Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby: "Prešov - Šidlovec, Ul. K Okruhliaku, rozšírenie bytovej výstavby".

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

10.05.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesene dna _ 10,~5.7n
MestoPrešovZvesenp. r%~
HlavnáČ.73<>^)1))*
Císlo:SU/3419/98430/2019-CjVPrešovedňa:25.04.2019
ROZHODNUTIE
Rozhodnutieoumiestnenílíniovejstavby
oznámené
podl'a§42ods.2zákonaČ.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku
(d'alejvtextelen"stavebnýzákon"),vzneníjehonoviel
verejnouvyhláškou
adresa:
=BVRIPVBTFMJB3
$E#BMFKVTFWTFMFO"MFOOBVRIPVBTFM"%QPEBMJE_B15.02.2019návrhnavydanierozhodnutia
oumiestnenílíniovej
STBVCX3
"Prešov-Sidlovec,Ul.KOkruhliaku,rozšíreniebytovejvýstavby"
vkatastrálnomúzemí:Prešov
napozemkochparc.č,KN-C14103/22,14103/34,KN-C14103/37,14103/42,
14103/89,14103/29,14103/81,14103/25
Pozemokparc.č.KN-C14103/22,14103/42,katastrálneúzemiePrešovjevo
vlastníctveMgr.MarekKoščaDominikaKoščová-LVč.7216(vpriebehukonaniabol
dolo
ž
enýpísomnýsúhlasvlastníkapozemku).
Pozemokparc.č.KN-C14103/34,katastrálneúzemiePrešovjevovlastníctve
MUDr.MáriaBalárová-LVč.8365(vpriebehukonaniaboldoloženýpísomnýsúhlas
vlastníkapozemku).
Pozemokparc.č.KN-C14103/37,katastrálneúzemiePrešovjevovlastníctvemesta
Prešov-LVč.6492(vpriebehukonaniadoloženýpísomnýsúhlasvlastníkapozemku
vydanýdňa21.03.2019).
Pozemokparc.č.KN-C14103/89,katastrálneúzemiePrešovjevpodielovom
spoluvlastníctveIng.JozefKomár,DarinaKomárová,Mgr.LukášGarbera,Mgr.Katarína
DugasováaIng.arch.MilanRešovský-LVč.17071(vpriebehukonaniaboldoložený
písomnýsúhlasvlastníkapozemku).
Pozemokparc.č.KN-C14103/29,katastrálneúzemiePrešovjevovlastníctveIng.
JozefKomáraDarinaKomárová-LVč.11556(vpriebehukonaniaboldoloženýpísomný
súhlasvlastníkapozemku).
Pozemokparc.č.KN-C14103/81,katastrálneúzemiePrešovjevovlastníctveMgr.
Luká
šGarberaaMgr.KatarínaDugasová-LVč.15297(vpriebehukonaniaboldoložený
písomnýsúhlasvlastníkapozemku).
Pozemokparc.č.KN-C14103/25,katastrálneúzemiePrešovjevovlastníctveIng.
arch.MilanRešovský-LVč.16291(vpriebehukonaniaboldoloženýpísomnýsúhlas
v
lastník
apozemku).


2
Stavebníkjepovinnýposprávoplatnenírozhodnutiaoumiestnenístavby
majetkovoprávnevysporiadat'všetkynehnutel'nosti,naktorýchsúumiestnené
jednotlivéstavebnéobjekty.Kustavebnémukonaniumusístavebníkpreukázat',žemá
kuvedenýmpozemkominéprávopodl'a§139ods.1zák.č.50/1976Zb.oúzemnom
plánovaníastavebnomporiadku(d'alejvtextelen"stavebnýzákon"),vzneníjeho
zmienadoplnkov.
<FSTP>RF`PV&BLPVFDOFBNJFSTOFQR[SMU`O]STBVFCO]\RBEQPEM#Bl**0PES(*%
STBVFCOpIPYZLPOB&QPS\EJMQRFEMPaFO]OZVRIQPEM#Bl,0BrBM`[DISTBVFCOpIPYZLPOB(=B
YZLMBEFTPITPQPS\EFOJBVXEZVBQPEM#Bl,2Bl,2BSTBVFCOpIPYZLPOBBVXLPOZVBD[DI
VXIMZ`PL
?gkfg6=@i8eg@<8ehi=e=n;n=8gAe9hidA4jm
"Prešov-Šidlovec,Ul.KOkruhliaku,rozšíreniebytovejvýstavby"
Stavba:"Prešov-Šidlovec,Ul.KOkruhliaku,rozšíreniebytovejvýstavby",sa
'
buderealizovat'napozemkupodl'aevidencienehnutel'nostiparc.č.KN-C14103/22,
14103/34,KN-C14103/37,14103/42,14103/89,14103/29,14103/81,14103/25,katastrálne
územiePrešov,akojezakreslenévsituácii,ktorúvdecembri2018vmierkeM=1:500
vyhotovilIng.MartinOravec-autorizovanýarchitekt,napodkladekópiezkatastrálnej
mapy.
>RFUNJFSTOFOJFSTBVCXBQRPKFLTPV\QR[QRBVUSBUR^UK\TJFTPQPENJFOLX3
*(>PEM#BQMBTOpIPoYFNOpIPQMZOUNFSTB>RF`PV&VYOFO[kNJFOBEPQMOLPV+)*.
