Návrh na vydanie územného rozhodnutia: EPERIA, Prešov, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Rusínska cesta.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

11.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
l"rr.11.U~.l.JVyvesenédňa_
.
•~.M:dň~_
inžiniersk
a
,projektová,poradenská
aobchodnáspoločnosť
POLsr.o.
OŠICE_l.·...-,-,_,Tlf'telJfax:05516220269,055J6220278
M
E
STOPREŠOVMestskýúradvPrešove
e
rS
I
Il
.pil
u
:lRegilIr.Dlam;
1I~_-~lnak8lehatlMestoPrešov
D
o
l
lo
:O5-04-2019ulDllnla:StavebnýúradiJarkova26
PIRohy
:
IVybaVIlie:08001PrešovIEvidencn6!íslodošleípošty:CJ'ľ9D:;/dV/7-
Našaznačka:45/2019/137/18-WáE`JI]\RM29VO&F\VZKPW]b(1(-.-)0/)
MU
IQ
T
2^
\VZKPW]I3MV[
W
SM
&
ZSE;WjQKQIKPLhI(-&(,&*()1
STAVBA:EPERIA,Prešov,ul.ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Rusínskacesta
VEC:Návrhnavydanieúzemnéhorozhodnutia.
EaU`ZTMabSWVIČ.50/1976Zb.§35ods.1zákonaoúzemnomplánovaníastavebnomporiadkua§3
vyh
l
á
š
kyČ.453/2000Zb.vzneníneskoršíchpredpisovpodávamenávrhnavydanieúzemnéhorozhodnutia,
p
r
estavbu:
"8@8A94$@YMjW]$\T&4YUbLVMPWOMVMYbTI<\L]dSIZ]WJWL\$A\ZdVZSIKMZ[I"
]WJRMS[W]MRZSTILJM2
B?01Obchodno-zábavnécentrumhlavnýobjekt-II.etapa
SO02Prípravaúzemia-II.etapa
SO03Komunikácieaspevnenéplochyvareáli-II.etapa
SO03.1Vnútroareálovékomunikácieaplochy-II.etapa
SO03.2Svetelnésignalizačnézariadenie-zásobovacídvor-II.etapa
SO03.4Mlátovýzdruženýcyklochodník-II.etapa
SO04Areálovývodovod-II.etapa
SO05Areálovákanalizácia-II.etapa
SO07STLareálovýrozvodplynu-II.etapa
SO09Areálovéosvetlenie-II.etapa
SO11Sadovéúpravy-II.etapa
SO15Náhradnýzdroj-II.etapa
;lQILWZ[QXWZS`[\RMUMVIZTMLW]VceLIRMILWSTIL`2
T&=MVWIILYMZIVI]YPW]I[MT#I2
EBEKWVZ\T[QVOI&Z&$ZWZdLTWU;IYTW]MZSb34,84104Bratislava
vzastúpeníENTOspol.sr.o.Košice,sosídlomJesenského6,04001Košice
99&7Y\PIZ[Y\gVfXWXQZZ[I]J`2
Spolo
čn
o
s
ťjezapísanávObchodnomregistriOkresnéhosúduKošice1.,odd.:Sro,vložkačíslo1778/V
Tel.
:(055)6220269,6220345Bankovéspojenie:VÚBKošice-mesto,Č.Ú.:70209512/0200
E
-mail:ento@entoke.skIBAN:SK3802000000000070209512,BIe:SUBASKBX
IČDPHSK2020502308IČO31656552DIČ2020502308


