-52 a 736005.
• Ochranné pásmo TSsvnútorným vyhotovenímjevymedzené oplotením alebo
obostavanou hranicou objektu TS, pričom musí byt' zabezpečený prístup do TS na
výmenu technologických zariadení. V ochrannom pásme TSjezakázané
vykonávat' činnosti, pri ktorýchjeohrozená bezpečnost' osob, majetku a
spol'ahlivost' a bezpečnost' prevádzky elektriekej stanice.
• Ďalej Vás upozorňujeme, že mažedójsťk styku s elektroenergetickými
zariadeniami, ktoré nie sú v majetku VSD, a.s., prostredníctvom, ktorých sú
napájaní odberatelia elektrickej energie. Ich priebehy neevidujeme.
64- HadjRcgZs eakcnfRcgZk efVRbkgRa,PVghfVNrOVM) M-g-DakcgZo EVjk 33.é j lMjMlcdb
jkYMPfRcpČ.8000510616 zo dňa 11.07.2016 súhlasí s vydaním územného rozhodnuti a pri
dodržaní nasledovnýeh podmienok.
čPNRfco eakcdjo lMfVMPRcVR ÁVMPMhRa"M d efVedYRcVR NiPR efVedYRco Pd
Strana 16z 45
existujúcej distribučnej sieti STL pripojovaciemu plynovodu (PP)zocel'ového
materiálu, DN32sprevádzkovým pretlakom plynu max. PN100kPa za už
osadeným
hlavným uzáverom plynu (HUP)_ pp sa nachádza pred parcelou žiadatel'a (č
parcely 1211)-ID 2206162,
• Existujúci pp z ocele musí byť galvanicky oddelený od OPZ izolačným
spojom, ktorý je potrebné umiestniť za HUP, Maže sa použit' iba izolačný spoj
schválený autorizovanou osobou v zmysle TPP 702 02.
• MaRZ ZRIAĎUJE ŽIADATECOPRlPOJENIE (okrem určeného meradla
plynu), a budesplňaťtieto kritériá:
1.Pozostáva zo skrinky, hlavného uzáveru plynu, regulátora tlaku plynu a
ostatných montážnych komponentov
2. Bude umiestnená v oplotení resp. na fasáde objektu parc,č.1211tak, aby
skrinka bola otváratel'ná a prístupná z verejného priestranstva,
3.Výška osadenia MaRZ v oplotení alebo murive bude minimálne1mnad
úrovňou terénu.
4. Priestor skrinky musí umožniť bezpečnú montáž a demontáž regulátora
tlaku plynu, určeného meradla zemného plynu a celého príslušenstva
bežným náradím.
I‡AčéA:Eˆ FčíDýAEB9
 HhMjRNcpZ YR edjVccs PdPfÁMh" dOUfMcco M NRleRucdghco engbM RŠVghiYrOVOU
eakcnfRcgZsOU lMfVMPRcp j lbkgaR m68M m7/KnZdcMdRcRfTRhVZR-
 HhMjRNcpZ YR edjVccs PdPfÁMš bVcVbnacR jlnYdbco jlPVMaRcdghV bRPlV
cMjfUdjMcsbV eakcnfRcgZsbV lMfVMPRcVMbV M RŠVghiYrOVbV cMPlRbcsbV M
edPlRbcsbV dNYRZhbV M VcÁVcVRfgZkbV gVRšMbV j lbkgaR HňE625//4 M HňE62
2/4/
 HhMjRNcpZ YR edjVccs lMNRleRuVh" efdghfRPcpOhjdb efpgaizcsOU efRjnPlZdjMhRa"dj
efRgco jkhsuRcVR jzRhZsOU RŠVghiYrOVOU edPlRbcsOU jRPRcp-
 FfRP fRMaVlnOVdi lRbcsOU efnO M.MaRNd efRP lMuMhpb jkZdcnjMcVM VcsOU uVccdghp) YR
ghMjRNcpZ edjVccs cM lnZaMPR epgdbcRY dNYRPcnjZk edÁVMPMš HFF,ídefRgco
jkhsuRcVR RŠVghiYrOVOU eakcnfRcgZsOU lMfVMPRcp) dNYRPcnjZi YR edhfRNco lMgaMš cM
MPfRgi9 HFF,PVghfVNrOVM) M-g-) DakcgZo EVjk 33.N) 71400éfMhVgaMjM) MaRNd
RaRZhfdcVOZk) efdghfRPcpOhjdb dcaVcR Sdfbianfi ljRfRYcRcoUd cM uRNdjdb gpPaR
HFFí 'uuu-gee,PVghfVNrOVM-gZ(-
 I lniYbR efRPOUnPlMcVi edzZdPRcVM eakcnfRcgZoUd lMfVMPRcVM) dUfdlRcVM YRUd
efRjnPlZk M.MaRNd efRjnPlZk PVghfVNiucRY gVRhR) HFF,í jkZdcnjM NRleaMhcR
jkhkudjMcVR eakcnfRcgZsOU lMfVMPRcp Pd jlPVMaRcdghV 0//b) MaRNd MZ PdNM
jkhkudjMcVM cRefRgVMUcRýUdPVci-
65- HadjMZ ňRaRZdb) M-g- jzávaznomvyjadreníč.6611901665 zo dňa 05.02.2018
a potvrdeníČ.6611901665 zo dňa 22.01.2019 predmetného vyjadrenia po uplynutí
jeho platnosti súhlasísvydaním územného rozhodnutia za podmienok:
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom(§68zákonaČ.351/2011
Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie§65zákonač.351/2011Z.z.
oochrane proti rušeniu.
• Stavebník alebo ním poverená osobaje povinná v prípade ak zistil, žejeho zámer
je vkolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí, vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca
Strana 17z 45
spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová,
danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551
• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle§66 ods. 10 zákona č. 351/2011
Z. z.jepotrebné uzavriet' dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných
vedenísvlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody niejemožné
preložit' zrealizovat' prekládku SEK.
• Upozorňujemežiadatel'a,že v textovej častí vykonávacieho projektu musí
figurovat' podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a
projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení
a zariadení.
• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza
nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s.,je
potrebné zo strany žiadatel'a zabezpečit" nadzemnú siet' proti poškodeniu alebo
narušeniu ochranného pásma.
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadeníjeporušením
povinnosti podl'a§68 zákonač.35112011Z.z. o elektronických komunikáciách v
platnom znení.
• V prípade, že žiadatel' bude so zemnými prácami alebo činnost'ou z akýchkol'vek
dóvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnost',jepovinný
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových
prácjestavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhl'adom k tomu, že na
Vašom záujmovom území sa mozu nachádzať zariadenia iných
prevádzkovatel'ov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne
káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadatel'a na povinnost'
vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovatel'ov týchto zariadení.
• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručeni a na adresu
spoločnosti alebojuodovzdáte technikovi: Fabul'a František, Ing.
frantisek,fabula@telekom,sk, +421 517712188, 0902614733. V objednávke v
dvoch vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania.
• Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených
bodov dodržat' pri svojej činnostiajVšeobecné podmienky ochrany SEK
spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
• Žiadatel' maže vyjadrenie použit' iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené.
Žiadatel'niejeoprávnený poskytnuté informácie a dáta d'alejrozširovať,
prenajímat' alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
• Žiadatel'azároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojit' nehnutel'nost'
na telekomunikačnú siet' úložným vedením,jepotrebné do projektu pre územné
rozhodnutie doplnit' aj telekomunikačnú prípojku.
• Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnost' poskytnutých dát. Poskytnutie dát
v elektronickej forme nezbavuje žiadatel'apovinností požiadat' o vytýčenie.
66- Hedaducdgh" čfMcTR HadjRcgZd M-g- j lnjMlcdb ghMcdjVgZiČ.KE- 0131/2018 zo dňa
25.01.2019 uvádza, že nemá pripomienky k pripravovanej stavbe. Pri realizácií plánovanej
investičnej akcie nedojde ku stykuspodzemnými, resp. nadzemnými vedeniami v
majetku, resp. v správe spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
78. Spoločnost' Slovanet, a.s, vzávaznornstanoviskuČ.098-18/oDSaTRlVo zo dňa
13.02.2018 uvádza, že nemá pripomienky k pripravovanej stavbe. Uvedené závazné
vyjadrenie bolo po uplynutí platnosti potvrdené závazným vyjadrenímČ.153-
19/oDSaTRlVo zodňa13.03.2019. Pri realizácií plánovanej investičnej akcie nedojde ku
Strana18z45
stykuspodzemnými, resp. nadzemnými vedeniami v majetku, resp. v správe spoločnosti
Slovanet, a.s.
79. Dopravný podnik mesta Prešov, Bardejovská 7, Prešov v závaznornstanoviskuč.
1843/2016 zo dňa 27.09.2016 súhlasísvydaním územného rozhodnutia za podmienky, že
pred samotnou realizáciou navrhovatel' požiadaovytýčenie podzemného vedenia..
80.Ďalší stupeň PDje potrebné zaslať Ministerstvu obrany SR na vyjadrenie.
81. Technické služby mesta Prešov v ďalšom stupni projektovej dokumentácie doriešiť
prístup zberného vozidla k prístrešku pre komunálny odpad tak, aby zberne vozidlo
nemuselo cúvať prípadne mohlo cúvať mimo štátnejkomunikácie-ulice Sabinovskej.
K navrhovanej stavbe dňa 19.01.2019v písomnej forme vzniesli pripomienky Ing. Dezider
Smelý a manželka Mária rod. Petrová, Záhradnícka 10, 08001 PREŠOV zastúpení Ing.
arch. Andrea Macejková, Tatranská15,08001 Prešov.
EnbVRhZRu-0)ZhdfRY efRPbRhdb Ndad efRiZnlMcVR jaMghcpOZRUd jlšMUi cMjfUdjMhRa"M)
ghMjRNcs rfMP uVMghducR jkUdjiYR-
EnbVRhZRu-1) ZhdfRY efRPbRhdb Ndad cRPdPfÁMcVR dPghiedjsOU jlPVMaRcdghV M§6
vyhlášky MŽP 532/2002 Z.Z., stavebný úrad nevyhovuje.
EnbVRhZRč.3, ktorej predmetom bolo neprimeraná výška stavby a nedodržanie STN
734301 budovy na bývanie bod 5.2, stavebnýÚfadnevyhovuje.
EnbVRhZRu-3) ZhdfRY efRPbRhdb Ndad cRefVbRfMcdgš fdlehkadjRY eadOUk) jRPRcVR eRzpOU
OUdPOdj) ghMjRNcs rfMP cRjkUdjiYR-
EnbVRhZRu-4)ZhdfRY efRPbRhdb Ndad PdefMjco cMedYRcVR cMjfUdjMcRY ghMjNk ORl
grZfdbco eMfORak) ghMjRNcs rfMP cRjkUdjiYR-
EnbVRhZRu-5) ZhdfRY efRPbRhdb Ndad PdPfÁVMjMcVR edPbVRcdZ DRghgZoUdúraduv Prešove
Odboru správy majetku mesta, stavebný úrad nevyhovuje.
K navrhovanej stavbe dňa 17.01.2019vpísomnej forme vzniesla námietky Mgr.Janka
Mikšová, Tatranská 5262/8, 08001Prešov.
EnbVRhZRČ.1,ktorej predmetom bolo narušenie pohody bývania, stavebný úrad
nevyhovuje.
EnbVRhZRČ.2, ktorej predmetom bolo nedodržanie STN 734301 budovy na bývanie bod
5.2, stavebnýÚfadnevyhovuje.
EnbVRhZRČ.3, ktorej predmetom bolo nedodržanie§4ods.2, druhá veta Vyhlášky MŽP SR
Č.532/2002 Z. z., stavebný úrad nevyhovuje.
EnbVRhZRČ.4, ktorej predmetom bolo nedodržanie zastavanosti pozemku, stavebný úrad
nevyhovuje.
EnbVRhZRČ.5,ktorej predmetom bolo rešpektovanie stanoviska OHAM, stavebný úrad
nevyhovuje.
EnbVRhZRČ.6, ktorej predmetom bolo zachovanie pohody bývania, stavebný úrad
nevyhovuje.
Strana19z 45
Námietkeč.7, ktorej predmetom bolo spósobovanie škod a požiadavky v zmysle§14
vyhláškyMžpč. 532/2002, stavebný úrad nevyhovuje.
EnbVRhZRu-7) ZhdfRY efRPbRhdb Ndad bdÁcdgh" ldgijipódyv dósledku výstavby,
stavebnýúrad nevyhovuje.
EnbVRhZRČ.9, ktorej predmetom bolo odvádzanie zrážovych vod z navrhovanej stavby,
stavebnýúrad nevyhovuje.
EnbVRhZRč.10, ktorej predmetom bolů protipožiamé riešenie navrhovanej stavby,
stavebnýúrad nevyhovuje.
B cMjfUdjMcRY ghMjNR PyM 06-/0-1/08 j epgdbcRY SdfbR jlcVRgaV cnbVRhZk Dsíf-DMfhVc
rVcP"dz) HMNVcdjgZn 0/7)/7//0 FfRzdj-
EnbVRhZRČ.1,ktorej predmetom bolů doručovanie písomnosti adresnou zásielkou,
stavebnýúrad nevyhovuje.
EnbVRhZRČ.2, ktorej predmetom bolo neprimeraný zásah do vlastníckych práv, stavebný
úrad nevyhovuje.
EnbVRhZRČ.3, ktorej predmetom nedodržanie STN 734301 budovy na bývanie bod 5.2,
stavebnýúrad nevyhovuje.
EnbVRhZRČ.4, ktorej predmetom bolo odvádzanie zrážkových vod do vsakovacieho
systému, stavebný úrad nevyhovuje.
EnbVRhZRČ.5, ktorej predmetom bolo nedodržanie §4 ods.2, druhá veta Vyhlášky MŽP SR
Č.532/2002 Z. z. a umiestnenia prístrešku pre kontajner, stavebný úrad čiastočne
vyhovuje.
B cMjfUdjMcRY ghMjNRdňa27.12.2018 v písomnej forme vznieslo námietky Združenie
domových samospráv
EnbVRhZRČ.1ktorej predmetom bolů povinnost' vykonat' proces EIA. stavebný úrad
nevyhovuje.
EnbVRhZRČ.2 ktorej predmetom bolů zabezpečenie stanovísk dopravnej kapacitnosti,
stavebnýúrad nevyhovuje.
EnbVRhZRu-2ZhdfRY efRPbRhdb Ndad ieaMhcRcVR efVedbVRcdZ gd lVgšdjMOVRUd ZdcMcVM
M refMjM eadOUk MZd eMfupZM) ghMjRNcsrfMP cRjkUdjiYR-
EnbVRhZRč.4 ktorej predmetom bolo zabezpečenie stanovísk orgánov ochrany vod
a správcutoku, stavebný úrad vyhovuje.
EnbVRhZRČ.5ktorej predmetom bolo spracovaťprojekt rešpektujúci klimatické podmienky
miesta, plnenie povinnosti zákona o odpadoch, stavebný úrad vyhovuje.
Strana20 z 45
Oděvodnenie
Navrhovatel'-spoločnosťKAMI PROFIT, s.r.o so sídlom:Pristarom letisku17,
831 07Bratislava zastúpená splnomocneným zástupcom: Ing. arch. Mariánom Ferjo,
Vyšná Šebastová138, 08006Prešovpodal dňa 10.04.2017 návrh na vydanie územného
rozhodnutia o umiestnení stavby:"Bytový dom Sabinovská ul., Prešov",v rozsahu
nasledovných stavebných objektov, ktoré sa navrhujú umiestnit' na nasledovných pozemkoch
v kat. úz. Prešov a to:
 Hč/0ékhdjs Pdb eMfO-u -BE,: 0100)BE,: 0101.0Z-r FfRzdj
 Hč /1 FfpghfRzdZ ZdbicnacRUd dPeMPi0)1eMfO-u BE,: 0101.0Z-r FfRzdj
 Hč /2 čedbs brf M deadhRcVR eMfO-u BE,: 0101.0Z-r FfRzdj-
 Hč /3 BdbicVZnOVR M geRjcRco eadOUk eMfO-u BE,: 0101.0)BE,A 2306.5) BE,A
2307.8 Z-r FfRzdj
 Hč /4 HMPdjo refMjk eMfO-u BE,: 0101.0Z-r FfRzdj-
 Hč /5 IdPdjdPcn efpedYZM eMfO-u- BE,: 0101.0)BE,: 8671.1 Z-r FfRzdj
 Hč /6 HeaMzZdjn ZMcMaVlMucn efVedYZM eMfO-u BE,: 0101.0) BE,: 8671.1) BE,A
 2306.5) BE,A 232/.31 Z-r FfRzdj
 Hč /7 íMÁvdjn ZMcMaVlnOVM eMfO-u-BE,: 0101.0)BE,A 2306.5) BE,A 232/.31 Z-r
FfRzdj-
 Hč /8 FfRZanPZM ZMcMaVlMucoUd edhfiNVM eMfO-Č.KN-C 1212/1,KN-C 9782/2, KN-E
3430/42, k.ú Prešov
• SO10Plynová prípojka parc.č KN-C 1212/1,KN-E 3417/6 k.ú Prešov
• SO11Prípojka VN parc.č,KN-C 1212/1, KN-C 9782/2, KN-E 3430/42, KN-
C343112, k.ú Prešov
• SO12Trafostanica parc.č KN-C 1212/1k.ú Prešov.
• SO13Odbemé elektrické zariadenie parc.č KN-C 1212/1..k.ú Prešov
• SO14Telekomunikačnáprípoj ka parc.č KN-C1212/1KN-C9782/2k.ú Prešov.
• SO15Drobná architektúra parc.č KN-C1212/1k.ú Prešov
HhMjRNcs rfMP j lbkgaR m28M efRYRPcMa efRPadÁRcs cnjfU M PyM 2/-/4-1/07 jkPMa fdlUdPcihVR
Č.SÚ17606/2017-Sf/111 o umiestnení stavby:"Bytový dom Sabinovská ul., Prešov"pre
stavebníka KAMI PROFIT, s.r.o, Pri starom letisku 17,83107 Bratislava. Voči predmetnému
rozhodnutiu podali účastníci konania odvolanie.
