Rozhodnutie o umiestnení stavby: " EPERIA II. etapa, ul. Armádneho generála Ludvíka Svobodu, Prešov".

Rozhodnutie o umiestnení stavby

08.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MestoPrešov
HlavnáČ.73PSČ08001
Císlo:SU/6307/134713/2019-HčE@XLlV\LKjH2)1&(/&*()1
ROZHODNUTIE
,v
VEREJNAVYHLASKA
Navrhovateľ:VSVconsulting,a.s.ICO31716334
Karloveská34,mestskáčasťKarlovaVes,Bratislava,PSČ84104,
vkonanízastúpenýnazákladsplnomocnenia
ENTO,spol.s.r.o.Košice,IČO:31656552.
Jesenského6,Košice,PSČ04001
"hHSLQSLUUH\XOV\HZLi#WVKHSKjH(-&(,&*()1Ua\XOUH\]KHUPLXV^OVKU[ZPHV[TPLYZULUc
BZH\I]2!7@7A9399&LZHWH$[S&3XTaKULOVNLULXaSH<[K\cRHB\VIVK[$@XLlV\
UH),0*+'-+$),0*+'*(1$),0*+'*).$),0*+'**($),0*+'**)$),0*+'**1$),0*+'*-+$
WV^LTRVJO
),0*+'*-1$),0*+'*.,$),0*+'*..$),0*+'*./$),0*+'*.0$),0*+'*.1$
WHXJLSUbgcYSH),0*+'*/+$),0*+'*/,$),0*+'*/-$
;>5
\RHZHYZXaSUL@XLlV\
d^LTPL
@V^LTR]WHXJ&g&;>%5),0*+'-+$),0*+'*(1$),0*+'*).$),0*+'**($),0*+'**)$),0*+'**1$
),0*+'*-+$),0*+'*-1$),0*+'*.,$),0*+'*..$),0*+'*./$),0*+'*.0$),0*+'*.1$
),0*+'*/+$),0*+'*/,$),0*+'*/-$RHZHYZXaSULd^LTPL@XLlV\Yd\V\SHYZUcJZ\LUH\XOV\HZLiH$
^HWcYHUbUH<Eg&)+/--&
=LYZV@XLlV\$HRV\LJULHTPLYZULWXcYS[lUeYZH\LIUedXHKWVKiH_))/VKY&)#^aR&g&
-(')1/.GI&Vd^LTUVTWSaUV\HUcHYZH\LIUVTWVXPHKR[$\^ULUcQLOVUV\PLS"hHSLQSLU
YZH\LIUe^aRVU#$WXcYS[lUeYZH\LIUedXHK$WVYdKPSWXLKSVnLUeUa\XOWVKiH_+-$+/HhHSlcJO
YZH\LIUbOV^aRVUHHUH^aRSHKLZVOZVWVYdKLUPHH\]RVUHUbOVd^LTUbOVRVUHUPH$YWVQLUbOV
YTPLYZU]T^PYmV\HUcT\]Ka\HWVKiH§39a§39astavebnéhozákonavspojenís§4
vyhlášky453/2000Z.z.,ktorousavykonávajúniektoréustanoveniastavebnéhozákona
ROZHODNUTIEOUMIESTNENÍSTAVBY"EPERIAII.etapa,ul.ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešov".
BZH\IH!7@7A9399&LZHWH$[S&3XTaKULOVNLULXaSH<[K\cRHB\VIVK[$@XLlV\!I[KL
[TPLYZULUaUHWV^LTRVJOWHXJ&g&;>%5),0*+'-+$),0*+'*(1$),0*+'*).$),0*+'**($
),0*+'**)$),0*+'**1$),0*+'*-+$),0*+'*-1$),0*+'*.,$),0*+'*..$),0*+'*./$
),0*+'*.0$),0*+'*.1$),0*+'*/+$),0*+'*/,$),0*+'*/-$RHZHYZXaSULd^LTPL@XLlV\$ZHR
HRVQL^HRXLYSLUb\NXHMPJRLQWXcSVOLZVOZVXV^OVKU[ZPH$5LSRV\LQYPZ[aJPc\TPLXRL)2-((
\]WXHJV\HULQ?47A=7F7A87<9;3Y&X&V$6dIXH\YRaJLYZH*$4XHZPYSH\H@Bf0,)(,$9UN&
=HXLRVT9kC?;?E9f?=$H[ZVXP^V\HUeTYZH\LIUeTPUnPUPLXVT$RZVXaZ\VXcULVKKLSPZLiUd
WXcSVO[ZVOZVXV^OVKU[ZPH&


2
Stručnýopispredmetuúzemnéhorozhodnutia:
•Predmetomúzemnéhorozhodnutiaoumiestnenístavbyjezvlášťrozsiahlastavba
EPERIEII.Etapy,ktorájeriešenáformouprístavby.Súčasťoutejtostavbysúajlíniové
inžinierskestavby.Pretútostavbusauskutočnilozisťovaciekonaniepodľaosobitného
právnehopredpisuzákonač.2412006Z.z.oposudzovanívplyvov,posudzujúcimorgánom
MŽPSR.MinisterstvoŽPSR,Sekciaenviromentálnehohodnoteniaaodpadového
hospodárstva,odborposudzovaniavplyvovnaživotnéprostredievydalorozhodnutiepod
Č.1450/2019-1.7/fr-R22434/2019zodňa29.04.2019,ktorénadobudloprávoplatnosťdňa
03.07.2019,vktoromrozhodlo,žezmenanavrhovanejčinnostiEPERIAPrešovII.etapa
sanebudeposudzovaťpodľazákonač.24/2006Z.z.oposudzovanívplyvovnaživotné
prostredieaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
•Územiedoktoréhosastavbaumiestňujemácharaktermestskejzónysfrekventovanými
dopravnýmitepnami,nepatrídocentrálnejmestskejzóny.Územiejesúčasťouintravilánu
mestaPrešov,sídliskaSekčov.
•Stavebnýpozemokurčenýpreplánovanúvýstavbuobchodnéhocentrasanachádzav
existujúcejkomerčnejzóne,medziexistujúcimiprevádzkarniLidlaKaufland,lemovanej
ulicamiArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,RusínskouatokomSekčov.
•Vlastnýpozemokmávýmeru70030m2•
•Terénjeprevažnerovinatýsmiernympoklesomsmeromzoseverovýchodunajuhozápad.
•Nadmorskávýškaúzemiasapohybujevrozmedzíod243.50m.n.m.do239,00m.n.m.
•Účelomamyšlienkouarchitektonicko-urbanistickéhoriešeniaobjektuEPERIAje
vytvoreniefunkčnýchverejnýchpriestorovsozeleňou,sfunkciamioddychu,aktivítpre
deti,spriestoromprepríležitostnékultúrneaverejnépodujatiaaajsmožnosťou
vonkajšiehosedeniasobčerstvením.
•Týmtoriešenímsanávrhsnažíovytvoreniedestináciespredlženýmčasomfungovaniaaj
mimoprevádzkysamotnéhokomerčnéhocentra.
•PredmetomúzemnéhorozhodnutiajestavbaEPERIE,jejII.Etapa,ktorájeriešená
formouprístavby.
•DruháetapabudenadväzovaťnaseverovýchodnejstraneprvejetapypozdlžriekySekčov.
•PrístavbajepôdorysnýmpokračovanímLetapy,jepričlenenákjejsevernejfasáde.
•PrístavbaEPERIEII.Etapynadväzujenamodernéobchodnécentrumsvysokým
štandardom,technickýmvybavenímasoschopnosťouzabezpečiťpožadovanéslužbyako
prenávštevníkovtakajprezamestnancovkomplexu.
•Prevšetkytietoslužbyjepotrebnézabezpečiťprístuppreprevádzkuarovnakoaj
parkovanie.Kexistujúcemuzásobovaciemudvorusapristavianováobslužnáplocha
srampamiazároveňsaupravíprístupovákomunikácia.
•VII.Etapeobjektubudevybudovanápodzemnágaráž.
Súladnávrhusúzemnoplánovacoudokumentáciou,ÚzemnýmplánommestaPrešov
Pozemkyparc.č.KN-C14823/53,14823/209,14823/216,14823/220,14823/221,14823/229,
14823/253,14823/259,14823/264,14823/266,14823/267,14823/268,14823/269,
14823/273,14823/274,14823/275,katastrálneúzemiePrešovsanachádzajúpodľa
ÚzemnéhoplánumestaPrešov,platnýchZmienadoplnkov2017,schválenýchuznesenímMs
ZPrešovč.17/2018,jehozáväznejčastischválenejVZNmestaPrešovč.5/2018,ktorým
bolavyhlásenázáväznáčasťZmienadoplnkov2017ÚPNmestaPrešovuznesenímMsZ
Prešovč.18/2018dňa12.12.2018naplochefunkčneurčenejakoplochaneareálovej