SDIVZMFOpIP<FSTSL]NYBSTUQJTFM#STVPNV>RF`PVFUYOFSFO[N^(0+-b+)*0E_B+1(/(+)*0&
KFIPYZVBYOZ^BST#SDIVZMFOZUYOFSFO[N^(0+.b+)*0BVXIMZSFOZAk=NFSTB>RF`PV^(
.b+)*0&LTPRpOBEPCUEMP\^JOOPST#+-(0(+)*0&QMBT[QRFQRFENFTO\MPLBMJTUYZVBYO]
RFHUMBT[V?;4(M'>MPDIXUR^FOpQRFC]VBOJFVRPEJOO]DIEPNPDI(
+(hTBVCBQPYPSTZVBYT]DITPSTBVFCO]DIPCKFLTPV3
hg)+'hi;QMXOPVPE
hg),'APEPVPE
hg)-':BOBMJYZDJB
iFDIOJDL]QPQJSSTBVCX3
SO02-STLplynovod
VetvaA:PripojenieSTLplynovoduvetvyAsaprevedienajestvujúciSTLplynovod
D90PE,PNmax.100kPaID:232328vkrajnicimiestnejcesty.Pripojeniesaprevedie
odstránenímklenutéhodnaD90pripojenímnajestvujúcepotrubiemimovykurovacej
sezóny,bezodstávkyplynu.Technologickýpostuppísomnenavrhnedodávatel'práca
musíhoodsúhlasit'sprevádzkovatel'omjestvujúcehoplynovodu.Pripojeniesaprevedie
vkrajnicimiestnejcestyul.KOkruhliakupredparcelou14103/34naparcele14103/37.
ZapripojenímjeSTLplynovodtrasovanývkrajnicimiestnejcestyvbudúcnostiv
chodníkusúbežnesparcelami.TrasanavrhovanéhoSTLplynovodujevedenápoparcele
14103/34,14103/37,14103/42,14103/22,14103/89.TrasavetvyAjevedenásúbežne
sprojektovanýmvodovodomDNI00vminimálnejvzdialenosti1,0mmedzipotrubiami.
NaprojektovanýplynovodD90sapripojatriplynovéprípojky-pripojovacieplynovody
D32:pripl,prip2prip3avetvaBD50.Pripojeniepripojovacíchsaprevediepomocou
tlakovejnavřtavacejtvarovkyDAA/32avetvyBD50saprevediepomocoutvarovky
DAA90/50.Trasajenavrhnutásúbežneskatastrálnymihranicamipozemkovv
minimálnevzdialenostiodoplotenia1,0m.Nakol'koprisúbehujestvujúcejsplaškovej
kanalizácieprirevíznejvdvochprípadochniejedodržanáminimálnavzdialenosť1,0m
navrhujemnaprojektovanýplynovodosadit'ochrannépotrubieDN200dl.3,Om.Potrubie


3
sadochráničkyvsunieavycentrujepomocouklznýchobjímokautesnígumeným
,mažetami.UkončenieSTLplynovodujeklenutýmdnomD90vst.96,0m.Odvzdušnenie
plynovodujeposlednouprípojkou.NakonciprojektovanejvetvyA-STLplynovoduje
navrhnutýkontrolnýmeracívývodKVO.NavýstavbuSTLplynovodusapoužije
potrubieD90x5,7mmPE100SDR17dížky96,0m
VetvaB:PripojenieSTLplynovoduvetvyBsaprevedienaprojektovanýSTLplynovod
vetvuAD90PE,PNmax100kPavstaničení95,0mvkrajniciuliceKOkruhliaku.
PripojeniesaprevedieosadenímtlakovounavřtavacouarmatúrouDAA90/50.Pripojenie
saprevedievkrajnicimiestnejcestyul.KOkruhliakupredparcelou14103/22naparcele
14103/37.ZapripojenímjeSTLplynovodtrasovanýkolmocezmiestnucestu
prekopaním.TrasanavrhovanéhoSTLplynovodujevedenápoparcele14103/37,
14103/73.NaprojektovanýplynovodD50sapripojadveplynovéprípojky-pripojovacie
plynovodyD32:prip4,prip5.Pripojeniepripojovacíchsaprevediepomocoutlakovej
nav
ř
tavacejtvarovkyDAA50/32.Trasajenavrhnutásúbežneskatastrálnymihranicami
pozemkovvminimálnevzdialenostiodoplotenia1,0makanalizačnouprípojkou
splaškovouDN150.UkončenieSTLplynovodujeklenutýmdnomD50vst.84,0m.
Odvzdušnenieplynovodujeposlednouprípojkou.NakonciprojektovanejvetvyB-STL
plynovodujenavrhnutýkontrolnýmeracívývodKVO.
