Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu: Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov.

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

18.06.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1 
 
 
 
                odbor starostlivosti o životné prostredie 
                  
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
                 životného prostredia  
                                                 
         
Námestie mieru 3, 08
0 01
 
Prešov 
____________________________________________________
______________________________________ 
 
 
 
 
=È9(5(ý1e67$129,6.2 
z posúdenia strategického dokumentu
 
 
6WUDWpJLDXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD3UHãRY
 
 
 
þ28-PO-OSZP3-2019/003256-48/ZM) vydané Okresným úradom Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia Y]P\VOH†]iNRQDþ= ]RSRVXG]RYDQt
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších 
predpisov. 
I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O 2%67$5È9$7(ď29, 
 
1. Názov
   
  
Mesto Prešov  
 
,GHQWLILNDþQpþtVOR 
  
,ý200327646 
 
3. Adresa sídla 
  
 
Hlavná 73 
  
080 01 Prešov 
 
0HQRSULH]YLVNRDGUHVDWHOHIyQQHþtVORD
 
iné kontaktné údaje oprávneného   zástupcu 
  
REVWDUiYDWHĐD 
  
,QJ$QGUHD7XUþDQRYi
- primátorka mesta 
  
Hlavná 73, 080 01 Prešov
 
  
+421
 
513 100 10 
  primatorka@presov.sk 
  
v zastúpení Ing. Stanislav Ondirko   
     
 
 
II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 
 
1. Názov
 
6WUDWpJLDXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD3UHãRY685'03  
 
2. Charakter 
6WUDWpJLDXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD3UHãRYMHVWUDWHJLFNêGRNXPHQWGHILQXM~FLQD]iNODGH
analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby mesta Prešov v oblasti dopravnej 
LQIUDãWUXNW~U\ SUH REGRELH  V YêKĐDGRP GR URNX 3UHGVWDYXMH NRPSOH[Qê
strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej 
infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie. 
 
 
2 
 
 
3. Hlavné ciele 
&LHĐRP VSUDFRYDQLD 6WUDWpJLH XGUåDWHĐQpKR UR]YRMD GRSUDY\ PHVWD 3UHãRY MH DNWXDOL]iFLD
YêKĐDGRYêFK GRSUDYQêFK FKDUDNWHULVWík, parametrov a služieb mesta Prešov s ich priemetom do 
UHiOQHKRQiYUKXULHãHQLDNWRUêEXGH]RKĐDGĖRYDĢPRåQRVWLILQDQþQêFKSURVWULHGNRYPHVWDYUiWDQH
IRQGRY(ÒÒORKRXVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXMH]DGHILQRYDQLHSRGPLHĖXM~FHMUHJXOiFLHSUtSDGQpKR
ćDOãLHKR ~]HPQpKR UR]YRMD PHVWD ] KĐDGLVND GRSUDYQHM Y\EDYHQRVWL D REVOXåQRVWL 685' PHVWD
3UHãRY UHãSHNWXMH SULQFtS\ SOiQRYDQLD XGUåDWHĐQHM PHVWVNHM PRELOLW\ D VWUDWHJLFNp GRNXPHQW\
Európskej únie (EÚ). Spracovaním SURDMP sa taktiež sleduje aktualizácia prognózy 
dopravy v 
UHiOQ\FKXND]RYDWHĐRFKNWRUiEROD]iNODGQêP 
SRGNODGRPSUHQiYUKRY~þDVĢMHGQRWOLYêFKGRSUDYQêFKVXEV\VWpPRY 
1HGHOLWHĐQRXV~þDVĢRX685'03MH~]HPQêSULHPHWDGHILQRYDQLH~]HPQêFKSRåLDGDYLHNQDOtQLRYp
dopravné stavby a dopravné plochy vyplývaM~FH ] QiYUKX &LHĐRP 685'03 MH V\VWHPDWL]RYDĢ
SUREOHPDWLNX GRSUDY\ YR Y]ĢDKX N V~YLVLDFLP SUiYQ\P SUHGSLVRP YR Y]ĢDKX N DNWXiOQ\P
celoštátnym, regionálnym a medzinárodným koncepciám rozvoja dopravy a najnovším trendom v 
danej oblasti s prihliadnutím na potreby a potenciál mesta Prešov. Dokument sa zameriava na 
RUJDQL]DþQ~ D LQãWLWXFLRQiOQX ~URYHĖ SUHYiG]NX D LQIUDãWUXNW~UX D Pi NRQNUpWQH ]DPHUDQLH QD
SRGSRUXYHUHMQHMGRSUDY\DÄPlNNêFK³UHåLPRYDQD~þLQQpY\XåLWLHQRYêFKWHFKQROyJLt3UHSRMLOLVD
aj inéSDUDOHOQHSUHELHKDM~FHþLQQRVWLYREODVWLDNRV~V~þDVQpSOiQ\UR]YRMDFHVWQHMVLHWHY.RãLFLDFK
a Prešove a súvisiace priebežné smerové prieskumy z tejto oblasti, aby sa zabránilo opakovaniu, resp. 
KĐDGDQLXV\QHUJLL   
 
6WUXþQêRSLVREVDKXVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWX 
6WUDWpJLDXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD3UHãRYćDOHMDMÄ685'03³MHVWUDWHJLFNêGRNXPHQW
ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby mesta Prešov v 
oblasti doprDYQHMLQIUDãWUXNW~U\SUHREGRELHVYêKĐDGRPGRURNX3UHGVWDYXMH
komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé ciele v oblasti rozvoja 
dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich 
dosiahnutie. 
,$QDO\WLFNiþDVĢ 
$QDO\WLFNiþDVĢEROD]DPHUDQiQD]EHU~GDMRYSULHVNXP\GRSUDYQpPRGHORYDQLHDDQDOê]\
 
• Vymedzenie záujmového a riešeného územia 
• Zber demografických dát a ich vyhodnotenie 
• Zber dát týkajúcich sa dopravy 
‡=LVĢRYDQLHGRSUDYQpKRVSUiYDQLDYGRPiFQRVWLDFK 
• Prieskum dopravy cez hranice mesta 
• Dopravný prieskum mestskej hromadnej dopravy (MHD) 
 
‡'RSUDYQêSULHVNXPGRSUDY\$6'DXWRPDWLFNpGRSUDYQpVþtWDQLH 
• Smerový dopravný prieskum 
• Prieskum intenzity dopravy vo vybraných križovatkách 
 
• Dopravný prieskum statickej dopravy (parkovací systém) 
 
‡'RSUDYQpPRGHORYDQLH‡$QDOê]DV~þDVQpKRVWDYXDWUHQGXYêYRMD 
‡6:27DQDOê]DNWRUiGHILQXMHVLOQpDVODEpVWUiQN\V~þDVQpKR stavu dopravy 
9DQDO\WLFNHMþDVWLEROLLGHQWLILNRYDQpWLHWRKODYQpVODEpVWiQN\DKUR]E\
 
• Nedobudované cestné obchvaty 
• Priechod tranzitnej a vonkajšej dopravy vnútorným mestom v súbehu s vnútromestskou dopravou 
YHGLHNSUHĢDåHQLXYlþãLQ\VYHWHOQHriadených križovatiek 
‡.XPXOiFLDYãHWNêFKW\SRYFLHVWSUHĢDåXMH5XVtQVNX6ROLYDUVN~'XNOLDQVNX/HYRþVN~D2EUDQFRY
mieru 
 
• Vysoký podiel nákladnej dopravy na nevhodných trasách cez sídliská a cez centrum 
‡'HãWUXNWtYQ\YSO\YH[WUpPQH]DĢDåHQHMFHVW\,
 
• Chýbajúce prepojenia sídlisk s centrum 
 
• Nedostatok parkovacích miest na sídliskách 
• Parkovacie miesta v centre sú využívané na celodenné parkovanie 
• Nadlimitné hlukové emisie a vysoké koncentrácie
 
ãNRGOLYtQSR]GĎåKODYQêFKFLHVW 
• Znižovanie využívania prímestskej dopravy 
3 
 
‡'OKiWUROHMEXVRYiWUDĢ]RVtGOLVND6HNþRY
 
‡0DOiDWUDNWtYQRVĢV\VWpPX0+' 
‡1t]ND~URYHĖNRPIRUWXåHOH]QLþQHMGRSUDY\ 
• Pomalá obnova vozidlového parku 
• Nekomfortné alebo
 
QHEH]SHþQpSUHFKiG]DQLHKODYQêFKXOtF 
• Nekvalitný povrch peších ciest 
‡1HGRVWDWRNFHVWLþLHNDSUXKRYSUHF\NOLVWRY 
,,1iYUKRYiþDVĢ 
1D ]iNODGH SRGUREQHM DQDOê]\ DNWXiOQ\FK SUREOpPRY Y GRSUDYH D LFK SUtþLQ YUiWDQH SRGUREQHM
DQDOê]\]DĢDåHQtDNWXiOQHKRVWDYXDQiYUKRYêFKVFHQiURYYGRSUDYQRPPRGHOLEROL]DGHILQRYDQp
vízie návrhu, špecifické ciele, opatrenia a projekty, ako príklady konkrétnej implementácie 
navrhnutých opatrení pre jednotlivé scenáre a návrhové horizonty. 
 
VÍZIA : 
'RSUDYQêV\VWpP3UHãRYDMHKRRNROLDSRQ~NDãLNRYQêVS{VREEH]SHþQHMGRVWXSQHMEH]NROt]QHM
HNRORJLFN\SULMDWHĐQHMLQGLYLGXiOQHMPRELOLW\SUHNDåGpKRSRGĐD MHKRSRWULHEDåHODQt8GUåDWHĐQi
GRSUDYDMHGRVWXSQiDVSUtVWXSĖXMHSUHYãHWNêFKEH]NROt]Lt]GUåDQtDNRQIOLNWRY 
Strategické ciele (SC) : 
• SC1 
- Dopravný systém riadený mestom a koordinovaný s jeho okolím : 
Vytvorenie pracoviska koordin
átora dopravy na úrovni samosprávy mesta Prešov, ktorého úlohou 
EXGH]ELHUDĢDDQDO\]RYDĢG
áWDPRGHORYDĢGRSUDYQHVLWXáFLHDQDYUKRYDĢULHãHQLDNEH]SHþQHMãLHPX 
a 
ú
þLQQHMãLHPXVS
ô
VREX]GLHĐDQLDYHUHMQého priestoru a využívania dopravného systému v smeru 
XGUåDWHĐQRVWL 
• SC2 
- Cestná doprava, ktorá mestu slúži a nedusí jeho život : 
Zrealizovanie obchvatov mesta Prešov v potrebnej kapacite, zmena organizácie dopravy v centre, 
zavedenie vhodnej parkovacej politiky a v
ýVWDYED ćDOãích cestných prepojení pre zaEH]SHþHQLH
dostupnosti celého riešeného ú]HPLD]DEH]SHþHQLHGRVWDWRþQHMSULHSXVWQRVWLVLHWHYNULåRYDWNách 
uzloch a dosiahnutie dodržiavania environmentálnych limitov v obytnom území pri cestách. 
• SC3 
- Menej automobilov v meste a okolí, viac trolejbusov a elektrobusov a viac cestujúcich 
využivajúcich MHD : 
=DEH]SHþHQLHY\ããLHKRSRGLHOXYHUHMQHMGRSUDY\QDSUHSUDYQHMSUáci a zastavenie nárastu intenzity 
dopravy v centre mesta a v obytných zónach nastavením parkovacej politiky a obmedzením 
automobilovej dopravy na jednej strane a zvyšovaním atraktivity verejnej dopravy jej modernizáciou, 
zlepšovaním služieb, zavádzaním služieb inteligentných dopravných systémov a vzájomnej integrácie 
subsystémov verejnej dopravy na strane druhej. 
• SC4 
- Šikovne investície pre inteligentne dopravne riešenia : 
Vytvorenie uceleného systému mobility využitím nových technológii orientovaných na poskytovanie 
informácii, riadenie prevádzky verejnej dopravy alebo realizáciu platieb spolu s aplikáciami pre 
mobiln
é zariadenia a s technológiami umiestnenými vo vozidlách pre efektívne fungovanie 
parkovacích systéPRYLQIRUPDþQých a odbavovacích systémov pre integrované dopravné systémy, 
ako aj zber dát z mobilných zariadení a poskytovanie dopravných informacií . 
• SC5 
- Rozvoj mesta koordinovaný VPRåQRVĢDPLGRSUDYQého systému : 
Nová výstavba na rozvojových plochách musí E\ĢYåG\SRGPLHQHQá výstavbou dopravnej 
infraštruktúry, ktorá E\MHMPDODþDVRYRSUHGFKáG]DĢ.DWHJRUL]áFLXDIXQNþQH]DWULHGHQLHGRSUDYQHM 
infraštruktúU\GLPHQ]RYDĢVRKĐDGRPQDY\ããLHLQWHQ]LW\DRFKUDQX]ástavby proti budúcemu rastu 
intenzít dopravy a ich negatívnych úþLQNRY 
• SC6 
- Vysoký ãWDQGDUGNRPIRUWXDEH]SHþLDSUHQHPRWRURYú dopravu : 
Pešie a cyklistické cesty, ktoré E\PDOLWYRULĢ]áklad každého návrhu dopravnej infraštruktúry, majú 
E\ĢWUDVRYDQHþRQDMNUDWãLHPDMú E\ĢFKUánene pred zastavaním alebo vytvoreníPREĢDåQých bariér 
na kríåHQLDFKVFHVWQRXDOHERåHOH]QLþQRXLQIUDãWUXNWúrou a majú zníåLĢ]áYLVORVĢRE\YDWHĐRYQD 
cestovaní s pomocou motorových vozidiel. 
Záverom možno zhrnúĢåHQávrhy a opatrenia StratéJLHXGUåDWHĐQého rozvoja dopravy mesta Prešov 
sa všeobecne zameriavajú na rozvoj verejnej hromadnej a integrovanej dopravy, na riešenie 
parkovania v podobe lepšej parkovacej politiky a návrhu nových parkovísk, na podporu cyklistickej a 
pešej dopravy 
dostavbou nových cyklotrás a chodníkov a skvalitnením jestvujúcej siete, ako aj na 
návrh nových 
dopravn
ých trás a novýFKNRPXQLNDþQých prepojení. 
 
4 
 
Systémové opatrenia (OPS) : 
OPS1 
- Posilnenie role mesta v riešení dopravy v Prešove 
OPS2 
- Zriadenie koordinátora cestnej dopravy a jeho aktivita 
OPS3 
- =QtåHQLHQHJDWtYQHKRYSO\YXFLHĐRYHMDXWRPRELORYHMGRSUDY\GRFHQWUD3UHãRYD 
OPS4 
- ,QIRUPRYDQLHREþDQRYRYHUHMQHMGRSUDYH 
Infraštruktúrne opatrenia v cestnej doprave (OPIC) : 
OPIC1 - Odvedenie tranzitnej dopravy mimo mesta 
OPIC2 - =QtåHQLHSRþWXFLHVWFH]FHQWUiOQX]yQXPHVWD 
OPIC3 - =QtåHQLHQHJDWtYQHKRYSO\YXFLHĐRYHMDXWRPRELORYHMGRSUDY\GRFHQWUD3UHãRYD 
OPIC4 - Zavedenie parkovacej politiky na území mestaOPIC5 - Zdokonalenie riadenia dopravy na 
križovatkách 
 
OPIC6 - 6FKYDĐRYDQLHYêVWDYEHYPHVWHVRKĐDGRPQDEXG~FQRVĢGRSUDYQHMLQIUDãWUXNW~U\ 
Infraštruktúrne opatrenia vo verejnej doprave (OPIV) : 
OPIV1 
- Nákup vozidiel MHD 
OPIV2 
- Infraštruktúra pre trolejbusy 
OPIV3 
- Infraštruktúra pre elektrickú trakciu - meniarne 
OPIV4 
- Infraštruktúra pre elektrickú trakciu - nabíjacie stanice 
OPIV5 
- Preferencie verejnej dopravy 
OPIV6 
- 5R]YRMåHOH]QLþQHMLQIUDãWUXNW~U\DSUHYiG]N\ 
OPIV7 
- Výstavba infraštruktúry pre integrovanú dopravu 
OPIV8 
- Program modernizácie zastávok 
OPIV9 
- Telematika pre riadenie prevádzky 
OPIV10 
- Telematika pre odbavovanie 
OPIV 11 
- Telematika pre LQIRUPDþQpV\VWpP\ 
Infraštruktúrne opatrenia v nemotorovej doprave (OPIN) : 
OPIN1 - Bikesharing systém 
OPIN2 - Inteligentné mobilné a webové aplikácie pre cyklistov 
OPIN3 - Parkovací dom a kryté parkovacie zariadenia pre bicykle 
OPIN4 - $XWRPDWLFNpãþtWDþHF\NOLVWRY 
OPIN5 - 3UHGUDGHQpVWRSþLDU\X&66NULåRYDWLHNVYêVN\WRPF\NOLVWRY 
OPIN6 - =ULDGHQLHF\NOLVWLFNêFKFHVWLþLHNDFKRGQtNRY 
OPIN7 - =ULDćRYDQLHF\NORSUXKRY 
OPIN8 - Budovanie miestnych prepojení a napojení 
OPIN9 - Výstavba / rekonštrukcia peších trás 
OPIN10 - 5HNRQãWUXNFLDQHEH]SHþQêFKSULHFKRGRYSUHFKRGFRY 
OPIN11 - Spriechodnenie bariér v území 
Prevádzkové opatrenia (OPP) : 
OPP1 
- Nové linkové vedenie a posilnenie dôležitých spojov 
OPP2 
- Integrácia verejnej dopravy 
OPP3 
- 8VPHUĖRYanie cestnej dopravy 
Na základe výsledku z vykonaných analýz boli stanovené multimodálne YêKĐDGRYpFLHOHUR]YtMDM~FH
potenciál dopravnej infraštruktúry mesta a jeho silné stránky, alebo prekonávajúce slabé stránky alebo 
KUR]E\ NWRUp EROL LGHQWLILNRYDQp Y DQDO\WLFNHM þDVWL &LHOH YHG~ N SRGSRUH XGUåDWHĐQHM PHVWVNHM
dopravy, vyššiemu podielu h
URPDGQHMGRSUDY\QDGHĐEHSUHSUDYQHMSUiFHDN]OHSãHQLXSRGPLHQRN
SUHFKRGFRYDF\NOLVWRY=iURYHĖFLHOHVPHUXM~NULHãHQLXNDSDFLWQêFKSUREOpPRYFHVWQHMVLHWHSUH
automobilovú dopravu odvedením tranzitnej dopravy a obmedzením dochádzky automobilmi do 
cenWUDSURVWUHGQtFWYRPREPHG]RYDQLDSDUNRYDQLDDOH]iURYHĖ]YêãHQtPNDSDFLW\FHVWQHMVLHWHDNRDM
NDSDFLW\RGVWDYRYDQLDYR]LGLHOQDVtGOLVNiFK&LHĐRPMHWLHåGHILQRYDĢILQDQþQHXGUåDWHĐQêV\VWpP
SUHYiG]N\D~GUåE\PHVWVNpKRGRSUDYQpKRV\VWpPXDMHKRIXQNþQ~
 
integráciu s krajskou a celoštátnou 
GRSUDYQRXREVOXåQRVĢRX-HGHILQRYDQêFKFLHĐRYSUHNDåGêFLHĐV~]DGHILQRYDQpRSDWUHQLDNMHKR
GRVLDKQXWLXDþDVRYêKRUL]RQWUHDOL]iFLH3UHNDåGêVWUDWHJLFNêFLHOMHGHILQRYDQêNĐ~þRYêLQGLNiWRUD
MHKRFLHĐRYiKRGQR
WDNWRU~MHSRWUHEQpVSOQLĢGRURNX 
 
