Rozhodnutie o využití územia: "Tomark- spevnené plochy, Strojnícka 11".

Rozhodnutie o využití územia

09.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -9. 04. 21'3 
Vyvesené d~a--~-----, 
'Zvesené dňa----------
Prešov, Hlavná č. 73 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/10392/2018-Su V Prešove dňa: 22.03.2019 
ROZHODNUTIE 
l Navrhovateľ: 
Tomark s.r.o., Strojnícka ll, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 10. 07. 2018 návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia 
stavby: 
Tomark-spevnené plochy, Strojnícka 
ll na pozemkoch p. č. KN-C 3142/13 
v katastrálnom území: Nižná Šebastová 
Pozemk parcelné 
číslo KN-C 3142/13 katastrálne územie Nižná Šebastová je vo 
vlastníctve 
Tomark s.r.o., Strojnícka ll, 080 Ol Prešov-výpis z L V č. 1981. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného 
zákona posúdil predložený návrh 
podľa § 3 7 a ďalších stavebného zákona. Na základe 
tohto posúdenia vydáva 
podľa§ 39 a§ 39b stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O VYUŽITÍ ÚZEMIA PRE STAVBU 
"Tomark-spevnené plochy, Strojnícka ll" 
Inžinierska stavba: "Tomark-spevnené plochy, Strojnícka ll" sa bude realizovať na 
pozemku podľa evidencie nehnuteľnosti parcelné číslo KN-C 3142/13 katastrálne územie 
Nižná Šebastová, ako 
je zakreslené v koordinačnej situácií, ktorú v mierke 
M=l :250 
vypracoval Woonerf, spol. s 
r.
o., Volgogradská 13; 080 Ol Prešov. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
l. Podľa Zmien a doplnkov 2017 Územného 
plánu mesta Prešov, schválených Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č. 17/2018 zo dňa 12.12.2018 a podľa 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná 
časť Zmiena doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, schválených Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov uznesením č. 18/2018 zo dňa 12. 12.2018, ktoré 
nadobudlo 
účinnosť 05.01.2019, sa pozemok parc. č. KN-C 3142/13 v k. ú. Nižná 
Šebastová nachádza na funkčnej ploche výroby, skladov a technickej infraštruktúry, pre 
ktorú platí regulatív RL 
D.l Plochy pre priemyselnú výrobu a sklady. 
2. Umiestňovaná stavba sa člení na stavebné objekty: 
l 
O 1-00 Spevnené plochy 
501-00 Odvodnenie spevnených plôch 
101-00 Spevnené plochy 
Objekt rieši návrh spevnených plôch pre obsluhu budúcej prevádzky haly na ul. Strojníckej 
ll a manipuláciu s výrobkami a materiálom spoločnosti TOMARK s.r.o. na pozemku s 
parc. 
číslom 3142/13. Predpokladaná inteznita dopravy zásobovacích vozidiel TNV je 2 
voz./deň. V rámci spevnených plôch sa nerieši parkovanie vozidiel ani dlhodobé státie 
vozidiel. Spevnené plochy sú napojené na jestvujúcu 
účelovú komunikáciu v areáli firmy. 
Objekt "Spevnenej plochy" pozostáva z vetvy .P". Situovanie a technické riešenie trasy je 
v zmysle STN 73 6110 "Projektovanie miestnych komunikácií", STN 73 6102 
"Projektovanie 
križovatiek na pozemných komunikáciách" a STN 73 6056 "Odstavné a 
parkovacie plochy cestných vozidiel". 
Výmera spevnenej plochy 
je 1384,00 m
2• 
Smerové vedenie je limitované jestvujúcou zástavbou, navrhovaným objektom skladu a 
vlastníckymi 
vzťahmi. Spevnené plochy Vetva "P" sa napájajú na ZÚ na jestvujúcu 
spevnenú plochu na KÚ na hranicu pozemku. 
Parametre Vetvy 
"P" sú nasledovné: 
Vetva 
"P" km 0,000 OO-0,042 23, dÍžky 42,23 m. 
Základný 
priečny sklon vozovky na vetve "P" je jednostranný s hodnotou 0,00-0,55%. 
Vozovka bude vybavená betónovými obrubníkmi ABO 1-15 vyvýšenými 150 mm nad 
vozovkou. 