Pripojovacíplynovod:Pripojeniepripojovaciehoplynovoduprerodinnédomyna
projektovanévetvyplynovoduAaBD90aD50max.PN100kPavkrajnicimiestnej
komunikácie.Pripojeniesaprevediepomocoutlakovejnavitavacejarmatúry90/32a
50/32zaktoroujeumiestenáelektroobjímkaD32.Privýkopovýchprácachvedl'a
miestnejcestytrebadávat'pozoramusísapoužit'paženie,abysanepoškodilakrajnica
vozovkyatýmajpovrchmiestnejcesty.Poukončeníprácnapripojovacomplynovodesa
musíterénvedl'amiestnejcestyuviesťdopóvodnéhostavu.Odbodupripojeniatrasa
STLpripojovaciehoplynovoduD32(STLplynovejprípojky)jevedenákolmok
oploteniukatastrálnejhranicirodinnéhodomu.Potrubievychádzajúcezozemedo
skrinkymeraniaareguláciemusíbyťumiestenévochrannompotrubíD50dlžkycca
1,5m.Voploteníjeumiestenáskrinkameraniaaregulácie.Skrinkabudeosadenádo
oploteniaavnejjeumiestenáplynomerovázostava.UkončenieSTLplynovejprípojkyje
vskrinkehlavnýmuzáveromplynu.Skrinkamusíbyťprístupnázverejnéhopriestranstva
atiežajotvaratelná.PotrubieD32x3,0mmPE100SDR11dížky24,3m.
SO03-Vodovod
RADA:PripojenieprojektovanéhorozvodnéhovodovodnéhoraduADN100mmsa
prevedienajestvujúcerozvodnépotrubieDN100vkrajnicimiestnejcestyul.K
Okruhliaku.TrasovanierozvodnéhopotrubiaraduAodbodupripojeniajesmeromku
uliciJahodovej.Vstaničení17,5msatrasameníapokračujepoverejnompriestranstve
miestnejcestesúbežnesosplaškovoukanalizáciouvovzdialenostimedzipotrubiami
1
,
OmaprojektovanýmSTLplynovodom.Natrasesúnavrhnutéštyrilomytrasy
vodovodnéhopotrubiaVnajnižšommiestevodovodnéhoraduAt.jnakoncije
navrhnutýpodzemnýhydrant,akokalník.Trasavodovodubudekrižovat'budúce
prípojkysplaškovejkanalizácieaprojektovanéhoSTLplynovodu.NavodovodnýradA
sapripojadvevodovodnéprípojky,prejednéhoodberatel'a,ktorébudúukončenéna
hranicipozemkuaoznačenéorientačnýmstlpikom,Tretiaprípojkasapripojí,predva
rodinnédomy,pričomvstaničení10,Omjeosadenávodomemášachtapredvarodinné
domy
.Hned'zapripojenímprípojoknaverejnývodovodjenavrhnutýzemnýventil
(uzáver)sozemnouteleskopickousúpravou.Navyhl'adávaniepotrubiajenavrhnutý
signaliz
ač
n
ývodič,ktorýjevyvedenýdomeraciehovývoduvpoklopeuzáverupred
hydrantom.Podrobnejšiepozripozdlžnýprofilasituáciu.Krytiepotrubiajeod1,35mdo
1
,
5mpodl'apodmienokkrižovaniaaupravenéhoterénunavrhovanejkomunikácie.
Roz
v
odnépotrubie-radAjevyprojektovanézrúrHDPES8DN80PN10dížky92,50m.
PrípojkyHDPES8D32PN10dížky132,30m.
SO04-Kanalizácia


4
Popissystémuodvedeniaodpadovýchvod:Odvedeniesplaškovýchvodznovejulicé
t
.
j.dvochrodinnýchdomovjenavrhnutézdruženoukanalizačnouprípojkou.Do
združenejkanalizačnejprípojkysazaústiadvarodinnédomy.Každákanalizačnáprípojka
jeukončenánahranicipozemkurevíznoušachtou.Združenákanalizačnáprípojka:sa
zaústidojestvujúcejkanalizačnejprípojky,ktorájehotováibaprejednuparcelu.
Uvedenáparcelasarozdelilanadveparcelypretosadonejzaústiajdruháparcela.
ZdruženákanalizačnáprípojkaDN150jevedenáodzaústeniaposúkromnejparceleaž
pojejzačiatokdruhejparcely,kdejeosadenášachta.Prvárevíznašachtajeumiestená
10,Omodzaústeniadokanalizácie.Nazdruženejkanalizačnejprípojkesúnavrhnutétri
revíznešachtyvlomochsklonupotrubia.UkončeniestokyjevšachteS3vstaničení
80,5m.NazdruženejprípojkesúnavrhnutérevíznešachtySlažS3.Donavrhovanej
prípojkysazaústiadveprípojky,PRlP1aPRlP2.Zaústeniesaprevedieodbočkovou
tvarovkou150/150.Každáprípojkajeukončenárevíznoušachtounapozemkuinvestora.
Križovaniejevykreslenévpozdlžnomprofileavsituácii.PrípojkysúzrúrPVCSN8,
DN150dl.82,5m.Prípojkypočetks2.Nakanalizáciisúnavrhnutérevíznešachty,ktoré
slúžianarevíziuaúdržbukanalizačnejsiete.Kanalizačnéšachtysútypizovanéobjektyz
prefabrikovanýchdielcovaprikrytéliatinovýmipoklopmi.Poklopykanalizačných
šachietsavchodníkuakomunikáciiukladajúzarovnosterénom(naupravenýterén).
Poklopy
,ktorésúumiestenévzelenompásesaumiestnia10cmnadterénavpoli50cm
nadterén.Kanalizačnéšachty,ktorésú
umiestenévpoliavzelenisúprikrytébetónovýmipoklopmi.