3
občianskejvybavenostiprektorúplatíregulatívRLC.3aďalšiezáväznéregulatívyRL1.3
Statickádoprava,RL1.3.4Regulatívpreparkovaniebicyklov,RL2.4Územieohrozené
povodňami,RL2.5Zásadyintegrovanéhosystémuhospodáreniasurbánnymivodami
>H\XOV\HUaYZH\IH7@7A9399&LZHWH$[S&3XTaKULOVNLULXaSH<[K\cRHB\VIVK[!QL\YdSHKL
YXLN[SHZc\VTA<5&+$@SVJO]ULHXLaSV\LQVIgPHUYRLQ\]IH\LUVYZP$XLN[SHZc\VTA<)&+
BZHZPJRaKVWXH\H$XLN[SHZc\VTA<)&+&,ALN[SHZc\WXLWHXRV\HUPLIPJ]RSV\$XLN[SHZc\VTA<
*&,p^LTPLVOXV^LUbWV\VKjHTPEG>TLYZH@XLlV\g&-'*()0$RZVXeTYH\]OSHY[QL
^a\q^UagHYmp^LTUbOVWSaU[TLYZH@XLlV\\^ULUcGTPLUHKVWSURV\*()/&
Preumiestneniestavbyaprojektovúprípravusaurčujútietopodmienky:
);H/84<=405C//;034=25=98405C:9174285J
1.Urbanisticképodmienkysúviacmenejdané,vzhľadomktomu,žepredmetomúzemného
konaniajeprístavba,ktorájepôdorysnýmpokračovanímLetapy,jepričlenenákjej
severnejfasáde.
2.TvarpozemkuaumiestnenieLetapybolijednýmzurčujúcichvýchodískpre
urbanistickýaarchitektonickýnávrhceléhopolyfunkčnéhokomplexu.
3.NapozemkuurčenomkvýstavbeEPERIEII.etapysanenachádzajúžiadneexistujúce
objekty.
4.Predmetnýpozemok,naktoromjenavrhnutéobchodno-zábavnécentrum,bolvminulosti
využívanýakopoľnohospodárskapôda.Pozemokprevýstavbujepomernerovinatý
smax.výškovýmrozdielomcca5,00maúzemiegravitujevsmeresever-juh.
5.ZhľadiskaurbanistickéhovývojaideodoplneniezástavbymestskejčastimestaPrešov.
u5LSRV\aWSVJOHYZH\LIUbOVWV^LTR[
uGHYZH\HUaWSVJOH7@7A93<LZHWH
uGHYZH\HUaWSVJOH7@7A9399&LZHWH
uGHYZH\HUaWSVJOHB@?<D/((+(T*
).100T*
.+.,T*
*++-*T*
u?IVYZH\HUeVIQLTVIQLRZ[7@7AS3<LZHWH
u?IVYZH\HUeVIQLTVIQLRZ[7@7A9399&LZHWH
u?IVYZH\HUeVIQLTB@?<D**).-*T+
)+).,-T+
+-+*1/T3
6.CelézáujmovéúzemiejevymedzenézozápadukorytomriekySekčov,zvýchodu
komunikáciouul.Arm.Gen.L.Svobodu,zoseveruul.Rusínska.
7.Navrhovanástavba,resp.prístavbaobchodnéhocentra,budezosúladenáscharakterom
existujúcejzástavbyvriešenomúzemíaorganickysazačleníajdourbanistickej
štruktúry.
8.Dodržanieuličnejčiary,sledovanievýškyhlavnejhmotyobjektusokolitouzástavboua
napájaniesanapešieacyklistickétrasynapomáhaurbanistickémuzjednoteniulokality.
9.Vsúčasnostisanavlastnompozemkunachádza6kslistnatýchstromov,ktorésa
zachovajú.Stromyniesúvtesnejblízkostistavby,alepočasvýstavbybudepotrebnébrať
naneohľad,resp.patričneichchrániťpredpoškodením.
10.Ďalejjetunáletovázeleňvoformekríkov,ktoránepodliehažiadostiovýrubvzmysle
zákonaoochranedrevín.
))&?IQLRZWXcYZH\I]VIJOVKUbOVJLUZXH2*%WVKSHnUeVIQLRZ


4
12.Časťzpôdorysuobjektujevyvýšená,máfunkciukínatvarovopredstavujenadstavbu3.
a4.podlažia.
13.Výškovéumiestnenie
•maximálnavýškahlavnejčastiobjektu+14,300mod±O,OOO=242,20m.n.m.
•maximálnavýškaatikyčastikín+25,500mod±O,OOO=242,20m.n.m.
•výškakomínov+27,000mod±O,OOO=242,20
),&BZH\LIUeVIQLRZB?%?S?458?6>?%G343E>{57>CA9=99&7C3@3
"hHSLQ\ZLoZLSLU?599&LZHWH#I[KLXPLlLUeVXV^TLXVJO1*$-*To.0$*T
@VSVOV\VI[KL[TPLYZULUeUHYSLKV\UL2
u\V\^KPHSLUVYZP,0$,,TVKYZH\I]UHWV^LTR[WHXJg&;>5),0*+'+,'^aWHKULQMHYaK]
<96<9$
u\V\^KPHSLUVYZP/)$10TVKOXHUPJLWV^LTR[WHXJg&;>5),0*+'+1"YL\LXV\eJOVKUb
UaXVnPLB?%()#
u\V\^KPHSLUVYZP))+$)/TVKOXHUPJLWV^LTR[WHXJg&;>5),0*+'*.)"YL\LXVQ[nUb
UaXVnPLB?%?S#
u\V\^KPHSLUVYZP/-$)1TVKOXHUPJLWV^LTR[WHXJg&;>5),0*+'+1"YL\LXV^aWHKUb
UaXVnPLso-ol)
•vovzdialenosti60,27mhranicepozemkuparcč.KNC14823/89(severozápadné
nárožieSO-Ol)
•vovzdialenosti55,84mhranicepozemkuparcč.KNC14823/89(juhozápadnénárožie
SO-Ol,vystupujúcačasťhmoty)
)-&?5II.etapabuderiešenýakoprístavbakexistujúcejl.etape-samostatnýfunkčný
stavebnýobjekt(SOOl),ktorýmál.PP(umiestneniegaráže),l.NP,2.NPačiastočné
3.NPačiastočné4.NP.
16.Vpodzemnompodlažísúpriestorypreparkovanienávštevníkovakoajpriestorypre
technologickévybavenieobjektu.
17.Vustúpenom3.NPa4.NPbudúumiestnenékináatechnologickémiestnostipreobjekt.
18.Distribúcianávštevníkovmedzipodlažiamibudezabezpečenácezuzlovébody
vblízkostihlavnýchvstupovdoobjektuvspojenísriešenímvstupnýchportálov
ainternýchverejnýchpriestorov.
19.Vertikálnadistribúciajeumiestnenávzmysletokunávštevníkov,avšaksprihliadnutímaj
nanutnosťorientácienávštevníkov.
*(&6PYWV^PgUaYJObTH?5S&LZHW]UaR[WUbOVJLUZXHQL^HSVnLUaUHK\VJOUHYLIHRVSTeJO
ScUPaJOWHYanc$\]JOaK^HQdJPJO^V\YZ[WV\KVVIQLRZ[HYZXLZa\HQdJPJOYHUHJLUZXaSUVT
UaTLYZc$RZVXbWVYR]Z[QLUa\lZL\UcRVTVKK]JOH\gHYLXs^U]JOWVK[QHZcHQ^aIH\[&
@XcYZH\IH99&LZHW]YHWS]U[SVHWXPHTVUHWaQHUHQLKU[^ZeJOZVScUPcHZ\VXcQLQ
WXLKSnLUPL&
*)&:LKUVZSP\bUHK^LTUbWVKSHnPHYdYWVQLUbYWVK^LTUeTWVKSHncT$RKLQLYPZ[V\HUb
\LXLQUbWHXRV\PYRV&
**&EUHK^LTUeJOWVKSHnPHJOS&LZHW]YdWXPLYZVX]UaQVTUeJOVIJOVKUeJOQLKUVZPLR$
RVT[UPRHgUeJOWHYanc$RHUJLSaXPLTHUHNLTLUZ[VIQLRZ[HQLKUVZR]WXLVIgLXYZ\LUPL
HVIKVIUaYRSHKIHWXPLYZVXV\I[KLHQ\[TPLYZjV\HULQ99&LZHWL&


