Rozhodnutie: "Bytový dom Sabinovská ul., Prešov".

Rozhodnutie

22.07.2019 / Oznámenia Okresného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
22.077~'JVyvesenédňa_
OKRESNÝ
ÚRAD
PREŠOVZvesenédňa_
odborvýstavbyabytovejpolitikyNámestiemieru3,08001Prešov
fcXRU3?D&@?&?E5@+&+)*2(,*1.2(1,).*(iBB&FEE@WKjU[K*1')0'+)*2
r , r 'V
VEREJNAVYHLASKA
ROZHODNUTIE
OkresnýúradPrešov,odborvýstavbyabytovejpolitiky,oddelenieštátnejstavebnej
správy
,akoorgánštátnejsprávy,príslušnýpodl'a§58ods.1zákonač.71/1967Zb.
osprávnomkonaní(správnyporiadok)vzneníneskoršíchpredpisovaustanovenia§4ods.1
písmob)zákonaČ.608/2003Z.Z.oštátnejsprávepreúzemnéplánovanie,stavebnýporiadok
abývanieaozmeneadoplnenízákonač.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnom
poriadku(stavebnýzákon)vzneníneskoršíchpredpisov,nazákladespoločnéhoodvolania
[]GXYdVKTc
UJ[URGTcGXGSUXYGYTeIN
GXVURUgTUXYO?AC?@87%XVUR'XW'U'%XUXcJRUS
<K[UgXQa*1%)1))*@WKjU[%VWKXQúmaIrozhodnutiemestaPrešovČ.SÚ/16611/2018-
Sf/323zodňa12.03.2019arozhodoltakto:
@UJR
"
G^.2UJX'+]aQUTGČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)
vzneníneskoršíchpredpisovodvolaniezamietaarozhodnutiemestaPrešov
Č.SÚ/16611/2018-Sf/323zodňa12.03.2019potvrdzuje.
Odovodnenie
MestoPrešov,akopríslušnýstavebnýúrad,vydalodňa12.03.2019podl'a
§39a§39azákonaČ.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(stavebný
zákon)vzneníneskoršíchpredpisov(d'alejlenstavebnýzákon)rozhodnutieČ.SÚ/1661112018- 
Sf/323oumiestnenístavby:"BytovýdomSabinovskául.,Prešov",napozernkochparc.Č.KN-C
1211,KN-C121211,KN-C9782/2,KN-E3417/6,KN-E3418/9,KN-E3430/42,KN-E3431/2
vk.ú.Prešov,prenavrhovatel'aspoločnosťKAMIPROFIT,S.r.o.,sosídlomPristaromletisku
17,83107Bratislava,zastúpenouspoločnosťouTruSTÁNstudio,s.r.o.,konatel'om
VyšnáŠebastová138,08006Prešov.
@WUYOZ[KJKTbSZWU]NUJTZYOZVUJGRO[]aQUTUSXYGTU[KTKPRKNUYK[]S\XRK^.-UJX'*%+
]aQUTGČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vzneníneskoršíchpredpisov
(d
'
alejlensprávnyporiadok)spoločnéodvolanie
GXGSUXYGYTbUJ[URGTOK
GXVURUgTUXk?AC?@87%XVUR'XW'U'%XUXcJRUS<K[UgXQa*1%)1))*@WKjU['


spoločnéodvolaniezhrnulidotýchtošiestichbodov:
1.Vlastníckyvzťahkpozemkujeužvsúčasnostipravdepodobneneplatný.
2.StavebnýúradnecitujekompletnépodmienkyúzernnéhoplánumestaPrešov,regulatív:
článok3"Zásadyaregulatívyfunkčnéhoapriestorovéhousporiadaniaavyužitia
administratívnehoúzemiamestaPrešov",bod3A"Zásadyaregulatívypriestorového
usporiadaniaafunkčnéhovyužívaniaúzemianafunkčnéapriestorovéhomogénnejednotky",
písmenoe),bodXIII,kdeumiestnenienovonavrhovanýchobjektovnapozemku,akoajich
hmotovo-priestorovériešenienadstaviebrekonštruovanýchobjektovvzhl'adomnabudovyna
bývaniemusírešpektovaťobmedzeniadanénormouSTN734301Budovynabývanie,akoaj
uličnúastavebnúčiaruurčenúexistujúcouvýstavbou,prípadnenovouzástavbouvdanejlokalite
(najmávlokalitáchsozástavbourodinnýchdomov).Zároveňkonštatujú,žebytovýdomnieje
vurčitejsekciibytovýmdomomatátoskutočnost'podl'anichzásadnemenícharakter
predmetnejstavby.Majúzato,žepremenovaniebytovnaapartmányjeúčelové.
3.Žiadajú,abyboliakoúčastnícikonaniaovšetkomoboznamovanízásadnedoporučeným
listom,nakol'kovzhl'adomkpokročilémuvekunemajúmožnost'byt'vneustálomstrehu
asledovat'elektronickútabul'umesta.
4.Citujú§4a§6ods.1vyhláškyč.532/2002Z.Z.,ktorousaustanovujúpodrobnosti
ovšeobecnýchpožiadavkáchnavýstavbuapodotýkajú,ženavrhovanýobjektscelkovou
výškou19,75mjevznačnomvýškovomnesúladesokolitýmistavbami,ktorésúmaximálne
dvojpodlažnéadosahujúvýškuokolodeviatichmetrov.Tvrdia,žepohodabývania
vjestvujúcichrodinnýchdomochbudenarušenápriamymipohl'admiz27bytova17
apartmánov,zktorýchsúvšetkyobytnémiestnostiorientovanésmeromnajuhovýchod,kdesú
tietorodinnédomysituované.Ďalejuvádzajú,žeoptickézábranyneodblokujúmožnost'
pohl
'
adovažiadajúprepracovat'orientáciubalkónovtak,abysazamedzilopriamemupohl'adu
naokoliténehnutel'nosti.Optickézábranypožadujúriešit'pevnými,stavebnenemennými
konštrukciamiataktiežžiadajúznížit'stavbunavýškuvzmysleSTN734301Budovy
nabývanie,bodom5.2Funkčnéaarchitektonicképožiadavky,kdejevbode5.2.1predpísané
cit.:"Aksúvniektorejzprotil'ahlýchčastístiensusednýchbudovnabývanieoknáobytných
miestností
,nesmiebyťodstupbytovýchdomovmenší,akovýškavyššejsteny.Podobnesa
určujúodstupyajodinýchbodov".Žiadajúupravit'výškuobjektuvprednejčastivzmysle
uvedenejSTN.Ďalejuvádzajú,ženiejedodržaný§8vyhláškyč.532/2002Z.z.anavrhované
rozptylovéplochypredvstupmidoobjektusúnedostatočné.Tvrdia,žechodníkvsekciiAmá
šírku1mavjazddogarážebytovéhodomukolidujestýmtoexistujúcimchodníkomna
mestskompozemkuparc.č.3417/6,ktorýsapoužívanaprístupobčanovzuliceSabinovskej
dopredajnepotravín.Podotýkajú,žetentochodníkbolmestomPrešovvybudovanýnamestskej
parceleprávezaúčelombezpečnéhoprístupuobyvatel'ovdojedinejpredajnepotravínvširokom
okolíapodl'anichprojektantnerešpektujetentochodníkavnávrhuhopraktickyzrušil.Tvrdia,
ževsúčasnostijevtomtomiestedost'kolíznasituáciamedzichodcamiavozidlami
prichádzajúcimidopredajne,pretojuniejemožnénavrhovanýmriešenímeštezhoršit'.Majú
zato,žemestoPrešovbymalovprvomradehájit'záujmyobčanov,pretožiadajústavebnýúrad,
abyzaviazalinvestoranavrhnúťkvalitnédopravnériešenievdotknutomúzemí.Ďalej
podotýkajú,ževnávrhuniejevůbecuvažovanésozastávkoumedzimestskejautobusovejlinky,
ktorámomentálnenaodstavenievyužívanavrhovanývýjazdzceléhoúzemia,pretoopatovne
zdórazňujú,žebezjasnýchdopravnýchvzt'ahovsanernóžedodanéhoúzemiavnášat'ďalšie
dopravnézaťaženie.Majúzato,žestavebnýúradjekompetentnýtietopripomienkyprehodnotit'
apodotýkajú,žeodkvalitnenastavenýchpodmienokbudezávisieťbezproblémovéfungovanie
vúzemí.
5.Odvolávajúsavočinesplnenejnámietkevbode,kdesauvažujesdopravnýmnapojenímcez
súkromnépozemkyparc.č.KN-C1420/11,1420/7aKN-E1596/3.Zároveňupozorňujú,
ževdoloženomvýkresetrvaléhodopravnéhoznačeniaodsauvažujesozáberom
BYWGT
G+]U17


