Oznámuenie o vydaní územného rozhodnutia o umiestnenístavby: " Štadión- Futbal Tatran Aréna ".

Oznámuenie o vydaní územného rozhodnutia

15.03.2018 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        v 
MESTO PRESOV 
Stavebný úrad 
Hlavná 73, Prešov 080 06 Prešov 
Prot. 
č.: SU/14716/2017-Sf/332 V Prešove dňa: 09.03.2018 
, , v 
VEREJN A VYHLA SKA, 
ktorou sa oznamuje vydanie územného 
rozhodnutia o umiestnenístavby: " Štadión-Futbal Tatran Aréna " 
ROZHODNUTIE 
Navrhovateľ: FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. 
adresa: 
Hlavná 73, 08001 Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 07.09.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby 
stavby: 
" 
Štadión-Futbal Tatran Aréna 
" 
v katastrálnom území: 
Prešov 
na pozemkoch parc. č. KN-C 2858/1, KN-C 2858/2, KN-C 2858/3, KN-C 2856/13, KN-C 
9808/2, KN-C 9614/7, KN-C 2863, KN-C 2864, KN-C 2865, KN-C 
2866, KN-C 2867, KN-C 2868, KN-C 2869, KN-C 9614/4, KN-C 
2870, KN-C 2871, KN-C 2872, KN-C 2873, KN-C 2874, KN-C 
2875, KN-C 2876, KN-C 9614/2, KN-C 9614/3,KN-C 2856/1, KN-
C 2856/4, KN-C 2893, KN-C 2894, KN-C 2895, KN-C 2896, KN-C 
2897, KN-C 2898/7, KN-C 2898/8, KN-C 2898/9, KN-C 2898/10, 
KN-C 289811, KN-C 2898/12, KN-C 2898/B,KN-C 9604/1, KN-C 
9604/27, KN-C 9604/30, KN-C 9607, KN-C 9594, KN-C 2831 
Ku pozemkom parc. č. KN-C 285811, KN-C 2858/2, KN-C 2858/3, KN-C 2856/13, KN-C 
9808/2, 
KN-C 9614/7, KN-C 2863, KN-C 2864, KN-C 2865, KN-C 2867, KN-C 9614/4, KN-C 2870, KN-C 2871, KN-C 2874, KN-C 9614/2, KN-C 9614/3,KN-C 2856/1, KN-C 2856/4, KN-C 
2893, KN-C 2894, KN-C 2895, KN-C 2896, KN-C 2897, KN-C 2898/7, KN-C 2898/8, KN-C 
2898/9, KN-C 2898/10, KN-C 289811, KN-C 2898112, KN-C 2898/13,KN-C 9604/1, KN-C 
9604/27, KN-C 9604/30, 
KN-C 9607, KN-C 9594, KN-C 2831 katastrálne územie Prešov má 
vlastnícky 
vzťah: Mesto Prešov, Hlavná 73, 08001 Prešov. 
Ku pozemkom parc. 
č. KN-C 2866, KN-C 2868, KN-C 2869, KN-C 2872, KN-C 2873, 
KN-C 2875, KN-C 2876, katastrálne územie Prešov majú vlastnícky 
vzťah fyzické osoby. Bol 
doložený súhlas vlastníkov s umiestnením stavby na predmetných pozemkoch. 
Ku pozemkom parc. č. KN-C 2856/1, KN-C 2856/4 katastrálne územie Prešov má vlastnícky 
vzťah Millenium s.r.o., Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava-Karlová Ves. 
Navrhovateľ je povinný po správoplatnení rozhodnutia o umiestnení stavby 
majetkoprávne vysporiadať všetky pozemky, na ktorých sú umiestnené jednotlivé stavebné 
objekty. K stavebnému 
konaniu musí stavebník preukázať, že má k uvedeným pozemkom 
vlastnícke alebo iné 
právo podľa § 139 odst. l zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení príslušných noviel. 
ľ~ 
2 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 odst. l) zák. č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len stavebný zákon), 
príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh 
podľa § 37 a ďalších stavebného zákona. Na 
základe tohto posúdenia vydáva podľa§ 39 a§ 39a stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
" Štadión -Futbal Tatran Aréna " 
Stavba " Štadión-Futbal Tatran Aréna" sa bude realizovať na pozemkoch: KN-C 2858/1, 
KN-C 2858/2, KN-C 2858/3, KN-C 
2856113, KN-C 9808/2, KN-C 9614/7, KN-C 2863, KN-C 
2864, KN-C 2865, KN-C 2866, KN-C 2867, KN-C 2868, KN-C 2869, KN-C 9614/4, KN-C 
2870, 
KN-C 2871, KN-C 2872, KN-C 2873, KN-C 2874, KN-C 2875, KN-C 2876, KN-C 9614/2, KN-C 
9614/3,KN-C 2856/1, KN-C 2856/4, KN-C 2893, KN-C 2894, KN-C 2895, KN-C 2896, KN-C 
2897, KN-C 2898/7, KN-C 2898/8, KN-C 2898/9, KN-C 2898/10, KN-C 289811, KN-C 2898/12, 
KN-C 2898/13,KN-C 
9604/1, KN-C 9604/27, KN-C 9604/30, KN-C 9607, KN-C 9594, KN-C 
2831 katastrálne územie Prešov. 
Stavba " Štadión -Futbal Tatran Aréna " sa na uvedených parcelách umiestňuje tak, ako je 
zakreslené v situačnom výkrese v mierke l: l 000, ktorý vypracoval V.S.V consulting SLOVAKIA 
s.r.o.-Ing. Ľubomír Sakala v 5/2017. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
• SO Ol HLAVNÁ TRIBÚNA 
• SO 02 TRIBÚNA SEDA SPORT MYJAVA 
• SO 03 PODZEMNÉ PARKOVISKO 
• SO 04 
HRACIA PLOCHA 
• SO 
05 STOŽIARE OSVETLENIA 
• SO 06 VSTUPNÉ 
BRÁNY-TURNIKETY 
• SO 07 VJAZD A VÝJAZD Z PODZEMNEJ GARÁŽE 
• SO 08 VSTA VKY -TRIBÚNA B,C,D 
• SO l O ENERGOBLOK 
• SO 
ll TEPLOVOD-NAPÁJANIE TRÁVNIKA 
• SO 20 PRELOŽKA KANALIZÁCIE 
• SO 21 AREALOV Á SPLAŠKOV Á KANALIZÁCIA 
• SO 22 AREALOV Á DAŽĎOV Á KANALIZÁCIA 
• SO 23 VSAKOVANIE 
• SO 30 VODOVODNÁ PRÍPOJKA 
• SO 
31 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY 
• SO 32 POŽIARNA NÁDRŽ 
• SO 33 STUDNE 
• SO 
34 ÚZOTKOVÝ VODOVOD 
• SO 
35 AKUMULAČNÁ NÁDRŽ 
• SO 40 ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE 
• SO 
41 STL PRIPOJOV ACÍ PLYNOVOD 
• SO 50 ÚPRA V 
A VN PRÍPOJKY 
• SO 
51 ÚPRA V A NN DISTRIBUČNÝCH ROZVODOV 
• SO 
52 PRELOŽKA TRAFOSTANICE 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana 2 z 30 
3 
• SO 53 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE 
• SO 54 VEREJNÉ OSVETLENIE 
• 
SO 55 PRÍPOJKA SLP 
• 
SO 60 SPEVNENE PLOCHY 
• 
SO 61 PARKOVISKO ČAPAJEVOVA 
• SO 62 ÚPRA V A PARKOVISKA BJORNSONOV A 
• SO 63 ÚPRA V A CESTY BJORNSONOV A 
• SO 64 ÚPRA V A MLYNSKÉHO NAHONU 
• 
SO 65 OPORNÝ MÚR 
• SO 66 OPLOTENIE 
• 
SO 67 VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA 
• 
SO 68 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 
• SO 69 SADOVÉ ÚPRA VY 
• 
SO 70 GARÁŽOVÉ MIESTA 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:: 
l. Stavba sa umiestňuje v širšom centra mesta Prešov, na rohu ulíc Bjornsonova a Čapajevova. Z 
východnej strany je areál ohraničený zástavbou bytových domov na Majakovského ulici, z 
južnej strany Bjornsonovou ulicou, 
zo západnej strany hlavnou tribúnou starého futbalového 
štadióna a zo severnej strany 
je zástavba rodinných domov a nezastavaný pozemok. Zo severnej 
a východnej strany 
je areál lemovaný oporným múrom na severnej strane (strana od rodinných 
domov) doplneným o oplotenie tvoriace protihlukovú barieru v úrovni pobytového priestoru 
ľudí. 
Celková zastavaná plocha -spevnené plochy 
Celková zastavaná plocha -budovy 
Obostavaný priestor 
Celková podlahová plocha (vrátane par. plôch v budove) 
Osadenie budovy 
Výška atiky hlavnej tribúny A 
Výška prestrešenia tribúny B,C,D 
Výška stožiarov osvetlenia 
Kapacita hlavnej tribúny A 
Kapacita tribún B,C,D 16642,22m
2 
13717,58m
2 
147088,13m
3 
14413m
2 
±0,000= 249,600 m n.m. 
+ 16,110= 265,710 m n.m. 
+9,235= 258,835 m n.m. 
+40,240= 289,840 m n.m. 
1934miest + 
25 imobil. 
4521 miest 
Kapacita podzemného parkoviska 266 stojísk 
Kapacita nadzemného parkoviska 
"Argentína" 227 stojísk 
Celková kapacita budovaných parkovísk 493 stojísk 
2. Stavebné objekty SO Ol -Hlavná tribuna A,B,C,D (ďalej v texte iba len S0-01), bude 
umiestnený na pozemku parc. 
č. KN-C 2856/13, KN-C 285811, KN-C 2858/3 kat. úz. Prešov. 
Stavebný objekt 
SO-Ol bude o max rozmeroch 131,580 m 
x 
105,00 m umiestnený od susedných 
nehnuteľností nasledovne: -
• Južné priečelie objektu SO Ol -tribuna B bude umiestnené: 11,880 m od hranice 
pozemku KN-E 
358111-ulica Bjornsonová, rovnobežne s touto hranicou. 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana3 z 30 
4 
• Západné priečelie priečelie objektu SO Ol -tribuna A bude umiestnené: 12,50 m od 
hranice pozemku KN-C 2856/4, rovnobežne s touto hranicou. 
• Severné priečelie priečelie objektu SO Ol -tribuna D bude umiestnené: 6,035 m od 
hranice pozemku KN-C 2859, rovnobežne s touto hranicou. 
• Východné priečelie objektu SO Ol -tribuna C bude umiestnené 16,00 mod na pozemku 
parc. 
č. KN-C 2659 kat. úz. Prešov; 
3. Výškové osadenie objektu SO Ol: 
-Podlaha l.PP ( Podzemného parkoviska ) bude realizovaná na kóte = -4,20 m, 
-Podlaha l.NP (prízemia)= ±0,000 = 249,6 m n.m., výškový systém: Bp V 
-Podlaha 2.NP (l. poschodia)= bude realizovaná na kóte+ 3,250 m; 
-Podlaha 3.NP (2. poschodia)= bude realizovaná na 
kóte+ 6,50 m; 
-Podlaha 4.NP (3. poschodia)= bude realizovaná na 
kóte+ 9,750 m 
-atika strechy hlavnej tribúny bude riešená na kóte + 16, 
ll O m, 
-atika strechy nad tibunami B, C, D bude riešená na kóte+ 9,235 m 
4. Hlavná tribúna má 4 nadzemné podlažia a l podzemné podlažie. Ostatné tribúny budú 
jednopodlažné, doplenené o vstavky pod 
úrovňou stupňovitej podlahy. Ostatné stavby tvoriace 
doplnkovú funkciu k hlavnej 
budove-energoblok, vstupné brány, garáže, budújednopodlažné. 
5. Dopravné riešenie rešpektuje existujúcu organizáciu dopravy v lokalite. Stavba bude postavená 
na mieste existujúceho futbalového štadióna, teda nedôjde k zmene 
účelu a charakteru prevádzky 
stavby, vrátane charakteru dopravy v predmetnej lokalite. Vplyv navrhovanej stavby na dopravu 
je iba dočasný, má krátkodobý vplyv, počas konania futbalového zápasu. 
6. Počet parkovacích miest ku kapacite navrhovanej budovy je zrealizovaný v zmysle STN 73 
6110/Z -Projektovanie miestnych komunikácií -Zmena 2 (vydanej v 02/2015). Počet 
a konštrukcia parkovacích miest je na základe požiadaviek so zohľadnením všetkých platných 
technických noriem a požiadaviek futbalových asociácií. Požadovaná kapacita 
je zabezpečená 
kombináciou nových podzemných parkovísk, doplneným a úpravou existujúcich nadzemných 
parkovísk na Bjornsonovej a 
Čapajevovej ulici s využitím existujúcich nadzemných parkovísk 
v dochádzkovej vzdialenosti 
do 1500m od štadióna. Nadzemné parkovacie plochy budú 
zabezpečovať retenciu dažďových vôd. 
7. Súčasťou stavby je lokálny parčík situovaný v mieste zaslepenia vetvy Čapajevovej ulice južne 
od hlavnej tribúny. 
V parčíku sa počíta s umiestnením vzrastlých stromov a umelecky stvárnenej 
fontány s vodotryskom. 
Parčík bude trvalo prístupný verejnosti. 
