Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov".

Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu

07.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -7. r5 zn 
Vyvesené dňa _________ _ 
Hlavná 73, Prešov 
SÚ/16611/2018-
Sf/323 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
PSČ 08 001 
03.05.2019 
Oznámenie o podanom odvolaní -yýzva k písomnému vyjadreniu. ( verejná vyhláška ) 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad 
podľa§ 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej v texte stavebný zákon) vydal 
dňa 12.03.2019 rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. SÚ/16611/2018 -Sf/323 pre 
stavbu: "Bytový dom Sabinovská ul., 
Prešov" na pozemkoch KN-C 1211, KN-C 1212/1, 
KN-C 9782/2, KN-E 3417/6, KN-E 3418/9, KN-E 3430/42, KN-E 3431/2 katastrálne územie 
Prešov, pre stavebníka 
KAMI PROFIT, s.r.o so sídlom: Pri starom letisku 17, 831 07 
Bratislava zastúpená splnomocneným zástupcom: Ing. arch. Mariánom Ferjo, Vyšná 
Šebastová 138, 08006 Prešov. Uvedené rozhodnutie bolo účastníkom konania doručené 
verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuly od dňa 19.03.2019 do 04.04.2019 a rovnakou zverejnenou na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov. 
V zákonnej lehote voči predmetnému rozhodnutí o umiestnení stavby podali odvolanie 
účastníci konania: 
Mgr. Janka Mikšová dňa 02.04.2019 
ORTOPED, 
spol s.r.o.Levočská 18, 08001 Prešov dňa 05.04.2019 
MUDr. Martin Hind'oš dňa 16.04.2019 
Ing. Dezider 
Smelý a manželka Mária Smelá dňa 16.04.2019 
Uvedené odvolania tvoria prílohu tohto oznámenia. 
V zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Z.b. o správnom konaní stavebný úrad oznamuje 
podanie odvolania a zároveň vyzýva všetkých účastníkov konania, aby sa v lehote 
najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia písomné vyjadrili k odvolaniu. 
~t:~ .. 1ľ0 EŠOV 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavna 73, 0~0 01 Prešov 
-1"--
Príloha: 4 x Odvolanie účastníkov konania 
l x 
koordinačná situácia stavby 
~.:t, 
Ing . .ľa 
vedúci stave 
Vybavuje: JUDr. Štefko e-mail: miroslav.stefko@presov.sk ~ 051/3100533 
Ing. Dezider Smelý a manželka Mária rod.Petrová l Záhradnícka 10 l 080 01 PREŠOV 
v zastúpení Ing. arch. Andrea Macejková, Tatranská 15, 080 01 Prešqy 
Titl. 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73 
080 01 PREŠOV 
vec: odvolanie sa voči Rozhodnutiu o umiestnení stavby zo dňa 12.03.2019, zverejnenému 
19.03.2019 č. SÚ16611/2018-Sf/323, "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov" 
Dolu podpísaná Ing. arch. Andrea Macejková, splnomocnená na zastupovanie 
Ing. Dezidera Smelého s manželkou Máriou rod. Petrovou , ako účastníkov územného konania 
"Bytový dom Sabinovská ul., Prešov", vlastníkov parciel KN-C č. 1209/2, 1213/128, 1213/235, 
1213/236 evidovaných v katastri nehnutel'ností kat. územia Prešov, obec Prešov , okres Prešov, 
zapísaných na LV č. 3313, nesúhlasím s vydaním Územného rozhodnutia na uvedenú stavbu 
a dávam nasledovné námietky a pripomienky : 
1 . Vlastnícky vzťah k pozemku je už v súčasnosti pravdepodobne neplatný. 