5
23.Obchodnéjednotkysúriešenéakoprázdnepriestorysdovedenýmienergiamiasieťami
zdravotnejtechnológienaichhranicuasúunichgarantovanéhodnotyvnútorného
prostredia.
24.Vnútornépriestoryobchodnýchjednotiekbudúriešenéapripravenévminimalistickom
rozsahupredostavbyjednotlivýchnájomcov,ktorébudúpredmetomsamostatného
konania.
25.Prešpeciálneželanianiektorýchnájomcovsúnavrhovanéobmedzenépriestorovéa
kapacitnérezervyvtechnologickýchcentrálachaprípojkáchinžinierskychsietí.
26.Rovnakoajjednotkyreštauráciena2.NPakinána3.NPa4.NPsútaktiežnavrhované
akominimálnaprípravapredostavbyjednotlivýchnájomcovsamozrejmesfunkčným
zázemím-sociálnepriestory,odpadovéhospodárstvoapríručnésklady.
27.Objektnadväzujenaexistujúciobjektobchodnéhocentraspodzemnýmparkoviskom.
28.Objektmá4nadzemnépodlažiaajednopodzemné,ktoréslúžiakoparkovisko.
29.Podzemnépodlažiejenavrhnutéakočiernavaňa.3.a4.nadzemnépodlažiasúuskočené.
30.Nosnákonštrukciajenavrhnutásohľadomnaarchitektonickéadispozičnériešenie,
funkčnúnáplň,ekonomikucelejstavby,staticképožiadavkyavýrobnútechnológiu.
Stavbasabuderealizovaťzaprevádzkysúčasnéhoobchodnéhocentra,pretozásahydo
stávajúcejčastibudúobmedzenéibananajnevyhnutejšie.
31.Postupaorganizáciavýstavbybudútomutoprispôsobené.
32.Hlavnánosnákonštrukciabudemonolitickýželezobetónovýskelet,ktoréhotuhosť
zabezpečujútristužujúceschodiskovéjadrározmiestnenépoobjekte.
33.Stlpybudúrešpektovaťosovémodulyasúdoplnenéželezobetónovýmistenami
aželezobetónovýmijadrami.
34.Stropnédoskysúdoplnenévmiestenapojeniastlpovroznášacímihlavicamipriväčších
rozpätiachdoskovýmitrámami.
35.Povrchželezobetónumusíbyťhladký,jednotvárny,bezdutiniekakaverny,beztrhlín
aprasklínsozaistenímvysokokvalitnejrovinnostiapravouhlostiasoskosením
viditeľnýchhrán.
36.Všetkyschodiskavobjektesúnavrhnutéakoprefabrikovanéukladanénamedzipodestu
adosku,vovýnimočnýchprípadochakomonolitickéželezobetónové.
37.Naželezobetónovejkonštrukciivúrovni3.NPbudúriešenékiná,ktorésútvorené
oceľovoupriehradovoukonštrukciou.Priehradovákonštrukciabudevedenácezdve
podlažiaauloženánaželezobetónovúdosku/stlpypomocouoceľovýchstlpov.Doska
nadtretímnadzemnýmpodlažímbudeztrapézovéhoplechuuchytenéhodopodpornej
oceľovejkonštrukcie.Strechanadkinamibudetvorenátiežtrapézovýmplechom
uloženýmnaoceľovýchväzníkoch.Prestrešeniesvetlíkovvželezobetónovejkonštrukcii
budezoceľovýchpriehradovýchnosníkovprípadnezplno-stennýchnosníkov.
38.Založenieobjektubudepomocouželezobetónovejdoskyvkombináciisvŕtanými
veľkopriemerovýmipilótamivsúladesozávermipodrobnéhoinžiniersko-geologického
ahydrogeologickéhoprieskum,ktorývypracovalRNDr.JánGrech-Penetra,Lomnická
14,08005Prešov.
39.Zároveňmusíbyťnavrhnutáochranastavbypredškodlivýmivplyvmiaúčinkami
zhľadiskaožiareniaradónuaďalšíchprírodnýchrádionuklidovnazákladeRadónového
prieskumu,GEOSlovakias.r.o.,Ing.VladimírSyčev


6
40.Nazákladesvetlotechnickéhoposudku,ktorýbolvypracovaný3S-PROJEKT,s.r.o.,
Boldogč.145,92526Boldogzaúčelomposúdeniavplyvuumiestňovanejstavby
EPERIAPrešovII.etapanapreslnenieokolitýchbytovadennéosvetlenieokolitých
miestnostíaposúdenienavrhovanýchmiestnostínadennéosvetlenie,oprávnený
projektantIng.ZsoltStrňákdospelkzáveru:
•VplyvplánovanejnovostavbyprístavbyEPERIAPREŠOVII.ETAPAul.Armádneho
generálaLudvíkaSvoboduvPrešovevyhovujepožiadavkámSTN734301napreslnenie
okolitýchbytov.Plánovanávýstavbasvojoupolohouavýškounegatívneneovplyvní
vyhovujúcepreslnenieokolitýchbytov
•VplyvplánovanejnovostavbyprístavbyEPERIAPREŠOVII.ETAPAul.Armádneho
generálaLudvíkaSvoboduvPrešovevyhovujepožiadavkámSTN730580nadenné
osvetlenieokolitýchobytnýchmiestnostíamiestnostísdlhodobýmpobytomľudí.
Plánovanávýstavbasvojoupolohouavýškounegatívneneovplyvnívyhovujúcedenné
osvetlenieokolitýchmiestností.
•Dennéosvetleniemiestnostísdlhodobýmpobytomľudí
Posudzovanémiestnostisdlhodobýmpobytomľudí(nájomnéjednotky)vplánovanej
novostavbyprístavbyEPERIAPrešovII.ETAPAul.ArmádnehogenerálaLudvíka
SvoboduvPrešovevyhovujúpožiadavkámvyhláškyč.541/2007Z.z.MZSR
opodrobnostiachapožiadavkáchnaosvetleniepripráci.
Prirozmiestňovaníasituovanípracovnýchmiestjepotrebnémaťnazreteliskutočnost:
žepracoviskástrvalýmpobytomľudimajúbyťumiestnenénaplochesrelatívne
najlepšímipodmienkamidennéhoosvetleniavdanejmiestnosti,vzónedennéhoalebo
združenéhoosvetlenia.Častipriestorovbezdennéhosvetlasúvyužitel'nénapomocné
účely,akoodkladací,rokovacípriestor,archív,skladakomunikácia.
41.ObjektoeII.etapybudemaťzásobovacídvorzozápadnejstrany,tenbudedopravne
napojenýzozásobovaciehodvoral.etapyexistujúcoukomunikáciouzaobjektompozdlž
riekySekčov,ktorábudetechnickyupravenánaprejazdnákladnýchvozidiel.Priestorpre
zásobovaniejeriešenýsexternýmmanipulačnýmmiestompreodparkovanienákladných,
zásobovacíchaservisnýchvozov.
42.Odpadovéhospodárstvosabudevyužívaťexistujúcevybudovanévl.etape.
43.Vonkajšieverejnépriestorysúnavrhovanéakorozptylovéplochyaktívnehoverejného
životanávštevníkovaakodoplnkovéplochyafunkciepreokolitésídliskoSekčovaširšie
okolie.
44.VareálioeII.etapynavrhovanéhoobjektusaneuvažujesprvkamidrobnej
architektúry,akosúlavičky,odpadkovékošeastojanynabicykle,nakoľkotietoboli
riešenévl.etapeasúsituovanénaokolitýchplocháchl.etapyobjektu.
45.Naexistujúcomparkovisku,navrhnutomavybudovanomvrámciLetapy,súvhodne
dispozičneumiestnenévyhradenéparkovaciemiestaprevozidlátelesnepostihnutých
osôbato4%zcelkovéhopočtuparkovacíchmiest.Šírkatýchtopakovacíchmiestmusí
byt'minimálne3,5m.Tietoplochyniesúpredmetomriešeniatohtoúzemného
rozhodnutia.
46.PrístuppreosobysobmedzenouschopnosťouorientácieapohybudoII.etapybude
rovnakoakovLetapebezbariérovýmivstupmidoobjektu.
47.Nabezbariérovýchprístupovýchkomunikáciáchnebudevýškovýstupeňvyššínež
20mm.Príslušnýmpredpisombudúzodpovedaťajúpravykomunikácií.
48.Členeniestavbynastavebnéobjektyapodobjekty:


7
SO01Obchodno-zábavnécentrumhlavnýobjekt-II.etapaPodobjektySOOl.
OlArchitektúra
OlInteriér
02Statika
03Zdravotechnika
04ústrednévykurovanie
05Silnoprúdovérozvody,bleskozvod,uzemnenie
06.lVzduchotechnika
06.2Chladenie
07Meraniearegulácia
08elektrickápožiarnasignalizácie,požiarnyevakuačnýrozhlas
09Plynofikácia
10Stabilnehasiacezariadenie
IIZariadeniepreodvodteplaaspalínholenia
12Oploteniezásobovaciehodvora
l3Slaboprúdoverozvody
14Parkovacíanavigačnýsystém
15.Zariadeniavertikálnejdopravy
16Definitívnedopravnéznačeniegarážiaparkovísk
17Odpadovéhospodárstvo
18Zásobovaciedvory,vyrovnávaciemostíkyazdvíhacieplošiny
19Gastroprevádzky
20Protipožiarnezabezpečeniastavby
21Civilnáochrana
SO02Prípravaúzemia-II.EtapaPodobjektySO02.
OlZemnépráce-htu
02Zemnepráce-ochranastavebnejjamy-paženiestavebnejjamy
03Znižovaniehladinypodzemnejvodyačerpaciestudne
04Vylepšeniepodložia-pilóty
05DočasnáprípojkaVN,resp.NNprestavbu
06svetleniestaveniska
SO03Komunikácieaspevnenéplochyvareáli-II.etapaPodobjektySO03.
SO03.1Vnútroareálovékomunikácieaplochy-II.etapa
SO03.2Svetelnésignalizačnézariadenia-zásobovacídvor-II.etapa
SO03.3Mlátovýzdruženýcyklochodnik=Il.etapa
SO04Areálovývodovod-II.etapa
SO05Areálovákanalizácia-II.etapa
SO07STLareálovýrozvodplynu-II.etapa
SO09Areálovéosvetlenie-II.etapa
SO11Sadovéúpravy-II.etapa
SO15Náhradnýzdroj-II.etapa
Kanalizáciavbudove
•Splaškovévodybudúzjednotlivýchprevádzokodvádzanégravitačne.Splaškovévodyzl.PPbudú
prečerpávané.Vgarážachnal.PPbudúnavrhnutéodparovaciežľabysjímkami.
•Prekaždúobchodnújednotkubudepripravenámin.lzaslepenáodbočkasplaškovejkanalizácie,ktoráje
napojenánasystémodpadovýchpotrubíobchodnéhocentra.Odpadovépotrubiabudúvetracímpotrubím
vyvedenénadstrechuobjektu.Horizontálnerozvodybudúvedenépodstropoml.PP.
•Splaškovévodyzgastroprevádzokbudúpredzaústenímdoareálovejkanalizáciezbavenétukovamastnôt
vlapačitukov.
•Všetkyzariad'ovaciepredmetybudúodkanalizovanécezzápachovéuzávierky.
•Prestupypotrubíjednotlivýmipožiarnymiúsekmibudúriešenépodľaprojektupožiarnejochrany.Potrubia
prestupujúcekonštrukciamioddeľujúcimijednotlivépožiarneúsekybudúvybavenépožiarnymimanžetami.


8
DaŽďovákanalizácia
•Riešenýbudeodvoddažďovýchvôdzostriechaterás.NavrhnutýbudepodtIakovýsystémodvodnenia
strechy.Horizontálnyrozvodbudevedenýpodstropom2.NPa4.NP.Vnútornéodpadovépotrubiabudú
vedenévoľnepopriobvodovejstene.Navrhnutébudústrešnévpustyselektrickýmohrevom.
•Terasabudeodvodnenágravitačne.
Vodovodvbudove
•Objektbudezásobovanývodouzexistujúcehoareálovéhovodovodu,ktorýjenapojenýnaverejnú
vodovodnúsieť.
•Hlavnýhorizontálnyrozvodybudevedenýpodstropom1.NP.Prípojnébodyprenájomnéjednotkybudú
ukončenéuzatváracímiarmatúrami.
Ohrevpitnejvody
•Ohrevbudezabezpečenýelektrickýmiprietokovýmiazásobníkovýmiohrievačmi.Prípravaohriatejpitnej
vodyajejrozvodvrámciprevádzkybuderiešenávréžiibudúcehonájomcu.
•Prespoločnéhygienickézariadeniabudeohriatapitnávodapripravovanávzásobníkovýchohrievačoch
vodynapájanýchzkotolne.
•Ohrevpitnejvodypregastroprevádzkybuderiešenývzásobníkomohrievačivodynapájanomzkotolne.
Potrebateplapreohrevpitnejvody:
Reštauračnézariadenia0,002m3/jedlo(0,2kWh/jedlo)
Odhadovanémnožstvojedál500jedál/deň
Potrebateplejvody1,0m3/deň
Požiarnyvodovod
Projektbuderiešiťvnútornýpožiarnyvodovodanapojeniehadicovýchzariadenípodľapožiadaviek
projektupožiarnejochrany.Potrubiabudúnavrhnutézoceľovýchrúrpozinkovaných.
Ústrednévykurovanie
Jednásaorozšírenieexistujúcejstavbyl.etapyoeEPER1A.
POTREBATEPLAPRE2.ETAPU
E]R[XV\HUPL
E^K[JOVZLJOUPRH
?OXL\WPZULQ\VK]
Zdrojtepla
Prezabezpečeniepotrebyteplaprevykurovanie,vzduchotechnikuaohrevupitnejvodybudeslúžiť
plynovákotolňavl.etape,ktorákapacitnepostačujeprespoločnúpotrebul.ajII.etapy.
TepelnýpríkonkotolnepreII.etapubude:
Qkot=(0,85*QUK+0,85*QVZT+1,O*QTUV)*1.05
Qkot=(170+910+150)*1,05=1230kW
Nazákladetepelnejbilancieaspočítanýchprevádzkovýchšpičiekjenavrhovanývýkoninštalovaného
tepelnéhozdrojaQZ=1305kW.Vexistujúcejkotolnisúosadenétristacionárneplynovékondenzačné
kotleBUDERUSLOGANOPLUSGB402-470omaximálnommenovitomvýkone2212kW.Maximálny
hodinováspotrebaplynuprejedenkotolje218,16m3/h.
Kotolňavzmysleprílohyč.lkZ.z.č.410/2012patrídostrednéhozdrojaznečistenia.
ObjektII.etapybudenapojený200kW
1070kW
150kW
UHLoPYZ[QdJLYPSUVWXdKV\bXV^\VK]H>>WXPWVQLUPLVIQLRZ[S&LZHW]$WXPRZVXeJOYHWXPPJOUa\XO[$
KPTLU^V\HUcHWV\ViV\HUc\S&LZHWLWXVQLRZ[RHWHJPZUL[\HnV\HSVHQYVYdgHYUV[99&LZHWV[&
Náhradnézdroje
VriešenejstavbesauvažujesinštalovanímonlineUPSaDA(riešiS015).UPS,ktorábudeslúžiťpre
požiarnezariadeniastavbybudevzmysleSTN920203inštalovanávsamostatnompožiarnomúseku-
vsamostatnejmiestnostispolusrozvádzačmi,ktoréslúžialenprenapájaniepožiarnychzariadenístavby
resp.zariadenívprevádzkepočaspožiaru.OdolnosťstavebnýchkonštrukciímusíbyťvzmyslePBS,rieši
stavebnáčasť.
Bleskozvodauzemnenie
Bleskozvodnézariadenie,uzemnenieaekvipotenciálnepospojovanieIl.etapybudenavrhnutéazhotovené
vzmysleSTNEN62305-1až4abudenadväzovaťnatechnickériešeniel.etapy.
Plyllofikácia
ObjektII.etapybudenapojenýnaexistujúciareálovýrozvodplynu,priktoromsaprijehonávrhu,
dimenzovaníapovoľovanívl.etapeprojektukapacitneuvažovaloajsosúčasnoull.etapou.


9
Plynovákotolňa
Nastrecheobjektul.etapyjeexistujúcaplynovákotolňa,ktorábudeslúžiťprepotrebyl.ajII.etapy
obchodnéhocentra,súvnejosadenéstacionárneplynovékotlyBuderusLoganoPlusGB402-470-7,
ovýkone435kWvpočte3ks.Celkovývýkonkotolneje2212kW.
CelkovápotrebaplynupreII.etapu142,2m3/hod
5LSRV\aWVZXLIHWS]U[WXLS&+II.etapu
PredpokladanáročnáspotrebaplynupreII.etapu
Predpokladanáročnáspotrebaplynuprel.+II.etapu+.($,T3/hod
199,53tis.m3/rok
408,27tis.m3/rok
h8#>8/9:0`,;<:89:0>@/#4=
Na2.NPjeuvažovanésumiestnenímnájomnejjednotkysgastroprevádzkou.
PotrebaplynupreII.etapu(odhadovaná)15,0m3/hod
Celkovápotrebaplynuprel.+II.etapu54,72m3/hod
PredpokladanáročnáspotrebaplynupreII.etapu32,85tis.m3/rok
Predpokladanáročnáspotrebaplynuprel.+II.etapu119,84tis.m3/rok
Najestvujúcirozvod(p=2,0kPa)vedenýpostrechekjednotlivýmgastroprevádzkamsanapojíodbočka
spodružnýmmeranímprenavrhovanúprevádzku.Podružnýplynomersaumiestnivskrinkenastreche.Za
plynomerombudeoceľovépotrubievedenécezstrechuavšachtedo2.NPkdesanapojaplynové
spotrebiče.Naprípojkykhorákomspotrebičovsadopotrubiaosadiauzatváraciearmatúry-guľové
kohúty.
Prípojkaplynuaareálovýrozvod
Nazákladenavýšeniapotriebprejednotlivévetvy,nacelkovúprípojkuplynuaposúdeniajestvujúceho
stavuniesúpotrebnéúpravynaprípojkeplynuaninaareálovomrozvodeplynu.Prípadneúpravyvskrinke
RaMZmôžuvyplynúťzpožiadavkynavýmenuplynomerovnazákladevyjadreniaSPP-Distribúciaa.s.
Stabilnéhasiacezariadenie
VobjektEPERIAPrešovII.etapa,budeinštalovanéstabilnéhasiacezariadeniesprinklerové,ktorébude
rozšírenímSHZinštalovanéhovl.etape.
Vodnýzdroj.strojovňaSHZ
Akovodnýzdrojbudeslúžiťhlavnánádržpožiarnejvodysužitočnýmobjemom175m3vspojení
shlavnýmelektrickýmpožiarnymčerpadlomazáložnýmčerpadlom.Nádržajstrojovňabolivybudovaná
vrámcil.etapy.ObjemnádržepožiarnejvodybudedostatočnýprezásobuSHZprinajhorších
predpísanýchpodmienkachpočasdoby60minút
Nádržpožiarnejvody
Nádržpožiarnejvodyjevyhotovenáakobetónovápodzemnánádržsužitočnýmobjemom175m3,
nachádzajúcasavl.PPvedľastrojovneSHZ.Nádržjevybavenásacoujarnou.PrepotrebySHZ
sprinklerovéhojepredbežnepočítanýpotrebnýobjemvody108m3.Nádržjevybavenávstupom,rebríkom,
prepadom,odvetranímaobslužnouplošinou.Plošinaslúžipremanipuláciusplavákovýmventilom.
Oploteniezásobovaciehodvora
SúčasťoustavbyobchodnéhocentraEPERIAII.etapabudeoploteniezásobovaciehodvora,ktorébude
nadväzovaťnaexistujúceoploteniel.etapy.Tojesituovanévjužnejazápadnejčastiobjektu.Oplotenie
budeoddeľovaťpozemokinvestoraodsusednýchpozemkovazároveňbudevytváraťprotipovodňovú
bariéru.Existujúcelemujejužnúhranicupozemkuavkratšejvýchodnejčastilemujespevnenúplochu
zásobovaciehodvoraažkusamotnémuobjektu.
Základoploteniabudútvoriťprefabrikovanébetónovédielce,ktorébudútvorit'opornýmúr
aprotipovodňovúbariéruanatietoprvkybudeukotvenéoploteniezpletivavýšky2m.Hornáhrana
betónovýchdielcovjenaúrovni241,25m.n.mpocelomobvodeoplotenia.
Počasvýstavbydôjdeklokálnemuotvoreniuexistujúcehooplotenia,toznamená,ževprípadezačínajúcej
povodnebudepotrebnétentopriestordočasnelokálnezahataťvrecamispieskom.
PodrobnétechnickériešeniebudevďalšomstupniPD.
49.SO02Prípravaúzemia-II.etapa
StavebnýobjektSO02Prípravaúzemiapozostávaznasledovnýchčastí:


10
Čast'01-Zemnépráce
Povrchterénuvrozsahucelejskúmanejlokalitytvoríornicaomocnosti0,2-0,5m.Podornicousavrozsahu
celejskúmanejlokalitynachádzakomplexfluviálnýchnáplavovriekySekčov,ktorýsiahaaždohÍbky7,5-
8,3m.Podfluviálnymináplavamibolioverenésedimentyneogennéhoveku.
Trieduťažiteľnostijepodl'aIGPdohÍbkycca3,0-4,0mtriedy3.
@XLK^HOaQLUcT\eRVW[I[KLUHJLSLQWSVJOLYZH\LIUbOVWV^LTR[^XO[UZaVXUPJH\OX&JJH+((TT&?XUPJH
I[KL[SVnLUaUH^LTUcR[TPTVYZH\LIUbOVWV^LTR[\V\^KPHSLUVYZPKV+(RT&fHYmVXUPJLI[KL
^HJOV\HUaWXL^a\LXLgUbZLXbUULHYHKV\bdWXH\]&
8CpWVKWV^LTUeTVIQLRZVTYdUH\XOU[ZbUHUHdXV\UP*+/$1((T&U&T&"%,$+((VK($(((#&GZLQZV
dXV\ULI[KLUaYSLKULXLHSP^V\HUaWPSVZan$
@Saj^XLHSP^V\HUeJO8CpT[YcI]mYZHIPSP^V\HUaO]KXH[SPJReTYWVQP\VTZHR$HI]OVKUVZ]7KLM*IVSP
/(=WHWVKOSH\UeTYZH\LIUeTVIQLRZVTHWVTLX7KLM*'7KLMSKVYHOV\HSOVKUVZ[TLUlP[HRV*$-
"TLXHUPL^O[ZULUPHKVYRV\V[^HmHnRa\HJV[YRdlRV[WVKS~HBC>/+.)1(#$gVKVKa\HZLiT[YcKVRSHKV\Hm&
Stenyvýkopovsúnavrhnutéakosvahovanévpomere1:1,vprípadepotreby2:1aakopaženézostrany
odkomunikáciíaparkoviska.
+8/:8-70-=/0:20I07A>d,5I86;<=972+U!,<8>;D5,/0;8#@>0:6298/:8-7A1827K2720:;48k
`0858`2.4A18,1?/:8`0858`2.4A189:20;4=6!4<8:E>?9:,.8>,5hZU:"i@7V:0.1L+070<:,!j8672.4@
%'!$P$$N+:0I8>"
F,;<)$&L^067A9:@.0L8.1:,7,;<,>0-7033,6?L9,K0720;<,>0-"3,6?
PôdorysnýtvarstavebnejjamyjenepravidelnýobdÍžnik.VzhľadomnaokolitépodmienkyahÍbkuvýkopu
jeztechnickéhohľadiskamožnéotvoriťstavebnújamuakosvahovanú,sosklonomsvahovl:l.Vprípade
stabilizáciesvahovbudúsvahyzabezpečenéstriekanýmbetónomaleboštetovnicami.
PodrobnebuderiešenévďalšomstupniPDatovsúladesozávermigzávermipodrobnéhoinžiniersko
geologickéhoahydrogeologickéhoprieskum,ktorývypracovalRNDr.JánGrech-Penetra,Lomnická
14,08005Prešov.
Čast'03-znižovaniehladinyHPVačerpaciestudne
Počaszemnýchprácpaženiaavýkopovbudepotrebnézabezpečiť,abyzrážkováapodzemnávoda,ktorésa
budúdostávaťdostavebnejjamy,boliodčerpávané.Natobudenavrhnutýsystémčerpacíchstudní
aspôsobnavypúšťanieodčerpanejvody,ktorébudedoriešenésosprávcompovodiaadotknutými
orgánmi.Potrebačerpaniavodyvyplyniezkonkrétnejsituácienastavbe.
PodrobnebuderiešenévďalšomstupniPDatovsúladesozávermipodrobnéhoinžiniersko
geologickéhoahydrogeologickéhoprieskum,ktorývypracovalRNDr.JánGrech-Penetra,Lomnická
14,08005Prešov.
Čast'04-vylepšeniepodložia-pilóty
Založenieobjektubudenazákladegeologickýchahydrogeologickýchpodmienokpodložianavrhnuté
hÍbkovénapilótach.Skupinypilátbudúpodhlavnýminosnýmiprvkamizdružené.Vďalšomstupnibude
nevrhnutýpočetarozmerypilótpodľastatickéhovýpočtu.Podcelýmsuterénombudenavrhnutáhrubá
základovádoska,ktorábuderoznášaťzaťaženiedopilótaeliminovaťnerovnomernésadanieobjektu.
PodrobnebuderiešenévďalšomstupniPDatovsúladesozávermipodrobnéhoinžiniersko
geologickéhoahydrogeologickéhoprieskum,ktorývypracovalRNDr.JánGrech-Penetra,Lomnická
14,08005Prešov.
Čast'05-DočasnáNNprípojkaprestavbu
PredmetomtejtočastiprojektujezriadenieprípojkyNNprepotrebystaveniskaII.etapyoeStaveniskoII.
etapybudenapájanézexistujúcehorozvádzačaRH,ktorýjeinštalovanývhlavnejrozvodniNNvLetape.
Podl'avyjadreniaprevádzkovateľaMDSexistujúcehoobjektuoeEPERIALetapajemaximálnysúčasný
príkonspoločnejčastioe(vhlavnomrozvádzačiRH)nameranýoduvedeniadoprevádzky749kW,čočiní
cca1080-1200AA.PrepotrebystaveniskajevrozvádzačiRHdostatočnávýkonovárezerva.
Čast'06-Osvetleniestaveniska
PredmetomtejtočastiprojektuumeléosvetleniestaveniskapočasvýstavbyII.EtapyoeEPERIA.
OsvetleniestaveniskabuderiešenéLEDreflektormi/reflektormishalogenidovýmivýbojkami
inštalovanýminakonštrukciáchžeriavovanastožiarochpoobvodestaveniska.Osvetleniebudenapájanéz
NNrozvodovstaveniskaresp.zNNrozvádzačov,zktorýchbudeajspínané.
OsvetľovaciestožiaremusiabyťuzemnenévzmysleSTN332000-5-54.Svetelnotechnicképarametre
osvetleniastaveniskamusiaspÍňaťSTNEN12464-2.