8. Nosný systém budovy je navrhnutý ako skeletová konštrukcia založená na pätkách a pilótach. 
Budova hlavnej tribúny (A) má jedno podzemné podlažie a 4 nadzemné podlažia. Je rozdelená na 
viac 
dilatačných celkov. Podzemné parkovisko pod hracou plochou s 266 stojiskami tvoria dva 
samostatné 
dilatačné celky, na ktoré nadväzuje hlavná tribúna s jedným podzemným a štyrmi 
nadzemnými podlažiami rozdelená na tri 
dilatačné celky. Súčasťou podzemných garáží sú 
schodiska na severovýchodnej a juhovýchodnej strane, slúžiaca na únik a odvod dymu a tepla. 
9. Ostatné tribúny lemujúce hraciu plochu zo severnej, východnej ajužnej strany (B,C,D) sú 
modulárne, systém Sedasport Myjava, ktorý 
je tvorený oceľovou rámovou konštrukciou, 
povrchová úprava zinok, strecha 
je z polykarbonátu, pochôdzne stupne sú z hliníkových profilov. 
Tribúny sú vybavené sklopnými sedadlami. 
V priestoroch pod tribúnami sú situované vstavky so 
sociálnym vybavením, bufetmi, zázemím personálu a priestormi pre 
RZP. 
l O. V priestore pred hlavnou tribúnou (A) sú umiestnené objekty vjazdu a výjazdu z podzemných 
garáží, ktoré tvoria samostatný stavebný objekt. Prepojenie s priestorom podzemnej garáže 
Rozhodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 zo dňa 09.03.2018 Strana 4 z 30 
5 
a objektom vjazdu a výjazdu je pod hlavnou tribúnou spolu s technickými, skladovými 
a 
komunikačnými priestormi (schodiskami a výťahmi). V priestore l. nadzemného podlažia sú 
vytvorené priestory pre zázemie štyroch mužstiev (šatne, sociálne zázemie a regenerácia), 
priestory pre rozhodcov, delegátov, 
usporiadateľov, SBS a sociálnym zázemím pre imobilných 
návštevníkov a 
komunikačnými jadrami. V priestore 2. nadzemného podlažia sú situované 
priestory novinárov, fotografov, 
TV štúdia, cateringu so zázemím, spolu so sociálnym zázemím 
zamestnancov a návštevníkov. 
V 3. nadzemnom podlaží sa navrhnuté priestory VIP priestory so 
samostatným careringom, priestory športového lekára a ubytovacie priestory. V 4. nadzemom 
podlaží sú umiestnené priestory administratívy, skyboxy, boxy komentárov, sociálne zázemie, 
priestory 
bezpečnostnej služby. 
ll. Na zabezpečenie osvetlenia bude potrebné inštalovať vysokovýkonné svietidlá, ktoré budú 
umiestnené na 4 stožiaroch 
vo výške približne 36-40m a pod strechou hlavnej tribúny vo výške 
približne 16m. 
12. Použité budú výbojkové svetlomety s takým farebným podaním, ktoré splňujú požiadavky pre 
televízne 
vysielanie.Počet výbojkových svietidiel pre hlavné osvetlenie hracej plochy bude 
približne 168ks s celkovým príkonom cca 352kW. 
SO 10 ENERGOBLOK 
SO ll TEPLOVOD NAPÁJANIE TRAVNIKA 
13. Ako zdroj tepla pre celý areál futbalového ihriska bude Energoblok -samostatne stojaca budova 
v severozápadnej 
časti areálu. Ako zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody pre hlavnú 
tribúnu sa navrhuje na streche Energobloku 
umiestniť plynové tepelné čerpadlá-vonkajšie 
jednotky, 5 x 80 kW= 400 kW. V priestore Energobloku budú umiestnené vnútorné jednotky 
tepelných 
čerpadiel. 
14. Na prípravu TUV bude v Energobloku umiestnený bojler. Ako zdroj tepla na vykurovanie 
trávnika budú v kotolni umiestnené dva 
kondenzačné plynové kotly so širokým modulovaným 
výkonom a s nízkymi emisiami, s výkonom l 576 
kW. Celkový výkon Energobloku bude l 976 
kW. Odvod spalín od kotlov trojzložkovým komínom vedeným po fasáde energobloku. 
15. Z energobloku povedie bezkanálový rozvod v zemi, predizolovaným potrubím, do budovy 
hlavná tribúna, 
do miestnosti strojovňa. Tu bude na rozdeľovači vytvorených niekoľko skupín, 
podľa prevádzok. 
16. Z energobloku povedie bezkanálový rozvod v zemi, predizolovaným potrubím ku rozdeľovaču 
vykurovacích okruhov trávnatej plochy. V potrubí je médium glykol. V energobloku je v danej 
vetve osadená výmenníková stanica. 
SO 20 PRELOŽKA KANALIZÁCIE 
SO 21 AREÁLOV Á SPLAŠKOV Á KANALIZÁCIA 
17. Navrhuje sa preložka splaškovej kanalizácie, ktorá je v kolízii s polohou projektovaného 
energobloku v dÍžke 
140 m 
a jej nové zaústenie na stoku v ul. 
Čapajevovej cca 35 m severne od 
pôvodného napojenia. Preložka bude vedená v prístupovej komunikácii popred existujúce garáže 
a súbežne s projektovaným verejným vodovodom a STL plynovodom. 
18. Odvedenie splaškových vôd z areálu je navrhuté tromi areálovými stokami, ktoré budú zaústené 
do smerovo prislúchajúcej verejnej kanalizácie v troch bodoch. Jeden bod zaústenia bude do 
kanalizácie na ul. Bjornsonovej, dva body zaústenia budú do kanalizácie (resp. jej preložky) 
vedenej v ceste zo severnej strany areálu. 
Do týchto areálových stôk sa zaústia kanalizačné 
prípojky od jednotlivých prevádzok umiestnených pod tribúnami. Trasy potrubia budú vedené 
v spevnených plochách. 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana 5 z 30 
6 
SO 22 AREÁLOV Á DAŽĎOV Á KANALIZÁCIA 
SO 23 VSAKOVANIE 
19. Odvedenie dažďových vôd z areálu je riešené systémom areálových stôk do vsakovacích 
zariadení. Do týchto areálových stôk sa zaústia 
kanalizačné prípojky od strešných zvodov a 
dažďových vpustov rozmiestnených podľa projektu terénnych úprav. Trasy potrubia budú 
vedené v spevnených plochách. 
Dažďové vody z parkovísk, u ktorých sa predpokladá 
kontaminácia ropnými látkami budú 
do vsaku zaústené po predchádzajúcom predčistení 
v odlučovačoch ropných látok. 
20. Po predbežnom hydrogeologickom posúdení sú v lokalite veľmi dobré podmienky pre 
vsakovanie zrážkových vôd vrstvou fluviálnych štrkov mocnosti 
1,5 -3,5 m, s priemerným 
koeficientom filtrácie 
5.10-
4 
m/s. 
21. Vsakovacie zariadenia budú rozmiestnené na vsakovacích plochách (č. l až č.4) a budú 
nadimenzované 
podľa spádových plôch. Na základe predbežného prepočtu bude potrebn? 
nasledovný vsakovací objem: V sakovacia plocha č. l: 40 m 
3, 
V sakovacia plocha č. 2: 40 m , 
V sakovacia plocha č. 3: 20m
3, 
V sakovacia plocha č. 4: 70m
3· 
SO 30 VODOVODNÁ PRÍPOJKA 
SO 31 AREÁLOVÝ ROZVOD VODY 
SO 
32 
POŽIARNA NÁDRŽ 
22. Trasa navrhovanej vodovodnej prípojky začína napojením na verejný vodovod DN 80 v ul. 
Čapajevovej. Vo vzdialenosti max. 10,0 mod bodu napojenia smerom k štadiónu bude osadená 
vodomerná šachta. Meranie vody pre celý areál sa 
zabezpečí osadením vodomernej zostavy vo 
vodomernej šachte situovanej v zeleni vedľa prístupovej cesty k štadiónu. 
23. Trasa začína vo vodomernej šachte. Rozvody sú navrhnuté pre zásobovanie pitnou vodou 
všetkých projektovaných objektov a súvisiacich prevádzok, ktoré budú situované pod 
jednotlivými tribúnami ako 
aj pod hlavnou tribúnou. Z hlavného potrubia budú zriadené odbočky 
k jednotlivým prevádzkam. 
24. Navrhuje sa pre potreby 
SHZ, ktoré bude osadené v podzemných garážach situovaných pod 
hracou plochou štadióna. Zriadi sa nádrž objemu 
60 m 
, ktorá bude umiestnená pod spevnenou 
plochou za energoblokom. 
Objem požiarnej nádrže bol stanovený v projekte požiarnej ochrany. 
Jedná sa o vodotesnú železobetónovú nádrž pôdorysných rozmerov 13,0x2,5 m, výšky 2,25 
m, 
ktorá bude opatrená vstupným komínom. Prívod vody do požiarnej nádrže bude z areálového 
rozvodu vody. Obsluha nádrže v prípade požiarneho zásahu bude cez vstupný poklop na úrovni 
okolitého terénu. 
S033 STUDNE 
SO 
34 
ÚŽITKOVÝ VODOVOD 
SO 
35 
AKUMULAČNÁ NÁDRŽ 
25. Dva prieskumné vrty budú upravené a využívané ako studne úžitkovej vody pre potreby 
polievania trávnika a splachovania WC. Trubné studne budú opatrené vstupnými šachtami, ktoré 
sa zriadia z betónových skruží. Voda zo studní sa bude 
odoberať pomocou ponorných čerpadiel 
potrubím uloženým pod povrchom terénu. 
26. Za účelom dopÍňania akumulačnej nádrže úžitkovej vody sa vybuduje úžitkový vodovod. Jeho 
trasa bude vedená v spevnenej ploche súbežne s ostatnými navrhovanými 
sieťami technickej 
infraštruktúry. 
27. 
Pre potreby polievania trávnika a splachovania WC sa zriadi akumulačná nádrž objemu 52m
3, 
ktorá bude umiestnená pod spevnenou plochou za energoblokom. Jedná sa o vodotesnú 
železobetónovú nádrž pôdorysných rozmerov 13,0x2,8 
m, výšky 2,25 m, ktorá bude opatrená 
vstupným komínom. Nádrž bude zásobovaná vodou z dvoch zdrojov: 
dažďové vody zo strechy 
nad severnou 
časťou hľadiska a úžitkovou vodou zo studní. Bezpečnostný preliv nádrže bude 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana 6 z 30 
7 
vyústený do dažďovej kanalizácie a následne do vsakovacieho zariadenia (pozri časť "Dažďová 
kanalizácia"). 
SO 40 ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE 
SO 41 STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD 
28. Navrhuje sa rozšírenie distribučnej siete a vybudovanie pripojovacieho plynovodu pre 
predmetného 
odberateľa. Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom 
hodinovom odbere 191,8 m
3
/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho 
STL plynovodu DN 80, PN 80 kPa, vedeného na ulici Čapájevovej s bodom napojenia pred 
parcelou 
číslo 2898/2 v katastrálnom území Prešov. 
29. Pripojovcí plynovod bude ukončený hlavným uzáverom plynu umiestneným v skrinke na hranici 
pozemku. Meranie plynu bude 
súčasťou projektu odberného plynárenského zariadenia (OPZ). 
Trasa navrhovaného plynovodu sa navrhuje súbežne s projektovanou preložkou kanalizácie a 
projektovaným verejným vodovodom v obslužnej komunikácii. 
SO 50 ÚPRA V A VN PRÍPOJKY 
SO 51 ÚPRA V A NN DISTRIBUČNÝCH ROZVODOV 
SO 
52 PRELOŽKA TRAFOSTANICE 
SO 
53 ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE 
SO 54 VEREJNÉ OSVETLENIE 
SO 
55 TRAFOSTANICA TATRAN 
SO 56 KOMPAKTNY VN ROZV AD ZAČ 
30. Do nového VN kompaktného rozvádzača (objekt SO 56), preloženej distribučnej trafostanice 
(SO 52) a navrhovanej jednoúčelovej kioskovej trafostanice (SO 55) sa presmerujú existujúce 
"suché" resp. "mokré" VN káble, ktoré v súčasnosti napájajú murovanú distribučnú trafostanicu 
TS0586-051 O Tatran 630kV A určenú na demontáž. Podľa §43 ochranné pásmo vonkajšieho 
podzemného elektrického vedenia 
do ll Ok V vrátane je l m. 
31. Preložka resp. výstavba novej distribučnej trafostanice vyvolá úpravu existujúcich distribučných 
NN rozvodov zjestvujúcej murovanej distribučnej transformačnej stanice TS0586-0510 Tatran 
630kVA do novej distribučnej kioskovej transformačnej trafostanice 250kVA. V prípade potreby 
sa existujúce NN káble predÍžia NN spojkami 
do novej trafostanice. 
32. Výstavba nového štadióna 
si vyžiada preložku existujúcej murovanej distribučnej 
transformačnej stanice TS0586-051 O Tatran 630kV A. Jestvujúca trafostanica sa zdemontuje a 
nahradí sa novou 
distribučnou kioskovou trafostanicou 250kV A. Výzbroj novej trafostanice bude 
tvoriť olejový transformátor 250 kVA s prevodom 22/0,40kV, zapúzdrený VN rozvádzač 
s dvomi VN prívodnými/vývodovými poľami, jedným VN vývodom na transformátor t.j. 
vyhotovenie 2K 
+l T a NN rozvádzač s distribučnými vývodmi. Trafostanica musí byť osadená na 
verejne prístupnom mieste s 
možnosťou prístupu zodpovedajúch mechanizmov. 