2. Stavebný úrad vo vysvetlení dôvodu neakceptovania námietky na Umiestnenie stavby necituje 
kompletne podmienky UP mesta Prešov. Necituje regulatív : článok 3 "Zásady a regulatívy 
funkčného a priestorového usporiadania a využitia administratívneho územia mesta Prešov", bod 
3A) "Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné 
a priestorové homogénne jednotky", písmeno e), bod XIII, kde umiestnenie novonavrhovaných 
objektov na pozemku ako aj ich hmotovo -priestorové riešenie a hmotovo -priestorové riešenie 
nadstavieb rekonštruovaných objektov vzhl'adom na budovy na bývanie musí rešpektovať 
obmedzenia dané normou STN 73 4301 Budovy na bývanie ako aj uličnú a stavebnú čiaru určenú 
existujúcou výstavbou prípadne novou zástavbou v danej lokalite (najmä v lokalitách so zástavbou 
rodinných domov). 
Zároveň konštatuje , že Bytový dom Sabinovská ul. Prešov nie je v určitej sekcii Bytovým domom. 
Táto skutočnosť však zásadne mení charakter stavby. Preto žiadame posúdiť, do akej miery táto 
skutočnosť ovplyvňuje všetky doteraz vydané stanoviská . 
Máme však za to , že premenovanie bývalých bytov na apartmány je účelové . 
Podmienka nedodržania vzdialenosti je však aj v sekcii kde sú len byty. 
1 
: 
3. Žiadam aby boli manželia Smelý ako účastníci konania oslovovaní ZÁSADNE doporučeným listom, 
vzhl'adom k pokročilému veku nemajú možnosť byť v neustálom strehu a sledovať elektronickú tabul'u 
mesta. 
4 . Odvolávame sa voči nevyhoveniu požiadaviek manželov Smelých -nedodržania požiadaviek 
definovaných vo Vyhláške 532/2002 Z.z. Min. ŽP, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o všeobecných požiadavkách na výstavbu v nasledovných paragrafoch : 
• § 4 Umiestňovanie stavby, kde sa predpisuje v bode 1 cit.: 
"Umiestnením stavby a jej užívaním nesmie byť zaťažené okolie nad prípustnú mieru . 
Umiestnenie stavby musí zodpovedať urbanistickému a architektonickému charakteru prostredia 
a požiadavkám na zachovanie pohody bývania." 
• §6 Odstupy stavieb, ktoré predpisuje v bode 1 cit: " Vzájomné odstupy stavieb musia spÍňať 
požiadavky urbanistické, architektonické, ŽP , hygienické, veterinárne .. na zachovanie pohody bývania. 
Navrhovaný objekt je s celkovou výškou 19,75 m v značnom výškovom nesúlade s okolitými stavbami , 
ktoré sú max. 2-podlažné , teda aj so šikmou strechou dosahujú výšku okolo 9,00 m . 
Pohoda bývania v jestvujúcich rodinných domoch bude narušená priamymi pohl'admi z 27 bytov 
a 17 apartmánov, z ktorých sú všetky obytné miestnosti orientované smerom na JV, kde sú tieto rodinné 
domy situované. 
Navrhované optické zábrany neodblokujú možnosť pohl'adov jednoznačne. Žiadame prepracovať 
Orientáciu balkónov tak , aby sa zamedzilo priamemu pohl'adu na okolité nehnutel'nosti . 
Optické zábrany riešiť pevnými , stavebne nemennými konštrukciami. 
Značné výškové prevýšenie BD od okolitých objektov umožní pohl'ad do širokého okolia stavby. 
Žiadame znížiť zástavbu na výšku v zmysle STN 73 4301 Budovy na bývanie bod 5.2 Funkčné 
a architektonické požiadavky kde je v bode 5.2.1. predpísané : cit" Ak sú v niektorej z protil'ahlých 
častí stien susedných budov na bývanie okná obytných miestností , nesmie byť odstup bytových domov 
menší ako výška vyššej steny. Podobne sa určujú odstupy aj od iných bodov. 
Žiadame upraviť výšku objektu v prednej časti v zmysle tejto STN. 
Uvedená požiadavka je zadefinovaná aj v aktuálnych Zmenách a doplnkoch Územného plánu Prešov, 
v jeho záväznej časti . 
• Nie je dodržaná podmienka Vyhlášky 532/2002 Z.z. Min. ŽP v §8 Rozptylová, odstavná a parkovacia 
plocha, kde sa predpisuje v bode 1 cit.: 
2 
"Stavba musí mať pred svojím vstupom rozptylovú plochu, ktorá zodpovedá druhu a účelu stavby. 
