Rozhodnutie o využití územia: "Stavebné úpravy plôch, ul. Októbrová č. 59- 65- vnútroblok".

Rozhodnutie o využití územia

25.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        ~ 
Vyvesené dňa __ 2_5· _0_4·_
20
_
18 
___ _ 
So sídlom Hlavná 73, 
Číslo: SU-S/6379/2017-Sf/93 
Obec Ľubotice 
Stavebný úrad 
ROZHODNUTIE o využití územia 
080 Ol Prešov 
V Prešove dňa: 13.04.2018 
Navrhovateľ: 
Mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, 
Oddelenie investičnej činnosti 
adresa: 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 14.03.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o využívaní územia 
územia: 
"Stavebné úpravy plôch, ul. Októbrová č. 59-65-vnútroblok" 
v katastrálnom území: 
Prešov 
na pozemkoch parc. č. KN-C 8390 
V 
súlade s 
§ 119 ods. 3 stavebného zákona Krajský stavebný úrad v 
Prešove, odbor štátnej 
stavebnej správy, so sídlom Nám. Mieru 3, 
081 92 Prešov určil pod č. 2011-49/100-2 zo dňa 
13.01.2011 Obec Ľubotice, ako príslušný stavebný úrad pre vykonanie konania a vydanie 
rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Mesto Prešov stavebným úradom a zároveň navrhovateľom. 
Obec Ľubotice, príslušný stavebný úľad uskutočňovať konanie podľa § 119 ods. 4 stavebného 
zákona, v znení jeho noviel, posúdil predložený návrh 
podľa§ 37 a ďalších stavebného zákona. Na 
základe tohto posúdenia vydáva podľa§ 39 a§ 39b stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok. ROZHODNUTIE O VYUŽÍTÍ ÚZEMIA 
"Stavebné úpravy plôch, ul. Októbrová č. 59 -65 -vnútroblok" 
Stavba "Stavebné úpravy plôch, ul. Októbrová č. 59 -65 -vnútroblok" sa bude realizovať na 
pozemkoch: KN-C 8390 katastrálne územie Prešov. 
Stavba 
kat. úz. Prešov, ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke l :250, ktorý 
vypracovala 
spoločnosť ALIVE ENG, s.r.o. Pustá dolina 14, 08001 Prešov -Ing. Slavomír 
Sopúch 
-
autorizovaný stavebný inžinier. Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO Ol-Úprava spevnených plôch 
Súčasný stavebno -technický stav vnútrobloku bytového domu na ulici Októbrová 59 -65, 
Prešov je tvorený jestvujúcimi komunikáciami, chodníkmi a zelenými plochami. Tento stav však 
2 
nie je vyhovujúci z hradiska potrieb obyvateľov v oblasti parkovania vozidiel. Mnohé komunikácie 
a spevnené plochy vo vnútroblokoch vykazujú poruchy konštrukcie vozovky a nemajú 
dostatočné 
šírkové usporiadanie pre umiestnenie parkovacích miest. Jestvujúcu zeleň tvoria väčšinou kroviny a 
invázne dreviny, ktoré sú 
nekoncepčne rozmiestnené. 
Objekt rieši novonavrhované spevnené plochy pre účely parkovania osobných vozidiel s 
kapacitou 32 parkovacích miest. Vyhradené parkovacie miesta pre imobilných nie 
je požadované 
riešiť nakoľko v danej lokalite sú situované dostupnejších miestach a v potrebnom množstve. 
Realizáciou parkovísk dôjde k zvýšeniu kapacity parkovacích miest v danej lokalite. Rozsah 
technického riešenia, vyvolaných a súvisiacich úprav sú zrejme 
zo situácie (príloha č.2). 
Súčasťou výstavby parkovacích miest budú aj vegetačné úpravy. 
Šírkové usporiadanie: 
Parkovisko 
jazdné pruhy min. 2 x 2,75 ............................ 
