Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia: "Polyfunkčný bytový dom ", na ulici Nábrežnej.

Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného rozhodnutia

30.04.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ,~ u. o~ z· ,, 
Jyvesené dňa __ ...;;.;..;;;..;.;..· ..;.;.;~" ·-----
v 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SÚ/7053/109437/2019-Sf/101 V Prešove dňa: 29.05.2019 
Oznámenie o novom prejednaní návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia a pozvanie na ústne pojednávanie 
( verejná vyhláška ) 
Navrhovateľ -spoločnosť IGOLAS, s.r.o. Sázavského S, 08001 Prešov zastúpená 
Ateliérom 
ASKO B&G s.r.o., Baštová 45/B, 08001 Prešov podala dňa 23.03.2018 návrh na 
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "Polyfunkčný bytový dom", na ulici Nábrežnej, 
na pozemku parc. 
č. KN-C 8429/35 a KN-C 842911 k.ú Prešov. Po prejednaní návrhu Mesto 
Prešov-stavebný úrad vydal rozhodnutie o umiestení stavby č. SÚ/5187/2018-Sf/77 zo dňa 
02.10.2018. Predmetné rozhodnutie bolo zrušené a vrátené na nové prejednanie rozhodnutím Okresného úradu v Prešove, odboru výstavby a bytovej politiky č. OU-PO-OVBP2-
2019/5438/9457/ŠSS-DS 
zo dňa 25.01.2019. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej v texte stavebný 
zákon), 
podľa§ 26 odst. l) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a v súlade s § 36 ods. 4) 
stavebného zákona oznamuje nové prejednanie návrhu na umiestnenie stavby: "Polyfunkčný 
bytový dom ", na ulici Nábrežnej všetkým účastníkom konania v rozsahu nasledovných 
stavebných objektov: 
• SO O l Polyfunkčný bytový dom 
• SO 02 Vodovodná prípojka 
• SO 03 Kanalizačná prípojka 
• SO 04.1 NN el. prípojka 
• SO 04.2 Odberné elektrické zariadenie 
• SO 05 Plynová prípojka 
• SO 06 Parkovisko a komunikácie 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad 
nariaďuje v súlade s § 36 odst.1 stavebného 
zákona ústne konanie spojené s miestnym 
zisťovaním, ktoré sa bude 
konať. Dňa 31.05.2019 o 09.00 hod 
so stretnutím na: Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkova č. 26, v zasadacej miestnosti na 
l.poschodií, miestnost' č. 217. 
Do podkladov 
na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby je možné nahliadnuť pred 
stanoveným termínom ústneho jednania 
na MsÚ v Prešove -stavebnom úrade, na Jarkovej ulici 26, 2. poschodie, kancelária č. 306, na základe vopred dohodnutého termínu je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať na tel. číslo 051/3100 533. 
Podľa § 36 odst. l stavebného zákona účastníci územného konania môžu svoje námietky a 
pripomienky k predloženému návrhu 
uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne 
neprihliadne. 
Upozorňuje tiež účastníkov konania, že stavebný úrad podľa § 42 odst. 4 stavebného 
zákona v odvolacom konaní nebude 
prihliadať na námietky a pripomienky, ktoré neboli 
uplatnené v 
prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť a tiež na 
možnosť účastníkov konania dať sa zastupovať v konaní zástupcom na základe písomného 
splnomocnenia predloženého pred 
začiatkom tohto ústneho pojednávania. 
Stavebný úrad v súlade s § 
33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok) 
umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť 
k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. 
Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas je 
povinný požiadať stavebný úrad o primerané predÍženie lehoty. 
Ak dotknutý orgán štátnej správy, ktorý bol vyrozumený o 
začatí územného konania 
neoznámi v predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, stavebný úrad bude 
mať 
za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
R~ŠO 
snw :eNÝ úRA.J 
Hlavná 73, 080 01 Pre.;ov 
-1<;_ 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje nové prejednanie návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní a podľa § 36 odst.4) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov a zverejnená na internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje nové prejednanie návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia pre stavbu: 
"Polyfunkčný bytový dom", na ulici Nábrežnej, bola vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta 
Prešov 
Dňa ... 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje nové prejednanie návrhu na vydanie územného 
rozhodnutia pre stavbu: 
"Polyfunkčný bytový dom ", na ulici Nábrežnej, bola zvesená 
z úradnej tabule Mesta 
Prešov 
Dňa ................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: JUDr. Štefko e-mail: miroslav.stefko@presov.sk ~ 051/3100533 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)