Riešenie rozptylovej plochy musí umožňovať plynulý a bezpečný prístup i odchod a rozptyl osôb, 
vrátane osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu. " 
V navrhovanom projekte sú rozptylové podmienky pred vstupmi do objektu nedostatočné . 
Chodník v sekcii A má 1 m . 
Vjazd do garáže BD koliduje s existujúcim chodníkom na mestskej parc.č. 3417/6, ktorý sa 
používa na prístup občanov z ulice Sabinovskej do predajne potravín. 
Tento chodník bol mestom Prešov vybudovaný na mestskej parcele práve za účelom bezpečného 
prístupu obyvatel'ov do jedinej predajne potravín v širokom okolí. 
Projektant nerešpektuje tento chodník, v novom návrhu ho prakticky ako chodník zrušil, 
lebo ho zabral na príjazd na navrhované parkovacie miesta Bytového domu. 
Táto situácia je neprípustná. 
v súčasnosti je v tomto mieste dosť kolízna situácia medzi chodcami a vozidlami prichádzajúcimi 
do predajne, preto nie je možné ju navrhovaným riešením ešte zhoršiť. 
Máme zato , že Mesto Prešov by malo v prvom rade hájiť záujmy občanov a preto žiadame Stavebný 
úrad aby podmienil investora navrhnúť KVALITNÉ dopravné riešenie dotknutého územia. 
Túto podmienku žiadame od začiatku riešenia a ani v jednom konaní nebola Stavebným úradom 
akceptovaná. 
Opätovne zdôrazňujeme , že situácia je v uvedenom území chaotická a uvedenú podmienku 
budeme žiadať aj od poslancov miestnej časti. 
Navrhované dopravné značenie síce čiastočne naznačuje možné zorganizovanie dopravy, 
ale nie sú v ňom premietnuté majetkové vzťahy, jeho aplikovanie je viazané na súhlas vlastníkov 
zaberaných súkromných parciel, teda bude asi ťažko akceptovatel'né. V návrhu nie je vôbec uvažované 
so zastávkou medzimestskej autobusovej linky, ktorá momentálne na odstavenie využíva navrhovaný 
výjazd z celého územia. 
Preto opätovne zdôrazňujeme , že bez jasných dopravných vzťahov nemôžeme do daného územia vnášať 
ďalšie dopravné zaťaženie. 
Máme za to , že Stavebný úrad je kompetentný tieto pripomienky prehodnotiť , čo ani v jednom bode neurobil. 
V územnom konaní sa stanovujú princípy v území a nemôže byť každý detail v Územnom pláne mesta. 
Od kvalitne nastavených podmienok bude závisieť bezproblémové fungovanie v území. 
Preto o prerokovanie opätovne žiadame. 
3 
... 
5. Odvolávame sa voči nesplnenej námietke v bode kde sa uvažuje s dopravným napojením cez 
súkromné parcely KN· C 1420/11 , 1420/7 a KN-E 1596/3. 
Zároveň upozorňujeme, v doloženom výkrese Trvalého dopravného značenia -Ing. Medoň 
10/2018 sa uvažuje o so záberom ďalších súkromných parciel ( p. č. 1420/9 .. ) pre možnosť 
vytvorenia polomeru otáčania vozidiel . 
6. Nesúhlasíme s neakceptovaním našej pripomienky a vysvetlením stanoviska Mestského 
úradu v Prešove Odboru správy majetku mesta, oddelenia mestského majetku definované 
v stanovisku z 04.08.2017, v ktorom ako vlastník pozemkov na parc.č. KNC 9782/2, KNE 
3430/42,KNE 3431 /2,KNE 3417/6 a KNE 3418/9 podmieňuje súhlasné stanovisko dodržaním 
podmienok stanovených Msú • odborom hlavného architekta mesta. 
Máme za to , že pokial' je stanovisko OHAM záporné , nemôže byť kladné ani stanovisko odd. 
mestského majetku. 
v zastúpení 
Ing. arch. Andrea Macejková .................... /,~· .. =. 
