Rozhodnutie o predĺžení platnosti Stavebného povolenia číslo: SÚ/4109/2017- Fa zo dňa 22.05.2017 vydaného Mestom Prešov na zmenu dokončenej stavby pod označením: "Obnova bytového domu na Ul. Volgogradská 54 - 64".

Rozhodnutie

09.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
0
9.07~1~t;Snecna_"1"I. !I
MestoPrešovHlavnául.Č.73,PrešovCEl+3++,
lh\VY5Ee*.++3*-+,4;KHC[OpY_ONnK5+,)+2)-+,4
DYbRYNX^]SO
%H:D:=AdHI<?do>7&
@O\]YC[OpY_Z[h\V^pXk\]K_OLXkj[KNZYNV$K§117zákonaČ.50/1976Zb.oúzemnom
plánovaníastavebnomporiadku(d'alejvtextelen"stavebnýzákon")vzneníjehonoviel
preskúmalžiadosťžiadatel'a(stavebníka)-spoločnostiSPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov,
Volgogradská88,08001Prešovvzastúpenívlastníkovbytovanebytovýchpriestorov
bytovéhodomunauliciVolgogradskáČ.54-64,Prešovna(základesplnomocnenia-
zápisnicazoschódzevlastníkovbytovanebytovýchpriestorovbytovéhodomunaulici
Volgogradská54-64vPrešove,konanejdňa27.1.2016)opredlženieplatnostistavebného
povoleniavydanéhoMestomPrešovpodČ.SÚ/4109/2017-Fazodňa22.05.2017,ktorým
bolapovolenázmenadokončenejstavbypodoznačením:"ObnovabytovéhodomunaUl.
Volgogradská54-64".
E]K_OLXkj[KN_\jVKNO\^\]KXY_OXhWc14\]K_OLXgRYbfUYXK
Z[ONr^TOZVK]XY\]$E]K_OLXgRYZY_YVOXSKmh\VY5Ee*/,+4*-+,2(;KbYNnK--)+0)-+,2
_aNKXgRY@O\]YWC[OpY_XKbWOX^NYUYXmOXOT\]K_LaZYNYbXKmOXhW5BLXY_K
La]Y_gRYNYW^XKGV)HYVQYQ[KN\Uf0/(1/#'WSO\]Y\]K_LaLa]Y_kNYWGV)
HYVQYQ[KN\Uf0/(1/_C[OpY_O'\jZS\Xgm)/24.'XKZK[MOVOm)4-13'U)j)C[OpY_XKNYL^
N_YMR[YUY_YNYNnKXKNYL^NX^]SKZ[f_YZVK]XY\]S]YR]Y[YbRYNX^]SK)7U\K\Y
\]K_OLXkWSZ[fMKWS_\]KXY_OXYW]O[WhXOXObKmXO[YbRYNX^]SO\][fMKZVK]XY\]$ZYNV$Kc
12YN\)-\]K_OLXgRYbfUYXK)
Odóvodnenie
D
ň
a13.02.2019požiadalžiadatel'(stavebník)spoločnosťSPRAVBYTKOMFORT,a.s.
Prešov
,Volgogradská88,08001Prešovvzastúpenívlastníkovbytovanebytových
priestorovbytovéhodomunauliciVolgogradskáČ.54-64Prešov(nazáklade
splnomocnenia-zápisnicazoschódzevlastníkovbytovanebytovýchpriestorovbytového
domunauliciVolgogradská54-64vPrešovekonanejdňa27.1.2016)opredlženieplatnosti
stavebnéhopovoleniačísloSÚ/4109/2017-Fazodňa22.05.2017vydanéhoMestomPrešov
nazmenudokončenejstavbypodoznačením:"ObnovabytovéhodomunaUl.Volgogradská
54-64".
E]K_OLXkj[KNVS\]YWZYNČ.SÚ/3008/2019-Fazodňa15.04.2019oznámilzačatie
konaniavpredmetnejvecidotknutýmorgánomjednotlivoavzhl'adomnato,žeideostavbu
svel'kýmpočtomúčastníkovkonania,títoboliozačatíkonaniavpredmetnejveci
upovedomeníformouverejnejvyhlášky.


Stavebnýúradpreskúmalpredmetnúžiadosťstavebníkaapretožepodmienky,zaktorých
bolerozhodnutievydanézostalinezmenené,najmazostalivplatnostivyjadreniaúčastníkov
konaniaadotknutýchorgánovvyhovelpredmetnejžiadosti.
FY]Y[YbRYNX^]SO_\jVKNO\YbfUYXYWADEDČ.145/1995Zb.osprávnychpoplatkoch
vznenípríslušnýchnovielabolospoplatnenévovýške100,-€-zaplatenouvpokladniMsÚ
Prešov-dokladč.14/316/2019.
Poučenie
Vsúlades§69ods.2stavebnéhozákonabudetotorozhodnutieoznámenéverejnou
vyhláškou
.Tátoverejnávyhláška,ktorousadoručujetotorozhodnutiemusíbyťvyvesená
vzmysle§26ods.2zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)podobu
15kalendárnychdnínaúradnejtabuliazverejnenáelektronickejúradnejtabuliMestaPrešov
(www.presov.sk).Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniarozhodnutia.Dolehotysa
nezapočítavavsúlades§27ods.2zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonanívzneníjeho
novieldeň,keďdošlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,t.j.kudňuvyvesenia
rozhodnutianaúradnútabul'u,
Podl'a§54zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)protitomuto
rozhodnutiumožnopodaťodvolanievlehote15dníodedňaoznámeniarozhodnutiana
správnyorgán,ktorýrozhodnutievydal-MestoPrešov(Hlavná73,PSČ08001).Toto
rozhodnutiejepreskúmatel'nésúdomnazákladesprávnejžaloby,ažpovyčerpaníriadnych
opravnýchprostriedkov.
Ing.AndreaTurčanová
primátormesta


Úradnýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujerozhodnutieopredlženíplatnostistavebnéhopovolenia
Č.SÚ/4109/20l7-Fazodňa22.05.2017vydanéhomestomPrešov,ktorýmbolapovolená
zmenadokončenejstavby:"ObnovabytovéhodomuObnovabytovédomunaUl.
Volgogradská54-64Prešov"bolavyvesenánaúradnejtabuliMestaPrešov
o9D7 ,'!"dň.t. Ina.
••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pečiatkaapodpis
(
'(\J
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujerozhodnutieopredlženíplatnostistavebného
povoleniaČ.SÚ/4l0912017-Fazodňa22.05.2017vydanéhoMestomPešov,ktorýmbola
povolenázmenadokončenejstavby:"ObnovaobnovabytovéhodomuUl.Volgogradská
54-64"bolazvesenázúradnejtabuleMestaPrešov
dňa.
$'3)%0?%%-,&-)/


Rozhodnutiesadoručí
VlastnícibytovanebytovýchpriestorovbytovéhodomuUl.Volgogradská54-64,Prešov
vz.SPRAVBYTKOMFORT,a.s.Prešov,Volgogradská88,08001Prešov
AK_ONYWSO5
,)@O\]YC[OpY_(BNLY[RVK_XgRYK[MRS]OU]KWO\]K
-)BD<KJJC[OpY_'CYrSK[XSMUf,'+3++,C[OpY_
.)BeC[OpY_'YNLY[\]K[Y\]VS_Y\]SYwCI odpady,ochranaprírodyakrajinyl,Nám.
mieru3,08001Prešov
COI MestoPrešov-stavebnýúrad,prespis

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)