Rozhodnutie: "EPERIA II. etapa ul. Arm. generála Ludvíka Svobodu Prešov".

Rozhodnutie

11.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédňa,
l
f'~n"~"a_
MestoPrešovstavebnýúrad
:TI]Vdk)2.+3++,BYMoW]
Číslo:SÚ/6307/102587/2019-HčFBYMoW]MLnI5+4)+/)-+,4
Verejnávyhláška
Rozhodnutie
ENTO,spol.s.r.o.Košice,IČO31656552,Jesenského6,04001Košicev.z.
navrhovateľaVSVconsulting,a.s.,sosídlomKarlovská34,84104Bratislavapodalo
dňa05.04.2019naMestePrešov,stavebnomúradenávrhnavydanieúzemnéhorozhodnutia
preumiestneniestavby"EPERIAII.etapaul.Arm.generálaLudvíkaSvobodu
Prešov"
,ktorábudeumiestnenánapozemkuparc.č.KN-C14823/53,14823/209,14823/216,
14823/221,14823/229,14823/259,14823/266,14823/267,14823/269,14823/273,14823/275
k.Ú.Prešov
vobjektovejskladbe:
SO01Obchodno-zábavnécentrumhlavnýobjekt-II.etapa
SO02Prípravaúzemia-II•.etapa
SO03Komunikácieaspevnenéplochyvareáli-II.etapa
SO03.1Vnútroareálovékomunikácieaplochy-II.etapa
SO03.2Svetelnésignalizačnézariadenia-zásobovacídvor-II.etapa
SO03.4Mlátovýzdruženýcyklochodník-II.etapa
SO04Areálovývodovod-II.etapa
SO05Areálovákanalizácia-II.etapa
SO07STLareálovýrozvodplynu-II.etapa
SO09Areálovéosvetlenie-II.etapa
SO11Sadovéúpravy-II.etapa
SO15Náhradnýzdroj-II.etapa
?MZ[WBYMoW]'ISW]MKVMIUQMZ[VMXYfZT\oViZ[I]MJVihYILXWLmI§117ods.1zákona
č.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(ďalejvtextelen"stavebný
zákon
"
)vzneníjehonoviel,odborstavebnýúrad,príslušnýuskutočňovaťkonaniepodľa§6
ods.1zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(ďalejvtextelen"správnyporiadok")
apoverenývýkonomštátnejsprávynaúsekuúzemnéhorozhodovaniaastavebnéhoporiadku
vyzýva
navrhovateľa
,abynajneskôrdo30dníododňadoručeniatohtorozhodnutiavsúlades§35
ods.3stavebnéhozákonaa§19ods.3správnehoporiadkunávrhdoplnilotietodoklady:
•právoplatnérozhodnutieposudzujúcehoorgánuvproceseposudzovaniavplyvov
navrhovanejčinnostinaživotnéprostredie,
•https://www.enviroportal.sk/sl%3C/eialdetail/eperia-presov-ii-etapa
((((
(
((
(((
((
(
((D[YIVI,(((((((((((((((