Zámeromjerozšírenieexistujúcejstavbyl.etapyOCEPERIA.Druháetapabudenadväzovaťna
severovýchodnejstranel.etapypozdlžriekySekčov.
NavrhovanýobjektprístavbyobchodnéhocentraEPERIAII.etapamá2nadzemnépodlažiasustúpeným3
nadzemnýmpodlažímagarážovanieaparkovaniebuderiešenévrámcijehopozemku.
StavebnýobjektII.etapyjeprístavbaexistujúcehoobjektul.etapyajetosamostatnýstavebnýobjekt,
PredmetomprojektovejdokumentáciejedostavbanovejčastiobchodnéhocentraEperiaII.Vychádzasazo
stavebnejčastitohotoprojektu.Objektnadväzujenaexistujúciobjektobchodnéhocentraspodzemným
parkoviskom
.Objektmá4nadzemnépodlažiaajednopodzemné,ktoréslúžiakoparkovisko.Podzemné
podlažiejenavrhnutéakočiernavaňa.3.a4.nadzemnépodlažiasúuskočené.Novýobjektjeuvažovaný
akojedendilatačnýcelokorozmerochcca.91x68m.Nosnákonštrukciajenavrhnutásohľadom
naarchitektonickéadispozičnériešenie,funkčnúnáplň,ekonomikucelejstavby,staticképožiadavky
avýrobnútechnológiu.Stavbasabuderealizovaťzaprevádzkysúčasnéhoobchodnéhocentra,pretozásahy
dostávajúcejčastibudúobmedzenéibananajnevyhnutejšie.Postupaorganizáciavýstavbybudútomuto
prispôsobené.Vnadzemnýchpodlažiachsúnavrhnutépriestorynájomnýchobchodnýchjednotiek,
komunikačnýchpasáží,ajednotkypreobčerstvenie.ObjektII.etapybudemaťzásobovacídvorzozápadnej
strany,ktorýbudedopravnenapojenýnazásobovacídvorl.etapyexistujúcoukomunikáciou.
ObjektII.etapybudenapojenýnaexistujúceareálovérozvodyvodyakanalizácie,silnoprúdovérozvody
aNNrozvody,areálovýrozvodplynu,ktorébolirealizovanévrámcil.etapyskapacitoupotrebnouajpre
budúcuII.etapuatedasúpostačujúce.
Napozemkuurčenomkvýstavbesanenachádzajúžiadneexistujúceobjektyanižiadneporasty,ktoréby
bolopotrebnéchrániť.
UI_QUbTVI]fjSIPTI]VMRgIZ[QWJRMS[\p),$+/(UWL±O,OOO=242,20m.n.m.
maximálnavýškaatikyčastikín+25,500mod±O,OOO=242,20m.n.m.
výškakomínov+27,000m
@WgM[XIYSW]IKdKPUQMZ[
@WgM[XIYSW]IKdKPUQMZ[TMV]YbUKQ99&M[IX`2)..UQMZ[])&X&X&na[WPW0X&U&QUWJQTo
++UQMZ[]WVSIRjdKPZ[b[d]abZWJW]IKWUL]WYM
5TQljQMQVNW]Qv@7
99
9
&=QMZ[WZ[I]J`2
raMUQMRMZegIZkW\QV[YI]QTbV\UMZ[I@YMjW]$WSYMZ@YMjW]$ZdLTQZSWBMSgW]&B[I]MJVfXWaMUWS\YgMVfXYM
XTbVW]IVe]fZ[I]J\WJKPWLVcPWKMV[YIZIVIKPbLaI]M_QZ[\ReKMRSWUMYgVMRatVM$UMLaQM_QZ[\ReKQUQ
XYM]bLaSIUQ<QLTI;I\NTIVL$TMUW]IVMR\TQKIUQ4YUbLVMPWOMVMYbTI<\L]dSIB]WJWL\IA\ZdVZSW\&
@WaMUS`$VIS[WYfKPZIXTbV\RM]fZ[I]JIZIVIKPbLaI]SI[IZ[YbTVWUeaMUdo@YMjW]VIXWaMUSWKP
XIYKMTVfKPgdZMT;>%614823/221,148~3/273,14823/53,14823/209,14823/~16';148Z3/26l14823/2~/ 
14823/259
~
14823/266
)
14823/275
)
14823/269 I-..7 J--~
I
V.Vlastníckeprávakpozemkom:
NavrhovanástavbajelokalizovanánapozemkochvovlastníctveVSVconsultinga.s.Súvedenénaliste
vlastníctvaČ.13755,
V.Plošnéaobjemovéúdaje:
Celkováplochastavebnéhopozemku
ZastavanáplochaEPERIAl.etapa
ZastavanáplochaEPERIAII.etapa
ZastavanáplochaSPOLU/((+(U*
).100U*
.+.,U*
*++-*U*
Spo
l
o
č
nos
ťjezapísanávObchodnomregistriOkresnéhosúduKošice1.,odd.:Sro,vložkačíslo1778N 
T
e
l
.
:(055)6220269,6220345Bankovéspojenie:VÚBKošice-mesto,č.ú.:70209512/0200
E-ma
il
:ento@entoke.skIBAN:SK3802000000000070209512,BIC:SUBASKBX
IČDPHSK2020502308IČO31656552mč2020502308


Obostava
n
ýobjemobjektuEPERIAl.etapa
Obos
t
ava
nýobjemobjektuEPERIAII.etapa
Obos
t
a
v
anýobjemSPOLU221652m3
1316
4
5m3
35
3
297m2
VI
.Správnypoplatok:prevodnýpríkaz
BXWaLYI]WU
~1",il""'r;!i(11íliŽ!NHRSKA,I'HOJl!KTOV'\
Il
ľ
,
~.
ľ
l"t~~!\·"::··'.;;!;;JSK~AO!l('I!ODNÁJ'\ii11\'t';l!••.•1o••••-...~,,
s
p
ol
.~r.o.S?OLGČNost
KOŠ
I
C
E--'11
!·l l. (." !
In
g
/
Sta
n
i
s
l
avČÄ JA 
konatel
'spoločriosti!
Prílohy:Projektovádokumentácia
LV,KM
Stanoviskádotknutýchorgánov
Sp
o
l
o
čnosťjezapísanávObchodnomregistriOkresnéhosúduKošice1.,odd.:Sro,vložkačíslo177SN
Te
l.:(055)6220269,6220345Bankovéspojenie:VÚBKošice-mesto,č.ú.:70209512/0200
E
-
ma
i
l
:ento@entoke.skIBAN:SK3802000000000070209512,BIe:SUBASKBX
IČDPHSK2020502308IČO31656552DIČ2020502308


Úradný záznam: 
Návrhnavydanieúzemnéhorozhodnutiapreumiestneniestavby"EPERIA II. etapa 
ul. Arm. generála Ludvíka Svobodu Prešov", ktorábudeumiestnenánapozemkuparc.č.
KN-C14823/53,14823/209,14823/216,14823/221,14823/229,14823/259,14823/266,
14823/267,14823/269,14823/273,14823/275k.ú.Prešovbolvyvesenýnaúradnej
tabuliMestaPrešovazverejnenýnaelektronickejúradnejtabuliMestaPrešovna
internetovejstránkewww.presov.sk11.OI..l],)
dňa.
@d^ZQWJ^_MJWRNg`NVWeQXZX`QXMW]\RJYZN]VRN[\WNWRN[\J^K_"EPERIA II. etapa 
ul. Arm. generála Ludvíka Svobodu Prešov", ktorábudeumiestnenánapozemkuparc.č.
KN-C14823/53,14823/209,14823/216,14823/221,14823/229,14823/259,14823/266,
14823/267,14823/269,14823/273,14823/275k.ú.Prešovbolzvesenýzúradnejtabule
MestaPrešovastiahnutýzúradnejelektronickejtabuleMestaPrešovnainternetovej
stránkewww.presov.sk
MwJ(
BNiRJ\TJJYXMYR[

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)