Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike".

Rozhodnutie o umiestnení stavby

07.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        : 
-1 rs 1:r1 
Vyvesené dňa----------
7VMnl'l~ dl\" --------
so sídlom na OcÚ č. 317 
Obec Petrovany 
PSČ 082 53 
č. SU/2450/24303/2019-Mk 
V Prešove dňa: 30.05.2019 
Rozhodnutie 
Navrhovateľ: MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 24.01.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 
"Chodník ul. Pod 
Táborom - k Poliklinike" 
v katastrálnom území: 
Prešov 
na pozemkoch parcelné číslo KN-C 14289/50, 16335/8, 14285/3 a KN-E 4-329/1. 
Pozemok parc. č. KN-C 14289/50 je vo vlastníctve UniCredit Leasing Slovakia a.s., 
pozemok parc. č. KN-C 16335/8 je vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja a parc. KN-C 14285/3 a KNE 4-329/1 sú vo vlastníctve mesta Prešov. 
Obec Petrovany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa§ 119 ods. 3 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný zákon") v 
znení neskorších predpisov, ktorý bol určený Okresným úradom Prešov listom pod číslom OU
PO-OVBPl-2019/012819/0029819 
zo dňa 14. 03. 2019 za príslušný stavebný úrad vykonávajúci 
konania a vydávajúci rozhodnutia v prípadoch, 
keď je mesto Prešov žiadateľom a zároveň aj 
stavebným úradom, prejednal žiadosť navrhovateľa MsÚ Prešov -odbor strategického 
rozvoja, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov a posúdil predložený návrh podľa§ 37 a ďalších stavebného 
zákona. 
Na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a § 39a stavebného zákona 
a vykonávacích vyhlášok ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike" 
(ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare) 
Stavba: "Chodník ul. Pod Táborom -k Poliklinike" bude realizovaná na pozemkoch podľa 
evidencie nehnuteľnosti 
parc. č. KN-C 14289/50, 16335/8, 14825/3 a KN-E 329/1, k. ú. Prešov, 
ako 
je zakreslené v koordinačnej situácii stavby, ktorú vypracoval v mierke l :500 Stavoprojekt, 
s.r.o., 
IČO 31705286, Jarková 31, 080 Ol Prešov. 
-7. C6. z:n 
K uvedeným pozemkom stavebník preukázal súhlasy ich vlastníkov v zmysle ustanovenia § 
38 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. 
Stavebník 
je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení stavby majetkovoprávne 
vysporiadať všetky pozemky, na ktorých je umiestnená stavba. Ku stavebnému konaniu musí 
stavebník 
preukázať, že má k stavebným pozemkom vlastnícke alebo iné právo v zmysle 
ustanovenia§ 139 ods. l stavebného zákona. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
"SO Ol -Chodník" 
Stručný popis stavby: 
Jedná sa o výstavbu chodníka, ktorý bude prepojovacím chodníkom medzi jestvujúcim 
chodníkom na ul. 
Pod Táborom a chodníkom pred poliklinikou na ul. Arm. gen. L. Svobodu v 
blízkosti zastávky MHD. Momentálne 
je na pozemku určenom pre predmetnú výstavbu verejná 
zeleň, resp. nespevnená plocha. Trasa navrhovaného chodníka je vedená tak, aby bola napojená 
na nedávno realizovanú krátku 
časť chodníka pred priechodom pre chodcov cez ulicu Arm. gen. 
L. 
Svobodu. Táto krátka časť chodníka aj tento priechod boli vybudované v rámci stavby: " 
Rekonštrukcia a CSS križovatky ul. Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a ul. Jurkovičovej". 
Celková dÍžka navrhovaného chodníka bude 125,25m. Smerové vedenie: Navrhovaný chodník 
sa napája na koniec jestvujúceho chodníka pri vjazde do menšieho nákupného centra 
na ul. Pod 
Táborom 
neďaleko križovatky ulíc ul. Arm. gen. L. Svobodu, Pod Táborom a Jurkovičova. Od 
začiatku je trasa chodníka vedená v priamej pozdÍž miestnej komunikácie ul. Pod Táborom. 
Potom trasa 
pokračuje krátkym ľavostranným oblúkom pozdÍž oblúka v križovatke po napojenie 
na krátku 
časť nového chodníka pred priechodom pre chodcov cez ul. Arm. gen. L. Svobodu. Od 
nového chodníka pred priechodom pre chodcov nasleduje trasa vedená v priamej smerovým 
nábehom dÍžky 15m do línie trasy rovnobežnej s ulicou Arm. gen. L. 
Svobodu. V tejto línii je 
trasa chodníka vedená až do konca. To znamená po napojenie na jestvujúci chodník pred 
poliklinikou. Výškové vedenie: Niv:eleta chodníka 
je v úseku od začiatku po nový krátky 
chodník pred priechodom pre chodcov 
určená výškovým osadením nového cestného obrubníka, 
ktorý 
ohraničuje vedením miestnu komunikáciu v priamej alebo v oblúku. Od nového chodníka 
pred priechodom pre chodcov až po koniec navrhovaného chodníka niveleta chodníka sleduje 
rastlý terén. Šírkové usporiadanie: 
Od začiatku po hranicu pozemku súkromného vlastníka bude 
šírka chodníka 
2,0m. To znamená rovnaká, ako je šírka jestvujúceho chodníka na ul. Pod 
Táborom. 
