Rozhodnutie o využívaní územia: "Úprava plôch Ul. Federátov 8-16, Ul. Smreková s prepojením na Ul. Višňovú".

Rozhodnutie o využívaní územia

24.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 4. 04. 2018 
vyvesené dňa _________ _ 
Obec Ľubotice 
Zvesené dňa----------
so sídlom Čsl. letcov č. 2 Ľubotice PSČ 080 06 
Číslo spisu: SÚ-S/2545/2018-
Fa V Prešove dňa : 20.04.2018 
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE 
Rozhodnutie o využívaní územia 
oznámené 
podl'a § 
42 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon"), v znení jeho noviel 
Navrhovateľ : 
adresa 
navrhovateľa : 
verejnou vyhláškou 
Mesto Prešov v zastúpení MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, 
oddelenie 
investične.i činnosti 
Ul. Jarková č. 24, Prešov 
(ďalej v texte len "navrhovate!"') podal dňa 13.04.2017 návrh na vydanie rozhodnutia 
o využívaní územia 
na: 
Úprava plôch Ul. Federátov 8-16, Ul. Smreková s prepojením 
na Ul. Višňovú 
na pozemkoch parc. č. KN C 14424, KN C 14551/1, KN C 14528, KN C 14516, 
KN C 14551/3 
v katastrálnom území : Prešov 
Pozemky parc. č. KN C 14424, KN C 14551/1, KN C 14528, KN C 14516, KN C 
14551/3 
katastrálne územie Prešov sú vo vlastníctve Mesta Prešov so sídlom Ul. Hlavná 73, 
080 O l Prešov -výpis z L V č. 6492. 
Obec Ľubotice, ako určený príslušný stavebný úrad podľa§ 119 ods. 3 stavebného zákona 
Krajským úradom v 
Prešove, 
odborom štátnej stavebnej správyzo dňa 13.01.2011, pod č. 
20011-491100-2 pre navrhovateľa, ktorým je mesto Prešov posúdil predložený návrh podľa § 
37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39b 
stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
Rozhodnutie o využívaní územia pre: 
"Úprava plôch Ul. Federátov 8-16, Ul. Smreková s prepojením na Ul. Višňovú" 
"Úprava plôch Ul. Federátov 8-16,Ul. Smreková s prepojením na Ul. Višňovú", sa 
bude 
realizovať na pozemkoch podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KNC 14424, KN C 
14551/1, KN C 14528, KN C 14516, KN C 14551/3 katastrálne územie Prešov, ako je 
zakreslené v situácii ( č.prílohy 2 -12.2016), ktorú v mierke M=1 :250 vypracoval Ing. 
František Tomko -autorizovaný stavebný inžinier, Komplexné architektonické a inžinierske 
služby, a ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
2 
Pre využitie územia a umiestnenie sa určujú tieto podmienky : 
l. 
Umiestňovaná stavba pozostáva z: 
-Vozovky -konštrukčné vrstvy: 
-asfaltový betón AC 
ll Oli 
-postrek spojovací PS, EK, STN 736129 
-asfaltový betón AC 
16 LII 
-štrkodrvina ŠD, 31,5GC STN 
73 6126 
-Parkoviska-
konštrukčné vrstvy: 
-vegetačné tvárnice 600/400/80 
-drvené kamenivo fr. 4-8 mm 
-štrk o drvina ŠD 31 ,5 GC 
stojiská budú 
vyznačené červenou betónovou dlažbou 2001100180 mm 
-Doplnenie chodníka na konci Ul. Federátov-konštrukčné vrstvy: 
-asfaltový betón AC8 
OU 
-podkladový betón C 12115 
-štrk o drvina ŠD 31 ,5 GC 
-Plocha pre kontajnery -konštrukčné vrstvy: 
-betónová dlažba 
200/100180 
-drvené kamenivo fr. 4-8 mm 
-štrk o drvina ŠD 31 ,5 GC 
-Chodník ku kontajnerom -konštrukčné vrstvy: 
-betónová dlažba 
2001100180 
-drvebé kamenivo fr. 4-8 mm 
-štrkodrvina ŠD 31, 5 GC 
40mm 
40mm 
270mm 
80mm 
30mm 
240mm 
40mm 
150mm 
100 mm 
80mm 
30mm 
240mm 
80mm 
30mm 
240 
mm 
Ovodnenie vozovky a parkovísk sa uvažuje vsakovaním cez 
vegetačné tvárnice. 