4 
~ .... , .. ;; .. , . 
v ~-• · .. -.. -; '•-. ·;· .. :~ 
MUDr. Hinďoš Martin , ul. Sabinovská 108, 080 01 PRESOV ·--------······---······-!·:·-:---:---. 
:...:..:..:::;.=:..:....:......!...!.:'-'==-..;==:.:.=...:.......~...-:::..:..:.....=:.=c:.=.:="-'-'~~""-"-.:::...!--!.....!...:..=..::~t .-::: : 6 --2 i·.-~~;: .. ,:;: . ~ 
Titl. 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 73 
080 01 PREŠOV 
1 l ..... " ...... 
' -·-----... ----. l 
·~·~!:. __ ~.--~~-~~-:~~·---·-,--~ 
i ~;,;~;:~:.J:~..:_:'~:f 3 ?d/..P 
Prešov 15.04.2019 
vec: odvolanie sa voči Rozhodnutiu o umiestnení stavby zo dňa 12.03.2019, zverejnenému 
19.03.2019 č. SÚ16611/2018-Sf/323, "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov" 
Dolu podpísaná Ing. arch. Andrea Macejková, splnomocnená na zastupovanie 
MUDr. Martin Hinďoša, ako účastníka územného konania "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov", 
vlastníka parciel KN-C č. 1210/1, 1210/2, 1210/3, 1210/4, 1210/5, 1212/3 evidovaných v katastri 
nehnutel'ností kat. územia Prešov, obec Prešov , okres Prešov , zapísaných na L V č. 5593, nesúhlasím 
s vydaním Územného rozhodnutia na uvedenú stavbu a dávam v mene MUDr. Hind'oša 
nasledovné námietky a pripomienky: 
1 . Zdôvodnenie požiadavky MUDr. Hinďoša k zasielaniu všetkých informácií a Rozhodnutí listom a nie 
verejnou vyhláškou beriem ako nesplnené. Zdôvodnenie, že súčasťou stavebných objektov je VN 
prípojka v dÍžke 300m nie je pravdou. Stavebnému úradu sú známe všetky adresy účastníkov konania, 
nakol'ko v predchádzajúcich konaniach boli účastníci prítomní a doručovacie adresy boli úradníkom 
Stavebného úradu zaznamenané. 
Preto naďalej na uvedenej požiadavke trvám. Zverejňovanie na elektronickej tabuli mesta je pre MUDr. 
Hinďoša a aj ostatných účastníkov konania vel'mi neisté, nemusia ho v množstve povinností zaevidovať. 
Charakter stavby je pre vlastníkov susedných nehnutel'ností vel'mi určujúci a preto je tento spôsob 
doručovania nevhodný. 
Naďalej trvám na doručovaní doporučeným listom. 
2. Ovplyvnenie nehnutel'nosti MUDr. Hinďoša navrhovanou stavbou 
Zdôvodnenie Stavebného úradu beriem ako nedostatočné a žiadam zdôvodnenie nielen z hl'adiska 
Stavebného zákona , ale aj ostatných zákonov chrániacich rovnaké občianske práva . Naďalej 
žiadam navrhnúť objekt tak , aby neovplyvňoval MUDr. Hinďoša naplno využiť možnosti výstavby 
na jeho pozemku. 
Takéto podmienky v území je možné stanoviť. MUDr. Hinďoš žiadal o to už v stanovisku 
z 25.07.2017., cit: "Odbor hlavného architekta mesta má spracovaný zastavovací podklad, ktorý 
aplikuje podmienky Územného plánu mesta Prešov, Vyhlášky 532/2002 Z.z. , STN .. na pozemok 
MUDr. Hinďoša. Žiadam, aby sa pristúpilo k novému návrhu , ktoré bude tento podklad akceptovať. 
Podklad prikladám v prílohe." 
Požiadavkou MUDr. Hinďoša sa Stavebný úrad nezaoberal . Citovaný zastavovací plán 
prikladám. ( Pozn. Priložený podklad bol spracovaný pred ZaD UP 2017 a 2018 -preto je plocha 
zastavanosti v časti s RL B1 neaktuálna) 
Stavebný úrad v UR uvádza vzdialenosť BD od nehnutel'nosti MUDr. Hinďoša v úrovni 1.NP 
na 8,0 m, v skutočnosti je to 4,918 m. 
