Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Vodovodná, kanalizačná a plynovodná prípojka pre IBV13 RD, Šalgovík - Prešov".

Rozhodnutie o umiestnení stavby

10.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
10,D6, Z3~] Vyvesenédňa_
MestoPrešovZvesenédňa_
Hlavná73,Prešov*2**+AXMjV\
č.SU/6749/119125/2019-Ko/154FAXMjV\MLhI4,2(*/(,*+3
Rozhodnutie
INavrhovatel':IIng.PeterGrega,Teriakovská22,08001Prešov
$L#ISMQSMUUI\XOV\IZMS#%WVLISdňa16.04.2019návrhnavydanierozhodnutiaoumiestnení
"FVLV\VLUa&RIUISP^IgUaIWS]UV\VLUaWXcWVQRIWXM<6F
YZI\J]4
+-B8&iISNV\cR'AXMjV\"
\RIZIYZXaSUVTd^MTc4CISNV\cR
UIWV^MTR[WIXKMSIgcYSV=?'7.-+)0+&.-+)+-*&.-+)-,+
>MYZVAXMjV\&IRV\MKUMITPMYZUMWXcYS[jUeYZI\MJUedXILWVLS#I_++1^aR(č.
50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku,vzneníjehonoviel(d'alejlen
stavebnýzákon),príslušnýstavebnýúrad,posúdilpredloženýnávrhpodl'a§37ad'alších
stavebnéhozákona.Nazákladetohtoposúdeniavydávapodl'a§39a§39astavebnéhozákona
avykonávacíchvyhlášok
ROZHODNUTIEOUMIESTNENÍSTAVBY
"FVLV\VLUa&RIUISP^IgUaIWS]UV\VLUaWXcWVQRIWXMmv13RD,
Šalgovík-Prešov"
Stavba"Vodovodná,kanalizačnáaplynovodnáprípojkapreIBV13RD,Šalgovík-
Prešov"buderealizovanánapozemkochpodl'aevidencienehnutel'nostiparc.č.KN-C
431/61,431/130,431/321,k.ú.Šalgovík,akojezakreslenévkoordinačnejsituáciistavby,
ktorúvypracovalIng.MartinKalina,17.novembrač,134,08001Prešovevmierke1:500.
AXM[TPMYZUMUPMYZI\J]IWXVQMRZV\dWXcWXI\[YI[Xg[QdZPMZVWVLTPMUR]4
fSMUMUPMYZI\J]UIYZI\MJUbVJQMRZ]
C@
'
*+'BV^jcXMUPM\VLV\VLUMQYPMZM
C@*+'BV^jcXMUPM\VLV\VLUMQYPMZM
?V\a\VLV\VLUaWXcWVQRI83*A9YIUIWVQcUIQMYZ\[QdKP\VLV\VLUI5YZXV\MQ[SPKP
WXMLWVRSILIUMQLPTMU^PM8S<@A9(AXcWVQRIJ[LM\MLMUa\KMYZMYWVS[YRIUISP^IgUV[
IWS]UV\VLUV[WXcWVQRV[(HOSI\UbOVWVZX[JPIJ[Ld\]\MLMUbLVTV\bWXcWVQ!]8-,A9+T
^IOXIUPKV[WV^MTR[(AXcWVQR]YIUIWVQIUIOSI\UeXV^\VLUI\IXV\IKcTYMLSVT(8VTV\b
WXcWVQR]YI[RVUgPI[^IZ\aXIKV[IXTIZdXV[LV^MTMYSPIZ(AVRSVWVTI^MTUV[
Z
M
SMYRVWPKRV[YdWXI\V[(ESPgUe\VLV\VLYIJ[LMLIZ#[^I\XPMZ#[^a\MXVTYV^MTUV[