2. Účelom stavby je vybudovanie parkoviska-celkovo 18 kolmých parkovacích stojísk l o 
rozmeroch 
4,80 x 2,40 ml na voľnej ploche zelene pri bytovom dome na Ul. Smreková. 
3. Z 
hľadiska územia je možné charakterizovať pozemky ako mierne zvlnené /územie 
medzi ulicami Federátov, Smreková a 
Višňová/. 
4. Dopravné pripojenie novonavrhovanej prístupovej účelovej komunikácie na pozemku 
parc. 
c. KN C 14551/1, k. ú. Prešov bude na miestnu komunikáciu na Višľiovej ulici a na 
pozemku KN C 14424, k.ú. Prešov na ulici Federátov. 
5. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočľiovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., 
príslušné technické normy, ochranné pásma, 
bezpečnostné predpisy a návody výrobcu 
stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
6. Stavbu treba ukončiť najneskôr do 6 mesiacov odo dľia začatia výstavby. 
7. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle§ 66 
ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
8. Navrhovateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". 
Na štítku musí byt' uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil 
v zmysle § 
66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
9. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
navrhovateľ najneskôr do 15 dní povim1ý oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
3 
l 
O. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
ll. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovateľ od prvého dňa prípravných prác 
až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
12. Na uskutoči'í.ovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného 
zákona. 
13. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
14. Pracovné či1mosti, ktoré súvisia s uskutoči'í.ovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre 
oclu·anu záujmov spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle 
§ 45 stavebného zákona. 
15. Pri uskutoči'í.ovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
369/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
a predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a teclmických zariadení, dbať na ochranu 
z
dravia a osôb na stavenisku. 
16. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 
12 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovateľ je povinný počas stavebných prác 
zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. Toto je potrebné počas realizácie 
stavby 
oplotiť. 
17. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný písomnou formou 
zaistiť si u príslušných správcov sieti teclmického vybavenia územia ich priebeh, aby 
nedošlo k ich prípadnému poškodeniu. 
18. Navrhovateľ je . povinný dodržať oclu·anné pásma všetkých inžinierských sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak 
je to 
nevylmuté 
je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť v 
súlade s pokynmi správcu pred poškodením. 
19. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkoch a podobne sa zakazuje. 
20. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných 
nehnuteľnosti a aby nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovateľ realizáciou 
stavebných prác a ich dôsledkami nesmie nadmerne 
obťažovať okolie, resp. čo najmenej 
rušiť užívanie susedných pozemkov. 
21. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť 
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevylmutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
22. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je navrhovateľ povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. Počas 
stavebných prác a po skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. 
divokých skládok. 
23. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
24. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a 
to na žiadosť stavebníka. 
4 
25. Ak sa so stavebnými prácami 
nezačne do dvoch rokov odo dľía nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia, toto stráca 
platnosť podľa § 40 ods. l stavebného 
zákona. 
26. So stavbou sa nesmie 
začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
Osobitné podmienky: 
Stavebník pri realizácii zemných prac odstráni dreviny /5 ks/ v súlade s Rozhodnutím
vydaným súhlasom 
na výrub drevín pod č. OD a ŽP/1938/2017, zo dľía 5.5.2017 Obcou 
Lemešany. 
Východoslovenká vodárenská 
spoločnosť, a.s. závod Prešov určila vo vyjadrení pod 
č. 32544/2017/0 zo dľia 19.04.2017 opatrenia pre navrhovateľa v predmetnej veci. 
SPP-distribúcia, a.s. určila vo vyjadrení pod č. TD/NS/0169/2017/Ve zo dľía 27.4.2017 
opatrenia pre 
navrhovateľa v predmetnej veci. 
Spravbytkomfort, 
a. s. Prešov /na ústnom pojednávaní dľia 17.4.2018/ určil: 
V záujmovej oblasti sa nachádzajú naše PIS.Pred započatím prác je potrebné ich vytýčiť. 
O.S.V.O. comp. a.s., l 0860/06/2017/GK, zo dľia 08.06.2017/ určil: 
Pri realizácii stavby stavebník doplní osvetlenie novej parkovacej plochy a zabezpečí ochranu 
jestvujúcich káblových vedení verejného osvetlenia. 