33. Napojenie navrhovanej stavby na NN 
distribučný zdroj el. energie bude z kioskovej trafostanice 
630kVA. Prípojka sa zrealizuje tromi káblami 3xAYKY-J 3x240+ 120 vo výkope. Káble sa 
ukončia v elektromerovom rozvádzači objektu "SO l O Energoblok" 
34. Osvetlenie navrhovaných parkovacích plôch a súvisiacich cestných resp. peších komunikácii sa 
urobí LED svietidlami 28W na 
parkových stožiaroch resp. 35W na cestných stožiaroch. Bodom 
napojenia bude existujúci stožiar verejného osvetlenia v danej lokalite. Prepojenie jednotlivých 
stožiarov bude káblom AYKY-J 4x16 vo výkope. 
35. Výstavba nového štadióna si vyžiada výstavbu nového VN kompaktného 
rozvádzača, ktorý bude 
slúžiť ako rozpojovací uzol VN kábelovej siete. Rozvádzač bude vo vyhotovení so 4 
vývodmilprívodmi VNR-4K. Z vývodov sa VN káblami napojí distribučná trafostanica VSD a.s. 
(SO 52) a jednoúčelová trafostanica TATRAN (SO 55). Navrhované el. zariadenie je v zmysle 
vyhlášky 
508/2009 Z.z. vyhradeným technickým zariadením skupiny "A" a po ukončení montáže 
podlieha úradnej skúške oprávnenou právnickou osobou. 
Rozhodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 :;o dňa 09.03.2018 Strana 7 z30 
8 
36. Napojenie objektu futbalového štadióna na verejnú telekomunikačnú sieť bude možné 
z jestvujúceho optického kábla uloženého 
na ulici Bjornsonovej. Týmto napojením bude 
spoločne riešený internet, telefonné rozvody, televizné rozvody. Prípojka SLP bude ukončená 
v objekte v serverovni v dátovom rozvádzači, kde bude osadené zariadenie pre jeho ukončenie -
optická 
vaňa s príslušenstvom. 
SO 60 SPEVNENÉ PLOCHY 
3 7. Spevnené plochy zahŕňajú: 
• prepojovaciu komunikáciu zo západnej strany hlavnej tribúny medzi ul. Bjornsonovou 
a jestvujúcou komunikáciou na severnej strane. Komunikácia 
je navrhnutá v dÍžke 
163,10 m. Jej šírka bude 
väčšinou 6,25 m. Jej výškové riešenie bude dokumentované 
pozdÍžnym profilom v d'alšom stupni projektovej dokumentácie. Jej pozdÍžny sklon 
sa 
bude pohybovať na úrovni minimálne dovoleného pozdÍžneho sklonu t.j. 0,5 %. 
Odvodnenie povrchu prepojovacej komunikácie 
je navrhované uličnými vpusťami so 
zaústením do navrhovanej 
dažďovej kanalizácie. 
• úpravu jestvujúcej komunikácie na severnej strane. Ide o šírkovú úpravu jestvujúceho 
asfaltového krytu. Z terajšej šírky 
cca 4,5 m sa upraví na šírku 6,5 m. Pred výjazdom na 
ul. Čapajevovu sa jej šírka upraví až na 9,5 m. Je to z dôvodu vytvorenia radiacich 
pruhov. Konštrukcia rozšírenia bude rovnaká ako konštrukcia prepojovacej komunikácie. 
Na jestvujúcej časti jestvujúcej komunikácie sa odfrézuje pôvodný asfaltový kryt 
v hrúbke 50 
mm a uloží na nová vrstva asfaltového betónu AC11 hrúbky 50 mm po 
predchádzajúcej aplikácii asfaltového spojovacieho postreku. Odvodnenie povrchu 
upravovanej komunikácie bude navrhovanými 
uličnými vpusťami so zaústením do 
navrhovanej dažd'ovej kanalizácie. Odvodnenie pláne bude pozdÍžnou drenážou. 
• navrhuje sa parkovisko pre autobusy napojené na jestvujúcu upravovanú komunikáciu. 
Parkovisko pre autobusy-dve pozdÍžne parkovacie miesta 
budú vyznačené vodorovným 
dopravným 
značením na vzdialenejšej strane od hlavnej tribúny. Parkovisko pre 
rozhodcov a delegátov bude situované 
na bližšej strane k hlavnej tribúne. Jedna časť 
tohto parkoviska bude s kapacitou 7 kolmých parkovacích miest, druhá časť bude 
s kapacitou 3 parkovacie miesta. Rozmery kolmých parkovacích miest 
budú 5,0 m * 2,4 
m. Konštrukcia a odvodnenie parkoviska pre autobusy 
aj parkoviska pre rozhodcov a 
delegátov 
budú rovnaké ako u prepojovacej komunikácie. 
• zastávku MHD na ul. Čapajevovej sa navrhuje zastávka MHD v dotyku s parkoviskom 
ul. 
Čapajevova. Bude na pravej strane pri smere jazdy na sídlisko III. Jedná sa o návrh 
zastávkovej niky a nástupnej plochy.DÍžka 
odbočovacieho pruhu bude 12 m, dÍžka 
pripojovacieho pruhu bude l 
O m. DÍžka nástupnej hrany bude 13 m. Šírka zastávkového 
pruhu bude 3 m. Šírka nástupnej plochy bude 2,0 m. 
• nástup na juhovýchodnej strane 
SO 61 PARKOVISKO ČAP AJEVOV A 
38. Na severnej strane pozdÍž ulice Čapajevovej sa navrhuje parkovisko na teréne s kapacitou 211 
kolmých parkovacích miest. Bude napojené 
jednak na šírkovo upravenú existujúcu obslužnú 
komunikáciu, ktorá 
je napojená na ulicu Čapajevovu a na ulicu Mlynskú. 
SO 62 ÚPRA V A PARKOVISKA BJORSONOV A 
39. Terajšie parkovisko sa v súvislosti s výstavbou futbalového štadióna upraví. PozdÍž ul. 
Bjornsonovej 
sa vybúra pás šírky a dÍžky 37 m a šírky 3,0 m za účelom vytvorenia dvoch 
samostatných vjazdov (výjazdov) na terajšie parkovisko. Vodorovným dopravným 
značením sa 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.20/8 Strana 8 z 30 
9 
vyznačí 32 kolmých parkovacích miest na tomto parkovisku. Rozmery jednotlivých parkovacích 
miest budú 
5,0 m 
x 2,5 
m. Jedno parkovacie miesto bude určené pre telesne postihnutých. Bude 
mať rozmery 5,0 m x 3,5 m. 
SO 63 ÚPRA V A CESTY BJORNSONOVA 
40. V rámci tohto objektu sa upraví ulica Bjornsonova v križovatke s ul. Komenského. Ťažisko 
úpravy spočíva v zaslepení ul. Komenského. Po zaslepení bude ul. Komenského prístupná len od 
križovatky ulíc 
Čapajevova a Komenského. Zaslepenie sa urobí vo vzdialenosti 35 m od 
križovatky ulíc Bjornsonova a Komenského. 
Z tohto smeru (od ul. Bjornsonovej) bude dopravný 
prístup len 
do vnútro bloku bytového domu na ul. Bjornsonovej a prístup k rodinnému domu na 
rohu ulíc Bjornsonova a Komenského. Ide o vytvorenie preferovaného nástupu pre peších 
do 
areálu futbalového štadióna z tejto strany. Preto sa z tohto smeru ul. Komenského vydláždi 
vrátane kríženia ul. Bjornsonovej a nástupu peších do areálu futbalového štadióna. Na ul. 
Bjornsonovej sa jedná o výškovú 
úpravu 
do úrovne terajších chodníkov po jej obidvoch stranách. 
Z každej strany navrhovanej výškovej úpravy bude nábeh dÍžky cca 2,5 m. 
SO 64 ÚPRA V A MLYNSKÉHO NÁHONU 
41. Úprava Mlynského náhonu zahŕňa jeho zasypanie vhodnou zeminou v tých úsekoch, v ktorých 
sa to ešte nerealizovalo, a následne realizáciu cyklistického chodníka. Ide sa o úsek Mlynského 
náhonu, ktorý 
je situovaný vedľa futbalového štadióna. To znamená od ul. Bjornsonovej po 
bytový dom s 
p.č. 2644. Cyklistický chodník bude dÍžky 138 m. Šírka cyklistického chodníka 
bude 
3,0 m. Pokračovanie cyklistického chodníka v trase Mlynského náhonu severným alebo 
južným smerom by sa potom realizovalo samostatne v 
ďalších etapách jeho výstavby. 
SO 65 OPORNÝ MÚR 
42. Navrhovaný oporný múr je situovaný na južnej strane futbalového štadióna zo strany ul. 
Bjornsonovej, z východnej strany od obytného súboru Majakovského ul. a s 
časti na severnej 
strane. Na južnej strane oporným múrom sa prekonáva výškový rozdiel medzi navrhovanou 
vnútornou komunikáciou ajestvujúcou obslužnou komunikáciou 
ul. Bjornsonova. Jedná sa 
o výškový rozdiel od 
O do 3 m. Na východnej strane oporný múr prekonáva výškový rozdiel 
medzi vnútornou komunikáciou a rastlým terénom pozdÍž Mlynského náhonu. Na severnej strane 
je oporný múr navrhovaný po jestvujúcu komunikáciu vysypanú s makadamom, ktorá 
je 
napojená na svojom konci na ul. Krížnu. Celková dÍžka oporného múru bude 341,5 m. Šírka 
oporného múru bude 
0,75 m. Samotný oporný múr bude železobetónový na betónovom základe. 
Na opornom múre bude 
oplotenie-viď samostatný objekt. 
SO 66 OPLOTENIE 
43. Oplotenie je navrhované na opornom múre. To znamená na južnej, východnej a severnej strane 
futbalového štadióna. 
Okrem toho samostatné oplotenie (bez oporného múra) bude aj na 
západnej strane a severnej strane. DÍžka oplotenia na opornom múre bude 341,5 
m. DÍžka 
oplotenia mimo oporného múra bude 257 
m. Oplotenie bude z poplastovaných stÍpikov 
a drôtených poplastovaných rámov výšky 
2,0 m. StÍpiky budú kotvené do oporného múra resp. 
do betónových základových pätiek hÍbky 0,8 m. Súčast'ou oplotenia budú vstupné dve posuvné 
brány z jaklových profilov a tri dvojkrídlové brány z jaklových profilov. 
SO 67 VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA 
44. Vnútorná komunikácia bude priamo naväzovať na jestvujúcu komunikáciu na severnej strane, 
ktorá sa šírkovo upraví. 
Jej trasa je vedená na severnej, východnej aj na južnej strane futbalového 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana 9 z 30 
lO 
štadióna. Vnútorná komunikácia je vedená vo vnútornej-uzatvorenej časti štadióna. Smerovo je 
vedená striedavo v priamej a striedavo v krátkych oblúkoch. DÍžka vnútornej komunikácie bude 
327 
m. Šírka v prevažnej miere bude 6,0 m. PozdÍžny sklon bude v celej dÍžke prakticky na 
minimálnej hodnote 
0,5 %. 
SO 68 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 
45. V rámci verejného priestranstva budú osadené prvky drobnej architektúry, ktoré sú výrazným 
prvkom 
dotvárajúcim urbanizmus a svojím stvárnením 
ovplyvňujú celkovú kompozíciu 
námestia. Všetky prvky drobnej architektúry sú navrhované v snahe o 
čo najjednoduchšiu formu 
a prevedenie. 
• PARKOV Á LAVIČKA dÍžky 2000 mm -počet kusov 5 
• ODPADKOVÝ KOŠ -obdÍžnikového pôdorysu, dvierka z perforovaného plechu, objem 
120 L-počet kusov 40. Odpadkový kôš bude obdÍžnikového pôdorysu s min. rozmerom 
370x580 mm a výškou min. 1050 mm. 
• PRÍSTREŠOK PRE BICYKLE S ROVNOU SKLENENOU STRECHOU, krytá plocha 
min. 
19m
2 
(2,5 x 7,7 m)Nosné stÍpy tvorí zváraná ocel'ová konštrukcia z obdÍžnikových 
ocel'ových profilov min. 
120x60x5 mm a výpalkov z ocelového plechu hrúbok min. 8, 
l O a 16 mm; rám slúži ako nosná konštrukcia bočných výplní a strechy prístreškov 
SO 69 SADOVÉ ÚPRA VY 
46. Po ukončení stavebnej činnosti a príprave územia budú v riešenom území zrealizované sadové 
úpravy s výsadbami drevín. Všetky plochy dotknuté stavebnou 
činnosťou budú pred realizáciou 
sadových úprav rekultivované, podl'a rozsahu poškodenia bude hÍbkovo rozrušená zemina 
zhutnená pojazdom stavebných strojov, plocha a výsadbové misy budú zbavené všetkých 
stavebných zbytkov a odpadov. 
Objekt rieši práce spojené s výsadbami drevín. Dreviny sa 
vysádzajú po 
dokončení terénnych úprav, dostatočnom zl'ahnutí pôdy ešte pred založením 
trávnika. 
47. Výsadba solitérnych stromov-cca140 ks. Výsadby budú realizované 
do vopred pripravený jám. 