5,50 m 
parkovacie miesto 
lx4,65 .............................. 4,65 m 
bezpečnostný odstup l x 0,50 ....................... 0,50 m 
Spolu .............................................................. l 
0,65 m 
Základný 
priečny sklon vozovky je s hodnotou 2,00%. Vozovka bude vybavená betónovými 
obrubníkmi 
ABO 1-15 vyvýšenými lOOmm nad vozovkou (v mieste priechodov pre chodcov 
20mm), uloženými do lôžka z betónu C12115. Pre smerové polomery 5,00 m a menšie použiť 
OBLÚKOVÉ TVARY OBRUBNÍKOV resp. obrubníky do dÍžky 0,30 m. 
Konštrukcia vozovky je navrhovaná z polovegetačných tvárnic a betónovej dlažby s cieľom 
neodvádzať zrážkovú vodu kanalizačným systémom, ale ponechať ju vsakovaním do podložia v 
území. Z dôvodu existencie podzemných 
IS a predpokladanej hodnoty modulu deformácie na 
konštrukčnej pláni v rozsahu Edef2= 20-30 Mpa je na úrovni pláne navrhovaná separačná 
geotextília, geornreža a kamenivo ako prvky mechanickej stabilizácie podložia, ktoré zároveň 
budú sekundárnou ochranou jestvujúcich IS a to zachytením a rozložením zaťaženia od dopravy 
na podložie. Použitie kompozitej vrstvy (geo mreža, kamenivo) 
zabezpečí dlhodobo vysokú 
kvalitu povrchu vozovky. 
Navrhovaná konštrukcia 
je nasledovná: 
Parkovisko odstavné miesto: 
Polovegetačná betónová tvárnica 80 mm 
Štrkodrvina 
5O mm 
Geotextília 
filtračná 
Štrkodrvina ŠD; 5-31,5 Ge. 120 mm; STN 73 6126 
Štrkodrvina ŠD; 32-63 
Ge; 150-200 mm; STN 73 6126 
Výstužná geornreža dvojosová monolitická, 
ťahová pevnosť 43/43 KN/m, veľkosť oka min. 39/39 
Geotextília 
separačná ( 400g/m2) 
Spolu 400 -450 mm 
V danom území sú možnosti odviesť vody z povrchového odtoku do recipientu obmedzené. 
Zrážková voda z povrchu bude 
vsakovať cez konštrukciu vozovky do vsakovacieho drénu a 
následne 
do podložia. V sakovací drén slúži na odvodnenie pláne aj ako akumulačný priestor. V 
mieste kríženia s inžinierskymi sieťami sa Otvory v polovegetačných tvárniciach budú vyplnené 
štrkom. Nerozpustné ropné latky tak budú zachytené ornej vrstve zeminy na úrovni pláne a nebudú 
vsakovať hlbšie do podložia. Takto je možné zeminu po určitom období ca 20-25 rokoch) vymeniť. 
3 
Pre yyužitie územia a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky : 
l. Podľa platného Územného plánu mesta Prešov zmeny a doplnky 2015 schváleného VZN mesta 
Prešov 5/2017 sa predmetná stavba realizuje na plochách funkčne určených ako plocha 
bytových domov pre ktorú platí regulatív. RL. 
B. 5 
2. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., príslušné technické 
normy, ochranné pásma, 
bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
3. Stavbu treba ukončiť najneskôr do 12 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
4. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 ods. 
2 písm. h) stavebného zákona. 
5. Navrhovateľ je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byt' uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým 
číslom stavbu povolil v zmysle § 66 
ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
6. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
navrhovateľ najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
8. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovateľ od prvého dňa prípravných prác až do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel podľa§ 43f stavebného zákona. 
l 
O. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa§ 43g stavebného zákona. 
ll. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre 
ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle § 45 stavebného zákona. 
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
51 0/200 l Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 
predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a 
osôb na stavenisku. 
13. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 12 
vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovateľ je povinný počas stavebných prác zabrániť vstupu 
nepovoleným osobám na stavenisko. Toto 
je potrebné počas realizácie stavby oplotiť. 
14. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný písomnou formou zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
prípadnému poškodeniu. 
15. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak 
je to nevyhnuté, je 
potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť v súlade s pokynmi správcu 
pred poškodením. 
16. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, 
chodníkov a podobne sa zakazuje. 
17. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľnosti 
a aby nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovateľ realizáciou stavebných prác a ich 
dôsledkami nesmie nadmerne 
obťažovať okolie, resp. čo najmenej rušiť užívanie susedných 
pozemkov. 
18. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 5011976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý 
4 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, 
aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
19. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je navrhovateľ povinný likvidovať 
v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. Počas stavebných prác 
a po 
skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok. 
20. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo zodpovedá 
stavebník. 
21. 
Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa§ 68 stavebného zákona, 
len 
v odôvodnenom prípade pred prevedením a 
to na žiadosť stavebníka. 
22. Ak sa 
so stavebnými prácami nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia, toto stráca platnost' 
podľa § 40 ods. l stavebného zákona. 
23. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
Stavebný úrad v súlade s usta!Oloven.ím § 39b oas. 4) stavebného zákona upúšťa od vydania 
povolenia 
terénnych úprav. 
Navrhovaná stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Navrhovateľ je 
povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe a geometrický plán na 
porealizačné zameranie stavby. 
Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Ich 
pripomienky boli zahrnuté do výrokovej 
časti tohto rozhodnutia. 
Osobitné podmienky: 
l. Mesto Prešov-odbor hlavného architekta mesta v záväznom vyjadrení zo dňa 28.12.2016 
pod 
č. OHAM 119171/2016 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienky: 
• Doplniť projekt sadových úprav do projektovej dokumentácie ako samostatný objekt. 
2. Mesto Prešov -odbor dopravy a životného prostredia v záväznom vyjadrení zo dňa 
28.03.2017 pod č. ODŽP -18894/2016 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez 
pripomienok. 
3. Mesto Prešov-odbor správy mestského majetku v záväznom vyjadrení zo dňa 03.01.2017 
súhlasí s umiestnením stavby. 
4. Mesto Prešov-organizačný odbor, oddelenie komunálnych služieb v záväznom vyjadrení 
zo 
dňa 23.02.2017 pod č. 00/597/16260/2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za 
pripomienok. 
• Žiadame dodržať ochranného pásma jestvujúcich stromov a to l ks lipa malolistá tTilia 
cordat
a) a l ks breza previsnutá (Betula pendula) v zmysle STN 83 7010 Ochrana 
prírody 
-Ošet
rovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Okraj výkopu nesmie byť 
vedený bližšie ako 2,5 m od paty kmeňa predmetných drevín, čo je možné dosiahnuť 
znížením počtu parkovacích miest. Dreviny nesmú byť výstavbou poškodené. Žiadame 
dodržat' 
čl. 4.2.4 HÍbenie výkopov a čl. 4.3 Poškodenie a ochrana kmeňa a kôry stromu 
normy STN 
83 7010. Dreviny, ktorých ochranné pásmo je v kolízii s plánovanou 
výstavbou sú 
vyznačené v prílohe Č. l. 
4il V prípade, že ochranné pásma stromov nie je možné dodržať, k územnému konaniu je 
potrebné doložiť súhlas orgánu ochrany prírody (Mesta Prešov v zastúpení Odborom 
s 
dopravy a životného prostredia) na výrub týchto drevín, ktorých kmene a koreňové 
systémy v ochrannom pásme do 2,5 m sú v kolízii s plánovanou stavbou. 
• K územnému konaniu je potrebné doložiť súhlas orgánu ochrany prírody s výrubom 40 m
2 
listnatých krov (druh krov nie je v predloženej projektovej dokumentácii uvedený). 
