Rozhodnutia o využití územia: "Parkovisko pre zamestnancov".

Rozhodnutia o využití územia

14.06.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Prešov, Hlavná č. 73 
Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Vyvesené dňa _ __;_1..:.;.4·__;:,:;fl5:.:... ~z~:r.L·] __ _ 
Zvesené dňa --------
PSČ 
080 Ol 
Číslo: SÚ/12539/2018-Su V Prešove dňa: 13.06.2019 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie Rozhodnutia o využití 
územia: 
Navrhovateľ: 
"Parkovisko pre zamestnancov" 
Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o., Solivarská l, 
080 O l Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 28.08.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia 
stavby: 
Parkovisko pre zamestnancov 
na pozemkoch p. č. KN-C 14835/224, KN-C 14835/225 
v katastrálnom území: 
Prešov 
Pozemok parcelné číslo KN-C 14835/224, KN-C 14835/225, katastrálne územie 
Prešov je vo vlastníctve Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.-výpis z L V č. 
14354. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného 
zákona posúdil predložený návrh 
podľa § 37 a ďalších stavebného zákona. Na základe 
tohto posúdenia vydáva 
podľa§ 39 a§ 39b stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok ROZHODNUTIE O VYUŽITÍ ÚZEMIA PRE STAVBU 
"Parkovisko pre zamestnancov" 
Inžinierska stavba: "Parkovisko pre zamestnancov" sa bude realizovať na pozemku podľa 
evidencie nehnuteľnosti parcelné číslo KN-C 14835/224, KN-C 14835/225, katastrálne 
územie 
Prešov, 
ako je zakreslené v koordinačnej situácií, ktorú v mierke M=l :250 vypracoval 
Ing. František Tomko, 
Železničiarska 3824/34, 080 Ol Prešov. 
Pre umiestnenie stavby a uskutočnenie terénnych úprav sa určujú tieto podmienky: 
l. Podl'a Platného Územného 
plánu mesta Prešov v zneni Zmien a doplnkov 2015, ktorý 
bol schválený Mestsk
ým zastupitel'stvom mesta 
Prešov dňa 28. 6. 2017 uznesenfm Č. 
724/2017, jeho záväzná časť bola schválená uznesením č. 725/2017 a vyhlásená VZN 
mesta Prešov č. 5/2017, ktoré nadobudlo účinnosť 24. 7. 2017, je stavba umiestnená 
na pozemku parc. 
č. KN-C 14835/224 a KN-C 14835/225 k.ú. Prešov, ktoré sú 
2 
súčasťou polyfunkčnej plochy funkčne určenej pre občiansku vybavenosť a výrobu, 
pre ktorú platí regulatív RL A4. 
2. Umiestňovaná stavba sa člení na stavebné objekty: 
SO -O l Parkovisko 
SO -02 Verejné osvetlenie 
SO Ol Parkovisko 
Základné údaje: 
Priečny sklon: strechovitý 2 % 
Plocha krytu vozovky: 630 m2 
Plocha krytu parkoviska: 
940 m2 
Počet parkovacích stojísk: 71 
Popis riešenia 
Prístupová komunikácia ako 
aj komunikácia medzi stojiskami a stojiská budú z vegetačných 
tvárnic. Stojiská budú vyznačené červenou betónovou dlažbou. 
Z perspektívneho 
hľadiska sa uvažuje s umiestnením rýchlonabíjacej stanice v blízkosti 
parkovacieho stojiska 
č.l. Preto sa v rámci stavby urobí technická príprava pre osadenie 
stanice vrátane elektrickej prípojky. 
Výstavba nového parkoviska si vyžiada presunutie prístreškov 
so stojanmi na bicykle .Počet 
stojanov je 24. 
Zemné práce 
Zemné práce budú pozostávať z odstránenia humóznej hliny, násypových a výkopových prác 
do predpísaného sklonu. Pred 
začatím zemných prác je potrebné z lokality odstrániť krovie . 
Zemné práce 
je nutné vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Vo vlhkom období 
je potrebné počítať s lepivosť ou. Pláň je potrebné upraviť do predpísaného sklonu a zhutniť. 
Po ukončení výstavby parkoviska sa vysadia v priestore po obvode parkoviska ako aj v 
zelenom páse medzi stojiskami stromy. Navrhujeme výsadbu Carpinus betulus lFastigiata/ v 
celkovom 
počte 26 kusov. 
Konštrukcia vozovky komunikácie: 
-
Vegetačné tvárnice 600/400/80 -80 mm 
-Drvené kamenivo fi-.4-8 
mm-40 mm 
-Štrk o drvina ŠD 
31 ,5 GC -250 mm 
Spolu-
370 mm 
Pri styku s existujúcou miestnou komunikáciou sa okraj komunikácie zareže a zarovná. Styk 
starej a novej vozovky sa vyplní 
pružnou asfaltovou zálievkou. 