Preto žiadam upraviť minimálnu vzdialenosť BD od pozemku MUDr. Hinďoša 
na min. 8,0 m ako je to v uvedenom zastavovacom pláne. 
3. Zdôvodnenie neakceptovania rozporu s STN 73 4301 Budovy na bývanie bod 5.2 
Funkčné a architektonické požiadavky a nesúlad s ÚP mesta Prešov .. 
Pod l' a aktuálnych ZaD UP Prešov je táto podmienka aj v Zásadách a regulatívoch UP a OHAM 
mesta Prešov . Nesplnenie tejto podmienky konštatuje OHAM Prešov vo svojom stanovisku 
z 15.01.2019. navrhované riešenie je v rozpore s Územným plánom mesta Prešov. 
Stavebný úrad cituje Stanovisko OHAM neúplne, neuvádza tú časť, ktorá konštatuje 
nesplnenie požiadavky UP mesta Prešov cit: "Na základe uvedeného, navrhovaná stavba "Bytový 
dom, Sabinovská ul., Prešov", tak, ako je zdokumentovaná v predloženej dokumentácií pre územné 
rozhodnutie, je v rozpore s platným Územným plánom mesta Prešov a to so záväznou časťou 
Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov, článok 3 "Zásady a regulatívy funkčného 
a priestorového usporiadania a využitia administratívneho územia mesta Prešov", bod 3A) "Zásady 
a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia na funkčné a priestorové 
homogénne jednotky", písmeno e), bod XIII. 
Stavba je Bytovým domom a preto je nutné ju posudzovať ako budovu na bývanie. 
Je potrebné ju posudzovať ako celok. Nesplnenie podmienky je zretel'né aj v sekcii B ktorá má 
6 nadzemných podlaží a sú v nej len byty . 
Žiadam uvedené rozpory s STN 73 4301 Budovy na bývanie a z UP mesta Prešov vylúčiť 
a spracovať nový návrh objektu. 
,. 
4. V Rozhodnutí o umiestnení stavby Stavebný úrad nevyhovel námietke MUDr. Hinďoša na 
nesúhlas s umiestnením vsakovania v blízkosti jeho parcely, pričom neposúdil ani jednu 
požiadavku MUDr. Hinďoša . 
MUDr. Hinďoš naďalej trvá na dôslednom posúdení situácie so vsakovaním. 
V Územnom rozhodnutí nie je uvedené stanovisko OU odb. starosti. O ŽP-oddelenie štátnej 
správy vôd, ktoré na základe predchádzajúceho podnetu zmenilo záväzné stanovisko 
a v stanovisku z 16.10.2017 sa uvádza podmienka -navrhnúť akumuláciu tak, aby 
nedochádzalo k havarijnému odvedeniu zrážkových vôd. 
Vsakovanie musí mať vždy navrhnutý spôsob odvedenia nadbytočnej vody a to 
prepadom na terén alebo do kanalizácie. Navrhnuté riešenie napojenie na kanalizáciu 
nemá , teda je v rozpore s podmienkou OU ŽP-štátna vodná správa. 
Preto žiadam premiestnenie celého vsakovacieho systému na iné miesto na parcele investora , 
alebo aby prepad zo vsakovania bol odvedený do kanalizácie. 
Opätovne žiadam Stavebný úrad aby rešpektoval stanovisko lnžinierskogeologického posudku 
ktorý na základe skúšky vyhodnotil vsakovanie ako nevhodné. 
'--
v zastúpení Ing. arch. Andrea Macejková .... ; ............................................... .. 
' 
l 
d 
1\42
0/11 
Q 
1425 1424 
121
2/7 
50 
8 
d 
Bo 
---2
;" 
1r 
~ 
LEGENDA -~"'..,..,-i ~ 
• "-,.."" 
