Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu zóny č. 2 Záborské".

Oznámenie mesta Prešov

04.06.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -4. rs z:rJ 
Vy\lesené etna _____ _ 
MESTO PREŠO:Mesené c!ňR -------
V Prešove 31.5.2019 
OHAM/2019/8676 OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Váš list čisto l zo dňa Naše číslo Vybavuje /linka Prešov 
Mesto Prešov, zastúpené Odborom hlavného architekta mesta, 
podl'a § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov vydal Rozhodnutie č. OU-PO-OSZP3-2019/ 
/017180-11/ZM 
dňa 14.5.2019 podl'a § 7 ods. 5 zákona po ukončení 
zisťovacieho konania: 
Strategický dokument 
"Zmeny a 
doplnky č. 1 Územného plánu zóny č. 2 Záborské", 
SA NEBUDE POSUDZOVAŤ 
podl'a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie v znení neskorších predpisov. 
Toto rozhodnutie je vyvesené 
na úradnej tabuli Mestského úradu 
v Prešove, 
Hlavná 73, a na stránke www.presov.sk v sekcii úradná 
tabul'a, kde sa s ním môžu občania oboznámiť. 
~ ~-
Ing. arch. Mária čutková 
vedúca odboru 
hlavná architektka mesta 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavna 73 1080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
~-
. ~ 
OKRESNY 
ÚRAD . 
PREŠOV 
ns zr
3 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
Námestie 
mieru 3, 080 01 Prešov 
Císlo: OU-PO-OSZP3-20 19/0 17180-11ZM Prešov 14.05.2019 
ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 
podľa § 5 
ods. l zákona 
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
§ 3 ods. l písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. 
o organizácii miestnej štátnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán 
posudzovania vplyvov 
na životné prostredie podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 
na základe oznámenia o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. l 
Územného plánu zóny č.2, Záborské", ktoré predložil obstarávate!' obec Záborské, Obecný úrad 
Záborské, Záborské 39, 
082 53 Petrovany, v zast. Kristínou Maliňákovou, starostkou obce, vydáva 
v zmysle § 7 ods. S zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po 
ukončení zisťovacieho konania toto 
rozhodnutie: 
Strategický dokument 
"Zmeny a doplnky č. l Územného plánu obytnej zóny č.2, Záborské " 
sa nebude posudzovať 
podl'a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky 
vo 
vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa 
osobitných predpisov: 
• Strategický dokument riešiť v súlade s Územným plánom vel'kého územného celku 
Prešovského kraja v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých 
je potrebné 
dodržiavať najmä ustanovenia záväznej časti. 
• Dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana 
výhradných ložísk proti znemožneniu alebo 
sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. S a § 26 
ods.3 banského zákona 
vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích 
priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. 
• · Vyznačiť hranicu prieskumného územia. 
• Rešpektovať evidované skládky odpadov a dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej 
dokumentácii. 
• a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 
• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je 
potrebné posúdit' a overit' inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom 
aktívnych svahových deformácií nie sú vhodné pre stavebnú 
účely. Orgány územného 
plánovania sú podľa § 20 ods.1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti 
územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác. 
• Primerane rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby 
SR, č. 15098/2019/0SR/30638 zo dňa9.4.2019. 
ODÔVODNENIE 
Obstarávateľ, obec Záborské, Obecný úrad Záborské, Záborské 39, 082 53 Petrovany, v zast. 
Kristínou 
Maliňákovou, starostkou obce, predložil Okresnému úradu Prešov, odbor starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
(ďalej len 
"okresný úrad") podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon 
o posudzovaní vplyvov na ŽP") dňa 15.03.2019 oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny 
a doplnky č. l Územného plánu obytnej zóny č.2, Záborské". 
Cieľom obstarania a spracovania strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č. l 
Územného plánu obytnej zóny č.2, Záborské" ( d'alej "ÚPN Z č.2 Záborské ") je aktualizácia 
územnoplánovacej dokumentácie obce vv súlade so schválenými zmenami a doplnkami územného 
plánu obce, zmenenými podmienkami v území 
po vybudovaní technickej infraštruktúry 
a požiadavkami vlastníkov ešte nezastavaných pozemkov. 