Odvolací orgán Okresný úrad Prešov-odbor výstavby a bytovej politiky preskúmal
rozhodnutie mesta Prešov a rozhodnutímČ.OU-PO-OVBP2-2018/38248/102487/ŠSS-ZV zo
dňa 11.10.2018rozhodnutieČ.SÚ17606/2017-S[/111 zo dňa 30.05.2018 zrušil a vec vrátil na
nové prejednanie a rozhodnutie.
EMjfUdjMhRa" cM lnZaMPR fdlUdPcihVM čZfRgcoUd rfMPi FfRzdj iefMjVa efdYRZhdjr
PdZibRchnOVi ghMjNk M PyM /4-01-1/07 edÁVMPMadedZfMudjMcVR j rlRbcdb ZdcMcp- HhMjRNcs
rfMP aVghdb ld PyM 02-01-1/07 dlcnbVa jzRhZsbúčastníkomkonania nové prejednanie návrhu
a pozval ich na ústne pojednávanie nadeň17.01.2019. Stavebný úrad doručil oznámenie
formou verejnej vyhlášky v zmysle§26 ods. 2 zákonaČ.71/1967 Z.z. o správnom konaní.
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a elektronickej úradnej tabuli
www.presov.sk po dobu15dní, odo dňa 17.12.2018 dodňa02.01.2019. Stavebný úrad
doručoval predmetné oznámenie z dóvoduvel'kéhopočtuúčastníkova z dóvodu, že pobyt
niektorých účastníkov konania nebol známy.
DRghd FfRzdj) ghMjRNcs rfMP edgrPVa cnjfU edPa"Mm26 ghMjRNcoUd lnZdcM- FfV cdjdb
efRYRPcMcp cnjfUi gM ghMjRNcs rfMP lMbRfMa cM gZihducdghV) efR Zhdfo dPjdaMOp dfTnc lfizVa
epjdPcofdlUdPcihVR- HhMjRNcs rfMP MZORehdjMa ghMcdjVgZn PdhZcihsOU dfTncdj) Zhdfo gM
Strana21z 45
vyjadrovalikpóvodne navrhovanej projektovej dokumentácia, za predpokladu, žeknej nemali
žiadne pripomienky, prípadne nový návrh zachoval póvodne odsúhlasené technické riešenie.
Upravená projektová dokumentáciaznížilacelkovú zastavanú plochu objektu,znížilavýšku
objektu, znížila celkový počet parkovacích miest, znížila celkový počet bytových resp.
apartmánovýchjednotiek.
HhMjRNcs rfMP fdjcMZd efVUaVMPMa cM ghMcdjVgZM cMPfVMPRcsOU dfTncdb j lbkgaR§140b ods.
5, ktoré boli rozporované v predchádzajúcom konaní. Stanoviská: Krajské riaditel'stvo
Hasičského a záchranného zboru vPrešove,Úraduverejnéhozdravotníctva Slovenskej
republiky, Bratislava, Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie,
oddelenie štátnej správy vod a vybraných zložiek životného prostredia kraja
FdPa"Mm26 dPg-0ghMjRNcoUd lnZdcM FdPZaMPdb efR jkPMcVR rlRbcoUd fdlUdPcihVM gr
rlRbco eanck dNOp M lpc- ÉZ efR rlRbVR cRNda gefMOdjMcs rlRbcs eanc dNOR MaRNd lpck)
edPZaMPdb cM jkPMcVR rlRbcoUd fdlUdPcihV M gr gefMOdjMco rlRbcdeancdjMOVR edPZaMPk
edPa"M§3a ostatné existujúce podklady podľa§7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu
nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najma skutočnosti získané
vlastným prieskurnom alebo zistené pri miestnom zist'ovaní.
EMjfUdjMhRa" efRiZnlMa Vcs jlh"MU Z edlRbZi j lbkgaRm139ods.1písmo a) stavebného
zákona. Vlastníci pozemku súhlasili s umiestnením navrhovaného bytového domu v súlade so
zmluvou o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 15.03.2016. Vlastníci pozemku KN-C
1211, KN-C 1212/1 dodatkomČ.1zo dňa 15.05.2017 predlži1i platnost' zmluvy o budúcej
kúpnej zmluve zo dňa 15.03.2016 o 680 dní odedňaúčinnosti tohto dodatku.
EM edlRbZi BE,: 0100 Z-r FfRzdjYRj gruMgcdghV ibVRghcRcn ghMjNM fdPVccoUd Pdbi
greVgco upgad 404/) HMNVcdjgZnČ.110, evidovanej na liste vlastníctvač.7685. MestoPrešov-
stavebný úrad vydal dňa 20.06.2016 rozhodnutie o odstránení stavby č. B/8640/2016-Sf/116.
V uvedenom rozhodnutí stavebný úrad povolil odstránenie predmetnej stavby.
DRghdFfRzdj bn eaMhcs rlRbcs eanc bRghM-FdPa"M KbVRc M PdeacZdj 1/06 €lRbcoUd
eanci bRghM FfRzdj) gOUjnaRcsOU DRghgZsb lMghieVhRa"ghjdb bRghM FfRzdj ilcRgRcpbČ.
17/2018 zo dňa 12.12.2018 a podl'a Všeobecne závazného nariadenia mesta PrešovČ.5/2018,
ktorým sa vyhlasuje závazná čast' Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov,
schválených Mestským zastupitel'stvom v Prešove uznesenímč.18/2018 zo dňa 12.12.2018,
ktoré nadobudlo účinnost' 05.01.2019 sa
a) severovýchodná časť stavby nachádza na funkčnej ploche určenej pre bývanie v rodinných
domoch, v zmysle Všeobecne závazného nariadenia mesta Prešovč.5/2018, ktorým sa
vyhlasuje závazná časť Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, platí pre danú
plochu závazný regulatívRLB.1
b) ostatná časť stavby sa nachádza na polyfunkčnej ploche občianske vybavenie bývanie-
zmiešanéúzemia prevažne s mestskou štruktúrou určenézváčšana občiansku vybavenost' a
pre obytné budovy vrátane k nim pariacich stavieb a zariadení, v zmysle Všeobecne
závazného nariadenia mesta Prešov č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje závazná časť Zmien a
doplnkov 2017 Územného plánu mestaPrešov,platí pre danú plochu závazný regulatívRL
A.1.
DRghd FfRzdj) dPNdf UaMjcoUd MfOUVhRZhM bRghM j lbkgaR§16, ods. 2 zákonaČ.50/1976 Zb.
o stavebného zákona,vsúladesčI.9Prílohy k Všeobecne závaznému nariadeniu mesta Prešov
Č.5/2018 ačI.2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Prešove vydal k upravenej
projektovej dokumentácie stanoviskoČ.OHAM/979/2019 zodňa15.01.2019.
Strana 22 z 45
SúladsÚzemným plánom Mesta Prešov, Závaznou časťou územného plánu Mesta Prešov
v znení zmien a doplnkov 2017 vyhlásenou VZNČ.5/2018 (d'alej v texte lenVZN).
HruMgšdi eaMhcRY lnjMlcRY uMghV rlRbcdeancdjMORY PdZibRchnOVR) ijRPRcoUd rlRbcoUd eanci
bRghM FfRzdjYRTfMSVOZn efpadUM) IsZfRgČ.3-Vymedzenieregulačnýchcelkov v mierke1:1O
000. Územný plánjespracovaný v zmysle zákonaČ.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podl'a vyhlášky MŽP
SRČ.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
V územnom pláne a jeho závaznej časti sa používajú pojmy v súlade so stavebným zákonom
(najma§139, 139a a 139b zákona), vyhláškou MŽP SRČ.55/2001 Z.z., o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, vyhláškouČ.532/2001 Z.z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu
a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobamisobmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie, inými súvisiacimi vyhláškami, STN 73 4301 Budovy na
bývanie, STN 73 6101 Navrhovanie ciest a dial'nic, STN 73 6110 Navrhovanie miestnych
komunikácií a d'alšími súvisiacimi technickými normami a predpismi.
FdPa"Mčl.3VZN ZÁSADY A REGULATÍVY FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO
USPORIADANIA A VYUŽITIA ADMINISTRATÍVNEHO ÚZEMIA MESTA PREŠOV
Regulatívy určujú závazné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, podmienky využitia
územia a umiestňovania stavieb na jednotlivých funkčných plochách územia mesta v súlades
§11odst.5zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
Podl'ačI.3a VZN Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného
využívania územia na funkčné a priestorovo homogénne jednotky
Podl'a či. 3b. VZNPrípustné,obmedzujúce a vylučujúce podmienkyprevyužitie
jednotlivýchfunkčnýchploch
Podl'a uvedeného výkresuČ.3VZN,podrobnejšieho vymedzenia regulačných celkov
stavebný pozemokjesúčasťouregulačnýchcelkov, na ktoré sa vzťahujú regulatívyA.la
B.l.
RL A.1 Polyfunkčné plochy občianske vybavenie/bývanie-zmiešané územiaprevažne
smestskouštruktúrou určenézvščšanaobčiansku vybavenost' apreobytné
budovyvrátane knímpatriacichstavieb azariadení
a) hlavná funkcia:
7%Mj•4f6• iZ%•ik47fBazákladná,vyššia mestská a nadmestská špecifická okrem
lóžkových zdravotníckych zariadení, bývanie okrem bytov nižšieho štandardu
-vD3jkfBN7i•473 fB•ik%473 7%Sk6Bkjd'+%ZB7iL O73m 4• ov7,žk iZ3kOčk4Iž7
fB•ik%4Iž7 o7čk36D )kpDv7i•4kS )kpDv•Bgi73 b2.ú1 Skv)~3,j %ZB7iIž7 O73D
4•i)ž7i•4~ MD46,j• %Li•4jk •vo•)Bk)j 7%Mj•4f6• iZ%•ik47fPr 3•v77%,ž7O4~
o)kO•SN• O7 -''3
-
m4k4~)7M4~ 4•č~f7%7i•4jk dč~f7%7i•4jk3nQk %ZBa)jkOk4Ivk4
i7čjOv•3j O73,5B74ňú
rsB•ik%4Lúrad674OB•BDSkm Qk )kpDv•Bgi b2.ú1č žva•Ojf6•O7O)Q•4j• žv•i4kSfunkcieSk
O7O)Q•4Lú =•i)ž7i•4IfunkciefogN•SK )kpDv•Bgi b2.ú1
b) prípustná funkcia:
areály verejnej zelene, športové a relaxačné zariadenia, strešné fotovoltické zariadenia a
elektrárne umiestnené ako doplnková funkcia,
c) neprípustná funkcia:
Strana 23 z 45
priemyselná výroba, pol'nohospodárska výroba, dopravné a skladovacie areály, zariadenia
na zneškodňovanie odpadov, byty nižšieho štandardu, vel'koobchodné sklady a prevádzky
neprípustná funkcia nebola navrhovaná-neumiestňuje sa
Oň 7fB•B4Io7O3jk46ZY
1.zastavanosť pozemkov budovami minimálne 25cplochy parciel tvoriacich pozemok
stavby. Podiel ploch zelene minimálne 25 %
rč•fB•i•47fP o7čk36D 4• 6B7)L f• ičP•žDSk )kpDv•Bgi b2 .ú+ Bi7)j51,37cov7,žZ
o•),kvZ ov7,žZ Bi7)j•,kS fB•ik%4Lo7čk376
ro7Ojkv ov7,ž čkvk4k Bi7)j34,3.cov7,žZ Bi7)j•,kS fB•ik%4L o7čk376
rsB•ik%4L K)•O 674OB•BDSkm Qk )kpDv•BjivBkSB7o7O3jk46kSkO7O)Q•4Z
2. podlažnosť minimálne 2 nadzemné podlažia9podkrovie pri dodržaní STN734301
Budovy na bývanie. Stavby v ochrannom pásme Pamiatkovej rezervácie Prešov musia
rešpektovať podmienky stanovené príslušným orgánom ochrany pamiatkového fondu
rD3jkfBN7i•4~ fB•i%•dSkSM•fPň 4•ekigóiábrov7,ž~,ž 4• 6B7)L,ž f• ičP•žDSk
)kpDv•Bgi b2 .ú4Sk)jkOk4~ • fB•ik%4L K)•OSDD3jkfB4jv i7iZO67i737f•Ok4g •67
3•cj3D3u4•Očk34L,ž o7Ov•Qg •Zo7Očk34I o7Ov•Qj• • 4~fvkO4k p)•ODSK,7 o7
3j4j3D334•Očk34Io7Ov•Qj• •SkO47 o7Očk34I o7Ov•Qjkm
rfov4k4jk o7O3jk46Z DikOk4Iz)kpDv•Bgik b2.úvufvoOň O7O)Q•4jk 7OfBDo7iL,ž
ičOj•vk47fBj o7Oe•kzmclaidssv7ik4f6kSydbrifbgds47)3Zs`=73TS'+ ZDO7i• 4•
%Li•4jk fB•ik%4L K)•Outvncfh2• O7fokv64•fvkODSK,k3D č~ik)DY
r=• D3jkfB4k4jk fB•i%Z %ZB7iIž7 O73D f• ičP•žDSK DfB•47ik4j•s`=VSTS'+v%7Ok
5.2.1,v6B7)73 fB•47iDSk o7O3jk46Z o)k ič~S734I 7OfBDoZ fB•ijk%ú sB•ik%4L K)•O
o7fKOjv D3jkfB4k4jk 4•i)ž7i•4kS fB•i%Z6iasShfýúdsfB•i%kvfKv•Ok f DikOk47D
s`=ú =•S%vjQO7D fB•i%7D i7 ičP•žD6Z[SkkcjfBDSK,• p•)~Qú d•vO7D fB•i%7D
o7fDOč7i•47DSkfB•i%•m 6B7)~Sk4• vjfBk iv•fB4g,Bi• ikOk4~ •67 )7Oj44L O73ú
sB•ik%4L K)•O i7ičP•žD6BkSB7 fB•i%k )7čž7O7v 4• Qj•O7fP iv•fB4g6•m o7Ova•§85
fB•ik%4Iž7 č~674• 7č3k4kvDQgi•4g BkSB7 fB•i%ZčKMkvD )7Oj44Iž7 O73D 4• KMkv
fB73•B7v7pj,6kS •3%Dv•4,jkm • B•6B7Sk•S B~B7 fB•i%• 6D OND )7čž7O7i•4j• i7 ik,j
D3jkfB4k4j• %ZB7iIž7 O73D DQgi•4~ú aikOk4~ fB73•B7v7pj,6~ •3%Dv•4,j• f•
4•,ž~Oč• i7 ičOj•vk47fBj ++mTW' 3 7O 4•S%vjQOjkž7 %7OD SDQ4Iž7 o)jkMkvj•
4•i)ž7i•4kS M•fBj %ZB7iIž7 O73Dm 6Ok f• 4•,ž~Oč••o•)B3~47iZO73ú _)kO3kB4~
M•fP %ZB7iIž7 O73D • fB73•B7v7pj,6~ •3%Dv•4,j• 4jkvn%DO7i•3j 4• %Li•4jk •
4k3•SK764~č7%ZB4L,ž3jkfB47fBjm4• 6B7)I %Z f• ičP•ž7i•v7 ,jB7i•4I DfB•47ik4jk
47)3Zs`=VSTS'+ú
rsB•ik%4L o7čk376 • BkO•)vkOk4IKčk3jk f• 4k4•,ž~Oč•z7,ž)•4473 o~f3k
_•3j•B67ikS )kčk)i~,jkpjdútz24• 6B7)I f• ičP•žDSk M•fP o7O3jk46Zm )kOok6B7i•Ba
o7O3jk46Z fB•47ik4Io)jfvDO4Z3 7)p~473 7,ž)•4Zo•3j•B6•iIž7 M74ODú
rsB•ik%4L K)•O 674OB•BDSkm Qk )kpDv•BgiSki BkSB7o7O3jk46k O7O)Q•4Lú
3.parkovanie musí byť riešené na pozemku jednotlivých budov, počet odstavných miest
musí byť dostatočný pre ich zamestnancovajnávštevníkov a pre daný počet bytov
ro•)67i•4jkSk)jkOk4IM7)37D p•)~Qjv)~3,j fDBk)I4DjfdúdidsfB•i%Z •č~)7ikN •S
4• Bk)I4kzO7fB•B7M473 o7MBkú =• č~6v•Ok iLo7MBD o7Oe•s`=7361+'Rb-Sk
o7B)k%4L,ž51fB7Sgf6mčB7ž7o)k j37%jv4L,ž2fB7Sjf6~ú
r\v•O4I fB•47ijf67 %7v7 iZO•4I O7B64DBL3 7)p~473 fo7vDonf•%B•,j3vKčk3473
674•4gm 6B7)L o7fDOčDSk o)7Sk6B7iK O76D3k4B~,jD •Sčžva•Ojf6• č•%kčokMk4j•
o•)67i•4j•m ,kfB4L3 fo)~i4Z3 7)p~473 ]kfB73 _)kO7im 7O%7)73 O7o)•iZ •Bor
č~i•č4I iZS~O)k4j)č.^[Bor+TX'UR-'+Wč7 ON• S'ú++ú-'+Wú
rsB•ik%4L K)•O 674OB•BDSkm Qk )kpDv•BgiSkvBkSB7o7O3jk46k O7O)Q•4L
b2 Zúvphtbrá kjódié ujdSízaifdzjtcfiiíbrO737,ž
Strana24 z 45
a) hlavná funkcia:
bývanie v rodinných domoch, podiel podlažných ploch nadzemných podlaží v domoch na
bývanie pre túto funkciu musí byť minimálne 70 %
rMD46,j• %Li•4j•v)7Oj44L,ž O737,ž 4k%7v• 4•i)ž7i•4~ • fB•ik%4L K)•OSD o)kB7
•4j 4kD3jkfBNDSkv)~3,j B7žB7 Kčk34Iž7 )7čž7O4DBj•
b) prípustná funkcia:
bývanie v malopodlažných bytových alebo polyfunkčných domochšVZUéš^žTUeč"
podlaží,zariadenia základnej občianskej vybavenosti: predškolské, školské, zdravotnícke,
sociálna starostlivost', maloobchod do 200m
Lpredajnej plochy, administratíva,
nevýrobné služby a výrobné prevádzky remeselného charakteru, nenáročné na
zásobovanie (vozidlá do 3,5 t), neprodukujúce hluk, zápach a nebezpečný odpad,
nevýrobná prevádzka, ktorá niejezdrojom zhoršenia pohody bývania.