"J 
l
'I.OC
IIY M02NJlH
OZA>"
J'IIVANI
A 
i;..J
•
-4 
.CO.I 
l\LA1·l'
Otlli.U,
I'
I
.ÓG
HZI
!WNJJMJN,:o% 
IU
, !
ll· 
Ptll)Jill,
l'!.Ó
t::
H 
ZDLU
N~ 
MJN
. 
J01b 
J{!lANJCA 
ZÁl{[.IIDNIÍHO 
K!:JMI'02l!Č:Nti'IO 
RUGULII'tÍVU 
ČL.3 
VVMllDZONJl 
tl~nMill 
NAV!U-ICWAI>IIÍHd 
lll'l 
11
!:JZ
!olll
11
Nl0 
PlJNI{C!NÝ(;I-! 
l
>éÓGIII'Clb
l
.\ 
Úl'N 
UrulAI'-liSTICKÁ 
ŠTÚDIA 
-
BD 
SABI
NOV
SKÁ 
OJ 
M 
1:500 
.. 
Mgr. Janka Mikšová, Tatranská 5262/8, 080 Ol Prešov 
Číslo: SÚ/16611/2018-Sf/323 
r . 
l. 
l ~ ••. · _: ~ ···--·· -.---·--.:_ · · '~iir:· Jfr;t1l-
··.,: 1 •• •. 
Ľ:'~~·-~ 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná 
73 
080 O l Prešov 
; '~:: ~.-~~-_ _:rr~.o.:.?..-f.;/&2P 
VPrešove,dňa 1.4.2019 
VEC 
~;sr 
Námietky a pripomienky k plánovanej výstavbe "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov", 
nesúhlas s návrhom na vydanie územného rozhodnutia 
Dolupodpísaná Mgr. Janka Mikšová ako priama účastníčka územného konania 
predmetnej stavby, 
majiteľka susednej parcely KN-C č. 1213/126, 1213/222, 1212/9, 1212/13 
na 
L V 4131 v k. ú. Prešov, dávam námietky a žiadam o zastavenie územného konania 
o povolenie stavby "Bytový dom Sabinovská ulica, Prešov" z nasledovných dôvodov: 
Vzchádzajúc s projektovej dokumentácie 
"Bytového domu Sabinovská ulica" mám za to, 
že: 
l, umiestnením okien obytných miestností, terás a balkónov navrhnutej stavby tak, ako 
Je to navrhnuté v predloženej dokumentácii stavby, 
dochádza k priamemu narušeniu 
pohody a intimity bývania 
na susediacich jestvujúcich pozemkoch rodinných domov parc. 
Č. KN-C 1213/126, KN-C 1213/222, KN-C 1213/127 a KN-C 1209/2 všetky v katastrálnom 
území Prešov v zmysle §4, ods.2, druhá veta a §6, ods. 
l, prvá veta Vyhlášky MŽP SR č. 
532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách 
na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami 
s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie 
-závažným spôsobom bude porušená a zmenená kvalita bývania a strata súkromia 
priľahlých objektov rodinných domov, najmä môjho RD na Záhradníckej ulici č. 6, ktorý 
trvalo obývam. Všetky okná a terasy môjho rodinného domu sú situované 
na západ. Presne na 
tú stranu, kde má byt' vybudovaná skoro 16 m vysoká rozľahlá fasáda bytového domu a to 
len vo vzdialenosti 
16 m od obvodovej steny môjho rodinného domu a cca 2,9 m od môjho 
plota, parcely. 
Po 3 popoludní budeme mať úplné zatienenie záhrady a domu! A nielen to, pri 
pohľade z okien pre bezprostrednú blízkosť bytového domu vôbec neuvidíme oblohu, len 
obrovský betónový múr. 
Skončí a úplne sa naruší intimita a súkromie bývania, lebo okná a terasy plánovanej 
bytovky sú naplánované tak, že budúci majitelia 4 a vyššieho poschodia budú 
pozerať rovno 
do našich okien, domov, záhrad. Požadujeme riešit' balkóny a okná tak, aby boli vizuálne 
odklonené od priamych 
pohľadov na naše nehnuteľnosti! 