Za hranicou pozemku začína nábeh chodníka na šírku 2,5m, ktorú má na tom konci 
krátky nový chodník pred priechodom pre chodcov. 
Od nového chodníka po koniec trasy 
chodníka bude jednotná šírka chodníka 2,25m. 
Konštrukcia chodníka: 
zámko 
vá dlažba 20* l O sivá ........................ 60mm 
pieskové lôžko frakcia 4-8mm .................... .40mm 
štrkopiesok ............................................... 150mm 
spolu: 250mm 
Ohraničenie chodníka zo strany zelene bude zapusteným záhonovým obrubníkom. Zo strany 
komunikácie bude 
ohraničenie vyvýšeným cestným obrubníkom oproti úrovni komunikácie. 
Odvodnenie chodníka 
je uvažované do zelene alebo do uličných vpustí na miestnej komunikácii 
ul. Pod Táborom. 
Priečny sklon chodníka bude jednostranný v hodnote 2 %. Chodník sa vytýči 
podľa kót udaných na výkrese č. 2-Situácia. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
2 
- 7 es. 2r
1 
l. Stavebník zabezpečí stabilné vyznačenie hraníc budúceho staveniska v teréne podľa v zmysle 
ustanovenia § 
75 stavebného zákona osobou oprávnenou vykonávať geodetické a 
kartografické 
činnosti; objekty sa vytýčia pomocou súradníc zo situácie dodanej v digitálnej 
forme v 
realizačnom projekte z PBPP stabilizovaných v rámci geodetických prác. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej a.s., OZ Košice, 
ktoré sú uvedené vo vyjadrení tejto 
spoločnosti vydanom pre danú stavbu pod č. 27239/2018 
zo 
dňa 14. 12. 2018. 
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a. s. Závod Prešov uvedené vo vyjadrení 
pod zn. 
104132/2018/0 zo dňa 19. 12. 2018. 
4. Stpvebník je povinný rešpektovať stanovisko MsÚ Prešov, ODaŽP vydané pre danú stavbu 
pod 
č. ODŽP-16329/2018 zo dňa 17. 12.2018. 
5. Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko MsÚ Prešov, OHAM vydané pre danú stavbu 
pod 
č. OHAM/1621112018 zo dňa 03. Ol. 2019. 
6. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov 
o presné vytýčenie sietí vo vlastníctve alebo správe tejto spoločnosti. 
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky spoločnosti Slovak Telekom a.s. Bratislava, 
určené vo vyjadrení, ktoré bolo pre danú stavbu vydané pod č. 6611834105 zo dňa 10. 12. 
2018. 
8. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenie Orange Slovensko a.s., resp. spoločnosti 
MICHLOVSKY s.r.o., ktoré táto spoločnosť vydala pre danú stavbu pod č. KE-2552/2018 
zo 
dňa ll. 12. 2018. 
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP -distribúcia a.s. Bratislava určené vo 
vyjadrení tejto 
spoločnosti vydanom pre danú stavbu pod č. TD/NS/0943/2018/Uh zo dňa 
19.12. 2018. 
10. Navrhovateľ je povinný rešpektovať vyjadrenie O.S.V.O. comp a.s., ktoré táto spoločnosť 
pre danú stavbu vydala pod zn. 1/13/12/18PL zo dňa 13. 12. 2018. 
ll. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenie UPC BROADBANDSLOV AKIA s.r.o., ktoré 
táto 
spoločnosť pre danú stavbu vydala pod č. 1358/2017 zo dňa 12. 10.2018. 
12. Stavebník je povinný rešpektovať záväzné stanovisko KR PZ, KDI Prešov, ktoré uvedený 
správny uviedol pre danú stavbu vydal pod 
č. KRPZ-PO-KDI-17-002/2019 zo dňa 04. Ol. 
2019. 
13. Navrhovateľ je povinný stavebnému úradu k žiadosti o stavebné povolenie doložiť kladné 
stanovisko pre danú stavbu od 
MO SR AsM pracovisko Košice. 
14. V prípade potreby zvláštneho užívania, čiastočnej uzávierky a DDZ je potrebné požiadať 
cestný správny orgán o vydanie rozhodnutia, povolenia a určenia DDZ. K tomu je potrebné 
doložiť stanoviská SSC IVSC Košice a KR PZ, KDI Prešov. 
15. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovate!' povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k 
ich poškodeniu. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chránit', v 
súlade s pokynmi 
správcu pred poškodením. 
16. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak 
je to nevyhnuté je 
potrebné 
uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
17. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
18. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné 
riadne 
upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a 
teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
3 
-7 us. 2J':1 
19. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, aby 
nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
20. Prípadné škody na vedľajších nehnutel'nostiach bude znášat' navrhovate!' na vlastné náklady. 
21. Navrhovate!' 
je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a v súlade 
s 
§22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z. 