Súhlasíme s navrhovanou náhradnou výsadbou 
63 ks krov svíb biely iSwida alba) a 63 ks 
tavoľník van Houtteho (Spiraea x vanhoutteii. 
• Plochy parkovísk odporúčame pritieniť v súlade s platnou legislatívou. 
5. Krajské 
riaditeľstvo policajného zboru v Prešove v záväznom vyjadrení č. KRPZ-PO-KDI-
15-022/2017 zo dňa 24.01.2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienky: 
• V projektovej dokumentácii doplniť návrh dočasného a trvalého dopravného značenia. 
6. Slovak Telekom, a.s. v záväzné vyjadrení č. 17-5401727-PO, zo dňa 27.02.2017 určil: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 
Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o ochrane proti rušeniu. 
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so 
SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok 
ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551 
• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 6ó ods. 10 zákona č. 351/2011 
Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 
zrealizovať prekládku SEK. 
• 
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení 
a zariadení. 
• V prípade ak na V arni definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác je stavebník povinný 
požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky 
do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 
0902614733. V objednávke v dvoch 
vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
e Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti 
6 
Slovak Telekom, a.s. 
e Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať 
alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
• Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na 
telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
e Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
e
lektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
7. Stavebník je povin..ný dodržať podmienky spoločnosti Slovanet a.s. obsiahnuté v záväzné 
vyjadrení 
č. 002-17/oDSaTRJVo zo dňa 05.01.2017. 
8. Stavebník je povinný dodržat' podmienky spoločnosti UPC BRADBAND SLOVAKIA 
s.r.o .. obsiahnuté v záväzné vyjadrení č. 58/2017 zo dňa 21.12.2016 
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky spoločnosti CondorNet s.r.o. obsiahnuté v 
záväzné vyjadrení 
č. 20.10.2016. 
10. VVS, a.s. v záväzné vyjadrení č. 2480/2017/0 zo dňa 10.01.2017 určil: 
S vydaním stavebného povolen~a súhlasíme s podmienkami: 
Na Vašu žiadosť Vám oznamujeme, že v záujmovej lokalite sú trasované PIS verejného 
vodovodu a vere
jnej kanalizácie (viď. orientačne vyznačené v priloženej situácii Ml: 
ll OO). PIS v správe našej spoločnosti žiadame rešpektovať v zmysle Zákona č. 
442/2002 Z. z. (Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení zákona 
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach) o verejných 
vodovodoch a verejných kanaiízáciách. 
Podľa §-u 19 sú o chranné pásma verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií nasledovné: odstavec (2) pásma ochrany sú 
vymedz
ené vodorovnou 
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja 
vodovodného. alebo 
kanalizačného potrubia na obidve strany a to: 1.5 m pri verejnom 
vodo v
ode a verejnej kanalizácii do priemeru SOO mm vrátane. Nad potrubím a v jeho 
ochrannom pásme 
je zakázané: vykonáva-ť zemné práce. umiestňovať stavby, 
konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú 
prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo. ktoré by mohli 
ohroziť 
tech11.ický stav. vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky a vykonávať terénne 
úprav
y. 
• Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci 
nášho 
závodu (cali centr :m. č. tel.: 051/7572777). K objednávke je potrebné predložiť 
kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým podkladom. Termín 
vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na Č. tel. 051/7572421. 
• V prípade. že si žiadater neobiedná vytýčenie IS nenesie VVS. a.s. zodpovednosť za 
pr.ipadné škodv na majetku investora alebo VVS. 