Zachovanie pohody bývania je v územnom konaní skutkovo významná okolnost', ktorá je 
ovplyvňovaná najmä vzájomnými odstupmi stavieb, ale aj d'alšími faktormi. Posudzovanie 
pohody bývania sa musí skúmať vždy autonómne v zmysle§ 6 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a je 
potrebné prihliadať aj na zásadu proporcionality medzi oprávnenými záujmami stavebníkov 
a vlastníkov susedných pozemkov a domov. 
Žiadame zvolit' inú koncepciu zástavby a stavbu 
umiestniť tak, aby podmienky platnej 
Vyhlášky 
MŽP SR č. 532/2002 Z.z. boli splnené. 
2, Navrhovaná výška stavby /od Sabinovskej ulice/ nespÍňa podmienky bodu 5.2.1 Slovenskej 
technickej normy73 4301/Zmena 
l "Budovy na bývanie" týkajúcich sa vzájomných odstupov 
budov vo 
vzťahu k ich výške, a to predovšetkým vo väzbe na existujúce stavby, kde odstup 
bytových domov nesmie 
byť menší ako výška vyššej steny. Máme za to, že výška stavby 
"Bytový dom na Sabinovskej ul." od Sabinovskej ulice nie je v poriadku. 
3, Taktiež dávam do pozornosti odsek v projektovej dokumentácii s návrhom odvodu 
dažďových vôd zo strechy._Projektant tu prepočtom de facto potvrdil, že uvedené podložie nie 
je schopné absorbovať uvedené množstvo zrážok a ani navrhnuté akumulačné nádoby ho 
nepojmú, so záverom horizontu sú obmedzené a z ekonomického 
hľadiska nie je možné 
dimenzovať vsakovacie zariadenie na návrhový dážď s p=O,Ol, bude riešené havarijné 
odvedenie zrážkových vôd. 
Zaujíma nás na aký terén? Keďže terén s BD už bude dažďom 
nasýtený, ostáva len možnosť na okolitý terén, teda susednú parcelu MUDr. Hiňďoša, 
nakoľko akumulačné nádrže sú navrhnuté smerom kjeho pozemku. Zopakuje sa situácia 
z lokality Horárska, 
keď sa nasýtilo podložie a tým sa stalo nestabilné?? 
Otázka nevhodnosti vsakovania je potvrdená geologickým prieskumom a bola pripomínaná aj 
na minulom UK. Projektant napriek tomu uvedené riešenie nezmenil. Máme za to, že takýto 
spôsob odvedenia zrážkových vôd 
je neprípustný! 
Uvedené dôvody sú natoľko závažné, že ako priamo dotknutá účastníčka územného 
konania s 
vydaním Rozhodnutia o umiestnení stavby " Bytový dom Sabinovská ul., 
Prešov" nesúhlasím. 
L, __ 
/~~·~ 
Mgr. Janka Mikšová 
ORTOPED, spol. s r.o. 
Levočská 18, 080 01 Prešov 
ICO: 36 474 991 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri, Okresného súdu Prešov, v Odd.: Sro, vl. č.: 13011/P 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73 
080 
Prešov 
O O V O LAN lE 
proti Rozhodnutiu o umiestnení stavby 
zo 
dňa 12.03.2019, číslo: SÚ/16611/2018-Sf/323 
01 
Navrhovate!': ORTOPED, spol. s r.o., so sídlom Levočská 18, 08001 Prešov, IČO: 36 474 
991, Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13011/P, 
v zastúpení, štatutárny orgán: MUDr. Peter Klein, konatel' 
l. 
Zo strany Mesta Prešov, Stavebného úradu bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení 
stavby, zo 
dňa 12.03.2019, číslo: SÚ/16611/2018-Sf/323, vo vzťahu k stavbe, ktorá je 
predmetom napadnutého Rozhodnutia. 
Proti predmetnému Rozhodnutiu podávame, ako 
účastník konania odvolanie v zákonom 
stanovenej lehote 
na podanie odvolania. 