Cieľom spracovania zmien a doplnkov 
územného plánu 
zóny je upraviť navrhované funkčné využitie územia, upresniť priestorové 
usporiadanie zástavby a koncepciu napojenia 
na verejné technické vybavenie územia. Súčasťou zmien 
a doplnkov územného plánu 
zóny je aj jeho aktualizácia zaznamenaním výstavby objektov 
a technického vybavenia územia realizovanej 
od doby spracovania pôvodného územného plánu. 
RIEŠENIE POŽADOVANÝCH ZMIEN A DOPLNKOV 
Vymedzenie riešeného územia 
Riešeným územím zmien a doplnkov územného plánu obytnej zóny č.2 Záborské je pôvodné 
riešené územie predmetnej lokality vymedzené v zadaní územného plánu obytnej zóny 
č.2 Záborské. 
Obytná zóna č.2 Záborské má platný územný plán zóny schválený uznesením OZ č. 3/11/2007 zo dňa 
9.11.2007, vyhlásený VZN obce Záborské č. 2/2007. Zmeny funkčného využitia územia v obytnej 
zóne 
č.2, schválené v Zmenách a doplnkoch 2014 územného plánu obce a v Zmenách a doplnkoch 
1/2015 územného plánu obce neboli doteraz do územného plánu obytnej zóna č.2 zapracované. 
Základná urbanistická koncepcia navrhovaného riešenia 
Navrhované zmeny územného plánu obytnej zóny č.2 riešia dve základné úlohy -úpravu 
funkčného využitia územia v súlade so schválenými zmenami a doplnkami územného plánu obce a 
úpravu zastavovacích podmienok v súlade so zrealizovaným technickým vybavením územia. Hlavnou 
funkciou v riešenom území ostáva bývanie v rodinných domoch, plocha pre 
občiansku vybavenosť je 
v severnej časti územia pri ceste III. triedy, vďaka čomu jej obslužná doprava nebude zaťažovať 
obytnú zónu a jej zástavba bude tvoriť ochrannú bariéru proti negatívnym vplyvom dopravy na ceste 
III. triedy v riešenom území. 
Funkčné využitie plôch -návrh zmien 
V súlade s platným územným plánom obce sú navrhované zmeny funkčného využitia 
pozemkov: 
a) v severnej 
časti riešeného územia dvoch pozemkov pôvodne určených na výstavbu rodinných 
domov a súvisiacej plochy záhrad 
na plochu občianskej vybavenosti (komunitné pastoračné centrum) 
b) v južnej 
časti riešeného územia štyroch pozemkov pôvodne určených na plochu sadov a záhrad na 
plochu pre výstavbu rodinných domov v časti ležiacej mimo ochranné pásmo VVN el. vedenia 
c) v prostrednej 
časti riešeného územia členenie ll pozemkov určených na výstavbu rodinných domov 
na zastavané plochy mimo ochranné pásmo VVN el. vedenia a plochu záhrad v ochrannom pásme 
VVN el. vedenia 
d) v juhozápadnej 
časti riešeného územia zmena plochy na predÍženie miestnej komunikácie z plochy 
sadov a záhrad 
na uličný koridor pre miestnu komunikáciu a technickú infraštruktúru 
2 
e) na juhozápadnom okraji riešeného územia plochy mimo ochranné pásmo VVN el. vedenia z plochy 
sadov a záhrad na plochu výstavby rodinných domov. 
V súvislosti so zmenou technického vybavenia územia, ktorá vznilda výstavbou novej ulice 
skompletnou technickou infraštruktúrou na východnom okraji riešenej lokality, 
je navrhnutá zmena 
zastavovacích podmienok v úzerrú posunom zastavovacej 
čiary v severnej časti riešeného územia na 
vzdialenosť 6 m od východnej hranice pozemkov, v južnej časti riešeného územia jej určenie 
rešpektuje umiestnenie už existujúcej zástavby. Takto určená zastavovacia čiara zlepšuje možnosť 
racionálneho využitia ešte nezastavaných pozemkov a napojenia ďalšej zástavby na inžinierske siete 
vybudované v 
priľahlej miestnej komunikácii na východnom okraji riešeného územia. 