ďalšíchsúkromnýchparcielpremožnost'vytvoreniapolomeruotáčaniavozidiel.
6.PoukazujúnastanoviskomestskéhoúraduvPrešoveodborusprávymajetkumesta,oddelenia
mestskéhomajetkudefinovanévstanoviskuzodňa04.08.2017,vktoromakovlastníkpozemkov
naparc.č.KN-C9782/2,KN-E3430/42,KN-E3431/2,KN-E3417/6aKN-E3418/9
podmieňujesvojesúhlasnéstanoviskododržanímpodmienokstanovenýchodboromhlavného
architektamesta.Majúzato,žepokial'jestanoviskoOHAMzáporné,nemóžebyťkladnéani
stanoviskooddeleniamestskéhomajetku.
svojeodvolaniezhrnuladotýchtotrochbodov:
1.Umiestnenímokienzobytnýchmiestností,terásabalkónov,takakojetonavrhnuté
vpredloženejprojektovejdokumentácii,dochádzakpriamemunarušeniupohodyaintimity
bývanianasusediacichpozemkochparc.č.KN-C1213/126,KN-C1213/222,KN-C1213/127
aKN-C1209/2vk.ú.Prešovvzmysle§4ods.2a§6ods.1vyhláškyMŽPSRč.532/2002
Z.Z.,ktorousaustanovujúpodrobnostiovšeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchnavýstavbu
aovšeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchnastavbyužívanéosobamisobmedzenou
schopnost'oupohybuaorientácie.Závažnýmspósobombudeporušenáazmenenákvalita
bývaniaastratasúkromiapril'ahlýchobjektovrodinnýchdomov,najmajejrodinnéhodomu,
ktorýtrvaloobýva.Podotýka,ževšetkyoknáaterasyjejrodinnéhodomusúsituovanénazápad,
presnenatústranu,kdemábyt'vybudovanáskoro16mvysokározl'ahláfasádabytovéhodomu
atolenvovzdialenosti16modobvodovejstenyjejrodinnéhodomuacca2,9modjejplota.
Narušísaintimitaasúkromiebývania,lebooknáaterasyplánovanejbytovkysúplánovanétak,
žebudúcimajiteliaštvrtéhoavyššiehoposchodiabudúpozerat'rovnodoichokien,domov,
záhradapretopožadujúriešit'balkónyaoknátak,abybolivizuálneodklonenéodpriamych
pohl
'
adovnaich.nehnutel'nosti.Zachovaniepohodybývaniajevúzemnomkonanískutkovo
významnáokolnost',ktorájeovplyvňovanánajmavzájomnýmiodstupmistavieb,aleajďalšími
faktormi.Žiadajúzvolit'inúkoncepciuzástavbyastavbuumiestnit'tak,abybolisplnené
podmienkyvyhláškyMŽPSRč.532/2002Z.z.
2.NavrhovanávýškastavbyodSabinovskejulicenesplňapodmienkybodu5.2.1normySTN73
.4301/Zmena1Budovynabývanie,týkajúcesavzájomnýchodstupovbudovvovzt'ahukich
výške,atopredovšetkýmvovazbenaexistujúcestavby,kdeodstupbytovýchdomovnesmie
byt'menšíakovýškavyššejsteny.Majúzato,ževýškastavbyodSabinovskejulicenieje
vporiadku.
3.Taktieždávadopozornostiodsekvprojektovejdokumentáciisnávrhomodvodudažďových
vodzostrechyatvrdí,žeuvedenépodložieniejeschopnéabsorbovaťuvedenémnožstvozrážok
aaninavrhnutéakurnulačnénádržehonepojmú.Keďžeterénsbytovýmdomomužbude
dažďomnasýtený,ostávalenmožnost'vypúšťat'dažďovévodynaokolitýterén,tedasusednú
parcelup.nakol'koakumulačnénádržesúnavrhnutésmeromkjehopozemku
azopakujesapodl'anejsituáciazlokalityHorárska,ked'sanasýtilopodložieatýmsastalo
nestabilné.Otázkanevhodnostivsakovaniajepotvrdenágeologickýmprieskumom,bola
pripomienkovanáajnakonaníaprojektantnapriektomuriešenienezmenil.
XLUWSZRU[GRJUYeINYUjY\WUINHUJU[3
*'FJn[UJTKTOK%sKXdgGXY"UZXYG[KHTeINUHPKQYU[PKE>VWcVUPQG[JRsQK,))STOKPKVWG[JUZ'
BYG[KHTbSZdWGJZXd]TaSK[jKYQ\GJWKX\dgGXYTcQU[QUTGTOG%TGQUR"QU[VWKJINaJ]GPdIOIN
QUTGTOGINHUROdgGXYTcIOVWcYUSTcGJUWZgU[GIOKGJWKX\HUROdWGJTcQUSXYG[KHTbNUdWGJZ
]G]TGSKTGTb'@UJUYeQG%sK][KWKPhU[GTOKTGKRKQYWUTOIQKPYGHZROSKXYGPKVWKdgGXYTcQU[
QUTGTOG[KR"SOTKOXYbGTKSZXOGNU[STUsXY[KX[UPOINVU[OTTUXYc]GK[OJU[Gk'6NGWGQYKWXYG[H\
PKVWK[RGXYTcQU[XZXKJTeINTKNTZYKR"TUXYc[KR"SOZWgZPdIOGVWKYUPKYKTYUXVnXUHJUWZgU[GTOG
TK[NUJTeGYW[aTGJUWZgU[GTcVcXUSTUXYcJUVUWZgKTeSROXYUS'
+
'>GpGRKPsOGJGTG[WNTdkUHPKQYYGQ%GH\TKU[VR\[hU[GRSUsTUXY"[eXYG[H\TGPKNUVU]KSQZ'
BYG[KHTedWGJ[WU]NUJTZYcZ[aJ]G[]JOGRKTUXY"H\YU[bNUJUSZUJPKNUTKNTZYKR"TUXYO[dWU[TO
:'>@TG1%)S%GRK[XQZYUgTUXYOPKYU-%2*1S%VWKYUsOGJGZVWG[OY"SOTOSaRTZ[]JOGRKTUXY"X[UPKUJ[URGTOK
BYWGTG,]U17


navrhovanejstavbyodjehohranicenamin8,0m.
3.Podotýka,ženavrhovanástavbajevrozporesúzemnýmplánommestaPrešovastavebný
ú
radcitujestanoviskoOHAMPrešovneúplne,nakol'koneuvádzatúčasť,ktorákonštatuje
nesplneniepožiadavky,žecit.:"Nazákladeuvedeného,navrhovanástavba,takakoje
zdokumentovanávpredloženejprojektovejdokumentáciipreúzemnérozhodnutiejevrozpore
splatnýmúzemnýmplánommestaPrešovatosozávaznoučast'ouZmenyadoplnkov2017.
územnéhoplánumestaPrešov,článok3"Zásadyaregulatívy[unkčnéhoapriestorového
usporiadaniaavyužitiaadministratívnehoúzemiamestaPrešov",bod3A)"Zásadyaregulatívy
priestorovéhousporiadaniaafunkčnéhovyužívaniaúzemianafunkčnéapriestorovéhomogénne
jednotky",písmenoe),bodXIII.Podotýka,ženavrhovanástavbajebytovýmdomomapretoje
nutnéjuposudzovaťakobudovunabývanie,jepotrebnéjuposudzovaťakocelokanesplnenie
podmienkyjezretel'néajvsekciiB,ktorámá6nadzemnýchpodlažíasúvnejlenbyty.Žiada
uvedenérozporysSTN734301BudovynabývanieazÚPmestaPrešovvylúčit'aspracovat'
novýnávrhobjektu.
4.Nad'alejtrvánadóslednomposúdenísituáciesovsakovanímatvrdí,ževúzemnom
rozhodnutíniejeuvedenéstanoviskoOÚPrešov,odboruostarostlivostioŽP,oddeleniaštátnej
vodnejsprávy,ktorénazákladepredchádzajúcehopodnetuzmenilozávaznéstanovisko
avstanoviskuzodňa16.10.2017uviedlopodmienku,žejepotrebnénavrhnúťakumuláciutak,
abynedochádzalokhavarijnémuodvedeniuzrážkovýchvod.Tvrdí,ževsakovaniemusímať
vždynavrhnutýspósobodvedenianadbytočnejvodyatoprepadomnaterén,alebo
dokanalizácie.Žiadaopremiestnenieceléhovsakovaciehosystémunainémiestonaparcele
investora
,aleboabyprepadzovsakovaniabolodvedenýdokanalizácie.Opatovnežiada
stavebnýúrad,abyrešpektovalstanoviskoinžiniersko-geologickéhoposudku,ktorý
nazákladeskúškyvyhodnotilvsakovanieakonevhodné.
Spoločnost
'ORTOPED,spol.sr.o.,Prešovvodvolaníuvádza,žeužvkonanínamietali
žestavba,resp.jejjednotlivéstavebnéobjektyzasahujúdoichpozemkuparc.č.KN-E1596/3
vk.ú.Prešovatoajnapriekskutočnosti,ženatoneudelilisúhlasaanineudelia.Ďalejuvádza,
žestavebnýúradichnámietkenevyhovelauspokojilsastvrdenímcestnéhosprávnehoorgánu
mestaPrešov,odborudopravyaživotnéhoprostredia,jehozávaznýmstanoviskomč.ODŽP-
14905/2018zodňa30.11.2018,vktoromvyjadri1súhlassnapojenímúčelovejprístupovej
komunikácienaexistujúcumiestnukomunikáciunaSabinovskejulici.Spoločnost'd'alej
podotýka,žepríslušnýúradsatvári,žeúčelováprístupovákomunikácia,ktorásanachádza
naichpozemkuparc.č.KN-E1596/3vk.ú.PrešovjevovlastníctvemestaPrešovvzmysle
uvádzanýchprávnychpredpisov.Spoločnost'tvrdí,žepodl'aichinformáciimestoPrešov
predmetnúkomunikáciu,ktorájenaichpozemkunemávosvojomvlastníctveevidovanúako
majetokmestaPrešovapodotýka,ženajvyššísúdČRzastávastanovisko,podl'aktoréhosú
účelovékomunikáciedruhompozemkuapredstavujúurčitéstvámenie,čispracovaniejeho
povrchu.Účelovákomunikáciatvorenánespevnenýmpovrchom,alebokamennoudrt'ou,
čislabouvrstvouasfaltubudespravidlalensúčast'oupozemkuatentonázorpodl'aspoločnosti
uznávaajsúdnaprax,pretonemóžubyt'súčasnepozemkomasúčasnestavbou
vobčianskoprávnomzmysleakodverozcÍieineveci,ktorébymohlimat'rozdielnyprávnyrežim.
Spoločnosťmázato,žekomunikácia,ktorásanachádzanaichpozemku,nemóžebyt'ako
samostatnástavbamimoichpozemkuevidovanávovlastníctveinéhosubjektu.Zuvedeného
vyplýva,žezávaznévyjadreniecestnéhosprávnehoorgánuč.ODŽP-1490512018zodňa
30.11.2018jeprávnenulitnéanezávaznéapodl'anej,stavebnýúradnesmiebrat'nanehoohl'ad
vrámcipríslušnéhosprávnehokonania.Spoločnosťmávedomosť,žeminimálnestavebné
objektyakotelekomunikačnáprípojka,musíbyt'podl'aprojektuzakopanávichpozemku,načo
stavebnýúradbudemusiet'maťjejsúhlas,ktorýneudelí.
BYWGTG-]U17