II
50.SO03Komunikácieaspevnenéplochyvareáli-II.etapaPodobjektyso03.
SO03.1Vnútroareálovékomunikácieaplochy-II.etapa
so03.2Svetelnésignalizačnézariadenia-zásobovacídvor-II.etapa
SO03.3Mlátovýzdruženýcyklochodník-II.etapa
•Preplánovanérozšírenieexistujúcehoobjektu-oejepotrebnéupraviťprístupové
komunikácie,vytvoriťnovéparkovaciemiestaazabezpečiťpotrebnýzásobovací
amanipulačnýdvor.
•Prístupnávštevníkovknovejčastibudenezmenený,budezabezpečenýnauž
zrealizovanéprístupovékomunikácieadopravnénapojenia,pričomprinavrhovaní
abudovanítýchtokomunikáciísaužpočítalostoutoetapouriešenia.
•Vstupdopodzemnejgarážeexistujúcizrealizovanývrámcil.etapy,existujúca
podzemnágarážsarozšíripodnovoubudovanoučasťouobjektu.Vytvorísaprepojenie
sexistujúcougarážou.
•Prezabezpečenieprístupuzásobovaniaaprevádzkysaprebudujeexitujúcaúčelová
obslužnákomunikácianatrvalúbetónovúkomunikáciuvhodnúajpreťažkúnákladnú
dopravu.
•Existujúcistavebnýdvorsapreúčelynapojeniamierneupravíapridásasvetelné
signalizačnézariadeniepreúčelyprevádzky,pretožezrekonštruovanákomunikáciabude
jednopruhováobojsmernáatozdôvodupriestorovéhousporiadaniaprvejetapyriešenia
avybudovanéhocyklistickéhochodníka.Súčasťouzrekonštruovanejkomunikáciebude
ajspevnenáplochasrampami,ktorábudeurčenánazásobovanieaprevádzkurozšírenej
častiobjektu.
•Parkovaciestátiavybudovanévrámciprvejetapyboliuvažovanésväčšourezervou
asvýstavbouoeII.etapysaichpočeteštenavýši,
•Súčasnesanaužexistujúcichspevnenýchaajnovýchspevnenýchplocháchvybudujú
parkovaciemiestaprezamestnancov.Sútohlavneparkovaciestátiavzásobovacom
dvore,ktorébudúurčenéprezamestnancov,abyneparkovalinamiestachpredobjektom.
•Prerozšírenieniejepotrebnévybudovaťnovépešiealebocyklistickétrasyčiinú
infraštruktúruprechodcovčicyklistov.Samozrejmespevnenéplochyprivstupedo
rozšírenejčastiobjektuaokoloobjektubudúriešenéštandardnezdlažby.
•Statickádoprava
Preobchodyaslužbyjepredpokladanýpočetzamestnancov96osôb.
Početnávštevníkovjeprerozdelenýpodľapredpokladanéhočasunávštevobchodného
domutakto:
Návštevnícidolhsauvažujúvpočte310osôb,návštevnícidodvochhodínsauvažujú
vpočte250osôbanávštevnícido4hsauvažujúvpočte90osôb.
PreoebolovytvorenýchvlEtape568PMztoho24PMpreimobilných,pričomztoho
prelEtapujepotrebných413miestztoho17PMpreimobilných.(Zuvedenéhovyplýva
žezvyšných155miestjeuvažovanýchakoareálovárezervapreďalšieetapyvýstavby
vareály,vktorýchjerezerva7PMpreimobilných).
VrámcirozšíreniaIIetapybudevytvorenýchnových166parkovacíchmiest
vpodzemnejgarážiII.Etapy(ztohtopočtuje8imobilných).Naspevnenýchplochách
zásobovaciehodvoraainýchspevnenýchplocháchbudevytvorenýchnových39PMpre
zamestnancov.DokopytedabudekdispozíciipreIIEtapu255parkovacíchmiest(ztoho
11preimobilných).
Spevnenéplochy
•Spevnenéplochyoesútvorenéplochamipredavokolíprístavby,úpravouchodníka
predbudovou,upravenouprístupovoukomunikáciouanovýmiparkovacímimiestami.
•Prenovúprístavbubuderiešenýsamostatnýzásobovacídvor,ktorýbudenapojený
zexistujúcehozásobovaciehodvora.Napojenýbudepomocouexistujúcejobslužnej


12
•komunikácie,ktorásaprebudujenaprístupovúbetónovúkomunikáciušírky3mabude
ohraničenácestnýmiobrubníkmivúrovnivozovky.
•Komunikáciasavybudujeakojednopruhováobojsmemákomunikáciaapretobude
potrebnédoplniťpretútokomunikáciusignalizačnézariadenieprejazdu.Tobuderiešené
cezsenzorovúsústavu.
•Naexistujúcomdvoreaajnanovomriešenomzásobovacomdvorebudúriešené
parkovaciemiestatypu02(2,5x5,3m)výhradneprezamestnancov.
•Základnýpriečnysklonprístupovejkomunikáciejenavrhnutýjednostranný2%,ale
vmiestenapojenianaexistujúcekomunikáciesaupravípodľapotreby.Priečnysklon
zemnejpláneje3%smeromdopozdlžnejdrenáže.PozdÍžnadrenážjezaústenádo
odtokovýchčastíodvodňovacíchzariadení-uličnýchvpustov.
•Vrámciobjektusúnavrhnutéparkoviská,chodníkyaobslužnéplochy.Parkovaciestátia,
chodníkyaobslužnéplochysúnavrhnutéskonštrukciouzdlažby.Prepohybchodcov
vriešenomúzemíjenavrhnutáúpravaexistujúcehochodníkavšírkedo4,Om
spovrchovouúpravouzozámkovejdlažbyapriečnymsklonom2%.Celýpozemokbude
ohraničenýoplotením.
•Všetkyplochyakomunikáciabudúosvetlenévonkajšímosvetlenímnastožiaroch.
Konštrukcia komunikácie a spevnených plôch 
•Navrhovanáskladbakonštrukciespevnenýchplôchdynamickejastatickejdopravyjenasledovná:
Konštrukciachodníkaaspevnenýchplôchjenavrhnutáprechodcovajenasledovná:
ZámkovádlažbaD60mmSTN736131-1
Drvenékamenivofr.4-8L40mmSTN736126
Štrkodrvinafr.0-63ŠD150mmSTN736126
BWVS[2*-(TT
>HJOVKUcRVJOHYWL\ULUeJOWSVJOaJOT[YcI]m^HIL^WLgLUeIL^WLgUeWVO]IHWXLZVQLYZHUV\LUe
YdgPUPZLilT]RV\bOVZXLUPHTPU($.WXLWSVJO]H($.ZNHWXLXHTW]WVKiHBC>/+,)+(&
Konštrukciaprístupovejkomunikáciejenavrhnutánaťažkézaťaženieajenasledovná:
Cementobetónovýkryt
Kam.spev.cem.
Štrkodrvinafr.0-63
Spolu:54999*((TT
54v=C12/15150mm
ŠD150mm
500mmBC>/+.)*+
BC>/+.)*,%)
BC>/+.)*.
Konštrukciaspevnenejplochvzásobovaniaazároveňparkovískjenavrhnutánaťažkézaťaženieaje
nasledovná:
Cementobetónovýkryt
Kam.spev.cem.
Štrkodrvinafr.0-63
Spolu:54999*((TT
54v=C12/15150mm
ŠD150mm
500mmBC>/+.)*+
BC>/+.)*,%)
BC>/+.)*.
Odvodneniespevnenýchplôchakomunikácie
Odvodnenieparkovísk,komunikácií,spevnenýchplôchachodníkajenavrhnutépriečnymapozdlžnym
sklonomdouličnýchvpustov.Všetkyplochyakomunikáciesúodvodnenécezodlučovačeropnýchlátok
(ORL).
Naodvodnenieplánejenavrhovanýjednostrannýpozdlžnytrativodzpoloperforovanýchdrenážnychrúrok
DN150,ktorébudúobalenégeotextíliouprotizaneseniu.Poddrenážousavytvorínepriepustnáílovitá
vrstva.DrenážzrúrkyDN150mmbudezaústenádonavrhovanýchvpustovnapojenímnadúrovňou
výtokumin.lOcm.PozdÍžnysklondrenážejeminimálnyajesmerovanýknajbližšiemuvpustu.
Dopravnéznačenie
PredvstupomnaparkoviskosaosadíznačkaIP13a.
Vodorovnédopravnéznačeniesavytvoríuloženímkontrastnejdlažbyalebosavyhotovínástrekomato
vzávislostinapoužitejkonštrukcii.
Dopravnéznačeniesaosadívzmyslevyhlášky9/2009Z.z.anormySTN180020.Použitédopravnéznačky
musiabyťpozinkovanésreflexnoufólioutriedy2.Zvisléznačkybudúvzákladnomrozmere.