Základné údaje o navrhovaných kapacitách 
Na riešenom území sa navrhovanými zmenami vytvorí predpoklad na výstavbu ďalších 2 
rodinných domov. Tento rozsah výstavby zvýši pôvodne povolený 
počet 13 rodinných domov v 
riešenom území, celkovú 
výhľadovú kapacitu územia však zníži o 2 rodinné domy umiestnením 
plochy pre 
občiansku vybavenosť. Táto zmena však zásadne neovplyvní predpokladaný nárast počtu 
obyvateľov obce tak, ako je stanovený v platnom územnom pláne obce. V územnom pláne už je 
zdokumentovaná príslušná potreba kapacít zariadení občianskej a technickej vybavenosti, súvisiaca s 
predpokladaným rastom 
počtu obyvateľov obce aj dotknute obytnej zóny č.2 (materská škola, obchod 
a služby v centre obce). 
Návrh dopravnej infraštruktúry 
Riešené územie obytnej zóna č.2 je prístupné dvomi existujúcimi miestnymi komunikáciami, 
vedenými po západnom a východnom okraji zóny, v západnej 
časti čiastočne aj cez riešené územie. 
Obe miestne komunikácie sú napojené na cestu III/3446 na severnom okraji riešeného územia. V 
uličných koridoroch týchto komunikácií sú umiestnené aj jednostranné pešie chodníky. Riešené 
územie 
je dostatočne sprístupnené existujúcimi komunikáciami a nie je potrebné navrhovať výstavbu 
ďalšej dopravnej infraštruktúry. 
Náv·rh technickej infraštruktúry 
Zásobovanie vodou: 
Zdrojom pitnej vody pre riešenú zástavbu je obecný vodovod, zásobovaný zo zdrojov 
Východoslovenskej vodárenskej sústavy. Rozvody vody v navrhovaných lokalitách sú vybudované v 
koridoroch miestnych komunikácií a sú zapojené 
do jedného (III.) tlakového pásma obecného 
vodovodu. 
Odkanalizovanie: 
V obci Záborské je čiastočne vybudovaná splašková kanalizácia a kanalizačný zberač, 
odvádzajúci splaškové vody z obce do ČOV Kendice. V uličných koridoroch na okraji riešeného 
územia sú vybudované 
uličné stoky, na ktoré sa po ich kolaudácii bude môcť priľahlá zástavba 
napojiť. Dočasne sú existujúce objekty odkanalizované do vodonepriepustných žúmp. 
Zásobovanie elektrickou energiou: 
Pre zabezpečenie potrebného príkonu elektrickej energie v nesenom území slúži sieť 
existujúcich NN el. vedení uložených v uličných koridoroch na západnom a východnom okraji zóny. 
Zásobovanie plynom: 
Pre zásobovanie existujúcej aj navrhovanej zástavby zemným plynom budú slúžiť existujúce 
distribučné rozvody vedené v priľahlých uliciach. 
Telekomunikačné siete: 
V existujúcich uličných koridoroch je umiestnená optická telekomunikačná sieť, umožňujúca 
napojenie jednotlivých objektov v riešenom území. 
Záväzné regulatívy 
Súčasťou návrhu Zmien a doplnkov č.l územného plánu obytnej zóny č.2 v Záhorskom je aj 
úprava záväznej časti územného plánu zóny, doplnenie a aktualizácia záväzných regulatívov 
územného rozvoja v riešenom území. 
Vyhodnotenie záberu PP a LP 
Vzhľadom na to, že vyhodnotenie predpokladaného použitia poľnohospodársk~j pôdy na 
nepoľnohospodárske využitie v riešenom území bolo súčasťou územného plánu obce ajeho zmien a 
doplnkov, nie 
je potrebné jeho spracovanie v týchto zmenách a doplnkoch územného plánu zóny. V 
riešenom území sa nenachádzajú žiadne lesné pozemky. 
3 
Nadradenou dokumentáciou je Územný plán VÚC Prešovského kraja v znení neskorších 
zmien a doplnkov , s ktorou 
je predložený strategický dokument v súlade. 
