Upozornenie o porušení § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - MY PET, s.r.o.

Upozornenie o porušení § 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení

06.05.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ( 
Váš list 
číslo l zo dňa 
VEC 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove 
Hlavná 73, 
080 Ol Prešov 
MY PET, s.r.o. 
Dušan 
Brečka 
Gaštanová 793 
067 83 Kamenica nad Cirochou 
Naše číslo 
O VS./20 18/130034 
\('yt)avuje /linka 
JUDr. Sylvia Bobková 
Prešov 
09.04.2019 
tel.: 3100158 Upozornenie o porušení§ 7b ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov 
Listom Mestskej polície v Prešove zo dňa 25.07.2018 nám bola odovzdaná vec týkajúca sa 
nepokoseného pozemku na parc. 
č. KNC 7370/2 aJ370/3, ostatné plochy o výmere 3006 m
2, 
LV 
č. 13119, katastrálne územie Prešov, ktorých vlastníkom je spoločnosť MY.PET, s.r.o., Gaštanová č. 793, Kamenica nad Cirochou (ďalej aj "vlastník"). Po zistení právneho a skutkového stavu danej 
veci uvádzame nasledovné: 
Mestská polícia v Prešove 
(ďalej len "MsP v Prešove") zaslala tzv. "Výzvu -zjednanie 
nápravy" zo dňa 30.05.2018 Dušanovi Brečkovi ako konatel'ovi spoločnosti, ktorá je vlastníkom 
predmetnej nehnutel'nosti, nakol'ko podl'a § 7b ods. 3 zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane krajiny 
a prírody v znení neskorších predpisov 
(ďalej len" zákon č. 543/2002 Z. z.")" Vlastník, správca alebo 
užívateľ pozemku je povinný na vlastné náklady odstraňovať invázne druhy rastlín podľa ods. 2 zo 
svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným predpisom, a 
starať sa 
o pozemok 
tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. 
" Na tomto pozemku rastie vo vel'kom 
množstve invázna rastlina rodu zlatobyl' (Solidago). 
Zlatobyl' 
je podl'a prílohy č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon 
č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších v znení neskorších predpisov zaradená 
medzi invázne druhy rastlín, ktorá sa rozmnožuje generatívnym 
aj vegetatívnym spôsobom. 
Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na 
lokalite, 
kde je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov 
rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, 
početnosť na lokalite, charakter a situovanie 
stanovišťa, ohrozenosť a vel'kosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. 
V zmysle vyhlášky 
je pri ojedinelom, alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite určený 
mechanický spôsob odstraňovania (opakované kosenie, vytrhávanie celých rastlín vo vegetatívnej fáze 
pred tvorbou súkvetia, resp. pred vytvorením semien alebo plodov). 
Podl'a Vášho vyjadrenia, tak ako vyplýva z listu zo dňa 31.05.2018, citujem: "Obe parcely sú 
zaradené rozhodnutím mesta medzi 
verejnú 
zeleň (verejný park), sú neohradené a prístupné občanom 
mesta. V zmysle platnej judikatúry ak sa verejná zeleň nachádza je na súkromnom pozemku je mesto 
povinné 
platiť vlastníkovi nájomné, čo v danom prípade mesto nerobí a tým porušuje platné právne 
predpisy. Zároveň je povinné udržiavať na vlastné náklady verejnú zeleň na území mesta nezávisle na 
tom, kto 
je vlastníkom príslušnej parcely." 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov l Tel.: +421 (51 )31 00111 l Fax.: +421 (51 )7733665 l E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
Keďže po vykonaní kontroly náprava nebola zrealizovaná, dňa 29.06.2018 Vám bola 
opätovne zaslaná výzva na zjednanie nápravy, na ktorú ste nám odpovedali rovnako ako bolo uvedené 
v liste zo 
dňa 31.05.2018. K dnešnému dňu k žiadnej zmene nedošlo a pozemok je naďalej 
neudržiavaný a nachádzajú sa na ňom vysušené vel'ké rastliny zlatobyle kanadskej. 
S Vašim 
vyjadrením sa nestotožňujeme. Predmetný pozemok nie je vereJnym 
priestranstvom, 
aj keď ide o verejne prístupné miesto, ktoré z dôvodu jeho neoplotenia vlastníkom 
pozemku využíva 
verejnosť. 
V Územnom pláne mesta Prešov sa pozemky parc. č. KNC 7370/2 a 7370/3 k.ú. Prešov 
nachádzajú na funkčnej ploche verejnej a súkromnej zelene, pre ktorú platí regulatív RL G.2 Plochy 
urbanistickej zelene. 
RL G Plochy verejnej a súkromnej zelene 
Hlavnou funkciou je udržiavanie plôch verejnej a súkromnej zelene pre zabezpečenie ich pozitívnych 
účinkov na životné prostredie. 