r=• ov7,žk bú2ú Z+ú f• fB•i%• %ZB7iIž7 O73D 4kD3jkfBNDSkúi•MOj4•ov7,žZ %DOk
Bi7)k4~ čkvkN7Dv6B7)kS %DOK D3jkfB4k4I)kv•c•M4Ič•)j•Ok4jk o)k 7%Zi•Bkva7i
%ZB7iIž7 O73D
c) neprípustné funkcie:
vel'kokapacitné zariadenia občianskej vybavenosti a výroby,lóžkovézdravotnícke
a sociálne zariadenia, vel'koobchody, sklady, autoumyvárne, autoservisy a dielne,
dopravné areály, radové a hromadné garáže, zariadenia na zneškodňovanie odpadov,
vel'koobchodné sklady a prevádzky
r4ko)goDfB4IAHEC8B:4k%7vj 4•i)ž7i•4I • fB•ik%4L K)•O j,žo)kB7 •4j 4kD3jkfBNDSk
v)~3,j B7žB7 Kčk34Iž7 )7čž7O4DBj•
d) ostatné podmienky:
1.pri zástavbe samostatne stojacimi domarni zastavanost' pozemku budovami do 50b
plochy parciel tvoriacich pozemok stavby, pri zástavbe radovými budovami
zastavanosť pozemku do 66 %, pri terasovej a átriovej zástavbe do 70 %. Podiel ploch
zelene minimálne 30b
=•ov7,žkbú2ú Z+ú f• fB•i%• %ZB7iIž7 O73D 4kD3jkfBNDSkúi•MOj4•ov7,žZ %DOk
Bi7)k4~ čkvkN7Dv6B7)kS %DOK D3jkfB4k4I )kv•c•M4I č•)j•Ok4jk o)k 7%Zi•Bkva7i
%ZB7iIž7 O73D
rbkpDv•Bjib2 Zú+SkvBkSB7o7O3jk46k O7O)Q•4Lú
2. stavby v centrálnej mestskej zóne minimálne dvojpodlažné. Stavby v ochrannom
pásme Pamiatkovej rezervácie Prešov musia rešpektovať podmienky stanovené
príslušným orgánom ochrany pamiatkového fondu
rfB•i%• f• 4kD3jkfBNDSkv,k4B)~v4kS 3kfBf6kS čn4k • •4jv7,ž)•4473 o~f3k
_•3j•B67ikS )kčk)i~,jk _)kO7im o)kB7 f• B~B7 o7O3jk46• 4• D3jkfBN7i•4K fB•i%D
4kičP•žDSkú
3.garážovanie a parkovanie musí byť riešené na pozemku jednotlivých domov v počte
podl'a príslušnej dopravnej normy (STN 73 6110).
rg•)~Q7i•4jk •o•)67i•4jkSk)jkOk4Iv4•o7čk36D D3jkfBN7i•4Iž7 %ZB7iIž7 O73Dú
io)7Sk6B7ikS O76D3k4B~,jjmv)~3,jfB•ik%4Iž77%Sk6BDjd'-673D4j6~,jk
• foki4k4I ov7,žZmvs_b1fi^[=fh s_bjifmo7O%7O73nAmo)7Sk6B•4B
o)ko7MB73 O76v•O7i•v 47)37D o7Q•O7i•4L o7MkBT7FCSY78B8PfB7Sjf6ú_7MkB
o7Q•O7i•4L,ž o•)67i•,g,ž 3jkfBSko7Ova• o)ko7MBD513jkfBm 4•i)ž7i•4L,ž
Strana46 ^ m6
cdbPESf8afbZPE=-ZNEef. žbrEf a8hdMbh8ap:M ZNEefPEQeAV8CE cbvN8C8hSg7+5
§z;00/yB1.
ždbPESfbho CbSgZEafk:NgcdEojEZal dbjMbCagfNE,PEPeoV8CN7+5.á;00/
8jkSbabZbcbjEZap:M SbZgaNSk:Nm 8Sb 8PcdVeVgtaiZNcdECcNeZN cbeACNV CbfSagfp
bdLka :MdkaN8:N jkgPZi cbCI8T-.bbCe.-ef8hE9alMb jkSba8 bcbjEZap:M
SbZgaNSk:Nk:M, ňEefb ždEtbh, bC9bd Cbcd8hi 8 Tž, Sfbdp hiC8V SV8Cal ef8abhNeSb
cbCóoščTž- 0§ú/áy1/0í jb Cs8 z/.00.1/0íScdbPESfbhEP CbSgZEafk:Nm cdE
ojEZaldbjMbCagfNE.
j4 SU~I4)f O4~OK PQf)fnViK LKNX)fnZ4m NO4Qf7nY XM4) )KNLfI ~ SUQfMPm _f n4QMiKQ4nU NO4Q74
čf Q NXI4)f NK 3UQ4SnKP [4NiKP €SfgnViK LIUnP gfNO4 SMf^KQ Q SnfnW 3gZfn 4 )KLIn~KQ
.+-sQRiIUNfnYoi v^fK7fonf SUQ4SnYg n4MZ4)fnWg gfNO4 SMf^KQ ='.+-•ú
FdPa"Mm26 dPg- 1 ghMjRNcoUd lnZdcM HhMjRNcs rfMP j rlRbcdb ZdcMcp edgrPV cnjfU
efRPdjzRhZsb l Ua"MPVgZM ghMfdghaVjdghV d ÁVjdhco efdghfRPVR M edhfVRN edÁMPdjMcoUd deMhfRcVM
j rlRbp M YRUd PpgaRPZdjž efRgZrbM cnjfU M YRUd graMP g edPZaMPbV edPa"M dPgRZi0M
efRPOUnPlMYrOVbV fdlUdPcihVMbV d rlRbp) edgrPV) uV jkUdjiYR jzRdNROcsb hROUcVOZsb
edÁVMPMjZnbcM jsghMjNi M jzRdNROcR hROUcVOZsb edÁVMPMjZnb cM ghMjNk iÁpjMco dgdNMbVg
dNbRPlRcdi gOUdecdgšdi edUkNi) efpeMPcR efRPeVgdb) Zhdfo ighMcdjiYr UkTVRcVOZo)
efdhVedÁVMfcR edPbVRcZk) edPbVRcZk NRleRucdghV efnOR M hROUcVOZsOU lMfVMPRcp) PdefMjco
edPbVRcZk) edPbVRcZk dOUfMck efpfdPk) ghMfdghaVjdghV d ZiahrfcR eMbVMhZk) dOUfMck
eda"cdUdgedPnfgZRUd epPcRUd SdcPi) aRgcoUd epPcRUd SdcPi M edP-) edZVMa" edgrPRcVR cReMhfp
Vcsb dfTncdb-
FdPa"Mm26 dPg-2ghMjRNcoUd lnZdcM HhMjRNcs rfMP j rlRbcdb ZdcMcp lMNRleRup ghMcdjVgZn
PdhZcihsOU dfTncdj M VOU jlnYdbcs graMP M edgrPV jkYMPfRcVRruMghcpZdjMVOU cnbVRhZk----
HhMjRNcs rfMP cRefVUaVMPcR cM cnbVRhZk M efVedbVRcZk) Zhdfo gr j fdledfR gd gOUjnaRcdi
rlRbcdeancdjMOdi PdZibRchnOVdi- KniYbk OUfncRco efRPeVgbV d dOUfMcR lPfMjVM fiPi) d
ihjnfMcpM dOUfMcR lPfMjsOU ÁVjdhcsOU edPbVRcdZ) jdPnOU) d deMhfRcVMOU cM dOUfMci
djlPizVM) d ZiahrfckOU eMbVMhZMOU) d zhnhcRY dOUfMcR efpfdPk) d edÁVMfcRY dOUfMcR) d
dPeMPdOU) d jeakjdOU cM ÁVjdhco efdghfRPVR) d edlRbcsOU ZdbicVZnOVnOU) d RcRfTRhVZR) d
RaRZhfdcVOZsOU ZdbicVZnOVnOU) d jRfRYcsOU jdPdjdPdOU M jRfRYcsOU ZMcMaVlnOVnOU) d OVjVacRY
dOUfMcR)ZhdfsOU gM ZdcMcVR edPa"Mm015 ghMjRNcoUd lnZdcM PdhsZM) efRgZrbMa cM lnZaMPR
lnjMlcsOU ghMcdjpgZ PdhZcihsOU dfTncdj edPa"Mm03/M)j ZhdfsOUieaMhyiYredÁVMPMjZk edPa"M
dgdNVhcsOUefRPeVgdj-
EnbVRhZk) Zhdfo gbRfdjMaV efdhV dNgMUi lnjMlcsOU ghMcdjpgZ PdhZcihsOU dfTncdj) Zhdfo
OUfncVM lniYbk edPa"M dgdNVhcsOU lnZdcdj j gefnjcdb ZdcMcp) j PMcdb efpeMPR rlRbcdb
ZdcMcp jkZdcnjMcoUd edPa"M ghMjRNcoUd lnZdcM) ghMjRNcs rfMP fVRzV0 gevgdNdb) MZd bi
iZaMPn dgdNVhcs efnjck efRPeVg ghMjRNcs lnZdc jm03/NdPg-4ghMjRNcoUd lnZdcM- KnjMlcdgh"
edPbVRcdZ M edÁVMPMjVRZ ieaMhydjMcsOU j lnjMlcsOU ghMcdjVgZnOU PdhZcihsOU dfTncdjYR
lMOUdjMcn g hsb) ÁR gM ibdÁyiYR efVMbd j gefnjcdb ZdcMcp) jkZdcnjMcdb ghMjRNcsb
rfMPdb) jkfVRzVh" cnbVRhZk jduV dNgMUi lnjMlcsOU ghMcdjpgZ- sghMcdjRcVRm03/N dPg-4
ghMjRNcoUd lnZdcM efRgcR ifuiYR gepgdN fVRzRcVM NRl lngMUi Pd jROcsOU ZdbeRhRcOVp
PdhZcihsOUdfTncdj- ňRchd edghie Nda ld ghfMck ghMjRNcoUd rfMPiPdPfÁMcs)KnfdjRy ghMjRNcs
rfMP cRefVUaVMPda j graMPRgm26 dPg-2ghMjRNcoUd lnZdcM cM cnbVRhZk M efVedbVRcZk) Zhdfo
gr j fdledfR gd gOUjnaRcdi rlRbcdeancdjMOdi PdZibRchnOVdi) €lRbcsb eancdb bRghM
FfRzdj-
6OM4n4.b S 2=
Stavebný úraddňa17.01.2019 vykonal ústne pojednávanie z výsledkov ktorého bola spísaná
zápisnica. Stavebný úrad v zápisnici konštatoval, že stavebný úrad posúdi doložené závšzne
vyjadrenia dotknutých orgánov, rozhodne o vznesených námietkach a vydá rozhodnutie.
onámietkachúčastníkov konaniastavebnýůradrozhodoltak,akojeto uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutiasnasledovným odňvodnenímr
B cMjfUdjMcRY ghMjNRdňa17.01.2018 v písomnej forme vznieslinámietkyIng. Dezider
Smelý amanželka MáriaSmelá,obajabytomZáhradnícka10, 08001 PREŠOV v
zastúpení Ing.arch. AndreaMacejková,Tatranská15, 08001 Prešov,
0-}VMPMbR VcjRghdfM ghMjNk PdZaMPdjMš MZhinack jaMghcpOZk jlšMU Z edlRbZi) cM Zhdfdb
YRghMjNM cMjfUdjMcn- FdZVMa" hRchd jlšMU cVRYRPRSVcdjMcs) cMjfUiYRbR ZdcMcVR
efRfizVš Pd PdNkYRUd efRiZnlMcVM-
EnbVRhZRghMjRNcs rfMPuVMghducR jkUdjRa- EMjfUdjMhRa" efRiZnlMa Vcs jlšMU Z edlRbZi
j lbkgaRm028 dPg-0epgbdM( ghMjRNcoUd lnZdcM- IaMghcpOV edlRbZi grUaMgVaVgibVRghcRcpb
cMjfUdjMcoUd NkhdjoUd Pdbi j graMPR gd lbaijdi d ilMjfRhp NiPrORY ZrecRY lbaijk ld PyM
04-/2-1/05- IaMghcpOV edlRbZi BE,: 0100)BE,: 0101.0 PdPMhZdbČ.1zo dňa 15.05.2017
predlžili platnosť zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 15.03.2016 o 680 dní odedňa
účinnosti tohto dodatku. Navrhovatel' túto skutočnosť preukázal stavebnému úrad, preto
stavebnýúrad nemal dóvodúzemnékonanie prerušiť resp. zastaviť.
1- I cdjdb cnjfUi gr cMvMaRY cRPdPfÁMco edÁVMPMjZk PRSVcdjMco jd IkUanzZR 421.1//1
K-l- DVc- }F) Zhdfdi gM ighMcdjiYr edPfdNcdghV d jzRdNROcsOU edÁVMPMjZnOU cM
jsghMjNi j cMgaRPdjcsOU eMfMTfMSdOU9m3 sbVRghydjMcVR ghMjNk) ZPR gM efRPeVgiYR j
NdPR0OVh-9 {sbVRghcRcpb ghMjNk M YRY iÁpjMcpb cRgbVR Nkš lMšMÁRco dZdaVR cMP
efpeighcr bVRfi- sbVRghcRcVR ghMjNk bigp ldPedjRPMš ifNMcVghVOZobi M
MfOUVhRZhdcVOZobi OUMfMZhRfi efdghfRPVM M edÁVMPMjZnb cM lMOUdjMcVR edUdPk
NsjMcVM-{ m5 čPghiek ghMjVRN- Zhdfo efRPeVgiYR j NdPR0OVh9{IlnYdbco dPghiek
ghMjVRN bigVM gezyMh" edÁVMPMjZk ifNMcVghVOZo) MfOUVhRZhdcpOZo) }F) UkTVRcVOZo)
jRhRfVcnfcR{ cM lMOUdjMcVR edUdPk NsjMcVM-
EnbVRhZRghMjRNcp rfMPcRjkUdjRa- FdPa"Mm3 dPg-0jkUanzZk D}F u- 421.1//1 K-l- FfV
ibVRghydjMcp ghMjNk MYRY lMuaRydjMcp Pd rlRbVMja ápjna hf"Pfuo.sa' .cáfevfúna stPzžsaršdf
v. s"f.cfdúf vysavúždl Physútdl PhfePnj.s dlhyúnadndl sfhfrúé vyprát a PhfeP.uzaeaúž
h.vs.r švfánautcčašvfáúél. Pzyúp .cdf2 PhýPaeúf švfáúél. Pzyúp včút7Postup, aký
stavebnýúrad preskúmava tieto záujmyjeupravený v stavebnom zákone v ustanoveniach§126
ods.1a 2,§140aa §140b.
ptcča§126.ej7 91joasfcúél.vyu.úa13u ja u.úaúnf P.ez/a o.lo. vyu.úa e.ožua vyprá.s
dlhyúfútdlPhfePnján . .dlhaúf vehasnaz/pep2.posyhaúý a .dlhaúf vehasždlJns.oútdl
P.eánfú.u2 s.eydl2..dlhaúf Phýh.eúždlznfťfcútdlušPfz/.s a Phýh.eúždl znfťnsždl veh.r.s2
..dlhaúfP.z/ú.l.jP.eyhjufl. Pťeúfl. i.úep2 . zfj.dl a zfjú.á l.jP.eyhjosf2..Paohfúnadl
úa .dlhaúp.svep"na2. .dlhaúf a stpJnoý úfhajoúél. c.laojosa2 . upzolhútdl Paánaouadl2.
úymyids.dlhaúf Phýh.et2.P.Jnahúfr .dlhaúf2 . vyuavf cn.z.knduždl vchaúý2 úa vanjofúnf
cfvPfťú.jon a .dlhaút vehasna Phn Phydn2..ePae.dl2 . sfofhnúyhúfr joah.jozns.jon2.sPzts.dl
úa Jns.oúé Ph.johfenf2.raeh.sfr cfvPfťú.jon raeh.sždl vahnaefúý2 . Phfsfúdnn vysaJúždl
Phnfátjfzúždl lasyhný2 . jPhysf"oyoútdl lhaúnd2.P.vfáúždlu.ápúnuydnydln. ehyladl a.
e.Phasf úa ehyladl2.dnsnzú.á zfofdosf2.súšoh.vfájufr Pzascf2 . fúfhkfonuf2.ofPfzúfr
fúfhkfonuf2 . fzfuoh.únduždl u.ápúnuydnydl2.sfhfrúždl s.e.s.e.dl a sfhfrúždl
uaúazzvydoydln . dnsnzúfr .dlhaúf2 .oú"PfudnoPhydf a . "oyoúfr kf.z.kndufr jPhysf2 h.vl.eúf
Strana27 z 45
ef8hE9a± od8C a8 jkSV8CE jkh8jalMb ef8abhNeS8 CbfSagflMb bdLkagcbCV8T0§/8, Sfbdp
gcV8fsgPE cbvN8C8hSi cbCV8 beb9Nfap:M cdECcNebh.
sgZfNOnfnZf NO4Q7R 4 čfč 7P)Xof P_WQ4nZfm QMUO4nf gK_nViK S4Oa4_fnZ4 K~KIZ4m4~K4čgZfMP
S4i4_fnZ4 4 )KL4)R n4 7fSLf[nKNOa 4 LIRnPIKNOa LMfQU)S~R n4 LMZIa4iIYoi LKSfgnYoi
~KgPnZ~UoZUoi Q MUgoZ XSfgnViK ~Kn4nZ4 NO4Qf7nY XM4) LMfN~Xg4I PQf)fnYg SU~KnnYg
LKNOPLKg 4 Mf^Lf~OKQ4I SUQ4SnV NO4nKQZN~4 )KO~nPOYoi KMDUnKQú
HhMjRNcslnZdc jm1 dPg-0ghMjRNcoUd lnZdcM PRSVciYR radUk M uVccdghV) Zhdfo lMU‹yM
XSfgnVLIUnKQ4nZfm K~Mfg ZnYoi LK)LWNgK
d-ň€SfgnV LIUnKQ4nZf S4i‹]4 OZfOK XIKiR 4 [ZnnKNOZ,
4ň PM[Pčf MfDPI4OWQR LMZfNOKMKQViK PNLKMZ4)4nZ4 4 BPn~[nViK QRP_WQ4nZ4 XSfgZ4m
jhMZf^Z PgZfNO]KQ4nZf NO4QZf7 4 PM[Pčf XSfgnKrOfoinZo~Vm PM74nZNOZo~Vm 4MoiZOf~OKnZo~V 4
fnQZMKngfnOUInf LK_Z4)4Q~R n4 Zoi LMKčf~OKQ4nZf 4 PN~POK[]KQ4nZfm
SK)Ia4 T.K)Nú s NO4Qf7nViK SU~Kn4
3U~I4)nYgZ nUNOMKčgZ XSfgnViK LIUnKQ4nZ4 NX XSfMnnKLIUnKQ4oZf LK)~I4)Rm
ojEZabcVkabh8:N8 CbSgZEafk:N8 8 ojEZal dbjMbCagfNE.