Na základe oznámenia predloženého 
obstarávateľom vykonal okresný úrad podľa§ 7 zákona 
o posudzovaní vplyvov na 
ŽP zisťovacie konanie. V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa § 
6 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov na 
ŽP zverejnil dňa 22.03.2019 oznámenie na webovom sídle 
ministerstva a zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu na zaujatie stanoviska 
dotknutým orgánom a dotknutým obciam. Príslušný orgán oznámil pri zverejnení oznámenia 
podľa § 
6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na 
ŽP miesto a čas konania konzultácií. Konzultácie sa 
k oznámeniu o strategickom dokumente 
neuskutočnili. 
Údaje o vstupoch 
V stupom pre spracovanie ÚPN Z č.2 Záborské sú požiadavky na spracovanie predložené 
navrhovateľmi, podklady dodané obcou a podklady získané spracovateľom v priebehu prác. 
Údaje o výstupoch 
Výstupom strategického dokumentu budú zmeny a doplnky smernej a zavaznej textovej 
a 
grafickej 
časti územného plánu. Návrh záväznej čati v rozsahu§ 12 ods. S vyhlášky č. 55/2001 Z.z. 
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
je rozhodujúcim výstupom 
procesu obstarania tejto 
ÚPD. 
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
Územnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na zlepšenie životného prostredia, 
dosiahnutie ekologickej stability a 
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja. Navrhovaná zmena 
funkčného využitia pozemkov v riešenom území nebude mať negatívny dopad na kvalitu životného 
prostredia v obci. Zasiahne 
do pôvodného prostredia dotknutých pozemkov, ale keďže ide 
o nevyužívané poľnohospodárske pozemky alebo záhrady, nebude to mať negatívny vplyv na 
biodiverzitu územia. 
Cieľovou úpravou pozemkov rodinných domov prevažne obytnou zeleňou 
a okrasnými a ovodnými stromami, bude pozitívne vplývať na životné prostredie v obci. Navrhované 
zastavané územia sú vybavené kompletným technickým vybavením územia. Vykurovanie bude 
zabezpečené ekologicky vhodnými palivami (zemný plyn, el.energia, biomasa). Likvidácia tekutých 
odpadov z navrhovanej zástavby bude 
zabezpečená v ČOV Kendice. Komunálny a separovaný odpad 
bude vyvážaný zmluvným vývozcom, jednotlivé objekty budú vybavené vlastnými zbernými 
nádobami. ÚPN Z 
č.2 Záborské nemajú priamy vplyv na životné prostredie. Navrhované zmeny 
a doplnky nebudú 
mať negatívny vplyv na kvalitu životného prostredia v obci. Ide o zmenu riešenia 
zastavovacích podmienok územia 
vo vzťahu k spôsobu dopravnej obsluhy územia. Navrhované 
lokality pre výstavbu rodinných domov budú komplexne vybavené environmentálnou štruktúrou. 
Nepriamy pozitívny vplyv 
na životné prostredie obce majú regulatívy záväznej časti územného plánu 
obce, 
určujúce neprípustné funkčné využitie jednotlivých funkčných plôch z dôvodu ochrany 
životného prostredia obce. 
Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva 
Navrhovaná zmena územného plánu neovplyvní negatívne zdravotný stav obyvateľov obce. 
Nepriamy vplyv na zdravie 
obyvateľov je pozitívny a spočíva v koncepčnom riešení prípravy územia 
obce na realizáciu environmentálnej infraštruktúry a jej dopravu 
na sociálnu infraštruktúru a bývanie, 
zložky a faktory 
ovplyvňujúce kvalitu životného prostredia. Strategický dokument ÚPN Z č.2 
Záborské nebude mať priame negatívne účinky na obyvateľstvo. 
Vplyvy na chránené územia 
Katastrálne územie obce Záborské vrátane súčasného a navrhovaného zastavaného územia 
obce leží v prvom stupni ochrany 
podľa zákona č.S43/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, v znení 
neskorších predpisov a predmetné zmeny strategického dokumentu nebudú 
mať vplyv na chránené 
územia. 