• Pri 
realizácii prác vochrannom pásme našich vodohospodárskych zariadeni žiadame 
prizvat' zástupcov našej 
mganizácie a t::J za stredisko vodovodov Ing. Strelec, č. tel.: 
051/7572520 a stred
isko kanalizácií Ing. Angelovič, č. tel.: 051/7572550. 
o V zmysle ZákoEa č. 442/2002 Z.z. §27 ods. a) každý kto vykonáva opravy, 
rekonštrukcie, terénne 
úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia 
verejného vodovodu alebo ver
ejnej kanalizácie, je povinný po dohode s 
prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôsobenie poklopov, 
vstupov do šachiet, zasúvadlových uzáverov a iných ob
jektov a zariadení verejného 
vodovodu al
ebo verejnej kanalizácie novému stavu. 
e Upozorňujeme na existenciu vodovodných a kanalizačných prípojok, ktoré sú v majetku 
a správe 
majiteľov napájaných nehnuteľností.(viď. priložené situácie). 
o Pred kolaudáciou stavby je potrebné na našej spoločnosti aktualizovať zmluvu 
o odvádzaní odpadových vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie. 
7 
ll. SPP-Distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení č. TD/NS/5238/2016/LO zo dňa 03.11.2016 
určil: 
• Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení 
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky , prostredníctvom online formuláru zverejneného 
na webe (www.spp
distribucia. sk 
• V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 
l hodinu. 
• Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 09) 
najneskôr 7 dní pred zahájenim plánovaných prác. 
• Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie 
činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu 
kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, 
rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
• Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly 
realizácie 
činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
• Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 3050 až 
po predchádzajúcom 
vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez použitia 
strojových mechanizmov. 
• Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný 
kontaktova-ť pred zasypa.<·úm výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu 
obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsle
ciok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 
• Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, 
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
SPP-D. 
• 
Odk..ryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
• Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej úrovne 
terénu. 
• Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byt' 
ihneď ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 ll l 727. 
• Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za 
porušenie povinn.osti v ochJannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€. 
• Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, 
Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako 
aj 
podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia 
Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
• 
Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
8 
4;) Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými 
zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a TPP 906 Ol. 
~ Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 
Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty 
apod. 
12. 
VSD, a.s. Distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení č. 2202/2017 zo dňa 07.02.2017 určila: 
41 Pred začatím zemných prác v pripade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 
objednávky a mapového podkladu s 
vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú 
adresu: skripko 
stefan@vsds.sk.. tel. 055 610 2792,0917 433311 -Ing. Štefan Škripko. 
alebo stolicny peter@vsds.sk. tel. 0556102213.09182485
63-Ing. Peter Stoličný," 
• V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 
plánovaného vý
kopu s nim, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku 
preVlSU. 
• Odkryté vedenie musí byt' c:b.Jánené proti mechanickému poškodeniu. 
o Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami 
musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 
1,2. 
e Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol 
prizvaný zástup
ca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 
• Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovm' minimálne 2 pracovné dni 
pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt na zástupcu našej spoločnosti: 055/6102823. 
• Pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 
v
edenian1i v zmysle STN 736005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné 
na náklady stave
bníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich 
mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 
6005. 
13. O.S.V.O. Comp, a.s. v záväznom vyjadrení č. 16-09/03/2017/GK zo dňa 16.03.2017 určila: 
• V prípade realizácie zer:'1Ilých prác v blízkosti nášho podzemného vedenia je pred 
za.hájením zem..r.ých prác potrebné poži<:,dať o vytýčenie káblov verejného osvetlenia (p. 
Go
ryl Karol, 0903 608 304) na základe samostatnej objednávky. 
• V prípade odkrytia kábelového vedenia v n ašej správe požadujeme, aby sme pri jeho 
spätnom uložení boli prizvaní a požadujeme, aby bol kábel chránený pred mechanickým 
poškodením uložením 
cio cr.rá_ničky a označením výstražnou fóliou. 
• Žiadame, aby okolie stavby "Sú:t/ebné úpravy plôch, uL Októbrová č. 59 -65 -vnútroblok" 
bolo upravené ako lokálny verejne pri stupn 
ý 
)a-čík. 