Už v samotnom konaní, ktoré predbiehalo vydanie napadnutého Rozhodnutia sme 
namietali, že stavba, resp. jej 
jednotlivé stavebné objekty zasahujú do ústavou chránených 
vlastníckych práv našej 
spoločnosti a to práv k nehnutel'nosti, pozemok. KN-E 1596/3, k.ú. 
Prešov, do ktorého stavba, resp. jej objekty zasahujú a 
to aj napriek skutočnosti, že sme na to 
neudelili súhlas a súhlas ani neudelíme. 
Stavebný úrad našej námietke nevyhovel a 
uspokojil 
sa s tvrdením Cestného správneho 
orgánu Mesta Prešov, odbor dopravy a životného prostredia, jeho záväzným stanoviskom zo 
dňa 30.11.2018, č.: ODŽP-14905/2018, v ktorom vyjadril súhlas s napojením účelovej 
prístupovej komunikácie na existujúcu miestnu komunikáciu na Sabinovskej ulici. 
Príslušný úrad 
sa pri tom tvári, že účelová prístupová komunikácia, ktorá sa nachádza na 
našom pozemku KN-E 1596/3, k. ú. Prešov je vo vlastníctve Mesta Prešov v zmysle uvádzaných 
právnych predpisov. 
Podl'a našich informácii ale mesto Prešov predmetnú komunikáciu, ktorá je 
na našom pozemku nemá vo svojom vlastníctve evidovanú ako majetok Mesta Prešov. 
Za 
súčasťou pozemku, nie za samotnú vec (stavbu), považuje judikatúra účelovú 
komunikáciu. Najvyšší súd ČR zastáva stanovisko, podl'a ktorého sú účelové komunikácie 
druhom pozemku a predstavujú určité stvárnenie či spracovanie jeho povrchu. účelová 
komunikácia tvorená len nespevneným povrchom alebo len kamennou drťou či slabou vrstvou 
asfaltu bude spravidla len 
súčasťou pozemku. Tento názor uznáva aj súdna prax. Preto nemôžu 
byť súčasne pozemkom a súčasne stavbou v občianskoprávnom zmysle ako dve rozdielne veci, 
ktoré by mohli 
mať rozdielny právny režim. Ak účelová komunikácia nie je stavbou (vecou) v 
zmysle 
občianskeho práva, ale len súčasťou pozemku, nemožno uvažovať o tom, že by mohli 
byť občianskoprávne vzťahy na komunikácii a k pozemku, na ktorom sa nachádza, rozdielne; 
preto ani nie je možné, aby napr. niekto vydržal vlastníctvo k takejto komunikácii (bez toho, aby 
súčasne vydržal vlastníctvo k pozemku, na ktorom sa komunikácia nachádza). 
Na základe uvedeného máme za to, že komunikácia, ktorá sa nachádza na našom 
pozemku nemôže 
byť ako samostatná stavba mimo nášho pozemku evidovaná vo vlastníctve 
iného subjektu a z toho dôvodu evidovaná v majetku mesta Prešov ani nie je. 
Z uvedeného 
vyplýva, že vyjadrenie Cestného správneho orgánu Mesta Prešov, odbor dopravy a životného 
prostredia, jeho záväzným stanoviskom zo 
dňa 30.11.2018, č.: ODŽP-14905/2018, je právne 
nulitné a nezáväzne a ako 
na také naň príslušný stavebný úrad nesmie brať ohl'ad v rámci 
príslušného správneho konania. 
Zároveň podl'a našich informácii máme vedomosť, že minimálne stavebné objekty ako 
telekomunikačná prípojka musí byt' (podl'a projektu) zakopaná v našom pozemku na čo 
stavebný úrad bude musieť mať súhlas našej spoločnosti, ktorý neudelíme. 
Na základe uvedených skutočností navrhujeme, aby príslušný úrad, ktorý bude 
o našom 
odvolaní konať, napadnuté Rozhodnutie o umiestnení stavby, zo dňa 
12.03.2019, číslo: SÚ/16611/201,8-Sf/323 zrušil a vec vrátil naspäť orgánu, ktorý ho vydal. 
V Prešove, dňa 03.04.2019 
ORTOPED, spol. s r.o. 
MUDr. Peter Klein, J'f~-4-
kon ate l' 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)