Navrhovanou výstavbou nebude dotknuté alebo ovplyvnené chránené územie alebo územie 
NA TURA 
2000. Riešená lokalita sa nachádza mimo vyhlásené územia ochrany prírody a ich ochranné 
pásma, na plochách v prvom stupni ochrany. 
4 
Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: 
Predimenzovanie, resp.poddimenzovanie rozsahu funkčných plôch a kapacít technického 
vybavenia územia v závislosti 
na reálnom hospodárskom a sociálnom vývoji obce Záborské. 
Strategický dokument nemá vplyv 
na životné prostredie presahujúci štátne hranice. 
Vzhľadom na charakter a rozsah strategického dokumentu sa nepredpokladá , že by navrhovaný 
strategický dokument ÚPN Z 
č.2 Záborské významne ovplyvnil životné prostredie. Negatívny vplyv 
na zdravotný stav 
obyvateľstva sa nepredpokladá. 
V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 
(stanoviská môžu byť v skrátenom znení) 
I. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, č. 1509812019/0SR/30638 zo dňa 9.4.2019 
Má nasledujúce pripomienky : 
• Rešpektovať Programové vyhlásenie vlády SR (20 16-2020) za oblasť dopravy. 
• Rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011 -zmeny 
a doplnky 
č. l KURS 2001 (uznesenie vlády SR č. 513/2011 ). 
• Postupovať podľa Stratégie rozvoja dopravy SR do roku 2020 (uznesenie vlády SR č. 
158/2010). 
• 
Rešpektovať Strategický plán rozvoja SR do roku 2030 
• 
Rešpektovať Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 a OP 
Integrovaná infraštruktúra na roky 2014-2020. 
.• 
Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma, predovšetkým diaľnicu 
Dl a cestu I/80. 
• 
Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného 
útvaru obce 
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať 
cestné ochranné pásma v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 
zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon 
o pozemných komunikáciách. 
• Rešpektovať pripravovať stavby dopravnej infraštruktúry a ich trasovanie. 
• Postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. 
• Dopravné napojenie nových lokalít, navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, 
cyklistické trasy a pešie trasy 
je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými STN 
a technickými predpismi. 
• Pri návrhu 
jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií 
je nevyhnutné posúdiť 
nepriaznivé vplyvy z dopravy a dodržať pásmo hygienickej ochrany pred hlukom 
a negatívnymi 
účinkami dopravy. S umiestnením lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach 
s negatívnymi dopadmi a vplyvmi z dopravy nesúhlasíme. 
V prípade potreby je nevyhnutné 
navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú elimináciu negatívnych účinkov dopravy a zaviazať 
investorov na vykonanie týchto opatrení. Voči správcovi pozemných komunikácií nebude 
možné 
uplatňovať požiadavku na realizáciu týchto opatrení, pretože negatívne účinky vplyvu 
dopravy sú v 
čase realizácie známe, 
Nepožaduje 
posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, č. ORHZ-P02-2019000065-
019 zo 
dňa 11.04.2019 
súhlasí s dokumentom bez pripomienok. 
5 
3. Dopravný úrad, č. 10189/2019/ROP-002/14882 zo dňa 18.04.2019 
-z hľadiska záujmov civilného letectva na riešené územie nemá žiadne požiadavky. 
4. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-2019/021009-02-ZO zo dňa 23.04.2019 
-z hľadiska ochrany ovzdušia k uvedenému oznámeniu nemá pripomienky. 
5. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej správy č. 399412019-5.3 
19692/2018 zo 
dňa 18.04.2019 
l. V katastrálnom území obce Záborské (ďalej "predmetné územie") sa nachádza výhradné ložisko 
"Prešov -Solivar, kamenná soľ (383) ", s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ) pre 
neurčenú organizáciu. 
Podľa § 15 ods. l banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia 
územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej 
činnosti vychádzať z podkladov 
o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní 
navrhovať riešenie, ktoré je 
z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. 
Ministerstvo požaduje 
dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola 
zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 
ods. 5 a 
§ 26 ods.3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích 
priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. 
Vzhl'adom 
na súčasné a predpokladané využívanie ložiska žiadame územie v blízkosti CHLÚ 
nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely. 