Námietke sa vyhovuje. 
• Žiadame, aby súčast'ou povolených stavebných objektov boli aj aj tzv. dažd'ové záhrady 
(
www.samospravydomov.org/files/dazdove zahrady.pdt). Dažďové záhrady plnia dôležité 
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 oc v tropických 
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť 
do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske 
dielo. 
Námietke 
sa nevyhovuje. 
9 
• Povrchové státia, cyklochodníky ako aj iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 
zhotoviť z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s retenčnou funkcionalitou, ktoré 
zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 
8 l vody/m
2 
po dobu prvých 15 min. dažd'a a znížia tepelné napätie v danom území 
(www.samospravydomov.org/files/retencna 
dlazba.pdf). Prípustné je aj použitie vodu
priepustných asfaltových zmesí s vhodným podloží
m. 
Námietke sa vyhovuje. 
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 
nezohľadňujú miestne hydrologické a hydraulické pomery konkrétneho územia a stavby, 
v dôsledku 
čoho a sa stávajú neúčinnými. Vzhľadom na uvedené žiadame v rámci 
stavebného konania 
doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej 
kanalizácie, splaškovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol 
súčasťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia a tento jediný má z vodohospodárskeho 
inžinierskeho 
hľadiska vypovedaciu hodnotu o účinnosti ORLa kanalizácie. 
Námietke sa nevyhovuje. 
• Žiadame vyriešit' a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 
zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 
Námietke sa nevyhovuje. 
• Pre hospodárnosť výstavby žiada_rne realizovať Zelené verejné obstarávanie metodológiou 
LCC (náklady životného cyklu) 
Námietke sa nevyhovuje. 
• Uvedené pripomienky žiada_me uviesť v územnom rozhodnutí ako požiadavku podľa §39a 
ods.2 písm.b Stavebného zákona s tým, že v pr
ojektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie sa 
navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými pripomienkami a v prípade 
technickej vhodnosti ich v maximálnej možnej miere 
zalLrnie do projektovej dokumentácie 
stavb
y, čím si zároveň spLní povin_nosť podľa §3 ods.S zákona OPK č.543/2002 Z.z. 
Námietke sa nevyhovuje. 
Navrhovateľ -Mesto Prešov v zastúpení Odbor strategického rozvoja, Oddelenie investičnej 
činnosti, podal dňa 14.03.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia: "Stavebné úpravy 
plôch, ul. Októbrová 
č. 59-65-vnútroblok" na pozemku KN-C 8390 katastrálne územie Prešov. 
Obec Ľubotňce-stavebný úrad oznámil podľa§ 36 stavebného zákona dňa 06.04.2017 začatie 
územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a 
dňa 04.05.2017 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo oznámene 
verejnou vyhláškou, z dôvodu 
veľkého počtu účastníkov konania, v meste Prešov a v obci Ľubotice 
od 07.04.2017 do 24.04.2017. 
Svoje stanoviská oznámili orgány štátnej správy 
a iný 
účastníci konania. 
----------- -------
10 
MsÚ Prešov, Odbor hlavného architekta mesta, MsÚ Prešov, Odbor D a ŽP , oddelenie dopravy 
a životného prostredia, MsÚ 
Prešov, Organizačný odbor-odd. KS, O.S.V.O. Comp, a.s., KR PZ 
KDI Prešov, Orange Slovensko, a.s., Spravbytkomfort a.s., VSD, a.s., VVS, a.s., SPP, a.s., Slovak 
Telekom, a.s., UPC Broadband 
Slovakia, s.r.o., Slovanet, a.s., Slovanet, a.s., Condornet a.s. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani 
protichodné a 
sú zahrnuté 
do podmienkovej časti 
rozhodnutia. 