Stavebnýúradvsúlades§56správnehoporiadkuoznámenímČ.SÚ/16611/2018-Sf/323
zodňa03.05.2019upovedomilúčastníkovkonaniaopodanýchodvolaniachaurčilimlehotu
navyjadrenienajneskórdo7dníododňadoručeniaoznámenia.
QUTGYKR"XVURUgTUXYOCA:BC_>XYZJOU%X'W'U'%XUXcJRUSE\jTa
iKHGXYU[a*,1%)1))/@WKjU[GXVRTUSUITKTe]aXYZVIGTG[WNU[GYKR"GXG[\PGJWORQPKJTUYRO[eS
UJ[URGTOGSYGQYU3
;PKJTUYRO[eSYWUSHUJUSUJ[URGTOGZ[aJ]G3
*';YUSZ%sKHURVUWZjKTe^-UJX'+[\NRajQ\=r@BAČ.532/2002Z.Z.,ktorousaustanovujú
podrobnostiovšeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchnavýstavbuaovšeobecnýchtechnických
požiadavkáchnastavbyužívanéosobamisobmedzenouschopnosťoupohybuaorientácie
uvádza,žetentoparagrafjepovinnýrešpektovat'spracovatel'územnéhoplánuanapísat'
regulatívyzávaznejčastíÚPvzmysleuvedenéhoustanovenia.Ďalejcituje§139ods.1
stavebnéhozákona,§12ods.6vyhláškyČ.55/2001oúzemnoplánovacíchpodkladoch
apodotýka,žezuvedenýchcitáciízákonovavyhlášokjasnevyplýva,ktoakedyurčujezávazné
pravidláumiestňovaniastaviebnapozemkuatvrdí,žestavbajanavrhnutánazákladetýchto
závaznýchpravidielzadefinovanýchvzávaznejčastiúzemnéhoplánumestaPrešov.Uvádza,že
mestoPrešovschváliloVZNsozávaznoučast'ou,ktorájevsúladesplatnoulegislatívou
aposkytujetakprávnuistotupreobyvatel'ovmestaavlastníkovpozemkovanávrhstavbyje
exaktnýmdodržanímúzemnéhoplánumestaPrešov.
2.NávrhstavbyjeplnevsúladesnormouSTN734301Budovynabývanie,bodom5.2.1.,
nakol'kovzdialenost'medzinavrhovanoustavbouarodinnýmidomaminapozemkochparc.
Č.KN-C12l3/126,12l3/127a1209/2vk.ú.Prešovjeposudzovanápodl'auvedenejnormy.
Výškastenyodterénunavrhovanejstavbyje10,25mavzdialenosťokienje16,83ma22,53m,
čojevsúladesuvedenounormou.Vzdialenosťobytnýchmiestnostínavrhovanejstavby
odjestvujúcejstavbyzubnejambulanciesoknamineobytnýchmiestnostíumiestnenejna
pozemkuparc.Č.KN-C1210/1je25,48mavýškastenyvtomtomiesteje21,1m,čojetiež
vsúladesuvedenounormou.Ďalejuvádza,žestodolanapozemkuparc.Č.KN-C1210/3nemá
žiadneokno.Podotýka,žeslovo"podobne"vuvedenejnormeneznamená"rovnako"apretobol
vypracovanýsvetlotechnickýposudok,ktorýjejedinýmrelevantnýrndokladompreposúdenie
výšokavzájomnýchodstupovstaviebvpredmetnomúzemí.Vsekcii"A"jenavrhovaný
apartmánovýdom,ktorýjevzmysle§43cods.1písmoa)stavebnéhozákonanebytovou
budovou,takženemáobytnémiestnostiakategorizáciaapartmánovéhodomujevzmysle§4
ods
.13vyhláškyČ.277/2008.Nazákladeuvedeného,jenavrhovanástavbavsúladesnormou
STN734301Budovynabývanie.
3.Riešenievodozádržnýchopatreníbolenavrhovanévsúladesúzemnýmplánom,platnými
normamiavyhláškami.Výpočetmnožstvadažd'ovýchvodbolrobenývsúladesplatnými
vyhláškamianormamiSRajepodrobnepopísanývspráve.Uvádza,ženazákladenámietok
účastníkovkonaniaohl'adomretenčnýchnádržíaodvádzaniadažd'ovýchvodoslovili
pracovníkovOkresnéhoúraduPrešov,odboruživotnéhoprostrediaomožnostivariantného
riešeniaaopatovnepožiadalispoločnost'VVS,a.s.omožnost'napojeniadoichkanalizácie,
ktoráimpotvrdila,žeprienormnýchzrážkachjeichkanalizáciaúplneplnáaichnapojenie
bynemaložiadenvýznam.PotomtozáverespoločnostiVVS,a.s.spracovníkmiOkresného
úraduPrešov,odboruŽPdospeliktechnickémuriešeniuamožnostizvačšeniaakumulačných
nádržío25%adostaliodnichkladnéstanovisko.Návrhbudovyvsúčasnostijeocca5%menší
nazastavanúplochuanávrhakumulačno-vsakovacíchnádržíostalnezmenený,čojed'alšia
rezerva.Podotýka,ženavrhovanériešenieoprotisúčasnémustavuzachytídonádržíurčité
množstvovody,čízlepšívsakovaciepomeryvúzemíaoddialiprípadnúkatastrofu.
KodvolaniuspoločnostiORTOPEDspol.sr.o.,Prešovuvádza,žeskutočnosti,ktoré
uviedlavodvolanísúvrozporespodkladmi,ktoréobdřžaliodmestaPrešov(prílohač.2)asú
súčasťoudokumentácieajednásaomapumestaskomunikáciami,chodníkmiaparkoviskami,
BYWGTGB]U17


ktorémámestoevidovanévovlastníctvemesta.Zároveňupozorňujena§4ods.Ia2zákona
č.66/2009Z.z.oniektorýchopatreniachprimajetkoprávnomusporiadanípozemkovpod
stavbami
,ktoréprešlizvlastníctvaštátunaobceavyššieúzemnécelkyaozmeneadoplnení
niektorýchzákonov.Kpripomienkenapojeniasanatelekomunikačnúsiet'uvádza,
ževsúčasnejdobejemožnéajvzdušnénapojenieanávrhnepočítasnapojenímcezpozemkyvo
vlastníctvespoločnostiORTOPEDspol.sr.o.,Prešov.
Kjednotlivýmštyrombodomodvolaniauvádza:
1.Kpredmetnémunapadnutiuzverejňovaniaúzemnéhorozhodnutiaverejnouvyhláškoubymal
zaujat'stanoviskostavebnýúrad.Navrhovanástavbasvojímrozsahommável'kýpočet
účastníkovkonaniaastavebnýobjektstavbySO11 - prípojkaVN+VNrozvádzačsvojim
charakterompatrímedzilíniovéstavby.
2.Navrhovanoustavbounedochádzakovplyvneniunehnutel'nosti
svyhláškou532/2002jepopísanývbode1kodvolaniu
štúdiajeprávnenezávaznýdokumentvypracovanýpre
právnuhodnotuodporúčamehozástupcovi
vyhlášokanoriemSR.
3
.NávrhstavbyjevsúladesúzemnýmplánommestaPrešovanormouSTN734301.
KstanoviskuOHAMbolovrámcikonaniapodanéstanoviskoakrozporusnormouSTNsa
vyjadrilvbode2kodvolaniup.
4
.Popísanévbode3kodvolaniup.
Kjednotlivýmšiestimbodomodvolania
vzastúpeníuvádza:
1.Vlastníckyvzťahkpozemkujeplatnýdo19.05.2019avpríloheprikladádodatokč.2
kpredlženiuplatnostizmluvy.
2.Popísanévbode1kodvolaniaauvádza,žecharakterstavbyjevcelom
rozsahupopísanývspráveajetiežzrejmýzprojektovejdokumentácie.Názovstavbyzodpovedá
prevládajúcemuvyužitiucelejstavbyazmenyvrámcivyužitiajednotlivýchpriestorovboli
upravenévsúladesplatnýmizákonmi,vyhláškamianormamiSR.
3.Popísanévbode1kodvolaniu
4.Popísanévbode1a2kodvolaniu.Tvrdí,že§8ods.1vyhláškyMŽP
SRč.532/2002jevplnomrozsahudodržanýarozptylováplochaprednavrhovanoustavbouje
taktiežvsúladesbodom1.6.1prílohykuvedenejvyhláške.Podotýka,ževjazddogaráženieje
vkolíziischodníkomnapozemkuparc.č.3417/6achodníkprepešíchjevcelomrozsahu
nahradenýspevnenouplochoupredvstupomdosekcieAaniejetotakakotvrdiaodvolatelia,že
nebolakceptovaný.Dopravnéznačeniebolůpredloženéakoinformatívneanezávaznéatrvalé
dopravnéznačenieadočasnédopravnéznačeniebudesúčasťoudokumentácieprestavebné
povolenie.KnavrhovanémudopravnémuriešeniubolovydanésúhlasnéstanoviskoKDI
vPrešove.
5.PopísanevrámcivyjadreniakodvolaniuspolečnostiORTOPED,spol.sr.o.,Prešov.Vtejto
súvislostiupozorňujenafakt,žeIng.arch.požadujedodržaniechodníka
vybudovanéhomestom,aleneakceptujemestskékomunikácievevidenciimestarovnakoako
chodníkvybudovanýmestomaichprávovyužívaniavzmyslezákonač.66/2009
oniektorýchopatreniachprimajetkovoprávnomusporiadanípozemkovpodstavbami,ktoré
prešl
izvlastníctvaštátunaobceavyššieúzernnécelkyaozmeneadoplneníniektorých
zákonov.
6.Zdóvodunesprávnehovysvetl'ovaniabodustanoviskaOHAMbolůnamestezvolané
stretnutieoddeleniaOHAMavýsledkomboloupravenéstanoviskopodl'anázoruprávneho
zástupcumesta,ktoréjesúčast'oudokumentácieavzťahujesaibanasietevedenépoparcelách
vovlastníctvemesta.StanoviskoOHAMnespochybňujenapojeniestavbycezparcelymesta.
Zároveňupozorňuje,žeOHAMniejeúčastníkomkonaniaajehostanoviskániesúzávaznými
stanoviskarnivzmyslestavebnéhozákonaaanizákonaoobecnomzriadení.GXdRGJ
'@WORUsKTaZWHGTOXYOIQa
VUYWKH\OT[KXYUWGGGH\TGJUHZJUR
XIN[aROY"[]S\XRK]aQUTU[%
BYWGTG/]U*0