žfNOK SMf^KQ gU LI4OnX XSfgnKLIUnKQ4oZP )K~PgfnOUoZPr€SfgnYLIUn gfNO4 SMf^KQm Q SnfnW
SgZfn 4 )KLIn~KQ .+-sm NoiQUIfnYoi žfNON~Yg S4NOPLZOfIaNOQKg gfNO4 SMf^KQ PSnfNfnWg[ú
).',()0SK )]4 -.ú-.ú.+-•4 LK)Ia4 v^fK7fonf SUQ4SnViK n4MZ4)fnZ4 gfNO4 SMf^KQ[ -',()02
~OKMYg N4 QRiI4NPčf SUQ4SnU [4Ni3gZfn 4 )KLIn~KQ .+-sm ~OKMV n4)K7P)IK X[ZnnKNOa
+=ú+-ú.+-%
SK)"4[Iú-SU~I4)nV PNO4nKQfnZ4 OKiOK SUQ4SnViK )K~PgfnOP SUQ4SnU [4NiXSfgnViK LIUnP
gfNO4 SMf^KQ QRgf)SPčf,
4ň XSfgnY MKSN4i LI4OnKNOZ XSfgnViK LIUnP
7ň MfDPI4OWQR BPn~[nViK 4 LMZfNOKMKQViK PNLKMZ4)4nZ4 4 QRP_ZOZ4 XSfgZ4
oň LIKoiR n4 QfMfčnKLMKNLf^nV NO4Q7R
)ň KoiM4nnV LUNg4 4 oiMUnfnV [4NOZ ~M4čZnR
fň S4NO4Q4nV XSfgZf gfNO4
sň8 bef8fal ghECEal jke8Ci 8 dELgV8fmhizeoV8CEbgef8abhEaN8ZNT-1bCe.1cmeZb9)8
T-1bCe.2cmeZb9)jkSba8Zúá/y0úé; B9.QjaEam aEeSbdtm:McdECcNebh.
SK)Ia4[Im13y6lc l wkqsplmzv dsjMZjˆrg l Swek6mgwgvˆrg
s6Sgwelcljel l vs}emel lcžeje6mwlmzvjkrg €3kžel žk6ml Swk‡gv
wfDPI4OWQR PM[PčX SUQ4SnV LM4QZ)IUm ~OKMV NO4nKQPčX KL4OMfnZ4 Q XSfgWm LK)gZfn~R
QRP_ZOZ4 XSfgZ4 4 PgZfNO]KQ4nZ4 NO4QZf7 n4 čf)nKOIZQYoi BPn~[nYoi LIKoiUoi XSfgZ4 gfNO4
Q NXI4)fNT--K)NOú=SU~Kn4[ú-(')1.R37ú Q SnfnW nfN~KM^Woi LMf)LZNKQú
SK)Ia4T-1%4 K)NOú- NO4Qf7nViKSU~Kn4,{wfDPI4OWQ LMZfNOKMKQViK PNLKMZ4)4nZ4 4 BPn~[nViK
QRP_WQ4nZ4 XSfgZ4čfSUQ4SnU NgfMnZo4m ~OKMKP N4 PNgfM]Pčf PgZfNOnfnZf 4 PNLKMZ4)4nZf
PM[ZOViK K7čf~OP 4-f7KQR~KnUQ4nZf PM[ZOfč [ZnnKNOZ Q XSfgWú ff QRč4)MfnY iK)nKO4gZ QI4NOnKNOW
LMQ~KQ ~M4čZnnfč ^OMP~OXMR NIKQnfm [WNfInf 4 LK)Ia4 gK_nKNOW4čDM4BZo~Rú wfDPI4OWQ gU oi4M4~OfM
SU~4SKQm K7gf)SfnW 4If7K LK)LKMPčXoZoi B4~OKMKQ QK QSOa4iP ~ LMZfNOKMKQVgP PNLKMZ4)4nZP 4
BPn~[nVgP
QRP_WQ4nZP XSfgZ4ú wfDPI4OWQ OYg PM[Pčf S4~US4nXm K7gf)SfnX 4 LMWLPNOnX [ZnnKNOa 4If7K
BPn~oZP Q XSfgWú{vRiIU^~4óo--',(()T-. K)Núb,{3UQ4SnU [4NOa K7N4iPčf nUQMi MfDPI4OWQKQ
XSfgnViK MKSQKč4NLMfNnf BKMgPIKQ4nYgZ SUN4)4gZ LMZfNOKMKQViK PNLKMZ4)4nZ4 4 BPn~[nViK
QRP_WQ4nZ4 XSfgZ4 QRč4)MfnYoi QK BKMgf MfDPI4OWQKQ K7N4iPčXoZoi SUQ4SnV LM4QZ)IUm ~OKMV
NO4nKQPčX KL4OMfnZ4 Q XSfgWm LK)gZfn~R QRP_ZOZ4 XSfgZ4 4 PgZfNO]KQ4nZ4 NO4QZf7úúúú{
SK)Ia4[eú %3yvkwkZjˆ s6mljgvkjel v^fK7fonf SUQ4SnViK n4MZ4)fnZ4 gfNO4 SMf^KQ
-',().PQf)fnV SUQ4SnV LMQ~R XSfgnViK LIUnP gfNO4 SMf^KQ N4 gPNZ4 Q NXI4)fNT.s K)Núb
SU~Kn4[ú-(')1.R37ú K XSfgnKg LIUnKQ4nW 4 NO4Qf7nKg LKMZ4)~P dNO4Qf7nY SU~Knň Q SnfnW
nfN~KM^Woi LMf)LZNKQ 4T2 K)Nú1LWNgK)ň SU~Kn4[m1b%'-%%+ 37ú K K7fonKg SMZ4)fnW Q SnfnW
6OM4n4.• S 2=
neskorších predpisov uplatňovat' pri:
•spracovaní následnej územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov
•pri vydávaní závazných stanovísk k investičnej činnosti na území mesta
po)j D)M7i•4go7O3jk476 o)k iLfB•i%Do)j Kčk3473 • fB•ik%473 674•4g
•pri vydávaní stanoví sk k podnikatel'ským zámerom právnických a fyzických osob.
2- EMjfUdjMcs dNYRZhYRgORaZdjdi jszZdi 08)64 b j lcMucdb jszZdjdb cRgraMPRg
dZdaVhsbV ghMjNMbV) Zhdfo gr bMŠ- 1,edPaMÁco) hRPMMYgd zVZbdi ghfROUdi PdgMUiYr
jszZi dZdad 8)//b-FdUdPM NsjMcVM j YRghjiYrOVOU fdPVccsOU PdbdOU NiPR cMfizRcn
efVMbkbV edUa"MPbV l 16 Nkhdj M06MeMfhbncdj) l ZhdfsOU gr jzRhZk dNkhco bVRghcdghV
dfVRchdjMco gbRfdb cMJ'V,kdesútieto rodinné domy situované. Navrhované optické
zábrany neodblokujú možnost' pohl'adov jednoznačne. Žiadame prepracovat' Orientáciu
balkónov tak, aby sa zamedzilo priamemu pohl'adu na okolité nehnutel'nosti.Optické
zábrany riešit' pevnými, stavebne nemennými konštrukciami. Značné výškové
prevýšenie BO od okolitých objektov umožní pohl'ad do širokého okolia stavby.
Žiadame znížiť zástavbu na výšku v zmysle STN734301 Budovy na bývanie bod 5.2
Funkčné a architektonické požiadavky kdejev bode 5.2.1. predpísané: cit" Ak sú v
niektorej z protiľahlých častí stien susedných budov na bývanie okná obytných
miestností, nesmie byt' odstup bytových domov menší ako výška vyššej steny. Podobne
sa určujú odstupy aj od iných bodov. Žiadame upravit' výšku objektu v prednej častí v
zmysle tejto STN. Uvedená požiadavkajezadefinovanáajv aktuálnych Zmenách a
doplnkoch Územného plánu Prešov, v jeho závaznej časti.
.aT'žZRž YZé\žýUedXéšUž\]"V\žz8V zmysle ÚPN základné kompozičné regulatívy mesta
Prešov bodu e) čísla X%DO7iZ 4• j4L,ž MD46M4L,ž ov7,ž~,ž •67 7%ZB4I ov7,žZ )7Oj44L,ž
O737im 6B7)I fKl674B•6BkS7%ZB4L3j ov7,ž•3j )7Oj44L,ž O737im O7 ičOj•vk47fBj U'37O
7%i7O7ikS fBk4Z 4•S%vjQOjkž7 )7Oj44Iž7 O73Dm37QD3•P 3•cj3~v4D iLO6D34•Očk34I
o7Ov•Qj•sov7,ž7D fB)k,ž7Dm )kfoú34•Očk34I o7Ov•Qj•1Oj63~ fB)k,ž•ú _)j fi•QjBkS
674MjpD)~,jj Bk)I4D3~Qk%ZP )7čOjkv 3kOčj ič~S7347D iLO67D )7Oj44L,ž O737i• j4L,ž %DO7i
O7 ičOj•vk47fBj U' 3 7O 7%i7O7ikS fBk4Z )7Oj44L,ž O737i 3•cj3~v4k Smk3úNavrhovaná
stavbajev súlade aj s týmto konkrétnym ustanoveníma_=ú
Umiestnenie stavby bytového domujev súladesSTN 734301, ktorá v bode 5.2.1 stanovuje
podmienky pre vzájomné odstupy stavieb. Stavebný úrad posúdil umiestnenie navrhovanej
stavby k najbližšej stavbe v súladesuvedenou STN. Najbližšou stavbou vo vzt'ahu k BDje
prístavba garáže. Ďalšou stavbou posudzovanou je stavba, ktorájena liste vlastníctva vedená
ako rodinný dom. Stavebný úrad pre stavbu rodinného domu vydal v zmysle§85 stavebného
zákona " rozhodnutie o zmene v užívaní stavby " z rodinného domu na prevádzku
stomatologickej ambulancie". Skutočnost', že vlastník stavby túto skutočnost' neoznámil
Okresnému úrad Prešov-katastrálnemu odboru nemá vplyv na platnost' predmetného
rozhodnutia. Uvedená stomatologická ambulancia sa nachádza vo vzdialenosti 11,480 m od
najbližšieho bodu južného priečelia navrhovanej stavby bytového domu, v tej časti v ktorejje
umiestnená sekcia A bytového domu tvorená apartmánovým domom. V zmysle§43 odst.1a)
stavebného zákona ide v tej časti o nebytovú budovu, takže nemá obytné miestnosti.
Predmetné stavby nie sú budovami na bývanie a nemajú okná z obytných miestností. V tejto
časti má BD 4. NP. Podl'a predloženej projektovej dokumentáciejeplochá strecha BD v tejto
časti na úrovni112,450m. Odstupová vzdialenosť je v projektovej dokumentácii uvádzaná vo
vzťahu k1.NP pričom podlažia 2. NP až 6. NP sú ustúpené a reálna vzdialenost' južného
priečelia je o5mvačšia,
Najbližší bod bytového domusobytnými miestnosťami vo vzt'ahu k stomatologickej
Strana29 z 45
ambulanciijevo vzdialenosti 21,911 m a vo vzťahu k oknu z čakárne ambulancie vo
vzdialenosti 25,484 m.
Najbližšíbod medzi oknomsobytnej miestnosti bytového domu a rodinného domu na ul.
Záhradnícka8jevo vzdialenosti 16,833 m, rodinného domu na Záhradníckejč.10vo
vzdialenosti 22,532 m. Vplyv navrhovanej stavbyBDz hľadiska svetelno-technických
podmienok posudzovalpríslušnýorgán verejného zdravotníctva a toajsohl'adom na okolie,
tedaajna stomatologickú ambulanciu.
4.Niejedodržaná podmienkaVyhlášky532/2002Z.z.Min.ŽPv§8Rozptylová,
odstavná a parkovacia plocha, kde sa predpisuje v bode1cit.: "Stavba musí mať pred
svojím vstupom rozptylovú plochu, ktorá zodpovedá druhu a účelu stavby. Riešenie
rozptylovej plochy musí umožňovat' plynulý a bezpečný prístupiodchod a rozptyl
osob, vrátane osobsobmedzenou schopnosťou pohybu."V navrhovanom projektesú
rozptylové podmienky pred vstupmi do objektu nedostatočné. Chodník v sekcii A máI
m.Vjazd do garáže BO kolidujesexistujúcim chodníkom na mestskej parc.č.3417/6,
ktorý sa používa na prístup občanov z ulice Sabinovskej do predajne potravín. Tento
chodník bol mestom Prešov vybudovaný na mestskej parcele práve za účelom
bezpečného prístupu obyvatel'ov do jedinej predajne potravín v širokom okolí.
Projektant nerešpektuje tento chodník, v novom návrhu ho prakticky ako chodník zrušil,
lebo ho zabral na príjazd na navrhované parkovacie miesta Bytového domu. Táto
situácia je neprípustná. V súčasnosti je v tomto mieste dosť kolízna situácia medzi
chodcami a vozidlami prichádzajúcimi do predajne, preto nie je možné ju navrhovaným
riešením ešte zhoršit'. Máme zato, že Mesto Prešov by malo v prvom rade hájit' záujmy
občanova preto žiadame Stavebný úrad aby podmieni1investora navrhnút' KVALITNÉ
dopravné riešenie dotknutého územia. Túto podmienku žiadame od začiatku riešenia a
ani v jednom konaní nebola Stavebným úradom akceptovaná. Opštovne zdórazňujeme,
že situácia je v uvedenom území chaotická auvedenúpodmienku budeme žiadaťajod
poslancov miestnej častí. Navrhované dopravné značenie síce čiastočne naznačuje
možné zorganizovanie dopravy, ale nie sú vňompremietnuté majetkové vzt'ahy, jeho
aplikovanie je viazané na súhlas vlastníkov zaberaných súkromných parciel, teda bude
asi ťažko akceptovatel'né. V návrhu niejevóbec uvažované so zastávkou
medzimestskej autobusovej linky, ktorá momentálne na odstavenie využíva navrhovaný
výjazd z celého územia. Preto opětovnezdórazňujeme,že bez jasných dopravných
vzt'ahov nemóžeme do daného územia vnášaťďalšiedopravné zaťaženie.
EnbVRhZR ghMjRNcsrfMPcRjkUdjRa- I lbkgaRm7dPgh-a jkUanzZk D}F 421.1//1 K-l- YR
fdlehkadjn M dPghMjcn eadOUM gVhidjMcn gRjRfcdb efVRuRap cMjfUdjMcoUd NkhdjoUd Pdbi
M ldPedjRPn PfiUi M ruRai ghMjNk- B cMjfUdjMcRY efdYRZhdjRY PdZibRchnOVV gM ZaMPcR jkYMPfV0V
j lbkgaRm015 efpgaizco PdhZciho dfTnck- Kd lnjMlcsOU jkYMPfRcp čZfRgcoUd rfMPi j
FfRzdjR dPNdf ZfpldjoUd fVMPRcVM) čwrKK) €fMP jRfRYcoUd lPfMjdhcpOhjM) HadjRcgZRY gefnjk
OVRgh)fjgOBdzVOR) čZfRgcoUd rfMPi FfRzdj,dPNdfi PdefMjk M edlRbcsOU ZdbicVZnOVV)
DRghM FfRzdj dPNdfi PdefMjk M }-F- cRjkeakciaM edÁVMPMjZM refMjk dPghMjcRY M fdlehkadjRY
eadOUk M fdjcMZd cRjkeakciaM edÁVMPMjZM refMjk efpe- cMjfUcihVM cdjoUd eRzVRUd OUdPcpZM-
BfMYgZo fVMPVhRa"ghjd edaVOMYcoUd lNdfi,PdefMjcs VczeRZhdfnh jzávaznomvyjadrení zo dňa
17.01.2019 z hl'adiska chráneného záujmu bezpečnost' a plynulost' cestnej premávkyako
dotknutý orgán vo veci dopravného napojenia posudzovanej stavby "Bytový dom Sabinovská
ul., Prešov" podřa ustanovenia§3b ods.4zákonaČ.135/1961 Zb.opozemných
komunikáciách konštatuje, že žiadatel' splnil stanovené požiadavky, KDr súhlasísdopravným
napojením stavby, umiestnením stavby a zmenou organizácie dopravy v rámci časti Nová
Dúbravav meste Prešov.
Strana30 z 45
V zmysle§140b ods.1Obsah závazného stanoviska je pre správny orgán v konaní podl'a
tohto zákona závazný.
V zmysle zákonač.135/1961 Z.b. o cestách§4b ods.1]jkfB4Z3j 673D4j6~,j•3j fK
iOk7%k,4k o)gfBDo4I • DQgi•4I Dvj,km o•)67ijf6~ i• iv•fB4j,Bik 7%,gaik)kS4I o)jkfB)•4fBi~m
6B7)I fvKQj• 3jkfB4kS O7o)•ik • fK č•)•Ok4I O7 fjkBk 3jkfB4Z,ž 673D4j6~,jjúPodl'a vyjadrenia
Mesta Prešov, odboru dopravy a životného prostrediajepredmetná komunikácia na pozemku
KN-E 1596/3 zaradená do pasportu miestnych komunikácii mesta Prešov. Cestný správny
orgán v zmysle§3b) ods.3zákonaČ.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách súhlasí
sdopravným pripojením účelovej prístupovej komunikácie stavby bytového domu, ktorá
dopravne sprístupňuje parkovacie plochyajeurniestnená na pozemku KN-C 1212/1 k.ú.