Združenie domo.wých samospráv , Rovlíú~liwva 14, P.O. BOX 218, 85000 Bratislava dňa 
16.04.2017 d.omčHo pripomienky k navrhovanej sli:avbe: 
• 
Žiadame, aby okolie stavby "Stavebné úpravy plôch, ul. Októbrová č. 59-65 -vnútroblok" 
bolo upravené ako lokálny verejne prístupný parčík. 
Námietke sa vy:1ovelo. 
• Žiadame, aby súčasťou povolených stavebný~h objektov boli aj aj tzv. dažďové záhrady 
(www.samospravvdomov.org/fí.les/dazdcve 
zahracly.pdt). Dažďové záhrady plnia dôležité 
ekostabilizačné funJ(cie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických 
dňoch, svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene pracovníkov, odparovanie vody späť 
do ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske 
dielo. 
Námietke sa nevyhovela. 
Predmetom konania je úprava spevnených plôch, ktore sú tvorené 
vegetačními tvamicami. Dažďové vody budu vsiakať cez tvarnice do podložia, riešenie 
samostatného o
bjektu dažďových zahrad nie je potrebné. Mesto Prešov -Odbor hlavného 
architekta mesta, Mesto 
Prešov -odbor 
cbpravy životného prostredia, 
Okresný úrad -odbor 
starostlivosti o životné prostredi
e, Východoslovenská vodárenská spoločnosť súhlasili 
s odvádzaním 
vôc spôsobom uvedeným v projektovej doku:.rnentácii. 
• Povr
chové státia a.ko aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme 
zhot
ovit' z dielcov a materiálov zo zhodnotených odpadov s 
retenčnou funkcionalitou , ktoré 
zabezpečia minimálne 80% poéi:iel priesakovej plochy a preukázateľne zadržania minimálne 
8 l 
vody/nl po dobu prv)rch l :J min. dažd'a a z nížia tepelné napätie v danom území 
Námietke sa nevyhovela. 
Stavba sa bude realizovat' so štandardných materialov tak ako je to 
uvedené v projektovej 
dokumentácii. Za aavrhované riešenie zodpovídá projektant stavby . 
Projketová cloiom1entácia bola oclsúh1asená prfslušnými dotknutým orgánmi. 
• Z našej skúsenosti vyplýva, že na ORL sa často používajú typové projekty, ktoré však 
nezohľadňujú miestne hydro!ogické a hyo.raulické pomery kmllaétneho územia a stavby, 
v dôsledku 
čoho a sa stávajú neúčirmými. Vzh>adom na uvedené žiadame v rámci 
stavebného konania 
doloží( .hydraulický vý·počet priemkových množstiev ORL, dažďovej 
kanalizácie, splaškovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb, nakoľko tento nebol 
súčasfou odôvoclúenia napadnuté~1o rozhoánuúa a tento jediný má z vodohospodárskeho 
inžinierskeho 
hľadiska vypoved&.cíu hodnotl~ o účirmosti ORLa kanalizácie. 
Námietke sa nevyhovela. l 
Tavrhované riešenie obsiahnuté v projektovej dokumentácii stavby 
bolo odsúhlasené všetkými príslušnými orgánm
i. Stavebný úrad považuje navrhované riešenie 
za štandardné. 
• Žiada.me vyríešit' a zabezpečit' separovaný zber odpadu; v dostatočnom množstve 
zabezpečit' umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber. 
11 
Námietke sa vyhovelo. Do budúcna sa počíta s vybudovaním kontejnerových stojísk, 
v ktorých sa osadia smetné koše na separovaný zber. 
• Pre hospodárnosť výstavby žiadame realizovať Zelené verejné obstarávanie metodológiou 
LCC (náklady životného cyklu) 
Námietke sa nevyhovela. 
Stavebný úrad nie je oprávnený v územnom resp. stavebnom 
rozhodnutí 
nariaďovať stavebníkovi postupy verejného obstarávania. 