Rozmery jám pre 
vysokokmene-0,4-1,0 m3. Na výsadbu bude použitý predpestovaný-min. 2 
x presadený a vzrastlý rastlinný materiál, pri stromoch listnatých s obvodom 
kmeňa 12/14 cm so 
založenou korunkou vo výške 2,2-2,5m (pre lipy), kotvený ku trom tyčiam s trojhranom-viď. 
príslušnú STN, kmeň obalený jutovinou. Plochy sa namulčujú borovicovou kôrou, aby sa 
zminimalizovala následná údržba o ploche výsadbovej misy v hrúbke 
O, l O s polomerom 0,3 m. 
SO 70 GARÁŽOVÉ MIESTA 
48. Navrhovaná budova je riešená ako jednopodlažná, nepodpivničená s plochou strechou 
s vnútorným odvodnením. Jedná sa o zostavu desiatich kusov prefabrikovaných garáží. Garáž 
T23 je obdÍžnikovitého pôdorysného tvaru rozmeru 2,98x5,98x2,47m, ktorú je možné osadiť ako 
radové garáže. Garáž 
je vyhotovená ako priestorový monolit z betónu tr. C35/45 (B45) v jednom 
celku 
aj s podlahou. Osadenie je navrhované na základovú dosku hr. 180mm z betónu tr. C16/20 
(B20) 
armovanej KARI sieťami KH20 pri hornom aj spodnom okraji. Spodná hrana základovej 
dosky 
je na výškovej kóte -0,260. Pod základovú dosku je navrhovaný štrkový podsyp frakcie 
32-64 o 
hr.300mm. Hydroizoláciu strechy tvorí bitúmenové hydroizolačné súvrstvie. 
Odvodnenie strechy 
je do strešnej vpuste s plastovým lapačom nečistôt. 
Prefabrikovaná garáž je vybavená sekčnou bránou s elektrickým dial'kovým ovládaním, farby 
RAL 
9016 (biela), lx vnútorným svietidlom do vlhkého prostredia, lx vypínačom a lx 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana l O z 30 
ll 
zásuvkou. Budova je napojená na distribučnú sieť NN, každá garáž má navrhnuté samostatné 
meranie. 
Dažďové vody budú odvedené do vsakovacej jamy. 
VŠEOBECNÉ 
PODMIENKY 
49. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. 
uskutočniť ich prekládku a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
50. Pred začatím stavebných prác, je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných organizácii priebeh 
inžinierských sietí 
na stavebnom pozemku, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
51. 
Po ukončení výstavby budú všetky pozemky dotknuté stavbou riadne upravené a prípadne 
vysadené vhodnou 
zeleňou. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v 
území a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky. 
52. 
Počas realizácie umiestňovaných stavebných objektov je navrhovateľ povinný zabezpečiť také 
opatrenia, aby nedošlo 
ku spôsobeniu škôd na vedľajších nehnuteľnostiach. 
53. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady. 
54. Stavebník 
je povinný stavbu navrhnút' tak, aby táto spÍňala základné požiadavky na stavby podľa 
§ 43d stavebného zákona. 
55. Stavenisko 
je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a § 13 vyhl. č. 
532/2002 Z.z. 
56. 
Pri navrhovaní stavby je potrebné dodržať ustanovenia§ 47 stavebného zákona. 
57. 
Navrhovateľ je povinný zemné práce riešiť v súlade s§ 48 odst. 3) stavebného zákona a v súlade 
s 
§ 22 vyhl. č. 532/2002 Z.z .. Pri zemných prácach nenarušiť stabilitu vedľajších stavieb. 
58. Zakladanie stavby 
riešiť v súlade s § 48 odst. 4) stavebného zákona a§ 23 vyhl. č. 532/2002 Z.z .. 
59. V následnom stupni projektovej dokumentácie je potrebné navrhnúť usporiadanie staveniska a 
bezpečnostné opatrenia, ako aj spôsob zaistenia bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
výstavbe 
aj budúcej prevádzke v súlade s § 9 ods.l) písm. b )bod č. 7 a 8 vykonávacej vyhlášky k 
stavebnému zákonu 
č. 453/2000 Z. z. a riešiť návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh 
ochrany zelene 
počas uskutočňovania stavby v súlade s § 9 ods. l písm. g) a podľa písm. i 
uvedeného § 9 ods. l pís. i) 
riešiť projekt organizácie výstavby. 
60. Stavenisko musí byť riešené v následnom stupni projektovej dokumentácie v súlade s §43i 
stavebného zákona a v súlade 
s§ 13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z. 
61. 
V následnom stupni projektovej dokumentácie je potrebné navrhnúť opatrenia v rámci 
staveniska a v rámci plánu organizácie výstavby, ktorými 
počas výstavby bude zabezpečená 
ochrana ovzdušia, konkrétne pred prašnými tuhými znečisťujúcimi látkami a plynnými emisnými 
látkami (exhaláty zo stavebných strojov, iné škodlivé plynné exhaláty) tak, aby nedošlo 
počas 
výstavby k zhoršeniu kvality ovzdušia v okolí stavby, tak aby bol dodržaný regulatív l 0.1 
Ekologické limity, RL 10.1.1 Limity znečisťovania ovzdušia. 
62. 
V následnom stupni projektovej dokumentácie je potrebné navrhnúť uskutočňovanie stavby tak, 
aby nebola ohrozená 
únosnosť základov susednej stavby a stabilita susedných stavieb v súlade s 
§ 14 ods. 3 vyhlášky 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou 
schopnosťou pohybu a orientácie. 
63. 
Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na tunajšom úrade po 
uplynutí 
15 dňovej lehoty, určenej na možnosť podania odvolania. 
64. 
Navrhovateľ je povinný požiadať tunajší úrad o overenie PD pre stavebné povolenie podľa § 
120 stavebného zákona. 
65. Toto rozhodnutie platí v 
zmysle§ 40 ods. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť, keďže sa jedná o rozsiahlu a čiastočne aj o líniovú stavbu . 
66. 
V súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. je navrhovateľ povinný požiadať Mesto Prešov v. z. MsÚ 
Prešov, stavebný úrad ako špeciáln stavebný úrad pre dopravné stavby o vydanie stavebného 
povolenia na objekty: 
SO 60 Spevnené plochy, SO 61 Parkovisko Čapajevová, SO 62 Úprava 
parkoviska Bjornsonová, 
SO 63 Úprava cesty Bjornsonová, SO 67 Vnútorná komuniácia, 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana ll z 30 
12 
67. Navrhovateľ je povinný požiadať Mesto Prešov v. z. MsÚ Prešov, stavebný úrad o vydanie 
stavebného povolenia na výstavbu objektov: 
SO O l Hlavná tribúma, SO 02 Tribúna seda sport 
Myjava, 
SO 03 Podzemné parkovisko, SO 04 Hracia plocha, SO 05 Stožiare osvetlenia, SO 06 
Vstupné brány -turnikety, SO 07 Vjazd a výjazd z podzemnej garáže, SO 08 Vstavbky tribúna 
B,C,D, 
SO l O Energoblok, SO ll Teplovod -napajanie trávnika, SO 32 Požiarná nádrž, SO 35 
Akumulačná nádrž, SO 40 Rozšírenie STL distribučnej siete, SO 41 STL pripojovací plnovod, 
SO 50 Úprava VN prípojky, SO 51 Úprava NN distribučných rozvodov, SO 52 
Preložka trafostanice, SO 53 Odberné elektrické zariadenie, SO 54 Verejné osvetlenie, SO 55 
Prípojka SLP, SO 65 Oporný múr, SO 66 Oplotenie, SO 64 Úprava mlynskeho náhonu SO 
68 Drobná architektúra, SO 69 Sadové úpravy, SO 70 Garážove miesta 
68. 
Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie 
o vydanie vodoprávneho povolenia na stavebné objekt podliehajuce 
povoľovaciemu procesu 
v zmysle zákona 
č. 364/2004 Z.z. o vodách. 
Osobitné podmienky: 
69. Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta sa k navrhovanej 
stavbe vyjadril vstanovisku 
č. OHAM/11297/2017 zo dňa 29.06.2017 nasledovne: orgán 
územného plánovania v zmysle § 
16, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku 
(ďalej len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, v zmysle § 4 
ods. 3 písm. 
d) aj) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a v 
súlade s 
čl. 9 Záväznej časti Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, 
vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením mesta 
Prešov č. 5/2017, schváleným Mestským 
zastupiteľstvom mesta Prešov, uznesením č. 725/2017 zo dňa 28.06.2017, ktoré nadobúda 
účinnosť dňa 24.07.2017, (ďalej len "Uzemný plán mesta Prešov") a čl. 4, ods. 8 Organizačného 
poriadku Mestského úradu v Prešove v znení neskorších dodatkov, dáva k predloženej 
dokumentácii, v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, nasledovné 
stanovisko.V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Prešov č. 5/2017, ktorým sa 
vyhlasuje Záväzná 
časť Územného plánu mesta Prešov v znení Zmien a doplnkov 2015, ktoré 
nadobúda 
účinnosť dňa 24.07.2017, sa vyššie uvedená stavba nachádza na plochách: 
a) 
polyfunkčné plochy občianske vybavenie/bývanie -zmiešané územia prevažne s 
mestskou štruktúrou 
určené zväčša na občiansku vybavenosť a pre obytné budovy vrátane 
k ním patriacich stavieb a zariadení 
b) rekreácie a športu. 
Mesto 
Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia 
Predložená projektová dokumentácia 
je spracovaná v súlade s platnými regulatívmi Územného 
plánu mesta 
Prešov z hradiska funkčného využitia ako aj priestorového usporiadania. 
• Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie vyššie uvedenej stavby naväzuje na 
verejnú architektonickú sút'až návrhov: Štadión Futbal Tatran Aréna v 
Prešove", 
zverejnenú v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2016/S 218-
397345 
dňa 11.11.2016. 
• Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie vyššie uvedenej stavby rešpektuje 
platný regulatív RL 
1.3 Statická doprava, bod 4 Územného plánu mesta Prešov v znení 
Zmien a doplnkov 
2015 "každá novo stavaná nebytová budova so zastavanou plochou 
nad l 
OO m
2 
na ostatnom území mesta musí mať minimálne 30 % potrebných odstavných 
miest stanovených 
podľa STN 73 6110 v platnom znení umiestnených inde ako na 
pozemnom parkovisku, môžu byt' vybudované v rámci budovy, v podzemnom alebo 
Rozhodnutie é. SÚ/14716/2017-Sf/332 ::o dňa 09.03.2018 Strana 12 z 30 
13 
viacpodlažnom parkovisku alebo garáži. " 
70. 
Mesto Prešov-odbor správy mestského majetku v záväznom vyjadrení zo dňa 13.06.2017 pod č. 
OSMM -9429/2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienok dodržania 
podmienok stanovených MsÚ 
Prešov odborom hlavného architekta mesta a odboru dopravy, 
životného prostredia a v súlade 
so Zmluvou č. 29/2016 o nájme nehnuteľnosti medzi Mestom 
Prešov a spoločnosťou FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o. 
71. Mesto Prešov-odbor dopravy a životného prostredia v záväznom vyjadrení zo dňa 18.07.2017 
pod č. ODŽP -7949/2017 ako príslušný cestný správny orgán pre miestne a účelové 
komunikácie na základe § 140b zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona po posúdení 
a vyhodnotení predloženej projektovej dokumentácie súhlasí s vydaním územného rozhodnutia 
bez pripomienok. 
• súhlasí v zmsle § 3b ods. 3 cestného zákona so zriadením vjazdu z miestnej komunikácii 
na 
Čapajevovej ulici na pozemok KN-C 2898/2 k. ú. Prešov a vjazdu z Mlynskej ulice na 
parc. 
č. KN-C 2898/2 K.ú Prešov. 
72. Mesto Prešov-organizačný odbor, oddelenie komunálnych služieb v záväznom vyjadrení zo dňa 
12.12.2017 pod č. 00/5971/151037/2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za 
podmienok: 
• Do projektovej dokumentácie doplniť inventarizáciu skutkového stavu zelene 
• V prípade kolízie stavby a drevín je potrebné k územnému konaniu doložiť súhlas orgánu 
ochrany prírody mesta 
Prešov v zastúpení Odborom dopravy a životného prostredia 
s výrubom týchto drevín. 
• Na ulici Čapajevová je vysadené nové stromoradie líp, ktoré je potrebné zachovať 
a ochrániť v zmysle platnej legislatívy. 
• Do projektovej dokumentácie žiadame zapracovať opatrenia ochrany zostávajúcich 
drevín v súlade s normou 
STN 837010. 
73. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove v záväznom vyjadrení č. KRPZ-PO-KDI-15-
297/2017 zo dňa 07.09.2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. 
74. Krajské 
riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prešove v záväznom vyjadrení č. 
KRHZ-PO-OPP-198-3/2018 zo dňa 16.02.2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za 
podmienok: 
• Čerpacie miesto k požiarnej nádrži musí mat' vybudované vyhovujúce podmienky na 
čerpanie vody, v súlade s §4 ods. 3); vyhl. MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb 
vodou na hasenie požiarov a nesmie 
byť oddelené od prístupovej komunikácie posuvnou 
bránou, resp. iným zariadením v súlade s 
čl. 7.1; 7.2; STN 92 0400. 
• 
Stavebné objekty SO 70 garážové boxy v počte l O ks musia byt' umiestnené mimo 
požiarne 
nebezpečný priestor objektov SO Ol; SO 06; SO 07; SO 10; v súlade s §79 ods. 