3.Stavebníkjepovinnývzmysle§40zákonač.49/2002Z.Z.a§127stavebnéhozákona
oznámit'každýarcheologickýnálezKrajskémupamiatkovémuúraduPrešov,stavebnému
úraduauronit'nevyhnutnéopatrenia,abysanáleznepoškodilalebonezničil.
4.Navrhovatel'jepovinnýdodržat'všetkypodmienkyVVS,a.s.závodPrešovuvedenévo
vyjadrenívydanomdňa07.02.2019podčíslom12695/2019/0.
5.Navrhovatel'jepovinnýdodržat'všetkypodmienkyVSD,a.s.Košiceuvedenévo
vyjadrenívydanomdňa29.01.2019podčíslom1251/2019.
6.Navrhovatel'jepovinnýdodržat'všetkypodmienkySPP-distribúcia,a.s.Bratislava
uvedenévovyjadrenívydanomdňa28.01.2019podčíslomTD/PS/0013/2019/Uh.
7.Navrhovatel'jepovinnýdodržat'všetkypodmienkySlovakTelekom,a.s.Bratislava
uvedenévovyjadrenívydanomdňa06.02.2019podčíslom6611903276.
8.Privykonávanístavebnýchprácnesmiedójsťkznečisteniupril'ahlejmiestnej
komunikácie
,anikjejpoškodeniu.
9.Predzačatímakýchkol'vekstavebnýchprác,jenavrhovatel'povinnýzaistit'si
upríslušnýchsprávcovsietitechnickéhovybaveniaúzemiaichpriebeh,abynedošlokich
poškodeniu.Tietosietejepotrebnépočasvykonávaniaprácnáležitechránit',vsúlade
spokynrnisprávcupredpoškodením.
10.Navrhovatel'jepovinnýdodržat'ochrannépásmavšetkýchinžinierskychsietí
prechádzajúcepozemkom,resp.uskutočnit'ichprekládkuatopodl'apožiadaviek
správcovtýchtosietí.Vochrannompásmeniejedovolenévysádzat'stromyastavat'
stavbyspevnýmzákladom.
11.Počasrealizáciestavbyvyššieuvedenej,jenavrhovatel'povinnýzabezpečit'také
opatrenia
,abynedošlokuspósobeniuškodnavedl'ajšíchnehnutel'nostiach.
12.Staveniskojenavrhovatel'povinnýzabezpečit'vzmysle§43istavebnéhozákona
avsúladesustanovením§12vyhláškyč.532/2002Z.z..Navrhovateliasú
povinnízabránit'vstupunepovolanýmosobám.
13.Vprípadezneškodňovaniaodpaduukladanímnaskládkuzabezpečit'zneškodnenie
odpadovnapovolenýchaprevádzkovanýchskládkachprejednotlivékategórievzmysle
zákonaČ.79/2015Z.z.oodpadoch.
14.Počasprácapoukončenístavbyjepotrebnézabránit'vznikunepovolených,tzv.
divokýchskládok.


5
15.Poukončenívýstavbybudúvšetkypozemkydotknutéstavbouriadneupravené
aprípadnevysadenévhodnouzeleňou.Terénjepotrebnéupraviťtak,abysanezmenili
odtokovépomeryvúzemíatedaabydažd'ovévodynezateka1inasusednépozemky.
16.Navrhovatel'jepovinnípožiadaťmestoPrešov-stavebnýúradovydaniestavebného
povo1enia.
17.Navrhovatel'jepovinnýspolusožiadosťouovydaniestavebnéhopovo1eniana
predmetnústavbu,resp.vpriebehustavebnéhokonaniadoložit'nastavebnýúradodborné
stanoviskooprávnenejprávnickejosoby,ktoráposúdilaprojektovúdokumentáciustavby
podl'a§18ods.5zákonač.124/2006Z.z.obezpečnostiaochranezdraviapripráci
aozmeneadoplneníniektorýchzákonov.
18
.Navrhovatel'jepovinnýpotvrdit'siprávoplatnost'územnéhorozhodnutianatunajšom
úradepouplynutí15dňovejlehoty,určenejnamožnosťodvo1aniasa.
:QRFEMPaFOpNUOZVRIUCPMJVYOFSFOpQ[SPNOpOZNJFTLXYPSTRBOX\^BSTO[LBLPOBOJB
4MBOLXABOEaURPVFK(
4MBOLBABOEaURPVZMJSTPNEPRU^FO]NOBSTBVFCO]\JBEE_B+)(),(+)*2VYOJFSMB
LQRFEMPaFOpNUOZVRIUOBSMFEPVOpOZNJFTLX(
*(=FS\IMBS[NSOZVRIPNhob,-M2b*2.*.b+)*2'wK&YEqVPEUOFYB^MFOFOJB
BLPNQMFWOpIPPCPYOZNFOJBOZVRIU&BLPQRJBNFIPSUSFEBLSQPNFOUT]NQBRDFMZN(
=BVRIPVBO]NRJF`FO[NOJFKFEBOZMPLBMJTBRJF`FOZLPODFQ^OFBaJBEB&BCXTPQRF`MPEP
SQRZVXNFSTB(
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
2.Nesúh1asím,abyspoločnost'A-typ,architektonickýatelier,spol.s.r.o.,Starojnícka
2076/,08006Eubotice,konalavdanejveciarealizovalazdóvodu-MámestoPrešov
záujemprevziat'dielookamžiteporealizáciíabyťvlastníkom?Akésúdoklady,
projekty,výpočty,posúdeniaakomajiteľkapozemku14103/65dobudúcnasabudem
chciet'realizovat'pripojiťzaakýchpodmienok?Opaťnavrhovanýmriešenímnieje
danálokalitariešenákoncepčneažiadamabytoprešlodosprávymestaniedo
súkromnéhovlastníctvaspoločnostiA-typ,architektonickýatelier,spol.s
r.o.,Starojnícka2076/,08006Eubotice.