l3
Dočasnédopravnéznačenie:
Všetkykomunikácieaplochysabudúvyhotovovaťnauzavretomúzemípreverejnúdopravu.Vstupna
staveniskobudezabezpečenýdočasnýmvjazdomzuliceArmádnehogenerálaL.Svobodu.Vjazdsaopatrí
značkamiBI,B27a(prípadneB27b)sdodatkovoutabuľkouokremvozidielstavby.Podrobnebuderiešené
vďalšíchstupňochprojektovejdokumentácieavčastiPOD.
51.SO04AreálovýVodovod-II.etapa
ZásobovanieoeEPERIAII.ETAPAnezávadnoupitnouvodouavodouprepožiarne
účelyjenavrhnutévodovodnouprípojkouDN80zexist.areálovéhorozvoduvodovodu
DN80,ktorýjeukončenýnahraneexist.objektuEPERIALETAPA.
NapojeniejenavrhnutéspojkouDN80,ktorábudenapojenánadočasnezaslepené
potrubie-rezervu,ktorábolapripravenápočasvýstavbyobjektuEPERIALETAPA.
Odmiestanapojeniajevedenávodovodnáprípojkasúbežnesnovonavrhovaným
objektomapozmenesmeruo90°budepokračovaťsúbežnesbočnoustranouobjektu
knovonavrhovanémunadzemnémuhydrantuDN80.
Zhlavnéhovonkajšiehoareálovéhorozvodubudúdoobjektuvstupovaťprípojkypre
rozvodyZTLCelkovápotrebavodyprestavby,objektyačinnostibytovéhofondu,občianskejvybavenosti,technickej
vybavenosti,živočíšnejvýrobyvpoľnohospodárstveapriemysle:
PriemernádennápotrebavocyQp
návštevníci3500x5litrov.návštevník-1.deň-1
foodcourty15x400litrov.zamestnanec1.den1
zamestnanciobchodov81x60litrov.osoba-1.deň-1
Spolu)/-((99KLjy)/$-T+'KLj
.(((99KLjy.$(T+'KLj
,0.(S'KLjy,$0.T+'KLj
*0+.(S'KLjy*0$+.T+'KLj
Výpočetmaximálnejdennejpotrebyvodyamaximálnejhodinovejpotrebyvody
Súčiniteľkd:Obecod20001do100000obyvateľov1,3
MaximálnadennápotrebavocyQm=Qp.kd
Qm=28360.1,3
Qm=36868IIdeň=36,868m3/deň
Maximálnahodinovápotrebavody
Qh=Qml16x1,8
Qh=36868/16x1,8
Qh=4147,65llhod=4,147m3lhod
Potrebypožiarnejvocyprevnútornéhydranty
Qpož=3lis
NazákladepožiadavkyprojektantaPObudenanovonavrhovanejvodovodnejprípojkeDN80umiestnený
noVÝnadzemnýpožiarnyhydrant(označenieHDN80).
52.SO05Areálovákanalizácia-II.Etapa
StavbaEPERIAII.ETAPAjeodkanalizovanájednotnoukanalizáciousnapojenímdo
existujúcejareálovejkanalizácieobjektuobjektuEPERIALETAPA,ktorájenapojená
domestskejkanalizačnejsiete,došachtyexistujúcehokanalizačnéhozberačaGVIIBT
1600,ktorýjevspráveVVSa.s.,závodPrešov.
Kanalizáciabudeodvádzaťsplaškovéodpadovévodyzosociálnychzariadeníagastro
prevádzokprojektovanýchvrámciprojektuoe.Napojenieprojektovanejkanalizáciena
exist.areálovúkanalizáciujenavrhnutévexist.revíznejkanalizačnejšachte.
Produkciasplaškovýchodpadovýchvôdjezhodnásichpotrebouvody.
Výpočetmnožstvaodpadovýchvôd-vodyzpovrchovéhoodtoku-dažďovákanalizácia:
Množstvodažďovýchodpadovýchvôdzostrechy-Qd=75,096l/sec,
plochastriech-6164rn2,plochaterás-274,32m2,súčinitel'odtoku-0,9,
zrážky-Prešov-129,6IIsec
Kanalizáciajenavrhnutázrúrkanalizačných,hrdlových,PP,DN200-400,uloženýchv
zhutnenompieskovomlôžkuazhutnenompieskovomobsype,Revízneaspojovacie
kanalizačnéšachtybudúbetónovésmonolitickýmbetónovýmdnomavstupným


14
komínomsoskružírovnýchDN1000aprechodovejDN600/1000,uzavretépoklopom
kruhovým,Iiatinovýrn,DN600,pretrieduzaťaženiakomunikácie"C",resp."D".
53.SO07STLAreálovýrozvodplynu-II.etapa
JednásaonapojenieII. etapynarozvodyl.etapyobjektu.
Nazákladenavýšeniapotriebprejednotlivévetvy,nacelkovúprípojkuplynu
aposúdeniajestvujúcehostavuniesúpotrebnéúpravynaprípojkeplynuanina
areálovomrozvodeplynu.PrípadneúpravyvskrinkeRaMZmôžuvyplynúť
zpožiadavkynavýmenuplynomerovnazákladevyjadreniaSPP-Distribúciaa.s.
54.SO09AreálovéOsvetlenie-II.etapa
VrámcivýstavbyII. EtapyOCEperiadôjdekzrušeniuchodníka,resp.areálového
osvetlenianachodníkuvpočte5ks.Existujúceareálovéosvetleniepríjazdovej
komunikácienaexistujúceparkoviskosaupraví-6kssvietidielsapresunienafasádu
prístavby,existujúcepodpernébody(stÍpy)sazrušia,lkssvietidlosapridánanovú
fasáduobjektuII. Etapy.Svietidlánafasádeobjektubudúnapájanézvnútorných
silnoprúdovýchrozvodov.Osvetleniechodníkapredvstupomdoobjektubuderiešené
zapustenýmisvietidlamivovysunutejčastipodlažia2.NP(podlubie)napájané
zvnútornýchsilnoprúdovýchrozvodov.
OsvetleniechodníkovbudovanýchvrámciII. etapyjenavrhnutéLEDsvietidlami
inštalovanýminastožiarochrovnakýchtypovakostožiarel.etapy.Svietidlábudú
napájanézrozvádzačaRA02.
Osvetleniezásobovaciehodvorabudepozostávaťzosvetleniapríjazdovejkomunikácie
azosvetlenianakladacejrampy.Osvetleniepríjazdovejkomunikáciebudedelenéna
osvetleniekomunikáciel.etapyaosvetleniekomunikácieII. etapy.Osvetlenieje
navrhnutésvietidlamiinštalovanýminastožiarochAOnapájanézrozvádzačaRA02.
OsvetlenienakladacejrampybuderiešenéLEDreflektorminafasádeobjektunapájané
zvnútornýchsilnoprúdovýchrozvodovobjektu.
VonkajšierozvodyNN
SvietidláareálovéhoosvetleniabudúnapájanézrozvádzačaRA02.Káblebudúuložené
vzemivhÍbkemin.0,7m,podkomunikáciouvchráničke.
Uzemnenie
SúbežnesNNrozvodmibudevedenápásovinapreuzemneniestožiarov.
55.SO11Sadovéúpravy-II.etapa
SO11 - SadovéúpravyriešinávrhsadovýchúpravazelenýchplôchvareáliOCEperia
II. etapa.
Vrámciriešenéhoúzemiasanachádza6listnatýchstromov,rôznenáletyakroviny.
Pozemokbudevyčistenýodnáletovýchdrevínakrovín.
Zbezpečnostnéhohľadiskajepotrebnéexistujúcestromyorezaťodbornespôsobilou
osobou,najmäspodnéprevísajúcekonáre,abysadocielilopresvetlenieaupravený
vzhľad.
DrevinymusiabyťochránenépredstavebnoučinnosťoupodľaSTN837010-Ochrana
prírody,Ošetrovanie,udržiavanieaochranastromovejvegetácie.Predmechanickým
poškodenímkmeňajepotrebnéochrániťdrevinudebnenímdovýškymin.2m.
Drevinamusíostaťvpôvodnejúrovniterénu.
Výkopyvochrannomkoreňovompriestoremožnovykonávaťlenručne,niejevňom
dovolenénavážaťzeminuanistavebnýmateriál.
Korenesamôžuprerušiťjedinerezom,pričomsareznémiestazahladiaaošetria.
Terénsapoukončenístavebnýchprácurovnáazaložísanovýtrávnikvýsevom.
PredvchodmisúnavrhnuténovékvetináčevdvochrôznychobdÍžnikovýchvel'kostiach.