4); 5); 
§80 ods. 5); vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu 
bezpečnost' pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 
neskorších 
predpisov. 
75. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove v záväznom stanovisku zo 
dňa 24.07.2017 
pod č. 2017 /02440-02/B.14-SM, súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a upozorňuje: 
Upozorňujem navrhovateľa stavby, že do doby kolaudácie je potrebné: 
• doriešiť účinné odvetranie všetkých priestorov predmetnej stavby do vonkajšieho 
prostredia 
dokladovať kvalitu pitnej vody z vlastných vodných zdrojov -studní, ktorá 
bude 
zodpovedať kritériám Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z.z. , ktorým sa ustanovujú 
požiadavky na vodu 
určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana 13 z 30 
14 
spotrebu 
• riešiť účinné opatrenia kvôli zamedzeniu zhoršenia existujúcej kvality bývania v 
uvedenej lokalite (t.j. vplyv imisí, prašného spádu a najmä nezvýšenia hluku v životnom 
prostredí 
• z dopravy a 
z prevádzky futbalového štadióna 
vzhľadom na okolitú obytnú zónu 
doriešiť návrh protihlukových opatrení na ochranu vnútorného prostredia existujúcich 
rodinných a obytných domov pred nepriaznivými 
účinkami hluku, infrazvuku a vibrácií z 
navrhovanej prevádzky nového futbalového štadióna tak, aby ich realizáciou boli 
dodržané prípustné hladiny hluku v dennej, 
večernej a nočnej dobe v súlade s Vyhláškou 
MZ SR 
č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách 
hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a 
vibrácií v životnom prostredí v znení Vyhlášky MZ SR 
č. 237/2009 Z. z. 
• riešiť vyhovujúci spôsob odvedenia odpadových vôd z podzemnej garáže z možných 
odkapov automobilov 
• riešiť účinné vetranie priestorov podzemného parkoviska tak, aby nedochádzalo k 
nasávaniu výfukových plynov 
do priestorov futbalového štadióna 
• v ambulancii telovýchovného lekárstva riešiť umývadlo rúk s tečúcou teplou a studenou 
pitnou vodou 
• v prípravovni -recepcii riešiť dvojdrez s tečúcou teplou a studenou pitnou vodou pri 
ambulantnej 
časti telovýchovného lekárstva riešiť upratovaciu miestnosť s výlevkou 
• Na základe vyššie uvedeného po posúdení predmetného návrhu, odborných znalosti 
miestneho charakteru možno 
konštatovať, že rešpektovaním vyššie uvedených 
požiadaviek predložený návrh predmetnej stavby bude v súlade s ustanovením § 
20 ods. l 
a§ 23 a§ 26 zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako 
aj Vyhlášky MZ SR č. 554/2007 Z.z. o 
podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia starostlivosti o 
ľudské telo, Vyhlášky MZ 
SR 
č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného 
zariadenia i Nariadenia vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na pracovisko. 
• Zároveň odporúčam projektovú dokumentáciu v štádiu jej rozpracovania konzultovať 
s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove tak, aby prevádzky 
osobných služieb wellness, 
maser a prevádzky občerstvenia -bufety boli v súlade s 
platnou legislatívou na úseku verejného zdravotníctva. 
V opačnom prípade môže byť zo 
strany orgánu verejného zdravia vydaný nesúhlasný posudok ku kolaudácií stavby. 
• Zároveň upozorňujem navrhovateľa stavby na povinnosť podľa§ 52 ods. l, písm. b) zák. 
č. 355/2007 Z. z. požiadať RÚVZ so sídlom v Prešove o súhlas ku kolaudácii predmetnej 
stavby, a to o vydanie záväzného stanoviska 
podľa§ 13 ods. 3 písm. c) zák. č. 355/2007 
z. z. 
76. Krajský pamiatkový úrad Prešov vydal rozhodnutie pod č. KPUP0-2018/1835-04/8869/UL zo 
dňa 01.02.2018, ktorým nariadil navrhovatelovi vykonať archeologický výskum: 
• druh výskumu: Pamiatkový -
archeologický. 
Cieľom výskumu je zachytiť vývoj a 
premeny bývalého mlynského náhonu od stredoveku až po mladší novovek, 
overiť 
prípadnú prítomnosť ďalších neznámych archeologických situácií a nálezov, s následným 
odkryvom stavbou ohrozených archeologických nálezov. 
• spôsob a rozsah vykonávania výskumu: Archeologický výskum bude realizovaný 
etapovite: 
Prvá etapa výskumu bude začatá v dostatočnom predstihu pred začatím 
stavebných prác. Bude pozostávať zo sondážneho odkryvu do úrovne prírodného podložia. 
V prvej etape je možné alternatívne uskutočniť skrývku pôdneho krytu. Ak skrývka bude 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana 14 z 30 
15 
realizovaná do úrovne prírodného podložia, strojná sondáž už nie je nevyhnutná. V polohe 
priebehu mlynského náhonu sondy 
situovať priečne na tok náhonu, s ručným odkryvom 
výplne koryta náhonu v prípade stratigrafických jednotiek archeologického charakteru. 
Výskum bude 
začatý vstupnou komisiou, kde realizátor výskumu predloží konkrétny 
návrh realizácie výskumu. 
• V prípade, že budú l. etapou zachytené archeologické nálezy, bude vykonaná druhá etapa 
výskumu formou samotného plošného odkryvu v rozsahu navrhovaných stavebných 
objektov tak, aby boli preskúmané a zdokumentované ohrozené archeologické objekty v 
rozsahu riešených stavebných objektov 
pokiaľ je možné v svojej celosti. Detailné 
podmienky realizácie budú upresnené 
podľa miestnych podmienok počas priebežných 
štátnych pamiatkových 
dohľadov, 
• Tretia, doplnková etapa výskumu bude realizovaná v priebehu pokračovania samotných 
stavebných prác, formou sledovania zemných zásahov pod 
úrovňou pôdneho krytu, so 
záchranou a dokumentáciou zachytených situácií a archeologických nálezov. Konkrétny 
rozsah a reálna potreba tejto etapy budú dohodnuté na základe výsledkov 
predchádzajúcich etáp výskumu. 
77. 
Okresný úrad Prešov -odbor starostlivosti o životné prostrediev ( ochrana ovzdušia ) záväznom 
vyjadrení 
č. OU-PO-OSZP3-2017/025224/02 zo dňa 05.06.2017 udelil navrhovateľovi súhlas 
s umiestnením stavby 
podľa § 17 ods. l. písm. a) zák č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení 
neskorších predpisov za podmienky: 
• Pred vydaním stavebného povolenia je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie súhlasu. 
• Žiadost' musí obsahovať náležitosti v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší, na povolenie 
zdroja 
znečisťovania ovzdušia. 
• Každú zmenu je potrebné odsúhlasiť tunajším úradom. 
78. 
Okresný úrad Prešov -odbor starostlivosti o životné prostredia ( ochrana vôd ) zavaznom 
vyjadrení 
č. OU-PO-OSZP3-20 17 /025402-02NK zo dňa 14.06.2017 konštantu je, že predmetná 
stavba z 
hľadiska ochranu vodných pomerov je možná. 
79. 
Okresný úrad Prešov -odbor starostlivosti o životné prostredia ( odpadové hospodárstvo) v 
záväznom vyjadrení 
č. OU-PO-OSZP3-2017/025406-02 zo dňa 08.06.2017 súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia za podmienok: 
• So stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie ( skupina 17 ) nakladať v súlade s § 77 
zákona o odpadoch. 
• Zabezpečiť zhodnotenie vykopovej zemin prednostne pri vlastnej činnosti-terénne 
úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, ktorá 
je 
v rekultivácii. 
• Viesť a uchovať evidenciu o druhu a množstve odpadov, s ktorými nakladá, ao ich 
zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných odpadov a ďalších 
dokladov potrebných ku kolaudácii stavby. 
• Práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou firmou. 
• V prípade zneškodnenia odpadu ukladaním na skládku zabezpečiť zneškodnenie 
odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre jednotlivé kategorie v zmysle 
zákona o odpadoch. 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =odha 09.03.2018 Strana 15 z 30 
16 
80. Okresný úrad Prešov -odbor starostlivosti o životné prostredia ( ochrana prírody a krajiny) v 
záväznom vyjadrení 
č. OU-PO-OSZP3-2018/007416-02 zo dňa 12.01.2018 konštantuje, že 
predmetná stavba z 
hľadiska ochranu vodných pomerov je možná. 
• Na základe predložených podkladov a berúc do úvahy rozdielnu úroveň podrobnosti 
dokumentácie predloženej pre 
účely posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa 
zákona o posudzovaní vplyvov a dokumentácie pre účely konania podľa osobitných 
predpisov v jednotlivých etapách 
investičnej prípravy je možné konštatovať, že OÚ Prešov 
nezistil také skutočnosti v predloženom návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby, ktoré by boli v rozpore 
so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím zo 
zisťovacieho konania vydaného Okresným úradom Prešov, odborom starostlivosti 
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného 
prostredia 
č. OU-PO-OSZP3-2017/028197-22/ZM zo dňa 06.11.2017 a požiadavkami odporúčanými 
v tomto rozhodnutí , ktoré bolo potrebné zohľadniť v procese konania o povolení činnosti 
podľa osobitných predpisov. 
81. Okresný úrad Prešov -odbor krízového riadenia v záväznom vyjadrení č. OU-PO-OKRI-
2017/025592-02 
zo dňa 19.06.2017 konštantuje, že z hľadiska civilnej obrany súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia bez pripomienok. 
82. VVS, a.s., Kúpeľná 3, Prešov v záväzné vyjadrení č. 68124/2017/0 zo dňa 09.08.2017 S 
technickým riešením predloženej PD z hľadiska nami sledovaných záujmov súhlasíme a máme 
pripomienky: 
• Pri návrhu PD v stupni pre stavebné povolenie je potrebné uviesť správnu dimenziu 
verejného vodovodu trasovaného v ulici 
Čapajevova, ktorá je L T DN l OO mm. 
• Pri návrhu PD v stupni pre stavebné povolenie je potrebné uviesť materiál a 
dimenziu potrubia verejnej kanalizácie v ulici Bjôrnsonova, ktorá 
je ŽB DN 600mm 
a uviesť materiál a dimenziu prekladaného potrubia verejnej kanalizácie, ktorá je ŽB 
DN500mm. 
• Pri 
návrhu PD v stupni pre stavebné povolenie je potrebné riešiť kríženie NN 
prípojky s potrubím verejnej kanalizácie ŽB 
DN300mm v správe našej spoločnosti 
kolmo s uložením vedenia do chráničky a to v celom rozsahu pásma ochrany 
verejnej kanalizácie. 
Pri krížení žiadame rešpektovať STN 73 6005. 
• Pri 
návrhu PD v stupni pre stavebné povolenie je potrebné riešiť kríženie 
navrhovanej preložky kanalizácie s potrubím verejného vodovodu L T DN l 
OOmm v 
správe našej 
spoločnosti v súlade s STN 73 6005. V zmysle STN 73 6005 je pri 
krížení dovolená minimálna zvislá 
vzdialenosť O, l Om. 
• Pri návrhu PD v stupni pre stavebné povolenie je nutné rešpektovať inžinierske siete 
v správe 
VVS, a. s. závod Prešov v zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. § 19. Pásmo 
ochrany verejného vodovodu tvorí pás o šírke l ,Srn na obe strany od vonkajšieho 
okraja vodovodného potrubia 
do priemeru 500mm vrátane a pás o šírke 2,5m pre 
priemer nad 
500mm. Nad potrubiami a 
v ich ochrannom pásme 
je zakázané stavať 
stavby s pevnými základmi a realizovať činnosť. ktoré by ohrozili prevádzku 
verejného vodovodu, alebo zhoršili prístup k potrubiam Investor stavby 
zabezpečí 
vytýčenie vodovodného a kanalizačného potrubia v správe VVS. a.s. závod Prešov, 
ktoré Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci nášho závodu (cali 
centrum 
č.tel.05117572777). Termín vytýčenia je potrebné dohodnúť telefonicky 
cestou 
dispečingu na tel.č. 05117572421. V prípade, že si investor neobjedná 
vytýčenie IS nenesie VVS, a.s. zodpovednosť za prípadné škody na majetku 
investora alebo 
VVS, a.s. 
Ro=hodnutie é. SÚ/14 716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana 16 z 30 
17 
• V súlade so zákonom č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách, vyhláškou 
MŽP SR č. 3971/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 
meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva 
vypúšťaných vôd 
súhlasíme s osadením vodomera pre meranie spotreby úžitkovej vody v samostatnej 
miestnosti pod objektom hlavnej tribúny (suteréne) s podmienkou že 
žiadateľ splní 
technické podmienky osadenia vodomera. 
Podmienkou montáže vodomera je zárove 
II montáž zariadenia pre 
diaľkový odpočet. Odberateľ bude na základe nájomných 
zmlúv 
platiť v zmysle Cenníka č.1 O VVS, a. s. nájmom za zariadenie pre diaľkový 
odpočet. 
• Ďalší stupeň PD v stupni pre stavebné povolenie je potrebné predložiť VVS, a.s. 
závodu 
Prešov ako správcovi verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na 
vyjadrenie. 
83. 