Konštrukcia parkoviska: 
Vegetačné tvárnice 600/400/80 -80 mm 
Drvené kamenivo fr.4-8 mm -
40 mm 
Štrkodrvina ŠD 31,5 GC -
250 mm 
Spolu-370 mm 
Stojiská budú 
vyznačené červenou betónovou dlažbou 200/100/80 mm 
Pri styku vozovky s parkoviskom sa osadia betónové obrubníky l 00/2011 O do lôžka z betónu 
Cl2/15. 
Pri styku parkoviska s terénom sa osadia betónové obrubníky 100/25/15 do lôžka z 
betónu Cl2/15. 
Odvodnenie 
Spôsob odvedenia vôd z vozovky a parkovísk je vsakovaním cez vegetačné tvárnice. 
Dopravné značenie 
Projektová dokumentácia predpokladá osadenie mačiek s označením parkoviska a 
3 
usmernením výjazdu z parkoviska. Dopravné značenie je zrejmé zo situácie. 
SO -02 Verejné osvetlenie 
Osvetlenie parkoviska je navrhnuté podľa STN EN 12464-2(36 0074). Predmetné parkovisko 
je zatriedené do ref.č.5.9.1.-Udržiavaná osvetlenosť Ern =5 Ix. 
Osvetľovací bod tejto sústavy tvorí: 
• kúžeľový stožiar v pozinkovanej úprave-STK 60/80/3, výška: 8m 
• svietidlo -OMS 4 MEGIN II M L04 35W 3750lm, 70Ra 
Pre zabezpečenie verejného osvetlenia parkoviska je navrhnuté osvetlenie progresívnymi LED 
svietidlami-
OMS 4 MEGIN ll M L04 35W 3750lm, 70Ra. Svietilo sa vyznačuje veľmi 
dobrou optikou. Svietidlá budú osadené na osvetľovacích stožiaroch EL V Senec pozinkované 
typ STK 60/80/3 výšky 8m. Osvetľovacie stožiare budú osadené po obvode parkoviska tesne 
vedľa obrubníka parkoviska. V strede parkoviska v zelenom páse budú na stožiaroch osadené 
dvojvýložníky V2T 
-05-D, L=0,5m, D=60mm. 
Káblový rozvod k stožiarom VO je navrhnutý káblami CYKY-J 5x6. Prívod k svietidlu od 
stožiarovej svorkovnice 
je káblom CYKY-J 3xl,5. Pri zapojení svietidiel dodržať pravidelné 
vystriedanie 
fáz. Napojenie vonkajšieho osvetlenia je navrhnuté z rozvádzača vonkajšieho 
osvetlenia 
RVO inštalovaného na začiatku parkoviska. Napojenie rozvádzača RVO zabezpečí 
investor. Ovládanie vonkajšieho osvetlenia bude prostredníctvom spínacích hodín s 
astronomickým programom. Zadaním zemepisných súradníc bude riadené spínanie 
vonkajšieho osvetlenia 
podľa východu a západu slnka. Projektované spínacie hodiny sú 
dvojkanálové, kde každý kanál 
je programovateľný nezávisle na druhom. Každý kanál má 
počítadlo prevádzkových hodín. V rozvádzači budú navrhnuté prepínače Vyp-Aut-Ruč., pre 
možnosť samostatného režimu spínania jednotlivých svietidiel vonkajšieho osvetlenia. 
Káble vonkajšieho osvetlenia budú uložené v ohybnej ochrannej rúrke, ktorá bude vo výkope 
uložená v preosiatej zemine s výstražnou fóliou. Prívody k stožiarom budú vedené v ohybnej 
ochrannej rúrke. Uzemnenie stožiarov 
je navrhnuté uzemňovacím pásikom FeZn 30x4mm 
vedeným v spoločnom výkope s káblami VO pod pieskovým lôžkom. Odbočenie od 
uzemňovacieho pásika na stožiar sa prevedie uzemňovacím vodičom RDlO-PVC s použitím 
svoriek 
2xRS03. Vodič sa na stožiar pripojí svorkou SPI vo výške cca 0,35 m nad terénom. 
Vodič sa pri pripojení na stožiar farebne označí zelenožltýrni pruhmi. 
Betónové základy pre kotvenie 
osvetľovacích stožiarov sú navrhnuté podľa ich vrcholového 
namáhania a danej únosnosti pôdy. 