Pre zabezpečenie únosnosti je navrhovaná výmena zostávajúcej vrstvy pôdy za štrkovitý 
materiál predpokladanej hrúbke 
0,40 m. 
Pri zemných prácach súvisiacich s úpravou podložia a pri výbere vhodného násypového 
materiálu 
je nutné postupovať podľa doporučení inžiniersko-geologického prieskumu. 
Zemné práce je možné 
realizovať len za vhodného počasia. Pri výstavbe násypov je 
potrebné dbať na percento relatívnej vlhkosti zeminy, aby bolo možné dosiahnuť 
požadovaný stupeň miery zhutnenia zeminy (D). 
501-00 Odvodnenie spevnených plôch 
V súčasnosti sú z areálu odvádzané zrážkové vody v množstve 1,54 ls-1. Po realizácii 
spevnených plôch budú z priestoru areálu odvádzané zrážkové vody do horninového 
prostredia s celkovým prietokom 28,63 
ls-1. Z toho 19,99 ls-1 zo spevnených plôch s 
prečistením cez ORLa 8,66 Is-l vody zo striech budúcej haly. 
Aby nedošlo k razantnému navýšeniu odtekajúceho množstva zrážkových vôd z 
priestoru navrhovaného areálu 
je potrebné vybudovať systém vodozádržných opatrení, 
ktoré 
počas prívalových dažďov zabezpečia zachytenie a akumuláciu zrážkových vôd z 
povrchového odtoku a ich postupné 
vypúšťanie do horninového prostredia. Výškové 
usporiadanie areálu, skladba hornín a hladina podzemnej vody v tomto území, 
umožňujú 
vsakovanie zrážkových vôd z povrchového odtoku do horninového prostredia. Vzhľadom 
na optimálne geologické a hydrogeologické pomery bude vsakovacia zostava bez 
havarijného prepadu 
.. 
Dažďová kanalizácia pozostáva z nasledujúcic častí: 
Kanalizačná sieť 
Kanalizačná sieť pozostáva z prípojok. Stoka ''A" 
Predmetná stoka 
zabezpečuje odvedenie zrážkových vôd zo strechy z budúcej haly. Stoka 
"A" vedená v prevažnej miere v spevnených plochách. Stoka "A" je navrhnutá v dlžke 31,5 
m, profil potrubia DN 
200 je konštantný v celej dlžke . Celkové množstvo zrážkových vôd 
odvádzaných stokou 
"A" je na základe hydrotechnických výpočtov 8,66 ls ·
1 • 
Kanalizačné prípojky od uličného vpustu zabezpečujú odvedenie zrážkových vôd 
navrhovaných spevnených plôch. 
Uličné vpusty sú navrhnuté vo vyhotovení s kalovým 
priestorom a košom na zachytávanie plávajúcich 
nečistôt. Poloha jednotlivých uličných 
vpustov bola navrhnutá v projekte spevnených plôch. 
Odlučovač ropných látok 
Dažďové vody z navrhovaných spevnených plôch, ktoré mazu byt' znečistené 
voľnými ropnými látkami budú prečistené v navrhovanom odlučovači ropných látok. 
Veľkosť odlučovača ropných látok 20 ls-
1 
bola stanovená na základe hydrotechnických 
výpočtov. Odlučovač ropných látok je navrhnutý plnoprietokový, bez obtoku. Odlúčenie 
ropných látok je dvojstupňové, tvorené usadzovacou nádržou a gravitačným odlučovačom 
ropných látok s inštalovanou koalescenčnou vložkou. Znečistená voda priteká do 
usadzovacej nádrže, kde dochádza k zachyteniu hrubých nerozpustných mechanických 
nečistôt obsiahnutých v odpadovej vode. Táto nádrž zároveň slúži k separácii ľahko 
odlučiteľnému podielu celkového znečistenia ropnými látkami a vyrovnáva nárazovo 
zvýšenú koncentráciu. Z kalovej nádrže vteká voda 
do nádrže koalescenčného odlučovača, 
kde pokračuje gravitačné odlučovanie voľných ropných látok. Znečistená voda preteká 
koalescenčnou vložkou, kde dochádza k zhlukovaniu jemne rozptýlených ropných častíc a 
k ich 
ďalšiemu odlučovaniu z vody. Odlúčené ropné látky sa akumulujú na hladine, odkiaľ 
sa periodicky odstraňujú. Pri prekročení akumulačnej kapacity alebo pri nedostatočnej 
hladine v odlučovači sa automaticky uzatvára bezpečnostný uzáver na odtoku, čím sa 
zabráni úniku ropných látok. 