VSD, a.s. Distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení č. 12845/2017/5101087153 zo dňa 21.06.2017 
súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pri dodržaní nasledovných podmienok: 
• požadovaný odber žiadame realizovať zriadením novej jednoúčelovej transformačnej 
stanice (TS) s TR 630 kVA (22/0,40 ± 0%), ktorá po vybudovaní zostane v majetku 
investora. 
• pripojenie bude realizované cez nový spínací prvok-kompaktný VN rozvádzač VNR-
4K (so štyrmi VN vývodmi), ktorý bude umiestený v blízkosti preloženej distribučnej 
trafostanice "TS0586-0510 Tatran", na verejne prístupnom mieste (viď príloha). 
• výstavbu novej jednoúčelovej trafostanice pre Futbal Tatran Arénu je nutné zosúladiť s 
preložkou 
distribučnej trafostanice "TS0586-051 O Tatran" a s výstavbou nového VN 
rozvádzača VNR-4K. 
• z voľného vývod u vo VN rozvádzači sa pripojí nová transformačná stanica. 
• zriadenie VN rozvádzača v projektovej dokumentácii riešiť samostatným stavebným 
objektom. jednotlivé odbery, ktorými 
je napájaný terajší futbalový štadión, sa 
nezameniteľne a natrvalo odpoja a zrušia. Odber pre Futbal Tatran Arénu bude napájaný 
výlučne z novej jednoúčelovej trafostanice. 
• pred začatím zemných prác v prípade potreby si objednajte vytýčenie káblov zaslaním 
objednávky a mapového podkladu s 
vyznačenou záujmovou oblasťou na e-mailovú 
adresu: skripko stefan@vsds.sk., tel. 
055 610 2792,0917 433311 -Ing. Štefan Škripko. 
alebo stolicny peter@vsds.sk. tel. 
0556102213.0918248563-Ing. Peter Stoličný," 
• Upozorňujeme Vás, že v záujmovej lokalite sa nachádzajú podzemné káblove vedenia 
NN l kv. 
• V prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu 
plánovaného výkopu s nim, 
je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku 
previsu. 
• Odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu. 
• Pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami 
musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. l ,2. 
• Pred zasypaním odkrytého kábla Východoslovenskej distribučnej a.s. žiadame, aby bol 
prizvaný zástupca našej 
spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia. 
• Zástupcu našej spoločnosti žiadame kontaktovať minimálne 2 pracovné dni 
pred zasypaním odkrytého kábla. Kontakt 
na zástupcu našej spoločnosti: 055/6102823. 
• Pri 
zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými 
vedeniami v zmysle 
STN 736005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady 
stavebníka 
doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu 
v súlade s normami 
STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005. 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana 17 z 30 
18 
84. Slovenský plynárensky priemysel -distribúcia, a.s.Mlynské Nivy 44/B v záväznom vyjadrení č. 
TD/KS/0337/2017/Ve zo dňa 20.06.2017 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pri dodržaní 
nasledovných podmienok. 
VŠEOBECNÉ PODMIENKY: 
• Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcichplynárenských 
zariadení v zmysle §79 a 
§80 Zákona o energetike. 
• Stavebník je povinný dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými 
plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a 
inžinierskymi 
sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050 
• 
Stavebník je povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné 
vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení. 
• Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je 
stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie 
existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP -
distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 
ll Bratislava, alebo elektronicky, 
prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPPD (www.spp
distribúcia.sk). 
• V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie 
plynárenských zariadení do vzdialenosti l OOm, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne l 
hodinu. 
TECHNICKÉ PODMIENKY: 
• zásobovanie riešeného územia zemným plynom je pri maximálnom hodinovom odbere 
191,8 m
3 
/hod. z hľadiska kapacity distribučnej siete možné z existujúceho STL 
plynovodu DN 
80, PN 80 kPa, vedeného na ulici Čapájevovej s bodom napojenia pred 
parcelou 
číslo 2898/2 v katastrálnom území Prešov, 
• 
stavebník je povinný pred vypracovaním projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania 
postupovať v zmysle pokynov pre proces pripájania zverejnených na webovom 
sídle 
SPP-O (www.spp-distribucia.sk). 
• stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného 
konania 
podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa technických podmienok 
pripojenia stanovených na základe žiadosti v zmysle pokynov pre pripájanie, 
• stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa navrhovaných plynárenských zariadení 
rešpektovala iné vedenia s 
ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby 
pri prevádzkovaní nemohlo 
dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému 
poškodeniu, 
• stavebník zabezpečí, aby v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania bolo 
uvedené rozdelenie vyhradených technických zariadení v súlade s vyhláškou 
č. 508/2009 
Z.z., 
• v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných 
predpisov, požadujeme, aby stavebník: 
rešpektoval a 
zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem, 
pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými 
zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 
73 6005 a 
TPP 90601, 
zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo 
vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam, 
zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a 
Ro::hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o d1ía 09.03.2018 Strana 18 z 30 
19 
križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami, 
zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní 
existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou, 
-stavebník 
je povinný projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania 
predložiť na posúdenie SPP-O 
85. Slovak Telekom, a.s. v záväzné vyjadrení č. 6611716568 zo dňa 14.06.2017 súhlasí 
s vydaním územného rozhodnutia 
za podmienok: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) 
a 
zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane 
proti rušeniu. 
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer je 
v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto 
sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok 
ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného 
správou sieti: Danka Chovanová, danka.chovanova@telekom.sk, 5117711551 
• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle§ 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. 
je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení 
s vlastníkom dotknutých 
SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať 
prekládku SEK. 
• 
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení 
a zariadení. 
• V prípade ak na Varni definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit'' nadzernnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti 
podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovat' po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na Valom 
záujmovom území 
sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. ako sú 
napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, 
Slovak Telekom, 
a.s., týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekorn,sk, +421 517712188, 0902614733. 
V objednávke v dvoch 
vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum j jeho vydania. 
• Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s. 
• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ 
nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.20/8 Strana 19 z 30 
20 
využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
• Žiadatel'a zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnutel'nost' na 
telekomunikačnú siet' úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
• Poskytovatel' negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie. 
86. V záujmovom území sa nachádzajú podzemné vedenia v správe Dopravného podniku mesta 
Prešov, a.s. 
87. V uvedenej oblasti sa nachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia v správe CondorNet, s.r.o. 
Prešov. Pred 
začatím stavby je potrebné požiadať o ich vytýčenie. 
88. Spoločnosť Slovanet, a.s, nemá pripomienky k pripravovanej stavbe. Pri realizácií plánovanej 
investičnej akcie nedôjde ku styku s podzemnými, resp. nadzemnými vedeniami v majetku, resp. 
v správe 
spoločnosti Slovanet, a.s. 
89. Ďalší stupeň PD je potrebné zaslať Ministerstvu obrany SR na vyjadrenie. 
90. Technické služby mesta Prešov, a.s. Prešov požadujú vytvoriť stanovište na komunálny odpad so 
spevnenou plochou, dobre prístupnou pre zberové vozidlá, ktorých celková dÍžka je cca 9 
metrov. 
Veľkost' stanovišťa a počet kontajnerov je potrebné určiť podľa predpokladaného 
množstva vyprodukovaného komunálneho odpadu. 
Spoločnosť Technické služby mesta Prešov, 
a.s. Prešov ponúka 
aj zabezpečenie zberu triedeného odpadu, preto v prípade takejto požiadavky 
by bolo potrebné 
zriadiť aj spevnené plochy na umiestnenie kontajnerov na triedený zber. 
Združenie domových samospráv dňa 21.01.2018 doručilo pripomienky k navrhovanej stavbe: 
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa 
na predmetnú stavbu 
nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne 
dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. 
Námietke sa vyhovuje. 
• Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR) ako aj 
príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatečné. 
Námietke sa čiastočne vhovuje. 
• Žiadame, aby okolie stavby "Štadión -Futbal Tatran Aréna" bolo podľa §39a ods.2 písm.b 
Stavebného zákona upravené sadovými úpravami ako lokálny 
parčík v zmysle našich 
pripomienok uplatnených v 
zisťovacom konaní. Žiadame, aby súčasťou umiestnených sadových 
úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme 
aj tzv. dažďové záhrady 
(www.samospravydomov.org/files/qazdove 
zahrady.pd.l). Dažďové záhrady plnia dôležité 
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 oc v tropických dňoch, 
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene užívateľov stavby, odparovanie vody späť do 
ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo 
Námietke sa vyhovuje. 
• Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej bilancie podľa 
§65 Vodného zákona, nezhoršovania odtokových pomerov podľa § 18 ods .S Vodného zákona 
č. 364/2004 Z.z. a environmentálnych ciel'ov podľa Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej 
vodnej správy a správcu dotknutého povodia adekvátne územnému konaniu. 
Námietke sa vyhovuje. 
Ro:::hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 :::o dňa 09.03.2018 Strana 20 z 30 
• 
21 
V územnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení 
v súvislosti s predmetnou stavbou 
podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. 
Námietke 
sa vyhovuje. 
V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame preukázateľne zohľadniť dokumentáciu podľa 
§65 Vodného zákona č.364/2004 Z.z. v rozsahu výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia stavu 
povrchových vôd a podzemných vôd, vodnej bilancie, programu opatrení 
na účely zlepšenia 
kvality povrchových 
vôd určených na odbery pre pitnú vodu, plánov manažmentu povodí, 
Vodného plánu Slovenska, programu znižovania 
znečisťovania vôd znečisťujúcimi látkami a 
koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve. 
Námietke 
sa vyhovuje. 
• V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame spracovať taký projekt, ktorý bude 
zohľadňovať všeobecné požiadavky na projekciu stavieb a teda zvoliť také projektové 
dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňujúce klimatické podmienky miesta 
stavby a možnosti pozemku tak, aby 
sa čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo 
a 
umožniť tak dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím 
vysokoúčinných alternatívnych 
energetických systémov založených na 
obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných 
riadiacich, 
regulačných a monitorovacích systémov. V praxi sa to dá dosiahnuť mixom opatrení 
ako sú 
dažďové záhrady, drenážná dlažba, energeticky efektívne narábanie so zbytkovým 
teplom a podobne. 
Optimálnosť zvoleného riešenia bude potrebné preukázať v stavebnom 
konaní. 
Námietke 
sa vyhovuje. 
• Žiadame adekvátne územnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona 
o odpadoch 
č.79/2015 Z.z. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v 
dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre separvaný zber. 
Námietke sa vyhovuje. 
Odôvodnenie 
Navrhovateľ-spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o., Hlavná 73, 08001 Prešov 
podala dňa 07.09.2017 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: " Štadión-Futbal 
Tatran Aréna", 
ktora sa navrhuje umiestniť na pozemkoch: KN-C 2858/1, KN-C 2858/2, KN-C 
2858/3, KN-C 2856/13, KN-C 9808/2, KN-C 
961417, KN-C 2863, KN-C 2864, KN-C 2865, KN-C 
2867, KN-C 9614/4, KN-C 2870, KN-C 2871, KN-C 2874, KN-C 9614/2, KN-C 9614/3,KN-C 
2856/1, KN-C 
2856/4, KN-C 2893, KN-C 2894, KN-C 2895, KN-C 2896, KN-C 2897, KN-C 
289817, KN-C 2898/8, KN-C 2898/9, KN-C 2898/10, KN-C 289811, KN-C 2898/12, KN-C 
2898/B,KN-C 9604/1, KN-C 9604/27, KN-C 9604/30, KN-C 9607, KN-C 9594, KN-C 2831 
katastrálne územie Prešov. 
Územnému konaniu predchádzal samostatný proces posudzovania vplyvov navrhovanej 
činnosti na životné prostredie podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 24/2006 Z.z. o 
posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie v jeho platnom znení. Posudzujúci orgán, Okresný úrad 
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy 
podľa ustanovenia § 5 ods. l zákona č. 
525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. l písm. e) zákona 
č. 180/2013 Z.z. o organizácii 
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako príslušný orgán 
na úseku 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana 21 z 30 
22 
posudzovania vplyvov na životné prostredie podl'a § 56 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP, rozhodol podl'a § 29 ods.2 zákona o 
posudzovaní vplyvov na 
ŽP na zákla~e zámeru " Štadión -Futbal Tatran Aréna ", ktorý predložil 
navrhovate!' FUTBAL TATRAN ARENA s.r.o., Hlavná 73, 
08001 Prešov, v spojení s§ 18 ods. 2 
písm. 
b) zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP a po vykonaní zist'ovacieho konania o posudzovaní 
navrhovanej 
činnosti podľa§ 29 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, postupujúc podľa§ 46 a§ 
47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
takto: (stavebný úrad cituje). 
"Navrhovaná činnosť, " Štadión -Futbal Tatran Aréna ", uvedená v predloženom zámere, 
situovaná v Prešovskom kraji, okrese 
Prešov, parcelné číslo ... k.ú. Prešov, ktorej účelom je je 
výstavba futbalového areálu sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Pre uvedenú činnosť je možné preto požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov". 
Rozhodnutie bolo vydané pod č. OU-PO-OSZ03-2017/28197-22/ZM zo dňa 06.11.2017. z 
uvedeného konania vyplynula stavebnému úradu povinnosť konať ako s účastníkom konania, ktorý 
získal v rámci 
zisťovacieho konania postavenie účastníka konania so Združením domových 
samospráv Bratislava, so sídlom Rovniankova 
14, P. O. Box 218, 85000 Bratislava. 
