Stavebné povolenie: " Obnova nákupného centra Centrál ".

Stavebné povolenie

30.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        .. 
:i~. o~. zrr· 
Vyvesené dňa----------~ 
OBEC ĽUBOTICE 
~ve~Pn~ ciHR -----------
stavebný úrad 
So sídlom 
Československých letcov 2 PSČ 080 06 
Číslo: SÚ/12296/2018-Sf/218 V 
Prešove dňa: 13.03.2019 
Vec: 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Obnova nákupného centra Centrál" súp. č. 
4693 na pozemkoch parc. č.: KN-C 8398 k. ú. Prešov, pre stavebníka-Mestom Prešov v. z. 
MsÚ Prešov, Odborom strategického rozvoja, oddelením investičnej činnosti 
Stavebné povolenie 
Verejná vyhláška 
V súlade s 
§ 119 odst. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v Prešove, odbor štátnej 
stavebnej správy, pod 
č. 2011-49/100-2 zo dňa 13. l. 2011 určil Obec Ľubotice, ako príslušný 
stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých je Mesto 
Prešov stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. 
Na základe žiadosti Mesta Prešov -MsÚ Prešov, odbor strategického rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti zo dňa 06.08.2018 stavebný úrad prerokoval podanú žiadosť stavebníka 
podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v stavebnom konaní a po posúdení a preskúmaní žiadosti 
o stavebné povolenie 
podľa § 62 stavebného zákona rozhodol takto: 
Žiadateľovi Mestu Prešov-MsÚ Prešov, odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej 
činnosti sa podľa § 66 stavebného zákona 
povoľuje 
stavba: " Obnova 
nákupného centra Centrál " súp. č. 4693 na pozemku parc. č.: KN-C 
8398 
k. ú. Prešov. 
Predmetom stavebného povolenia je: 
Zateplenie strešnej konštrukcie, zateplenie obvodových stien, výmena drevených okien za 
plastové zasklené trojsklom, výmena 
oceľových výkladov a dverí za plastové zasklené 
trojsklom, výmena 
veľkej oceľovej zasklenej steny v 
2. NP za hliníkovú stenu zasklenú 
trojsklom, úprava výšok zábradlí pridaním 
oceľového profilu, vymeniť na vonkajšom 
schodisku poškodené nastupnice a podesty, nové podlahy 
na balkóne a zásobovacej 
rampe. 
-Búracie práce odstránenie poškodených brizolitových omietok 
na fasáde v rozsahu max. 
30% odstránenie travertínových obklad ov na stlpoch a stenách, demontáž oplechovania 
atiky a odstránenie hydroizolácie na atike žľabu na streche a odpadovej rúry trapézového 
plechu 
na prístrešku nad zásobovacou rampou. 
-Fasáda nákupného centra bude kompletne zateplená doskami z minerálnej vlny na 
základe teplotechnického 
výpočtu mimo stlpov a stien, kde je travertínový obklad a v 2. 
NP mozaika na fasáde.Zateplenie fasády je navrhované kontaktným zatepľovaním 
2 
systémom s použitím tepelnej izolácie dosiek z minerálnej vlny hr. 160 mm, z vonkajšej 
strany 
atiky 
hr. l OO mm, zo strany strechy extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm. 
-Zateplenie strešného 
plášťa je navrhované polystyrénových dosiek EPS S Stabil hr. 
250 mm pri žľabe, kde sú osadené strešné vtoky. Od žľabu smerom k atikám je 
navrhovaný spád min. 2% (rieši pôdorys strechy). Skladba strešnej konštrukcie: nad 
existujúcim strešným 
plášťom s hydroizoláciou z asfaltovaných pásov a strešnej fólie na 
báze 
PVC lepiť nové polystyrénové dosky k existujúcej hydroizolácii. Nové polystyrénové 
dosky navzájom 
lepiť. 
-Zvýšenie výšky atík -nad existujúce atiky nadmurovať jednu pórobetónovú tvárnicu 
šírky 
250 mm a výšky 250 mm, betónový veniec v spáde výšky 110-120 mm+ oceľová 
kari sieť 6x l OO mm, extrudovaný polystyrén hr. 50 mm a OSB doska hr. 25 mm. 
-Výplne otvorov v obvodovom plášti tvoria nové plastové steny s jednokrídlovými alebo 
dvojkrídlovými dverami otváranými a okná zasklené 
izolačným trojskom. V plastových 
stenách a dverách sú v hornej plné výplne bez zasklenia (prestupy 
klimatizačných 
jednotiek, ventilátory). Na severnej strane objektu bude nová hliníková zasklená stena s 
izolačným trojsklom, dvojkrídlovými dverami a sklápacími oknami (fitness). V l. NP 
hliníkové dvere plné. 