Vzhl'adomktomu,žestavebnýúradoodvolaniachnerozhodolsám,predložilichspolu
sospisovýmmateriálomavýsledkamidoplnenéhokonanialistomČ.SÚ/1661112018-Sf/323
zodňa05.06.2019odvolaciemuorgánuvsúlades§57ods.2správnehoporiadku.
?QWKXTedWGJ@WKjU[%UJHUW[eXYG[H\GH\YU[KPVUROYOQ\%UJJKRKTOKjYaYTKPXYG[KHTKP
XVWa[\%GQUVWcXRZjTeUJ[URGIcUWMaTVWKXQdSGRTGVGJTZYbWU]NUJTZYOK[IKRUSWU]XGNZ
[XdRGJKXZXYGTU[KTcS^.2UJX'*XVWa[TKNUVUWOGJQZGVUWU[TGRNUXU[jKUHKITK]a[G]TeSO
VWa[T\SOVWKJVOXSO[YKPYU[KIOGVROQU[GYKR"TeSO%GQUGPJn[UJSOUJ[URGYKR"U[G]OXYOR
TGXRKJU[TeXYG[VWKWUQU[GTKP[KIO3
>G[WNU[GYKR"%XVURUgTUXY";4=:@A?9:C%B'W'U'%XUXcJRUS@WOXYGWUSRKYOXQZ*0%1,*)0
5WGYOXRG[G%]GXYdVKTaXVURUgTUXY"UZCA:BC_>XYZJOU%X'W'U'%QUTGYKR"US
E\jTaiKHGXYU[a*,1%)1))/@WKjU[%VUJGRdňa10.04.2017mestuPrešov,
akopríslušnémustavebnémuúradu,návrhnavydanieúzemnéhorozhodnutiaoumiestnení
stavby:"BytovýdomSabinovskául.,Prešov",napozemkochparc.č.KN-C1211,KN-C
1212/1,KN-C9782/2,KN-E3417/6,KN-E3418/9,KN-E3430/42,KN-E3431/2vk.ú.Prešov.
Navrhovatel'knávrhupredložilkópiukatastrálnejmapyvmierke1:1000vyhotovenú
OkresnýmúradomPrešov,katastrálnymodborom;projektovúdokumentáciuvypracovanú
oprávnenouosobouastanoviskádotknutýchorgánov.Kpozemkomparc.Č.KN-C1211,KN-C
1212/1vk.ú.Prešov,ktorésúvovlastníctvefyzickýchosobzapísanýchnaLVČ.7685,k.ú.
Prešovpredložilzmluvuobudúcejzmluveomajetkoprávnomvysporiadaní.Kpozemkom
parc
.Č.KN-C9782/2,KN-E3417/6,KN-E3418/9,KN-E3430/42aKN-E3431/2,ktorésú
vovlastníctvemestaPrešovzapísanýchnaLVČ.6492,k.ú.Prešovpredložilsúhlasmestaako
vlastníkapredmetnýchpozemkov.
=KXYU@WKjU[%GQUVWcXRZjTeXYG[KHTedWGJ%VUVWKJINaJ]GPdIUSQUTGTc[\JGRUJhG
,)').'+)*1VUJR"G^,2G^,2G]aQUTGČ.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnom
poriadku(stavebnýzákon)vzneníneskoršíchpredpisov(ďalejlenstavebnýzákon)rozhodnutie
Č.SÚ/7606/2017-Sf/l11oumiestnenístavby:"BytovýdomSabinovskául.,Prešov",na
pozemkochparc.Č.KN-C1211,KN-C1212/1,KN-C9782/2,KN-E3417/6,KN-E3418/9,
KN-E3430/42,KN-E343112vk.ú.Prešov,prenavrhovatel'aspoločnost'KAMIPROFIT,s.r.o.,
sosídlomPristaromletisku17,83107Bratislava,zastúpenejsplnomocnenýmzástupcom
konatel'omspoločnostiTRISTÁNstudio,S.r.o.,sosídlomVyšná
Šebastová138,08006Prešov.
ProtirozhodnutiumestaPrešovČ.SÚ/7606/2017-Sf/ll1zodňa30.05.2018podali
spoločnéodvolania
vzastúpení
asamostatnéodvolania
aspoločnost'ORTOPED,spol.sr.o.,sosídlomLevočská18,08001Prešov,vzastúpení
,STOAarchitektiplus,s.r.o.,Slovenská28,08001Prešov,
nazákladektorýchOkresnýúradPrešov,odborvýstavbyabytovejpolitiky,oddelenieštátnej
stavebnejsprávyrozhodnutímČ.OU-PO-OVBP2-2018/38248/102487/ŠSS-ZVzodňa
11.10.2018rozhodnutiemestaPrešovČ.SÚ/7606/2017-Sf/l11zodňa30.05.2018zrušilavec
vrátilnanovéprejednaniearozhodnutiesodóvodnenírn,žepredmetnástavbajevrozpore
súzemnýrnplánommestaPrešov.
@U[WaYKTcXVOXU[bNUSGYKWOaRZXYG[KHTedWGJU]TaSKTcSČ.SÚ/166111178515/2017-
Sf/323zodňa13.12.2018oznámilverejnouvyhláškouvsúlades§36ods.4stavebnéhozákona
účastníkomkonaniaadotknutýmorgánomzačatieúzemnéhokonaniaoumiestnenístavby:
"BytovýdomSabinovskául.,Prešov",napozemkochparc.č.KN-C1211,KN-C121211,KN-C
BYWGTG0]U17


9782/2
,KN-E3417/6,KN-E3418/9,KN-E3430/42,KN-E3431/2vk.ú.Prešovasúčasne
nariadilnaprerokovanienávrhuústnepojednávaniespojenésmiestnymzisťovanímnadeň
17
.
01.2019
.Voznámeníupozornil,žeúčastníciúzemnéhokonaniamóžusvojenámietky
apripomienkyknávrhuuplatnit'najneskórnaústnompojednávaní,inaksananeneprihliadne
ažepodľa§42ods.5stavebnéhozákonavodvolacomkonanísanebudeprihliadaťnanámietky
apripomienky,ktoréneboliuplatnenévprvostupňovomkonanívurčenejlehote,hociuplatnené
mohlibyť.
BYG[KHTbSZdWGJZHUROJhG*0')*'+)*2JUWZgKTbXGSUXYGYTbXYGTU[OXQaXTaSOKYQGSO
GVWOVUSOKTQGSOUJ
a
vzastúpení
ktorésúobdobnéhoobsahuako
ichodvolaniat.j.,týkajúsaodstupovýchvzdialenostípredmetnejstavbyodokolitýchstavieb,
pohodybývania,odvádzaniadažďovýchvodzostavby,dopravnéhonapojeniaajejnesúladu
súzemnýmplánommestaPrešov.
FdXYTKNUVUPKJTa[GTOG]UJhG*0')*'+)*2HURGXVcXGTa]GVOXSIG%QYUWKPVWcRUNUZPK
VWK]KTgTaROXYOTGGXGSUXYGYTb[\PGJWKTOG'FaVOXTOIGHURGdgGXYTcQUSdXYTKNUVUPKJTa[GTOG
VWKgcYGTaGTG]TGQOINXdNRGXZXPKPUHXGNUSVUJVcXGTa'
@WGIU[TcQXYG[KHTbNUúraduvzápisniciuviedol,žestavebníkjepovinnýdoplniť
projektovúdokumentáciuosúhlasvlastníkapozemkusumiestnenímstavbyastanoviská,
ktorýchuplynulaplatnost'.
[]GXYdVKTc[U[\PGJWKTcZ[OKJRO%
sKsOGJGPdJUJWsGkVUJSOKTQ\[OINXYGTU[OXQZGUVGQU[GTKsOGJGPdVUXdJOk[NUJTUXk
[XGQU[GTOGTG]aQRGJKVWORUsKTbNU[\PGJWKTOGLOWS\8;?@AR=%S.f.O.,Prešov,vktorom
podmieňujúnávrhriešit'spolushydrogeológom.Žiadajúnavrhnúťkvalitnédopravnériešenie,
ktorénebudeobmedzovat'vlastníkovaobčanovbývajúcichvokolí,používajúcichmiestnu
komunikáciunaprístupkpredajnipotravín.Taktiežžiadajúopatovnéposúdeniedopravného
značeniaajehodoplnenieoriešeniepohybuchodcovvúzemí.Požadujú,abyimbolizasielané
všetkynasledujúceinformáciepísomnouformou.
vovyjadreníuviedla,že
žiadadodržat'podmienkyuvedenévjejstanoviskuzodňa17.01.2019,naďalejnanichtrvá,
nakoľkonavrhovanoustavboudojdekzníženiupohodybývaniaazníženiucenyjejrodinného
domu.
vovyjadreníuviedol,že
požadujezachovat'hranicepozemkovpodľalistuvlastníctvaČ.3910anesúhlasísvýstavbou
bytovéhodomu.Požadujenavrhnút'inériešenieparkovacíchplochurčenýchprebytovýdom.
vovyjadreníuviedol,že
požadujeprehodnotit'umiestnenienavrhovanejprístupovejcestybližšiekcesteprvejtriedy,
ktorájevspráveslovenskejsprávyciest.Podotýka,žetýmtoriešenímbysauvoľnilahustota
dopravybezprostrednepredbudovoufarbylaky.Danýnávrhbymoholbyt'priechodnýpre
zúčastnenéstranyapodotýka,žeotočka,t.j.telesocesty,jevsprávemesta.
a
akospoluvlastnícipozemkuprevýstavbubytovéhodomu
vspoločnomvyjadreníuvádzajú,žežiadajúvydat'územnérozhodnutieprebytovýdompodľa
predloženejprojektovejdokumentácieasúhlasiasvýstavboupredmetnejstavbynaich
pozemkoch.
vkonateľspoločnostiTRISTÁNstudio,s.r.o.,sosídlomVyšná
Sebastová138,08006Prešov,akosplnomocnenýzástupcaspoločnostiKAMIPROFIT,S.f.O.
Strana8zo17


vovyjadreníuviedol,žežiadaovydanieúzemnéhorozhodnutianazákladepredloženej
projektovejdokumentácie,ktorájevypracovanávsúladesozákonmi,vyhláškami,normami
avyjadreniamidotknutýchorgánov.
Pracovníkstavebnéhoúraduvzáverezápisniceuviedol,žestavebnýúradposúdi
pripomienkyvznesenéúčastníkmikonania,následneonichrozhodnearozhodnutie
vpredmetnejvecibudedoručenéúčastníkomkonaniaformouverejnejvyhlášky.
;VRaTU[GTbSZ]aSKWZZSOKXYTKTOGXYG[H\XG[QUTGTc[\PGJWOROYOKYUJUYQTZYbUWMaT\
GOTjYOYdIOK3
EeINUJUXRU[KTXQaJOXYWOHZgTa%G'X'%;UjOIK%[\PGJWKTcSČ.24908/2018/5101053689zodňa
15.11.2018ač.4697/2019/5101053689zodňa11.03.2019;SPP-distribúcia,a.s.,Bratislava,
vyjadrenímČ.8000510616zodňa11.07.2016;MsÚvPrešove,odborsprávymestského
majetku,vyjadrenímČ.M/2016/13416zodňa26.08.2016;OkresnýúradPrešov,odbor
starostlivostioživotnéprostredie,(00),vyjadrenímč.OU-PO-OSZP3-2016/040345-02zodňa
20.09.2016;OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioživotnéprostredie,(OH),vyjadrením
Č.OU-PO-OSZP3-2016/040359-02zodňa21.09.2016;Východoslovenskávodárenská
spoločnosť
,a.s.,vyjadrenímČ.84412/2016/0zodňa27.09.2016ač.8845/2018/0zodňa
06.02.2018;MinisterstvoobranySR,Agentúrasprávymajetku,detašovanépracoviskoVýchod,
Košice,stanoviskomČ.ASMdpV-4-1046/2016zodňa27.09.2016;Dopravnýpodnikmesta
Pre
š
ov,a.s.,stanoviskomČ.1743/2016zodňa27.09.2016;OkresnýúradPrešov,odborcestnej
dopravyapozemnýchkomunikácií,vyjadrenímČ.OU-PO-OCDPK-2016/0422013-02zodňa
28.09.2016;KrajskýpamiatkovýúradPrešov,stanoviskomČ.KPUPO-2016/20611-02175574/UI
zodňa05.10.2016;RegionálnyúradverejnéhozdravotníctvasosídlomvPrešove,závazným
stanoviskomČ.2018/03561-04/B.14-Mšzodňa14.11.2018;MsÚvPrešove,odbordopravy,ŽP
akomunálnychslužieb,závaznýmstanoviskomČ.ODŽP-14905/2018zodňa30.11.2018;
Krajskériaditel'stvopolicajnéhozboruvPrešove,Krajskýdopravnýinšpektorát,závazným
stanoviskomČ.KRPZ-PO-KDI-43-277/2018zodňa26.11.2018ač.KRPZ-PO-KDI-14-
518/2019zodňa17.01.2019;OkresnýúradPrešov,odborkrízovéhoriadenia,stanoviskom
Č.OU-PO-OKRI-2018/044226-02zodňa12.11.2018;Okresnériaditel'stvohasičského
azáchrannéhozboruvPrešove,oddeleniepožiamejprevencie,stanoviskomČ.ORHZ-P02-
2018/000303-002zodňa29.11.2018;O.S.V.O.comp,a.s.,Prešov,stanoviskomČ.6/13/12/18PL
zodňa13.12.2018;MestoPrešov,odborŽP,závaznýmstanoviskomČ.ODŽP-2017zodňa
23.02.2017;OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioživotnéprostredie,(OPaK),vyjadrením
Č.OU-PO-OSZP3-2017/019273-02zodňa24.04.2017;MinisterstvovnútraSR,centrum
podpory,stanoviskomČ.CPPO-OTS-2017/002129-474zodňa18.05.2017;Krajskériaditel'stvo
hasičskéhoazáchrannéhozboruvPrešove,stanoviskomČ.KRHZ-PO-OPP-885-001/2017
zodňa24.10.2017;SlovakTelekom,a.s.,Bratislava,vyjadrenímč.6611802812zadňa
05.02.2018ač.6611901665zodňa22.01.2019;OrangeSlovensko,a.s.,stanoviskomČ.KE-
0131/2018zodňa25.01.2019;Slovanet,a.s.Bratislava,stanoviskomČ.098-18/oDSaTRlVozo
dňa13.03.2019;MsÚPrešov,odborhlavnéhoarchitektamesta,stanoviskom
Č.OHAM/979/2019,3599/2019zodňa15.01.2019aSlovenskásprávaciest,IVSeKošice,
vyjadrenímČ.SSC/6885-194/2018/6371136270zodňa06.11.2018.
BYG[KHTedWGJVUXdJORVUJGTeTa[WN%VWUPKQYU[dJUQZSKTYaIOZG[\PGJWKTOGJUYQTZYeIN
UWMaTU[]NR"GJcXQZ[KJKTeIN[§37stavebnéhozákonaadňa12.03.2019vydalpodl'a
§39a§39azákonaČ.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(stavebný
zákon)vzneníneskoršíchpredpisov(ďalejlenstavebnýzákon)rozhodnutieČ.SÚ/16611/2018-
Sf/323aumiestnenístavby:"BytovýdomSabinovskául.,Prešov",napozemkochparc.Č.KN-C
1211,KN-C1212/1,KN-C9782/2,KN-E3417/6,KN-E3418/9,KN-E3430/42,KN-E3431/2
vk.ú.Prešovsodóvodnením,ženavrhovanástavbajevsúladesoZávaznoučasťouúzemného
plánumestaPrešovvzneníneskoršíchzmienadoplnkov2017vyhlásenýchVZNmestaPrešov
BYWGTG2]G17