V prípade realizácie zemných prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred zahájením 
zemných prác potrebné 
požiadať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia /p. Goryl Karol, 
093 608 304/ na základe samostatnej objednávky. V prípade odkrytia kábelového vedenia 
v našej správe požadujeme, aby sme pri jeho spätnom uložení 
do chráničky a označením 
výstražnou fóliou. 
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4) stavebného zákona upúšt'a od 
vydania povolenia terénnych úprav. 
Navrhovaná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na 
podaný písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. 
Navrhovateľ je povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov 
a materiálov použitých na stavbe a geometrický plán 
na porealizačné zameranie stavby. 
Účastníci konania nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Opatrenia dotknutých 
orgánov boli zahrnuté do výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Na toto rozhodnutie v súlade 
so zákonom NR SR č. 14511995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel 
podľa § 4 ods. l písm. a) sa vzťahuje oslobodenie od 
správnych poplatkov-stavebníkom 
je mesto. 
5 
Odôvodnenie. 
Navrhovateľ podal dňa 13.04.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o využívaní 
územia: 
"Úprava plôch Ul. Federátov 8-16, Ul. Smreková s prepojením na Ul. Višňovú", 
na pozemkoch parc. č. KN C 14424, KN C 14551/1, KN C 14428, KN C 14516 a KN C 
14551/3 
katastlálne územie Prešov. 
Uvedeným dňom sa začalo územné konanie o využití územia. 
Podaný návrh vedený na stavebnom úrade po č. SÚ-S/2545/2017 neobsahoval 
požadované náležitosti 
určené §3 Vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z.z., ktoré navrhovateľ 
postupne doplnil a nedostatky podania odstránil ku dňu 08.03.2018. 
Stavebný úrad oznámil podľa§ 36 stavebného zákona dňa 12.03.2018 začatie územného 
konania o využití územia verejnou vyhláškou všetkým známym 
účastníkom konania a 
dotlmutým orgánom štátnej správy a 
dňa 17.04.2018 vykonal ústne konanie spojené s 
miestnym 
zisťovaním. 
Na ústnom pojednávaní /dňa 17.04.2018/ vyjadrila súhlas v predmetnej veci spoločnosť 
Spravbytkomfort, a.s. Prešov a zároveň uviedla opatrenie -opatrenie je zapracované 
v podmienkovej 
časti /v osobitných podmienkach/ rozhodnutia. 
Účastníci konania nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Opatrenia dotkmutých 
orgánov boli zahrnuté 
do výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že navrhovate!' 
spÍňa všetky podmienky pre vydanie 
rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 
Poučenie: 
Pod>a§ 42 ods. 3 stavebného zákona má toto rozhodnutie odkladný účinok. 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
so situáciou stavby vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správneho poriadku 
po dobu 
15 kalendárnych dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli 
Mesta 
Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk. a Obce Ľubotice, aj na jej stránke 
www.lubotice.eu . Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava 
det1, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na 
úradnú 
tabuľu. 
Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu je možné v súlade s ustanovením § 54 správneho 
poriadku 
podať cestou správneho orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal, t.j. cestou Obce 
Ľubotice v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vy~ch opravných~~edkov. 
~~v~q()~ /. ' 
( * fi!fiJ il, MVDr. Štefan Krap 'l 
\ ~ ~ * starosta obce 
~ ot.@ 4 ,'\L'IT 
~6'ká repu'o\'-v J 
6 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre 
inžiniersku stavbu : "Úprava plôch Ul. Federátov 8-16Ul. Smreková s prepojením na 
Ul. Višňovú", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov/ Obce Ľubotice/ 
'l ; 04. 7.013 
dňa ................................................... .. 
MESTO PREŠOV 
/
Uŕ J-. M.c~ký úrad 
LPv" ~ ~
. 73 
............... ~~gi~tkff~~8~?~V ............. . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie o využívaní územia pre 
inžiniersku stavbu : "Úprava plôch Ul. Federátov 8-16 Ul. Smreková s prepojením na 
Ul. Višňovú", bola zvesená z úradnej tabuli Mesta Prešov/ Obce Ľubotice/ 
dňa .................................................... . 
MESTO PREŠOV 
fl Mest ký ú1·ad 
............ ~ .. ! ~~~:. :? ... y. .......... . 
Pečiatka a ·podpis 
• 
+ + 
lfl' 
l 
~:;u/• 
l 
+ 
+ 
'll 
l ~l 
1 
.l 
+ 
+ 
• 
i 
+ 
-b. 
,. 
o 
w+ 
. 
. 
o 
i 
• 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)