Navrhovate!' preto podal návrh na vydanie územného rozhodnutia pre 
" Štadión -Futbal 
Tatran 
Aréna". Mesto Prešov, stavebný úrad posúdil návrh podľa§ 37 stavebného zákona. 
Podľa § 37 ods. l stavebného zákona: Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú 
územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, 
podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady 
podľa § 
3 a ostatné existujúce podklady podl'a § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na 
vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä 
skutočnosti získané vlastným prieskumom 
alebo zistené pri miestnom 
zisťovaní. 
Podľa § 3 7 ods. 2 stavebného zákona Stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh 
predovšetkým z 
hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v 
území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi 
podľa odseku l a 
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, 
či vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s 
obmedzenou 
schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne 
podmienky, podmienky 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, 
podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany 
poľnohospodárskeho 
pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom. 
Mesto 
Prešov má platný územný plán mesta. Záväzná časť Územného plánu mesta Prešov, 
Zmien a doplnkov 2015 bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Prešov č. 5/2017 
(ďalej v texte VZN). Podl'a čl. 9 VZN č. 5/2017-ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Stanoviská o 
súlade s Územným plánom mesta 
Prešov vydáva mesto Prešov ako orgán územného plánovania v 
zmysle§ 
16 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov. Kompetencie orgánu územného plánovania 
podľa § 16 ods. 2 
stavebného zákona v 
organizačnej štruktúre Mestského úradu Prešov, vykonáva odbor hlavného 
architekta 
mesta 
Prešov, ktorý posudzuje dodržanie regulatívov a funkčného využitia územia podľa 
platného Územného plánu mesta Prešov. Mesto Prešov, odbor hlavného architekta mesta ako orgán 
územného plánovania vydal stanovisko pod OHAM/11297/2017 zo 
dňa 29.06.2017. V uvedenom 
stanovisku sa uvádza nasledovné: 
Predložená projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s 
platnými regulatívmi Územného plánu mesta 
Prešov z hľadiska funkčného využitia ako aj 
Ro:::hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 :::o dňa 09.03.2018 Strana 22 z 30 
23 
priestorového usporiadania. 
Stavebník preukázal súhlas vlastníkov pozemkov: 
• Mesto Prešov -
v zastúpený MsÚ Prešov odbor správy mestského majetku v zavaznom 
vyjadrení zo 
dňa 13.06.2017 pod č. OSMM -9429/2017 súp.lasí s vydaním územného 
rozhodnutia za podmienok dodržania podmienok stanovených 
MsU Prešov odborom hlavného 
architekta mesta a odboru dopravy, životného prostredia a 
v súlade 
so Zmluvou č. 29/~016 
o nájme nehnuteľnosti medzi Mestom Prešov a spoločnosťou FUTBAL TATRAN ARENA 
s.r.o. 
• Fyzických osob, ktoré sú majiteľmi pozemkov KN-C 2866, KN-C 2868, KN-C 2869, KN-C 
2872, KN-C 2873, KN-C 2875, KN-C 2876, na ktorých sú v 
súčastnosti umiestnené garáže. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad po posúdení návrhu oznámil podľa § 36 odst. l stavebného 
zákona 
dňa 08.01.2018 začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a súčasne 
stavebný úrad oznámil účastníkom územného konania v súlade s ustanovením § 36 odst. 4 
stavebného zákona 
začatie územného konania verejnou vyhláškou. Verejná vyhláška, ktorou bolo 
oznámené 
začatie územného konania, bola vyvesená dňa 15.01.2018 na úradnej tabuli mesta 
Prešov a zverejnená na internete (www.presov.sk). Stavebný 
súčasne nariadil ústne pojednávanie s 
miestnym 
zisťovaním, ktoré sa uskutočnilo dňa 07.02.2018. V uvedenom oznámení upozornil 
účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť 
najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak na ne stavebný úrad neprihliadne. 
Združenie domových samospráv dňa 21.01.2018 doručilo pripomienky k navrhovanej 
stavbe o týchto stavebný úrad rozhodol nasledovne: 
• Žiadame predložiť potvrdenie o splnení podmienky dostatočnej dopravnej kapacitnosti a že sa 
na predmetnú stavbu 
nevzťahujú ustanovenia § 19 cestného zákona o budovaní dostatočne 
dopravne kapacitnej cestnej infraštruktúry. 
Námietke sa vyhovuje, na základe záväzného stanoviska dotknutého príslušného cestného 
správneho orgánu pre miestne a 
účelové komunikácie Mesta Prešov -odboru dopravy 
a životného prostredia zo 
dňa 18.07.2017 pod č. ODŽP -7949/2017. 
• Žiadame predložiť stanovisko Slovenskej správy ciest (metodický orgán MDVaRR SR) ako aj 
príslušného správcu dotknutých komunikácií, že navrhované dopravné riešenie je dostatečné. 
Námietke sa čiastočne vyhovuje, na základe záväzného stanoviska dotknutého príslušného 
cestného správneho orgánu pre miestne a 
účelové komunikácie Mesta Prešov -odboru dopravy 
a životného prostredia zo 
dňa 18.07.2017 pod č. ODŽP -7949/2017. Slovenská správa ciest, 
v uvedenom prípade nie správcom komunikácie. Ulica 
Čapajevová a ulica Bjornsonová sú 
miestnymi komunikácia, kde správcom je Mesto Prešov. 
• Žiadame, aby okolie stavby "Štadión -Futbal Tatran Aréna" bolo podľa §39a ods.2 písm.b 
Stavebného zákona upravené sadovými úpravami ako lokálny 
parčík v zmysle našich 
pripomienok uplatnených v 
zisťovacom konaní. Žiadame, aby súčast'ou umiestnených sadových 
úprav boli v adekvátnom rozsahu a forme 
aj tzv. dažďové záhrady 
(www.samospravydomov.org/files/dazdove 
zahrady.pd!). Dažďové záhrady plnia dôležité 
ekostabilizačné funkcie, znižujú lokálnu mikroklimatickú teplotu až o 5 °C v tropických dňoch, 
svojim vzhľadom prispievajú k psychohygiene užívateľov stavby, odparovanie vody späť do 
ovzdušia prebieha prirodzene a časovo postupne; jedná sa o technické ako aj krajinárske dielo 
Rozhodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 zo dňa 09.03.2018 Strana 23 z 30 
--------~-----~---
24 
Námietke sa vyhovuje. Požiadavkam projektant stavby vyhovel a zapracoval do 
~okumentácie pre územné rozhodnutie. Lokálny parčík situovaný v mieste zaslepenia vetvy 
Capajevovej ulice južne od hlavnej tribúny. 
V parčíku sa počíta s umiestnením vzrastlých 
stromov a umelecky stvárnenej fontány s vodotryskom. 
Parčík bude trvalo prístupný 
verejnosti. 
• Žiadame preukázať dodržanie zákonom chránených záujmov zachovania vodnej bilancie podl'a 
§65 Vodného zákona, nezhoršovania odtokových pomerov podl'a § 18 ods.5 Vodného zákona 
č. 364/2004 Z.z. a environmentálnych ciel'ov podľa Vodného zákona vyjadrením orgánu štátnej 
vodnej správy a správcu dotknutého povodia adekvátne územnému konaniu. 
Námietke sa vyhovuje. Požiadavkam projektant stavby vyhovel a zapracoval 
do 
dokumentácie pre územné rozhodnutie. Táto bola odsúhlasená dotknutými orgánmi 
spolupôsobiacimi v územnom konaní. 
• V územnom konaní žiadame predložiť projekt preventívnych a kompenzačných opatrení 
v súvislosti s predmetnou stavbou 
podľa §3 ods.5 zákona OPK č. 543/2002 Z.z. 
Námietke sa vyhovuje. Požiadavkam projektant stavby vyhovel a zapracoval 
do 
dokumentácie pre územné rozhodnutie. Táto bola odsúhlasená dotknutými orgánmi 
spolupôsobiacimi v územnom konaní. 
Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné 
prostredie záväzným vyjádrením 
č. OU-PO-OSZP3-2018/007416-02 zo dňa 12.01.218 
konštatuje nezistil také 
skutočnosti v predloženom návrhu na vydanie rozhodnutia 
o umiestnení stavby, ktoré by boli v rozpore so zákonom o posudzovaní 
vplyvov, s rozhodnutím zo 
zisťovacieho konania vydaného Okresným úradom Prešov, 
odborom 
starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
č. OU-PO-OSZP3-2017/028197-22/ZM zo dňa 06.11.2017 
a požiadavkami odporúčanými v tomto rozhodnutí , ktoré bolo potrebné zohľadniť v procese 
konania o povolení 
činnosti podľa osobitných predpisov. 
• V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame preukázateľne zohľadniť dokumentáciu podľa 
§ 65 Vodného zákona č. 364/2004 Z.z. v rozsahu výsledkov zisťovania výskytu a hodnotenia 
stavu povrchových vôd a podzemných vôd, vodnej bilancie, programu opatrení na 
účely 
zlepšenia kvality povrchových vôd určených na odbery pre pitnú vodu, plánov manažmentu 
povodí, Vodného plánu Slovenska, programu znižovania 
znečisťovania vôd znečisťujúcimi 
látkami a koncepcií a rozvojových programov vo vodnom hospodárstve. 
Námietke sa vyhovuje. Požiadavkam projektant stavby vyhovel a zapracoval 
do 
dokumentácie pre územné rozhodnutie. Táto bola odsúhlasená dotknutými orgánmi 
spolupôsobiacimi v územnom konaní. Príslušný dotknutý orgán na úseku vodného 
hospodárstva -
Okresný úrad Prešov -odbor starostlivosti o životné prostredia ( ochrana 
vôd ) záväznom vyjadrení 
č. OU-PO-OSZP3-2017/025402-02NK zo dňa 14.06.2017 
konštantuje, že predmetná stavba z hľadiska ochranu vodných pomerov je možná. 
• V dokumentácii pre stavebné povolenie žiadame spracovať taký projekt, ktorý bude 
zohľadňovať všeobecné požiadavky na projekciu stavieb a teda zvoliť také projektové 
dispozičné a prevádzkové riešenie stavby čo najviac zohľadňujúce klimatické podmienky miesta 
stavby a možnosti pozemku tak, aby sa 
čo najlepšie využilo slnečné žiarenie a denné svetlo 
a 
umožniť tak dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, 
umiestnenie stavby a spôsob jej užívania, najmä využitím 
vysokoúčinných alternatívnych 
energetických systémov založených na 
obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných 
riadiacich, 
regulačných a monitorovacích systémov. V praxi sa to dá dosiahnuť mixom opatrení 
Rozhodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana 24 z 30 
25 
ako sú dažďové záhrady, drenážná dlažba, energeticky efektívne narábanie so zbytkovým 
teplom a podobne. 
Optimálnosť zvoleného riešenia bude potrebné preukázať v stavebnom 
konaní. 
Námietke sa vyhovuje. 
Požiadavkam 
dokumentácie pre územné rozhodnutie. 
spolupôsobiacimi v územnom konaní. projektant stavby vyhovel a zapracoval 
do 
Táto bola odsúhlasená dotknutými orgánmi 
• Žiadame adekvátne územnému konaniu preukázať splnenie povinností vyplývajúce zo zákona 
o odpadoch 
č.79/2015 Z.z. Žiadame vyriešiť a zabezpečiť separovaný zber odpadu; v 
dostatočnom množstve zabezpečiť umiestnenie zberných nádob osobitne pre separvaný zber. 
Námietke sa vyhovuje. 
Požiadavkam projektant stavby vyhovel a zapracoval do 
dokumentácie pre územné rozhodnutie. V areáli štadióna je vytvorená plocha pre 
umiestnenie nadob na komunáln odpad a nádob na separovaný zber. 
V rámci územného konania sa vyjadrili: 
Mesto 
Prešov v.z. MsÚ Prešov, odbor hlavného architekta mesta; Mesto Prešov v.z. MsÚ 
Prešov odbor správy majetku mesta, oddelenie mestského majetku; Mesto Prešov v.z. MsÚ Prešov, 
odbor dopravy a životného prostredia; Krajské riaditeľstvo PZ, Krajský dopravný inšpektorát 
Prešov; Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany 
prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia (ElA); Okresný úrad 
Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia 
(OH); Okresný úrad Prešov, odbor 
starostlivosti o 
ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia (OO); 
Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia (ŠVS); 
Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia; VVS, a.s. Košice, 
závod 
Prešov, Východoslovenská distribučná, a.s. Košice, SPP-distribúcia a.s. Bratislava, Slovak 
Telecom, a.s. Bratislava, CondorNet, s.r.o. 
Prešov; O.S.V.O.comp., a.s. Prešov; Slovanet, a.s. 
Bratislava; 
Orange Slovensko a.s. Bratislava; Spravbytkomfort, a.s. Bratislava; KR hasičského a 
záchranného zboru 
Prešov; Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Ľubotice; Krajský pamiatkový 
úrad 
Prešov; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove; Úrad verejného 
zdravotníctva SR Bratislava; Ministerstvo obrany SR, agentúra správy majetku, detašované 
pracovisko Košice; Ministersvo vnútra SR, Centrum podpory 
Prešov, oddelenie 
telekomunikačných služieb; 02 -Telefónica Slovakia, s.r.o. Bratislava; Ich stanoviská boli 
zapracované 
do podmienkovej časti tohto rozhodnutia. 