č.5/2018asplňapožiadavkyzhľadiskahygienického,požiarneho,bezpečnostného,dopravného
aochranyprírody,očomsvedčiakladnéstanoviská,odbornévyjadreniaasúhlasydotknutých
orgánov.Podmienkyvyplývajúcezvyjadreníastanovískdotknutýchorgánovasprávcov
inžinierskychsietíbolizapracovanédopodmienokpreumiestneniestavbyaprojektovúprípravu
územnéhorozhodnutia.
?J[URGIcUWMaTVUVWKXQdSGTcTGVGJTZYbNUWU]NUJTZYOGTGVUJQRGJKXYG[KHTeSdWGJUS
VWKJRUsKTbNUXVOXU[bNUSGYKWOaRZ[JGTKP[KIOTK]OXYORVUIN\HKTOKVW[UXYZVhU[bNUUWMaTZ
VWO[\Ja[GTcWU]NUJTZYOGGTO[QUTGTc%QYUWbSZVWKJINaJ]GRU'
;TaSOKYQGS[UJ[URGTOGINZ[aJ]GSK3
@UJ{G^,0UJX'*XYG[KHTbNU]aQUTG%VUJQRGJUSVWK[\JGTOKd]KSTbNUWU]NUJTZYOGXd
d]KSTbVRaT\UHIcG]nT'4QVWKd]KSOKTKHURXVWGIU[GTed]KWTTeVRaTUHIKGRKHU]nT\%
VUJQRGJUSTG[\JGTOKd]KSTbNUWU]NUJTZYOGXdXVWGIU[GTbd]KSTUVRaTU[GIOKVUJQRGJ\VUJR"G
^,GUXYGYTbKmOXYZPdIKVUJQRGJ\VUJR"G^0GzOTGQXYG[KHTedWGJUHXYGWa[WU]XGNZTK[\NTZYTUS
TG[\JGTOKd]KWTTbNUWU]NUJTZYOGOTbVUJQRGJ\%TGPSGXQZYUgTUXYO]cXQGTb[RGXYTeS
VWOKXQZSUSGRKHU]OXYKTbVWOSOKXYTUS]OXY"U[GTc'
@UJR
"
G^,0UJX'+XYG[KHTbNU]aQUTG%XYG[KHTedWGJ[d]KSTUSQUTGTc&VUXdJOTa[WN
VWKJU[jKYQeS]NR"GJOXQGXYGWUXYRO[UXYOUsO[UYTbVWUXYWKJOKGVUYWOKHVUsGJU[GTbNUUVGYWKTOG
[d]KScGPKNUJnXRKJQU[zVWKXQdSGTa[WNGPKNUXdRGJXVUJQRGJSOVUJR"GUJXKQZ*
GVWKJINaJ]GPdIOSOWU]NUJTZYOGSOUd]KSc%VUXdJO%gO[\NU[ZPK[jKUHKITeSYKINTOIQeS
VUsOGJG[QaSTG[eXYG[HZG[jKUHKITKYKINTOIQeSVUsOGJG[QaSTGXYG[H\Zsc[GTbUXUHGSO
XUHSKJ]KTUZXINUVTUXY"UZVUN\HZ%VWcVGJTKVWKJVOXUS%QYUWbZXYGTU[ZPdN\MOKTOIQb%
VWUYOVUsOGWTKVUJSOKTQ\%VUJSOKTQ\HK]VKgTUXYOVWaIKGYKINTOIQeIN]GWOGJKTc%JUVWG[Tb
VUJSOKTQ\%VUJSOKTQ\UINWGT\VWcWUJ\%XYGWUXYRO[UXYOUQZRYdWTKVGSOGYQ\%UINWGT\
VUR"TUNUXVUJaWXQKNUpódnehofondu,lesnéhopódnehofonduapod.,pokial'posúdenienepatrí
inýmorgánom.
Podl
'
a§37ods.3stavebnéhozákona,stavebnýúradvúzemnomkonanízabezpečí
stanoviskádotknutýchorgánovštátnejsprávyaichvzájomnýsúladaposúdivyjadrenie
účastníkovaichnámietky.Stavebnýúradneprihliadnenanámietkyapripomienky,ktorésú
vrozporesoschválenouúzemnoplánovacoudokumentáciou.
MestoPrešovmáplatnýúzernnýplánmestaschválenýmestskýmzastupitel'stvomuzn.
č.8/1995zodňa30.01.1995vzneníneskoršíchzmienadoplnkov,ktoréhozávaznáčast'bola
vyhlásenáVZNč.5/2013vznenízmienadoplnkov.
Navrhovanástavba"BytovýdomSabinovskául.Prešov"jeurniestnenánapozemkoch
parc.č.KN-C1211,KN-C1212/1,KN-C9782/2,KN-E3417/6,KN-E3418/9,KN-E3430/42,
KN-E3431/2vk.ú.Prešov.Podl'agrafickejčastiúzernnéhoplánumesta,závaznýchvýkresov
č.2.Komplexnývýkrespriestorovéhousporiadaniaafunkčnéhovyužívaniaúzemia
svyznačenouzávaznoučast'ouriešeniaaVPS,jepozemokparc.č.KN-C1211ačast'pozemku
parc.Č.KN-C1212/1vk.ú.Prešovsúčast'ouplochysfunkčnýmvyužitímpolyfunkčnáplocha
občianskejvybavenostiabývaniaaostatnáčast'pozemkuparc.č.KN-C1212/1jesúčasťou
plochybývaniavrodinnýchdomoch.Podľavýkresugrafickejčastič.3.Vymedzenie
regulačnýchcelkov,sasamotnástavbapolyfunkčnéhobytovéhodomu(objektSO01)nachádza
vregulačnomblokuAJ,kdesúdefinované:
RLA.lPolyfunkčnéplochyobčianskevybavenielbývanie-zmiešanéúzemiaprevažne
smestskouštruktúrouurčenézvačšanaobčianskuvybavenost'apreobytnébudovyvrátane
knímpatriacichstaviebazariadení,
a)hlavnáfunkcia:občianskavybavenost'základná,vyššiamestskáanadmestskášpecifická
okremlóžkovýchzdravotníckychzariadení,bývanieokrembytovnižšiehoštandardu,
b)prípustnáfunkcia:areályverejnejzelene,športovéarelaxačnézariadenia,strešné
BYWGTG10zo17