Pri ukladaní káblov 
dodržať podmienky STN 33 2000-5-52, v zemi dodržať priestorovú 
úpravu technického vybavenia v zmysle STN 
73 6005. Pri súbehu a križovaní káblov 
vonkajšieho osvetlenia platia rovnaké vzdialenosti medzi vedeniami ako pre káble NN. 
3. Stavebník je povinný v zmysle§ 40 pamiatkového zákona a§ 127 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť 
každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné 
opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo 
nezničil. 
4. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k 
ich poškodeniu. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v 
súlade s pokynmi správcu pred poškodením. 
5. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je 
to nevyhnuté 
je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
4 
6. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré 
môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
7. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné 
riadne 
upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v 
území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
8. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
9. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
l 
O. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s § 48 ods. 3 stavebného 
zákona a v súlade 
s§ 22 vyhlášky MŽP SR 532/2002 Z. z. 
ll. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle 
§ 
12 vyhl. MŽP SR 532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby 
zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 
12. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na MsÚ 
Prešov, Stavebnom úrade a to po uplynutí 
15-dňovej lehoty, určenej na možnosť 
odvolania sa. 
13. Stavebný úrad v zmysle§ 39b ods. 4 stavebného zákona upúšťa od povolenia terénnych 
úprav. 
14. Stavba sa môže užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá tunajší stavebný úrad. 
Stavebník je povinný ku kolaudácií stavby 
doložiť atesty a certifikáty všetkých 
výrobkov a materiálov použitých na stavbe, geometrický plán na 
porealizačné zameranie 
stavby. 
Osobitné podmienky: 
OÚ Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP (č. 
OU-PO-OSZP3-2018/039268-02, zo dňa 04.10.2018) určil: 
l. Zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -terénne úpravy 
alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá 
je v rekultivácii. 
2. V prípade vzniku odpadov z obalov ( skupina 15 ) nakladať v súlade s § 58 zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a odovzdať ich osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov 
alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov. 
3. V prípade vzniku stavebných odpadov ( skupina 17 ) nakladať v súlade s § 77 zákona č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch. 
4. Ak v priebehu výstavby, budú vznikať nebezpečné druhy odpadov, zabezpečiť zmluvy o 
odbere a spracovaní odpadov s oprávnenou organizáciou, ak v priebehu výstavby budú 
vznikať nebezpečné druhy odpadov v množstve väčšom ako l t/rok je potrebný súhlas na 
zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu v zmysle § 97 ods. l písm. g) 
5 
zákona o odpadoch s doložením zmlúv o odbere nebezpečných odpadov a ďalších 
dokladov potrebných na vydanie predmetného súhlasu. 
5. V prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategórie v zmysle 
zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 
6. Ku kolaudácii predloží pôvodca odpadu písomný doklad preukazujúci spôsob nakladania s 
jednotlivými kategóriami odpadov spolu s evidenciou o vzniknutých množstvách odpadov. 
Mestský úrad v Prešove, 
Odbor hlavného architekta mesta, (OHAM/13760/2018, zo dňa 
23.10.2018) určil: 
l. Stavebník v rámci kolaudačného konania odovzdá Stavebnému úradu mesta Prešov 
potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, t.j. 
spoločnosti Progres CAD 
Engineering, s.r.o., Masarykova 
16, Prešov, o odovzdaní porealizačného zamerania stavby. 
Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená osoba v súlade so zásadami tvorby a 
uplatňovania Digitálnej technickej mapy mesta Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika tvorby 
a aktualizácie Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov", ktoré sú prístupné na 
internetovejstránke mesta Prešov www.presov.sk 
(občan-klientske centrum-pracovisko 3 
-stavebné činnosti-kolaudačné rozhodnutie-prílohy). 
OÚ Prešov, pozemkový a lesný odbor äč.OU-PO-PLO 2018/040927-002, zo dňa 01.10.2018) 
určil: 
l. Zabezpečiť základnú starostlivosť o okolitú poľnohospodársku pôdu aj na plochu, na ktorú 
bolo vydané toto stanovisko až 
do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením 
pozemkov a porastom samonáletom drevín. 
2. Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy ak sa nachádza na 
pozemku a 
zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku 
resp. jej uložením a rozprestretím na inú parcelu 
poľnohospodárskej pôdy. 
3. 
Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri 
nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu druhu pozemku z ornej pôdy na 
zastavanú plochu po predložení 
porealizačného geometrického plánu. Zmenu druhu 
pozemku vykonáva 
Okresný 
úrad Prešov, Katastrálny odbor. 
4. Trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na pozemok C KN 14835/225 nie je potrebné 
žiadat', pretože parcela sa nachádza v zastavanom území obce. 