Stavebný úrad v zmysle ustanovení § 37 stavebného zákona posúdil návrh z 
hľadiska 
starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a krajiny a potrieb požadovaného opatrenia v 
území a jeho dôsledkov; preskúmal návrh a jeho súlad s územným plánom mesta a 
predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdil, 
či vyhovuje všeobecným technickým 
požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s 
obmedzenou 
schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne 
podmienky, podmienky 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, 
podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, 
zároveň zabezpečil stanoviská 
dotknutých orgánov a riešil ich vzájomný súlad a posúdil vyjadrenia 
účastníkov konania a ich 
námietky. 
Stavebný úrad zistil, že predmetná stavba 
spÍňa kritériá všeobecných požiadaviek na výstavbu, 
podmienky z 
hľadiska hygienického, požiarneho, bezpečnostného, dopravného a ochrany prírody, o 
čom svedčia kladné stanoviská, odborné vyjadrenia a súhlasy dotknutých orgánov. Podmienky 
vyplývajúce z vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí budú 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o dňa 09.03.2018 Strana 25 z 30 
26 
zapracované do prvostupňového územného rozhodnutia vo forme podmienok umiestnenia stavby, 
ktorých splnenie sa bude 
skúmať v stavebnom konaní. Na základe uvedeného stavebný úrad 
rozhodol tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje a doručuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, 
musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 odst. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní a podl'a § 42 odst. 2) stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta 
Prešov a zverejnená na internete -elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o umiestnení stavby. 
Do lehoty sa 
nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec 
lehoty 
pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 
pracovný 
deň. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia. 
V súlade s § 54 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní voči rozhodnutiu je mozne 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolania je potrebné v súlade s 
§ 54 odst. l) zákona o správnom konaní podať na Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov -
správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
Úradný záznam: Ing. 
Andrea Turčanová 
Primátorka mesta 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, bola 
vyvesená 
na úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
l l/, L ~ ,,:~ : ,, ' ' ""' 0 ,, _ 0 0 • '• 
................................... ,. ........... , ........... . 
l·'. '.,, .. ·. ' 
Peči-a*~' ~-PQdpjs·;! · -~ 
ou:_: ·:Jl .z.:~ u~) 
-l-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, bola 
zvesená z 
úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
1 ,' 
'-./ 
••••••••••••••••••
••••••••• ".·o:.;·.· •• ,· •• o·v ••• •••'•-•••. f~. "\·.~· ••• 
Peqi~tk-~;á po~p1s .. 
1 
-· 
Ro=hodnutie č. SÚ/14716/2017-Sf/332 =o d11a 09.03.2018 
Strana 
26 z 30 
ČISLO KÓPIE: 
2 3 
SCHÉMA: 
4 5 6 7 
S ÚRAD. SYSTÉMS-JTSK 
V݊KOVÝ SYSTÉM Bp V 
±0,000=+249,60m n.m. 
STAVBA: 
ŠTADIÓN: 
, 
FUTBAL TATRAN ARENA 
V PREŠOVE 
INVESTOR: FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o., Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
GENERÁLNY PROJEKTANT: 
SPRACOVATE!! 
ARCHITEKTONICKEJ ČASTI: 
AURORI: 
SPOLUAUTOR: 
SPRACOVATE!! ČASTI DIELA: 
HLAVNÝ ARCHITEKT: 
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: 
VYPRACOVAL: 
ORIENTÁCIA VÝKRESU: 
consulting 
SLOVAKIA 
s.r.o. 
projek:c!aleneraetlckicertffflc;{t!alstavcbn6frzlkil 
ln!o@adateam.sk l wv.w.adoleam.sk 
Ing. arch. Ľ.UBOMÍR SAKALA 
Ing. D. CÁKOCI, Ing. A. CÁKOCIOVÁ 
Ing. 
DUŠAN CÁKOCI 
AUTORIZÁCIA: 
MIESTO STAVBY: PREŠOV, ul ČAPAJEVOVA, BJRNSONOVA STUPEG PD: DUR DIEL: c 
OBJEKT: C 
FORMÁT: 6xA4 DÁTUM: 05.2017 
NÁZOV VÝKRESU: 
MIERKA: č(SLO VÝKRESU: 
CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY l: 1000 c 
HRANICE 
HRANICE PARCIEL POmA KATASTRA 
-~ ~ -HRANICE STAVENISKA 
PARCELY: 
r 
2858/1,2858/2,2858/3,2856/13,2898/2,9614/7,2863,2864,2865,2866,2867,2868
,2869,9614/4, 2870,2871,2872, 2873,2874, 
2875, 2876,9614/2,9614/3, 2893,2894, 2895, 2896, 2897, 2898/7, 2898/8, 2898/9, 2898/10, 2898/11, 2898/12, 2898/13,2831, 
2858/1 -zóber 87,32m2, 2858/4-zóber 183,95m2 
EXISTUJUCE BUDOVY 
l l EXISTUJÚCE BUDOVY 
ASANOVANt BUDOVY A ČASTI BUDOV 
r 
OBJEKTOV A SKLADBA 
SO Ol HLAVNÁ TRIBÚNA 
SO 02 TRIBÚNASEDASPORT MYJAVA 
SO 03 PODZEMNÉ PARKOVISKO 
SO 04 HRACIA PLOCHA 
SO 05 STOŽIARE OSVETLENIA 
SO 06 VSTUPNÉ BRÁNY-TUNIKETY 
SO 07 VJAZD A VÝJAZD Z PODZEMNEJ GARÁŽE 
SO 08 VSTAVKY-TRIBÚNA B,C,D 
SO 10 ENERGOBLOK 
SO ll TEPLOVOD-NAPÁJANIE TRÁVNIKA 
SO 20 PRELOŽKA KANALIZÁCIE 
SO 21 AREÁLOVÁSPLAŠKOVÁKANALIZÁCIA 
SO 22 AREÁLOV Á DAŽĎOV Á KANALIZÁCIA 
SO 23 VSAKOVANIE 
SO 30 VODOVODNÁ PRfPOJKA 
SO 31 AREÁLOV~ ROZVOD VODY 
SO 32 POŽIARNA NÁDRŽ 
SO 33 STUDNE 
SO 34 ÚŽITKOV~ VODOVOD 
SO 35 AKUMULAČNÁ NÁDRŽ 
SO 40 ROZŠÍRENIE STL DISTRIBUČNEJ SIETE 
SO 41 STL PRIPOJOVACf PLYNOVOD 
SO 50ÚPRAVA VN PRfPOJKY 
SO 51 ÚPRAVA NN DISTRIBUČN~CH ROZVODOV 
SO 52PRELOŽKATRAFOSTANICE 
SO 530DBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE 
SO 54VEREJNÉ OSVETLENIE 
SO 55TRAFOSTANICA TATRAN 
SO 56 KOMPAKTN~VN ROZVÁDZA 
SO 57PRfPOJKA SLP 
SO 60 SPEVNENÉ PLOCHY 
SO 61 PARKOVISKO ČAPAJEVOVA 
SO 62 ÚPRAVA PARKOVISKA BJORSONOVA 
SO 63 ÚPRAVA CESTY BJORSONOVA 
SO 64 ÚPRAVA MLYNSKÉHO NÁHONU 
SO 65 OPORN~ MÚR 
SO 66 OPLOTENIE 
SO 67 VNÚTORNÁ KOMUNIKÁCIA 
SO 68 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA 
SO 69 SADOVÉ ÚPRAVY 
SO 70 GARÁŽOVÉ MIESTA 
LEGENDA 
o KANALIZAČNÁ ŠACHTA 
0Hl NAVRHOVANÝHYDRANT 
D VŠ VODOMERNÁ ŠACHTA 
<.t PROJEKTOVANÝ OSVETĽOVACÍ BOD, STOŽIAR Sm (SO 54) 
~-C· 
~1 
D 
l 
l----· •':'! '" 
" 
...... 
-
~··· 
'---L...-• 
o .w:o.-,0 
::''l';~Í 
:· 
\\~. 
\~·~~ 
' 
.·".; 
• 
.-,.! 
'.:"J~il)~1·~··l 
' 
.. 
''1',;) 
'!'.'\( 
··,!J&'fl··:.<!~ 
O
;·:i.-!1'1 
·D 
.. 
-c:"," , . , -
\ 
cO
···: 
i. 
-·a\ 
' 
.. 
. ' 
. 
·.._ 
"'"'·'"'•l.i 
. 
. 
. 
' 
, 
2•J.,Lr 
• ; \ 
•, 
. 
·. 
'. 
\ 
\\0'1 
\ 
,, 
; 
ft) 
~ 
.... 
) 
l 
O
·;; ~ 
~'[.Bi:· 
1...--"L->' 
u, 
)/,l); 
i 
'L...---r"'":·r~tt.-; 
.-,: 
?!'>!(;:· 
:'f,[xl 
,.,",.',0 
/i•~<;' 
í 
:'!i.'·.: 
·:o 
' 
·, 
:'iú!; 
\)
i 
. 
';,:o·, 
:••>?•: 
'. 
,., 
.. 
,., 
\ 
2!i(JI) 
. 
·. 
·• 
; 
\ 
' 
,\O_'::o:oo, 
.... 
\ ' 
': 
l, 
: 
'·' 
' 
l • 
. ).f,,<J~) 
c==J 
l 
;~S{fl 
;· 
~·;fi"ll_, 
d\d'i 
,.o·.· 
oo 
.: 
,CL 
.
0 
. ,, Q 
l'J 
'· 
. 
\ 
' ; 
''" 
\ ' ll-;\ 
'"'' 
\ 
', 
' 
. 
ĽJ''!lcÍ;•;-
\ 
~~~ 
. 
\... 
•. 
ui.Ml.YNSKÁ 
', 
,· 
·,"'' 
••• 
l 
'; 
. 
..·· 
\. 
·• 
••• 
····~-~· 
-._ 
.. 
_._··._',\;;;i. 
'· 
.•• 
• 
•.• 
l\:;..) 
l· 
•. 
,... • 
·, 
! 
.•. 
_, 
.:·l 
••• 
• .,.,,. 
•• 
l ' 
.ä. 
.. 
' 
1&>.. 
• •• 
l 
l 
• 
·' 
; 
i'\'1!1 
·=-· 
'_ 
. 
·o-'"''" 
, 
~·oí· 
... 
'· 
\. 
; 
,.,.,. 
i ; 
l 
\ 
\ 
·;,:,.· 
'KJ'i!l 
! ,_._,, 
j 
O! . 
·: 
"'':;;, 
:····· 
'·' 
. 
' ' 
. 
.' 
., 
. 
:0-Wii 
. 
' 
' 
,·, 
'·. 
";;, 
, ' 
D 
C,? 
•m• 
· , 
-~;;,r,,l 
~ 
i 
o 
Ofii:J 
' 
""~ 
' 
,;_;/) 
:.liJ;!/!1 
o 
''""''~~-~:~· 
... 
.D 
v. 
/ ' 
2•);>1} 
l 
' 
/"'(_ 
.. 
• · . 
:m:•;> 
. 
";,o·,;;, 
0
_.·-
.tf,i>~, 
-0
0
·~./-
____ 
.. 
,;,;" 
•. 
::č~--
tJ 
;~H\.1~ 
. 
·_'tt-_-_·-
.. / 
-·· 
._ 
((\~:;,u_ 
. 'V'\ 
'. 
/~ 
~~.·~~~IL 
t;·· 
;~· 
.· 
':,;; 
... .. 
~·~J 
l 
'J 
..... 
~.) 
l-~.' 
i 
;'/;<ii; 
··""'' 
r\ 
''"": 
~-·r.",:, 
;~,Q,'/1~ 
'·l 
\ l 
' 
l 
' 
,<r;/n 
\:'
1._' ..• 
>:• 
.·.,,",,,0'"" 
'i': 
·.··";','\ls! 
', 
\Qoi\' 
1 
:[]',.""' 
. 
\ ' l : : 
'. 
·"' 
,. 
l ' l l ' 
' 
' 
\\ 
,' 
t 
i' 
\ 
. 
. 
l: 
~i;i?li"•. 
l 
! 
'· 
\. \ 
uJ,?lAVARENIKÁ 
'•Iii:• 
i . . 
ll 
. 
i.. 
\ 
'• 
' 
\Q 
\··:o·\ 
~-Sd~ 
:. 
·~o"".,\·a. 
• ; • 
\ 
,i 
: 
l l : 
l 
!~; 
o 
·' 
.. 
,. 
· 
"; 
'"_ 
. 
:· 
\ 
." 
,. 
.. 
,.~ 
D' 
\ 
-,,_u-, 
.. 
,;~ 
'"< 
\·g 
? 
••• 
_lf; 
\,\_8 
.. 
,;·,···,· 
... 
,_ 
.... 
--
oo--
"-'";ÔI2 
\ 
:•i·i/9 
""' 
. 
i,\·····'',' 
., 
i 
o 
lf,";'; 
\ 
. 
i • 
: 
' 
:Oh'' 
l 
i 
,..:· 
o 
; 
,,;;,. 
l 
! ' 
. 
'·-
,,,.. 
! 
; 
., 
' 
.. 
,, 
<.!Gil 
u\.!WI>Ol-1~ 
\ 
?(;I:QI! 
l 
;,•t>t-WI 
.w-:'Q'ii.'5'(:,P,.. 
'\\(.;:):.; 
č?'"" 
Do, 
o(/o 
·. 
0 
r:) 
~ 
~o 
;•;,r;r, 
M\ 
G 
l 
f.• 
~:, 
i 
J<;!i>i 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)