fotovoltaickézariadeniaaelektrámeumiestnenéakodoplnkováfunkcia,
c)neprípustnáfunkcia:priemyselnávýroba,pol'nohospodárskavýroba,dopravnéaskladovacie
areály
,zariadenianazneškodňovanieodpadov,bytynižšiehoštandardu,vel'koobchodnéskladya
prevádzky,
d)ostatnépodmienky:
1.zastavanosťpozemkovbudovamiminimálne25%plochyparcieltvoriacichpozemokstavby.
Podielplochzeleneminimálne25%.
2
.podlažnosťminimálne2nadzemnépodlažia+podkroviepridodržaníSTN734301Budovy
nabývanie.StavbyvochrannompásmePamiatkovejrezerváciePrešovmusiarešpektovať
podmienkystanovenépríslušnýmorgánomochranypamiatkovéhofondu.
3
.parkovaniemusíbyt'riešenénapozemkujednotlivýchbudov,početodstavnýchmiestmusí
byťdostatočnýpreichzamestnancovajnávštevníkovapredanýpočetbytov.
Ďalšieregulatívvvzťahujúcesanadanúplochu:
-budovynainýchfunkčnýchplocháchakoobytnéplochyrodinnýchdomov,ktorésú
vkontaktesobytnýmiplochamirodinnýchdomov,dovzdialenosti50modobvodovejsteny
najbližšiehorodinnéhodomu,móžumaťmax.výškutrinadzernnépodlažiasplochoustrechou,
resp.trinadzemnépodlažia+šikmástrecha.Prisvažitejkonfiguráciiterénumóžebyt'rozdiel
medzivzájornnouvýškourodinnýchdomovainýchbudovdovzdialenosti50modobvodovej
stenyrodinnýchdomovmaximálne3,6m,
-polyfunkčnázástavbavytvárapodmienkyprerozvojminimálnedvochhlavnýchfunkcií
vúzemí.Podielkaždejzhlavnýchfunkciivriešenomúzemímusíbyt'minimálne25%.
Podl'aprojektovejdokumentáciepreúzernnérozhodnutieideopolyfunkčnýbytovýdom
so17apartmánovýmibytmi,predajňoua27bytminatrvalébývanie(dlhodobébývanie),vrátane
domovéhovybaveniaurčenéhopreobyvatel'ovjednotlivýchbytov,apartmánovapredajňu.
Tentobytovýdomjeumiestnenýnapolyfunkčnejploche(reg.RLA.1)ačiastočnezázemie
bytovéhodomu-detskéihriskojeumiestnenénaplocherodinnýchdomov(RLB.1).Podiel
funkci
ívtomtopo1yfunkčnombytovomdomejecca70%prebývaniea30%preobčiansku
vybavenosť.
Vtomtoprípadeideobudovupolyfunkčnéhobytovéhodomuumiestnenú
napolyfunkčnejploche,ktorájevkontaktesobytnýmiplochamirodinnýchdomov,pretotáto
stavbamusímaťodobvodovejstenynajbližšiehorodinnéhodomu
napozemkochparc.č.KN-C1213/126,1213/127,1213/222,dovzdialenosti
50mmaximálne3nadzernnépodlažiasplochoualebošikmoustrechou.
Polyfunkčnýbytovýdompozostávazo4sekcii(A-O)asekciaCa0,ktorýjevdanom
prípadeumiestnenýdovzdialenosti50modrodinnéhodomu,má3nadzernnépodlažia
splochoustrechou.
Nazákladeuvedeného,navrhovanástavba"BytovýdomSabinovskául.Prešov"
napozemkochparc.č.KN-C1211,KN-C1212/1,KN-C9782/2,KN-E3417/6,KN-E3418/9,
KN-E3430/42,KN-E3431/2vk.ú.PrešovjevsúladesúzernnýmplánommestaPrešov.
@UJR"G^,2GUJX'+VcXSUH$XYG[KHTbNU]aQUTG%[VUJSOKTQGINTGZSOKXYTKTOKXYG[H\
XGZWgOGVUsOGJG[Q\TG]GHK]VKgKTOKXdRGJZZWHGTOXYOIQbNUWOKjKTOGGGWINOYKQYUTOIQbNUWOKjKTOG
XYG[H\XUQUROYeSsO[UYTeSVWUXYWKJcS%TGPSGTG[ejQU[bGVURUNU[bZSOKXYTKTOKXYG[H\
[WaYGTKUJXYZVU[UJNWGTcIVU]KSQZGUJXZXKJTeINXYG[OKH%TG[ejQZXYG[H\%VWcXYZVGZsc[GTOK
XYG[OKHUXUHGSOXUHSKJ]KTUZXINUVTUXkUZVUN\HZGUWOKTYaIOK%TGTGVUPKTOKTGXOKYK
YKINTOIQbNU[\HG[KTOG%TGVUPKTOKTGVU]KSTbQUSZTOQaIOK%TGVUJOKR]GXYG[GTKPVRUIN\
GTK]GXYG[GTKPVRUIN\]UXYG[KHTbNUVU]KSQZ[WaYGTKVUsOGJG[OKQTGdVWG[ZPKNU
TK]GXYG[GTeINVRUIN'
FINGWGQYKWOXYOQ\WU]NUJTZYOGUZSOKXYTKTcXYG[H\[\VRe[G%sKOJKUWU]NUJTZYOK%QYKWeS
XGXYG[HGVWOGSUTKWKGRO]ZPK%TGQUR"QUQPKPWKGRO]aIOOJUINaJ]GGsTG]aQRGJKXYG[KHTbNU
VU[URKTOG&UXUHOYTbNUWU]NUJTZYOG[\JGTbNU[XYG[KHTUSQUTGTc'AU]NUJTZYOKUZSOKXYTKTc
BYWGTG**]U17


stavbyreálnenezasahujedonarušeniaprávanaochranupredneoprávnenýmzasahovaním
dosúkromnéhoživota,vytvárasanímlenprávnyzákladprerozhodnutieorealizáciistavby,
kuktorejmóže,alenemusívbudúcnostidójsť.Ajnapriektomustavebnýúradvnapadnutom
rozhodnutívpodmienkeč.5preumiestnenieaprojektovúprípravustavby,navrhovatel'a
zaviazal
,ževprojekteprestavebnépovolenie,včastistatikajepotrebnépreukázat',
žezakladanímnavrhovanejstavbysanezmeniazákladovépomerysusednýchpozemkov
(§48ods.2stavebnéhozákona).
@UJR"G^,1XYG[KHTbNU]aQUTG%GQTKSaTG[WNU[GYKR"QVU]KSQZ[RGXYTcIQKGRKHUOTb
VWa[U%SUsTUHK]XdNRGXZ[RGXYTcQGd]KSTbWU]NUJTZYOKUZSOKXYTKTcXYG[H\GRKHUWU]NUJTZYOK
U[\ZsOYcd]KSOG[\JGY"RKT[YKJ\%GQSUsTUTGTG[WNU[GTedgKRVU]KSUQ[\[RGXYTOk'
>G[WNU[GYKR"QVU]KSQUSVGWI'g';>&6*+**G;>&6*+*+(*[Q'd'@WKjU[%QYUWbXd
[U[RGXYTcIY[KL\]OIQeINUXUH]GVcXGTeINTGROXYK[RGXYTcIY[Gč7685,k.ú.Prešovpredložil
zmluvuobudúcejzmluveomajetkoprávnomvysporiadanísdodatkomktejtozmluve.
Kpozemkomparc.č.KN-C9782/2,KN-E3417/6,KN-E3418/9,KN-E3430/42,KN-E3431/2
vk.ú.Prešov,ktorésúvovlastníctvemestaPrešovpredložiljehosúhlaskpredmetnejstavbe
svydanímúzemnéhorozhodnutia.
;TaSOKYQKUJ[URGYKR"U[YeQGPdIOINXGTKJUXYGYUgTKPUJXYZVU[KP[]JOGRKTUXYOTG[WNU[GTKP
XYG[H\UJNWGTOIKXZXKJOGIOINVU]KSQU[GXYG[OKHZ[aJ]GSK%sKUUJXYZVU[eIN[]JOGRKTUXYOGIN
XYG[OKHVUPKJTa[G[\NRajQG=r@BAČ.532/2002Z.z.ovšeobecnýchtechnickýchpožiadavkách
navýstavbuavšeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchnastavbyužívanéosobamisobmedzenou
schopnost'oupohybuaorientáciev§6.
Podl'a§6ods.1uvedenejvyhlášky,vzájomnéodstupystaviebmusiasplňaťpožiadavky
urbanistické,architektonické,životnéhoprostredia,hygienické,veterináme,ochrany
povrchovýchapodzemnýchvod,ochranypamiatok,požiamejbezpečnosti,civilnejochrany,
požiadavkynadennéosvetlenieapreslnenieanazachovaniepohodybývania.Odstupymusia
umožňovat
'údržbustaviebaužívaniepriestorovmedzistavbaminatechnickéaleboiné
vybavenieúzemiaačinnosti,ktorésúvisiasfunkčnýmvyužívanímúzemia.
Podl'a§6ods.2tejtovyhlášky,stavbumožnoumiestniťnahranicipozemku,lenakjej
umiestnenímnebudetrvaloobmedzenéužívaniesusednéhopozemkunaurčenýúčel.
Ďalšieobmedzeniatýkajúceumiestňovaniastaviebzhl'adiskaichvzdialenostíuvedené
vods.3-7uvedenejvyhláškysatýkajúibaumiestňovaniarodinnýchdomovatoprípadov,ked'
tietovytvárajúmedzisebouvol'nýpriestor.
VyhláškaMŽPSRč.532/2002Z.z.ovšeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchna
výstavbuavšeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchnastavbyužívanéosobamisobmedzenou
schopnosťoupohybuaorientácienepojednávaoumiestňovanístaviebobčianskejvybavenosti.
Oumiestňovanístaviebtohtodruhunepojednávaaniinýprávnypredpis,pretonaumiestňovanie
takýchtostaviebsavzťahujeustanovenie§6ods.1uvedenejvyhlášky..
OdstupovévzdialenostiodsusediacichobjektovsúvsúladesSTN734301Budovy
nabýva~ie,sbodom5.2-5.2.1Funkčnéaurbanisticko-architektonicképožiadavky.
;TaSOKYQGSUJ[URGYKR"U[QJUVWG[TbSZWOKjKTOZTG[WNU[GTKPXYG[H\%PKPTGVUPKTOZ
]IKXY\:'YWOKJ\%XVnXUHZUJ[aJ]GTOGJGsJ"U[eIN[UJ]UXYG[H\%TGWZjKTOZVUNUJ\He[GTOG
GTGVUPKTOZOTsOTOKWXQ\INXOKYcIK]VU]KSQ\[U[RGXYTcIY[KSKXYGZ[aJ]GSK3
@UJR"G^*+/UJX'*XYG[KHTbNU]aQUTG%GQXGQUTGTOKVUJR"GYUNYU]aQUTGJUYeQG]aZPSU[
INWaTKTeINVWKJVOXSOUUINWGTK]JWG[OGR"ZJZ%UZY[aWGTcGUINWGTK]JWG[eINsO[UYTeIN
VUJSOKTUQ%[UJaIN%UUVGYWKTOGINTGUINWGTZU[]JZjOG%UjYaYTKPUINWGTKVWcWUJ\%UVUsOGSKP
UINWGTK
%U[VR\[UINTGsO[UYTbVWUXYWKJOK%UVU]KSTeINQUSZTOQaIOaIN%UIO[ORTKPUINWGTK%
WU]NUJTKXYG[KHTedWGJTG]aQRGJK]a[G]TbNUXYGTU[OXQGJUYQTZYbNUUWMaTZVUJR"G^*-)G%QYUWe
ZVRGYhZPKVUsOGJG[Q\VUJR"GUXUHOYTeINVWKJVOXU['
BYWGTG12zo17


