Dražobná vyhláška: dňa 22.08.2019 o 09.00 hod sa v Exekútorskom úrade Zvolen, JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor, Stráž 223, 96001 Zvolen sa bude konať dražba nehnuteľnosti.

Dražobná vyhláška

15.07.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Súdny exekútor JUDr. Stacho Chladný, nástupca JUDr. Mgr. Andreja Dembického 
Exekútorský úrad so sídlom Stráž 223, 96001 Zvolen 
Tel: +421 45 2851 816 
Fax: +421 45 5240 290 email: kancelaria@exekutorzv.sk 
Dražobná vyhláška 
Číslo konania; EX 20287/16 
Pôv č.: EX 287/2016 
V súlade s ustanovením§ 140 a nasl. zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o 
zmene a doplnení 
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Exekučný poriadok") 
oznamujem, 
že dňa 22.08.2019 o 09.00 hod sa v Exekútorskom úrade Zvolen, JUDr. Stacho Chladný, súdny exekútor, 
Stráž 223, 96001 Zvolen sa bude konať 
dražba nehnuteľnosti; 
a to nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 2499, 
pre okres : Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Nižná 
Šebastová, tak ako sú vypísané nižšie : 
Stavba č. súpisné na parcele číslo Popis stavby 
3101 2764 Kúpel'nýdom 
~,--t-I :...:"-;~-~-~-~1-a-st_n_íc_k_y~-l 
Prislušenstvo: Príslušenstvo tvoria samostatné veci, ktoré sú určené na trvalé užívanie s hlavnou vecou. 
Exekúcia predajom nehnutel'nosti sa 
vzťahuje na nehnutel'nosť s jej súčasťami a s príslušenstvom. 
Príslušenstvom nehnutel'nosti sú najmä: vodovodná prípojka, kanalizačná prfpojka, plynová prípojka, 
elektroprípojka, spevnená plocha, vonkajšie schody, 
čistiareň odpadových vôd, tak ako je uvedené v znaleckom 
posudku. 
Všeobecná 
hodnota určená znaleckým posudkom: 221 000,-EUR 
Výška zábezpeky: 55 250,-EUR 
Najnižšie podiiJni~ podľa ustanovenia § 142 ods. 2 Exelručného poriadku v spQj~ni.~. ustanovením§ 145 
ods. 1 Exekučného poriadku : 110 
500,-EUR 
Cena nehnuteľnosti: Všeobecná hodnota nehnuteľnosti bola určená znaleckým posudkom súdneho znalca Ing. 
Paulína 
Černochová. eyjdenčné číslo 910473 z odboru stavebníctvo č. 17/2017 zo dňa 27.04.2017, 
vypracovaným v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení 
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov na sumu 
221 000 EUR. 
Najnižšie podanie sa 
rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré 
vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s 
nehnutel'nosťou, ktoré vydražíte!' prevezme so započítaním na najvyššie podanie. 
Na základe výroku Uznesenia Okresného súdu Prešov zo dňa 09.04.2012, č.k. 77Er/59/2016. ktoré 
nedob"dlo právQplatnQsť dňa 02.05.2019. súd podľa ustanovenia§ H:5 ods. 1 Ex~Jwčn§bQ podadlm 
"delil súhlas s9 znížením ceny draženej nehnuteľnosti, tj. nehnutel'nosti evidovanej na LV č. 2499, k.ú.: 
Nižná Šebastová, určenej znaleckým posudkom č. 17/2017 zo dňa 27.04.2017, a to na sumu 110 500,· EUR. 
Výška dražobnej zábezpeky: Záujemca o kúpu draženej nehnutel'nosti je povinný ako zábezpeku zložiť 
polovicu najnižšieho podania, a to v hotovosti alebo šekom, alebo prevodom peňažných prostriedkov na účet exekútora-č. SK35 0900 0000 0003 0558 6524, VS: 0202872016, ŠS: IČO alebo iný identifikátor vydražitel'a, 
ktorý bude oznámený súdnemu exekútorovi. 
Ak chce záujemca pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí 
ho preukázať najneskôr pri zlože nf zábezpeky. 
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s. č.ú.:SK3409000000005127145269, BIC: GIBASKBX, 5127145269/0900 !CO: 42009766 
Záujemca musí zábezpeku zložiť alebo zloženie zábezpeky súdnemu exekútorovi preukázať najneskôr do 
začiatku dražby. 
Podmienky dražby: Dražiť môže každá právnická alebo fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na 
dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku. 
Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí 
preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou 
alebo úradne overenou listinou. 
Spôsob 
zaplatenia najvyššieho podania: Vydražíte!' je povinný zaplatiť najvyššie podanie v lehote 10 dní, 
ktorá začína plynúť dňom udelenia príklepu súdnym exekútorom, a to na účet súdneho exekútora č. SK3S 0900 
0000 0003 0558 
6524, VS: 0202872016, ŠS: IČO alebo iný identifikátor vydražiteľa, ktorý bude oznámený 
súdnemu exekútorovi. 
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Vydražíte!' musí bez 
započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho 
predpisu, a nájomné práva. 
Ak osobitný zákon(§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražitel'ovi bez 
započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražíte!' 
vecné bremená so 
započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením 
prfklepu zaniká. 