2. V predmetnom území sa nachádza prieskumné územie "Teriakovce: hydrogeologický prieskum 
geotermálnych 
vôd" určené pre držiteľa prieskumného územia PW ENERGY, a.s., Bratislava, 
s 
platnosťou do 04.10.2022. 
Ministerstvo je dotknutým orgánom v územnom konaní podľa § 23 ods. 16 geologického 
zákona. 
Ministerstvo žiada 
vyznačiť hranice prieskumného územia v územnoplánovacej dokumentácii. 
3. 
V predmetnom území sú evidované skládky odpadov, ministerstvo odporúča skládky odpadov 
dostatočne zohľadniť územnoplánovacej dokumentácii. 
4. 
V katastrálnom území Záborské sú evidované aktívne a potenciálne svahové deformácie. Uvedené 
svahové deformácie typu zosuvov sa vyskytujú na svahoch údolí miestnych tokov, ktoré sú 
l'avostrannýrni prítokmi rieky Torysa. 
Územie so zaregistrovanými svahovými deformáciami 
je zaradené do rajóna nestabilných 
území s vysokým a stredným rizikom aktivizácie svahových pohybov vplyvom prírodných 
podmienok. Územie 
je citlivé až veľmi citlivé na negatívne antropogénne zásahy. Do rajónu 
potenciálnych nestabilných území s priaznivou geologickou stavbou 
nevylučujúcou občasný vznik 
svahových deformácií sú zaradené 
ďalšie svahy údolí potokov v okolí zaregistrovaných svahových 
deformácií. 
Podl'a § 20ods.l geologického zákona je potrebné v textovej a grafickej časti 
územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade 
výsledky inžinierskogeologického prieskumu v 
záverečnej správe :Atlas máp stability svahov SR v M 
6 
l :50 000 (Šimeková, Martinčeková, et.al., 2006, list 37-22, Prešov), prístupný na mapovom serveri 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratisl_ava. 
Na webových stránkach sú dostupné aj 
informácie o zmapovaných a zaregistrovaných svahových deformáciách. 
(http://www.geology.sk/geofond/zosuvy/, http://apl.geology.sk/atlassd/). 
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne 
ovplyvňujú možnosti využitia 
nestabilných území pre stavebné 
účely. 
5. Predmetné územie spadá do nízkeho radónového rizika. Stredné radónové riziko môže negatívne 
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 
6. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho 
geologického ústavu Dionýza 
Štúra-aplikácia Atlas geotermálnej energie 
http:/ /ap l. geology. sk/mapportal/#aplikacia/ 14. 
Podľa§ 20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: 
a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť 
a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné 
posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych 
svahových deformácií nie 
sú vhodné pre stavebnú účely. Orgány územného plánovania sú 
podľa § 20 ods.l geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej 
dokumentácie 
zohľadniť výsledky geologických prác. 
6. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-201920960-02-NM zo dňa 16.04.2019 
- z hľadiska vodných pomerov v danom území k navrhovaným zmenám a doplnkom žiada zapracovať 
návrhy realizácie opatrení, ktoré zmierňujú dopad predmetnej činnosti (zvyšovanie zastavaných plôch 
na úkor rastlého terénu! 
Na kolobeh vody v prírode, aby nedošlo k rýchlemu odtoku povrchových vôd 
počas dažďov a topenia snehu. 
Vyjadrenie okresného úradu -podmienka splnená 
V súlade s Územným plánom obce Záborské v znení Zmien a doplnkov územného plánu obce Záborské 
č. 1/2015, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN obce Záborské č. 112018, v riešenom území sa 
nachádzajú 
funkčné plochy troch druhov: 
1.31 PLOCHY PRE ŠPECIFICKÚ OBČIANSKU VYBAVENOSŤ 0-3 
a) hlavné funkcie: zariadenia duchovných služieb (pastoračné centrum) 
b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: detské a športové ihriská, fotovoltické zariadenia a elektrárne 
na strechách objektov 
c) neprípustné funkcie: budovy na bývanie, priemyselné a poľnohospodárske výrobné zariadenia, 
vel'koobchodné sklady, zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov. 
d) ostatné podmienky: Objekty môžu byť maximálne dvojpodlažné, s plochou alebo šikmou strechou. 