-Podlaha na balkóne (fitness) 
je navrhovaná v hr. 85-100 mm v spáde k zábradliu 
s 
nášľapnou vrstvou z dlaždíc z umelého kameňa hr. 8 mm lepených flexibilným tmelom 
hr. 4 mm, hydroizolácie z tekutej cementovej pružnej hmoty hr. 2 mm a betónovej vrstvy 
v spáde z betónu C 16/20. Podlaha na nakladacej rampe v átriu 
je navrhovaná hr. 40 mm z 
cementového lôžka 
hr. 20 mm a nášľapnej vrstvy z terazzových dlaždíc 300x300 mm hr. 
20 mm, okolo steny soklík v. 100 mm z umelého kameňa. 
Stavba sa budú realizovať podľa predloženej a tunajším stavebným úradom súčasne overenej 
projektovej dokumentácie, ktorú vyhotovil 
Slovak Medical Company s.r.o., Duchnovičovo 
nám. l, 08001 Prešov. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
Pre uskutočnenie pozemnej stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavbu treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
2. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu zhotoviteľa 
stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
3. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 ods. 
2 písm. h) stavebného zákona. 
4. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
5. Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická alebo fyzická osoba oprávnená na 
vykonávanie prác 
podľa § 44 ods. l stavebného zákona. 
6. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
7. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
8. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú spôsobilosť podľa§ 43g stavebného zákona. 
3 
9. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, 
chodníkov a podobne sa zakazuje. 
10. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí 
byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v zmysle § 66 
ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
ll. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo k spôsobeniu 
škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
12. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., príslušné technické 
normy, 
bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
13. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
510/200 l Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 
predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a 
osôb na stavenisku. 
14. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 stavebného zákona, oznámiť 
Krajskému pamiatkovému úradu v Prešove každý archeologický nález a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
15. Pred začatím výkopových prác si stavebník včas zabezpečí presné vytýčenie trás 
u jednotlivých správcov sietí ako 
aj orgánov a organizácií, ktoré hája záujmy spoločnosti podľa 
osobitných predpisov, aby nedošlo k ich poškodeniu; pri súbehu a križovaní dodrží STN 73 
6005. 
16. Prípadné práce v ochranných pásmach PIS tieto realizovať po prizvaní a dohodnutí postupu 
prác s ich 
prevádzkovateľmi; v ochranných pásmach výkopy vykonávať iba ručne; po obnažení 
podzemných vedení 
je nutné tieto zaistiť proti previsu a urobiť opatrenia proti ich možnému 
poškodeniu, 
17. Križovanie s podzemnými a nadzemnými inžinierskymi sieťami a ich súbehy budú riešené. 
v súlade s priestorovou normou 
STN 736005. V ich ochranných pásmach sa bude pracovať za 
dozoru a 
podľa podmienok jednotlivých správcov sietí. 
18. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením, 
19. Stavebník je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
20. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších predpisov ( 
§ 
35 ods. l ) 
21. 
Pri realizácií stavby nedôjde k výrubu stromov a kro vi tých porastov. V blízkosti existujúcich 
stromov a drevín budú zemné práce vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu 
koreňovej sústavy 
drevín -
ručným výkopom a pretláčaním. Investor stavby zabezpečí navrátenie narušenej časti 
prírody do pôvodného stavu. 
22. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad 
povoliť podľa § 68 stavebného zákona, 
len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
23. 