Prešov.
4-I efRPadÁRcdb fVRzRcpYRcMvMaRY ijMÁdjMcogPdefMjcsb cMedYRcpb ORl grZfdbco
eMfORak BE,: 0341/.00) 031/.6 M BE,A 0485.2- }VMPMbR PdadÁVh" efnjck jlšMU Z
bdÁcdghV jkiÁpjMcVMtýchtoparciel v súkromnom vlastníctve na prejazd po týchto
parcelách.
EnbVRhZRghMjRNcs rfMPcRjkUdjRa- EMjfUdjMhRa" efRiZnlMa grUaMg jaMghcpZM ORghcoUd hRaRgM
ifcVRghcRcoUd cM edlRbZi grZfdbcsOU jaMghcpZdj g efVedYRcpb ruRadjRY ZdbicVZnOVR cM
RŠVghiYrOi bVRghci ZdbicVZnOVi- €uRadb rlRbcoUd ZdcMcVR cVRYRfVRzRcVR jaMghcpOZkOU
gedfdj- IaMghcpOV edlRfcZdj gMmóžudomáhat' svojich vlastníckych práv na príslušnom orgáne.
Stavebný úrad týmto rozhodnutím neumiestňuje žiadne dopravne stavby na pozemku
súkromných vlastníkov. V zmysle zákonaČ.135/1961 Z.b. o cestách§4b ods.1]jkfB4Z3j
673D4j6~,j•3j fK iOk7%k,4ko)jfBDo4I• DQgi•4I Dvj,km o•)67ijf6~ i• iv•fB4j,Bik 7%,g •
ik)kS4I o)jkfB)•4fBi~m 6B7)I fvKQj• 3jkfB4kS O7o)•ik • fK č•)•Ok4I O7 fjkBk 3jkfB4Z,ž
673D4j6~,jjúič3Zfvk č~674• 7 ,kfB~,žSko)jfvDO4Z3,kfB4L3 fo)~i4Z 7)p~4 o)k 3jkfB4k
• KMkv7iI673D4j6~,jk7%k,úCestný správny orgán Mesto Prešov-odbor dopravy a životného
prostredia vzávaznomstanoviskuČ.ODŽP- 14905/2018 zo dňa 30.11.2018 uvádza, že
v zmysle§3b) ods.3zákonaČ.135/1961 Zb.opozemných komunikáciách súhlasí
sdopravným pripojením účelovej prístupovej komunikácie na existujúcu miestnu komunikáciu
na Sabinovskej ulici.
5-}VMPMbR HhMjRNcs rfMP ddóslednédodržanie podmienky Mestského úradu v Prešove
Odboru správy majetku mesta, oddelenia mestského majetku definované v stanovisku
zo 04.08.2018, v ktorom ako vlastník pozemkov na parc.č. KNC 9782/2, KNE
3430/42,KNE 3431/2,KNE 3417/6 a KNE 3418/9 podmieňuje súhlasné stanovisko
dodržaním podmienok stanovených MsÚ-odborom hlavného architekta mesta,
odborom dopravy, ŽP a kom. služieb. Z uvedeného vyplýva, že pokial' nebude OHAM
Prešovsuvedeným riešením súhlasiť, nebude možné stavbu dopravne napojit' a
odsúhlasiť umiestnenie prípojok VN,vody,kanalizácie, plynu a telekomunikácií.
EnbVRhZRghMjRNcs rfMPcRjkUdjRa- B cMjfUdjMcRY ghMjNR éí gM jkYMPfVa DRghgZs rfMP
j FfRzdjR) čPNdf gefnjk bMYRhZi bRghM) dPPRaRcVM bRghgZoUd bMYRhZi lnjMlcsb jkYMPfRcpb
Č.M/2016/13416 zo dňa 26.8.2016 tak, ako uvádza účastník konania v nárnietkách. Stavebný
úrad opakovane vyzval Mesto Prešov-odbor správy majetku mesta, aby sa vyjadril
jednoznačné. Mesto Prešov-odbor správy majetku mesta sa k návrhu na vydanie územného
rozhodnutia opakovane vyjadrilo dňa 04.08.2017 v závaznom vyjadrení M/2017/3522.
V predmetnom vyjadrení je uvedené Mesto Prešov ako vlastník pozemku KN-E 3430/42, KN
E 3431/2, KN-E 3417/6, KN-E 3418/9, KN-C 9782/2 súhlasísvedením, inžinierskych sieti
asdopravným napojením VN, voda, kanál, plyn, telekomunikačný kábel, zriadenie vjazdu za
podmienky dodržania podmienok stanovených MsÚ Prešov, odborom hlavného architekta
Strana31 z 45
Mesta, MsÚ Prešov odboru dopravy a ŽP a MsÚ odboru komunálnych služieb. Pre vydanie
stavebného povolenia je stavebník povinný doložiť zmluvu o budúcej zmluveozriadení
vecného bremena na dotknuté pozemky vo vlastníctve mesta. Stavebník do vydania
kolaudačného rozhodnutia je povinný predložiť uzatvorenú Zmluvuozriadení vecného
bremena.Na vedenie inžinierskych sieti a zriadenie vjazdu v zmysle projektovej dokumentácie
MsÚ Prešov, odborom hlavného architekta v stanoviskách nevznieslo pripomienky
k stavebným objektom umiestňovaným na pozemkoch mesta.Závaznévyjadrenie nebolo
časovo obmedzené. Stavebný úrad pri opakovanom prejednaní návrhu pozval Mesto Prešov,
ako vlastníka pozemkov KN-E 3430/42, KN-E 3431/2, KN-E 3417/6, KN-E 3418/9, KN-C
9782/2, zastúpeného MsÚ Prešov odborom správy majetku mesta na ústne pojednávanie, aby
sa vyjadrili k upravenej projektovej dokumentácii. MsÚ Prešov odborom správy majetku
mesta sa konania nezúčastnil a ani v lehote neoznámil svoje stanovisko. Stavebné objekty
umiestňované na pozemkoch vo vlastníctve mesta sa oproti póvodnej projektovej dokumentácii
nemenili, preto stavebný úrad považoval predchádzajúci súhlas za dostatočný. Na základe
vyššie uvedeného stavebný úrad má za to, že Mesto Prešov, ako vlastník pozemkov súhlasí
svydaním územného rozhodnutia.
B cMjfUdjMcRY ghMjNR PyM 06-/0-1/08 j epgdbcRY SdfbR jlcVRgaM cnbVRhZk DTf-ČMcZM
DVZzdjn)ňMhfMcgZn4151.7) /7/-.Prešov,
0-ibVRghcRcpb dZVRc dNkhcsOU bVRghcdghp) hRfng M NMaZpcdj cMjfUcihRY ghMjNk hMZ) MZdYR
hd cMjfUciho j efRPadÁRcRY PdZibRchnOVV ghMjNk) PdOUnPlM Z efVMbRbi cMfizRcVi
edUdPk M VchVbVhk NsjMcVM cM gigRPVMOVOU YRghjiYrOVOU edlRbZdOU fdPVccsOU Pdbdj
eMfO-u-BE,: 0102.015) BE,: 0102.111) BE,: 0102.016 M BE,: 01/8.1 jzRhZk j
ZMhMghfnacdb rlRbp FfRzdj j lbkgaRm3)dPg-1) PfiUn jRhM M m5) dPg-0)efjn jRhM
IkUanzZk D}F Hw t- 421.1//1K-Z.,ktorou sa ustanovujú podrobnostiovšeobecných
technických požiadavkách na výstavbu aovšeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobamisobmedzenou schopnosťoupohybu a orientácie
EnbVRhZR ghMjRNcsrfMPcRjkUdjRa- FdPa"M efRPadÁRcRY Fí cMjfUdjMcs éí gM jd jlšMUi
Z fdPVccobi Pdbi cM iaVOV KnUfMPcpOZRY iaVOVČ.6umiestňuje vo vzdialenosti 3,912 m od
spoločnej hranice pozemku KN-C 1212/9 k.ú. Prešov, pričom rozostup medzi navrhovaným
BD a existujúcim rodinným domom na parcele KN-C 1213/126 je v najbližšom mieste 13,842
m. BD je v tejto časti trojpodlažný. Podl'a predloženej projektovej dokumentácie je hrebeň
strechy rodinného domu na úrovni 279,84 m.n.m. a atika plochej strechy BD na kóte 278,400
m.n.m. Navrhovaný bytový dom je vo vzťahu k rodinnému domu na ulici Záhradníckej ulicič.
6výškovo primeranou stavbou, atika plochej strechy jeo 1,5m pod hrebeňom strechy
rodinného domu.
ékhdjs PdbYR Z fdPVccsb Pdbdb cM KnUfMPcpOZRY iaVOV dfVRchdjMcs zhphdjdi ghRcdi) j ZhdfRY
gM cRcMOUnPlMYr ÁVMPcR dZcM- čZcn) NMaZpckgdNkhcsOU bVRghcdghV gr gbRfdjMco cM
YiUdjsOUdP Z edlRbZi BE,: 0101.2- HhMjRNcpZ YR edjVccs j vMazdb ghiecV efdYRZhdjRY
PdZibRchnOVR dgMPVš cM efjs fMP NMaZpcdjyvýchodné strany neprehl'adnú fixnú optickú
bariéru, tak aby sa znemožnilo priamym pohl'adom z najbližších balkónom smerom do záhrad
rodinných domov. K preslneniu rodinného domu na ulici ZáhradníckejČ.6sa vyjadri1i
dotknuté orgány verejného zdravotníctvaspolupósobiacev územnom konaní a toajna základe
vypracovaného a doloženého svetelno-technického posudku oprávneného projektanta Ing.
Flimela, Csc., v ktorom v závere konštatuje, že rodinný dom na Záhradníckej ulici nie je
ovplyvnenýnad mieru, ktorú povol'uje platná legislatíva.
1-cMjfUdjMcn jszZM ghMjNk dP HMNVcdjgZRY iaVOR cRgeayM edPbVRcZk NdPi4-1-0
HadjRcgZRY hROUcVOZRY cdfbk6232/0KbRcM0{éiPdjk cM NsjMcVR{ hsZMYrOVOU gM
Strana32 z 45
vzájomných odstupov budov vo vzťahu k ich výške, a to predovšetkým vo vězbe na
existujúce stavby, kde odstup bytových domov nesmie byť menší ako výška vyššej
steny. Máme za to, že výška stavby "Bytový dom na Sabinovskej ul." od Sabinovskej
ulice niejev poriadku.
7aTPLZRL YZI\LgUedXIKUL\]OV\LS'Predmetná námietkajeobsahovo totožnásnámietkou,
ktorú vzniesli Ing. Dezider Smelý a manželka Mária Smelá, obaja bytom Záhradnícka 10,
08001 PREŠOV. Odóvodnenie jej nevyhoveniaje uvedené na strane č. 28.
2-FdPa"M m3 dPg-1) PfiUn jRhM IkUanzZk D}F HwČ.532/2002 Z. z., "Umiestnenie stavby
musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a
požiadavkám na zachovanie pohody bývania". Je navrhovaná neúmerná výška budovy
vo vzťahu k existujúcej zástavbe rodinných domov, neprimerané merítko stavby k
danému prostrediu, ktoré vytvára jednoliatu bariéru a nezodpovedá jestvujúcej
urbanistickej štruktúre územia, tvorenú budovami rodinných domov a budovami
občianskej vybavenosti v podlažnosti dvoch nadzemných podlaží
7aTPLZRL YZI\LgUedXIKUL\]OV\LS'Predmetná námietkajeobsahovo totožnásnámietkou,
ktorú vzniesli Ing. Dezider Smelý a manželka Mária Smelá, obaja bytom Záhradnícka 10,
08001 PREŠOV. Odóvodnenie jej nevyhoveniaje uvedené na straneČ.26.
3- YR cRjkUdjiYrOV gepgdN eRfORchinacRUd lMghMjMcVM edlRbZi ghMjNk) cngaRPZdb udUd
cVR gr PdghMhducR fdljVciho RŠhRfVofdjo fdlehkadjo bdÁcdghV fRaMŠMucsOU MZhVjph
iÁpjMhRa"dj NkhdjoUd Pdbi edPa"Mm7dPg-0IkUanzZk D}F Hw u- 421.1//1 K-l-
7aTPLZRL YZI\LgUedXIKUL\]OV\Lv'V úvodnej časti tohto rozhodnutia sú presné hodnoty
zastavanosti pozemkovsohl'adom na zaradenia ploch do závazný regulatív RL B.Ia RLA.l
územného plánu mesta Prešov zmeny a doplnky 2017.Spredmetného percentuálneho
vyjadreniajezjavne, že zastavanosť objektu na danom pozemkujev súladesúzemným
plánom mesta Prešov. Plocha spadajúca do regulatívu RL B.1jetvorená z 84,74 % plochou
zeleneajeurčená na relaxačné aktivity obyvatel'ov. V predmetnom území sú navrhnuté prvky
drobnej architektúry-lavičky,ihrisko...
5.Žiadame o rešpektovanie stanoviska MÚ v Prešove, Odboru hlavného architekta mesta
zo dňa 9.5.2017, ktorý v bode 4. svojho vyjadrenia, odporúča zvoliť inú koncepciu
zástavby a stavbu umiestniť tak, aby podmienky p1atnej Vyhlášky MŽP SRč.
532/2002 Z.z. boli splnené.
7aTPLZRL YZI\LgUedXIKUL\]OV\LS'MsÚ Prešov-odbor hlavného architekta mesta sa
k upravenej projektovej dokumentácii vyjadril stanoviskomČ.OHAM/979/2019 zo01/
15.01.2019.Póvodnéstanovisko zo dňa 09.05.2017 niejeplátne a nebolo vydané v súlade
UPN Mesta Prešov zmeny a doplnky 2017.
5-lnjMÁcsb gepgdNdb NiPR edfizRcn M lbRcRcn ZjMaVhM NsjMcVM M ghfMhM grZfdbVM
efVa"MUasOU dNYRZhdj fdPVccsOU Pdbdj) cMYbn bpYUd wí cM KnUfMPcpOZRY iaVOVČ.6,
ktorý trvalo obývam. Všetky okná a terasy mójho rodinného domu sú situované na
západ. Presne na tú stranu, kde má byť vybudovaná skoro17m vysoká rozl'ahlá
fasáda bytového domu a to len vo vzdialenosti14m od obvodovej steny mójho
rodinného domu a cca 2 m od mójho plota, parcely. Po3popoludní budeme mať úplné
zatienenie záhrady a domu! A nielen to, pri pohl'ade z okien pre bezprostrednú
blízkost' bytového domu vóbec neuvidíme oblohu, len obrovský betónový múr. Skončí
a úplne sa naruší intimita a súkromie bývania, lebo okná a terasy plánovanej bytovky
Strana33 z=b
súnaplánované tak, že budúci majitelia budú pozerať rovno do našich okien, domov,
záhrad. Požadujeme riešiť balkóny a okná tak, aby boli vizuálne odklonené od
priamych pohl'adov na naše nehnutel'nosti!Zachovanie pohodybývania je v
územnomkonanískutkovovýznamnáokolnost', ktorájeovplyvňovaná najma
vzájomnými odstupmi stavieb, aleajďalšími faktormi. Posudzovanie pohody bývania
sa musí skúmať vždy autonómne v zmysle§6vyhláškyČ.532/2002 Z.z. ajepotrebné
prihliadať aj na zásadu proporcionality medzi oprávnenými záujmami stavebníkov a
vlastníkov susedných pozemkov a domov. Žiadame zvolit' inú koncepciu zástavby a
stavbu umiestniť tak, aby podmienky platnej Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z. boli
splnené.
EnbVRhZRghMjRNcs rfMPcRjkUdjRa) HZihducdghV ijnPlMco j cnbVRhZR cVR gr ijnPlMco
ZdfRZhcR j lbkgaR efRPadÁRcRY efdYRZhdjRY PdZibRchnOVR- FdPa"M efRPadÁRcRY Fí cMjfUdjMcs
éí gM jd jlh"MUi Z fdPVccobi Pdbi cM iaVOV KnUfMPcpOZRY iaVOVč,6 umiestňuje vo
vzdiaIenosti 3,912 m od spoločnej hranice pozemku KN-C 1212/9 k.ú. Prešov, pričom rozostup
medzi navrhovaným BD a existujúcim rodinným domom na parcele KN-C 1213/126je
v najbližšom mieste 13,842 m. BDjev tejto častí 3. podlažný. Podl'a predloženej projektovej
dokumentáciejehrebeň strechy rodinného domu na úrovni 279,84 m.n.m. a atika plochej
strechy BD na kóte 278,400 m.n.m. Navrhovaný bytový domjevo vzt'ahu k rodinnému domu
na ulici Záhradníckej ulicič.6výškovo primeranou stavbou, atika plochej strechy je o1,5m
pod hrebeňom strechy rodinného domu. Výškový vzt'ah medzi rodinným domom na
Záhradníckej uliciČ.8a navrhovanej stavby bytového domujezachytený v projektovej
dokumentácii stavby vo výkrese č.8.
7.Hrozba zosunutia a poškodenia mójho pozemku. prípadne poškodenia pril'ahlej stavby
(mójho domu). Z.z. 532/2002, Vyhl. MŽP SR, druhá čast', Stavebnotechnické
požiadavkynastavbu, Technické zariadenia stavby a úžitkové vlastnosti stavby,
Oddieli,Základnépožiadavky na stavbu,§14, Mechanická odolnost' a stabilita hovorí:
(2) Stavba a jej zmena musia byť navrhnuté a zhotovené tak, aby zaťaženie a iné
vplyvy, ktorýmjevystavená počas výstavby a počas užívania pri riadne
uskutočňovanej bežnej údržbe, nemohli spósobiť a) okamžité a1ebo postupné zrútenie,
prípadne iné poškodenie ktorejkol'vek jej časti alebo pril'ahlej stavby, (3) Pri
uskutočňovaní stavby a jej zmeny a pri odstraňovaní stavby nesmie byť ohrozená
únosnost' základov susednej stavby a stabilita susednej stavby.