• Uvedené pripomienky žiadame uviesť v úzerrmom rozhodnutí ako požiadavku podľa §39a 
ods.2 písm.b Stavebného zákona s tým, že v projektovej dokumentácii pre stavebné 
povolenie sa 
navrhovateľ riadne vysporiada s uplatnenými pripomienkami a v prípade 
technic
kej vhodnosti ich v maximálnej možnej mJere zahrnie do projektovej dokumentácie 
stavby, 
čím si zároveň splní povinnosť podľa §3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. 
Námietke sa vyhovelo. 
Stavebný úrad sa vznesenými pripomienkami riadne zaoberal a 
rozhodol o nich. 
Okresný úrad v Prešove -odbor E:taros-divosti o životné prostredie v záväznom vyjádrení č. 
OU-PO-OSZP3-2017/027420-02 zo dňa 04.09.2017 uviedol: súčasnej dobe parkovanie aut je 
nesené na vnútroblokových komunikáciách v počte 54 a dobuduje sa 32 
nových parkovacích statí, spolu bude vo vnútro bloku k dispozícii 
86 parkovacích stojísk. 
Výstavba nových parkovacích stojísk je 
podľa Prílohy č. 8 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP 
zaradená do Kategórie 9. Imraštruktúra, položka č .. 16. Projekty rozvoja obcí vrátane b) statickej 
dopravy -od 
100 do 500 stojísk (zisfovacie konanie) Na základe predloženej žiadosti a vyššie 
uvedeného, realizácia plánovanej 
činnosti "Revitalizácia vnútrobloku ul. 17.novembra 126-130" 
nie je predmetom zis-ťovacieh o konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti podľa§ 18 
ods. 2 zákona o posudzova:.r1í vplyvov na ŽP, ani predmetom posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti podl'a § 18 ods. l písm a) zákona o posudzova..11í vplyvov na ŽP, pretože pôvodná 
navrhovaná 
činnost' ani jej zmena nedosahuje prahovú hodnotu uvedenú v prílohe č. 8 
zákona o posudzovani vplyvov na 
Ž?. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s príJ.oha..rni v územ..nom konaní a z výsledkov konania zistil, 
že navrhovaná stavba a 
jej umiestnenie nie je v rozpore s územným plánom Mesta Prešov, 
zodpovedá hľadiskám starostlivosú o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, 
neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle 
§ 40 ods. l stavebného zá.l<ona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť. 
Mesto Prešov, Odbor strategického roz·voja, oddelenie investičnej či:nnosti je podľa sadzobníka 
správnych poplatkov 
časti I. položky 2 zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch oslobodené 
od poplatku. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. 
Preto, na základe výslecikov konania, bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku územného 
rozhodnuti
a. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o vyuz1van1 uzemia, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa§ 42 
ods. 2 stavebného zákona po dobu 
15 dní na úradnej tabuli Obce Ľubotice a Mesta Prešov 
12 
a zverejnená na internete -elektronickej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk) a Obce Ľubotice 
(www.lubotice.eu). Toto oznámenie verejnou vyhláškou musí byť z dôvodu veľkého počtu 
účastníkov konania . 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o povolení stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súl&de s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočností určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty prípadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší 
budúci pracovný 
deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o využívaní územia. 
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, proti 
tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Obec Ľubotice -stavebný úrad, Československých 
letcov 2, 080 06 Ľubotice v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa 
podáva na Obecný úrad 
Ľubotice, Československých letcov 2, 080 06 Ľubotice. Rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oz:naml\l!je vyO!anie územného rozhodmlltia o využívaní územia, 
bola 
vyvesená mn úradnej tallmli Mesta ľnešov 
2 ~. 04. 2010 
Verejná vyhláška, ktorou sa oZIIJ!amuje vydlamie územllll.élbto rozllitodmalitia o využívaní územia, 
bola 
zvesená z lÚuraOl!Ilej tabu.lle lVJ[esŕa Prešov 
d.Jlíla ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pečiatka a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)