 
 
 
5 
 
9]ĢDKN iným strategickým dokumentom 
6WUDWpJLD XGUåDWHĐQpKR UR]YRMD GRSUDY\ PHVWD 3UHãRY Pi Y]iMRPQp SUHSRMHQLH V PQRåVWYRP
dokumentov, nie len na národnej, ale aj na európskej úrovni, ktoré majú vplyv hlavne na dopravný 
sektor a koncepciu rozvoja dopravnej infraštruktúry. 
SURD mesta Prešov MH]iURYHĖYV~ODGHVSODWQêPLVWUDWHJLFNêPLGRNXPHQWPLUHJLRQiOQHKRUR]YRMD
spracovanými na národnej a regionálnej úrovni, najmä s : 
- Koncepciou územného rozvoja Slovenska (KURS) 2001 v znení KURS 2011 
- Ò]HPQêPSOiQRPYHĐNpKR~]HPQpKRFHONX3UHãRYVNêkraj (ÚPN VÚC PSK) 
- Územným plánom mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov (ÚPN HSA Prešov) 
 
- Ò]HPQêPLSOiQPLSULĐDKOêFKPLHVWDREFtVSDGDM~FLFKGRULHãHQpKR~]HPLD685'03 
- Strategickým plánom rozvoja dopravy SR do roku 2030 
- Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR na obdobie 2014-2020 
- Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2014-2020 
- Programu rozvoja mesta Prešov na roky 2015-2020 
Okrem vyššie uvedených dokumentov boli pri vypracovaní strategického dokumentu brané do úvahy i 
ćDOãLHQiURGQpDUHJLRQiOQHNRQFHSþQpGRNXPHQW\]REODVWLGRSUDY\~]HPQpKRUR]YRMDRFKUDQ\
životného prostredia a zdravia. 
 
x Európske dokumenty : 
- (XUySD6WUDWpJLDSUHLQWHOLJHQWQêDXGUåDWHĐQêUDVWSRGSRUXM~FL]DþOHQHQLH.20Y
NRQHþQRP]QHQt
 
- Plán prechodu na konkurencieschopné nízko-uhlíkové hospodárstvo do roku 2050, KOM(2011) 112 
YNRQHþQRP]QHQt
 
- BIELA KNIHA : Plán jednotného európskeho dopravného priestoru - vytvorenie 
- NRQNXUHQFLHVFKRSQpKRGRSUDYQpKRV\VWpPX~þLQQHY\XåtYDM~FHKR]GURMD.20Y 
- NRQHþQRP]QHQt 
- 5R]KRGQXWLH(XUySVNHKRSDUODPHQWXD5DG\þ(8RKODYQêFKVPHroch Únie pre rozvoj 
transeurópskej dopravnej siete 
 
- 1DULDGHQLH (XUySVNHKR SDUODPHQWX D 5DG\ (8 þ R HXUySVNHM åHOH]QLþQHM VLHWL SUH
konkurencieschopnú nákladnú dopravu 
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v 
- 6SRORþHQVWYH 
- $NþQêSOiQSUHSRGSRUX]DYiG]DQLDLQWHOLJHQWQêFKGRSUDYQêFKV\VWpPRY,76.20Y
NRQHþQRP]QHQt
 
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EU o rámci pre zavedenie inteligentných 
dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a pre rozhranie s inými druhmi dopravy 
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/76/EU, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o 
YêEHUHSRSODWNRY]DXåtYDQLHXUþLWêFKSR]HPQêFKNRPXQLNiFLtĢDåNêPLQiNODGQêPLYR]LGODPL
 
- Smernica EurópVNHKRSDUODPHQWXD5DG\(6]RGĖDPiMDRNYDOLWHYRQNDMãLHKR
RY]GXãLDDþLVWHMãRPRY]GXãtSUH(XUySX 
- Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy 
x Multisektorové národné dokumenty : 
- Národný rozvojový plán, marec 2003 
- Národná stratégia regionálneho rozvoja SR na obdobie 2014-2020 
- 1iURGQêSOiQUHJLRQiOQHKRUR]YRMD65VFKYiOHQêX]QHVHQtPYOiG\65þ 
- 6WUDWpJLDUR]YRMDNRQNXUHQFLHVFKRSQRVWL6ORYHQVNDGRURNXVFKYiOHQiX]QHVHQtPYOiG\65þ
140/2005 
- Národná stratégiDWUYDORXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDVFKYiOHQiX]QHVHQtPYOiG\65þ 
- $NþQêSOiQWUYDORXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDY65QDURN\-VFKYiOHQêX]QHVHQtPYOiG\65þ
574/2005 
- Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 
- 1iURGQêVWUDWHJLFNêUHIHUHQþQêUiPec 2014-2020 
- Aktualizovaná národná stratégia ochrany biodiverzity do roku 2020 
- Štátna politika zdravia Slovenskej republiky 
6 
 
- $NþQêSOiQSUHåLYRWQpSURVWUHGLHD]GUDYLHRE\YDWHĐRY6ORYHQVNHMUHSXEOLN\,91(+$3,9 
- Aktualizácia Národného programu podpory zdravia v Slovenskej republike pre roky 2014-2030 
 
Národné dopravné dokumenty 
- Programové vyhlásenie vlády SR (2012-]DREODVĢGRSUDY\ 
- Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2020 
- Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 
- Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 
- OP Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 - 2020 
- 3URJUDPSUtSUDY\DYêVWDYE\GLDĐQLFDUêFKORVWQêFKFLHVWQDURN\-2014 
- 3URMHNWRYiSUtSUDYDGRSUDYQêFKVWDYLHEDLFKWUDVRYDQLHGLDĐQLFD'DUêFKORVWQiFHVWD5 
- 'OKRGREêSURJUDPUR]YRMDåHOH]QLþQêFKFLHVW 
- Koncepcia rozvoja kombinovanej dopravy 
- Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej dopravy SR do roku 2020 
- Rozvoj verejnej osobnej dopravy pred dopravou individuálnou 
- Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR 

 Regionálne dokumenty 
- Generálny dopravný plán SÚ Prešov (Dopravoprojekt 1998) 
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Prešov 2008 - 2013 (BermanGroup 2007) 
- Aktualizácia dokumentu PSHR mesta Prešov (BermanGroup 2012) 
- Program rozvoja mesta Prešov na roky 2015 - VYêKĐDGRPGRURNX.5, 
- $NþQêSOiQUR]YRMDPHVWD3UHãRYQDURN\- 2020 (KRI 2016) 
- Generel cyklistickej dopravy v meste Prešov (SMC a.s. 2013) 
- Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Prešov (EEI 2015) 
- Plán dopravnej obslužnosti mestskej hromadnej dopravy mesta Prešov (DIC Bratislava 2014) 
- Štúdia riešenia preferencie mestskej hromadnej dopravy v meste Prešov (DAQE Slovakia 2017) 
- Územný plán mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015 (OHA a ÚP MÚ Prešov 2015) 
- Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja 
- Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj 
- âW~GLDUHDOL]RYDWHĐQRVWLLQWHJURYDQpKRV\VWpPXRVREQHMNRĐDMRYHMGRSUDY\YUHJLyQH.RãtF 
 
 
III. OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA 
 
1. Vecný a
 þDVRYêKDUPRQRJUDPSUtSUDY\D schvaĐRYDQLD 
3UiFHQDSRVXG]RYDQtVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXEROL]DKiMHQpSRY\SUDFRYDQt6WUDWpJLHXGUåDWHĐQpKR
rozvoja dopravy mesta Prešov 
-
 I. etapa (zber údajov, prieskumy, dopravné modelovanie a analýzy). 
9 DXJXVWH EROR XNRQþHQp Ä2]QiPHQLH Rstrategickom dokumente", v ktorom boli údaje 
SUHGRYãHWNêP RKĐDGRP KODYQêFK ]ORåLHN åLYRWQpKR SURVWUHGLD NWRUp EXG~ WYRULĢ ]iNODG SUH
posudzovanie vplyvov strategického dokumentu 
- ovzdušie, hluk a vibrácie, voda, pôda, príroda a 
NUDMLQD L ĐXGVNp ]GUDYLHBoli definované predpokladané požiadavky na vstupy a identifikované 
problémy pre jednotlivé oblasti životného prostredia vrátane zdravia a navrhnuté environmentálne 
NULWpULD NWRUp E\ PDOL E\Ģ Y\XåLWp SUL KRGQRWHQt EXG~FLFK RSDWUHQt VWUDWHJLFNpKR GRNXPHQWX
. 
Oznámenie o strategickom dokumente bolo oficiálne zaslané na Okresný úrad Prešov , odbor 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
ćDOHM DM ÄRNUHVQê ~UDG³ GĖD VR åLDGRVĢRX R ]DþDWie procesu SEA. Oznámenie o 
VWUDWHJLFNRP GRNXPHQWH EROR ]YHUHMQHQp QD HQYLURSRUWiOL 0LQLVWHUVWYD åLYRWQpKR SURVWUHGLD GĖD
06.09.2018. Pripomienky verejnosti k oznámeniu o VWUDWHJLFNRPGRNXPHQWHGRUXþHQpPHVWX3UHãRY
a informáciu o zverejnení oznámenia o strategickom dokumente na úradnej tabuli mesta Prešov bolo 
GRUXþHQp RNUHVQpPX ~UDGX GĖD  2NUHVQê ~UDG SUHURNRYDO SRGĐD † ]iNRQD
s REVWDUiYDWHĐRP D dotknutými subjektmi návrh rozsahu hodnotenia strategického dokumentu . 
Vyjadrenie k návrhu rozVDKXKRGQRWHQLDVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXERORGRUXþHQpRGREVWDUiYDWHĐD
RNUHVQpPX~UDGXGĖDRozsah hodnotenia strategického dokumentu vydal Okresný úrad 
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
7 
 
životného prostredia OLVWRPþ28-PO-OSZP3-2018/036890-=0 ]RGĖD7HUPtQ
SUHGORåHQLDStVRPQêFKVWDQRYtVNNUR]VDKXKRGQRWHQLDEROXUþHQêGRGQtRG]YHUHMQHQLDUR]VDKX
hodnotenia. 
Rozsah hodnotenia bol zverejnený na enviroportáli MLQLVWHUVWYDåLYRWQpKRSURVWUHGLDGĖD
27.12.2018. 
 
Príslušnému orgánu, Okresn
ému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia boli do 10 dní od zverejnenia resp. zaslania 
UR]VDKX KRGQRWHQLD VWUDWHJLFNpKR GRNXPHQWX GRUXþHQp VWDQRYLVNi Y StVRPQHM DOHER HOHNWURQLFNHM
podobe od: 
 
Združenie domových samospráv v
 
]DVW 0DUFHO 6OiYLNRP GRUXþHQp RNUHVQpPX ~UDGX GĖD
09.01.2019 
K predstavenému strategickému dokumentu "Stratégia udråDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD3UHãRY³
máme nasledovné pripomienky, ktorých spracovanie a YêVOHGN\åLDGDPH]DSUDFRYDĢGR]iYl]QHMþDVWL
územného plánu: 
1.
 äLDGDPH SRGUREQH UR]SUDFRYDĢ Y WH[WRYHM DM JUDILFNHM þDVWL GRSUDYQp QDSRMHQLH DNR DMcelkovú organizácLX GRSUDY\ Y ~]HPt V~YLVLDFRP V QDYUKRYDQRX þLQQRVĢRX Y V~ODGH V
príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008 , TP 10/2008. 
 
2.
 äLDGDPHGRSOQLĢGRSUDYQR- kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a 
metodikami (STN 73 6102, STN 73
 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika 
dopravno
-NDSDFLWQpKRSRVXG]RYDQLDYSO\YRYYHĐNêFKLQYHVWLþQêFKSURMHNWRYSUHH[LVWXM~FH
NULåRYDWN\ RYSO\YQHQp ]YêãHQRX GRSUDYRX QDYUKRYDQHM VWDYE\ D ]RKĐDGQLĢ ãLUãLH Y]ĢDK\
vychádzajúce z vývoja dopravnej 
VLWXiFLHYGRWNQXWRP~]HPt]MHMV~þDVQpKRVWDYXDDM]
NRQFHSþQêFKPDWHULiORYPHVWD]DREHUDM~FLFKVDYêYRMRPGRSUDY\YEXG~FQRVWLURNRYRG
uvedenia stavby do prevádzky).
 
3.
 äLDGDPH RYHULĢ REVOXKX ~]HPLD YHUHMQRX KURPDGQRX GRSUDYRX åLDGDPH DE\ SUtVOXãQá 
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti. 
4.
 äLDGDPHRYHULĢYêSRþHWSRWUHEQpKRSRþWXSDUNRYDFtFKPLHVWYV~ODGHVDNWXiOQ\P]QHQtP
príslušnej normy STN 73 6110. 
5.
 Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami 
stavieb a
 
SRYUFK~]HPLDXSUDYHQêDNRORNiOQ\SDUþtNPD[LPiOQHSULS~ãĢDPHY\XåLWLHVWULHFK
SDUNRYDFtFKGRPRYDNR]DWUiYQHQêFKLKUtVNþLRXWGRRURYêFKFYLþtVN 
6.
 3RGĐDXVWDQRYHQLD†]iNRQDþ=ERSR]HPQêFKNRPXQLNiFLiFKFHVWQê]iNRQY
znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a 
udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja 
GRSUDY\DY]KĐDGRPQDRFKUDQXåLYRWQpKRSURVWUHGLD1DYUKRYDQLHSR]HPQêFKNRPXQLNiFLt
VD Y\NRQiYD SRGĐD SODWQêFK VORYHQVNêFK WHFKQLFNêFK QRULHP WHFKQLFNêFK SUHGSLVRY D
objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabe]SHþHQLH
XYHGHQêFK ~ORK PLQLVWHUVWYR Y V~ODGH V PHWRGLFNêP SRN\QRP 03 VFKYDĐXMH D
Y\GiYD WHFKQLFNp SUHGSLV\ UH]RUWX NWRUp XVPHUĖXM~ SUiFX LQYHVWRURY SURMHNWDQWRY D
]KRWRYLWHĐRY Y U{]Q\FK REODVWLDFK þLQQRVWLDFK FHVWQHMLQIUDãWUXNW~U\ 7HFKQLFNppredpisy 
UH]RUWXV~]YHUHMĖRYDQpYSOQRWH[WRYRP]QHQtQDZHERYRPVtGOH6ORYHQVNHMVSUiY\FLHVW- 
www.ssc.sk/sk/Technicke
-predpisy-rezortu.ssc äLDGDPH UHãSHNWRYDĢ 7HFKQLFNR-kvalitatívne 
podmLHQN\ 0'955 65 þDVĢ - Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické 
SRGPLHQN\SURMHNWRYDQLDRGYRGĖRYDFtFK]DULDGHQtQDFHVWQêFKNRPXQLNiFLiFKDNRDMRVWDWQp
spomínané technické predpisy v plnom rozsahu. 
7.
 V prípade nevyhnutnosti povrchovým státí ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné 
plochy SRåDGXMHPH SRXåLWLH GUHQiåQHM GODåE\ NWRUp ]DEH]SHþLD PLQLPiOQH SRGLHO
SULHVDNRYHMSORFK\SUHXNi]DWHĐQH]DGUåDQLDPLQLPiOQHOYRG\P
2
 po dobu prvých 15 min. 
GDåćDD
 
znížia tepelné napätie v danom ~]HPtYLćLQIRUPDþQêPDWHULiO1iURGQHMUHF\NODþQHM
agentúry SR 
www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf7LHWR PDWHULiO\ VSĎĖDM~
technické predpisy definované 
v predchádzajúcom bode týchto pripomienok. 
 