Námietkestavebný úradnevyhovel. Na pozemku na ktorom sa umiestňuje stavba BD bol
realizovaný oprávnenou osobou inžiniersko-geologický prieskum spoločnosťou GEOPOL
Prešov s.r.o. za účelom zistenia základových pomerov na stavebnom pozemku. Na základe
záverusuvedeného prieskumu možno konštatovať, že stavbu BDjemožne umiestniť na
navrhovanom pozemku. Za správnost' a úplnost' vypracovania dokumentácie podl'a §45 ods.
2 stavebného zákona zodpovedá v súlades§46 stavebného zákona projektant. Projektant
stavby zodpovedá aj za jeho realizovatel'nosťajeverejnoprávnym prvkom, ktorý zodpovedá
za plnenie požiadaviek verejných záujmov voči stavebnému úradu, obci, dotknutým orgánom
štátnej správy a požiadaviek na. Stavba musí byt' navrhnutá tak, aby splňala v sú1ade s§47
všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb.
É efV fRMaVlnOVp ghMjNk bigVM Nkš PdPfÁMco jzRdNROco hROUcVOZo edÁVMPMjZk cM
igZihduydjMcVR ghMjVRN hMZ) MZd hd iZaMPn ghMjRNcs lnZdc j§48 (stavebný úrad cituje
ustanoveni a uvedeného§48)
Ods.1)Stavby sa musia uskutočňovať v súladesovereným projektom a stavebným
povolením a musia splňať základné požiadavky na stavby.
Strana34 z 45
Ods. 2) Stavby sa zakladajú sposobom zodpovedajúcim základovým pomerom pozemku a
režimu podzemných vod. Pri zakladaní stavby sa musí dbat', aby sa zakladaním stavby
neohrozila stabilita susedných stavieb a nezmenili sa základové pomery susedných pozemkov.
Susedné stavby a pozemky, ktorých stabilita alebo základové pomery by sa mohli zakladaním
stavby ohrozit', treba zabezpečit' ešte pred začatím stavebných prác.
Ods. 3) Zemné práce pri zakladaní stavby a pri umiestňovaní podzemných stavieb, ktoré sa
uskutočňujú v rovnakom čase a na rovnakom mieste, sa musia koordinovať. Výkopy a skládky
nesmú znemožňovat' prístup alebo príjazd k susedným stavbám a pozemkom. Výkopy na
pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia primerane vybavit'
dostatočne bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi, priecestiami alebo obchádzkami
a musia sa označiť.
Ods. 4) Základy stavieb musia bezpečne prenášať do podložia stavieb zaťaženie vyvolané
stavebnými konštrukciami a úžitkovým zaťažením. Základová škára sa musí založit' v
nepremřzajúcej hÍbke.
Ods. 5) Nosné konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávať zaťaženiu vyvolanému stavbou,
užívaním stavby a vonkajšími vplyvmi a toto zat'aženie prenášať do základov stavby. Nosné
konštrukcie musia trvale a bezpečne odolávaťajpožiarnemu zaťaženiu.
Ods. 6) Stavby na pozemkoch v dosahu účinkov banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej
banským spósobom alebo v dosahu podzemných stavieb musia spÍňať požiadavky na
zakladanie stavieb a na stavebné konštrukcie zodpovedajúceajtýmto podmienkam.
8.Ods. 7) Stavby na území so seizmickým ohrozením musia splňaťpožiadavky
zodpovedajúce stupňu možnej seizmicity územia. Chcem poukázat' na závažnú
skutočnosť: plánovaný Bytový dom na Sabinovskej ulici má mať dve podzemné
podlažia. Je projektovaný na rovnom pozemku tesne pod mojím pozemkom. Ako iste
viete, všetky rodinné domy v našej štvrti sú projektované do prudkého kopcas12
stupňovým prevýšením. Užajmój pozemok tesne nad plánovanou výstavbou stúpa
prudko do kopca tak, že východná strana mójho domu je prízemná a západná má dve
poschodia. Keď sa tesne pod mojím pozemkom vybágruje obrovská jama na dve
podzemné podlažia+na základy, nezačne sa do nej zosúvať minimálne mój malý12
metrový pozemokajsdomom? Terénjetam svažitý a nestabilný. Alebo sa spustí
dominový efekt a zosunie sa celý svahajsdomami? A keďže obvodový múr bytového
domu má byt' situovaný len 1,9 metrov od mójho plota, znamená to, že základy sa
budú bágrovať tesne na hranici mójho pozemku, preto žiadam o realizáciu
hydrogeologického prieskumu tesne pod hranicou mójho pozemku.
EnbVRhZR ghMjRNcsrfMPcRjkUdjRa- HZihducdghV ijnPlMco j cnbVRhZR cVR gr ijnPlM
ZdfRZhcR j lbkgaR efRPadÁRcRY efdYRZhdjRY PdZibRchnOVR- HhMjNM gM ibVRghyiYR 2)801 b dP
UfMcVOR edlRbZi 0101.8- FfdYRZhMch ghMjNk efRP cnjfUdb efdYRZhdjRY PdZibRchnOVR bMa
Z PVgedlpOVV TRdadTVOZk efVRgZib rlRbVM- FfdYRZhMch j cngaRPcdb ghiecV efdYRZhdjRY
PdZibRchnOVR ghMjNk) j efdYRZhR ghMjNk bigp ghMjNi cMjfUcrš hMZ) MNk hnhd gezyMaM
ghMjRNcdhROUcVOZo edÁVMPMjZk cM ghMjNi) hROUcVOZo lMfVMPRcVM ghMjNk M rÁVhZdjo jaMghcdghV
ghMjNk hMZ) MZd VOU zeROVSVZiYr ighMcdjRcVM ighMcdjRco ghMjRNcsb lnZdcdb jm32P
M ighMcdjRcVM PfiURY uMghp jkZdcnjMORY jkUanzZk D}F Hwu-421.1//1 K-l-
Im03jkUanzZk D}F Hw u-421.1//1 K-l- lnZdcdPMfOM j lnZaMPcsOU edÁVMPMjZnOU cM ghMjNi
j dPg-1 epgbdM( ighMcdjVa ÁR ghMjNM M YRY lbRcMápjna ct' úashlúpoé a vl.o.sfúéoau2act
va'aJfúnf a núé sPztst2 uo.hžárfstjoasfúy P.ťaj sžjoasct a P.ťaj pJýsaúna Phn hnaeúf
pjupo.ť).saúfr cfJúfr šehJcf2 úfá.lzn jPyj.cn' .uaáJnoé azfc. P.jopPúé vhšofúnf2 PhýPaeúf
núéP."u.efúnf uo.hfru.z/sfurfrťajon azfc. Phnz/alzfr joasct2 av.ej73psfefúél.§
9Tjoaú.snz2 Jf Phn pjupo.ť).saúý joasct arfrváfút a Phn .ejoha).saúý joasct úfjánf cto/
.lh.vfúy šú.jú.jo/ vyuzae.s jpjfeúfr joasct a joacnznoa jpjfeúfr joasct2 apri ri realizácií
Strana35 z 45
stavby musia byt' dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb tak,
ako to ukladá stavebný zákon v§48 (stavebný úrad cituje ustanovenia uvedeného§48)
čPg-0(sB•i%Z f• 3Dfj• Df6DB7MN7i•P i fKv•Ok f 7ik)k4L3o)7Sk6B73 • fB•ik%4Z3 o7i7vk4g3
• 3Dfj•fogN•P č~6v•O4I o7Qj•O•i6Z 4• fB•i%Zú
^Ofú2)sB•i%Z f• č•6v•O•SK fo7f7%73 č7Oo7ikO•SK,j3 č~6v•O7iL3 o73k)73 o7čk36D •
)kQj3D o7Očk34L,ž i7Oú _)S č•6v•O•4g fB•i%Z f• 3Dfg O%•Pú •%Z f• č•6v•O•4g3 fB•i%Z
4k7ž)7čjv• fB•%jvjB• fDfkO4L,ž fB•ijk% • 4kč3k4jvj f• č~6v•O7iI o73k)Z fDfkO4L,ž o7čk367iú
sDfkO4I fB•i%Z • o7čk36Zú 6B7)L,ž fB•%jvjB• •vk%7 č~6v•O7iI o73k)Z %Z f• 37žvj č•6v•O•4g3
fB•i%Z 7ž)7čjPm B)k%• č•%kčokMjBa kOBk o)kO č•M•Bg3 fB•ik%4L,žo)~,ú
9.Taktiež dávam do pozornosti odsek v projektovej dokumentáciisnávrhom odvodu
dažďových vod zo strechy. Projektant tu prepočtom de facto potvrdil, že uvedené
podložie niejeschopné absorbovať uvedené množstvo zrážok a ani navrhnuté
akumulačné nádoby ho nepojmú,50záverom horizontu sú obmedzené a z
ekonomického hl'adiska niejemožné dimenzovat' vsakovacie zariadenie na návrhový
dážďsp=G.OI,bude riešené havarijné odvedenie zrážkových vod. Zaujíma nás na aký
terén? Keďže terénsBD už bude dažďom nasýtený, ostáva len možnost' na okolitý
terén, teda susednú parcelu MUDr.Hiňďoša,nakol'ko akumulačné nádrže sú navrhnuté
smerom k jeho pozemku. Zopakuje sa situácia z lokality Horárska, ked' sa nasýtilo
podložie a tým sa stalo nestabilné?? Otázka nevhodnosti vsakovaniajepotvrdená
geologickým prieskumom a bola pripomínanáajna minulom UK. Projektant napriek
tomu uvedené riešenie nezmeni1.Máme za to, že takýto spósob odvedenia zrážkových
vodje neprípustný!
EnbVRhZR ghMjRNcsdXéšnevyhovel. Stavebnýúradsa navrhovaným spósobom odvedenia
zrážkových vod podrobne zaoberal v predchádzajúcom konaní. Keďže navrhované riešenie
ostáva zachovanéajpo úprave projektovej dokumentácie stavebný úrad rešpektuje závery
predchádzajúceho konania. Upravená dokumentácia zmenšila celkovú zastavanú plochu
stavby, čim znížiliajmnožstvo vsakovanej vody. Vzhľadom na to, že navrhovatel' upustil od
realizácie parkoviska na východnej strane bytového domu stavebný úrad odporúča v d'alšom
stupni projektovej dokumentácie presunúť min1vsakovacie zariadenie na túto plochu.
Odvedenie zrážkových vodjeprojektovej dokumentácie riešené formou akumulačných
vsakovacích blokov o objeme 4 x 12,5 rrr'. Pre posúdenie možnosti vsakovania zrážkových
vod bol prevedený hydrogeologický prieskum, vrátane vsakovacej skúšky. Závery prieskumu
nie sú priaznivé pre vsakovanie a koeficient filtrácie bol stanovený na 3,5.10-6 m2.s-1. Na
základe uvedenej hodnoty pri návrhovom daždi dochádzalo iba k10bvsakovaniu objemu
zrážky,Odvádzanie dažďových vod do podzemných vod upravuje osobitnýprávnypredpis
zákon o vodách. Územné konanie v tomto prípade sa preto dotýka záujmov chránených týmto
osobitným predpisom, zákonom o vodách na základe§126 v ods.1)stavebného zákona
(stavebný úrad cituje uvedené ustanovenieň.6 f• 674•4jko7Oe• B7žB7 č~674• O7BL6• č~DS37i
,ž)~4k4L,ž o)kOojf3j 7ochrane zdravia rudu, o utváraní a ochrane zdravých životných
podmienok,i7O~,žmo ochrane prírodných liečebných kúpel'ov a prírodných liečivých zdrojov,
o ochranepol'nohospodárskeho pódneho fondu, o lesoch a lesnom hospodárstve, o opatreniach
na ochranu ovzdušia, o ochrane a využití nerastného bohatstva, o kultúrnych pamiatkach,o
štátnej ochrane prírody, o požiarnej ochrane, o zákaze biologických zbraní, na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,oodpadoch, o veterinárnej starostlivosti, o vplyvoch
na životné prostredie, o jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení, o prevencii závažných
priemyselných havárií, o správe štátnych hraníc,opozemných komunikáciách, o dráhach a o
doprave na dráhach, o civilnom letectve, o vnútrozemskej plavbe, o energetike, o tepelnej
energetíke,o elektronických komunikáciách, o verejných vodovodoch a verejných
Strana36 z 45
kanalizáciách, o civilnej ochrane,oinšpekcii práce a o štátnej geologickej správe,)7čž7O4k
fB•ik%4L K)•O 4• č~6v•Ok č~i•č4Iž7 fB•47ijf6• O7B64DBIž7 7)p~4D o7Oj•§+T'•m 6B7)L
Dov•BNDSko7Qj•O•i6Zpodťa7f7%jB4L,žo)kOojf7iú
Stavebný zákon v§126 stavebného zákona stanovuje
V ods. 2) Ak tento zákon ustanovuje postup pri preskúmaní záujmov chránených osobitnými
predpismi a pri uplatňovaní stanoví sk alebo obdobných opatrení dotknutých orgánov,
postupujú podl'a neho dotknuté orgány uvedené v odseku I. Právo týchto správnych orgánov
vydať samostatné rozhodnutie zostáva nedotknuté, ak to predpisy na ochranu nimi
sledovaných záujmov ustanovujú. Projektovú dokumentáciu týkajúcu sa navrhovaného
odvádzania dažd'ových vod posúdil z hl'adiska záujmov chránených zákonomovodách
a vyjadril sa Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie závazným
vyjadrením podč.OU-PO-OSZP3-2016/040351-02NK zo dňa 26.09.2016. Voči
predmetnému závaznému vyjadreniu boli na ústnom konaní vznesené námietky. Stavebný úrad
postupom podl'a§140b ods.5stavebného zákona územné konanie prerušil a vyžiadal si od
dotknutých orgánov stanovisko k námietkam. Okresný úrad Prešov- OSZP vzávaznom
vyjadrení zo dňa 17.07.2017 podč.OU-PO-OSZP3-2017/029311-02NK potvrdil
predchádzajúce vyjadrenie zo dňa 26.09.2016.
Stavebný úrad požiadal nadriadení orgán Okresný úrad Prešov, odboru starostlivostioživotné
prostredie, oddelenie štátnej správy vod a vybraných zložiek životného prostredia kraja, aby
posúdil námietky účastníkov konania voči závaznému vyjadreniuČ.OU-PO-OSZP3-
2016/040351-02/VK zodňa26.09.2016. OU Prešov OSZP krajazávaznomstanoviskuČ.OU
PO-OSZP2-2017/038308-02 zo dňa 16.10.2017, vyhodnotil námietky účastníkov územného
konania pre stavbu: "Bytový dom Sabinovská ulica Prešov", SO 08 Dažďová kanalizácia
a súhlasísvydaním územného rozhodnutia za podmienky navrhnutia akumulačný objem
vsakovacích blokov tak, aby nedochádzalo k havarijnému odvedeniu zrážkových vod na terén
do dažďových záhrad, resp. riešit' prepadové potrubie z akumulačných blokovsnapojením
tohto potrubia na verejnú kanalizáciu.Navrhovatel' na základe predmetného vyjadrenia
prepracoval projektovú dokumentáciu a navrhol umiestnenie 4 vsakovacích blokov o objeme
4x 12,5nr'.K upravenej projektovej dokumentácii sa opakovane vyjadril OU Prešov OSZP3
závazným vyjadrenímč.OU-PO-OSZP2-2017/043452-02NK zo dňa 03.11.2017, v ktorom sa
uvádza: " celkový objem 50m
3dostatočne prekračuje požiadavky stanovené v STN 756101
a ČSN759010predmetná stavba z hl'adiska ochrany vodných pomerovjemožná ".
0O.Porušenie prekrytia odstupových vzdialeností požiarne nebezpečných priestorov.
Podl'a 532/2002 Z.z.,§6Odstupy stavieb(1)Vzájomné odstupy stavieb musia splňať
požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické,
veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vod, ochrany pamiatok, požiarnej
bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na
zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovat' údržbu stavieb a užívanie
priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré
súvisiasfunkčným využívaním územia. Chceme poukázat' na neprístupnosť celej
južnej a východnej fasády "Bytového domu" požiamej technike a údržbe. Z južnej
strany fasády niejeprojektovaná prístupová cesta a z východnej strany k fasáde
nebude možný prístup vóbec, nakoľko objektjevtesnaný 1,9 m pod neprístupný
svahovitý cudzí pozemok (mój pozemok). Preto sa prinajmenšom čudujeme kladnému
stanovisku KR Hasičského a záchranného zboru a žiadame oopětovnéstanovisko k
tejto problematike.
oU4ťýB/ý :BéKýí5ľĎ9éú5ýKMš7Ký30Stavebný úrad sa protipožiarným riešením stavby
podrobne zaoberal v predchádzajúcom konaní. Keďže navrhovaný rozsah stavby sa zmenšilaj
po úprave projektovej dokumentácie stavebný úrad rešpektuje závery predchádzajúceho
Strana 37 zNR
konania. K upravenej dokumentácii stavby sa vyjadriIo Okresné riaditel'stvo Hasičského
a Záchranného zboru v Prešove závazným vyjadrenímč.ORHZ-P02-2018/0000303-002 zo
dňa 29.11.2018, v ktorom súhlasísvydaním územného rozhodnutia bez pripomienok.
^OfKžv•fk4jk o7Qj•)4kS %kčokM47fBj fB•i%Zvo)kO,ž~Oč•SK,73 674•4g iZo)•,7i•4IMgr.
Jozef Kehlom. Bolo opakované preskúmavané krajskýmiokresným riaditel'stvo Hasičského
a záchranného zboru v Prešove. Krajské riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v
Prešove posúdilo podl'a§27písmoa), zákonač ••314/2001 Z.Z.o ochrane pred požiarmi v
znení neskorších predpisov a §40, §40bvyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republikyv aa
121/2002 Z.Z.opožiarnej prevencii vznení neskoršíchpredpisov projektovú dokumentáciu
stavby "Bytový dom Sabinovská ul.,Prešov"a opakované Okresné riaditefstvo Hasičského
a záchranného zbor dňa13.11.2017v závaznom vyjadrení podČ.ORHZ-PO1-208-006/2017
súhlasilosvydaním územného rozhodnutia.