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
3.KtobudesprávcomavlastníkomlSuvedenévSÚ/3419/19515/2019-ČJ-Nesúh1asím,
abymajiteľombolasúkromnáspoločnost'A-typ,architektonickýatelier,spol.s
r.o.,Starojnícka2076/,08006Eubotice,dóvodčoakspolA'l-typs.r.o.prestane
existovať,akukončiapósobnosťpredajútretejstranenemajúodnáspovolenieto
zadaťtretejstraneaniposkytovat'informácieostaveresp.poskytnúťosobnéúdaje
GDPR,akskrachujú,konkurzatd'.premňaakomajitel'kuparcely14103/65jeto
neprípustné.
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
4
.Neopisujeúradnepredmetdodávky,cenukalkuláciu,čojevtomzahrnuté,ktoa
akousumouprispievaajemajiteľom.(akúmámzárukuževšetciplatiaaprispievajú)
Nazákladeakýchvýpočtov?
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
5.Dobudúcna=Zhotovitel'odovzdájednopareobjednávatel'ovi.
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
6.Budúzriadenévecnébremená?
•Stavebnýúradvznesenejnámietkevyhovuje.
7.Ktotopreberápotechnickejstránke?
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
8.Akájezáruka?Zodpovednost'zavadydielaazáručnádoba,Záručnádobaje5rokova
začínaplynúťododňaprevzatiadielaobjednávatel'om?


6
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
9.Zhotovitel'sazavazujezačaťsodstraňovanímprípadnýchváddo3dníoduplatnenia
oprávnenejreklamácieobjednávatel'aavadybezplatneodstrániťvčonajkratšom
technikymožnomtermíne,t.j.30dni.
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
10.Kdesimažemeuplatniťreklamácie?Zhotovitel'zodpovedázato,žepredmettejto
zmluvyjezhotovenýpodl'anoriemvzt'ahujúcichsanapredmetplnenia,dohodnutých
zmluvnýchpodmienok,ažepočaszáručnejdobybudespósobilýnapoužitiena
obvyklýúčelazachovásiobvyklévlastnosti.
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
11.Ktotoreálnerealizuje?
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovel.
12.Ktojestavebníkom?
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
13.AkjepredmetomnávrhuZoDrealizáciatakakobudeukončená?Ibatýmženámto
odovzdáte?!!!
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
14
.Ktokolauduje?
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
15.Akoakedybudeprebiehat'Vykonaniedielaajehoodovzdanie?Kedy?Zhotovitel'
vplnomrozsahuzodpovedázabezpečnost'aochranuzdraviapriprácivšetkýchosob,
ktorésazdržiavaťvpriestorestaveniskaavybavíichochrannýmipracovnými
pom
ó
ckami
.Zhotovitel'jepovinnýzabezpečit'nastavbepožiamuochranu.Budemesa
m
ó
cťdostat'kupozemkubezobmedzenia?Budúsamócťdostat'počaspráczáchranné
zložky?
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
16.Jeprístupovácestaprispomínanýchpozemkochspósobilá,skolaudovaná,splňa
štandardyazákon.
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
17.Budúzúčastnenýmvydanéstavebnépovoleniaakolaudačnérozhodnutia,ktoré
umožniaplnohodnotnevyužitie?
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovel.
18.Kanálnaktorýsachcúnapojit'jeskolaudovaný?Ktojemajitel'om?Ktoprispieval?
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
19.SÚskolaudovanévšetky1Svdanejlokaliteamóžusaužívat'anapájat'takako
stanovujezákon?
•Stavebnýúradvznesenejnámietkenevyhovuje.
Pripomienk
ydotknutýchorgánovkpredloženémunávrhubolizapracovanédo
podmienkovejčastirozhodnutia.
iPTP\YFNOpRPYIPEOUTJFVS\MBEFSPYZLPOPN=?h?^(*-.b*22.k(Y(PSQRZVOXDI
QPQMBTLPDI
&VYOFO[OFSLPR`[DIQRFEQJSPV&CPMPSQPQMBTOFOpQPEM#Bl1&QPMPaLX.2Q[SNPB%
^[S(+QRFOBVRIPVBTFM#B$QRZVOJDLBPSPCB%SUNPU*))&'{(hQRZVOXQPQMBTPLCPMYBQMBTFO]
VQPLMBEOJ<FSTB>RF`PV(=BVRIPVBTFM#QRFEMPaJMEPLMBEPYBQMBTFO[SQRZVOFIPQPQMBTLU&
QPTVRE
F
OLUČ.14/320/2019zodňa15.02.2019.
iPTPRPYIPEOUTJFQMBT[VYNXSMFl-)PES(*STBVFCOpIPYZLPOBTRJRPLXPEPE_B&LFEX
OBEPCUEMPQRZVPQMBTOPST#&OFSTRZDBV`BLQMBTOPST#&QPLJBM#CUEFVTFKTPMFIPTFQPEBOZaJBEPST#P
V
X
EBOJFSTBVFCOpIPQPVPMFOJB(


7
Odóvodneníe:
Navrhovatel
'podaldňa15.02.2019návrhnavydanieúzemnéhorozhodnutia
oumiestnenístavby:"Prešov-Šidlovec,Ul.KOkruhliaku,rozšíreniebytovejvýstavby",
sabuderealizovat'napozemkupodl'aevidencienehnutel'nostiparc.č.KN-C14103/22,
14103/34,KN-C14103/37,14103/42,14103/89,14103/29,14103/81,14103/25,katastrálne
územiePrešov.