 
8.
 äLDGDPH VSUDFRYDĢ 'RNXPHQW VWDURVWOLYRVWL R dreviny a Dokument miestneho územného 
V\VWpPX HNRORJLFNHM VWDELOLW\ SRGĐD RGV StVPJ ]iNRQD 23. þ =] D ich 
]DSUDFRYDQLHDNRV~þDVWL]iYl]QHMþDVWLSUH
dmetného strategického dokumentu
. Budovanie 
8 
 
GRSUDYQHM LQIUDãWUXNW~U\ åLDGDPH VSiMDĢ V budovaním zelenej infraštruktúery ako sú aleje, 
L]RODþQi]HOHĖD
 
GDåćRYp]iKUDG\DNRRGYRGĖRYDFLHåĐDE\ 
9.
 äLDGDPHG{VOHGQHXSODWĖRYDĢVWUDWHJLFNêGRNXPHQW6ORYHQVNHMUHSXEliky "Stratégie adaptácie 
Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR 
þ ] ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je 
QDYUKRYDWHĐ Y zmysle §3 ods.5 zákona 23. þ =] SRYLQQê ]DSUDFRYDĢ GR
projektovej dokumentácie zámeru. 
x 9ãHREHFQi FKDUDNWHULVWLND RSDWUHQt VD QDFKiG]D QD VWU D DGDSWDþQHM
stratégie Y VtGODFK PHVWVNpKR W\SX MH YHĐNi NRQFHQWUiFLD SRYUFKRY NWRUp VD
SUHKULHYDM~DPDM~YHĐN~WHSHOQ~NDSDFLWX7RVS{VREXMH]QDþQ~DNXPXOiFLXWHSODY
LFKSURVWUHGt1D]Y\ãRYDQLHWHSORW\PiYSO\YDMWHSORXYRĐĖRYDQp]SULHP\VHOQêFK
SURFHVRY VSDĐRYDFtFK PRWRURY Y GRSUDYH D Y\NXURYDQLD RE\WQêFK EXGRY 6SROX
pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov.
 Nad mestom sa 
RWHSĐXM~Y]GXFKRYpYUVWY\DVSROXVSUtWRPQRVĢRXNRQGHQ]DþQêFKMDGLHUQDSRPiKDM~
]Y\ãRYDQLX REODþQRVWL QDG PHVWDPL RSURWL RNROLWHM NUDMLQH 9 URþQRP SULHPHUH
SUHGVWDYXMHWHQWRUR]GLHODå9G{VOHGNX]YêãHQHMREODþQRVWLVD]Y\ãXMHDM
množstvo zrážok, avšak z dôvodu, že v urbanizovanom prostredí nepriepustné 
SRYUFK\ ]DEHUDM~ Y\VRNê SHUFHQWXiOQ\ SRGLHO MH SULURG]HQê NROREHK YRG\ ]QDþQH
ovplyvnený DQHJDWtYQHSR]QDþHQê8UEDQL]iFLDPiYSO\YQDK\GURORJLFNêF\NOXV
presahujúci hranice
 
 samRWQpKR VtGOD D P{åH ]iVDGQH QHJDWtYQH RYSO\YĖRYDĢ DM
prírodné prostredie, vrátane fauny DMIOyU\YSULĐDKORPSRYRGt 
x 2SDWUHQLD YRþL þDVWHMãtP D LQWHQ]tYQHMãtP YOQiP KRU~þDY: • =DEH]SHþLĢ
zvyšovanie podielu vegetácie a vodných prvkov v sídlach, osobitne v zastavaných 
centrách miest • =DEH]SHþLĢ D SRGSRURYDĢ ]DPHG]RYDQLH SUtOLãQpKR SUHKULHYDQLD
stavieb, napríklad vhodnou orientáciou stavby k svetovým stranám, tepelnú izoláciu, 
tienením transparentných výplni otvorov • 3RGSRURYDĢDY\XåtYDĢYHJHWiFLXVvetlé a 
odrazové povrchy na budovách a v dopravnej infraštruktúre 
• =DEH]SHþLĢ D
SRGSRURYDĢDE\EROLGRSUDYQpDHQHUJHWLFNpWHFKQROyJLHPDWHULiO\DLQIUDãWUXNW~UD
prispôsobené meniacim sa klimatickým podmienkam • =DEH]SHþLĢ SULVS{VREHQLH
výberu drevín p
UHYêVDGEXYVtGODFKPHQLDFLPVDNOLPDWLFNêPSRGPLHQNDP9\WYiUDĢ
komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc sídla a do 
SULĐDKOHMNUDMLQ\  
x 2SDWUHQLD YRþL þDVWHMãLHPX YêVN\WX VLOQêFK YHWURY D víchríc =DEH]SHþLĢ D
SRGSRURYDĢ LPplementáciu opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbu 
vetrolamov, živých plotov, aplikáciu prenosných zábran
 
x 2SDWUHQLD YRþL þDVWHMãLHPX YêVN\WX VXFKD 3RGSRURYDĢ D ]DEH]SHþLĢ RSlWRYQp
Y\XåtYDQLHGDåćRYHMDRGSDGRYHMYRG\  
x 2SDWUHQLD YRþL þDVWHMãLemu výskytu intenzívnych zrážok: • =DEH]SHþLĢ D
SRGSRURYDĢ]YêãHQLHUHWHQþQHMNDSDFLW\~]HPLDSRPRFRXK\GURWHFKQLFNêFKRSDWUHQt
QDYUKQXWêFKRKĐDGXSOQHNåLYRWQpPXSURVWUHGLX
 
 Ak opatrenia zelenej infraštruktúry 
QHSRVWDþXM~ ]DEH]SHþLĢ D SRGSRURYDĢ ]YêãHQ
LH LQILOWUDþQHM NDSDFLW\ ~]HPLD
diverzifikovanim štruktúry krajinnej pokrývky s výrazným zastúpením vsakovacích 
prvkov v extraviláne a minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov a 
vytvárania nových nepriepustných plôch na urbanizovaných pôdach v intraviláne obcí 
‡=DEH]SHþLĢDSRGSRURYDĢ]Y\ãRYDQLHSRGLHOXYHJHWiFLHSUH]DGUåLDYDQLHDLQILOWUiFLX
GDåćRYêFK Y{G Y VtGODFK RVRELWQH Y ]DVWDYDQêFK FHQWUiFK PLHVW • =DEH]SHþLĢ D
SRGSRURYDĢUHQDWXUiFLXDRFKUDQXWRNRYDPRNUDGL 
10.
 Nakladanie s YRGDPL ]DEH]SHþHnie správneho vodného režimu ako aj vysporiadanie 
a s klimatickými zmenami je komplexná a V\VWHPDWLFNi þLQQRVĢ Y zmysle §3 ods. 4 až 5 
]iNRQD23.þ=]V~SUiYQLFNpRVRE\SRYLQQp]DSUDFRYiYDĢRSDWUHQLDY oblasti 
životného prostredia už do projektovej dokumentácie. Spôsob ako sa daná problematika 
Y\ULHãL MH QD UR]KRGQXWp QDYUKRYDWHĐD PXVt YãDN VSĎĖDĢ LVWp NYDOLWDWtYQH DM WHFKQLFNp
parametre, viac k tejto téme napr.: 
http://www.uzemneplany.sk/zakon/nakladanie-s-vodami-z-
povrchoveho
-odtoku-v-mestach 9R YãHREHFQRVWL RGSRU~þDPH UHDOL]iFLX W]Y GDåćRYêFK
záhrad. 
  
 
9 
 
11.
 Opatrenia pRGĐD ERGX D WRKWR Y\MDGUHQLD åLDGDPH ]DSUDFRYDĢ GR ]iYl]QHM þDVWL
predmetného strategického dokumentu. 
12.
 äLDGDPH G{VOHGQH XSODWĖRYDĢ D ]DSUDFRYDĢ 3URJUDP RGSDGRYpKR KRVSRGiUVWYD 65 GR
]iYl]QHMþDVWLSUHGPHWQpKRVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWX
 
13.
 äLDGDPHY\ULHãLĢa ]DEH]SHþLĢVHSDURYDQê]EHURGSDGXY GRVWDWRþQRPPQRåVWYH]DEH]SHþLĢ
umiestnenie zberných nádob osobitne pre zber: 
x NRPXQiOQHKR]PHVRYpKRRGSDGXR]QDþHQpKRþLHUQRXIDUERX 
x NRYRYR]QDþHQpKRþHUYHQRXIDUERX 
x SDSLHUDR]QDþHQpKRPRGURXIDUERX 
x VNODR]QDþHQpKRzelenou farbou 
x SODVWRYR]QDþHQpKRåOWRXIDUERX 
x bio-RGSDGXR]QDþHQpKRKQHGpKRIDUERX 
 
14.
 äLDGDPH DE\ V~þDVĢRX YHUHMQêFK SULHVWRURY D DUFKLWHNWRQLFNpKR VWYiUQHQLH YHUHMQêFK
priestorov v
 
podobe fasády,, exteriérov a VSRORþQêFKLQWHULpURYêFKSUYNRYERORDM QHKQXWHĐQp
XPHOHFNp GLHOR QHRGGHOLWHĐQp RG VDPRWQHM VWDYE\ VRFKD SODVWLND UHOLpI IRQWiQD D pod.). 
Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre 
danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo. 
15.
 Výber stvárnenia a DMNRQNUpWQHKRDXWRUDGLHODSRGĐDERGXEXGHSUHGPHWRPREVWDUiYDQLD
UHVSV~ĢDåHNWRUiPiVSĎĖDĢPLQLPiOQHQDVOHGRYQpFKDUDNWHULVWLN\- RWYRUHQiV~ĢDåR ktorej 
sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; 
- zverejnená na webstránke projektu; - vo 
výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, 
zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a
 SUHGVWDYLWHĐ
akademickej umeleckej obce; 
- invHVWRU EXGH UHãSHNWRYDĢ YêVOHGRN WHMWR V~ĢDåH- dielo 
rešpektuje charakter a
 
obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej 
lokality. 
16.
 äLDGDPHXYLHVĢY ]iYl]QHMþDVWL~]HPQpKRSOiQXGRGUåLDYDQLHPHWRGLN\0LQLPiOQHãWDQGDUG\
vybavenosti obcí, Bratislava 2010 (
https://www.mindop.sk/ministerstvo
-1/vystavba-
5/uzemne-planovanie/metodicke-usmernenia-oznamenia-stanoviska-pokyny/standardy-
minimalnej-vybavenosti-obci-pdf-1-95-mb). 
17.
 äLDGDPHXYLHVĢY ]iYl]QHMþDVWL~]HPQpKRSOiQXGRGUåLDYDQLHPHWRGLN\Európskej komisie 
35Ë58ý.$ 1$ 32'3258 9é%(58 352-(.729$1,$ $
 
REALIZOVANIA
 
5(7(1ý1é&+23$75(1Ë35(35Ë52'1e92'<9 EURÓPE (
http://nwrm.eu/guide-
sk/files/assets/basic
-html/index.html#2=DEH]SHþLĢ RFKUDQX H[LVWXM~FHM ]HOHQH D WR SRþDV
výstavby a aj pre
vádzky stavby. 
18.
 äLDGDPHG{VOHGQHGRGUåLDYDĢ]iNRQR RFKUDQHSRĐQRKRVSRGiUVNHMS{G\þ=] 
19.
 äLDGDPH RYHULĢ ERQLWX ]DEHUDQêFK SRĐQRKRVSRGiUVN\FK S{G D SUHGORåLĢ RG{YRGQHQLH
nevyhnutnosti takéhoto záberu. 
9]KĐDGRPQDXYHGHQpSRåDGXMHPHDE\SULSRPLHQN\] WRKWRVWDQRYLVNDEROL]RKĐDGQHQpD v zmysle 
† RGV ]iNRQD þ =] VD UR]KRGOR R
 
posudzovaní strategického dokumentu "Stratégia 
XGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD3UHãRY³SRGĐDWRKWR]iNRQDY takomto prípade žiadame naše 
pripomienky v SRGPLHQNDFK]iYHUHþQpKRVWDQRYLVNDDNFHSWRYDĢ 
 
Vyhodnotenie stanoviska 
- Y]KĐDGRPN GiWXPXGRUXþHQLDVWDQRYLVND=GUXåHQLDGRPRYêFKVDPRVSUiY
v ]DVW0DUFHORP6OiYLNRPQLHMH]UHMPpþLEROLGRUXþHQpN oznámeniu o strategickom dokumente 
alebo k rozsahu hodnotenia. Viaceré z nich sú všeobecné a požadujú dodržanie noriem a SUHGSLVRYþR
MHVDPR]UHMPp,QpSRåLDGDYN\QLHV~NRQFHSþQpKRFKDUDNWHUXDOHY\åDGXM~GHWDLO\NWRUpQLHV~
predmetom riešenia stratégie (dUHYLQ\NOLPDWLFNpYSO\Y\RGSDGRYpKRVSRGiUVWYRYêSRþHWSRWUHE\
SDUNRYDFtFKPLHVWUHVSV~SRGĐDY\MDGUHQLDVSUDFRYDWHĐD685'03XåULHãHQpSRV~GHQLHNDSDFLW\
NULåRYDWLHNGRVWXSQRVĢ]DVWiYRN0+'
 
 
3HWHU.DYþiN9DMDQVNpKR3UHãRYOLVW]RGĖa 14.1.2019 - åLDGDKRGQRWHQLHSUHSUDFRYDĢ
a RSlWRYQHGDĢSRV~GLĢYHUHMQRVWL. 
 
 
10 
 
2EVWDUiYDWHĐmHVWR3UHãRYOLVWRPþ265-00N]RGĖD]DVODOSUtVOXãQpPX
orgánu, Okresn
ému úrad Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia Správu o hodnotení strategického dokumentu Stratégia 
XGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD3UHãRY
- v písomnom aj elektronickom vyhotovení. 
Príslušný orgán, Okresný úrad Prešov, 
o
dbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
SUtURG\DY\EUDQêFK]ORåLHNåLYRWQpKRSURVWUHGLDOLVWRPþ28-PO-OSZP3-2019/003256-24/ZM zo 
GĖD]DVODOY]P\VOH†RGV]iNRQDVSUiYXRKRGQRWHQtVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXY
zmysle § 10 ods. 3
 ]iNRQD REVWDUiYDWHĐRYL mesto Prešov) a dotknutým obciam (31 subjektov). 
=iURYHĖWêPWROLVWRPY\]YDOREVWDUiYDWHĐDmHVWR3UHãRYSRGĐD†RGV]iNRQDQD]YHUHMQHQLH
správy o hodnotení strategického dokumentu povinne na úradnej tabuli, nepovinne miestQRXWODþRX
miestnou televíziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde možno do správy o hodnotení 
VWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXQDKOLDGQXĢURELĢ]QHKRYêSLV\RGSLV\DOHERQDYODVWQpQiNODG\]KRWRYLĢ
NySLH'RWNQXWpREFHEROLY\]YDQpDE\SRGĐD†RGV]ákona informovali o správe o hodnotení 
VWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXYHUHMQRVĢVS{VRERPYPLHVWHREY\NOêPD]iURYHĖYHUHMQRVWLR]QiPLOLNHG\
DNGHMHPRåQpGRVSUiY\RKRGQRWHQtVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXQDKOLDGQXĢURELĢ]QHKRYêSLV\
odpisy alebo na vlastné nákODG\ ]KRWRYLĢ NySLH 9 OLVWH EROL Y\]YDQt QD GRUXþHQLH StVRPQêFK
VWDQRYtVNY]P\VOH†RGV]iNRQDVXYHGHQtPDGUHV\GRUXþHQLD3UtVOXãQêRUJiQ2NUHVQê~UDG
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
åLYRWQpKR SURVWUHGLD OLVWRP þ 28-PO-OSZP3-2019/003256-25=0 ]R GĖD  ]DVODO Y
zmysle § 10 ods. 3 zákona správu o hodnotení strategického dokumentu v zmysle § 10 ods. 3 zákona 
Správu o
 
hodnotení strategického dokumentu dotknutým orgánom a dotknutej verejnosti. 
2EVWDUiYDWHĐmHVWR3UHãRYOLVWRPþ2'=3]RGĖDGLVWULEXRYDORSR]YiQNX
na verejné prerokovanie verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovaného strategického 
GRNXPHQWX 6WUDWpJLD XGUåDWHĐQpKR UR]YRMD GRSUDY\
 mesta Prešov. Správa o hodnotení a spolu s 
QiYUKRYRXþDVĢRXEROL]YHUHMQHQpQDZZZHQYLURSRUWal.sk a na úradnej tabuli mesta Prešov. 
9HUHMQp SUHURNRYDQLH VD XVNXWRþQLOR GĖD  R K YR YHĐNHM ]DVDGDFHM PLHVWQRVWL
Mestského úradu v Prešove, 
XO -DUNRYD þ =DVLHODQLH VWDQRYtVN SULSRPLHQRN N QiYUKX
VWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXDNVSUiYHRKRGQRWHQtERORVWDQRYHQpGRGQtRGRGĖD]YHUHMQHQLD 
2EVWDUiYDWHĐPHVWR3UHãRYY\KRWRYLO]i]QDPNWRUêEROOLVWRPþ265
-MMk spolu s 
pre]HQþQRXOLVWLQRX]DVODQêSUtVOXãQpPXRUJiQX2NUHVQpPX~UDGX3UHãRY odboru starostlivosti o 
životné prostredie, oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia. 
 