Podl'a140aods.3stavebnéhozákona,dotknutéorgányvkonaniachpodl'atohtozákona
chrániazáujmyuvedenév§126ods.1vrámcisvojejpósobnostinajmatým,žemajúprávo
nazeraťdospisov,podávat'závaznéstanoviskápodl'a§140b,zúčastňovat'sanaústnom
pojednávaníamiestnejobhliadkeavykonávat'sostavebnýmúradomspoločnéúkonypodl'a
tohtozákona.
Podl'a§140bods.1stavebnéhozákona,závaznéstanoviskojenaúčelykonanípodl'atohto
z
ákonastanovisko,vyjadrenie,súhlasaleboinýsprávnyúkondotknutéhoorgánu,uplatňujúceho
záujmychránenéosobitnýmipredpismi,ktorýjeakozávaznéstanoviskoupravenývosobitnom
predpise
.Obsahzávaznéhostanoviskajepresprávnyorgánvkonanípodl'atohtozákona
závaznýabezzosúladeniazávaznéhostanoviskasinýmizávaznýmistanoviskaminemóže
rozhodnút'voveci.
Podl'a§3ods.2zákonač.135/1961opozemnýchkomunikáciách(cestnýzákon),miestnu
štátnusprávuvoveciachmiestnychkomunikáciíaúčelovýchkomunikáciívykonávajúobceako
prenesenývýkonštátnejsprávy.Obcenamiestnychkomunikáciáchanaúčelových
komunikáciáchurčujúpoužitiedopravnýchznačiek,dopravnýchzariadeníapovol'ujúvyhradené
parkoviská.Obcevrámciprenesenéhovýkonuštátnejsprávyprejednávajúpriestupkypodl'a
§22cnaúsekumiestnychkomunikáciíaúčelovýchkomunikácií.
Podl'a§3ods.4písmoa)zákonač,135/1961opozemnýchkomunikáciách(cestný
zákon)
,okresnéúradyvsídlekrajavykonávajúštátnusprávuvoveciachciestI.triedy.
Podl'a§3bods.1zákonač.135/1961opozemnýchkomunikáciách(cestnýzákon),
opripájanípozemnýchkomunikácií,zriaďovanívjazdovzcestyalebomiestnejkomunikáciena
susednénehnutel'nosti,oúpraváchalebozrušenípripojeniapozemnýchkomunikácií
avjazdovzcestyalebomiestnejkomunikácienasusednénehnutel'nostirozhodujesohl'adomna
ochranudotknutejpozemnejkomunikácieanabezpečnost'premávkynanejpríslušnýcestný
správnyorgán.
KnavrhovanejstavbeajejdopravnémunapojeniusavyjadrilomestoPrešov,akopríslušný
dotknutýorgánštátnejsprávynaúsekucestnejdopravyapozemnýchkomunikácií,vykonávajúci
.miestnuštátnusprávuvoveciachmiestnychaúčelovýchkomunikáciípodl'a§3ods.2zákona
č
.135/1961Zb.opozemnýchkomunikáciách(cestnýzákon)vzneníneskoršíchpredpisov,ktorý
vosvojomzávaznomstanoviskuč.ODŽP-14905/2018zodňa30.11.2018uviedlo,žesúhlasí
sdopravnýmpripojenímúčelovejprístupovejkomunikácie,ktorádopravnesprístupňuje
parkovacieplochy,jeumiestnenánapozemkuparc.č.KN-C1212/1vk.ú.Prešovanapojená
namiestnukomunikáciunaSabinovskejulici.
OkresnýúradPrešov,odborcestnejdopravyapozemnýchkomunikácií,akovecne
amiestnepríslušnýsprávnyorgánpodl'a§4ods.IzákonaNRSRč.180/2013Z.z.
oorganizáciimiestnejštátnejsprávyaozmenneadoplneníniektorýchzákonovpodl'a§3ods.1
písm
ob)a§3ods.4písmoa)zákonač.135/1961Zb.opozemnýchkomunikáciách(cestný
zákon)vzneníneskoršíchpredpisov,akopríslušnýštátnyorgánvykonávajúcištátnusprávu
voveciachciest1.triedyvosvojomvyjadreníč.OU-PO-OCDPK-2016/042013-02zodňa
28.09.2016uviedo1,žekpredloženejprojektovejdokumentáciianapojeniunavrhovanejstavby
naexistujúcucestu1.triedynemápripomienky.
Zhl'adiskabezpečnostiaplynulosticestnejpremávkyKrajskériaditel'stvopolicajného
zboruvPrešove,Krajskýdopravnýinšpektorát,nazákladeposúdeniapredloženejprojektovej
dokumentáciezhl'adiskaorganizáciedopravyvypracovanejoprávnenouosobouvydalosúhlasné
závaznévyjadrenieč.KRPZ-PO-KDI-14-518/2019zodňa17.01.2019,vktoromuviedlo,že
súhlasísdopravnýmnapojenímnavrhovanejstavby,sumiestnenímstavbyazmenouorganizácie
dopravyvrámcičastiNováDúbravavmestePrešov.
RegionálnyúradverejnéhozdravotníctvasosídlomvPrešove,akopríslušnýorgánštátnej
správyvoblastiverejnéhozdravotníctvapodl'a§3ods.1písmoc)zákonač.355/2007Z.z.
oochrane,podporearozvojizdraviaaozmeneadoplneníniektorýchzákonov,vktorého
kompetenciijeposudzovanieumiestneniastavbyvzhl'adomnaokolitúzástavbuvrámcizáujmov
BYWGTG*,]U17


chránenýchosobitnýmipredpismioochranezdravial'udí,vydalsúhlasnézávaznéstanovisko
č.2018/03561-04/B.14-Mšzodňa14.11.2018kpredmetnejstavbepodl'apredloženej
projektovejdokumentácie,vktoromuviedol,žesúčast'ouprojektovejdokumentáciejehluková
asvetlo-technickáštúdia,vypracovanáautorizovanýmstavebnýminžinierom
Zozáverovsvetlo-technickejštúdievyplýva,ženávrhnovostavbybytového
domuvovzťahukokolitejzástavbezosvetlo-technickéhohl'adiskajevyhovujúcianakoľko
boloprepracovanériešeniestavbyelimináciouhmoty-zníženímpodlažnostibytovéhodomu,
implicitnejemožnékonštatovat'splneniesvetlo-technickýchpožiadaviekajpretotoinovované
riešenie.Upozorňuje,ževprípadeprekročeniahlukuavibráciívovnútornýchpriestorochbytov,
preukázanéobjektivizáciou,nebudekdanejstavbevydanésúhlasnékolaudačnéstanovisko.
Zároveňupozorňujenapovinnost'podľa§52ods.1písmob)zákonač.355/2007Z.z.požiadať
RÚVZsosídlomvPrešoveosúhlaskukolaudáciipredmetnéhoobjektuatoovyžiadanie
závaznéhostanoviskapodl'a§13ods.3písmoc)zákonač.355/2007Z.z.
OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioživotnéprostredie,oddelenieochranyprírody
avybranýchzložiekŽP,akopríslušnýorgánštátnejsprávypodl'a§5ods.1zákonač.525/2003
Z.z.oštátnejsprávestarostlivostioživotnéprostredieaozmenneadoplneníniektorých
zákonova§3písmoe)zákonač.180/2013Z.z.oorganizáciimiestnejštátnejsprávyaozmene
adoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisovaakopríslušnýorgánštátnej
vodnejsprávypodľaustanovenia§58písmoc)zákonač.36412004 Z.z.ovodáchaozmene
zákonaSNRč.372/1990Zb.opriestupkochvzneníneskoršíchpredpisov(vodnýzákon)
vosvojomzávaznomvyjadreníč.OU-PO-OSZP3/2017/043452-02NKzodňa03.11.2017
uviedol,žepredmetnástavbazhľadiskaochranyvodnýchpomerovjemožná.Vzhľadom
nazvýšenúochranususednýchnehnutel'nostíjenavrhnutýcelkovýakumulačnýobjemblokov
50mj,čodostatočneprekračujepožiadavkystanovenévSTN756101(p=0,5)aCSN759010-
Vsakovacízařízenísrážkovýchvod(p=O,1).
Predloženéstanoviskádotknutýchorgánovniesúzápornéaniprotichodnéazovšetkých
vyplýva,žezhľadiskanimisledovanýchachránenýchzáujmovnavrhovanústavbuvpredmetnej
lokalitejemožnéumiestniťajemožnéajjejpripojenienamiestnyrozvodtechnického
vybaveniaúzemia.Všetkypožiadavky,prípadneopatreniaznichvyplývajúcestavebnýúrad
podrobnezapracovalvrozhodnutídopodmienokpreumiestneniestavbyaprojektovúprípravu.
Vychádzajúczuvedenýchstanovískpredloženýnávrhbolposúdenýzhl'adiskastarostlivosti
oživotnéprostredieapotriebpožadovanéhoopatreniavúzemíajehodósledkovajzhl'adiska
toho,čivyhovujevšeobecnýmtechnickýmpožiadavkámnavýstavbuavšeobecnetechnickým
požiadavkámnastavbyužívanéosobamisobmedzenouschopnosťoupohybuaorientácie
ajpredpisov,ktoréustanovujúhygienické,protipožiamepodmienky,dopravnépodmienky,
podmienkyochranyprírodyaochranypol'nohospodárskehopódnehofondu.Stavebnýúrad
zabezpečilvzájomnýsúladjednotlivýchstanovískaposúdilvyjadreniaúčastníkovaich
námietkyanezistil,ženavrhovanástavbaspósobízhoršenieživotnéhoprostrediavpredmetnej
lokalite,resp.žestavbaovplyvníživotnéprostredieoprotisúčasnémustavu.
Niejevpósobnostistavebnéhoúradu,aniodvolaciehoorgánuspochybňovaťkladné
závaznéstanoviskádotknutýchorgánov,ktoréchrániaverejnézáujmypodl'aosobitných
predpisovzhľadiskanimisledovanýchzáujmov.
;TaSOKYQKYeQGPdIKPXGJUWZgU[GTOGVcXUSTUXYcdgGXYTcQUSQUTGTOGOHGverejnou
vyhláškouaniedoporučenedovlastnýchrúkuvádzame:
Podl
'
a§26ods.1zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok),
doručenieverejnouvyhláškoupoužijesprávnyorgánvprípade,keďúčastnícikonaniaaleboich
pobytniesúmuznámi,alebopokial'toustanovujeosobitnýzákon.
Podl'a§36ods.4stavebnéhozákona,začatieúzemnéhokonaniaoumiestnenílíniovej
stavbyalebovodóvodnenýchprípadochajzvlášťrozsiahlejstavby,stavbysvel'kýmpočtom
účastníkovkonania,akoajúzernnéhokonaniaovyužitíúzemia,ostavebnejuzávere
BYWGTG14zo17


