Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnutel'ností: - časti pozemkov parc. č. KNC 14832/3, 14832/68 a 14832/69, všetky kultúra zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 12 114,86 m2, vedených na LV č. 6492, k. ú. Prešov na dobu neurčitú.

26.04.2018 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)