Koeficient zastavanosti 
funkčnej plochy pozemnými stavbami vrátane spevnených plôch -max. 60 
%. Požadujú sa sadové úpravy vnútroareálovou zeleňou, spevnené plochy dláždené so schopnosťou 
vsakovania dažďovej vody do terénu, parkovanie osobných motorových vozidiel musí byť riešené na 
funkčnej ploche, formou ekorastra. 
Na zníženie 
povodňových javov, ochranu majetku, zlepšenie využitia vôd a úsporu pitnej vody pri 
každej novej výstavbe alebo významnej rekonštrukcii zrealizovať opatrenia pre zachytávanie vôd v 
úrovni minimálne 60 
% z výpočtového množstva pre návrhový dážď 15 min. na pozemku 
stavebníka. 
Sú to opatrenia na spomalenie vôd z povrchového odtoku z územia, napr. vytvorením 
záchytných priekop, alebo ich zachytenie do pozemných alebo podzemných nádrží na ďalšie využitie 
formou úžitkových vôd. 
3.11 RODINNÉ DOMY A ICH POZEMKY (R-2) -platí pre 8 pozemkov rodinných domov v severnej 
časti riešeného územia 
a) hlavné funkcie: bývanie v rodinných domoch podiel podlažných plôch nadzemných podlaží pre túto 
7 
funkciu musí byť minimálne 75%. 
b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: prechodné ubytovanie /penzióny/, maloobchod a služby, 
malokapacitné zdravotnícke a predškolské zariadenia, fotovoltické zariadenia a elektrárne 
na 
strechách objektov . 
c) neprípustné funkcie: priemyselné a poľnohospodárske výrobné areály, stavebné dvory, dopravné 
areály, sklady, športové areály, administratívne budovy, zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov. 
d) ostatné podmienky: Objekty môžu byť jednoúčelové alebo polyfunkčné, v nich alebo na ich 
pozemkoch môžu 
byť umiestnené maloobchodné jednotky a zariadenia služieb, výrobné prevádzky 
remeselného charakteru 
do 3 zamestnancov, nenáročné na zásobovanie, neprodukujúce hluk, zápach a 
nebezpečný odpad. Poľnohospodárska výroba je možná v rozsahu samozásobovania. 
Stavby môžu 
byť dvojpodlažné, s využitým podkrovím. Zástavba je prevažne samostatne stojacimi 
objektmi, ako doplnkové sú prípustné tiež skupinové formy (radové 
RD, átriové RD) zastavanosť 
pozemku do 30% pri samostatne stojacich domoch, do 50 %pri skupinových formách zástavby. 
Parkovanie musí 
byť riešené na pozemku jednotlivých domov v počte odstavných miest minimálne 
zhodnom 
s počtom stanoveným podľa príslušnej STN 
Na zníženie povodňových javov, ochranu majetku, zlepšenie využitia vôd a úsporu pitnej vody pri 
každej novej výstavbe alebo významnej rekonštrukcii 
zrealizovať opatrenia pre zachytávanie vôd v 
úrovni minimálne 
60 % z výpočtového množstva pre návrhový dážď 15 min. na pozemku 
stavebníka. 
Sú to opatrenia na spomalenie vôd z povrchového odtoku z územia, napr. vytvorením 
záchytných priekop, alebo ich zachytenie 
do pozemných alebo podzemných nádrží na ďalšie využitie 
formou úžitkových 
vôd. 
3.2/ RODINNÉ DOMY A ICH POZEMKY V POTENCIÁLNE ZOSUVNÝCH ÚZEMIACH (R-4)
platí pre 7 pozemkov v južnej časti riešeného územia 
a) hlavné funkcie: bývanie v rodinných domoch podiel podlažných plôch nadzemných podlaží pre túto 
funkciu musí 
byť minimálne 75%. 
b) doplnkové funkcie k hlavnej funkcii: prechodné ubytovanie /penzióny/, maloobchod a služby, 
fotovoltické zariadenia a elektrárne na strechách objektov 
c) neprípustné funkcie: priemyselné a poľnohospodárske výrobné areály, stavebné dvory, dopravné 
areály, sklady, športové areály, administratívne budovy, zariadenia na 
zneškodňovanie odpadov. 
