Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia na líniovú inžinierskú stavbu:: "Solivar- Solivarská ulica -úprava NN siete".

Oznámenie o vydaní územného rozhodnutia

25.04.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        l ~. U4. /Oí~i 
v 
MESTO PRESOV 
stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/4056/20 18-Su V Prešove dňa: 19.04.2018 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného 
rozhodnutia na 
líniovú inžinierskú 
stavbu: 
"Solivar-Solivarská ulica -úprava NN siete" 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
jeho zmien a doplnkov prejednal 
žiadosť, spoločnosti Východoslovenská distribučná a.s., so 
sídlom Mlynská 31, 
042 91 Košice o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Solivar -
Solivarská ulica -
úprava NN siete" v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so 
známymi 
účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Stavba: 
"Solivar -Solivarská ulica -úprava NN siete" na pozemkoch 
parc. č. KN-C 24/1, 
KN-C 
24115, KN-C 24111, KN-C 24/12, KN-C 24/13, KN-C 3179, KN-C 3269/4, KN-C 
3180, KN-C 3181/4, KN-C 287, KN-C 3209, KN-C 3296/5 v katastrálnom území Solivar, pre 
stavebníka Východoslovenská 
distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice sa 
podľa § 66 ods. l stavebného zákona 
povoľuje. Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov: 
SO Ol Silnoprúdové elektrické rozvody 
Ú sek O l -NN vedenie , zem -montáž 
Ú sek 02 -NN vedenie, vzduch -demontáž 
Líniová inžinierska stavba 
"Solivar -Solivarská ulica -úprava 
NN siete" je umiestnená 
v intraviláne mesta Prešov. 
Stavba rieši vytvorenie novej káblovej 
NN siete káblom typu NAYY 4xl50 (1=1097m) a 
jej umiestnenie v trávnatom poraste alebo v chodníku. Do trasy 
NN kábla budú vhodne 
osadené rozpojovacie a istiace skrine SR a 
SPP7 na prepojenie siete NN a napojenie 
zákazníkov 
(podľa situácie) 
Napojenie jednotlivých zákazníkov novými prípojkami káblom v zemi NA YY 4x25 z 
jednotlivých 
skríň SR (SPP7) k hlavným domovým skriniam (HOS) na objekte, alebo až k 
elektromerom (HM) -podla možnosti. 
Ďalej stavba rieši demontáž vzdušnej jestvujúcej siete NN (HIM _14291, l =938m) a 
optimalizáciu zapojenia 
NN siete v dotknutej lokalite. 
NN vedenie : 
NA 
YV -J 4x 150 -zem v dÍžke 1.1 OO m 
NN vedenie : NA YY -J 4x25 -zem v dÍžke 1.200 m 
Pre uvedenú stavbu bolo vydané 
Mestom Prešov územné rozhodnutie o umiestnení stavby 
zo dňa 16.11.2017, pod číslom SÚ/2017/13584-Se. 
2 
Pre uskutočnenie stavby sa stanovujú tieto podmienky: 
l. Stavebné práce sa budú 
realizovať v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, 
ktorú vypracoval Ing. Vladislav 
Plocar. Projektová dokumentácia tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby, ktoré 
vydalo Mesto 
Prešov, dňa 16.11.2017, pod číslom SÚ/2017/13584-Se. 
3. Stavebník je povinný oznámiť začatie zemných prác v predstihu 3 pracovných dní 
Krajskému pamiatkovému úradu 
Prešov. 
4. Stavebník je povilmý v zmysle § ll ods. 6 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike pri 
vykonávaní stavebných prác 
konať tak, aby nespôsobil ujmu na právach vlastníkom 
dotknutých 
nehnuteľností a ak sa jej nedá vyhnúť obmedziť ujmu na najmenšiu 
možnú mieru. 
Po skončení nevyhnutných pozemných prác je stavebník povinný uviesť 
pozemky do pôvodného stavu alebo, ak to nie je možné, je povinný uhradiť 
vlastníkovi pozemku spôsobenú škodu. 
