Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Šalgovík, lokalita Chraste.

Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav

09.07.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
0
9
. 07.,.-. l!1 
OKRESNÝÚRADPREŠ6v·e Ona 
POZEMKOVÝALESNÝODB:(i)~ ~ rlňa_
M
a
saryko
v
a10,08001Prešov
:=&;:&;7:&+)*2
(
),-2-,&+
(
36
>;PDeNTDCc@+')0'+)*2
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Nariadeniekonaniaozačatíjednoduchýchpozemkovýchúprav
OkresnýúradPrešov,Pozemkovýalesnýodborakovecneamiestnepríslušnýorgánštátnej
správypodl'a§5ods.4zákonaČ.330/1991Zb.opozemkovýchúpravách,usporiadaní
pozemkovéhovlastníctva,pozemkovýchúradoch,pozemkovomfondeaopozemkových
spoločenstváchvzneníneskoršíchpredpisov(ďalejiba"zákonopozemkovýchúpravách")
nariaďuje
vzmysle§7ods.2zákonaopozemkovýchúpraváchkonanieozačatíjednoduchých
pozemkovýchúprav(prípravnékonanie)včastikatastrálnehoúzemiaŠalgovík,lokalita
Chrastezdóvoduuvedenéhov§2ods.1písmoh)zákonaopozemkovýchúpravách,tedaje
potrebnéusporiadaťpozemkyvzhl'adomnaichbudúcepoužitienainéúčely,akoje
hospodárenienapode.
Dóvodynariadeniaprípravnéhokonania:
Okr
e
snémuúraduPrešov,Pozemkovémualesnémuodboru(ďalejiba"správnyorgán"),bola
dňa29.01.2019doručenážiadosťIng.DavidaŠoltésa(ďalejiba"navrhovatel"')navykonanie
pozemkovýchúpravformoujednoduchýchpozemkovýchúprav(d'alejiba"JPÚ")včasti
katastrálnehoúzemiaŠalgovík,lokalitaChraste.
NávrhnavykonanieJPÚpodl'a§2ods.1písmohlzákonaopozemkovýchúpraváchbol
podan
ýzdóvoduusporiadaniavlastníckychvzťahovkpozemkom,ktorépodl'aplatného
územnéhoplánusúurčenénavýstavburodinnýchdomov.Zobsahužiadostivyplýva,že
vykonaniejednoduchýchpozemkovýchúpravjevoverejnomzáujmespočívajúcom
vsprístupnenípozemkov.Pozemkovýmiúpravamidojdekusporiadaniuareálnemurozdeleniu
pozemkovéhovlastníctva,vytvoreniunovýchstavebnýchpozemkovoptimálnychtvarov.
Vrámcipozemkovýchúpravsavysporiadajúvlastníckevzt'ahykexistujúcejkomunikácii
sasfaltovýmpovrchom.Vzostávajúcejčastísanavrhnenovácestnásieťzabezpečujúcaprístup
nastavebnépozemkyzverejnejcesty,čovlastníkomumožníslobodnenakladat'sosvojim
v
l
astníctvomvsúladesplatnýmÚzemnýmplánommestaPrešov.
>WLVQKDX*1WZJNM@a'0*(*2/0?A'NQOPZTMNLJNM@M\TOK@RMNLWMDM\#C"@KDIHA@
!QOPZTM
VONPH@CNJ!$Q@JNM@MHDNONWDLJNT_BG^OP@TZBGW@a@KNCcNL+2'*'+)*2&ONC@M\L
MZTPGSM@QOPZTMNLNPFZMD'
YaDKNLOP\OP@TM[GNJNM@MH@IDWHQRHR"M@KHDG@TNQR"%NONCQR@RMDMNQR"%GNQONCZPQJS
^aDKMNQR
"6;Y@WZSIDLTK@QRM\JNT%Sg\T@RDK"NT@NQR@RM_BG^a@QRM\JNTJNM@MH@N6;^'<^a@QMD
TOP\OP@TMNLJNM@M\QOPZTMVNPFZMSPa\GP@MHBSNATNCS6;Y@ONWDLJV%JRNP[Q^WNATNCS
6;YTVc@R['?ZSIDLIDOPDSJZW@M_%@JQ6;YQ^GK@QH@TK@QRM\BHM@ILDMDIONKNTHaMDIT_LDPV
ONWDLJNT
%JRNP[RTNPH@NATNCOPNIDJRS6;^'


2
Účastníkmikonaniapodl'a§6ods.1zákonaopozemkovýchúpraváchsú 
a)vlastnícipozemkovpodliehajúcichpozemkovýmúpravámokremvlastníkovpozemkovpodťa
§4 ods.4, aknejdeoosobyuvedenévpísmod),
b)nájomcoviapozemkovpodliehajúcichpozemkovýmúpravám,
c)vlastníciostatnéhonehnutel'néhopol'nohospodárskehomajetkunachádzajúcehosavobvode
pozemkovýchúprav,
d)fyzickéosobyaprávnickéosoby,ktorýchvlastníckealeboinéprávamóžubyťpozemkovými
úpravamidotknuté,
e)investor,akideopozemkovéúpravyzdávodu uvedenéhov§2ods.1pism. c)aleboiná
fy
z
ickáosobaaleboprávnickáosoba,vktorejzáujmesapozemkovéúpravyvykonávajú,
j) Slovenskýpozemkovýfond
g)správca,
h)obecalebovyššíúzemnýcelok.
Správnyorgánvyzývaúčastníkovkonania,abysavlehotedo15dníoddoručenia
tohtonariadeniavyjadrilikžiadostiovykonanieJPÚ,resp.abysiuplatnilipripomienky,
námietkyanávrhysúvisiacesriešenímvlastníckychaužívacíchpomerovkpozemkom
vnavrhovanomobvodeJPÚ.
Nazákladevýsledkovprípravnéhokonania,správnyorgánpodl'a§8zákona
opozemkovýchúpraváchrozhodneopovoleníresp.nepovoleníJPÚvčastikatastrálneho
územiaŠalgovík,lokalitaChraste.
;NCK"@§7ods.3zákonaopozemkovýchúpraváchvzneníneskoršíchpredpisov
nariadenie prípravnéhokonaniazverejníokresnýúradvdotknutýchobciachnaverejne
pr
i
s
t
upnommieste.Nanariadeniepripravnéhokonaniasanevzťahujevšeobecnýpredpis
osprávnomkonaní.
Totonariadeniesazverejnítak,žesavyvesívmestePrešovnaverejneprístupnom
miestepodobu15dní.Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručenia.
;P\KNG@i;PDCONJK@C@M_NATNC6;Y
" ' ! ( I 
----
JI? a uL<! 'Iret...---' 
In
g
.MáriaNováková
v
e
dúc
aodboru
Doručujesa:MestoPrešov,Hlavná73,08001Prešov-úradnátabul'a
OkresnýúradPrešov,Pozemkovýalesnýodbor,Masarykova10,
08001Prešov-úradnátabul'a
>VTDQDM[Cc@ia 9, 07 'T' o.I. 
Zvesenédňa:
ODaH@RJ@
%ONCOHQiODaH@RJ@%ONCOHQi
I1,•č.7.3
0
8001P~ESov-~- 


3
,
- 
§
~ 
~
"_
. 
, 
.2
Ul ;-- 
2s:() 
ĚPredpokladanýobvodJPÚŠalgovík,lokalitaChraste
Li. - - 1.-/ !I'I 1/fl !I

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)