     
2. Orgán kompetentný na jeho prijatie 
0HVWVNp]DVWXSLWHĐVWYRmesta Prešov 
 
'UXKVFKYDĐRYDFLHKRGRNXPHQWX 
Uznesenie 0HVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYDPHVWD3UHãRY 
   
 
4. Vypracovanie správy o
 hodnotení strategického dokumentu 
6SUiYDRKRGQRWHQtERODY\SUDFRYDQiSRGĐDSUtORK\þ]iNRQDþ=]
zákona o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
ćDOHMÄ]iNRQ(,$³ a rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. Správu o hodnotení strategického 
dokumentu vypracoval NDCon s.r.o., Ing. arch. VlastDýDPDMRYi- autorizovaný architekt, Záhradná 
14, 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
5. Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu 
Na základe správy o hodnotení strategického dokumentu s prihliadnutím na záznamy z verejného 
prerokovania a VWDQRYtVNSRGĐD†RGVD]iNRQDXUþLOokresný úrad SRGĐD†]iNRQDEIA (list 
þ28-PO-OSZP3-2019/003256-46=0]RGĖD02.04.2019) doc. Ing. BULJLWX6DODLRY~3K'5Dþt
potok 2, 040 01 Košice, ktorá je zapísaná ako fyzická osoba v zozname odborne spôsobilých osôb pod 
þtVORP2392GERUþLQQRVWLJGRSUDYD]KOXNDYLEUiFLH2EODVĢþLQQRVWLGOtQLRYpVWDYE\
SRGĐDY\KOiãN\0ä365þ
/2006 Z. z., 
 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti 
QD~þHO\SRVXG]RYDQLDYSO\YRYQDåLYRWQpSURVWUHGLHćDOHMOHQVSUDFRYDWHĐSRVXGNX
 
3RVXGRNDQiYUK]iYHUHþQpKRVWDQRYLVNDEROY\SUDFRYDQêQD]iNODGHSUHGORåHQHMVSUiY\RKRGQRWHQt
stUDWHJLFNpKR GRNXPHQWX QiYUKRYHM þDVWL VWUDWHJLFNpKR GRNXPHQWX ]i]QDPX ] YHUHMQpKR
11 
 
SUHURNRYDQLD QDYUKRYDQpKR VWUDWHJLFNpKR GRNXPHQWX GRUXþHQêFK StVRPQêFK VWDQRYtVN RG
MHGQRWOLYêFKVXEMHNWRYSURFHVXSRVXG]RYDQLDGRSOĖXM~FLFKSRGNODGRYRGREVWDUiYDWHĐDQ
a základe 
YODVWQêFK SR]QDWNRY VSUDFRYDWHĐN\ SRVXGNX NRQ]XOWiFLt V REVWDUiYDWHĐRP PHVWR 3UHãRY D
VSUDFRYDWHĐRPVSUiY\RKRGQRWHQt1'&RQVURSUtVOXãQêFKSUiYQ\FKSUHGSLVRYDQRULHP
 
2GERUQêSRVXGRNMHVSUDFRYDQêSRGĐD†RGVW]iNRQD
EIA , 
 
ziYHUHþQpVWDQRYLVNRMHVSUDFRYDQp
SRGĐDRVQRY\XYHGHQHMYSUtORKHþ]iNRQD6SUDFRYDWHĐSRVXGNXYMHKR]iYHUHNRQãWDWXMHåHVSUiYD
RKRGQRWHQtVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXPiY\KRYXM~FXNYDOLWXDGRVWDWRþQHY\VWLKXMHYãHWN\SRGVWDWQp
javy, ktoré by mohli vpOêYDĢ QD åLYRWQp SURVWUHGLH Y V~YLVORVWL VR VFKYiOHQtP D LPSOHPHQWiFLRX
VWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWX=IRUPiOQHKRKĐDGLVNDMHVSUiYDRKRGQRWHQtãWUXNW~URYDQiSRGĐDSUtORK\
zákona EIA DWLHåERODVSUDFRYDQiSRGĐDXUþHQpKRUR]VDKXKRGQRWHQLD 
=KĐDGLVND~SOQ
osti správy o hodnotení sa konštatuje jej súlad s požiadavkou zákona EIA. 
 
6. Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie. 
2EVWDUiYDWHĐmHVWR3UHãRYSRGĐD†]iNRQDþ=]OLVWRPþ265-MMk zo 
GĖDSUHGORåLOSUtVOXãQpPXRUJiQX2NUHVQê~UDG3UHãRY2GERUVWDURVWOLYRVWLRåLYRWQp
SURVWUHGLH6SUiYXRKRGQRWHQtVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWX6WUDWpJLDXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD
Prešov spolu s návrhovRXþDVĢRXVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWX6WUDWpJLDXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\
mesta Prešov. 
 
Príslušný orgán, Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
SUtURG\DY\EUDQêFK]ORåLHNåLYRWQpKRSURVWUHGLDOLVWRPþ28-PO-OSZP3-2019/003256-24/ZM zo 
GĖD]DVODOY]P\VOH†RGV]iNRQDEIA správu o hodnotení strategického dokumentu 
Y]P\VOH†RGV]iNRQDREVWDUiYDWHĐRYL0HVWR3UHãRYDGRWNQXWêPREFLDPVXEMHNWRY. 
ZiURYHĖWêPWROLVWRPY\]YDOREVWDUiYDWHĐD0HVWR3UHãRYSRGĐD†RGV]iNRQDQD]YHUHMQHQLH
VSUiY\RKRGQRWHQtVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXSRYLQQHQD~UDGQHMWDEXOLQHSRYLQQHPLHVWQRXWODþRX
miestnou televíziou alebo podobne, spolu s informáciou, kde možno do správy o hodnotení 
strategickéhRGRNXPHQWXQDKOLDGQXĢURELĢ]QHKRYêSLV\RGSLV\DOHERQDYODVWQpQiNODG\]KRWRYLĢ
NySLH 'RWNQXWp REFH EROL Y\]YDQp DE\ SRGĐD † RGV ]iNRQD EIA informovali o správe o 
KRGQRWHQt VWUDWHJLFNpKR GRNXPHQWX YHUHMQRVĢ VS{VRERP Y PLHVWH REY\NOêP D ]iURYHĖ YHUHMQRVWL
R]QiPLOLNHG\DNGHMHPRåQpGRVSUiY\RKRGQRWHQtVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXQDKOLDGQXĢURELĢ]
QHKRYêSLV\RGSLV\DOHERQDYODVWQpQiNODG\]KRWRYLĢNySLH 
9OLVWHEROLY\]YDQtQDGRUXþHQLHStVRPQêFKVWDQRYtVNY]P\VOH†RGV]iNRQDVXYedením adresy 
GRUXþHQLD 
Príslušný orgán, Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany 
SUtURG\DY\EUDQêFK]ORåLHNåLYRWQpKRSURVWUHGLDOLVWRPþ28-PO-OSZP3-2019/003256-25/ZM zo 
GĖD]DVODOY]P\VOH†ods. 3 zákona EIA správu o hodnotení strategického dokumentu 
v zmysle § 10 ods. 3 zákona dotknutým orgánom a verejnosti (24 subjektov 
-
 UR]GHĐRYQtN=iURYHĖ
týmto listom vyzval dotknuté subjekty v zmysle § 12 ods. 1 zákona 
EIA o písomné stanoviská, s 
uvHGHQtPDGUHV\GRUXþHQLD 
Správa o hodnotení bola zverejnená na webovom sídle MŽP.
 
 
Okresnému úradu EROLSRGĐD†]iNRQDGRGQtRGSUHGORåHQLDVSUiY\RKRGQRWHQtVWUDWHJLFNpKR
GRNXPHQWXGRUXþHQpVWDQRYLVNiYStVRPQHMDOHERHOHNWURQLFNHMSRGREHRG
7
 subjektov: 
[YHUHMQRVĢ 
3HWHU.DYþiN9DMDQVNpKR3UHãRYOLVW]RGĖD
-
 
nesúhlasí so správou o hodnotení 
VWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXåLDGDVSUiYXSUHSUDFRYDĢDRSlWRYQHGDĢSRV~GLĢYHUHMQRVWL 
 
2. Mgr. Adriana Sabolová, Pod kamennou b
DĖRX $  3UHãRY OLVW ]R GĖD - 
QHV~KODVtVRVSUiYRXRKRGQRWHQtVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXåLDGDVSUiYXSUHSUDFRYDĢDRSlWRYQHGDĢ
SRV~GLĢYHUHMQRVWL 
 
3. 
9HUHMQRVĢ- REþDQ65DSRVODQHF0HVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYDPHVWD3UHãRYEH]þtVODOLstu - konštatuje 
nesúlad strategického dokumentu v oblasti integrovaného dopravného systému s PSK. Žiada 
NRPXQLNiFLXREVWDUiYDWHĐDVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXV36.]MHGQRWHQLHQi]RURYDGRSUDFRYDQLHþDVWt
strategického dokumentu, ktoré nie sú v súlade s pred
stavami PSK. 
 
12 
 
Vyhodnotenie pripomienky - QD ]iNODGH GRSOQHQLD REVWDUiYDWHĐDk tejto pripomienke uvádzame 
nasledovné - rR]GLHOQRVĢWDULIQpKRþOHQHQLD~]HPLDsa neberie ako nesúlad, ale ako ponuku dvoch 
alternatív. Spracovatelia uvedených dokumentov navrhli WDULIQp þOHQHQLH ~]HPLD GYRPD PRåQêPL
VS{VREPL 9 6WUDWpJLt XGUåDWHĐQpKR UR]YRMD GRSUDY\ PHVWD 3UHãRY MH WDULIQp þOHQHQLH ~]HPLD
rozdelené do pásiem (tzv. sústredných kruhov). V Štúdií prepravno
-tarifnej integrácie verejnej 
dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji je územie rozdelené do tarifných zón (tzv. okrskov). 
9êEHUVS{VREXWDULIQpKRþOHQHQLDY\FKiG]DODM]~]HPQpKRUR]VDKX~]HPLD6WUDWpJLDXGUåDWHĐQpKR
rozvoja dopravy mesta Prešov sa zaoberá záujmovým územím mesta Prešov (okresy Prešov a Sabinov, 
þDVĢ RNUHVRY 6YLGQtN D 9UDQRY QDG 7RSĐRX V Y\VRNRX GRFKiG]NRX GR 3UHãRYD &HOêP ~]HPtP
Prešovského samosprávneho kraja sa zaoberá Štúdia prepravno-tarifnej integrácie verejnej dopravy v 
Prešovskom samosprávnom kraji. Oba uvedené dokumenty nemajú záväzný, aOHRGSRU~þDFtFKDUDNWHU 
V oblasti verejnej osobnej dopravy je hlavným zámerom Mesta Prešov v spolupráci s Mestom Košice, 
Prešovským samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom zavedenie integrovaného 
dopravného systému (IDS). Prvoradou úlohou pre 
zavedenie kvalitného a plnohodnotného IDS je 
]ULDGHQLHNRRUGLQiWRUD,'69êEHUPRåQRVWLWDULIQpKRþOHQHQLD~]HPLDEXGH~ORKRXNRRUGLQiWRUD IDS. 
1DFHORP~]HPt,'6EXGHDSOLNRYDQêURYQDNêGUXKWDULIQpKRþOHQHQLD~]HPLD
 
 
1
2
x dotknuté orgány, 2x dotknuté obce 
1. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia OPaK, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov 
(OU/PO/OSZP3/2019/012078
-6D]RGĖD- nemá pripomienky 
2. Okresný ú
rad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia ŠSOO, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov 
283226=3]RGĖD- nemá pripomienky 
3. Okresný úrad Prešov, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a 
vybraných zložiek životného prostredia, Nám. mieru 3, 080 01 Prešov 
283226=39.]RGĖD
- nemá pripomienky 
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 01 Prešov 
(2019/01627
-%]RGĖD- správu berie na vedomie, neuvádza pripomienky 
5. Okresný úrad Prešov, Odbor krízového riadenia, Nám. mieru 3, 081 92 Prešov,
 (OU/PO/OKR1-
2019/012145
-]RGĖD- nemá pripomienky 
6.
25 +DVLþVNpKR D ]iFKUDQQpKR ]ERUX Y 3UHãRYH 3RåLDUQLFNi  3UHãRY
25+=32 ]R GĖD - nemá pripomienky, nepredpokladá vznik 
negatívnych vplyvov na ŽP 
 
7. Úrad PSK, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 01 Prešov (03405/2019/DUPaZP-4, zo 
GĖD
-
 
VSUiYXEHULHQDYHGRPLHPiYãDNRGSRU~þDQLD 
x '{OHåLWêP SRVWDYHQtP SUL 685'03 WYRUt QDMPl YHUHMQi GRSUDYD D MHM SUHIHUHQFLD YRþL
automobilovej GRSUDYHDWRYSUYRPUDGHSRVLOQHQtPD]YêãHQtPLQWHQ]LW\0+'YćDOãtFK
tarifných pásmach mesta a v prímestskej doprave, ktoré by motivovalo v okolí žijúce 
RE\YDWHĐVWYRNSRKRGOQpPXDEH]SUREOpPRYpPXSUHVXQX]DSUiFRXãW~GLRP]GUDYRWQtFN\PL
zariadeniamićDOHMY\EXGRYDQtPY\KUDGHQêFKSUXKRYSUH0+'DREQRY\YR]RYpKRSDUNXD
nákupom elektrobusov. 
x ĆDOãtPLRSDWUHQLDPLE\PRKOLE\Ģ~]HPQpUH]HUY\QDSHULIpULLPHVWD3UHãRYNGHE\ERODY
EXG~FQRVWLPRåQRVĢY\EXGRYDĢ]iFK\WQpSDUNRYLVNiSUtSSDUNRYDFLHGRP\pre cestujúcich z 
RNUXKXDVLNPRGPHVWD3UHãRYRGNLDĐE\ERORSURVWUHGQtFWYRP0+'SULDPHQDSRMHQLHQD
þDVWLPHVWDNWRUpERMXM~VQHSULD]QLYRXGRSUDYQRXDSDUNRYDFRXVLWXiFLRXDNGHMHQDMYlþãLD
NRQFHQWUiFLDFH]SRĐQêFKSRGQLN\QHPRFQLFHSROLNOLQLN\, školy apod.). 
x 3RVLOQHQLH åHOH]QLþQHM LQIUDãWUXNW~U\ D SUHYiG]N\ Y PHVWH 3UHãRY SUH ~þHO\ SUHVXQX
åLDNRYãWXGHQWRYSUDFXM~FLFK SURVWUHGQtFWYRP ä65 PHG]L MHGQRWOLYêPL þDVĢDPL PHVWD D
Y\EXGRYDQtPQRYêFK]DVWiYRNNWRUiE\]QDþQHRGEUHPHQLODGRSUDYXSRKODvných cestných 
ĢDKRFK0HVWR3UHãRYMHVWUDWHJLFN\XPLHVWQHQpSR]GĎååHOH]QLþQHMWUDWHYVPHUHVHYHU- juh, 
þRE\PRKORE\Ģ]iNODGRPSUH]DWUDNWtYQHQLHåHOH]QLþQHMGRSUDY\D]OHSãHQLHMHMY\XåtYDQLD
DNRKURPDGQpKRGRSUDYQpKRSURVWULHGNXQDSUHVXQRE\YDWHĐR
v v tomto smere. 
 
x Do vyriešenia nepriaznivej dopravnej situácie a to dobudovaním prepojenia Dl Prešov, Západ 
- Prešov, Juh a severného obchvatu R4 Prešov sever - ,, HWDSD SULYiG]DþD *UyIVNH D
13 
 
realizácia preložky cesty I/68, by bolo potrebné vybudovanie n
ových prestupových terminálov 
]QDMYLDFY\ĢDåHQêFKVPHURY9UDQRYQDG7RSĐRX3RSUDG6DELQRYNWRUpE\]DEH]SHþLOL
SUHSRMHQLHVMHGQRWOLYêPLþDVĢDPLPHVWDIRUPRX0+'
 
x 3UL685'03MHSRWUHEQp]DEH]SHþLĢG{NODGQp]PDSRYDQLHKODYQêFKSUtþLQ]KRUãHQHMNYDOLWy 
RY]GXãLDYUiWDQH]GURMRYSULVSLHYDM~FLFKN]QHþLVWHQLXRY]GXãLDNWRUpE\EROL]iNODGRPSUL
pripravovaní nových strategických dokumentov zameraných na ochranu ovzdušia (zlepšenie 
NYDOLW\RY]GXãLD]QLåRYDQLHHPLVLtþLVWHMãLXPRELOLWXDSRG3RVLOQHQLe cyklistickej dopravy 
je jeden z dôležitých krokov, pre zlepšenie dopravnej situácie a kvality ovzdušia. 
8. Dopravný úrad, letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava (6724/2019/ROP-002-3 ]R GĖD
18.02.2019) 
-
åLDGDUHãSHNWRYDĢ 
x Do katastrálneho územia 9HĐNêâDULã]DVDKXM~RFKUDQQpSiVPD/HWLVND6DELQRY- 5DåĖDQ\
XUþHQpUR]KRGQXWtPâWiWQHMOHWHFNHMLQãSHNFLH]Q
-]RGĖDDSUHNiåNRYp
URYLQ\XUþHQpY]P\VOHSUHGSLVX//(7,6.È,]Yl]RN1DYUKRYDQLHDSUHYiG]NDOHWtVN
vydaného ÚprDYRX þ 0LQLVWHUVWYD GRSUDY\ S{ãW D WHOHNRPXQLNiFLt 6ORYHQVNHM
UHSXEOLN\ ]R GĖD 9êãNRYp REPHG]HQLH VWDYLHE ]DULDGHQt VWDYHEQêFK
PHFKDQL]PRYSRUDVWRYDSRGMHYþDVWLWRKWRNDWDVWUiOQHKR~]HPLDREPHG]HQp
 