Stavebnýúradoznámilpodl'a§36stavebnéhozákonadňa22.02.2019začatie
územnéhokonaniaverejnouvyhláškouúčastníkomkonaniaadotknutýmorgánomadňa
22.03.2019vykonalústnekonaniespojenésmiestnymzist'ovaním.
ARZNDJ\YFNOpIPLPOBOJBSBVXKBERJMJ3<So>RF`PV'g?d<&<FSTP>RF`PV'
gh<<&hMPVBLiFMFLPN&B(S(4RBTJSMBVB&gLRFSOpRJBEJTFM#STVPfBSJ^SLpIPBYZDIRBOOpIP
YCPRU>RF`PV&:RBKSL]QBNJBTLPV]\RBE>RF`PV&A]DIPEPSMPVFOSLZEJSTRJCU^OZ&B(S(:P`JDF&
h>>'EJSTRJC\DJB&B(S(4RBTJSMBVBBA]DIPEPSMPVFOSLZVPEZRFOSLZSQPMP^OPST#&B(S(YZVPE
>RF`PVB<gh?&dHFOT\RBSQRZVXNBKFTLU4RBTJSMBVB(
8DIQRJQPNJFOLXLQRFEMPaFOpNUOZVRIUCPMJYBQRBDPVBOpEPQPENJFOLPVFK^BSTJ
RPYIPEOUTJB(
:QRFEMPaFOpNUOZVRIUCPMJVYOFSFOpQ[SPNOpOZNJFTLXYPSTRBOX\^BSTO[LBLPOBOJB
4MBOLXABOEaURPVFK(
4MBOLBABOEaURPVZMJSTPNEPRU^FO]NOBSTBVFCO]oGBEE_B+)(),(+)*2VYOJFSMB
LQRFEMPaFOpNUOZVRIUOBSMFEPVOpOZNJFTLX(
*(=FS\IMBS[NSOZVRIPNSÚ/3419/19515/2019-Čj,zdóvodunezačlenenia
akomplexnéhooboznámenianávrhu,akopriamehosusedakspomenutýmparcelám.
Navrhovanýmriešenímniejedanálokalitariešenákoncepčneažiada,abytoprešlodo
správymesta.
•Vznesenejnámietkestavebnýúradnevyhovuje.Oznámenieozačatíúzemného
konania,zděvoduvel'kéhopočtuúčastníkovkonaniabolůoznámenéverejnou
vyhláškou.Verejnávyhláškabolavyvesenádňa25.02.2019azvesenádňa
12.03.2019naúradnejtabuliazverejnenánaelektronickejúradnejtabuli.Ako
účastníčkakonaniastesabolaoboznámit'spredloženýmnávrhompriamona
stavebnomúrade,kdestenahliadladospisovéhomateriálu,vrátane
dokumentácieprevydanieúzemnéhorozhodnutia.Projektsatýka
inžinierskýchchsieti,ktorébudúpozrealizovaníprevzatédosprávysprávcov
sietiVVS,a.s.PrešovaSPP-distribúcia,a.s.Bratislava.MestoPrešovnieje
anemóžebyt'správcomtýchtoinžinierskýchsieti.
2.Nesúhlasím,abyspoločnost'A-typ,architektonickýatelier,spol.s.r.o.,Strojnícka
2076/
,
08006Lubotice,konalavdanejveciarealizovalazdóvodu-MámestoPrešov
záujemprevziaťdielookamžiteporealizáciíabyťvlastníkom?Akésúdoklady,
projekty
,výpočty,posúdeniaakomajitel'kapozemku14103/65dobudúcnasabudem
chciet'realizovat'pripojit'zaakýchpodmienok?Opaťnavrhovanýmriešenímnieje
danálokalitariešenákoncepčneažiadamabytoprešlodosprávymestaniedo
súkromnéhovlastníctvaspoločnostiA-typ,architektonickýatelier,spol.s
r.o
.,
Starojnícka2076/,08006Eubotice.
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.SpoločnosťA-typzastupuje
vtomtoproceseneformálnezdruženiestavebníkov(fyzickéosoby),ktorí
z
družujúfinančnéprostriedkyzaúčelomvybudovaniainžinierskychsieti
kplánovanejvýstavberodinnýchdomovvlokalitenaUl.KOkruhliaku,Prešov.


8
Ak
á
k
o
l'vekúčast'majitel'ovpozemkov,ktorýchsariešenátrasadotýká
majúzáujemzhodnotit'cenusvojichnehnutel'nosti(pozemkov)atozdruženímfinančnýchprostriedkov.