Vydražíte!' musí bez 
započítania na najvyššie podanie prevziať tieto závady: ii.a.d.ruž 
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi: Po udelení príklepu sa môže vydražíte!' ujať držby 
vydraženej nehnutel'nosti. 
O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. 
Ak vydražíte!' zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom 
nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. 
Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražíte!' je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť 
škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. 
Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu 
vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť 
námietky každý, komu v rozpore s ustanovením§ 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná 
vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. 
O námietkach rozhoduje súd. 
Vyzývam 
l. všetkých, ktorí sú odkázaní so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s 
príslušenstvom ku 
dňu termínu dražby a preukázali ich listinami; inak sa na ich nároky bude prihliadať len 
podľa obsahu spisov. 
2. veriteľov, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie v hotovosti; ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred 
termínom dražby, môže 
vydražiteľ dlh prevziať. 
3. oprávnené osoby, aby uplatnenie práv, ktoré nepripúšťajú dražbu (§ 55 ods. 1 Exekučného poriadku), 
preukázali pred 
začatím dražby; inak takéto práva nemôžu byť uplatnené na ujmu vydražiteľa, ktorý bol 
dobromyseľný. 
Upozorňujem, že osoby, ktoré majú k nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako 
dražitelia. 
Udelením prfklepu predkupné právo zaniká. 
Spoluvlastník veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku 
dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má 
vydražiť. Ak sa tak stane, exekútor s touto sumou naloží ako s výsledkom predaja. Ak jeden zo spoluvlastníkov 
zloží túto sumu na 
účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora 
viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh 
dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Nadobudnutie 
spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. 
čas a miesto obhliadky nehnuteľnosti: 15.08.2019 o 11.00 hod na mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza. 
Záujem o .ohliadku nehnutel'nosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adrese 
exekútorského úradu 
Stráž 223, 96001 Zvolen, telefonicky na telefónnom čísle +421 45 2851 814 alebo 
elektronicky na e-mailovej adrese kancelaria@exekutorzv.sk 
Vyzývam povinného, aby v 
určenom čase umožnil záujemcom obhliadku. 
P o u č e n i e : Proti tejto dražobnej vyhláške nie je prípustný opravný prostriedok. 
Zvolen, 
dňa 11. 7. 2019 
Doručuje sa: 
JUDr. Stacho Chladný 
súdny exekútor 
-Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8-10, 81363 Bratislava 
-Sociálna 
poisťovňa, pobočka Prešov, Masarykova 1, 08001 Prešov 
-Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Panónska cesta 2, 85104 Bratislava 
-Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 82108 Bratislava 
-DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einstenova.25, 85101 Bratislava 
-ústredie práce, sociálnych vecf a 
rodiny, 
Špitálska ulica č. 8, 81267 Bratislava 
-úrad pre 
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Žellova 2, 82924 Bratislava-Ružinov 
-Okresný úrad 
Prešov-katastrálny odbor, Námestie mieru 3, 08001 Prešov 
·Okresný 
úrad Prešov, Námestie mieru 3, 08001 Prešov 
-Colný 
úrad Prešov, Kpt Nálepku 4, 08001 Prešov 
-úrad vládneho 
auditu, 
T.G. Masaryka 10, 96121 Zvolen 
-Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica 
Vyvesuje sa: 
-úradná tabuľa súdneho exekútora 
-centrálna úradná 
tabuľa (www.slovensko.sk) 
-v obci, v ktorej obvode je 
nehnutel'nosť spôsobom v mieste obvyklým 
Zverejňuje sa: 
-Obchodný vestník SR 
Osvedčovacia doložka 
Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa§ 35 
ods. 1 písm. a) zákona 
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a 
podľa vyhlášky Ministerstva 
financií 
Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii. 
Počet listov 3, Počet neprázdnych strán 3, Formát papiera Formát papiera A4 
Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo 
časovú pečiatku. 
Stav autorizácie nie je možné zistiť 
čas autorizácie 12.07.2019 09:12:44 
čas overenia autorizácie 12.07.2019 14:43 
Miesto autorizácie: nezistené 
Identifikátor MANDATAR JUDr. 
Stacho Chladny OPRAVNENIE 1046 Sudny exekutor-CA Disig QCA3-
115F31C490D5850017DB 
Zastupujúca: nie 
Mandát: áno 
Stav časovej pečiatky: platná 
čas vystavenia časovej pečiatky: 12.07.2019 09:12:46 
Vydavateľ časovej pečiatky TSA Disig TSU 1 -CA Disig QCA3 -11305EDB2956FB0043CO 
čas overenia časovej pečiatky: 12.07.2019 14:43 
Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii: 923/2019 
Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie: 12.07.2019 14:43 
Hodnota elektronického 
odtlačku pôvodného elektronického dokumentu: 
fd2ffa4a241 a02397a4b34b5c5cbb0304e614b32d6fa243cd3ed9f7b19f43949 
Funkcia použitá pre 
výpočet elektronického odtlačku: SHA-256 
IČO 42009766, Názov právnickej osoby JUDr. Stac.ho Chladný súdny exekútor, Zvolen 
Zaručenú konverziu vykonal: Veronika Mikušová, zamestnanec poverený exekútorom 
Podpis a pečiatka 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)