5. Stavebník je povinný do doby kolaudácie stavby majetkovoprávne vysporiadať 
pozemky dotknuté výstavbou predmetnej stavby. 
6. Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný l O dní vopred písomne oznámiť 
vlastníkom dotknutých pozemkov ich začatie. 
7. Stavebník je povinný pred začatím prác dohodnúť s vlastníkmi pozemkov podmienky 
vstupu na pozemok, 
dohodnúť termín prevádzania prác a nevyhnutný čas na odstávku 
el. prúdu a po 
ukončení stavebných prác uviesť každý dotknutý pozemok do 
pôvodného stavu. Stavebné práce sa môžu prevádzať až po dohode s vlastníkom 
konkrétneho dotknutého pozemku. 
8. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby a dotknuté pozemky uvedené do 
pôvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať 
tak, aby nespôsobili škody tretím osobám. Za škody spôsobené realizáciou predmetnej 
stavby zodpovedá stavebník. 
Prípadné poškodenia oplotení, resp. iných drobných 
stavieb 
je stavebník povinný uviesť do pôvodného stavu. 
9. Pred začatím stavebných prác musí stavebník zabezpečiť vytýčenie stavby fyzickou 
osobou alebo právnickou osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické 
činnosti podľa§ 75 ods. l stavebného zákona. 
l 
O. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie pozemnej stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR 
č. 532/2002 Z. z. bezpečnostné predpisy, príslušné teclmické normy a návody 
stavebných výrobkov na spôsob ich použitia. 
ll. Stavebník je povinný tunajšiemu stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby 
v zmysle 
§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
12. Stavbu bude uskutočňovať zhotoviteľ: zhotoviteľ bude určený výberovým konaní. Po 
skončení výberového konania je stavebník povinný v lehote 15 dní oznámiť písomne 
stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby. 
13. Vedenie uskutoči1ovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť 
zabezpečí zhotoviteľ stavby. 
14. Stavebný denník vedie osoba vykonávajúca stavebný dozor alebo stavebník od prvého 
dňa prípravných prác až do ukončenia stavebných prác na pozemnej stavbe podľa 
§ 46d ods. 2 stavebného zákona. 
15. Stavba bude ukončená v lehote do 36 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia. 
3 
16. Na uskutočňovanie pozemnej stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je 
podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v pozemnej stavbe na zamýšľaný účel 
podľa§ 43f stavebného zákona. 
17. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá 
má požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g 
stavebného zákona. 
18. Stavebník je povinný riešiť stavenisko v zmysle § 43i stavebného zákona § 13 
vyhlášky 532/2002 Z. z. 
19. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť pozemnú stavbu štítkom" Stavba 
povolená". Na štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom 
pozemnú stavbu povolil. 
20. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na 
uliciach, chodníkov a podobne sa zakazuje. 
21. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. 
22. Stavebník 
je povinný pred začatím zemných prác požiadať jednotlivých správcov 
inžinierskych sietí o ich 
vytýčenie a práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ich 
poškodeniu 
.. 
23. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby stavby je stavebník 
povinný 
likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z o odpadoch a zmene 
a doplnení niektorých zákonov a v súlade s všeobecne záväzným nariadením Mesta 
Prešov. 
24. Zmenu v projektovej dokumentácií môže tunajší stavebný úrad 
povoliť podľa § 68 
stavebného zákona len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na žiadosť 
stavebníka. 
25. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
26. So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle 
§52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
Stavba sa môže 
užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný písomný 
návrh stavebníka 
podľa§ 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií pozemnej stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe a geodetické zameranie stavby. 
Námietky 
účastníkov konania neboli vznesené. Pripomienky dotknutých orgánov boli 
zapracované 
do podmienkovej časti rozhodnutia. 