V prípade vzniku odpadu pri realizácii stavby, stavebník zabezpečí jeho patričnú likvidáciu 
v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, Vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z., a Vyhlášky 
MŽP č. 366/2015 Z. z. v súlade s VZN Mesta Prešov, 
24. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom; výkopy na pozemných komunikáciách a na verejných priestranstvách sa musia 
primerane 
vybaviť dostatočné bezpečnými a kapacitne vyhovujúcimi priechodmi a musia sa 
označiť, 
25. Stavebník zabezpečí pred zahájením prác vybavenie staveniska prenosovým dopravným 
značením, ktoré odsúhlasí s Krajským riaditeľstvom PZ-KDI v Prešove, 
4 
26. Pri uskutočňovaní výstavby bude stavebník rešpektovať ochranné pásma jestvujúcich sietí 
a stavbu bude 
uskutočňovať tak, aby nebola ohrozená ani obmedzená prevádzka vlastníkov 
a 
prevádzkovateľov jestvujúcich sietí a zariadení, 
27. Stavenisko musí 
byť zabezpečené v súlade s§ 13 vyhlášky MŽP SR č. 532 l 2002 Z. z., 
28. Stavebník pri nájdení nezakresleného kábla alebo iného zariadenia kábla bude bezodkladne 
informovať štátnu inšpekciu telekomunikácií alebo prevádzkovateľa zariadenia; práce zastaví a 
urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
29. Stavebník 
je povinný v prípade realizácie prác na nehnuteľnostiach vo vlastníctve fyzických 
alebo právnických osôb pred vstupom na 
nehnuteľnosť vopred prejednať, min. 15 dní vstup 
na 
nehnuteľnosť ako aj podmienky vstupu a realizácie s vlastníkom nehnuteľností, 
30. Stavebník je povinný dbať, aby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb a aby 
pri vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno 
zabrániť, 
31. Po skončení prác na výstavbe je stavebník povinný uviesť pozemok a stavbu do 
pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníkovi náhradu 
podľa všeobecných predpisov o náhrade škody. O prípadnej náhrade škody je kompetentný 
rozhodnúť súd, ak nedôjde k dohode podľa občianskoprávnych predpisov, 
32. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť stavebného povolenia na tunajšom 
stavebnom úrade po uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
33. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
34. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok"). 
Stavba 
sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 
návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. Stavebník je povinný 
ku kolaudácií pozemnej stavby 
doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov 
použitých na stavbe, geometrický plán na 
porealizačné zameranie stavby a normalizované 
hodnotenie energetickej hospodárnosti budov. 
Námietky 
účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
Odôvodnenie. 
Žiadateľ Mesto Prešov-MsÚ Prešov, odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej 
činnosti podalo dňa 06.08.2018 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného 
povolenia pre stavbu: "Obnova nákupného centra 
Centrál" súp. č. 4693 na pozemku parc. č.: 
KN-C 8398 k. ú. Prešov. 
Stavebný úrad na základe uvedenej žiadosti v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 oznámil dňa 
07.09.2018 všetkým účastníkom stavebného konania začatie konania verejnou vyhláškou a pozval 
ich na ústne pojednávanie spojené s miestným 
zisťovaním na deň 02.10.2018. Verejna vyhláška 
ktorou sa oznámilo 
začatie stavebného konaia bola vyvesená na úradnej tabuly mesta Prešov a Obe 
Ľubotice od 07.09.2018 do 24.09.2018 .. 
Stavebný úrad na ústnom pojednávaní dňa 02.10.2018 preskúmal žiadosť stavebníka a všetky 
doklady rozhodnutia a prejednal 
ju so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania. Zistil pritom, 
že navrhovaná stavba 
spÍňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu podľa § 47 stavebného 
zákona. 
K navrhovanej stavbe sa vyjadrili tieto dotknuté orgány: 
5 
• Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo svojom záväznom vyjadrení č. 
ORHZ-P01-1112-001/2018 zo dňa 27.07.2018 súhlasil s vydaním stavebného povolenia 
bez pripomienok. 
• Mesto Prešov-odbor hlavného architekta mesta vo svojom záväznom vyjadrení č. OHAM 
12108/2018 
zo dňa 31.08.2018 súhlasil s vydaním stavebného povolenia 
• Mesto Prešov -odbor správy mestského majetku vo svojom záväznom vyjadrení č. 
OSMM/12167/2018 zo dňa 04.09.2018 súhlasil s vydaním stavebného povolenia bez 
pripomienok. 
Stavebník preukázal vlastnícky 
vzťah k stavbe súp. č. 4693 na základe L V 6492. Námietky 
dotknutých orgánov štátnej správy neboli vznesené. Pripomienky boli skoordinované a zahrnuté 
do 
podmienkovej časti stavebného povolenia. Povolením predmetnej stavby nedôjde k ohrozeniu 
verejného záujmu, ochrany práv a oprávnených záujmov 
účastníkov konania, záujmov 
starostlivosti o životné prostredie, 
bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch 
oslobodené od zaplatenia správneho poplatku. 
Tunajší stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ Mesto Prešov-MsÚ Prešov, odbor 
strategického rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti splnil všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
v súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou vyhláškou. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu s projektovou 
dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej 
tabuli a zverejnená 
na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, obce Ľubotice, ktorá sa nachádza 
na stránke www.presov.sk, lubotice.sk Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Obec Ľubotice -stavebný úrad, 
Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
Rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
6 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu 
" Obnova 
nákupného centra Centrál " bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Úradný záznam Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu 
" 
Obnova 
nákupného centra Centrál " bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov 
(www. presov.sk) 
Dňa ..................................... . 
Pečiatka a podpis 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)