aoochrannompásme,aksatýkarozsiahlehoúzemia,oznámistavebnýúradúčastníkom
územnéhokonaniaverejnouvyhláškou.Stavebnýúradoznámizačatieúzemnéhokonania
verejnouvyhláškouajvprípade,žemuúčastnícikonaniaaleboichpobytniejeznámy.
Zákonneupravujeotázku,čotrebapovažovaťzazvlášťrozsiahlustavbuačojevel'ký
početúčastníkovkonania.Tietootázkystavebnýúradposúdivzmysle§36ods.4stavebného
zákonavkaždomkonkrétnomprípadeosobitne.
Verejnávyhláškajeformouverejnéhooznámeniaurčitéhoprávnehoúkonu(právneho
aktu).Pritomtodoručovanívskutočnostinejdeoodovzdaniepísomnostiúčastníkovikonania,
aleoto,žekvalifikovanýmzverejnímobsahukonkrétnehoprávnehoúkonu(písomnosti)
správnehoorgánu,vznikajúadresátoviprávnenásledky.Zprávnehohl'adiskaidetedaofikciu
doručeniapísomnosti,ktorejfaktickédoručenieniejezobjektívnychdóvodovbuďvóbec
možné(správnyorgánneviekomukonkrétnemualebokamkonkrétnemápísomnost'
doručovat')'alebopoužitietohtodoručeniamuukladáosobitnýzákon(zákonodarcasaktomu
uchyl'ujevprípade,akidenapríkladokonaniasvel'kýmpočtomúčastníkov).
Zákonnépodmienkydoručovaniapísomnostiverejnouvyhláškousútakstriktnéajasné,že
automatickyvylučujúpoužitieinýchdruhovdoručovania(napr.doručovaniedovlastnýchrúk).
Takýtospósobdoručovanianernóžespósobiťnezákonnost'rozhodnutia,nakoľko
houmožňujezákon.
OznámenieozačatíúzemnéhokonaniaČ.SÚ/16611/178515/2017-Sf/323zodňa
13.12
.
2018anapadnutérozhodnutieČ.SÚ/1661112018-Sf/323zodňa12.03.2019bolo
odvolatel'omaostatnýmúčastníkomkonaniariadnedoručenéverejnouvyhláškouvsúlade
s§26ods.1zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok).
;TaSOKYQGSUJ[URGYKR"U[YeQGPdIOINXGGWINOYKQYUTOIQU&QUTjYWZQgTbNUWOKjKTOGXYG[H\%
PKPYKINTOIQeINVGWGSKYWU[G[\VWGIU[GTOGVWUPKQYU[KPJUQZSKTYaIOKZ[aJ]GSK%sKVUJR"G^-0
UJX'I$XYG[KHTbNU]aQUT%XYG[H\XGSZXOGTG[WNU[GY"YGQ%GH\HUROVUIKRegGXsO[UYTUXYO[XdRGJK
XU]aQRGJTeSOVUsOGJG[QGSOTGXYG[H\%XU]GXYG[U[GIcSOVUJSOKTQGSOGGH\HURO]NUYU[KTb
][NUJTeINXYG[KHTeIN[eWUHQU[GVWOYUSGH\XYG[HGXYG[KHTUYKINTOIQeS[\HG[KTcS
]UJVU[KJGRGdgKRZGXVnXUHZZsc[GTOG%GGQOJKUXYG[HZ%QYUWaPKZWgKTaRKTTGZsc[GTOKUXUHGSO
XUHSKJ]KTUZXINUVTUXkUZVUN\HZGUWOKTYaIOKGRKHUUXYG[HZ%QYUWaPKVWcXYZVTajOWUQKP
[KWKPTUXYO%GH\XVRhGRGGPUXUHOYTbVUsOGJG[Q\TGZsc[GTOKXYG[H\UXUHGSOXUHSKJ]KTUZ
XINUVTUXkUZVUN\HZGUWOKTYaIOK%TGPSGVUsOGJG[QZHK]HGWObWU[UXYO'
@UJR"G^-1UJX'*XYG[KHTbNU]aQUTG%XYG[H\XGSZXOGZXQZYUghU[GY"[XdRGJK
XU[KWKTeSVWUPKQYUSGXYG[KHTeSVU[URKTcSGSZXOGXVRhGk]aQRGJTbVUsOGJG[Q\
TGXYG[H\'
@WUPKQYU[aJUQZSKTYaIOGPK[\VWGIU[GTaUVWa[TKTUZUXUHUZ&GZYUWO]U[GTeS
GWINOYKQYUSGGZYUWO]U[GTeSOVWUPKQYGTYSOYGQ%GQUYUZQRGJa§45stavebnéhozákona.
Projektantpodľa§46stavebnéhozákonavykonávaprojektovúčinnost'azodpovedá
zasprávnost'aúplnost'vypracovaniaprojektovejdokumentáciepodľa§45ods.2.Projektant
vypracovanéhoprojektustavbyzodpovedáajzajehorealizovatel'nost'ajeverejnoprávnym
prvkom,ktorýzodpovedázaplneniepožiadaviekverejnýchzáujmovvočistavebnémuúradu,
obci,dotknutýmorgánomštátnejsprávyapožiadavieknaodbornývýkončinnostivoči
verejnoprávnymprofesiovýmkomorámazmluvnýmpartneromstavebníka.
Niejevpósobnostistavebnéhoúradu,aniodvolaciehoorgánuzasahovat'architektovi
aprojektantomdoichprojekčnejčinnostizhl'adiskaarchitektonicko-konštrukčného
atechnickéhoriešeniapredmetnejstavby.
FVWKJRUsKTbNUXVOXU[bNUSGYKWOaRZ%PKNUVUJQRGJU[%VWUPKQYU[KPJUQZSKTYaIOK%
d]KSTbNUVRaTZSKXYG@WKjU[G[\PGJWKTcJUYQTZYeINUWMaTU[[\VRe[G%sKTG[WNU[GTdXYG[HZ3
!5\YU[eJUSBGHOTU[XQaZR'%@WKjU[!%TGVU]KSQUINVGWI'Č.KN-C1211,KN-C1212/1,KN-C
BYWGTG15zo17


9782/2,KN-E3417/6,KN-E3418/9,KN-E3430/42,KN-E3431/2vk.ú.Prešovvpredmetnej
lokalitejemožnéumiestniť.
?J[URGIcUWMaTTK]OXYORVUIN\HKTOKXYG[KHTbNUdWGJZ[VWUIKXTUSVUXYZVKZ[KJKTUS
[XYG[KHTUS]aQUTK[]kGNZPdIUSXGTG[\Ja[GTOKd]KSTeINWU]NUJTZYc%GTO[XGSUYTUS
TGVGJTZYUSWU]NUJTZYc'
?QWKXTedWGJ@WKjU[%UJHUW[eXYG[H\GH\YU[KPVUROYOQ\%UJJKRKTOKjYaYTKPXYG[KHTKPXVWa[\
VUUHU]TaSKTcXGXUHXGNUSXVOXU[bNUSGYKWOaRZGXVUXYZVUSXYG[KHTbNUdWGJZVWO[\Ja[GTc
TGVGJTZYbNUWU]NUJTZYOG%TK]OXYOR[TGVGJTZYUSWU]NUJTZYc%GTO[QUTGTc%QYUWbSZ
VWKJINaJ]GRUYGQbTKJUXYGYQ\%VWKQYUWbH\XGWU]NUJTZYOKSZXKRUVU[GsU[GY"]GTKXVWa[TK
GSZXKRUH\Y"VWKYU]SKTKTbGRKHU]WZjKTb'BYG[KHTedWGJVUXYZVU[GR[XdRGJKXVWcXRZjTeSO
ZXYGTU[KTOGSOXYG[KHTbNU]aQUTGGXVWa[TKNUVUWOGJQZ'
E\INaJ]GPdI]YGQYU]OXYKTbNUXYG[Z[KIOHURUVUYWKHTbWU]NUJTdY"YGQ%GQUPKZ[KJKTb
[U[eWUQZYUNYUWU]NUJTZYOG'
Poučenie:
Totorozhodnutiejevzmysle§59ods.4zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní
konečnéaniejemožnéprotinemupodat'odvolanie.Rozhodnutiejepreskúmatel'né
príslušnýmsúdom.
I 
ALL
AlA
U
VJ
7Ing.AndreaMarcinková
vedúcaodboru
AU]NUJTZYOKXGJUWZgcdgGXYTcQUSQUTGTOGLUWSUZ[KWKPTKP[\NRajQ\[\[KXKTcS
VUJUHZ*.JTcTGdWGJTKPYGHZRO?QWKXTbNUdWGJZ@WKjU[z3>aSKXYOKSOKWZ,%
)1)OIPrešovazároveňbudezverejnenénawebovomsídleOkresnéhoúraduPrešov
"Úradnátabul'a",naúradnejtabulimestaPrešovanajehowebovomsídle,akhomá
zriadené.
E\[KXKTbJhG319-07-1019Zvesenédňa:.22,07,?'l'~
Pečiatka,podpis:
."::~<!"liJdPrešov
:
]
\
':)y'3bytOYejpolitiky
:.
'
.,110Stidmleru3i;Si'12Prov_ ') e- Pečiatka,podpis:
.vúrudhla\n:í."č,73
0
8001PRESOV-1-
Strana16zo17


Navedomie
01.MestoPrešov,OHAM,larková24,08001Prešov
02.MestoPrešov,odbordopravy,ŽPaKS,odd.dopravyaŽP:.cest.sp.orgán,larková24,
08001Prešov
03.MestoPrešov,odbordopravy,ŽPaKS,odd.dopravyaŽP-orgánochr.prírody,Jarková
24,08001Prešov
04
.MestoPrešov,odbordopravy,ŽPaKS,odd.dopravyaŽP-správcamestskejzelene,
Jarková24,08001Prešov
05.Slovenskásprávaciest,IVaSC,Kasárenskénámestie4,04001Košice
06
.OkresnýúradPrešov,odborcestnejdopravyaPK,Námestiemieru3,08001Prešov
07.KRPZSR,KDIPrešov,Pionierska33,08001Prešov
08
.VVS,a.s.,závodPrešov,Kúpel'ná3,08001Prešov
09.VSD,a.s.,Mlynská31,04001Košice
10.SPP-distribúcia,.a.s.,Mlynskénivy44/b,82511 Bratislava
11.SlovakTelekom,a.s.,Bajkalská28,81762Bratislava
12.O.S.V.O.comp,a.s.,Strojnícka18,08001Prešov
13.DopravnýpodnikmestaPrešov,a.s.,Bardejovská7,08006Eubotice
14.SADPrešov,a.s.,Košická2,08069Prešov
15.MOSR,Sekciamajetkuainfraštruktúry,Kutuzovova8,83247Bratislava
16.CentrumpodporyMVSR,odd.telekomunikačnýchslužieb,Štúrova7,08001Prešov
17.SYP,š.p.,BanskáŠtiavnica,OZKošice,Ďumbierska14,04001Košice
18.OrangeSlovensko,a.s.,Hutnícka1,04001Košice
19.CondorNet,s.r.o.,Kováčska1,P.O.BOX120,08001Prešov
20.UPCBROADBANDSlovakia,s.r.o.,Alvinczyho14,04001Košice
21.Slovanet,a.s.,Werferova3,04001Košice
22.TechnickéslužbymestaPrešov,a.s.,Bajkalská33,08001Prešov
23.Spravbytkomfort,a.s.,Volgogradská88,08001Prešov
24.Krajskýpamiatkovýúrad,Hlavná115,08001Prešov
25.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,odd.ochranyprírodyavybranýchzložiek
ŽP,Námestiemieru3,08001Prešov
26.OkresnýúradPrešov,odborkrízovéhoriadenia,Námestiemieru3,08001Prešov
27.MestoPrešov,stavebnýúrad,Hlavná73,08001Prešov-ponadobudnutíprávoplatnosti
spolusospisovýmmateriálom
BYWGTG17zo17

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)