Vyčistená voda preteká odtokovým potrubím do kanalizácie. 
V sakovacie zariadenie 
Vsakovanie zrážkových vôd do horninového prostredia je navrhnuté pomocou 
vsakovacej zostavy VZ_l, ktorá bude situovaná v zeleni a 
čiastočne aj pod spevnenými 
plochami v blízkosti navrhovaného ORl. 
Do vsakovacej zostavy "VZ_l" budú odvedené 
zrážkové vody zo strechy budúcej haly a 
z 
priľahlej spevnenej plochy. 
V sakovacia zostava VZ l 
V sakovacia zostava pozostáva z vsakovacích 
modulov, ktoré sa uložia na štrkové lôžko a 
vrstvu geotextílie. Vsakovacie bloky 
je zároveň potrebné obaliť geotextíliou, ktorá 
zamedzí vplavovaniu jemných 
častíc pôdy do vsakovacieho systému. Pred zaústením 
dažďovej kanalizácie do vsakovacej komory je na potrubí (na stoke D2_C) navrhnutá 
filtračná šachta, ktorá zamedzí zanášaniu vsakovacej zostavy jemnými sedimentmi, ktoré 
by v budúcnosti mohli 
znížiť účinnosť vsakovacieho systému. Pre správne fungovanie 
vsakovacieho systému 
je potrebné zabezpečiť. aby minimálna vzdialenosť vsakovacej 
zostavy od hladiny podzemnej vody bola min. 
1,0 m. 
Veľkosť vsakovacieho zariadenia bola navrhnutá na základe hydrotechnických výpočtov, 
pričom pri návrhu veľkosti sa vyhodnocovala rôzna doba trvania dažďa s príslušnou 
intenzitou 
dažďa viď príloha č.l. Pôdorysné rozmery vsakovacieho zariadenia sú 10,8 x 
4,8m. 
3. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť 
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné 
4 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
4. So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie (skupina 17) nakladať v súlade s §77 
zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
5. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne 
úpravy alebo uložením 
na skládku interných odpadov alebo na skládku, ktorá je v 
rekultivácií. 
6. Viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich 
zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a 
ďalších dokladov potrebných ku kolaudácií 
7. Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou. 
8. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov 
na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle 
zákona 
č. 79/2015Z. z. o odpadoch 
9. Počas prác a po ukončení je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých 
skládok. 
l 
O. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k 
ich poškodeniu. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v 
súlade s pokynmi správcu pred poškodením. 
ll. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. 
Ak je 
to nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
12. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré 
môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
13. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné 
riadne 
upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v 
území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
14. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd 
na vedľajších nehnuteľnostiach. 
15. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
16. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného 
zákona a v súlade s § 22 vyhlášky MŽP SR 
532/2002 Z. z. 
5 
17. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle 
§ 12 vyhl. 
MŽP SR 532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby 
zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 
18. Navrhovate!' je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na MsÚ 
Prešov, Stavebnom úrade a to po uplynutí IS-dňovej lehoty, určenej na možnosť 
odvolania sa. 
19. Stavebný úrad v 
zmysle§ 39b ods. 4 stavebného zákona upúšťa od povolenia terénnych 
úprav. 
20. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe, geometrický plán 
na porealizačné zameranie 
stavby. 
Osobitné podmienky: 
OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (č. 
OU-PO-OSZP3-2019/004618-02, zo dňa 15.01.2019) určil: 
l. S odpadmi z obalov ( skupina 15 ) nakladať v súlade s § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch a 
odovzdať ich osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov z obalov, 
2. So stavebnými odpadmi ( skupina 17 ) nakladať v súlade s § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o 
odpadoch, 
3. Ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy o 
odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou organizáciou, 
4. Zabezpečiť zhodnotenie výkopov ej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne 
úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo 
na skládku, ktorá je v rekultivácii, 
S. Ak v priebehu výstavby budú vznikať nebezpečné druhy odpadov v množstve väčšom ako 
l t/rok 
je potrebný súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu v 
zmysle § 97 ods. l písm. g) zákona o odpadoch s doložením zmlúv o 
odbere· nebezpečných 
odpadov a ďalších dokladov potrebných na vydanie predmetného súhlasu, 
6. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov 
na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle 
zákona 
č. 79/20 JS Z. z. o odpadoch, 
7. Ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s 
jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov. 