d) ostatné podmienky: Objekty môžu byť jednoúčelové alebo polyfunkčné, v nich alebo na ich 
pozemkoch môžu 
byť umiestnené maloobchodné jednotky a zariadenia služieb, výrobné prevádzky 
remeselného charakteru 
do 3 zamestnancov, nenáročné na zásobovanie, neprodukujúce hluk, zápach a 
nebezpečný odpad. Poľnohospodárska výroba je možná v rozsahu samozásobovania. 
Stavby môžu 
byťjednopodlažné (R-3) alebo dvojpodlažné (R-4), s využitým podkrovím. Zástavba 
samostatne stojacimi objektmi, 
zastavanosťpozemku do 30%. Parkovanie musí byť riešené na 
pozemku jednotlivých domov v 
počte odstavných miest minimálne zhodnom s počtom stanoveným 
podľa príslušnej STN 
Výstavba na potenciálne zosuvných územiach je podmienená návrhom zakladania a prípadne ďalších 
opatrení na zabezpečenie stability budovy a jej pozemku realizovaných na základe odborného 
geologického posudku. 
Na zníženie povodňových javov, ochranu majetku, zlepšenie využitia vôd a úsporu pitnej vody pri 
každej novej výstavbe alebo významnej rekonštrukcii 
zrealizovať opatrenia pre zachytávanie vôd. Sú 
to opatrenia na spomalenie vôd z povrchového odtoku z územia zachytením do pozemných alebo 
podzemných nádrží 
na ďalšie využitie formou úžitkových vôd. 
7. Pršovský samosprávny kraj, č. 0509912019/0RR-2 zo dňa 06.05.2019 
-žiada aby strategický dokument bol riešený v súlade s Územným plánom vel'kého územného celku 
Prešovského kraja v znení jeho zmien a doplnkov, v rámci ktorých 
je potrebné rešpektovať najmä 
ustanovenia záväznej 
časti. 
Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente 
v 
určenom termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili. 
Verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila. 
8 
; 
Pripomienky, požiadavky a odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania 
predmetného strategického dokumentu. 
Záver 
Okresný úrad pri svojom rozhodovaní postupoval podľa § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní 
vplyvov na 
ŽP, prihliadal na kritéria pre zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona 
o 
posudzovaní vplyvov na 
ŽP, pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a d'alšie 
informácie obsiahnuté v oznámení, s prihliadnutím na význam 
očakávaných vplyvov na ŽP a zdravie 
obyvateľstva, ako aj na stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako je vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. ' 
Upozornenie: 
Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec bezodkladne 
informuje o tomto rozhodnutí 
verejnosť spôsobom v mieste obvyklým. 
Poučenie 
Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 
poriadok), a preto sa 
voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom. 
9 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
vedúci odboru 
Doručuje sa: 
l. Obec Záborské, 082 53 Petrovany 
2. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
3. Obec Dulová Ves, Dulová Ves 18, 082 52 Kokošovce 
4. Obec Petrovany, 082 53 Petrovany 317 
5. Obec Haniska, Bajzova 14, 080 Ol Prešov 
6. Obec Žehňa, 082 06 Žehňa 151 
7. Okresný úrad 
Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 
OPaK Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 
ŠVS, Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
10. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 
ŠSOH, Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia, 
ŠSOO, Nám. mieru 3, 081 92, Prešov 
12. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
13. Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám.mieru 3, Prešov 
14. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 3, Prešov 
15. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
16. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 040 Ol Košice 
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 O l Prešov 
18. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Levočská 112,080 Ol Prešov 
19. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
20. OR 
Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
21. Úrad PSK, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 Ol Prešov 
22. MO SR, Komenského 39/A, 040 Ol Košice 
23. Dopravný úrad, letisko M.R.Štefánika, 
823 05 Bratislava 
24. 
MD V SR, Nám.slobody č.6, 810 05 Bratislava 
25. 
MŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám.Ľ.Štúra l, 812 35 Bratislava 
IO 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)