3
.KtobudesprávcomavlastníkomISuvedenévSÚ/3419/1951512019-ČJ
Nesúhlasím
,abymajitel'ombolasúkromnáspoločnosťA-typ,architektonickýatelier,
spol.sr.o.Btarojnícka2076/,08006Lubotice,dóvodčoakspolA"-typs.r.o.prestane
existovat
',a
kukončiapůsobnost'predajútretejstranenemajúodnáspovolenieto
zadat
'tretejstraneaniposkytovat'informácieostaveresp.poskytnúťosobnéúdaje
GDPR,akskrachujú,konkurzatd'.premňaakomajitel'kuparcely14103/65jeto
neprípustné.
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.Natútonámietkustavebný
úradužodpovedalvpredchádzajúcejodpovedi(bodč.2).Realizácioutýchto
inžinierskychsieti,ktorépokolaudáciiprejdúdosprávyjednotlivýchsprávcov
niejevylúčenépripojenieinýchmajitel'ovpozemkov.
4.Neopisujeúradnepredmetdodávky,cenukalkuláciu,čojevtomzahrnuté,ktoa
akousumouprispievaajemajitel'om.(akúmámzárukuževšetciplatiaaprispievajú)
Nazákladeakýchvýpočtov?
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.
5.Dobudúcna=Zhotovitel'odovzdájednopareobjednávatel'ovi.
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.
6
.Budúzriadenévecnébremená?
•Áno.Jednouzpodmienoktohtorozhodnutiajeajpreukázaniekustavebnému
konaniuinéprávokpozemkom,naktorýchbudesarealizovat'predmetnástavba
podl'a§139ods.1stavebnéhozákona.
7
.Ktotopreberápotechnickejstránke?
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.Ažposprávoplatnení
kolaudač
n
éhorozhodnutiastavebníkodovzdádosprávyinžinierskesiete
jednotlivýmsprávcom(VVS,a.s,PrešovaSPP-distribúcia,a.s.Bratislava).
8.Akájezáruka?Zodpovednosťzavadydielaazáručnádoba,Záručnádobaje5rokova
začínaplynút'ododňaprevzatiadielaobjednávatel'om?
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.
9.Zhotovitel'sazavazujezačaťsodstraňovanímprípadnýchváddo3dníoduplatnenia
oprávnenejreklamácieobjednávatel'aavadybezplatneodstrániťvčonajkratšom
technikymožnomtermíne,t.j.30dni.
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.
10.Kdesimůžemeuplatniťreklamácie?Zhotovitel'zodpovedázato,žepredmettejto
zmluvyjezhotovenýpodl'anoriemvzťahujúcichsanapredmetplnenia,dohodnutých
zmlu
v
nýchpodmienok,ažepočaszáručnejdobybudespósobilýnapoužitiena
obvykl
ýúčelazachovásiobvyklévlastnosti.
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.
11.Ktotoreálnerealizuje?
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.Zhotovitel'stavbybudeurčený
ažvďalšomstupnipovol'ovaniastavby,t.j.vprocesevydávaniastavebného
po
v
olenia.
12
.Ktojestavebníkom?
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.Pokial'nedojdekzmene
s
tav
ební
kapripodávanížiadostiovydaniestavebnéhopovoleniaostáva
s
tavebn
í
k
o
mspoločnost'A-typ,architektonickýateliér,spol.s.r.o.Bubotice.
13
.AkjepredmetomnávrhuZoDrealizáciatakakobudeukončená?lbatýmženámto
odovzdát
e?
!!!
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.
14.Ktokolauduje?


9
,•Vznesenánámietkaniejepredmetomtohtorozhodnutia.Posprávoplatnení
ú
ze
mn
é
h
orozhodnutia,požiadastavebníkovydaniestavebnéhopovolenia.Po
nadobudnut
íprávoplatnostistavebnéhopovoleniamažestavebníkzahájit'
stavebnéprácenastavbe.Podokončenístavbyjestavebníkpovinnýpožiadat'
sta
v
eb
n
ýúradovydaniekolaudačnéhokonania.Kolaudačnérozhodnutiebude
vydávat'príslušnýstavebnýúrad,ktorývydáajstavebnépovoleniena
predmetnústavbu.
15
.AkoakedybudeprebiehaťVykonaniedielaajehoodovzdanie?Kedy?Zhotovitel'
vplnomrozsahuzodpovedázabezpečnost'aochranuzdraviapriprácivšetkýchosob,
ktorésazdržiavaťvpriestorestaveniskaavybavíichochrannýmipracovnými
pom
ó
ckami.Zhotovitel'jepovinnýzabezpečit'nastavbepožiarnuochranu.Budemesa
m
ó
cťdostat'kupozemkubezobmedzenia?Budúsamócťdostat'počaspráczáchranné
zložky?
Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.Vd'alšomprocesepovol'ovania
stavby(stavebnépovolenie)stavebnýúradurčípodmienky,resp.opatreniana
základe,ktorýchsamažerealizovat'stavba.
16.Jeprístupovácestaprispomínanýchpozemkochspósobilá,skolaudovaná,splňa
štandardyazákon.
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.Dodnešnéhodňanebolona
prístupovúkomunikáciunaUl.KOkruhliakuvydanéžiadnerozhodnutie.
17.Budúzúčastnenýmvydanéstavebnépovoleniaakolaudačnérozhodnutia,ktoré
umožniaplnohodnotnevyužitie?