Mestský úrad v Prešove, 
Odbor hlavného architekta mesta, (OHAM/3791/2019, zo dňa 
26.02.2019) určil: 
l. Stavba je v súlade so záväznou časťou Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu Mesta 
Prešov, vyhlásenou Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č.S/2018. 
2. Stavebník v rámci kolaudačného konania odovzdá Stavebnému úradu mesta Prešov 
potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. spoločnosti Progres CAD 
Engineering, s.r.o., Masarykova 16, 
Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby. 
Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásadami tvorby a 
6 
uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika tvorby 
a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta Prešov", ktoré sú prístupné na 
internetovejstránke mesta Prešov www.presov.sk 
(občan-klientske centrum-pracovisko 3 
-stavebné 
činnosti -kolaudačné rozhodnutie -prílohy). 
Účastníci konania nevzniesli námietky. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 59 písmena a) sumou vo výške 
200 €. Boli doložené doklady o zaplatení správneho poplatku do pokladne mesta Prešov, číslo 
potvrdenky 14/1819/2018 zo dňa 10.07.2018. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. l stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ -Tomark s.r.o., Strojnícka ll, 080 Ol Prešov podal dňa 10. 07. 2018 návrh 
na vydanie územného rozhodnutia o využití územia stavby: 
"Tomark-spevnené plochy, 
Strojnícka 
ll" na pozemku parcelné číslo KN-C 3142/13, v katastrálnom území Nižná 
. Šebastová v rozsahu stavebných objektov stavby: 
101-00 Spevnené plochy 
501-00 Odvodnenie spevnených plôch 
Navrhovateľ Tomark s.r.o., Strojnícka ll, 080 Ol Prešov preukázala vlastnícky vzťah 
k pozemkom listom vlastníctva č. 1981. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných 
orgánov a organizácií. 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, 
Odbor hlavného architekta mesta posúdil 
predloženú dokumentáciu pre zmenu stavby pred 
dokončením a jej súlad so záväznou časťou 
Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov. Predložená dokumentácia spÍňa 
podmienky a regulatívy záväznej časti Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta 
Prešov. 
Mesto Prešov, stavebný úrad oznámil 
podľa§ 36 ods. 4 stavebného zákona začatie konania 
na vydanie územného rozhodnutia o využití územia stavby verejnou vyhláškou, ktorá bola 
zverejnená 
na úradnej tabuli mesta Prešov od24.07.2018 do 08.08.2018. 
V 
rámci územného konania sa vyjadrili: Mesto Prešov, v z. MsÚ, odbor hlavného 
architekta mesta -orgán územného plánovania, 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti 
o ŽP, Výskumný ústav vodného hospodárstva. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej 
časti 
rozhodnutia. Neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. 
7 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní zistil, že navrhovaná 
stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom mesta Prešov, zodpovedá 
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, neohrozuje 
životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Výskumný ústav vodného hospodárstva vydal k navrhovanej stavbe stanovisko, že 
navrhovanú stavbu 
"Tomark-spevnené plochy Strojnícka ll" podľa článku 4.7 RSV nie je 
potrebné posudzovať. 
OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP došiel v rozhodnutí č. OU-PO-OSZP2-2018/029880-
008/BE, 
zo dňa 06.12.2018 k záveru, že navrhovaná činnosť "Tomark -spevnené plochy 
Strojnícka 
ll" nie je činnosťou podľa § 16 ods.6 písm. b) vodného zákona a nie je potrebné 
posúdenie 
podľa § 16a ods. 14 vodného zákona. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré 
by bránili vydaniu územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby. 
Preto, na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku 
územného rozhodnutia o využití územia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o využití územia pre líniovú 
inžinierskú stavbu, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní a 
podľa§ 61 odst. 4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej 
tabuli mesta 
Prešov a zverejnená na internete -elektronickej tabuli mesta Prešov 
(www.presov.sk) 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení inžinierskej 
stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V 
prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 
54 odst. l) zák. č. 7111967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s 
§ 54 odst. 2) zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o využití územia. 
Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
8 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na 
úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej 
tabuli mesta Prešov. 
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej 
úradnej tabule mesta Prešov. 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)