súpravou.PrípojkasakončípodzemnýmhydrantomDN80dttosaosadínazačiatku
prípojky
.Vnajvyššiepoloženombodevodovodusaosadízavzdušňovaciaaodvzdušňovacia
súprava(ZOS)HAWLEl"ventilom.Vodavedenávprípojkesabudeužívat'prepitné,
úžitkovéúčely.
+
(?I\XOV\IZMS#QMWV\PUUeLVLXkIrWVLTPMUR]FFCI(Y([\MLMUb\V\]QILXMUcč.
33647/2019/0zodňa12.04.2019.
2
.Navrhovatel'jepovinnýdodržat'podmienkyVSD,a.s.uvedenévovyjadreníČ.4221/2019
zodňa05.03.2019.
3.Vprípadepotrebyobmedzeniacestnejpremávkynacestejenavrhovatel'povinný
minimá1ne15dnípredzačatímstavebnýchprácpožiadat'Obvodnýúradprecestnú
dopravuaPKvPrešoveovydaniepríslušnýchpovolenípodl'austanovenícestného
zákona(zv1áštneužívanie,uzávierka,určeniepoužitiadopravnýchznačiekadopravných
zariadení).
4.Vprípadevykonávaniastavebnýchprácvochrannompásmecestypožiadanavrhovatel'
ObvodnýúradprecestnúdopravuaPKvPrešovevštádiuprípravnejdokumentácie
opovolenievýnimkyprevykonávaniestavebnejčinnostivochrannompásmepozemnej
komunikácie(§11odst.2zákonaČ.135/1961Zb.)
5.Predzačatímakýchkol'vekstavebnýchprác,jenavrhovatel'povinnýzaistit'si
upríslušnýchsprávcovsietitechnickéhovybaveniaúzemiaichpriebeh,abynedošlokich
poškodeniu.Tietosietejepotrebnépočasvykonávaniaprácnáležitechránit',vsúlade
spokynmisprávcupredpoškodením.
6
.Navrhovatel'jepovinnýdodržat'ochrannépásmavšetkýchinžinierskychsietí
prechádzajúcepozemkom,resp.vbezprostrednejblízkostistavebnéhopozemku.Akjeto
nevyhnutéjepotrebnéuskutočnit'prekládkutýchtovedeníatopodl'apožiadaviek
správcovtýchtosietí.
7.Podzemnéenergetické,telekomunikačné,vodovodnéakanalizačnévedenie,ktorého
poškodeniemažeohrozit'bezpečnost'l'udíprivykonávanízemnýchprácaleboktoré
mažeohrozit'zemnépráce,jepotrebnévhodnezabezpečit'predpoškodením.
8.Poukončenívýstavbyumiestňovanýchobjektovpozemkydotknutévýstavboujepotrebné
riadneupravit',prípadnevysadit'vhodnouzeleňou.Terénjepotrebnéupravit'tak,abysa
nezmeniliodtokovépomeryvúzemíatedaabydažďovévodynezatekalinasusedné
pozemkyastavby.
9
.Počasrealizácieumiestňovanýchstavebnýchobjektovjenavrhovatel'povinnýzabezpečit'
takéopatrenia,abynedošlokuspósobeniuškodnavedfajšíchnehnutel'nostiach.
10.Prípadnéškodynavedl'ajšíchnehnutel'nostiachbudeznášat'navrhovatel'navlastné
náklady.
11.Navrhovatel'jepovinnývzmysle§40zákonaČ.49/2002Z.z.a§127stavebnéhozákona
oznámit'každýarcheologickýnálezKrajskémupamiatkovémuúraduPrešov,stavebnému
úraduauronit'nevyhnutnéopatrenia,abysanáleznepoškodilalebonezničil
12
.Navrhovatel'jepovinnýzemnéprácerealizovat'vsúlades§48odst.3stav.zákonaa
vsúlades§22vyhláškyMŽPSR532/2002Z.z.avsúladespodmienkami
inžinierskogeologickéhoprieskumu.
13.Staveniskojenavrhovatel'povinnýriešit'vzmysle§43istavebnéhozákonaavzmysle
§12vyhl.MŽPSR53212002Z.z.Staveniskojepotrebnépočasrealizáciestavby
provizómeoplotit'atakzabránit'vstupunepovolenýmosobámnastavenisko.
14.Navrhovatel'jepovinnýpotvrdit'siprávoplatnost'územnéhorozhodnutianaMsÚ
Prešov,stavebnomúradeatopouplynutí15-dňovejlehoty,určenejnamožnost'
odvolaniasa.