• ochranným pásmom vnútornej vodorovnej prekážkovej roviny s výškovým obmedzením 360 m 
   
  
n.m.Bpv, 
 
‡SUHNiåNRYRXURYLQRXNXåHĐRYHMSORFK\VYêãNRYêPREPHG]HQtPYUR]PHG]tQDGPRUVNêFKYêãRN
360 
- 415 m n.m.Bpv (výška stúpa v sklone 1:25 smerom od letiska). 
1DG YêãNX XUþHQ~ RFKUDQQêPL SiVPDPL OHWLVND MH ]DNi]DQp XPLHVWĖRYDĢ DNpNRĐYHN VWDYE\
]DULDGHQLDSRXåtYDĢVWDYHEQpPHFKDQL]P\DSRGEH]SUHGFKiG]DM~FHKRV~KODVX'RSUDYQpKR~UDGX
Prekážkové roviny je potrebné na zachovanie prevádzkovej spôsobilosti Letiska Sabinov - 5DåĖDQ\
UHãSHNWRYDĢ
 
 
x 'RNDWDVWUiOQHKR~]HPLD9HĐNêâDULãWDNWLHå]DVDKXM~RFKUDQQpSiVPD/HWLVNDSUHOHWHFNp
SUiFH Y SRĐQRKRVSRGiUVWYH âDULãVNp 0LFKDĐDQ\ XUþHQp UR]KRGQXWtP âWiWQHM OHWHFNHM
inšpekcie zn. 1-O]RGĖD9þDVWLWRKWRNDWDVWUiOQHKR~]HPLDMHREPHG]HQi
UHDOL]iFLDVWDYLHEY]GXãQêFKYHGHQtHOHNWULFNpKRSU~GX91D991YHGHQLHPXVtE\ĢULHãHQp
podzemným káblom). 
x V katastrálnom území Vyšná Šebastová a Nižná Šebastová sa nachádza iná plocha ako letisko, 
ktorej správcom je Aeroklub Prešov, P.O.BOX 242, Vranovská 72, 080 06 Prešov, a ktorá sa 
SRXåtYDQDY]OHW\DSULVWiWLDOLHWDGLHOLEDGRþDVQHDOHERSUtOHåLWRVWQHDOHEo na vzlety a pristátia 
OLHWDM~FLFKãSRUWRYêFK]DULDGHQtSUHNWRU~'RSUDYQê~UDGXUþLOSRGPLHQN\SUHMHMSRXåtYDQLH
SRGĐDXVWDQRYHQLD†RGVOHWHFNpKR]iNRQDćDOHMOHQLQiSORFKDÒ]HPQiRFKUDQD
WHMWRLQHMSORFK\E\PDODE\Ģ]DLVWHQiSUHNiåNRYêPi rovinami, resp. ochrannými pásmami 
vojenského letiska Prešov, ktoré je z dôvodu zachovania jeho prevádzkovej spôsobilosti 
SRWUHEQpUHãSHNWRYDĢ7LHWRRFKUDQQpSiVPDUHVSSUHNiåNRYpURYLQ\YãDN'RSUDYQê~UDG
QHPi N GLVSR]tFLL 9R YêNUHVRYHM þDVWL Ò]HPQp
ho plánu mesta Prešov v znení Zmien a 
doplnkov 2015 
- jún 2017 sú zakreslené len prekážkové roviny bývalého športového letiska 
3UHãRYNWRUpMHYãDNYV~þDVQRVWLXåOHQLQRXSORFKRXWMQLHV~DNWXiOQH 
9. MDV SR, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava (0
265 ]R GĖD - 
VSUiYXEHULHQDYHGRPLHDSRåDGXMHY\åLDGDĢVLVWDQRYLVNi1iURGQHMGLDĐQLþQHMVSRORþQRVWLDVD
Slovenskej správy ciest. 
10. Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava (24368/2019/O230
-]RGĖD- nemá 
pripomienky 
 
0ä365VHNFLDRFKUDQ\SUtURG\ELRGLYHU]LW\DNUDMLQ\1iPďâW~UD%UDWLVODYD
(5066/2019
-]RGĖD- SRåDGXMHGRSUDFRYDĢVSUiYXRKRGQRWHQtYERGRFK 
x 9NDSLWROHþ9]ĢDKNLQêPVWUDWHJLFNêPGRNXPHQWRP YþDVWLPXOWLVHNWRURYpQiURGQp
dokumenty" absentuje podkladovy dokument ,,Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na 
QHSULD]QLYp G{VOHGN\ NOtP\³ DNWXDOL]iFLD Y U  D Y þDVWL UHJLRQiOQH GRNXPHQW\ ³
absentuje ,,Základná adaptácia na nepriaznivé dôsledky klímy na území mesta Prešov". 
x 'RSOQLĢLQIRUPiFLHRUHiOQHVDY\VN\WXM~FHMYHJHWiFLLQDULHãHQRP~]HPt 
x 'RSOQLĢ~GDMHRYãHWNêFKELRWRSRFKHXUySVNHKRDQiURGQpKRYê]QDPXDNRDMRPRNUDGLDFK
vyskytujúcich sa v záujmovom území. 
 
14 
 
x 8YLHVĢUHVS]DNWXDOL]RYDĢXYHGHQpLQIRUPiFLHRYãHWNêFKFKUiQHQêFK~]HPLDFKNWRUpVDY
GRWNQXWRP~]HPtQDFKiG]DM~UHVSGRĖKR]DVDKXM~QDVWUDEVHQWXMH~GDMR&KUiQHQRP
YWiþRP~]HPt6ODQVNpYUFK\6.&+98NWRUpYUiPFLULHãHQpKR~]HPLD]DVDKXMHGRN
u. Ruská Nová Ves, k. ú. Vyšná Šebastová a do k. ú. obcí okresu Prešov Kokošovce, Okružná, 
3RGKUDGQtN =ODWi %DĖD D äHKUD 'RSOQLĢ LQIRUPiFLH R MDVN\QLDFK QDFKiG]DM~FLFK VD Y
záujmovom území (Podhradník 
 - 
 MDVN\ĖDY*LERYH=ODWi%DĖD - 9OþLDMDVN\ĖD5\VLD
MDVN\ĖD-
DVN\ĖDYýLHUQHMKRUH%LHODMDVN\ĖDďDGRYiGLHUDY.XMDYiFKďDGRYiGLHUDY
Kujavách 2). 
x 'RS,QLĢRSDWUHQLDQD]PLHUQHQLHYSO\YRYWêNDM~FHVDãtUHQLDLQYi]Q\FKGUXKRYUDVWOtQ 
x 0HG]L ,QGLNiWRU\ ] KĐDGLVND PRQLWRURYDQLD HQYLURQPHQWiOQ\FK YSO\YRY VWU 
RGSRU~þDPH ]DUDGLW¶ Y\KRGQRFRYDQLH WUYDOêFK ]iEHURY ~E\WNX SUtURGQêFK ELRWRSRY
mokradí, príp. nevyhnutných zásahov do chránených území a vyhodnocovanie realizácie 
nápravnýcKUHNRQãWUXNþQêFKUHYLWDOL]DþQêFKRSDWUHQt´ 
12.Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov (KPUPO-2019/5712-2/11240/Jur zo 
GĖD
-
 
QHSRåDGXMHSRVXG]RYDĢSRGĐD]iNRQDSULGRGUåDQtQDVOHGXM~FLFKSRGPLHQRN 
x 3ULUHDOL]iFLLþLQQRVWt vyplývajúcich z WRKWRVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXUHãSHNWRYDĢ]iNRQþ
49/2002 Z.z. o
 
ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a GRSOQNRYćDOHMOHQ
"pamiatkový zákon") 
pamiatkový fond mesta a SRVWXSRYDĢ Y súlade s ustanoveniami 
pamiatkového zákona. 
x 3UL QDSĎĖDQt SRåLDGDYLHN Y\SOêYDM~FLFK ]R VWUDWHJLFNpKR GRNXPHQWX GRWêNDM~FLFK VD
archeologických nálezov a
 
archeologických nálezísk na území mesta v súlade s § 41 ods. 4 
pamiatkového zákona, KPU Prešov v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpeþXMH
podmienky ochrany archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom 
a stavebnom konaní. 
13. Obecný úrad Janov 
-
 OLVW GRUXþHQê GĖD - správa o strategickom dokumente bola 
zverejnená v GĖRFK- 18.2.2019, bez pripomienok 
2EHFďXERWLFH2EHFQê~UDGýVOOHWFRYďXERWLFH- správa o strategickom dokumente 
bola zverejnená v GĖRFK-26.02.2019, nemá pripomienky. 
 
2VWDWQtDQLćDOãLHRVRE\QDVSUiYXRKRGQRWHQtVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXQHUHDJRYDOL 
 
Vyhodnotenie pripomienok zo stanovísk 
Stanoviská zaslalo 14 subjektov, z toho 9 nemali k správe o hodnotení žiadne pripomienky, 5 mali 
SULSRPLHQN\ UHVS RGSRU~þDQLD - RGSRU~þDPH VD QLPL ]DREHUDĢ SUHKRGQRWLĢ D ]YiåLĢ PRåQRVĢ
akceptácie a riešenia. V priebehu posudzovania neboli vyžiadané pripomienky Slovenskej správy ciest 
a 1iURGQHM GLDĐQLþQHM VSRORþQRVWL DV NWRUp SRåDGRYDOR Y\åLDGDĢ 0'9 65. Nepredpokladá sa 
nesúhlasné stanovisko Slovenskej správy ciest, NHćåH 6ORYHQVNiVSUiYDFLHVWEROD~þDVWQtNom pri 
URNRYDQt 3RUDGQHM NRPLVLH SULPiWRUN\ PHVWD 3UHãRY SUH GRSUDYX ]R GĖD N 685'03
SULþRP QHEROL Y]QHVHQp åLDGQH SRåLDGDYN\ ]R VWUDQ\ 66& .HćåH WRWR URNRYDQLH EROR SUHG
spracovaním sSUiY\RKRGQRWHQtRGSRU~þDPe NRQHþQpVWDQRYLVNR6ORYHQVNHMVSUiY\FLHVWY\åLDGDĢ
3RGREQHQHEROLNSRVXGNXGRUXþHQpSULSRPLHQN\-$63(56RGSRU~þDPe SUHYHULĢ]DNpKRG{YRGXD
SUtSDGQH LFK QiVOHGQH DQDO\]RYDĢ D Y UiPFL PRåQRVWt ]DSUDFRYDĢ GR SURDMP. 2 subjekty za 
YHUHMQRVĢV celou správou o hodnotení nesúhlasia a žLDGDM~SUHSUDFRYDĢ- tieto stanoviská sú však bez 
konkrétnych pripomienok. 
Ostatné oprávnené pripomienky boli ]DSUDFRYDQp GR ]iYHUHþQpKR
hodnotenia GR þDVWL Ä2GSRU~þDQLD QD SUHSUDFRYDQLH GRSUDFRYDQLH ~SUDYX QiYUKX VWUDWHJLFNpKR
dokumentu
". 
 
7. Verejné 
prerokovanie a jeho závery . 
Informácia o verejnom prerokovaní a jeho závery 
 
2EVWDUiYDWHĐPHVWR3UHãRYVSROXVRVSUDFRYDWHĐRPVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWX1'&RQVURRåLYRWQp
SURVWUHGLH GLVWULEXRYDO SRGĐD SULORåHQpKR UR]GHĐRYQtND Y ]P\VOH † ]iNRQD OLVWRP þ
2'=3]RGĖD- Pozvánka na verejné prerokovanie verejné prerokovanie 
VSUiY\RKRGQRWHQtQDYUKRYDQpKRVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWX6WUDWpJLDXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\
mesta Prešov. 
 
Verejné prerokovanie sa konalo 20. 03. 2019 o 10KYRYHĐNHM]DVDGDFHMPLHVWQRVWL0HVWVNpKR
~UDGXY3UHãRYHXO-DUNRYDþSRVFKRGLHVSURJUDPRP
 
15 
 
1. Úvod a prezentácia dokumentu. 
 
2. Diskusia. 
3. Záver. 
 
 
Verejné prerokovanie otvoril Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy a životnéh
o prostredia 
Mestského úradu v Prešove. 
 
6QiYUKRPVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXRER]QiPLOSUtWRPQêFK]iVWXSFD]KRWRYLWHĐD]D1'&RQVUR
,QJ-DQ.DãtN3UHGVWDYLOVSRORþQRVĢ1'&RQVUR3UDKDDNRVSUDFRYDWHĐDVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWX
D ]iURYHĖ XYLHGRO NWRvypracoval Správu o hodnotení strategického dokumentu. Opísal možné 
negatívne vplyvy k jednotlivým navrhovaným opatreniam a tiež vyhodnotenia ich vplyvu na životné 
prostredie vyplývajúce zo správy o hodnotení strategického dokumentu. 
Predstavil hlavné vízLHDVWUDWHJLFNpFLHOHGRNXPHQWX6WUDWpJLDXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD
Prešov a následne podrobne odprezentoval obsah dokumentu vrátane vymenovania jednotlivých 
opatrení a navrhovaných a plánovaných projektov. 
Na záver uviedol jednotlivé kroky, kto
UpEXG~QDVOHGRYDĢVGRNXPHQWRPDåGRMHKRSUHGORåHQLDQD
VFKYiOHQLHGRPHVWVNpKR]DVWXSLWHĐVWYD 
9HG~FLRGERUXGRSUDY\DåLYRWQpKRSURVWUHGLD0HVWVNpKR~UDGXY3UHãRYHSRćDNRYDO]DSUH]HQWiFLX
Správy o hodnotení strategického dokumentu, za prezentovanie 
SULHUH]XQiYUKRYHMþDVWLGRNXPHQWX
6WUDWpJLDXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD3UHãRYDQiVOHGQHRWYRULOGLVNXVLX 
V rámci diskusie bolo položených a zodpovedaných 16 otázok. Takmer všetky sa týkali technickej 
þDVWLVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXQDNWRUpRGSR
YHGDO,QJ-DQ.DãtNDNRVSUDFRYDWHĐ685'03PHQHM
jeho vplyvu na životné prostredie. 
2EVWDUiYDWHĐPHVWR3UHãRYY\KRWRYLOY]P\VOH†]iNRQD]i]QDP]YHUHMQpKRSUHURNRYDQLDD]DVODO
KROLVWRPþ265
-00N]RGĖDSUtVOXãQpPXRrgánu, Okresnému úradu 
Prešov, 
o
dbor starostlivosti o životné prostredie. 
 
3UHKĐDGSULSRPLHQRNDRGSRYHGt]GLVNXVLH 
1. Ing. Mária Nováková 
 
vedúca pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Prešove 
 
.XVWUDWpJLRXQDYUKRYDQêPSUHVWXSQêPX]ORP/HYRþVNi- Clementisova, Vranovská, Sabinovská sa 
RSêWDODþRVDFKiSHSRGLFKUHDOL]iFLRXDYDNRPUR]VDKXOHERWLHWR]DVWiYN\SRYDåXMHDNRSUHVWXSQp
X]O\XåYV~þDVQRVWL 
Ing. Jan Kašík 
1'&RQ VUR 3UDKDýRVD WêND /HYRþVNHM- Clementisovej, v prvom rade ide o vybudovanie 
WUROHMRYpKR YHGHQLD QD /HYRþVNHM XOLFL V SUHSRMHQtP QD H[LVWXM~FH WUROHMEXVRYp YHGHQLH QD
&OHPHQWLVRYHMXOLFL1iVOHGQHEXG~QD/HYRþVN~XOLFXSUHVPHURYDQpQRVQpWUROHMEXVRYpOLQN\þtPVD
u
možní cestujúcim prichádzajúcim prímestskými autobusmi do Prešova smerom od západu prestup na 
trolejbusové linky smerujúce do centra mesta. Pri všetkých uvedených prestupných uzloch sa ráta so 
skvalitnením zázemia pre cestujúcich. 
 
2. Ing. Mária Nováková 
 
vedúca pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Prešove 
 
Plánuje sa zrušenie prestupného uzla Nemocnica a jeho presunutie do inej polohy, respektíve na inú 
ulicu ? 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
3RGOKRGREHMDQDOê]HGRSUDYQêFKY]ĢDKRYVDQDYUhuje zachovanie prestupného uzla Nemocnica v 
V~þDVQHMSRORKHD]OHSãHQLHMHKRREVOXK\OLQNDPL0+'
 
 
3. Ing. Jaroslav Sabol 
%êYD Y RE\WQHM þDVWL QD %XGRYDWHĐVNHM XOLFL Y V~YLVORVWL V QDYUKRYDQêPL ]PHQDPL RUJDQL]iFLH
dopravy na uliciach Masarykova, Grešova, Lesík delostrelcov, Kpt. Nálepku a Plzenská má obavy z 
WRKRåHYRGLþLVPHUXM~FLGREXG~FHKR2EFKRGQpKRFHQWUD)RUXPEXG~]G{YRGXDE\VDY\KOLY\ããLH
XYHGHQêPXOLFLDPMD]GLĢFH]%XGRYDWHĐVN~XOLFXDQiVOHGQHFH]3DYORYLþRYRQiPHVWLHD8OLFX-DQND
BoroGiþD 
Ing. Jan Kašík 
16 
 
NDCon, s.r.o. Praha 
3RStVDODNiGRSUDYQiVLWXiFLDQDVWDQHSRRWYRUHQt2EFKRGQpKRFHQWUD)RUXPDDNêYSO\YWREXGHPDĢ
na okolité ulice. Dôjde k zvýšeniu kapacity križovatky Masarykova 
-
 Štefánikova - Grešova - 
Hlavná. NajkritickejšiDVLWXiFLDEXGHYREGREtPHG]tRWYRUHQtPREFKRGQpKRFHQWUDDGRNRQþHQtP
REFKYDWRYPHVWD9]KĐDGRPQDWRåHXOLFHâWHIiQLNRYDD2NUXåQiY\XåtYDM~YV~þDVQRVWLYRGLþLQD
SUHMD]GPHG]LVtGOLVNDPL6HNþRYD6tGOLVNR,,,QDM~þLQQHMãtPRSDWUHQtPEXGH]QHPRåQHQLH prejazdu 
WêPWR YRGLþRP NWRUp VD RGSRU~þD ]DYLHVĢ SR GRNRQþHQt GLDĐQLþQpKR REFKYDWX ' .RQNUpWQH
RSDWUHQLDE\PDOLREPHG]LĢSUHMD]GQRVĢFHQWURPDOHQH]KRUãLĢQDGPHUQHVLWXiFLXYRNROtXOLFH-DQND
%RURGiþD 
4. Ing. Jaroslav Sabol 
Kedy sa budú realizovaĢ GRSUDYQp RSDWUHQLD Y RNROt EXG~FHKR 2EFKRGQpKRFHQWUD )RUXP SRþDV
výstavby alebo až po ? 
Ing. Stanislav Ondirko 
 
vedúci odboru dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Prešove 
-HGQRWOLYpGRSUDYQpRSDWUHQLDVDEXG~UHDOL]RYDĢDåSRGRNRQþHQt2Echodného centra Forum. 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
3RGRNRQþHQt2EFKRGQpKRFHQWUD)RUXPEXGHSRWUHEQp]UHDOL]RYDĢGRSUDYQpSULHVNXP\DDQDOê]\D
QD]iNODGHWRKRQDYUKQ~ĢGHWDLOQpGRSUDYQpRSDWUHQLD 
Ing. Stanislav Ondirko 
 
vedúci odboru dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Prešove 
3RPRFRXVþtWDþRYGRSUDY\XPLHVWQHQêFKQDFHVWQHMVYHWHOQHMVLJQDOL]iFLtEXGHPHPDĢSUHVQp~GDMHR
SRþWHYR]LGLHODQD]iNODGHWRKREXGHPHP{FĢY\NRQDĢ]PHQXVLJQiOQ\FKSOiQRYFHVWQHMVvetelnej 
signalizácie. 
 