B cMjfUdjMcRY ghMjNRPyM06-/0-1/08 j epgdbcRY SdfbR jlcVRgaV cnbVRhZk Dsíf-DMfhVc
rVcvdz) HMNVcdjgZn 0/7)/7//0 FfRzdj-
0-}VMPMb cM lMuVMhZi ZdcMcVM lnghieOdj HhMjRNcoUd rfMPi) MNk Dsíf) rVcvdzM
HhMjRNcs rfMP MZd ruMghcpZM ZdcMcVM dgadjdjMa KyHÉíEA PdedfiuRcsb aVghdbMYj
efpeMPR ljRfRYcRcVM VcSdfbnOVp jRfRYcdi jkUanzZdi)
EnbVRhZR ghMjRNcsrfMPcRjkUdjRa- HhMjRNcs rfMP efR efRPbRhcr ghMjNi ljdaVa Sdfbi
PdfiudjMcVM j lbkgaRm15 dPg- 1 efnjcRUd edfVMPZi l PpjdPi jRa"ZoUd eduhi ruMghcpZdj
' gruMgh"di ghMjRNcsOU dNYRZhdjYRIE efpedYZM jPaÁZROOM2//b(M fdjcMZd ghMjRNcs rfMP
j efRPOUnPlMYrOdb ZdcMcp PdfiudjMa ruMghcpZdb ZdcMcVM cM MPfRgi) ZPR VOU edNkh cRNda
lcnbk- FdNkh cVRZhdfsOU bdÁcsOU ruMghcpZdj ZdcMcVM cRNda ghMjRNcobi rfMPi lcnbk-
m15 lnZdcMdgefnjcdb ZdcMcp-
d+ň [7)DMk4jk ik)kS47D iZžv~O67D o7DQjSk fo)~i4Z 7)p~4vo)vo•Okm 6kOa KM•fB4g,j 674•4j•
•vk%7 j,žo7%ZB4jk fK 3D č4~3jm •vk%7 o76j•va B7 DfB•47iDSk 7f7%jB4L č~674ú
d-ň[7)DMk4jk ik)kS47D iZžv~O67D f• iZ674~ B•6m Qk f• ogf7347fP iZikfgo7O7%D15O4g 4•
K)•O4kS B•%Dvj fo)~i4kž7 7)p~4Dú _7fvkO4L OkN BkSB7 vkž7BZSkON73 O7)DMk4j•ú so)~i4Z 7)p~4
čik)kSNDSkojf7347fPfKM•f4k j4L3 fonf7%73v3jkfBk 7%iZ6vL3m 4•S3~v3jkfB4kS Bv•Mjm
)7čžv•fk •vk%7 4• O7M•f4kS K)•O4kS B•%Dvj fo)~i4kž7 7)p~4D 4• 3jkfBkm 6B7)Iž7 f• 674•4jk
BL6•ú
Správnyporiadokneumožňuje súbežné doručovanie formou poštovej zásielky a verejnej
vyhláškypríp. individuálne zasielanie účastnikom konania.
1- čNYRZhYRjkgdZs 11)6 b cMP YRghjiYrOVb hRfocdb j efRPcRY uMghV M bn dNkhco edPaMÁVM
efMZhVOZk j ORaRY eadOUR dNYRZhi) :Ran SMgnPMgdZcMbV l dNkhcsOU efVRghdfdjYR
gbRfdjMcn Z YRUd edlRbZi) ňMZhd cMjfUcihs dNYRZh lngMPcR dNbRPlp bdÁcdgh" jkiÁVhVM
edlRbZi Dsíf-rVcvdzMcM jsghMjNi) €ghMjM Hw M čNuVMcgZk lnZdccpZ lMfiuiYR
fdjcdgh" efnj efR jzRhZsOU dNuMcdj) EMeacRcVR hdUhd efnjM jzMZ efV fRMaVlnOVV
cMjfUdjMcoUd dNYRZhi cRNiPR bdÁco) sjRPRco fpRzRcVRYRhRPM j fdledfRg€ghMjdi Hw
MZd lnZaMPcsb lnZdcdbzhnhi)FfRhd ÁVMPMbieaMhcVh"fdjcdgh"efnjMMefdYRZhMchM
ÁVMPMbcMjfUcrh"dNYRZh hMZ) MNk j ÁVMPcdbefpeMPRcRdNbRPlVý NiPrOR VcjRghVuco
lnbRfk bM edlRbZdOU Dsíf- rVcvdzM-čPNdf UaMjcoUd MfOUVhRZhM bRghM FfRzdj
bn gefMOdjMcs lMghMjdjMOp edPZaMP) Zhdfs MeaVZiYR edPbVRcZk €lRbcoUd eanci bRghM
FfRzdj) IkUanzZk 421.1//1bfYmSTN" na pozemok MUDr. Hind'oša. Žiadam, aby sa
pristúpilo k novému návrhu, ktorý bude tento podklad akceptovať. Podklad bol
priložený v predchádzajúcich konaniach.
Strana38 z 45
b=§upČyp ýČlďpmáIFúloápďňtéďpz/SK)Ia4 LMf)IK_fnfč Sc n4QMiKQ4nY bc )Kg N4
PgZfNO]Pčf QK QS)Z4IfnKNOZ --m2•+ g K) NO4Q7R NOKg4OKIKDZo~fč 4g7PI4noZf n4 LKSfg~P MjrO
-.-+'- Q OfčOK [4NOZ gU bc 2ú jSú SK)Ia4 LMf)IK_fnfč LMKčf~OKQfč )K~PgfnOUoZf čf iMf7f]
NOMfoiR bc Q OfčOK [4NOZ n4 XMKQnZ .•+ms= gúnúgú g)NOPLKQU QS)Z4IfnKNičfQ LMKčf~OKQfč
)K~PgfnOUoZZ PQU)S4nU QK QSi4iP ~-újS LMZ[Kg LK)I4_Z4 .ú jS 4_bújS NX PNOXLfnV 4 MfUIn4
QS)Z4IfnKNi čP_nViK LMZf[fIZ4 čf+=g Q4[^Z4ú v LMZfNOKMf n4 L4MofIf MjrO -.-.'1m Q ~OKMKg
7R 7KI4 Q 7P)XonKNOZ gK_nU QYNO4Q74čfQS)Z4IfnKNi bc K) NLKIK[nfč iM4nZof oo4 •g Q [4NOZ-ú
jSú v [4NOZ NO4Q7R .ú jSú 4_bújS N4 OUOK QS)Z4IfnKNi SQ4[^Pčf n4 oo4-1gú v OfčOK [4NOZ čf
MZf^fnY bc 4~K=LK)I4_nY n4 XMKQnZ .•2m. gúnúg 4 2 LK)I4_nYú 3 QR^^Zf PQf)fnYoi
N~POK[nKNOZ QRLIYQ4m _f QYNO4Q74 n4 L4MofIf MjrO -.-.'1čfgK_nUm 4Q^4~ LMZ n4QMiKQ4nW
7P)Xofč NO4Q7R 7P)f OMf74 SKiIa4)nZi PgZfNO]KQ4nY 7ROKQY )Kgú j4 NO4Qf7nY XM4) Q [4Nf
QR)4nZ4 OKiOK XSfgnViK MKSiK)nPOZ4 nf7KI SK NOM4nR X[4NOnW~4 ~Kn4nZ4 žscMú ž4MOZn4
rZn\K^4 LK)4nY nUQMi n4 PgZfNOnfnZf NO4Q7Rú 6O4Qf7nVgP XM4)P nZfčfSnUgR ZnQfNOZ[nY
SUgfMm ~OKMY 7R g4I SKiIa4)nZi LMZ PgZfNO]KQ4nY OfčOK NO4Q7Rú 6O4Qf7nY XM4) Q LMWL4)fm 4~ 7P)f
SK NOM4nR žscMú rZn\K^4 )KMP[fnY nUQMi n4 QR)4nZf XSfgnViK MKSiK)nPOZ4 7P)f N4 nWg
S4K7fM4iú
2-wdledfgHňE6232/0 éiPdjk cM NsjMcVR NdP 4-1 úicZuco M MfOUVhRZhdcVOZo
edÁVMPMjZk ZPR YR j NdPR 4-1-0- efRPepgMco9 OVh{ ÉZ gr j cVRZhdfRY l efdhV"MUasOU uMghp
ghVRc gigRPcsOU NiPdj cM NsjMcVR dZcn dNkhcsOU bVRghcdghp) cRgbVR Nkš dPghie
NkhdjsOU Pdbdj bRczp MZd jszZM jkzzRY ghRck- FdPdNcR gM ifuiYr dPghiekMYdP VcsOU
NdPdj- I cMjfUdjMcdb fVRzRcpYRdPghie dP gigRPcoUd dNYRZhi 5)814 b)efVudb jszZM
ghRck ékhdjoUd Pdbi g dZcMbV l dNkhcsOU NiPdj YR 11)6 b-}VMPMb ijRPRco fdledfk
gHňE 6232/0 éiPdjk cM NsjMcVR jkaruVš M gefMOdjMš cdjs cnjfU dNYRZhi-
b=§upČyp ýČlďpmáIFúloápďňtéďpz/SMf)gfOnU nUgZfO~4 čf K7N4iKQK OKOK_nUNnUgZfO~KPm
~OKMX QSnZfNIZ enDú cfSZ)fM 6gfIY 4 g4n_fI~4 žUMZ4 6gfIUm K74č4 7ROKg 3UiM4)nWo~4 -+m
+•++- Swk‡gvú g)pQK)nfnZf čfč nfQRiKQfnZ4čf PQf)fnV n4 NOM4nf[ú.sú
3- I MZhinacdb cnjfUiYRgbRfdb Z eMfORaR Dsíf- rVcvdzM cMvMaRY ibVRghcRcs ORas
jgMZdjMOp gkghob- ERgrUaMgpbRghsbhd fVRzRcpb l cMgaRPdjcsOU PpjdPdj9 EnjfU
jgMZdjMcVM ÁVMPMbR edgrPVš gefMOdjMhRa"db VcÁVcVRfgZd,TRdadTVOZoUd edgiPZi,ýcT-
FdanZdb) cMZda"Zd ORas hRchd RaMNdfnh UdPcdhp jgMZdjMcVR MZd cRjUdPco- DdÁco
jgMZdjMcVR gbR ZdcliahdjMaVgPdPnjMhRa"db jgMZdjMOpOU NadZdj efR djRfRcVR hRYhd
hROUcdapTVR- ídPnjMhRa" fdjcMZd edPbVRcVa ORao fVRzRcVR dPgrUaMgRcpb UkPfdTRdapTM-
KnfdjRy efVZaMPnb edPZaMP Z ibVRghcRcVi jgMZdjMOpOU NadZdj) ZPRYRedPbVRcZM
jlPVMaRcdghV bVc- 2)/ b dP dNYRZhi j efpeMPR edPeVjcVuRcVM- ňnhd gZihducdgh" jkaiuiYR
ibVRghcRcVR jgMZdjMOVRUd gkghobi j cMjfUdjMcdb bVRghR) ÁVMPMbR efRhd) j efpeMPR
edhjfPRcVM bdÁcdghV jgMZi YRUd efRbVRghcRcVR Pd gRjRfdjsOUdPcRY uMghV eMfORak
VcjRghdfM) ZPRYRNRleRucRYzp MY j efpeMPR UMjMfVYcoUd jshdZi jdPk-
b=§upČyp ýČlďpmáIFúloápďňtéďpz/SMf)gfOnU nUgZfO~4čf[Z4NOK[nf OKOK_nUNnUgZfO~KPm
~OKMX QSnZfNIZ žDMú f4n~4 žZ~^KQUm m4OM4nN~U =.b.'•m +•++-SMf^KQú g)pQK)nfnZf čfč
nfQRiKQfnZ4čfPQf)fnV n4 NOM4nf[ú12ú 6O4Qf7nY XM4) KL4~KQ4nV LK)KOY~4m _f Q SgRNIfT
9,k .ej7 91joasfcúél. vyu.úarfjoasfcúž šhae snavaúž vysavúžán straehfúnaán e.ouúpoždl
.hkyú.s "oyoúfr jPhyst7lč n4LMZf~ OKgPm _f n4QMiKQ4OfIa )KIK_ZI ~I4)nV SUQ4SnV QRč4)MfnZf
)KO~nPOViK KMDUnPm NO4Qf7nY XM4) K)LKMX[4I n4QMiKQ4OfIaKQZ Q )K~PgfnOUoZZ LMf NO4Qf7nV
LKQKIfnZf LMfgZfNOnZi gZn-QN4~KQ4oZf S4MZ4)fnZf n4 NfQfMKrQYoiK)nX [4Ni LKSfg~Pm ~)f N4
LpQK)nf g4IK Mf4IZSKQ4i L4M~KQZN~Kú
6OM4n41% S 2=
5.V novom návrhu stále nie je ~kceptovaná pripomienka na RozporsVyhláškou
532/2002 Zb. z. Ministerstva ZP SR konkrétne v nasledovných bodoch:§4
Umiestňovanie stavby (1) "Pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia sa
musia rešpektovat' obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne závazných právnych
predpisov chrániacich verejné záujmy a predpokladaný rozvoj územia podl'a územného
plánu obce, prípadne územného plánu zóny." evidujeme rozpor medzi požadovanými
podmienkami a predloženým návrhom (2) "Umiestnením stavby a jej užívanímULYTPL
g]Zd ^IZdIkLUb VRVSPLnad prípustnú mieru a ohrozovaná bezpečnost' a plynulost'
prevádzky napril'ahlýchpozemných komunikáciách. Umiestnenie stavby musí
zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia a požiadavkám
na zachovanie pohody bývania." -evidujeme rozpor medzi požadovanými
podmienkami a predloženým návrhom.4ižX' 6PUKdVi ULYdOSIYcY[TPLYZULUcT
WXcYZXLiR[WXLRVUZIQULX] Bo-1\LKSdI QLOV ULOU[ZLSdUVYZPŽiadame tento objekt
navrhnút' mimo kontaktnej polohysnehnutel'nosťou MUDr. Hinďoša, nakol'ko maže
vyvolat' kolízne situácie. Kontajnery sú zdrojom zápachu, ktorý sa maže šíriť do
okolia. V zhll'adom na to, že je v kontakte prevádzka ambulancie, je táto možnost'
vylúčená.
7aTPLZRL YZI\LgUe gPIYZVgUL \]OV\LS'V zmysle§6vyhlášky MŽP 532/2002, ktorou sa
ustanovujú podrobnostiovšeobecných technických požiadavkách na výstavbu nie sú určené
presné odstupové vzdialenostisvýnimkou rodinných domov. V zmysle§6ods.2vyhlášky
boascp á.Jú. pánfjoún' úa lhaúndnP.vfáup2 zfú aurfrpánfjoúfúýá úfcpef ohsaz. .cáfevfúé
pJnsaúnfjpjfeúél. P.vfáup úa phťfúž šťfz7Obvodový múr SO 02 prístrešku pre komunálny
odpad bude tvoriť časť oplotenie pozemku. Susediacou stavbousumiestňovanou stavbou
prístrešku je stavba garáže namietajúceho účastníka konania. Stavba garáže má samostatný
vjazd z ulice Sabinovskej a nekoliduje so stavbou prístrešku. Vzdialenost' medzi navrhovaným
SO 02 a prístavbou garážejedostatočná na výkon údržby predmetných stavieb. Uvádzaná
stomatologická ambulancia má samostatný vjazd z ulice Sabinovskej,jeprístupná z vlastného
dvora a orientovaná do tohto dvora, ktorý sa nachádza na odvrátenej strane k umiestňovanej
stavbe a nebude dotknutá umiestňovanou stavbou. Umiestnením SO 02 na spoločnú hranicu
pozemkov nedojde k obmedzeniu užívania vedl'ajšieho pozemku a stavieb na ňom. Aj napriek
uvádzaným skutočnostiam stavebný úrad uložil podmienku v tomto rozhodnutí v ďalšom
stupni projektovej dokumentácie navrhovatel'ovi, resp. projektantovi vypracovat' podrobnejšiu
dokumentáciu prístrešku, v ktorom zohl'adní jeho umiestnenie a navrhne opatrenia pre
elimináciuakýchkol'vek možných negatívnych dósledkov na vedl'ajšiu nehnutel'nost'.
3 UI\XOV\IULQ YZI\gL KmI 1•'.1'1-.% \ WcYVTULQ MVXTL \^UPLYSV UaTPLZR] ~KX[kLUPL
KVTV\enO YITVYWXa\
I. K predmetnej stavbe "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov" bolo resp. mala byt'
vykonané zisťovacie konanie zakončené rozhodnutím, v ktorom si Združenie domových
samospráv uplatnilo pripomienky. Podl'a §24ods.2 posledná veta zákona EIA č.24/2006
Z.z. su minimálne v rozsahu uplatnených pripomienok priamo dotknuté práva a
oprávnené záujmy Združenia domových samospráv. Podl'a§140c ods.1 Stavebného
zákonajerozhodnutie zo zisťovacieho konania podkladom pre každé povol'ovacie
konanie, tedaajpredmetné stavebné konanie. Vzhl'adom na uvedené, pripomienky
uplatnené v zisťovacom konaní definujú environmentálne práva a záujmy nášho
združenia priamo dotknuté povol'ovanou stavbou; za pracovanie a zohl'adnenie týchto
pripomienok a požiadaviek do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie
žiadame vyhodnotit' jednotlivo a doložit' to vyjadrením podl'a §140c ods.2 Stavebného
zákona.
