Stavebné povolenie: "Stavebné úpravy v byte panelového domu na ulici Švábska 6797/72 - k. ú. Solivar".

Stavebné povolenie

04.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -4. ot~. n·J 
Vyvesené dňa _________ , 
Mesto Prešov 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
PSČ 080 Ol 
Císla: SU/16684/2018-Fa V Prešove dňa: 26.03.2019 
Vec 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -MUDr. Dzadík Milan, bytom Teriakovce 165, 
080 05 Prešov. 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto Prešov stavebný úrad 
podľa § 117 ods. l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel na základe podanej 
žiadosti 
žiadateľa /stavebníka/-MUDr. Dzadíka Milana bytom Teriakovce 165, 080 05 
Prešov o vydanie stavebného povolenia na stavebnú úpravu dokončenej stavby -zmena 
dokončenej 
stavby pod označením: "Stavebné úpravy v byte panelového domu na ulici 
Švábska 6797/72 -k. ú. Solivar"-vyrezanie stavebného otvoru v obvodovej nosnej žb. 
panelovej stene /medzi obývacou izbou a loggiou/, miesto stavebných 
úprav -bytový dom 
Ul. Švábska vchod č. 72, súpisné č. 6797, byt č. 31, 7. Poschodie, súpisné č. 6797, na 
parcele č. 2861/85 v katastrálnom území Solivar preskúmal podanú žiadosť stavebníka 
v stavebnom konaní 
podľa § 62 ods. l stavebného zákona s dotknutými orgánmi a so 
známymi účastníkmi konania a rozhodol takto : 
Zmena 
dokončenej stavby pod označením: "Stavebné úpravy v byte panelového domu 
na ulici ŠV ÁBSKA 6797/72-k. ú. Solivar"-vyrezanie otvoru v obvodovej nosnej žb. 
panelovej stene /medzi obývacou izbou a loggiou/, miesto stavebných úprav -bytový dom Ul. Švábska, vchod č. 72, byt č. 31, 7. poschodie, súpisné č. 6797, na parcele č. 2861/85, 
katastrálne územie Solivar v meste Prešov pre stavebníka -MUDr. Dzadíka Milana, 
bytom Teriakovce 165, 
080 OS Prešov sa podľa § 66 stavebného zákona 
povoľuje. 
Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad určuje tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú 
realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou -statickým 
posudkom /november 2018/, ktorý spracoval: Ing. 
Sučka Peter-autorizovaný stavebný 
inžinier-Statika stavieb, overenou v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 
tohto rozhodnutia, prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu. 
2. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. 
z., bezpečnostné predpisy, slovenské technické normy a návody stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
3. Stavebné práce treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
4. Zhotoviteľ stavby-MADRIL s.r.o. Dr. Leščáka 2357/17, 082 21 Veľký Šariš. 
5. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác 
v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
6. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
7. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
8. Na 
uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
9. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavebné úpravy 
povolené". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu 
povolil. 
10. Pri búracích prácach je nutné používať ochranné prostriedky podľa súčasne platných STN, 
Ďalej je pri búracích prácach dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. 
ll. Po skončení stavebných prác bude okolie stavebných úprav dané do pôvodného stavu, za 
čo zodpovedá stavebník. 
12. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade je povinný 
tieto škody 
nahradiť. 
13. Stavebník zabezpečí, aby všetky stavebné práce boli realizované bez použitia nástrojov 
spôsobujúcich nadmernú vibráciu. 
14. Stavebník je povinný práce na stavebných úpravách vykonávať v čase od 08,00 hod. do 
18,00hod., okrem dní pracovného pokoja a sviatkov. Pri realizácii stavebných prác je 
stavebník povinný dodržiavať domový poriadok, nočný kľud, neznečisťovať spoločné 
priestory, prípadné znečistenie spoločných priestorov v bytovom dome odstrániť. 
15. Vlastníci bytov bytového domu nesmú byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami 
nadmerne 
obťažovaný a zároveň ani neprimerane obmedzovaný v užívaní bytov 
a nebytových priestorov. 
16. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavebných úprav je stavebník 
povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle 
všeobecného záväzného nariadenia Mesta Prešov o odpadoch. 
17. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
18. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
19. So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 
52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
20. Stavebný úrad upúšťa od kolaudácie v súlade s §81c písm. a l stavebného zákona. 
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani so strany 
dotknutých orgánov. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ /stavebník/-MUDr. Dzadík Milan, bytom Teriakovce 165, 080 05 Prešov podal 
dňa 05.12.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na 
stavebné úpravy 
-zmena dokončenej stavby pod označením: "Stavebné úpravy v byte 
panelového domu na ulici 
ŠV ÁBSKA 6797/72-k. ú. Solivar" miesto stavebných úprav -
bytový dom Ul. Šváb ska vchod č. 72, byt č. 31, 7. poschodie, súpisné č. 6797, na parcele č. 
2861/85, k. ú. Solivar v meste Prešov. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie . 
Podaná 
žiadosť vedená na stavebnom úrade pod č. SÚ/16684/2018 neposkytovala 
dostatočný podklad pre vydanie stavebného povolenia a preto v súlade s §60 ods. l 
stavebného zákona stavebný úrad vyzval žiadateľa na jej doplnenie a konanie v predmetnej 
veci prerušil. Stavebník 
dňa 25. januára 2019 a 20. februára 2019 doplnil žiadosť 
požadovaným spôsobom. 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom zo 
dňa 20.02.2018 pod. č. SÚ/16684/2018-Fa 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa 
osobitných predpisov jednotlivo a vzhľadom na to, že ide o stavbu s veľkým počtom 
účastníkov konania, títo boli o začatí stavebného konania upovedomení formou verejnej 
vyhlášky. 
Podaná 
žiadosť /po jej doplnení/ poskytovala stavebnému úradu dostatočný podklad pre 
jej posúdenie na základe uvedeného v zmysle 
§61 ods. 2 stavebného zákona upustil od 
ústneho pojednávania a miestneho 
zisťovania. 
V dokladovej časti stavebník doložil: 
-kópiu Zápisnice zo schôdze vlastníkov bytového domu ul. Švábska 72, 74, Prešov /konanej 
dňa 14.2.2019/, v ktorej v uznesení č. 6-je vyjadrené schválenie a súhlas s realizáciou 
predmetných stavebných úprav v byte 
č. 31, ktorého je vlastník p. MUDr. Dzadík Milan, 
vchod 
č. 72. 
Stavebný úrad v konaní preskúmal 
žiadosť z hľadísk uvedených v § 62 ods. l a 2 
stavebného zákona a konštatoval, že 
uskutočnením /ani budúcim užívaním /stavebných úprav 
-zmeny 
dokončenej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené 
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebník má k bytu č. 31 v 
bytovom dome 
na UL Švábska vchod č.72 v Prešove vlastnícke právo IL V č. 3266/ + 
stavebník doložil kópiu Zápisnice zo schôdze vlastníkov bytového domu ul. Švábska 72, 74, 
Prešov /konanej 
dňa 14.2,2019/-prijaté uznesenie č. 6 s vyjadrením schválenia a súhlasu s 
realizáciou predmetných stavebných úprav v byte 
č. 31, vchod č. 72. Dokumentácia stavby 
spÍňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj s ním 
súvisiacich právnych predpisov. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za 
účelom 
zabezpečenia ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe , komplexnosti výstavby , dodržania 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, predpisov a technických noriem, na 
vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie ako aj na 
zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ -MUDr. Dzadík Milan , bytom 
Teriakovce 165, 
080 05 Prešov spÍňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo 
potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená 
podľa položky č. 60 písmena 
c) sumou vo výške 100,00 €. Správny poplatok žiadateľ uhradil v pokladni Mestského úradu 
v 
Prešove 
dňa 05.12.2018-doklad č. 53/3191/2018. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byt' spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona 
č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 
15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk). Posledný 
deň tejto lehoty je 
dňom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 ods.2 zákona č. 
7111967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní l správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 
PSČ 080 Ol. Včas podané odvolanie má podľa ustanovenia § 55 
ods. l správneho poriadku odkladný účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe 
správnej žaloby, až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Prílohy 
Overená projektová dokumentácia /l x pre stavebníka ,l x pre mesto/ 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie -zmena dokončenej stavby: "Stavebné 
úpravy v byte panelového domu na ulici 
ŠV ÁBSKA 6797/72-k. ú. Solivar"-vyrezanie 
otvoru v obvodovej nosnej žb. panelovej stene 
l medzi obývacou izbou a loggiou/" bola 
vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................................... . 
v 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie -zmena dokončenej stavby: "Stavebné 
úpravy v byte panelového domu na ulici 
ŠV ÁBSKA 6797/72-k. ú. Solivar"-vyrezanie 
otvoru v obvodovej nosnej žb. panelovej stene 
l medzi obývacou izbou a loggiou/" bola 
zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa ................................................................... . 
Pečiatka a podpis 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)