5. Ing. Jaroslav Sabol 
V súvislosti so skôr spomenutými zmenami organizácie dopravy na uliciach Masarykova, Grešova
, 
/HVtNGHORVWUHOFRY.SW1iOHSNXD3O]HQVNiPiE\Ģ0DVDU\NRYDXOLFDMHGQRVPHUQiDOHSRWHMWRXOLFL
FKRGt0+'YV~þDVQRVWLRERMVPHUQH 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
$M NHć G{MGH N UHDOL]iFLt MHGQRVPHULHN QD SUHGPHWQêFK XOLFLDFK 0+' EXGH SR QLFKSUHPiYDĢ
obojsmerne. 
 
6. Ing. Jaroslav Sabol 
=DKĎEHQLHåHOH]QLþQHMWUDWHVDSOiQXMHOHQQD/HYRþVNHMXOLFLDOHERDMQDLQêFKPLHVWDFKQD~]HPt
mesta. 
 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ani Železnice
 
Slovenskej republiky ako správca 
åHOH]QLþQHMLQIUDãWUXNW~U\QHPDM~GREXG~FQDLQYHVWLþQp]iPHU\YRYHFL]DKĎEHQLDåHOH]QLþQHMWUDWHY
3UHãRYH 6~ U{]QH Qi]RU\ QD UR]VDK ]DKĎEHQLD FHONRYR LGH R WUL YDULDQW\- ]DKĎEHQLH OHQ QD
/HYRþVNHMXOLFL~VHNRGäHOH]QLþQHMVWDQLFH3UHãRYSR/HYRþVN~XOLFXD~VHNRGäHOH]QLþQHM
VWDQLFH3UHãRYSR%DMNDOVN~XOLFX6WUDWpJLDQDYUKXMHGRURNXUHDOL]RYDĢ]DKĎEHQLHYREODVWL
NUtåHQLDV/HYRþVNRX
 
 
7. Ing. Mária Nováková 
 
vedúca pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Prešove 
%XGHSUHPiYDĢ0+'SR+ODYQHMXOLFLDMQDćDOHM" 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
8UþLWHEXGHSUHPiYDĢMH]iPHUSRQHFKDĢ0+'QD+ODYQHMXOLFLDWUDV\QLHNWRUêFKDMSUHGĎåLĢDE\VD
]YêãLODGRVWXSQRVĢ+ODYQHMXOLFLSUHYlþãLHPnožstvo cestujúcich. Po roku 2040 by mali po Hlavnej 
XOLFLSUHPiYDĢOHQWUROHMEXV\DHOHNWUREXV\DSUtPHVWVNpDXWREXV\0+' 
Ing. Mária Nováková 
vedúca pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Prešove 
 
17 
 
%XGHVDUHDOL]RYDĢYêVWDYEDREVOXåQHMNRPXQLNiFie k tunelu Bikoš z ulice Mirka Nešpora ? 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
.Y{OLEH]SHþQRVWQêPSUHGSLVRPDQRUPiPWXQHORYêFKVWDYLHEPXVtE\ĢWiWRNRPXQLNiFLDSRVWDYHQi
V tejto oblasti je navrhnutá aj zberná cestná komunikácia Rúrky 
-
 
Bajkalská. 
 
8.
 
Ing. Mária Nováková 
 
vedúca pozemkového a lesného odboru Okresného úradu v Prešove 
 
2SêWDODVDNGHQD3URVWČMRYVNHMXOLFLVDPDM~UHDOL]RYDĢEXVSUXK\Y]KĐDGRPQDWRåHWDPQDWRQLHMH
priestor. 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
9 EXG~FQRVWL SUL UHNRQãWUXNFLt WUROHMRYpKR YHGHQLD VD SRþtWD V SRVXQXWtP VWĎSRY D QiVOHGQêP
rozšírením vozovky. 
 
 
9. Ing. arch. Katarína Štofanová 
 
architektka odboru hlavného architekta Mestského úradu v Prešove 
 
Takýmto rozšírením dôjde k znehodnoteniu obytného územia sídliska. 
 
 
10. Mgr. Tomáš Burger, PhD. 
 
V rámci návrhu realizácie jednotlivých prestupných uzlov mu chýba v návrhu realizácia prestupného 
uzla Prešovská univerzita (dnešná zastávka Vysokoškolský are
ál). Ide o frekventovanú zastávku na 
NWRUHM]DVWDYXM~RNUHP0+'DMSUtPHVWVNpDXWREXV\DQHVSĎĖD]iNODGQpãWDQGDUG\]DVWiYN\LGHR
bývalé parkovisko. Presmerovanie prímestských autobusov na Okružnú ulicu sa mu zdá nevhodné, 
ãWXGHQWRPVD]KRUãtGRVWXSQRVĢ
Prešovskej univerzity. 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
&HVWXM~FLNWRUêGQHVSULFKiG]DM~N3UHãRYVNHMXQLYHU]LWHSUtPHVWVNêPLDXWREXVRPEXG~P{FĢQD
]DVWiYNH/HYRþVNiSUHVW~SLĢQDQRVQ~WUROHMEXVRY~OLQNXDGRYLHVĢVDNXQLYHU]LWH9]KĐDGRPQDWRåH
prestupný uzol Prešovská univerzita nie je uvedený v dokumente, neznamená, že sa nemôže zastávka 
]UHNRQãWUXRYDĢYUiPFLRSDWUHQLD3URJUDP]MHGQRWHQLDY]KĐDGX]DVWiYRNY,'6 
 
11. Mgr. Tomáš Burger, PhD. 
 
tajomník Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove 
Zastávka Vysokoškolský areál potrebuje rekonštrukciu, adresoval to prítomným pracovníkom odboru 
dopravy a životného prostredia. 
Ing. arch. Katarína Štofanováarchitektka odboru hlavného architekta Mestského úradu v Prešove 
 
Akým spôsobom sa plánuje zapojenie železnice do integrovaného dopravného systému. 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
Železnica je riadená štátom, výkony si objednáva a tiež cestovné poriadky navrhuje Ministerstvo 
dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktRUp GRVWDWRþQH QH]RKĐDGĖXMH UHJLRQiOQH SRWUHE\
UHVSHNWtYHSRWUHE\PHVWD6WUDWpJLDSRþtWDQDSULHNWRPXVY\ããtP]DSRMHQtPYlþãtPSRþWRYVSRMRYD
novými zastávkami v meste. 
 
12. Ing. arch. Katarína Štofanová 
 
architektka odboru hlavného architekta Mestského úradu v Prešove 
%HULHVDGR~YDK\SUHORåNDåHOH]QLþQHMWUDWLþDNRMHWRXYHGHQHY~]HPQRPSOiQH" 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
9êVWDYERXSUHORåN\E\åHOH]QLþQiWUDĢERODQDSHULIpULtPHVWDþRMHQHYKRGQpDNFKFHPH]YêãLĢMHM
DWUDNWLYLWXDGRVWXSQRVĢ3RWHQFLRQiOQHP{åHG{MVĢN]GYRMNRĐDMQHQLXåHOH]QLþQHMWUDWHY~VHNX.\VDN
-
 3UHãRY åHOH]QLþQi VWDQLFD Y SOQRP UR]VDKX UHVSHNWtYH Y þLDVWRþQRP UR]VDKX D ćDOHM VD Xå
UR]ãLURYDĢQHEXGH 
 
13. Ing. arch. Katarína Štofanová 
 
18 
 
architektka odboru hlavného architekta Mestského úradu v Prešove 
 
3UREOpPRP MH åHOH]QLþQp SULHFHVWLH QD /HYRþVNHM XOLFL D SRþHW QiNODGQêFK YODNRY FH] QHKR
premáva
júcich. 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
8]QDO åH QHJDWtYRP åHOH]QLþQHM WUDWH SUHFKiG]DM~FHM FH] PHVWR MH QiNODGQi åHOH]QLþQi GRSUDYD
ULHãHQtPMHVN{U]DKĎEHQLHDNRSUHORåNDNWRUiQHPiYê]QDPDQLILQDQþQp]GURMH 
Mgr. Tomáš Burger, PhD. 
.SUHORåHQLXåHOH]QLþQHMWUDWHQDâDULãVNp/~N\PDORG{MVĢYV~YLVORVWLVSUHWUDVRYDQtPKODYQpKR
VORYHQVNpKRåHOH]QLþQpKRNRULGRUXFH]3UHãRYLGHYHĐPLILQDQþQHQiURþQ~LQYHVWtFLX 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
=OHSãHQLH DWUDNWLYLW\ åHOH]QLþQHM GRpravy je úloha pre budúceho organizátora integrovaného 
dopravného systému. 
 
14. Ing. arch. Katarína Štofanová 
 
architektka odboru hlavného architekta Mestského úradu v Prešove 
 
Uvažovalo sa pri tvorbe dokumentu s navrhovanými a ešte nerealizovanými mestskými 
komunikáciami 
 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
Komplexne popísal návrhy realizácií jednotlivých cestných komunikácií. 
 
15. Ing. Andrea Marcinková 
 
vedúca odboru výstavby a bytovej politiky Okresného úradu v Prešove 
%XGH]iYl]QRVĢWRKWRGRNXPHQWX
 
VFKYDĐRYDQiYPHVWVNRP]DVWXSLWHĐVWYH" 
Ing. Jan Kašík 
NDCon, s.r.o. Praha 
Po verejnom prerokovaní sa stanoví spôsobilá osoba na vypracovanie odborného posudku k 
VWUDWHJLFNpPXGRNXPHQWXQDVSUDFRYDQLHEXGHPDĢGQtGRGQtSRMHKRGRNRQþHQtRNUHVQê~UDG
Y\SUDFXMH ]iYHUHþQp VWDQRYLVNR D QiVOHGQH EXGH GRNXPHQW SUHGORåHQê QD V
chválenie mestskému 
]DVWXSLWHĐVWYX
 
 
16. Ján Fecko 
2EþLDQVNH]GUXåHQLH/HSãt3UHãRY 
3RFKYiOLOSUiFXNWRUiERODY\NRQDQiSULWYRUEHGRNXPHQWXQDMPlVSRþtWDQLHLQWHQ]LW\GRSUDY\D
SRćDNRYDO VD ]D QiYUK ãWYRUSUXKX Y UiPFL ,, HWDS\ UêFKORVWQHM FHVW\ 5 úsek Prešov, sever - 
Kapušany). Záver 
Ing. Stanislav Ondirko, vedúci odboru dopravy a životného prostredia Mestského úradu v Prešove 
SRćDNRYDOVDSUtWRPQêP]DDNWtYQX~þDVĢDXNRQþLOYHUHMQpSUHURNRYDQLH 
=i]QDP Y\KRWRYLO GĖD  0JU 0DURã .DMĖiN RGERU GRSUDY\ D åLYRWQpKR SURVWUHGLD
Mestského úradu v Prešove 
 
Vyhodnotenie: 
&HONRYR EROR Y]QHVHQêFK RWi]RN WêNDM~FLFK VD SUHYDåQH WHFKQLFNHM þDVWL ULHãHQLD QD NWRUp
VSUDFRYDWHOLDY\þHUSiYDM~FRRGSR
vedali. 
9HUHMQpSULSRPLHQNRYDQLHNVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXERORXNRQþHQpEH]]iSLVXćDOãtFK]iVDGQêFK
pripomienok. 
 
 
IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU . 
Celkové vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na dotknuté územie boli komplexne 
zdokumentované a vyhodnotené na základe podrobného prehodnotenia všetkých predložených 
podkladových materiálov, názorov a vyjadrení zainteresovaných strán. 
Predpokladané vplyvy navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie a vplyvy na 
]GUDYLH EROL Y ]P\VOH SRåLDGDYLHN ]iNRQD KRGQRWHQp ] YLDFHUêFK KĐDGtVN SULDPH QHSULDPH
V\QHUJLFNpNXPXODWtYQHSR]LWtYQHDQHJDWtYQHYSO\Y\.HćåHGRNXPHQWVOHduje ciele zamerané na 
19 
 
]QLåRYDQLHQHJDWtYQ\FKYSO\YRYQDåLYRWQpSURVWUHGLHD]GUDYLHRE\YDWHĐRYSRVLOĖRYDQLHRFKUDQ\
SUtURG\DELRGLYHU]LW\SRGSRUXDNWLYtW]DEH]SHþXM~FLFKNYDOLWXRY]GXãLDSR]LWtYQHYSO\Y\YêUD]QH
prevyšujú nad negatívnymi. Celkový vplyv strategického dokumentu na životné prostredie sa v 
U{]Q\FK þDVRYêFK KRUL]RQWRFK SUHMDYt PLQLPiOQ\P QiUDVWRP QHJDWtYQ\FK YSO\YRY QD åLYRWQp
prostredie a celkovo pozitívnym vplyvom na životné prostredie, ktorého dôsledkom bude zlepšenie 
stavu životného prRVWUHGLDD]GUDYLDRE\YDWHĐRY 
Všetky opatrenia navrhované v StratéJLL XGUåDWHĐQého rozvoja mesta Prešov sú zamerané na 
reorganizáciu dopravy a doplnenie infraštruktúry pre pešiu, cyklistickú, hromadnú a individuálnu 
automobilovú dopravu. 
,FKFLHĐRPMHupokojenie dopravy v meste odklonením tranzitnej dopravy mimo centrum a obytné 
zóny mesta, znížením podielu automobilovej dopravy a zvýšením podielu hromadnej dopravy na 
preprave os
ôb, ktorú VDSRVWXSQHQDYUKXMHSOQHHOHNWULILNRYDĢVNYDOLWQHQím cyklistickej infraštruktúry 
s následným zvýšením podielu cyklistickej prepravy v meste, ako aj skvalitnením infraštruktúry pre 
peších z dôvodu zvýãHQLDLFKEH]SHþQRVĢ 
2þDNávané pozitíYQHYSO\Y\QDåLYRWQHSURVWUHGLHD]GUDYLHRE\YDWHĐVWYD 
- zníženie intenzity dopravy v centre mesta a jej obytnýFKþDVWLDFK]Gôvodu odklonu tranzitnej 
dopravy mimo mesta a zvýšenia podielu hromadnej prepravy osôb, 
- zníženie imisii v centre mesta a jej obytnýFK þDVWLDFK ] Gôvodu zníženia intenzity dopravy 
a postupnej modernizácii a elektrifikácii vozového parku MHD (elektrobusy, trolejbusy), vrátane 
zvýšenia podielu elektromobilov, resp. ekologicky výhodnejších automobilov, 
- zníženie hlukovej záĢDåHSR]GĎåQDMYLDFIUHNYHQWRYDQých komunikáciách hlavne z dôvodu zníženia 
intenzity 
dopravy, 
- zvýãHQLHEH]SHþQRVWLF\NOLVWRYDFKRGFRY]Gôvodu skvalitnenia a dobudovania infraštruktúry, 
- zníženie nehodovosti na cestách lepšou organizáciou a skvalitnením infraštruktúry, 
- zvýãHQLHSRK\ERYHMDNWLYLW\RE\YDWHĐVWYD 
- výVDGED]HOHQHSR]GĎå komunikácii, cyklistických ciest a chodníkov pre peších. 
NegatíYQHYSO\Y\QDåLYRWQHSURVWUHGLHDQD]GUDYLHRE\YDWHĐVWYD 
- trvalý ]DEHUSRĐQRKRVSRGárskej pôdy, 
- stret s prírodnými biotopmi a prvkami územného systému ekologickej stability, 
- trasovanie dopravných stavieb záplavovým územím a územiami postihnutými zosuvmi, 
- produkcia odpadov pri obnove vozového parku a rekonštrukcii infraštruktúry, 
- krátkodobý ǀƉůLJǀƉŽēĂƐǀýƐƚĂǀďLJ- hluk, prach, odpady.   
 