Strana=-^=B
b=§upČyp ýČlďpmáIFúloápďňtéďpV/g~MfNnY XM4) SMf^KQrK)7KM NO4MKNOIZQKNOZK_ZQKOnV
LMKNOMf)Z4dKoiM4n4 LMWMK)R 4 ~M4čZnRň QSUQ4SnKMnQRč4)MfnW[úgsrSgrg63S1r.+-s'+-%.s1r
+. SK )]4 .2ú+2ú.+-s ~Kn^O4nOPčfm _f, {j4 SU~I4)f LMf)IK_fnfč _Z4)KNOZ 4 QR^^Zf PQf)fnViKm
Mf4IZSUoZ4 LIUnKQ4nfč [ZnnKNOZ {bROKQY )Kg 647ZnKQN~U PIú{ nZfčfLMf)gfOKg SZNiKQ4oZfiK
~Kn4nZ4 K LKNP)SKQ4nW QLIRQKQ n4QMiKQ4nfč [ZnnKNOZ LK)Ia4T-•K)Nú . SU~Kn4 K LKNP)SKQ4nW
QLIRQKQ n4 }Sm 4nZ LMf)gfOKg LKNP)SKQ4nZ4 QLIRQKQ n4QMiKQ4nfč [ZnnKNOZ LK)Ia4T-•K)Nú-
LWNg 4ň SU~Kn4 K LKNP)SKQ4nW QLIRQKQ n4 }Sm LMfOK_f n4QMiKQ4nU [ZnnKNOa nf)KN4iPčf LM4iKQV
iK)nKOR PQf)fnV Q LMWIKif[ •SU~Kn4KLKNP)SKQ4nW QLIRQKQ n4 }Sú
1- }VMPMbR efRPadÁVš edhjfPRcVR d geacRcp edPbVRcZk PdghMhducRY PdefMjcRY ZMeMOVhcdghV
M ÁR gM cM efRPbRhcr ghMjNi cRjlšMUiYr ighMcdjRcVMm08ORghcoUd lnZdcMdNiPdjMcp
PdghMhducR PdefMjcR ZMeMOVhcRY ORghcRY VcSfMzhfiZhrfk-
}VMPMbR efRPadÁVš ghMcdjVgZd HadjRcgZRY gefnjk OVRgh 'MZd zhnhck bRhdPVOZs dfTnc cVR
gefnjOM ZdbicVZnOVR( MZdMYefpgaizcoUd gefnjOi PdhZcihsOU ZdbicVZnOVp) ÁR
cMjfUdjMco PdefMjco fVRzRcVRYRPdghMhduco-
I rlRbcdb ZdcMcp ÁVMPMbR efRPadÁVš efdYRZh efRjRchpjckOU M ZdbeRclMucsOU
RcjVfdcbRchnackOU deMhfRcp j grjVgadghVgefRPbRhcdi ghMjNdi edPa"Mm2dPg-4 lnZdcM
čFB u- 432.1//1 K-l-
b=§upČyp ýČlďpmáIFúloápďňtéďpz/M n4QMiKQ4nfč LMKčf~OKQfč )K~PgfnOUoZZ N4 ~I4)nf
QRč4)MZIZ Q SgRNIfT-.bLMWNIP^nV )KO~nPOV KMDUnRú 3K SUQ4SnYoi QRč4)MfnW g~MfNnViK XM4)P
Q SMf^KQf K)7KM ~MWSKQViK MZ4)fnZ4m gwr33m €M4)QfMfčnViKS)M4QKOnWoOQ4m 6IKQfnN~fč
NLMUQR oZfNOmMQNfMK^Zofm g~MfNnViK XM4)P SMf^KQrK)7KMP )KLM4QR 4 LKSfgnYoi
~KgPnZ~UoZZm žfNO4 SMf^KQ K)7KMP )KLM4QR 4 }úSúmMM4čN~V MZ4)ZOfIaNOQK LKIZo4čnViK S7KMPr
)KLM4QnY Zn^Lf~OKMUO nfQRLIRnPI4 LK_Z4)4Q~4 QRLM4oKQ4i MfNLú LKNP)SKQ4i ~4L4oZOnKNOa
)KLM4Qnfč ZnBM4^OMP~OXMRú
2- }VMPMbR) MNk dZdaVR ghMjNk {ékhdjs Pdb HMNVcdjgZn ia-) FfRzdj{ Ndad edPa"M m28M
dPg-1 epgbd N HhMjRNcoUd lnZdcM iefMjRco gMPdjsbV refMjMbV Sdfbdi eMfupZM j
lbkgaR cMzVOU efVedbVRcdZ ieaMhcRcsOU j lVgh"djMOdb ZdcMcp MZd gruMgh" gMPdjsOU M
eMfZdjsOU refMjM MZd gruMgh" efdYRZhi edPa"M efRPOUnPlMYrORUd NdPi hdUhd jkYMPfRcVM
hMZ MNk geayMa bRhdPVZi ‡hMcPMfPk bVcVbnacRY jkNMjRcdghV dNOp) éfMhVgaMjM 1/0/
'Uhheg9..uuu-bVcPde-gZ.bVcVghRfghjd,0.jjghMjNM,4.ilRbcR,eaMcdjMcVR.bRhdPVOZR
igbRbRcVM, dlcMbRc VM,ghM cdjVgZM,edZkck.ghM cPMfPk,b VcVbM fcRY,jkNMjRcdghV|
dNOV,ePS,0,84,bN(- }VMPMbR MNk gruMgh"di ibVRghcRcsOU gMPdjsOU refMj NdaV j
MPRZjnhcdb fdlgMUi M SdfbRMYbVhVTMuco deMhfRcVM j grjVgadghVgZaVbMhVOZsbV
lbRcMbV'Uhheg9..‚-efdhVgiOUi-gZíM efdYRZh geayMa bRhdPVZi AifpegZRY
ZdbVgVR_646aq\3 m3 _^[_^6a isZf6a2 _6^hf\`^i3m43 3
6f3Z4b^i3m43 6f`fmťmoqr ^_3`6fmu _6f _6u6^[mt i^[svfa6v_f
diOOL,''nuMgúfP'DPZ)frN~'BZIfN'4NNfON'74NZoriOgIIZn)fhúiOgIŽ.ňú
b=§upČyp ýČlďpmáIFúloápďňtéďpz/Mf\_fLMf LMf)gfOnX NO4Q7P nf7KIK QR~Kn4nV
SZNOaKQ4oZf ~Kn4nZfm nf7KIK gK_nf PLI4OnZOa NZ LMZLKgZfn~R Q SZNiKQ4oKg ~Kn4nWú j4QMiKQ4OfIa
MfI4h4[nX 4 K)RoiKQX SpnP LMf K7RQ4OfIaKQ 7ROKQViK )KgP MZf^Z Q NfQfMKQYoiK)nfč [4NOZ
LKSfg~Pú v OfčOK LIKoif PgZfNO]Pčf4čLMQ~R )MK7nfč 4MoiZOf~OXMR 4čf čPgK_nV LK~I4)4i S4
L4M[W~ú
2ú }Z4)4gf LMfP~US4i )K)M_4nZf SU~KnKg oiMUnfnYoiS4PčgKQS4oiKQ4nZ4 QK)nfč
7ZI4noZf LK)Ia4 Tb= vK)nViK SU~Kn4m nfSiKM^KQ4nZ4 K)OK~KQYoi LKgfMKQ LK)Ia4T-•
K)Nú= vK)nViK SU~Kn4Zú1b2'.++2 3úSú 4 fnQZMKngfnOUInRoi oZfIaKQ LK)Ia4 vK)nViK
SU~Kn4 QRč4)MfnWg KMDUnP ^OUOnfč QK)nfč NLMUQR 4 NLMUQoP )KO~nPOViK LKQK)Z4
4)f~QUOnf XSfgnVgP ~Kn4nZPú }Z4)4gf LMfP~US4i NLInfnZf SUPčgKQ KoiM4nR QK)
LMf)IK_fnWg MKSiK)nPOZ4 LK)Ia4T-b4 vK)nViK SU~Kn4ú v )K~PgfnOUoZZ LMf NO4Qf7nV
6OM4n452š 56
povolenie žiadame preukázatel'ne zohl'adniť dokumentáciu podl'a §65 Vodného
zákonač.364/2004Z.z. v rozsahu výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu
povrchových vod a podzemných vod, vodnej bilancie, programu opatrení na účely
zlepšenia kvality povrchových vod určených na odbery pre pitnú vodu, plánov
manažmentu povodí, Vodného plánu Slovenska, programu znižovania znečist'ovania
vod znečisťujúcimi látkami a koncepcií a rozvojových programov vo vodnom
hospodárstve.
EnbVRhZRghMjRNcs rfMPjkUdjRa- B dPjnPlMcVR lfnÁZdjRY jdPk Sdfbdi fRhRucd|
jgMZdjMOpOU NadZdj gM jkYMPfdjMaV jzRhZkpríslušnédotknuté orgány štátnej správy. Tieto
orgány súhlasili bez pripomienok.
4- I PdZibRchnOVV efR ghMjRNco edjdaRcVR ÁVMPMbR gefMOdjMh" hMZs efdYRZh) Zhdfs NiPR
ldUa"MPydjMš jzRdNROco edÁVMPMjZk cM efdYRZOVi ghMjVRN M hRPM ljdaVh" hMZo efdYRZhdjo
PVgedlVuco M efRjnPlZdjo fVRzRcVR ghMjNk ud cMYjVMO ldUa"MPyiYrOR ZaVbMhVOZo
edPbVRcZk bVRghM ghMjNk M bdÁcdghV edlRbZi hMZ) MNk gM ud cMYaRezVR jkiÁVad gacRuco
ÁVMfRcVR M PRcco gjRhad M ibdÁcVh" hMZ PdgVMUciš cnZaMPdjr RSRZhpjcdgš jlUa"MPdb cM
ZaVbMhVOZo edPbVRcZk) ibVRghcRcVR ghMjNk M gepgdN YRY iÁpjMcVM) cMYbM jkiÁVhpb
jkgdZdruVccsOU MahRfcMhpjckOU RcRfTRhVOZsOU gkghobdj lMadÁRcsOU cM dNcdjVhRa"csOU
lPfdYdOU RcRfTVR M MihdbMhVldjMcsOU fVMPVMOVOU) fRTiaMucsOU M bdcVhdfdjMOpOU
gkghobdj- I efMŠV gM hd Pn PdgVMUciš bVŠdb deMhfRcp MZd gr PMÁvdjo lnUfMPk)
PfRcnÁcM PaMÁNM) RcRfTRhVOZk RSRZhpjcR cMfnNMcVR gd lNkhZdjsb hReadb M edPdNcR-
čehVbnacdgh" ljdaRcoUd fVRzRcVM NiPR edhfRNco efRiZnlMš j ghMjRNcdb ZdcMcp- }VMPMbR
MPRZjnhcR rlRbcobi ZdcMcVi efRiZnlMh" geacRcVR edjVccdghp jkeasjMYrOR ld lnZdcM
d dPeMPdOU u-68.1/04K-l 'Uhheg9..uuu-RcjVfdedfhMa-gZ.edPcVZMhRa.dPeMP.edjVccdghV|
edPcVZMhRaM( }VMPMbR jkfVRzVš M lMNRleRuVh" gReMfdjMcs lNRf dPeMPiž j PdghMhducdb
bcdÁghjR lMNRleRuVh" ibVRghcRcVR lNRbsOU cnPdN dgdNVhcR efR lNRf9 ZdbicnacRUd
lbRgdjoUd dPeMPi dlcMuRcoUd uVRbdi SMfNdi) Zdjdj dlcMuRcoUd uRfjRcdi SMfNdi
eMeVRfM dlcMuRcoUd bdPfdi SMfNdi gZaM dlcMuRcoUd lRaRcdi SMfNdi eaMghdj dlcMuRcoUd
žltoufarbou bio-odpadu označeného hnedou farbou
EnbVRhZR ghMjRNcsrfMPjkUdjRa- EMjfUdjMhRa" j vMazdb ghiecV efdYRZhdjRY PdZibRchnOVR
cMjfUcR ghMjNi ldUa"MPyiYrOi jlcRgRco efVedbVRcZk-
EMjfUdjMhRa" j lMghreRcp ýcT- MfOU- DMfVncdb úRfYdb PyM /3-/1-1/08 PdadÁVa Z cnbVRhZnb
ruMghcpZdjZdcMcVM gjdYR ghMcdjVgZd
 EnjfU ghMjNkYReacR j graMPR gd gedbpcMcdi cdfbdi HňE 6232/0) Zhdfn ZdczhMhiYR
j NdPR 4-1-09{ÉZ9gr j cVRZhdfRY l efdhVa"MUasOU uMghp ghVRcgigRPcsOUNiPdj cM
NsjMcVR 'g jscVbZdi ghMjVRN ibVRghydjMcsOU j efVRaiZnOU RŠVghiYrORY lnghMjNk M j
efVMbdb ZdchMZhRgRŠVghiYrOdi lnghMjNdi( dZcn dNkhcsOU bVRghcdghp) cRgbVR Nkš
dPghie NkhdjsOU Pdbdj bRczp MZd jszZM jkzzRY ghRck- FdPdNcR gM ifuiYr dPghiek
NiPdj cM NsjMcVR dP VcsOU NiPdj-{FdPa"M ijRPRcRY cdfbk gM bMÁi edgiPldjMš
jlPVMaRcdghV bRPV cMbV cMjfUdjMcdi NiPdjdi M fdPVccsbV PdbMbV cM edlRbZdOU
0102.015) 0102.016 M 01/8.1- IszZM ghRck dP hRfoci cMbV cMjfUdjMcRY NiPdjkYR
0/)14b M jlPVMaRcdgh" dZVRcYR05)72b M 11)42b) udYRj graMPRgcdfbdi- ƒMazVR
jlPVMaRcdghV dNkhcsOU bVRghcdghp dP YRghjiYrOVOU ghMjVRNgdZcMbV,cRdNkhcsOU
efVRghdfdj gr cM edlRbZi e-u- BE: 010/.0) ZhdfnYRKiNcdi MbNiaMcOVdi M jszZM
ghRckYRj hdbhd bVRghR 10)0 b M jlPVMaRcdgš bRPlV dZcMbV 14)37b) udYRhVRÁj graMPR
gcdfbdi- HhdPdaM cM edlRbZi 010/.2 cRbn ÁVMPcR dZcd- ňVRhd jlPVMaRcdghV
ijnPlMbRVNMVcSdfbMucR) cMZda"ZdcdfbM jkÁMPiYRjlPVMaRcdghV bRPlV
gigRPcsbVNiPdjMbV cMNsjMcVRgdZcMbV dNkhcsOU bVRghcdghpaňmsme
porovnávali obytné a neobytné miestnosti! Slovo "podobne" v norme neznamená
Strana42 z 45
"rovnako", a preto bol vypracovaný svetlotechnický posudok, ktorý je jediným
relevantným dokladom pre posúdenie výšok a vzájomných odstupov stavieb v tomto
území. V sekcii "A"jenavrhovaný Apartmánový dom, ktorýjev zmysle Stavebného
zákona 50/1976§43 odst.la)nebytovou budovou, takže nemá obytné miestnosti.
Kategorizácia Apartmánového domu je v zmysle Vyhlášky č.277 /2008 §4 odst. 13).
7I ^aRSIKL [\LKLUbOV QL UITPUI\XOV\IUaYZI\gI \ YdSIKLYUVXTV[ BD7
•2=2-.'
Stavebný úrad preskúmal v konaní či umiestňovaná stavbajev súlade územným plánom mesta
Prešov, zmeny a doplnky doplnkov 2017 a čisplňakritéria všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu. Na základe závazných stanoví sk dotknutých orgánov zistil, že
predmetná stavba splňa osobitné požiadavky z hl'adiska hygienického, požiarneho,
bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o čorn svedčia kladné stanoviská, odborné
vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk
dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí zapracoval do územného rozhodnutia vo
forme podmienok umiestnenia stavby, ktorých splnenie sa bude skúmat' v stavebnom konaní.
Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnút' tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.
)V[gLUPLO
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutiaoumiestnení stavby, musí byť
vyvesená v súlade s ustanovením§26 ods. 2 zák.Č.71/1967 Zb.osprávnom konaní a podl'a
§42 ods. 2 stavebného zákona po dobu15dní na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na
internete-elektronickej tabuli Mesta Prešov.
FdgaRPcs PRy hRYhd aRUdhkYRdňomdoručenia rozhodnutia o povolení stavby.
Do lehoty sa nezapočítava v súlades§27 ods. 2 zákonač.71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
Ak koniec lehoty pripadne nadeňpracovného pokoj a, je posledným dňom lehotynajbližší
budúci pracovný deň. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia
o umiestnení stavby.
FdPa"Mm42 M cMga- lnZdcMČ.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie na Mesto Prešov-stavebný úrad, Hlavná
73, 08001Prešov v lehote15dní odo dňa doručeni a tohto rozhodnutia. Rozhodnutieje
preskúmatel'né súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.
vUN'kUKXLID[XgIUV\a
Primátorka mesta
Strana=2 ^ =b
•
€fMPcs lnlcMb9
IRfRYcn jkUanzZM) Zhdfdi gM dlcMbiYR jkPMcVR rlRbcoUd fdlUdPcihVMdibVRghcRcp
ghMjNk9 {ékhdjs Pdb HMNVcdjgZn ia-) FfRzdj{) NdaM jkjRgRcn cM rfMPcRY hMNiaV DRghM
FfRzdj
!gn~vI'J"'..,.'. l.dňa.
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutiaoumiestnení
stavby: "Bytový dom Sabinovská ul.,Prešov",bola zvesená z úradnej tabule Mesta
Prešov
dňa.
Pečiatka a podpis
Strana44 z 45

S
0
0
7 
SO13
I
I
I
I
IOBJEKTOVÁ SKLADBA: 
S
O01BYTOVÝDaM
SO02PRlsTREŠOKKOMUNALNEHOODPADU1,2
SO03OPORNÝMÚRAOPLOTENIE
S
O04KOMUNIKÁCIEASPEVNENEPLOCHY
S
O05SADOVÉÚPRAVY
SO06VODOVODNAPRlpOJKA
SO07KANALlZAČNÁSPLAŠKOVÁPRiPOJKA
S
O08DALĎOVÁKANALlZACIA
S
O09PREKLADKAKANALlZAČNEHOPOTRUBIA
SO10PLYNOvAPRlpOJKA
S
O11PRlpOJKAVN+VNROZVÁDZAČ
SO12TRAFOSTANICA
S
O13ODBERNÉELEf<TRICKÉZARIADENIE
S
D14TELEKOMUNIKAČNAPRlpOJKA
S
O15DROBNÁARCHITEKTORA§l9'
\' $/1459 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)