RL G.2 Plochy urbanistickej zelene 
a) hlavná funkcia: 
parky, parky so športovými zariadeniami, malé parkovo upravené plochy 
b) prípustná funkcia: 
základné zariadenia súvisiacej 
občianskej vybavenosti -rekreačné a športové zariadenia, 
stravovacie zariadenia, sprievodné bývanie v budovách vybavenosti, doplnková funkcia strešné 
fotovoltické zariadenia, v pamiatkových územiach len so súhlasom príslušného orgánu 
pamiatkovej starostlivosti. 
Rekreačné aktivity vrátane príslušných stavieb tvoriace vybavenosť 
parku (detské ihriská, športoviská, občerstvenie, atrakcie, WC) úmerné vel'kosti plochy 
c) neprípustné funkcie: 
ostatné druhy 
občianskej vybavenosti, administratíva, priemyselná výroba, dopravné zariadenia, 
pol'nohospodárska výroba, zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov 
d) ostatné podmienky: 
l. budovami zastavané plochy do l O % plochy parciel tvoriacich pozemok stavby, budovy max. 
dvojpodlažné s podkrovím. 
Zeleň má mať prírodný charakter, podiel domácich druhov má byť 
prevažujúci, podiel vysokej zelene maximálne 50%. Plochy zelene môžu byť doplnené o pešie 
chodníky a cyklistické 
cestičky s doplnkovými objektmi malej architektúry (prístrešky, lavičky a 
pod.). 
Podiel plôch zelene minimálne 80 % 
2. na plochách urbanistickej zelene v Pamiatkovej rezervácii Prešov mimo hradobnej priekopy a 
v Pamiatkovej zóne Sol'ná 
Baňa sú nové pozemné stavby neprípustné. Stavby v ochrannom 
pásme Pamiatkovej rezervácie 
Prešov musia rešpektovať podmienky stanovené príslušným 
orgánom ochrany pamiatkového fondu. 
-2-
Funkčné využívanie pozemkov na svojom území stanovuje mesto na svojom území povinne 
zo zákona 
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov prostredníctvom územného plánu. 
Podľa § 7b odsek 4 v nadväznosti na § 68 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. orgán ochrany 
prírody, ktorým 
je okresný úrad upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt 
inváznych druhov rastlín a 
povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by 
zamedzovala ich rozširovaniu 
... " 
Podľa § 7b odsek 4 zákona č. 543/2002 Z.z. upozorniť vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku 
môže aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok s výskytom inváznych druhov rastlín nachádza. 
Toto upozornenie zverejní obec na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, 
ak ho má zriadené, alebo 
iným spôsobom v miestne obvyklým. 
" 
Podľa § 7b odsek 5 zákona č. 543/2002 Z.z. " V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých 
následkov na prírode orgán ochrany prírody vlastníkovi, správcovi 
alebo" užívateľovi pozemku po 
predchádzajúcom upozornení nariadi odstránenie inváznych druhov rastlín, ak si neplní povinnosť 
podľa odseku 3. Ak vlastník, správca alebo užívateľ pozemku odstránenie rastlín inváznych druhov 
nevykoná v lehote 
určenej orgánom ochrany prírody, činnosť vykoná orgán ochrany prírody alebo 
ním poverená osoba 
na náklady toho, komu bolo odstránenie inváznych druhov rastlín nariadené" 
Vykonať môže aj mesto po dohode s orgánom ochrany prírody na Vaše nákladv. 
Podľa § 90 ods. l písm. l) zákona č. 543/2002 Z.z. "Orgán ochrany prírody môže uložiť 
pokutu do 9 958,17 eur a prepadnutie veci podnikateľovi alebo prepadnutie veci podnikateľovi alebo 
právnickej osobe, ktorá sa dopustí protiprávneho konania tým, že nesplní 
povinnosť podľa § 7b ods. 
3. " 
Podi'a § 68 písm. o) zákona č. 543/2002 Z.z. okresný úrad ukladá fyzickým osobám, 
podnikateľom a iným právnickým osobám sankcie podľa tohto zákona a informuje ministerstvo o ich 
uložení. 
Na základe vyššie uvedených ustanovení právnych predpisov Vás žiadame o 
zabezpečenie 
splnenia tohto upozornenia tak, ako je uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 2412003 Z.z. O splnení tejto 
povinnosti nám písomne oznámte do 
20.05.2019 na a. uvedenú v záhlaví tohto upozornenia. 
V prípade, ak tak nevykonáte budeme nútení po sle vyššie uvedených príslušných 
právnych predpisov. 
~ O )--; 
~UJ . 
* ~ * 
S pozdravom 
.,()54~-~ -
Ir E S ~ng. ,na~_;yt }lrca11ová 
·-p. Imat0ÍKa nŕesta 
l l 
v 
Na vedomie: 
-Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov 
-3-
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)