1iYUK685'03RGSRU~þDNRQNUpWQHRSDWUHQLDQDRGYUiWHQLH]QtåHQLHDOHER]PLHUQHQLHSUtSDGQêFK
významných negatívnych vplyvov na životné prostredie vrátane zdravia, ktoré by mohli z jeho 
UHDOL]iFLHY\SO\Q~Ģ,GHQDMPlR
 
1. Opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na ovzdušie 
2. Opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na hluk 
3. Opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na pôdu 
 
4. Opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie 
pozitívnych vplyvov na prírodu 
 
5. Opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na zdravie 
 
6. Opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov zmeny klímy 
Opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na ovzdušie 
pri UHDOL]iFLtMHGQRWOLYêFKGRSUDYQêFKVWDYLHEREPHG]LĢ]Y\ãRYDQLHNRQFHQWUiFLHSO\QRYYRY]GXãt]
H[KDOiWRYDXWRPRELORYDVWDYHEQêFKPHFKDQL]PRYSUtVOXãQêPLRSDWUHQLDQDSUSRXåtYDĢYêKUDGQH
DXWRPRELO\DVWDYHEQpPHFKDQL]P\VSĎĖDM~FHHPLVQpOLPLW\
 
- SRþDV UHDOL]iFLH QRYêFK GRSUDYQêFK VWDYLHE ]DPHG]LĢ QDGPHUQHM SUDãQRVWL QDSU SUDYLGHOQêP
kropením, vhodnou prepravou a skladovaním prašného materiálu a podobne, 
- SRþDV SUHYiG]N\ ]DPHG]LĢ QDGPHUQHM SUDãQRVWL QD YãHWNêFK NRPXQLNiFLiFK LFK SUDYLGHOQêP
NURSHQtPKODYQHYVXFKRPOHWQRPREGREtDNGHWRWHUpQQHDSULHVWRURYpSRGPLHQN\GRYRĐXM~DM
UHDOL]RYDQtPYKRGQHMYêVDGE\SR]GĎåQLFK 
- zníženie produkcie emisií reDOL]RYDĢHNRORJL]iFLRXYR]RYpKRSDUNXDGRSUDY\DNRDMSRXåtYDQtP
PHQHMãNRGOLYêFKSRKRQQêFKKP{WDYEXG~FQRVWLDMY\XåLWtPW]YþLVWHMHQHUJLH 
20 
 
- ]QtåHQLH ]iĢDåH RE\YDWHĐRY HPLVLDPL SURVWUHGQtFWYRP RGVWUiQHQLD Ä~]N\FK PLHVW³ QD GRSUDYQHM
infraštruktúre (zvýšenie celkovej efektivity a plynulosti dopravy), modernizáciou a zlepšením 
WHFKQLFNêFKSDUDPHWURYGRSUDYQêFKFLHVWDRGYHGHQtPþDVWLGRSUDYQHM]iĢDåHPLPRRE\WQp~]HPLH
 
- zvýšenie efektivity dopravného systému (napr. vytvorením podmienok pre zlepšenie pomerov 
dopravných výkonov medzi jednotlivými dopravnými módmi), vrátane jeho environmentálnych 
SDUDPHWURYHPLVLHHQHUJHWLFNiQiURþQRVĢDWć 
 
Opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na hluk 
- SUL UHDOL]iFLt MHGQRWOLYêFK GRSUDYQêFK VWDYLHE GRGUåDĢ SUtSXVWQp KRGQRW\ KOXN\ YR YRQNDMãRP
SURVWUHGt Y ]P\VOH 9\KOiãN\ 0= 65 þ =] Y ]QHQt QHVNRUãtFK SUHGSLVRY NWRURX VD
ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na 
REMHNWLYL]iFLX KOXNX LQIUD]YXNX D YLEUiFLt Y åLYRWQRP SURVWUHGt NWRUp QHVP~ E\Ģ VWDYHEQRX
þLQQRVĢRXSUHNURþHQp 
- UHDOL]RYDĢSURWLKOXNRYpRSDWUHQLDY\SOêYDM~FH]GRNXPHQWiFLHREFKYDWRY'D5 
- Sabinovskú ulicu (južne od BjörQVRQRYHM D /HYRþVN~ XOLFX RSDWULĢ SRYUFKRP ] Qt]NRKOXþQpKR
DVIDOWXDREPHG]LĢUêFKORVĢGRSUDY\RGGRKRGQDNPKRG 
- SULVWDYEHNRPXQLNDþQpKRSUHSRMHQLDSUHORåND.- K2 - .SUHYHULĢSRWUHEQRVĢRSDWUHQtSUH
ochranu pred hlukom popri jednotlivých obytných domov (napr. ulica Pri Mlyne, Košická, Pod 
Táborom alebo K Surdoku). 
 
 
Opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na pôdu 
- PLQLPDOL]RYDĢ]iEHUSRĐQRKRVSRGiUVNHMS{G\DOHVQêFKSR]HPNRYSUHYêVWDYEXQRYêFKSUvkov 
dopravnej infraštruktúry, 
- SUHG ]DþDWtP YêVWDYE\ QD SORFKiFK WUYDOpKR ]iEHUX SRĐQRKRVSRGiUVNHM S{G\ Y\NRQDĢ VNUêYNX
KXPXVX Y ]P\VOH PHWRGLFNpKR XVPHUQHQLD 0LQLVWHUVWYD S{GRKRVSRGiUVWYD þ 
-910 na 
]DEH]SHþHQLH ~þHOQpKR Y\XåLWLD VNUêYN\ KXPXVRYpKR KRUL]RQWX SRĐQRKRVSRGiUVNHM S{G\ SUL MHM
SRXåLWtSUHQHSRĐQRKRVSRGiUVNH~þHO\D]DEH]SHþLĢMHM~þHOQpDKRVSRGiUQHY\XåLWLH 
 
Opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na prírodu 
 
- všetky navrhované dopravné stavby, ktoré z KĐDGLVND RFKUDQ\ SUtURG\ D NUDMLQ\ YHG~ SR]GĎå
biokoridorov nadregionálneho, regionálneho, alebo miestneho (lokálneho) charakteru, resp. ich 
NULåXM~QHVP~E\ĢUHDOL]RYDQpYUR]SRUHVLFKIXQNFLRXDSUHWRMHSRWUHEQpSULSUDYLĢLFKYV~þLQQRVWLV
orgánmi o
FKUDQ\SUtURG\WDNDE\ERODSRVLOQHQiDNRLFKUHNUHDþQiWDNDMHNRORJLFNiIXQNFLD 
- SR XNRQþHQt VWDYHEQêFK SUiF Y\NRQDĢ UHNXOWLYiFLX D YêVDGEX ]HOHQH Y ORNDOLWiFK QDUXãHQêFK
výstavbou, vrátane rekonštrukcie narušených brehových porastov, 
- pri úprave GQDDEUHKRYSUHPRVĢRYDQêFKYRGQêFKWRNRYSRXåLĢSUtURGQpPDWHULiO\QDMPlNDPHĖ 
- YêVDGEXGUHYtQSR]GĎåNRPXQLNiFLtUHDOL]RYDĢ]S{YRGQêFKGRPiFLFKGUXKRYGUHYtQ 
 
Opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na zdravie 
 
- pri realizácií jednotlivých dopravných stavieb, hlavne v blízkosti obytných území, je potrebné 
GRGUåDĢSUtSXVWQpKRGQRW\KOXNXYRYRQNDMãRPSURVWUHGtNWRUpGHILQXMH9\KOiãND0=65þ
Z.z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, 
infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom 
SURVWUHGtDNWRUpQHVP~E\ĢVWDYHEQRXþLQQRVĢRXSUHNURþHQp=XYHGHQpKRG{YRGXMHPRåQpVWDYHEQ~
þLQQRVĢþDVRYRREPHG]LĢQDSUY SUDFRYQêFKGĖRFKRGGRKRGDYVRERWXRGGR
13,00 hod., 
- ]QtåHQLH ]iĢDåH RE\YDWHĐRY KOXNRP D HPLVLDPL SURVWUHGQtFWYRP ]YêãHQLD FHONRYHM HIHNWLYLW\ D
plynulosti dopravy, modernizáciou a zlepšením technických parametrov cestnej siete, presunom 
Yê]QDPQHM þDVWL WUDQ]LWQHM DXWRPRELORYHM GRSUDY\ PLPR UH]LGHQþQp ~]HPLH SUHVXQRP þDVWL
GRSUDYQêFK YêNRQRY ] LQGLYLGXiOQHM GRSUDY\ QD KURPDGQ~ SUtSDGQH ] FHVWQHM QD åHOH]QLþQ~ D
podobne, 
- ]QtåHQLH]iĢDåHRE\YDWHĐRYKOXNRPSURVWUHGQtFWYRPUHDOL]iFLe protihlukových opatrení v miestach, 
NGHHãWHQLHV~UHDOL]RYDQpDKODYQHY~]HPLDFKNGHVD]GUåXM~VHQ]LWtYQHVNXSLQ\RE\YDWHĐRYQDSU
QHPRFQLFHãNRO\VRFLiOQH]DULDGHQLDDNGHWUYDOREêYDM~ĐXGLD0HG]LWHFKQLFNpRSDWUHQLDMHPRåQp
]DUDGLĢQDSURS
DWUHQLHSRYUFKXNRPXQLNiFLt]Qt]NRKOXþQpKRDVIDOWXSUHGVWHQ\]RVLOQpKRVNODWURMLWp
21 
 
zasklenie okien s klimatizáciou budov a podobne. Medzi najjednoduchšie opatrenie na zníženie 
KOXNRYHM]iĢDåHYRE\WQêFK]yQDFKSDWUtREPHG]HQLHUêFKORVWLSRK\EXDXWRPRE
ilov, 
- zníženie nehodovosti odstránením kritických miest, najmä skapacitnenie frekventovaných úsekov, 
EH]SHþQHMãLHNULåRYDQLHFLHVWRVDGHQLHVYHWHOQHMVLJQDOL]iFLH]QtåHQLHUêFKORVWLYEOt]NRVWLQHPRFQtF 
- školských zariadení a zariadení pre seniorov, skvalitnenie stávajúcich, prípadne realizácia nových 
podchodov a nadchodov a podobne, 
- ]YêãHQLHSRK\ERYHMDNWLYLW\RE\YDWHĐRYGREXGRYDQtPDVNYDOLWQHQtPF\NOLVWLFNHMVLHWHDFKRGQtNRY
pre peších, vrátane za
EH]SHþHQLDLFKEH]SHþQRVWLDEH]NROt]QRVWLVLQêPLGUXKPLGRSUDY\
 
- zlepšenie podmienok pre prepravu osôb so zdravotným znevýhodnením technickými opatrenia (napr. 
bezbariérové prechody, zlepšenie kvality povrchu komunikácií a chodníkov vrátane ich pravid
elnej 
~GUåE\D]DEH]SHþHQtPSUHSUDY\EH]EDULpURYêPLDXWREXVPLDWUROHMEXVPL
 
- ]KĐDGLVND]Y\ãRYDQLDEH]SHþQRVWLQDFHVWiFKMHSRWUHEQpSRGSRURYDĢGRSUDYQ~YêFKRYXKODYQHX
GHWtDWDNWLHåYKRGQRXIRUPRXLQIRUPRYDĢDY]GHOiYDĢQLHOHQYRGLþRYDOHDMYãHWNêFK~þDVWQtNRY
nemotorovej dopravy. 
 
Opatrenia na zníženie negatívnych vplyvov zmeny klímy 
- používanie odolnejších materiálov, 
- zníženie sklonov svahov, 
- zvýšenie nivelety cesty, resp. trate, 
- zvýšenie kapacity drenážnych systémov a používanie špecifických systémov zachytávania vody, 
- LQãWDOiFLDRFKUDQQêFKV\VWpPRYQDSUYHWURODP\SURWLSRYRGĖRYiRFKUDQD 
- výstavba ochranných inžinierskych stavieb (napr. hrádze), 
- environmentálny manažment (napr. zalesnenie povodia), 
- YUiPFLQiVOHGQHMSURMHNWRYHMGRNXPHQWiFLHMHGQRWOLYêFKVWDYLHEMHSRWUHEQpQDYUKQ~ĢNRQNUpWQH
opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov zmeny klímy, hlavne sa jedná o dopravné stavby 
prechádzajúce záplavovým územím a územím náchylným na zosuvy. 
 
Konkrétne opatrenia na zníženie negatívnych a posilnenie pozitívnych vplyvov na jednotlivé zložky 
åLYRWQpKR SURVWUHGLD YUiWDQH ]GUDYLD RE\YDWHĐVWYD EXG~ SUHGPHWRP SRGUREQHMãtFK
projektov/projektovej dokumentácie jednotlivých dopravných stavieb, pri ktorých
 EXGH]DEH]SHþHQp
ich dôsledné posudzovanie v zmysle zákona 
EIA. 
 
V. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA 
NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ 
97Èý,( Ò=(0,$ Ò=(0IA EURÓPSKEHO VÝZNAMU 
ALEBO SÚVISLÚ EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ (NATURA 2000) 
Popis chriQHQêFK~]HPtMHYNDSDQDYUKRYDQpRSDWUHQLDYNDS96SUiY\RKRGQRWHQtSULþRP
VDRGSRU~þDUHãSHNWRYDĢYãHWN\FKUiQHQp~]HPLDQiURGQpKRYê]QDPXY\KOiVHQpDNRDMQDYUKRYDQp
územia sústavy NATURA ~]HPLD HXUySVNHKR Yê]QDPX D FKUiQHQH YWiþLH ~zemia), všetky 
ostatné záujmy ochrany prírody a krajiny (chránené druhy, biotopy a chránené stromy), prvky 
územného systému ekologickej stability (biocentra a biokoridory nadregionálneho, regionálneho a 
miestneho významu) a podobne, ich územné vymedzenie a obmedzenia v nich, vyplývajúce z 
SUtVOXãQêFKOHJLVODWtYQ\FKSUHGSLVRY]iNRQ1565þ=]RRFKUDQHSUtURG\DNUDMLQ\Y
znení neskorších predpisov). 
5R]YRM WHFKQLFNHM LQIUDãWUXNW~U\ QDMPl FHVWQêFK NRPXQLNiFLt QDYUKRYDĢ SRGĐD PRåQRVWL PLPR
chránených území. 
 
 
VI. ZÁVERY 
 
1. Výsledok procesu posudzovania 
Na základe výsledku procesu posudzovania v súlade s ustanoveniami zákona
 
EIA, pri ktorom sa zvážil 
VWDYY\XåLWLD~]HPLDD~QRVQRVĢSUtURGQpKRSURVWUHGLDYê]QDPRþDNiYDQêFKYSO\YRYVWUDWHJLFNpKR
GRNXPHQWX QD åLYRWQp SURVWUHGLH FKUiQHQp ~]HPLD D ]GUDYLH RE\YDWHĐVWYD ] KĐDGLVND LFK
 
pravdepodobnosti a rozsahu 
strategického dokumentu ~URYĖRX VSUDFRYDQLD VSUiY\ R hodnotení 
22 
 
strategického dokumentu, stanovísk orgánov štátnej správy a odborných organizácii, výsledku 
YHUHMQpKRSUHURNRYDQLDD]DV~þDVQpKRVWDYXSR]QDQLD
 
 
VDRGSRU~þD 
 
 
schválenie strategického dokumentu "Stratégia udråDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD3UHãRY" za 
dodržania podmienok uvedených v ERGH 9, WRKWR ]iYHUHþQpKR VWDQRYLVND"2GSRU~þDQLD QD
prepracovanie , dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu
"
 s tým, že ak jednotlivé 
projekty podporované SURDMP budú VSĎĖDĢNULWpULDSUHSRVXG]RYDQLHYSO\YRYQDåLYRWQpSURVWUHGLH
SRGĐD]iNRQDEXGHSRWUHEQpY\NRQDĢSRV~GHQLHYSO\YRYQDåLYRWQpSURVWUHGLHSRGĐD]iNRQDEIA 
SUHGLFKSRYROHQtPSRGĐDRVRELWQêFK]iNRQRY
 
 
2GSRU~þDQêYDULDQW 
1D VFKYiOHQLH VD RGSRU~þD Yariant strategického dokumentu SURDMP, ktorý bol posudzovaný z 
KĐDGLVNDYSO\YRYQDåLYRWQpSURVWUHGLHSRGĐD]iNRQD þ=]o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (EIA). 
 