•údajeosprístupneníprávoplatnéhorozhodnutiavydanéhovzisťovacomkonanía
záverečnéhostanoviskanawebovomsídleorgánu,ktorýhovydal,akboloohľadom
územiavydané,
•stanoviskoSPP-distribúciaa.s.Bratislavapoužiteľnépreúčelyúzemnéhokonania
Nazákladevyššieuvedenéhostavebnýúradsprávnekonaniepodľa§29ods.1správneho
poriadkuv•
prerusuje.
Súčasnestavebnýúradvzmysle35ods.3stavebnéhozákonaupozornuje
navrhovateľa,žeakvurčenejlehoteneodstráninedostatkypodania,t.j.nepredloží
požadovanédoklady,stavebnýúradvzmysle§35ods.3stavebnéhozákonaa§19ods.3
správnehoporiadkukonaniezastaví.
Odôvodnenie.
ENTO,spol.s.r.o.Košice,IČO31656552,Jesenského6,04001Košicev.z.
navrhovateľapodalodňa05.04.2019nastavebnomúradenávrhnavydanieúzemného
rozhodnutianastavbu"EPERIA-obchodno-zábavnécentrum"ktorábudeumiestnenána
pozemkuparc.č.KN-C14823/53,14823/209,14823/216,14823/221,14823/229,14823/259,
14823/266,14823/267,14823/269,14823/273,14823/275k.ú.Prešov.
Vzhľadomktomu,žepodanýnávrhneposkytujedostatočnýpodkladpreposúdenie
umiestneniastavby,t.j.neobsahujepožadovanédoklady,stavebnýúradvsúlades§35ods.3
stavebnéhozákonaa§19ods.3správnehoporiadkuvyzvalstavebníka,abypredloženýnávrh
doplnilvurčenejlehoteopožadovanédokladyazároveňúzemnékonanienazáklade§29ods.
1správnehoporiadkuprerušil.
Zároveňstavebnýúradupozornilstavebníka,akýdôsledokmôžemaťneodstránenie
nedostatkovpodania.
Pokiaľjekonanieprerušené,lehotyprevydanierozhodnutiapodľa§29ods.5
správnehoporiadkuneplynú.
BW\kMVQM5
BYW[Q[WU\[WYWaPWLV\[Q\VMUWqVWXWLmIb-4WLZ).adSWVIk)2,*,412GJ)W
ZXYd]VWUSWVIVf%ZXYd]V`XWYQILWS&]aVMVfVMZSWYofKPXYMLXQZW]XWLIpWL]WTIVQM)
EW[WYWaPWLV\[QMVQMRMXWLmIb2XfZU)M&DXYd]VMPWZhLVMPWXWYQILS\%adSWVk)
,1-*-+,0G)a)&XYMZShUI[MmVeZXYd]V`UZhLWU'ISVMUgqMUIpaIVdZTMLWS\RU\VI
Z\JRMS[f]V`KPXYd]IKPhkIZ[VfSISWVIVQI)
FMYMRVd]`PTdoSI'S[WYW\ZIWaVIU\RMILWY\k\RM[W[WYWaPWLV\[QMJ\LM
]`]MZMVd]ZhTILMZ\Z[IVW]MVfUb-1WLZ)-adSWVIWZXYd]VWUSWVIVfXWLWJ\,0LVf
VIhYILVMR[IJ\TQ?MZ[IBYMoW]IVIQV[MYVM[M'VIQV[MYVM[W]MRZ[YdVSMUMZ[IBYMoW]
I[WVIhYILVMRMTMS[YWVQKSMR[IJ\TQ?MZ[IBYMoW])
BWZTMLViLMn[MR[WTMPW[`RMLnWULWY\kMVQI[WP[WYWaPWLV\[QI)sWTMPW[`ZI
VMaIXWkf[I]ILMn'SML$LWoTWS\ZS\[WkVWZ[Q\Yk\RhKMRaIkQI[WSTMPW[`'[)R)S\]`]MZMVQ\
YWaPWLV\[QIVIhYILVh[IJ\m\)
6SSWVQMKTMPW[`XYQXILVMVIZWJW[\'ITMJWLMnXYIKW]VePWXWSWRI'RM
XWZTMLViULnWUTMPW[`VIRJTQqofJ\LhKQXYIKW]ViLMn
;VO)
]MLhKQZ[I]MJVePWhYIL\
(((((((
(
(((((((D[YIVI-(((((((((((((((


Rozhodnutie sa deručí:
1.ENTO,spol.s.r.o.Košice,IČO31656552,Jesenského6,04001Košice
2.VSVconsultinga.s.,sosídlomKarloveská34,84104Bratislava
CO/
MestoPrešov-stavebnýúrad
cYILViadaVIU5
FMYMRVd]`PTdoSIJWTI]`]MZMVdVIhYILVMR[IJ\TQ?MZ[IBYMoW]
Ia]MYMRVMVdVIMTMS[YWVQKSMRhYILVMR[IJ\TQ?MZ[IBYMoW]VIQV[MYVM[W]MRZ[YdVSM
^^^)XYMZW])ZS
LnIJQL..~)"t.
Pečiatkaapodpis
FMYMRVd]`PTdoSIJWTIa]MZMVdahYILVMR[IJ\TM?MZ[IBYMoW]I
IZ[QIPV\[dahYILVMRMTMS[YWVQKSMR[IJ\TM?MZ[IBYMoW]VIQV[MYVM[W]MRZ[YdVSM
^^^)XYMZW])ZS
LnI)
BMkQI[SIIXWLXQZ
--
--
----------
- Strana 3---------------

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)