15.Navrhovatel'jepovinnýpožiadaťOÚPrešovodborZPovydanievodoprávného
povo1
e
nianaobjekty:SO01-rozšírenievodovodnejsiete.
?aTPMZR]dgIYZUcRV\RVUIUPIILVZRU[ZeKOVXNaUV\RWXMLTMZUMQYZI\JMneboli
vz
nes
e
né.
Totoúzemnérozhodnutievsú1adesozákonomNRSRč.145/1995Z.z.osprávnych
poplatkoch,vzneníneskoršíchpredpisov,bolospoplatnenépodl'a§8,položky59písmoa)
prenavrhovatel'asumou40,-€.SprávnypoplatokbolzaplatenývpokladniMestaPrešov.
Totorozhodnutieplatívzmysle§40ods.1stavebnéhozákonadvarokyododňa,
kedynadobudloprávoplatnosť,nestrácavšakplatnost',pokial'budevtejtolehotepodaná
žiadost'ovydaniestavebnéhopovo1enia.
@Lp\VLU
MU
PM4
?I\XOV\IZMS
#'<UN(AMZMX:XMNI&DMXPIRV\YRa,,&*2**+AXMjV\&WVLISLhI
+0
(
*.(,*+3Ua\XOUI\]LIUPMXV^OVLU[ZPIV[TPMYZUMUcYZI\J]4"Vodovodná,kanalizačnáa
plynovodnáprípojkapreIBV13RD,Šalgovík-Prešov"SO-O1-Rozšírenievodovodnej
sietenapozemkochparc.Č.KN-C431/61,431/130,431/321,k.ú.Šalgovík.
MestoPrešov-stavebnýúradoznámilpodl'a§36stavebnéhozákonadňa29.04.2019
verejnouvyhláškouzačatieúzemnéhokonaniavšetkýmznámymúčastníkomkonaniaa
dotknutýmorgánomštátnejsprávyadňa23.05.2019vykonalústnekonaniespojenés
miestnymzisťovaním.
Súčasnestavebnýúradoznámilzačatieúzemnéhokonaniaverejnouvyhláškou
vsúlades§26odst.1)zák.č.71/1967Zb.osprávnomkonaníavsúladesustanovením§36
odst.4)stavebnéhozákona,nakol'kosajednáoumiestnenielíniovejstavby.Verejnávyhláška
bolavyvesenádňa30.04.2019naúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánawebovomsídle
mesta(www.presov.sk).Svojestanoviskooznámili:VSD,a.s.,VVS,a.s.,SPP-distribúcia,
a.s
.
,SlovakTelekom.Ichstanoviskábolizapracovanédopodmienkovejčastirozhodnutia.
Poučenie:
Podl'a§42odst.3)stavebnéhozákonatotorozhodnutiemáodkladnýúčinok.Vsúlade
sustanovením§42odst.2)stavebnéhozákonatotoúzemnérozhodnutiesvel'kýmpočtom
účastníkovkonaniasaoznámiverejnouvyhláškou.Doručeniesauskutočnívyvesením
územnéhorozhodnutiana15dnínaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenébudena
intemetovejstránkemesta(www.presov.sk).Poslednýdeňtejto1ehotyjedňomdoručenia.
Odvolaniejepotrebnévsúladesustanovením§54odst.1)zák.č.71/1967Zb.Osprávnom
konanípodat'naMestoPrešov,stavebnýúrad,správnomorgáne,ktorýrozhodnutievydal.
Vsúlades§54odst.2)zák.Č.71/1967Zb.osprávnomkonaníjepotrebnéodvolaniepodat'v
1ehote15dníododňadoručeniaúzemnéhorozhodnutia.Totorozhodnutiemožnopreskúmať
súdompodl'azákonaČ.99/1963Zb.Občianskysúdnyporiadokvzneníneskoršíchpredpisov
ažpovyčerpaníriadnehoopravnéhoprostriedku.


Navedomie:
1
.Ing.PeterGrega,Teriakovská22,08001Prešov
2
.MsÚPrešov-ORAM,Jarková24,08001Prešov
3
.Okresnériaditel'stvoHasičskéhozáchrannéhozboru,IČO00151866,Požiamická1,08001Prešov
4.KrajskýpamiatkovýúradPrešov,IČO31755194,Hlavná115,08001Prešov
5
.SPP-distribúcia,a.s.,IČO35910739,Mlynskénivy44/b,82511Bratislava
6
.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,IČO00151866,Námestiemieru3,08001Prešov
7
.SlovakTelekorn,a.s.,IČO35763469,Karadžičova10,82513Bratislava-Ružinov
8.Východoslovenskávodárenskáspoločnosť,a.s.,IČO36570460,Kornenského50,04001Košice
9.MsÚPrešov-OdborD,ŽP,IČO00001002,Jarková24,08001Prešov
10
.Východoslovenskádistribučná,a.S.,IČO36599361,Mlynská31,04291Košice-Sever
COI 
MestoPrešov-stavebnýúrad
Úradnýzáznam:
.Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydanieúzemnéhorozhodnutiaprestavbu:
"
Vodovodná
,kanalizačnáaplynovodnáprípojkapremv13RD,Šalgovík-Prešov",SO-
01-Rozšírenievodovodnejsietebolavyvesenánaúradnejtabuli
1
0
.ns.21]
/Pečiatkaapodpis
FMXMQUa\]OSajRI&RZVXV[YIV^UIT[QM\]LIUPMd^MTUbOVXV^OVLU[ZPIWXMYZI\J[4
"
FVLV\VLUa
&RIUISP^IgUaIWS]UV\VLUaWXcWVQRIWXM<6F+-B8&iISNV\cR'AXMjV\"C@'@S'
BV^jcXMUPM\VLV\VLUMQYPMZMJVSI^\MYMUa^dXILUMQZIJ[SM
dňa.
Pečiatkaapodpis

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)