5. Po vydaní územného rozhodnutia príslušným stavebným úradom na pozemok C KN 
14835/224 požiadat' 
Okresný úrad Prešov, Pozemkový a lesný odbor, o rozhodnutie 
pre trvalé 
odňatie pol'nohospodárskej pôdy na výstavbu v súlade s § 17 ods. l zákona 
číslo 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona 
č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov. 
SPP-Distribúcia, a.s. 
(č. TD/NS/0260/2019/Uh, zo dňal1.04.2019) určil: 
l. S umiestnením parkoviska na predmetných parcelách súhlasíme na základe súhlasného 
stanoviska k umiestneniu stavby v 
bezpečnostnom a ochrannom pásme distribučných sietí 
zo dňa 18.3.2019 s našim evidenčným číslom 1038/16111 8/KE/RK. 
SPP-Distribúcia, a.s. 
(č. 93/DP/2019) určil: 
l. Plocha parkovisko priamo nad STL plynovodom, vo vzdialenosti 2 m na každú stranu od 
osi plynovodu, bude tvorená 
vegetačnými tvárnicami. 
2. Dodržiavať ustanovenia "Dohody o znášaní nákladov v prípade vzniku nežiaducej 
udalosti" 
č. 0392119/SPPD/CEZ zo dňa 18.3.2019. 
6 
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4 stavebného zákona upúšt'a od 
povolenia terénnych 
úprav , t. j. terénne úpravy je možné zrealizovať na základe tohto 
rozhodnutia. 
Účastníci konania nevzniesli námietky. 
Toto rozhodnutie 
je v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch 
v znení príslušných noviel a bolo spoplatnené 
podľa položky č. 59 písmena a) sumou vo výške 
l 
OO €. Boli doložené doklady o zaplatení správneho poplatku do pokladne mesta Prešov, číslo 
potvrdenky 14/2134/2018 zo dňa 28.08.2018. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle§ 40 ods. l stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ -Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. podal dňa 28.08.2018 návrh na 
vydanie územného rozhodnutia o využití územia stavby: 
"Parkovisko pre zamestnancov" na 
pozemku parc. 
č. KN-C 14835/224, KN-C 14835/225, v katastrálnom území Prešov v rozsahu 
stavebných objektov stavby: 
SO -O l Parkovisko 
SO -02 Verejné osvetlenie 
Navrhovateľ Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o. preukázala vlastnícky vzťah 
k pozemkom listom vlastníctva č. 14354. 
K návrhu bola priložená projektová dokumentácia s vyjadreniami zainteresovaných 
orgánov a organizácií. 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, 
Odbor hlavného architekta mesta posúdil 
predloženú 
dokumentáciu pre zmenu stavby pred 
dokončením a jej súlad so záväznou časťou 
Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta Prešov. Predložená dokumentácia spÍňa 
podmienky a regulatívy záväznej časti Zmien a doplnkov 2017 Územného plánu mesta 
Prešov. 
Mesto Prešov, stavebný úrad oznámil 
podľa§ 36 ods. 4 stavebného zákona začatie konania 
na vydanie územného rozhodnutia o využití územia stavby verejnou vyhláškou, ktorá bola 
zverejnená na úradnej tabuli mesta Prešov od 
14.09.2018 do 01.10.2018. 
V 
rámci územného konania sa vyjadrili: Mesto Prešov, v z. MsÚ, odbor hlavného 
architekta 
mesta-orgán územného plánovania, Mesto Prešov, Odbor Dopravy a ŽP, Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, SPP-Distribúcia, a.s., Slovak Telekom, a.s., VSD, a.s .. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté do podmienkovej časti 
rozhodnutia. Neboli uplatnené žiadne námietky účastníkov konania. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní zistil, že navrhovaná 
stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom mesta Prešov, zodpovedá 
hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, neohrozuje 
životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia 
o umiestnení stavby. 
Preto, na základe výsledkov konania, bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku 
územného rozhodnutia o využití územia. 
7 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o využití územia, musí byť 
vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podľa 
§ 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená 
na 
internete-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o využití územia. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
· Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V prípade podania odvolania toto je potrebné v súlade s § 54 odst. l) zák. č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní podať na mesto Prešov, správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní je možné odvolanie 
podať v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o využití územia. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej 
tabuli mesta Prešov. 
1 l. r-a. z.n 
~IESTo·p·R .v 'OV" 
Mests!iý úrad 
............ loJ.~a.Yftá·č:·SZ~··· ....... .. 
080ffi:tiél~ka <[:p~c\gis; 
-l-
Úradný záznam Verejná vyhláška bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a zvesená z elektronickej 
úradnej tabule mesta Prešov. 
Dňa ..................................... . 
MESTO PREŠOV 
............ M~~t.~.~Ý .. ·..-: d .... 
olď~~1)f~ la~g v 
-1-

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)