3. 
2GSRU~þDQLDQDSUHSUDFRYDQLHGRSUDFRYDQLH~SUavu návrhu strategického dokumentu 
Na základe toho, že návrh strategického dokumentu bol v priebehu jeho spracovania upravovaný a 
GRSOĖRYDQêQD]iNODGHNRQ]XOWiFLtRGERUQHMDODLFNHMYHUHMQRVWL]YêVOHGNXSURFHVXSRVXG]RYDQLD
vplyvov na životné prostredie, oznámenia, stanovísk k oznámeniu,
 XUþHQpKRUR]VDKXKRGQRWHQLDD
þDVRYpKRKDUPRQRJUDPXSUHVSUiYXRKRGQRWHQtVSUiY\RKRGQRWHQtVWDQRYtVNNVSUiYHRKRGQRWHQt
verejného prerokovania správy o hodnotení, pripomienok a odborného posudku a konzultácií vyplýva, 
že je potrebné dopracovanie n
ávrhu strategického dokumentu a to v zmysle: 
 
x 'RSOQHQLD Y þDVWL ÄPXOWLVHNWRURYp QiURGQp GRNXPHQW\³ GRNXPHQW 6WUDWpJLD DGDSWiFLH6ORYHQVNHM UHSXEOLN\ QD QHSULD]QLYp G{VOHGN\ NOtP\³ DNWXDOL]iFLD Y U  D Y þDVWL
,,regionálne dokumenty " dokument ,,Základná adaptácia na nepriaznivé dôsledky klímy na 
území mesta Prešov". 
x 'RSOQLĢLQIRUPiFLHRUHiOQHVDY\VN\WXM~FHMYHJHWiFLLQDULHãHQRP~]HPt 
x 'RSOQLĢ~GDMHRYãHWNêFKELRWRSRFKHXUySVNHKRDQiURGQpKRYê]QDPXDNRDMRPRNUDGLDFK
vyskytujúcich sa v záujmovom území. 
x 8YLHVĢUHVS]DNWXDOL]RYDĢXYHGHQpLQIRUPiFLHRYãHWNêFKFKUiQHQêFK~]HPLDFKNWRUpVDY
GRWNQXWRP~]HPtQDFKiG]DM~UHVSGRĖKR]DVDKXM~QDVWUDEVHQWXMH~GDMR&KUiQHQRP
YWiþRP~]HPt6ODQVNpYUFK\6.&+98NWRUpYUiPFLULHãHQpKR~]emia zasahuje do k. 
u. Ruská Nová Ves, k. ú. Vyšná Šebastová a do k. ú. obcí okresu Prešov Kokošovce, Okružná, 
3RGKUDGQtN =ODWi %DĖD D äHKUD 'RSOQLĢ LQIRUPiFLH R MDVN\QLDFK QDFKiG]DM~FLFK VD Y
záujmovom území (Podhradník 
 - 
 MDVN\ĖDY*LERYH=ODWi%DĖD - 9OþLDMDVN\ĖD5\VLD
MDVN\ĖD-DVN\ĖDYýLHUQHMKRUH%LHODMDVN\ĖDďDGRYiGLHUDY.XMDYiFKďDGRYiGLHUDY
Kujavách 2). 
x 'RS,QLĢRSDWUHQLDQD]PLHUQHQLHYSO\YRYWêNDM~FHVDãtUHQLDLQYi]Q\FKGUXKRYUDVWOtQ 
x 0HG]L,QGLNiWRU\]KĐDGLVNDPRQLWRURYDQLDHQYLURQPHQWiOQ\FKYSO\YRYRGSRU~þDPH]DUDGLW¶
,,vyhodnocovanie trvalých záberov (úbytku) prírodných biotopov, mokradí, príp. 
nevyhnutných zásahov do chránených území a vyhodnocovanie realizácie nápravných 
UHNRQãWUXNþQêFKUHYLWDOL]DþQêFKRSDWUHQt´ 
x NDYUKQ~Ģ RSDWUHQLH DE\ GRãOR N PLQLPDOL]iFLL YSO\YX GRSUDY\ QD XOLFH %XGRYDWHĐVNi
3DYORYLþRYRQiPHVWLHD
 
ulicu -%RURGiþD v súvislosti s navrhovanými zmenami organizácie 
dopravy na uliciach Masarykova, Grešova, Lesík delostrelcov, Kpt.Nálepku a
 
Plzenská.. 
x Dopravné opatrenia pre upokojenie dopravy v okolí Nám.legionárov a budúceho OC Forum, 
UHDOL]RYDĢDåSRGR
budovaní OC Forum a VNXWRþQêFKGRSUDYQêFKSULHVNXPRYD analýz. 
x 9\åLDGDĢ VWDQRYLVNi 1iURGQHM GLDĐQLþQHM VSRORþQRVWL DV D Slovenskej správy ciest 
a rHãSHNWRYDĢLFKSULVSUDFRYDQtVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXY plnom rozsahu. 
 
 
23 
 
2G{YRGQHQLH]iYHUHþQpKRVWDQRYLVND] posúdenia strategického dokumentu 
=iYHUHþQpVWDQRYLVNRERORY\SUDFRYDQpSRGĐD†]iNRQDEIA SUtORK\þQD]iNODGHYêVOHGNRY
procesu posudzovania, informácií uvedených v správe o hodnotení strategického dokumentu a návrhu 
strategického dokumentu, stanovísk zainteresovaných orgánov a organizácií, verejného prerokovania a 
jeho vyhodnotenia, príslušných právnych predpisov, vypracovaného odborného posudku a 
GRSOĖXM~FLFKLQIRUPiFLtSRVN\WQXWêFKREVWDUiYDWHĐRP
 
Okresný úrad Prešov, 
o
dbor starostlivosti o životné prostredie,
 oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia dôsledne analyzoval každé stanovisko od dotknutých subjektov. K 
hodnotenej sSUiYHRKRGQRWHQtVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXEROLGRUXþHQpSUHYDåQHV~KODVQpVWDQRYLVNi
alebo stanoviská bez pripomienok, od 2 subjektov boli vznesené pripomienky, 2 so správou o 
hodnotení n
esúhlasili. Na základe ich akceptácie sú formulované požiadavky na doplnenie SURDMP. 
3UL KRGQRWHQt SRGNODGRY D Y\SUDFRYDQt ]iYHUHþQpKR VWDQRYLVND VD SRVWXSRYDOR SRGĐD XVWDQRYHQt
]iNRQD2GSRUXþHQLHVFKYiOHQLDQDYUKRYDQpKRVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXPRåQRRG{YRGQLĢYêUD]QêP
SUHYêãHQtP RSDWUHQt NWRUêFK RþDNiYDQp YSO\Y\ SULDPH L QHSULDPH EXG~ SR]LWtYQH = KĐDGLVND
V\QHUJLFNêFK D NXPXODWtYQ\FK YSO\YRY SUHYDåXM~ RþDNiYDQp SR]LWtYQH YSO\Y\ QDG YSO\YPL
negatívnymi. 
 
 
1HDNFHSWRYDQp SULSRPLHQN\ QLH V~ ]RKĐDGQHQp SUHvažne z toho dôvodu, že sú v strategickom 
GRNXPHQWH Xå ]DSUDFRYDQp DOHER åH EROL NRQNUHWL]RYDQp Y]KĐDGRP QD QDYUKRYDQp RSDWUHQLD
Strategický dokument je ale rámcovým podkladom pre budúcu konkretizáciu jednotlivých projektov. 
 
5. Návrh monitoringu 
 
6~þDVĢRX6WUDWpJLHXGUåDWHĐQpKRUR]YRMDGRSUDY\PHVWD3UHãRYMHDMQiYUKV\VWpPXPRQLWRURYDQLD
GRVLDKQXWêFK FLHĐRY 685'03 QD VOHGRYDQLH QDSOQHQLD MHGQRWOLYêFK FLHĐRY GHILQRYDOD V~ERU
XND]RYDWHĐRYYêVWXSRYYêVOHGNRYDGRSDGRYYUiWDQHXYHGHQLDLFKYêFKRGLVNRYêch a plánovaných 
FLHĐRYêFKKRGQ{W 
8ND]RYDWHOHYêVOHGNRYDYêVWXSRYV~IRUPXORYDQpWDNDE\RG]UNDGĐRYDOLRþDNiYDQ~]PHQXNWRUi
QDVWDQH UHDOL]RYDQtP QDYUKQXWêFK DNWLYtW D SURMHNWRY D SULVSHMH WDN N QDSĎĖDQLX NRQNUpWQHKR
VWUDWHJLFNpKR FLHĐD FH] UHOHYDQWQê VWUDWHJLFNê FLHĐ D RSDWUHQLH Y QDGYäznosti na ich tematické 
zameranie. 
0HG]LLQGLNiWRU\]KĐDGLVNDQDSĎĖDQLDVWUDWHJLFNêFKFLHĐRYV~QDYUKQXWp 
x SC1 - Dopravný systém riadený mestom a koordinovaný s jeho okolím 
RNĐ~þRYêLQGLNiWRUSRþHWSUDFRYQtNRY
 
RFLHĐRYiKRGQRWDPLQLPiOQH 
x SC2 - Cestná doprava, ktorá mestu slúži a nedusí jeho život 
RNĐ~þRYêLQGLNiWRUSRþHWNDSDFLWQHQHY\KRYXM~FLFKNULåRYDWLHNYULHãHQRP~]HPt 
RFLHĐRYiKRGQRWDPD[LPiOQH 
x SC3 - Menej automobilov v meste a okolí, viac trolejbusov a elektrobusov a viac cestujúcich 
využívajúcich MHD 
RNĐ~þRYêLQGLNiWRUGHĐEDSUHSUDYQHMSUiFH
-
 
podiel IAD : MHD v riešenom území 
RFLHĐRYiKRGQRWDPLQLPiOQH 
x SC4 - Šikovné investície pre inteligentné dopravné riešenia 
RNĐ~þRYêLQGLNiWRUSRþHWSUHYiG]NRYDQêFKDplikácií pre mobilné zariadenia v oblasti mobility 
RFLHĐRYiKRGQRWDPLQLPiOQH 
x SC5 - 5R]YRMPHVWDNRRUGLQRYDQêVPRåQRVĢDPLGRSUDYQpKRV\VWpPX 
RNĐ~þRYêLQGLNiWRUSRþHWVSUDFRYDQêFK~]HPQêFKãW~GLt]iVWDYE\
 
RFLHĐRYiKRGQRWDPLQLPiOQH 
x SC6 - 9\VRNêãWDQGDUGNRPIRUWXDEH]SHþLDSUHQHPRWRURY~GRSUDYX 
RNĐ~þRYêLQGLNiWRUGĎåNDQRYRY\EXGRYDQHMLQIUDãWUXNW~U\SUHFKRGFRYDF\NOLVWRY 
RFLHĐRYiKRGQRWDNP
 
 
 
 
24 
 
0HG]LLQGLNiWRU\]KĐDGLVNDPRQLWRURYDQLDHQYLURQPHQWiOQ\FKYSO\YRYRGSRU~þDPH]DUDGLĢ 
- NDåGRURþQpPHUDQLHLPLVLtQDXOLFL$UP*HQ/6YRERGXY3UHãRYH]G{YRGXH[LVWXM~FHMY\VRNHM
GRSUDYQHMSUHĢDåHQRVWLFHQWUDPHVWD 
- pravidelné meranie hladín hlXNXQDIUHNYHQWRYDQêFKPLHVWDFKYUiWDQH]LVĢRYDQLDLQWHQ]LW\DVNODGE\
dopravy, 
 
- Y\KRGQRWHQLHWUYDOpKR]iEHUXSRĐQRKRVSRGiUVNHMS{G\SULUHDOL]iFLLQRYRQDYUKRYDQêFKGRSUDYQêFK
VWDYLHEYKDDSRGĐDGUXKXNXOW~U 
- množstvo vyprodukovaného odpadu, spôsob a miera jeho zhodnotenia, 
- GĎåNXY\EXGRYDQêFKD]UHNRQãWUXRYDQêFKNRPXQLNiFLtGLDĐQLFHUêFKORVWQpFHVW\FHVW\,Då,,,
WULHG\PLHVWQHNRPXQLNiFLHYUiWDQHFKRGQtNRYF\NORWUDV\åHOH]QLþQpWUDWHDSRGREQH 
0HG]LLQGLNiWRU\]KĐDGLVNDPRQLWRURY
DQLDYSO\YRYQDĐXGVNp]GUDYLHRGSRU~þDPH]DUDGLĢ 
- VOHGRYDQLHSRþWXQHK{GD~PUWQRVĢYPHVWHSRGĐDGUXKXGRSUDY\DLFK 
- zlepšenie imisnej situácie a jej pravidelné monitorovanie, 
- dodržiavanie prípustných hladín hluku z dopravy vo vonkajšom prostredí, 
- zníženie úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia z dôvodu zdravšieho životného štýlu, 
- VOHGRYDQLHYêVN\WXUHVSLUDþQêFKFKRU{EYGHWVNHMSRSXOiFLHVRKĐDGRPQDMHGQRWOLYpPHVWVNpþDVWL 
- zlepšenie fyzického a mentálneho zdravia z dôvodu vybudovania nových cyklotrás a chodníkov. 
 
9]KĐDGRPQDFKDUDNWHUVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXVDPRQLWRULQJYSO\YXQDRVWDWQp]ORåN\åLYRWQpKR
prostredia nenavrhuje. Prípadné negatívne vplyvy budú riešené v zmysle zákona EIA. 
.RQNUpWQHYSO\Y\DRSDWUHQLDQDLFKHOLPLQiFLXPXVLDE\ĢULHãHQpQDSURMHNWRYHM~URYQL 
 
 9\KOiVHQLH VXPDUL]XM~FH DNR EROL ]DþOHQHQp ~YDK\ R
 
environmentálnych aspektoch do 
VWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXDNREROD]RKĐDGQHQiVSUiYDR
 
hodnotení strategického dokumentu, 
DNR EROL ]RKĐDGQHQp VWDQRYLVNi YHUHMQRVWL N správe o hodnotení strategického dokumentu, 
YêVOHGN\ XVNXWRþQHQêFK NRQ]XOWiFLt G{YRG\ YêEHUX VFKYiOHQpKR VWUDWHJLFNpKR GRNXPHQWX
v
 
porovnaní s LQêPLSULMDWHĐQêPLYDULDQWPLD informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo 
v
 
súvislosti s monitoringom 
 
Environmentálne aspekty v správe o KRGQRWHQt V~ ]RKĐDGQHQp QD SRåDGRYDQHM ~URYQL 9 VSUiYH
o
 
KRGQRWHQtV~SULPHUDQH]RKĐDGQHQpV~þDVQpHQYLURQPHQWiOQHSUREOpP\6SUiYDSRGiYDXFHOHQê
obraz o
 
území a QDYUKRYDQêFKþLQQRVWLDFKUR]YRMD 
K správe o hodnotení strategického dokumentu boli v stanoviskách uplatnené oprávnené požiadavky 
dotknutých orgánov a RVWDWQêFKRUJDQL]iFLLNWRUpEXG~]RKĐDGQHQpY ćDOãRPVWXSQLQiYUKXStratégie 
XGUåDWHĐQRVWLGRSUDY\PHVWD3UHãRY.  
StratéJLD XGUåDWHĐQého rozvoja dopravy mesta Prešov bola predložená na posúdenie v jednom 
variante. Varianty optimálneho riešenia navrhovanýFK FLHĐRY SULRUít, opatrení a aktivít boli 
prerokovávané v rámci jej prípravy a spracovania, ktoré prebiehalo v dvoch etapách. 
I. etapa spracovania strate
gick
ého dokumentu - analytická þDVĢ EROD ]DPHUDQá na zber údajov, 
prieskumy, dopravne modelovanie a analýzy, ktoré tvorili podrobný a komplexný podklad pre 
spracovanie návrhovej þDVWLD]áURYHĖSRVN\WOLDM]ákladné údaje pre spracovanie Správy o hodnotení 
strategického dokumentu. 
II. etapa spracovania strategického dokumentu - návrhová þDVĢMH]DPHUDQá na definovanie množstva 
n
ávrhov a opatrení - od opatrení NRQFHSþQého charakteru (napríklad inštitucionálne posilnenie mesta 
prostredn
íctvom vytvorenia novej pracovnej pozície pre plánovanie, riadenie, integráciu a rozvoj 
dopravy,
W]Y GRSUDYQHM DXWRULW\ FH] ãLUãLH RUJDQL]DþQR-technické opatrenia (napríklad zmena vo 
vnútornej organizácii dopravy v centre mesta, obnova vozového parku MHD a podobne) až po návrhy 
konkrétnych projektov dopravnej infraštruktúry (napríklad vybudovanie nových komunikácií, 
trolejových vedení, dobudovanie cyklistických trati a chodníkov pre peších a podobne). Navrhované 
opatrenia s
~ Y]KĐDGRP QDcharakter strategického dokumentu charakterizované SUHYDåQH YHĐPL
YãHREHFQHþRMHYãDNYV
úlade so strategickou úURYĖRXNRQFHSFLH 
9]KĐDGRP QD Y\ããLH XYHGHQé DNR DM ] KĐDGLVND ãLURNého záberu strategického dokumentu, bolo 
hodnotenie strategického dokumentu (SEA) zamerané najmä na celkové možné dopady koncepcie na 
NĐúþRYé zložky životnéKRSURVWUHGLDD]GUDYLDRE\YDWHĐRYVFLHĐRPXUþLĢPRåQé rizikáþLQDRSDN
príležitosti spojené s realizáciou StratéJLHXGUåDWHĐQého rozvoja dopravy mesta Prešov. 
25 
 
Niektoré navrhované opatrenia, hlavne opatrenia týkajúce sa novej dopravnej infraštruktúry, budú 
riešene
 na úrovni jednotlivých projektov, z ktorých mnohé budú SRGOLHKDĢ VDPRVWDWQému 
posudzovaniu vplyvov na 
životne prostredie (EIA) v zmysle zákona EIA. 
 
 ,QIRUPiFLD SUH VFKYDĐXM~FL RUJiQ R
 
zainteresovanej verejnosti pri posudzovaní vplyvov 
strategických dokumentov 
 
 
3RGĐD † D RGV ]iNRQD EIA ]DLQWHUHVRYDQi YHUHMQRVĢ SUL SRVXG]RYDQt YSO\YRYstrategických 
GRNXPHQWRYPiSUiYR]~þDVWQLĢVDSUtSUDY\D posudzovania vplyvov strategického dokumentu, a to až 
GRVFKYiOHQLDVWUDWHJLFNpKRGRNXPHQWXYUiWDQHSUiYDSRGDĢStVRPQpVWDQRYLVNRSRGĐD†RGV†
RGV†RGV~þDVWLQDNRQ]XOWiFLiFKD verejnom prerokovaní strategického dokumentu. 
 
 
 
VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV 
6SUDFRYDWHOLD]iYHUHþQpKRVWDQRYLVND 
  
 
   
Okresný úrad Prešov 
   
Odbor starostlivosti o
 
životné prostredie 
   
Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
   
Ing. Zuzana Michniewiczová 
   
Námestie mieru 
3
, 08
0 01 Prešov 
 
   
v spolupráci s 
 
   
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove 
   
Mgr. Ing. Jana Mýtniková, MPH, MHA 
   
UHJLRQiOQDK\JLHQLþND 
   
Hollého 5, 080 01 Prešov
 
 
 
2.
 
Potvrdenie správnosti údajoYSRGSLVRPRSUiYQHQpKR]iVWXSFXSUtVOXãQpKRRUJiQXSHþLDWND 
 
 
   
Okresný úrad Prešov 
   
Odbor starostlivosti o
 
životné prostredie 
   
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
   
vedúci odboru 
   
Námestie mieru 
3
, 08
0 01 Prešov 
   
 
3. Miesto a dátum vydania ]iYHUHþQpKRVWDQRYLVND 
 
V Prešove 17. 06. 2019 
 
 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)