22. Stavenisko je navrhovate!' povinný riešiť v zmysle §43i stavebného zákona a v zmysle §12 
vyhl. 
MŽP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak 
zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 
23. Navrhovate!' je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 stavebného 
zákona a v súlade s 
§23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
24. Navrhovate!' je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Meste Prešov
stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
25. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov stavebný úrad o vydanie stavebného 
povolenia. 
V rámci územného konania (na ústnom pojednávaní) zo strany účastníkov konania neboli 
vznesené žiadne námietky. 
Toto územné rozhodnutie v súlade 
so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov 
je podľa sadzobníka správnych poplatkov časti I. 
položky 2 zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch oslobodené od poplatku. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 ods. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokial' bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Navrhovate!' -MsÚ Prešov -odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
podal dňa 24.01.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "Chodník ul. Pod 
Táborom-k Poliklinike" na pozemkoch parc. č. KN-C 14289/50, 16335/8, KN-E 329/1, k.ú. 
Prešov. 
Obec 
Ľubotice-stavebný úrad oznámil podl'a § 36 ods. 4 stavebného zákona dňa 07. 02. 
2019 
začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 
verejnou vyhláškou a 
dňa 08. 03. 2019 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. 
Stanoviská dotknutých orgánov, ktoré navrhovateľ zabezpečil pred ústnym pojednávaním 
sú kladné, nie sú protichodné a boli zapracované 
do podmienkovej časti rozhodnutia. 
Stavebný úrad 
ďalej s poukázaním na zásadu koncentrácie územného konania, opierajúc 
sa o ustanovenie § 36 ods. 3 stavebného zákona skonštatoval, že ak 
účastník konania alebo 
dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o 
začatí územného konania a neoznámil v určenej alebo 
predÍženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že 
so stavbou z hľadiska 
ním sledovaných záujmov súhlasí. Úprava domnelého súhlasu dotknutého orgánu znamená, že 
neuplatnené stanovisko sa zo zákona považuje za stanovisko súhlasné. Tunajší stavebný úrad po 
uskutočnení územného konania v predmetnej veci dospel k záveru, že navrhovate!' splnil všetky 
podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo 
výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Chodník ul. 
Pod Táborom -k Poliklinike" musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona po dobu 15 dní na 
4 
-l f'&. lJ'] 
úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internetovej stránke mesta -elektronickej tabuli 
Mesta Prešov (www.presov.sk). Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia 
o umiestnení stavby. Do lehoty sa v súlade s 
§ 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní 
nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty 
pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. V prípade podania odvolania 
toto je potrebné v súlade s 
§ 54 ods. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní podať na meste 
Prešov, Hlavná 73, 
080 Ol Prešov, t.j. na správnom orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. V súlade s 
§ 54 ods. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie podať v lehote 15 dní 
odo 
dňa doručenia územného rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Príloha 
l. Overený situačný výkres so zakreslením predmetu územného rozhodnutia (Ix pre stavebníka 
a l x pre stavebný úrad). 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike" bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
a zverejnená 
na internetovej stránke mesta -elektronickej tabuli Mesta Prešov 
(www.presov.sk). -
7 CS. ľn 
dňa ········Nt . TO" ·~Ešo·v··········· 
Mest!d{ý úrad 
~~~~ČE~Biv 
-1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike" bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov 
a stiahnutá z internetovej 
stránky mesta -elektronickej tabuli Mesta Prešov 
(www.presov.sk). 
dňa .................................................... . 
MESTO PREŠOV 
Me.: k'iJ , , ~ 
p._,._,wtiVná l 73 s 
080 O l P R E š o V 
-1-
5 
-1. r.s. ZJJ 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike" bola vyvesená na úradnej tabuli obce 
Petrovany a zverejnená na internetovej stránke obce Petrovany -1 DG. ZT'J 
v MESTO PREŠOV 
dna ................. . p• ,." •• 1': • • •••••••••••• 
"' ... , .. 
Hlavná č. 73 
080 O l P R E š O V 
-l-
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: 
"Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike" bola zvesená z úradnej tabule obce Petrovany 
a stiahnutá z internetovej stránky obce Petrovany 
dňa .................................................... . 
Na vedomie: 
l. MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 68 Prešov 
h'!ESTO PREŠOV 
Peči~lí~~ ó.~slW~d 
tnavrtá c. 73 
080 O l p R E Š O V 
-1-
2: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., IČO 35730978, Šancová lA, 814 99 Bratislava-Staré Mesto 
3. Obec Petrovany, Ocú č. 317, 082 53 Petrovany 
4. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, IČO OO 151866, Pionierska 33, 
080 05 Prešov 
5. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
6. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
7. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
8. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
9. Prešovský samosprávny kraj, IČO 37870475, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov 
10. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
ll. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
12. Slovenská správa ciest, IČO 00003328, Miletičova 19, 826 19 Bratislava-Ružinov 
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
14. 02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova24, 851 Ol Bratislava-Petržalka 
15. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
16. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
17. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, IČO 31718523, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
18. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
19. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
20. Stavoprojekt, s.r.o., IČO 31705286, Jarková 31, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov -stavebný úrad 
6 


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)