Odôvodnenie 
Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 
Košice, podala dňa 07.03.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú 
inžinierskú stavbu: 
"Solivar -Solivarská ulica -úprava NN siete" 
Stavebný úrad preskúmal podanú žiadosť stavebníka a všetky doklady rozhodnutia 
podľa § 62 stavebného zákon prejednal so stavebníkom a ostatnými účastníkmi konania 
v stavebnom konaní 
dňa 11.04.2018, ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou zverejnenou 
na 
úradnej tabuli mesta Prešov od 
15.03.2018 do 31.03.2018. 
4 
Pre uvedenú stavbu bolo vydané Mestom Prešov územné rozhodnutie o umiestnení stavby zo 
dňa 16.11.2017, pod číslom SÚ/2017 /13584 -Se. 
Stavebný úrad v súlade s § 62 a § 63 stavebného zákona predmetnú stavbu posúdil 
a dospel k záveru, že povolením stavby nedôjde k ohrozeniu verejného záujmu, práv 
a oprávnených záujmov 
účastníkov, záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti 
a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti. 
Stavebník uzavrel s mestom Prešov "Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného 
bremena" dňa 03.04.2018, č. 5/2018. 
Námietky dotknutých orgánov 
neboli vznesené. Pripomienky účastníkov konania a 
dotknutých orgánov boli skoordinované a zahrnuté 
do podmienok tohto rozhodnutia. 
Na tomto stavebnom konaní stavebný úrad zistil, že navrhovaná stavba 
spÍňa všeobecné 
technické požiadavky na výstavbu 
podľa§ 47 stavebného zákona a nebude ohrozovať verejný 
záujem , predovšetkým z 
hľadiska ochrany života zdravia osôb a ani životné prostredie . 
Taktiež stavebný úrad zistil, že stavebník 
dostatočne preukázal iné právo k pozemkom mimo 
zastavaného územia obce v zmysle§ 139 ods. 1písm. 
c) stavebného zákona, vyplývajúce zo 
zákona č. 25112012 z. z. o energetike. 
Námietky 
účastníkov konania a námietky dotknutých orgánov štátnej správy neboli 
vznesené. 
K stavbe sa vyjadrili: Mesto Prešov OHAM, Mesto Prešov OD ŽP, Mesto Prešov OO
KS, Okresný úrad v Prešove odbor životného prostredia-odpady, Okresný úrad v Prešove 
odbor životného prostredia -ochrana prírody, Okresný úrad v Prešove odbor životného 
prostredia, 
OR HaZZ Prešove, VSD, a.s. Košice, VVS a.s. závod Prešov, O.S.V.O. comp. 
a.s., Slovak Telekom a.s., 
SPP -distribúcia, Slovanet, a.s., Condornet, s.r.o., Orange 
Slovensko a.s., KPÚ Prešov. 
Toto rozhodnutie je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych 
poplatkoch v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 60 písmena g) 
sumou vo výške 400 €. Bol doložený doklad o zaplatení správneho poplatku mestu Prešov 
bankovým prevodom dňa 07.03.2018. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej 
stavby, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní a podľa § 69 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
mesta 
Prešov a zverejnená na internete -elektronickej tabuli mesta Prešov. 
(www.presov.sk) 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deľ1. 
Posledný deň tejto lehoty je dľíom doručenia tohto rozhodnutia. 
5 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s§ 54 odst. l) zák. č. 
7111967 Zb. o správnom konaní podat' na mesto Prešov , správny orgán, ktorý 
rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia územného rozhodnutia. 
Toto rozhodnutie je 
preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Ing. 
Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby: 
"Solivar -Solivarská ulica -úprava NN siete", bola vyvesená na 
úradnej tabuli mesta Prešov. 
Dňa: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie nového rozhodnutia o umiestnení líniovej 
inžinierskej stavby: 
"Solivar-Solivarská ulica-úprava NN siete", bola zvesená z úradnej 
tabule mesta Prešov. 
Dňa: 
Pečiatka a podpis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)