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.Jednotlivýmžiadatel'ombude
posplnenívšetkýchzákonomstanovenýchpodmienokmožnévydat'stavebné
povolenianavýstavburodinnýchdomovvdanejlokalite.
18.Kanálnaktorýsachcúnapojit'jeskolaudovaný?Ktojemajitel'om?Ktoprispieva1?
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.Stavebnýúradniejepríslušným
správnymorgánom,ktorýkanalizáciunaUl.KOkruhliakuvPrešovepovol'oval.
19.SÚsko1audovanévšetkyISvdanejlokaliteamóžusaužívaťanapájaťtakako
stanovujezákon?
•Vznesenánámietkasanetýkatohtorozhodnutia.Vdanejlokalitesúsiete
technickejinfraštruktúryspravovanéjednotlivýmisprávcami(VVS,a.s.Prešov,
SPP-distribúcia,a.s.Bratislava).
hT
B
VFCO]\RBELPO`TBTUKF&aFVYOFSFOpOZNJFTLXLQRFEMPaFOpNUOZVRIUYPSTRBOX
4MBOL
XABOEaURPVFKS\OFPQPESTBTOFOp&BaOBVYOFSFO\OZNJFTLUQPECPEPNč.6,ktorej
sta
ve
bnýúradvyhovel.Predmetomrozhodnutiajeumiestneniestavby.Konkrétnepodmienky
kpredmentnejstavbybudúurčenépríslušnýmsprávnymorgánomvstavebnompovolení.
hTBV
F
CO]\RBETBLTPEPSQFMLYZVFRU&aFOBVRIPVBTFM#splňavšetkypodmienkypre
v
ydanierozhodnutiaapretobolopotrebnérozhodnúťtak,akojeuvedenévovýrokovejčasti
tohtorozhodnutia.
Poučenie:
Podl
'
a§42ods.3stavebnéhozákonamátotorozhodnutieodkladnýúčinok.
Vsúlades§69ods.2stavebnéhozákonabudetotorozhodnutieoznámenéverejnou
vy
hl
ášk
ou.Tátoverejnávyhláška,ktorousadoručujetotorozhodnutiemusíbyťvyvesená
vzmysle§26ods.2zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(ďalejvtextelen"správny
pori
a
dok
"
)ďalejpodobu15kalendámychdnínaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenána
e
l
ek
tronickejúradnejtabulimestaPrešov,ktorásanachádzanastránkewww.presov.sk.
Po
s
l
e
dn
ýdeňtejtolehotyjedňomdoručenia.Dolehotysanezapočítavadeň,keď.došloku
s
kuto
č
nostiurčujúcejzačiatoklehoty,t.j.kudňuvyveseniarozhodnutianaúradnútabul'u.


10
Odvolaniejepotrebnévsúladesustanovením§54ods.1)správnehoporiadkupodat'
naMestoPrešov,Hlavná73,08001Prešov,správnomorgáne,ktorýrozhodnutievydal.
Vsúlades§54ods.2)správnehoporiadkujepotrebnéodvolaniepodat'vlehote15dníodo
dňadoručeniaúzemnéhorozhodnutia.Totorozhodnutiemožnopreskúmaťsúdomažpo
vyčerpaníriadnehoopravnéhoprostriedku.
Úradnýzáznam:
dFPFIMYTVGKY_JB%JRNPNSQBNWMBLSIFPNWGNEMSRHFNSLHFQRMFM[K[MHNTFIHMkHMHFPQJFI
QRBTCV`!<PF_NT&hHEKNTFD%@K'8;JPSGKHBJS%PNW_[PFMHFCVRNTFIT]QRBTCV!%CNKB
'TVTFQFMYMB\PBEMFIRBCSKHLFQRB<PF_NT
10
.
05
.
2
1'
1 
dňa.
(<eh!!!et6A
··
·
············p~
ii~~~l11
o
~
··
·
··
·
···
·
· -1-
V
e
r
ejnávyhláška,ktorousaoznamujerozhodnutieoumiestnenílíniovejinžinierskej
stavby:"Prešov-Šidlovec,Ul.KOkruhliaku,rozšíreniebytovejvýstavby",bola
zvesenázúradnejtabulimestaPrešov
dňa.


~
Navedomie:11
*(=BVRIPVBTFM#3d'TXQ&BRDIJTFLTPOJDL]BTFMJpR&SQPM(S1'.0.,Strojnícka207611, 08006I'ubotice
2
.SlovakTelekom,a.s.,Bajkalská28,81762Bratislava
3
.MsÚPrešov-OHAM,Jarková24,08001Prešov
4.ORHaZZvPrešove,Požiamická1,08001Prešov
5
.KrajskýpamiatkovýúradPrešov,Hlavná115,08001Prešov
6.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,Námestiemieru3,08001Prešov
7.REGIONÁLNYÚRADVEREJNÉHOZDRAVOTNÍCTVAPREŠOV,JánaHollého5,08001Prešov
8.SPP-distribúcia,a.s.,Mlynskénivy44/b,82511 Bratislava
9.OkresnýúradPrešov,pozemkovýalesnýodbor,Masarykova10,08001Prešov
10.Východoslovenskávodárenskáspoločnosť,a.s.,Kúpel'ná3,08001Prešov
11.Východoslovenskádistribučná,a.s.,Mlynská31,04291Košice
12.MestoPrešov-stavebnýúrad-prespis

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)