15
56.SO15Náhradnýzdroj-II.Etapa
NáhradnýzdrojOCEPERIAII.EtapariešispoločnýdieselagregátDAII.Etapypre
prevádzkovézálohovanievybranýchelektrickýchzariadeníanapájaniepožiarnych
zariadenívzmysleSTN920203čl.4.2.5-pozn.
Prepotrebynapájaniaelektrickýchzariadeníprvéhostupňadodávkyel.energiebude
vpriestorezásobovaciehodvorainštalovanýDA.DAbudeopätovnespresnenýna
základepodkladovostatnýchprofesiíanazákladepožiadaviekprevádzkovateľaOC
LaII.etapavnasledujúcomstupniPD.VrámcitohtostupňaPDjenavrhnutýDA:MG
TJ-405DW5A,výrobcaTEKSANJENERATORELEKTRIKSANAYIVETICARET
A.S,Turecko:
ParametreDA:
•výkon
uXV^TLX]RX]ZV\HUbOVNLTaZVXH
u\LiRVYmWHSP\V\LQUaKXnL
uOTVZUVYm"IL^WHSP\H#
uYWVZXLIHWHSP\H"^amHn/-}#,(-RE3I324kW150HzI400V
4700x1650x2250mm(DxŠxV)
610l
+0)-RN
-0$,)'O
•prevedeniekapotáždovonkajšiehoprostrediaI odhlučnenél
AbybolazabezpečenápodmienkaPOresp.požiadavkaSTN920203čl.4.2.5-pozn,
musíbyt'dieseigenerátorvybavenýdvojitýmsnímačomhladiny,nazákladektorého
nepoklesneobjempalivavnádržipriprevádzkovomrežimepodúroveňpotrebnúpre
chodpožiarnychzariadenípodobuvyplývajúcuzpožiadavkyPO.Tútopožiadavkuvie
zabezpečiťajdruhánádržsautomatickýmprečerpávaním.
Dieselagregátjevybavenýrozvádzačom,vktoromjeriešenáochranapredzásahom
elektrickýmprúdomvzmysleSTN332000-4-41.Rozvádzačjesmožnosťouručného
aleboautomatickéhoštartu.
Dieselgenerátorbudeosadenývonkunabetónovomzáklade(vdodávkestavby)pri
riešenomobjekte.Dieselgenerátorbudepripojenýkuzemneniucezuzemňovaciusvorku
vodičomFeZnDIO(FeZn30/4).UzemnenieDAbuderiešenévzmysleSTN332000-5-
54pásikomFeZn30/4uloženýmvzemivhÍbkemin.0,5m.Odporuzemnenia
uzemňovacejsvorkyDAmôžebyt'max.50.Vprípade,akodporuzemnenianedosiahne
uvedenúhodnotu,musísauzemňovaciasústavadoplniťozemniacetyčealebodosky.
DieselgenerátorbudenapájaťpožiarnyrozvádzačII.etapy,kdebudeajmonitorovaťstav
napätiasiete,nazákladektoréhodôjdeknaštartovaniuDA.Káblovérozvody-riešiSO
01,časť
VŠEOBECNÉPODMIENKY
1.Navrhovateľjepovinnýdodržaťochrannépásmavšetkýchinžinierskychsietí
prechádzajúcesusednýmatopodľapožiadavieksprávcovtýchtosietí.
2.Predzačatímstavebnýchprác,jenavrhovateľpovinnýzaistiťsiupríslušných
organizáciipriebehinžinierskychsietínastavebnompozemku,abynedošlokich
poškodeniu.
3.Poukončenívýstavbybudúvšetkypozemkydotknutéstavbouriadneupravené
aprípadnevysadenévhodnouzeleňou.Terénjepotrebnéupraviťtak,abysanezmenili
odtokovépomeryvúzemíatedaabydažďovévodynezatekalinasusednépozemky.
4.Počasrealizácieumiestňovanýchstavebnýchobjektovjenavrhovateľpovinný
zabezpečiťtakéopatrenia,abynedošlokuspôsobeniuškôdnavedľajších
nehnuteľnostiach.


16
5.Prípadnéškodynavedľajšíchnehnuteľnostiachbudeznášaťnavrhovateľnavlastné
náklady.
6.Stavbamusíbyťnavrhnutátak,abysplňalazákladnépožiadavkynastavbypodľa§43d
stavebnéhozákona.
7.Prinavrhovanístavbyjepotrebnédodržaťustanovenia§47stavebnéhozákona.
8.Navrhovateľjepovinnýzemnépráceriešiťvsúlades§48ods.3)stavebnéhozákonaav
súlades§22vyhl.č.532/2002Z.z..Prizemnýchprácachnesmiebyťnarušenástabilita
vedľajšíchstavieb.
9.Zakladaniestavbyjepotrebnériešiťvsúlades§48ods.2aods.4)stavebnéhozákonaa
§23vyhl.č.532/2002Z.z..
10.Vnáslednomstupniprojektovejdokumentáciejepotrebnénavrhnúťusporiadanie
staveniskaabezpečnostnéopatrenia,akoajspôsobzaisteniabezpečnostiprácea
technickýchzariadeníprivýstavbeajbudúcejprevádzkevsúlades§9ods.1)písm.
b)bodč.7a8vykonávacejvyhláškykstavebnémuzákonuč.453/2000Z.z.ariešiť
návrhúpravokoliastavby(exteriéru)anávrhochranyzelenepočasuskutočňovania
stavbyvsúlades§9ods.1písm.g)apodľapísm.iuvedeného§9ods.1pís.riešiť
projektorganizácievýstavby.
11.Staveniskomusíbyťriešenévnáslednomstupniprojektovejdokumentácievsúlades
§43istavebnéhozákonaavsúlades§13vyhláškyč.532/2002Z.z.
12.Vnáslednomstupniprojektovejdokumentáciejepotrebnénavrhnúťopatreniavrámci
staveniskaavrámciplánuorganizácievýstavby,ktorýmipočasvýstavbybude
zabezpečenáochranaovzdušia,konkrétnepredprašnýmituhýmiznečisťujúcimilátkami
aplynnýmiemisnýmilátkami(exhalátyzostavebnýchstrojov,inéškodlivéplynné
exhaláty),abynedošlopočasvýstavbykzhoršeniukvalityovzdušiavokolístavby,tak
abyboldodržanýregulatív10.1Ekologickélimity,RL10.1.1Limityznečisťovania
ovzdušia.
13.Vnáslednomstupniprojektovejdokumentáciejepotrebnénavrhnúťuskutočňovanie
stavbytak,abynebolaohrozenáúnosnosťzákladovsusednejstavbyastabilita
susednýchstaviebvsúlades§14ods.3vyhláškyč.532/2002Z.z.,ktorousa
ustanovujúpodrobnostiovšeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchnavýstavbua
všeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchnastavbyužívanéosobamisobmedzenou
schopnosťoupohybuaorientácie.
Požiadavkyvyplývajúcezostanovískdotknutýchorgánovasprávcovsietiamesta
Prešov:
•MinisterstvoŽPSR,Sekciaenviromentálnehohodnoteniaaodpadového
hospodárstva,odborposudzovaniavplyvovnaživotnéprostredievydalopodč.
4150/2019-1.7/frzodňa0.07.2019záväznéstanoviskopodľa§38ods.4zákonač.
24/2006Z.z.oposudzovanívplyvovnaživotnéprostredieaozmeneadoplnení
niektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov,vktoromsavyjadrilo,ženávrhna
vydanieúzemnéhorozhodnutiapodľazákonač.50/1976Zb.oúzemnomplánovaní
astavebnomporiadku(stavebnýzákon)vzneníneskoršíchpredpisovstavby:
"EPERIAPrešovII.etapa,ul.ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu"je
zkoncepčnéhohľadiskavsúladesozákonomoposudzovanívplyvov,srozhodnutiami
vydanýmiMŽPSRpodľatohtozákonaaichrelevantnýmipodmienkami.
),&OUPrešov,odborstar.oŽP,oddelenieštátnejsprávyvôdavybranýchzložiek
ŽPkraja,vydalorozhodnutiepodč.OU-PO-OSZP2-2019/017784-008/ZAzodňa
28.06.2019,vktoromrozhodlo,ženavrhovanástavbaEPERIAPrešovII.etapanieje
činnosťoupodľa§16ods.6písm.b)vodnéhozákonaaniejepotrebnéposúdeniepodľa
§16ods.14vodnéhozákona.


17
Vuvedenomrozhodnutívodôvodnenísauvádzažezhľadiskapožiadavieksúčasnej
európskelegislatívy,akoajlegislatívySRvoblastivodnéhohospodárstvanavrhovaná
stavba"EPERIAPrešovII.etapa,ulicaArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu"musela
byťposúdenáajzpohľadupožiadaviekčlánku4.7rámcovejsmerniceovode,atovo
vzťahukdotknutýmútvarompovrchovejapodzemnejvody.
Lokalitanavrhovanejstavby"EPERIAPrešovII.etapa,ulicaArmádnehogenerála
LudvíkaSvobodu"jesituovanávčiastkovompovodíHornád.Dotýkasadvochútvarov
podzemnejvodykvartérnychsedimentovSK1001200PMedzizrnovépodzemnévody
kvartérnychnáplavovHornáduaútvarupodzemnejvodypredkvartérnychhornín
SK2005300PMedzizrnovépodzemnévodyKošickejkotliny.
Útvarypovrchovejvodysavdosahulokalitypredmetnejnavrhovanejstavby
nenachádzajú.
NajväčšiepriblíženiekútvarupovrchovejvodySKH0020Sekčovjecca80metrov.
PodľazáverovodbornéhostanoviskaVÚVHzodňa28.05.2019vplyvrealizácie
navrhovanejstavby"EPERIAPrešovII.etapa,ulicaArmádnehogenerálaLudvíka
Svobodu"zhľadiskapožiadaviekčl.4.7rámcovejsmerniceovodeazákonač.
364/2004z.z.ovodáchvznenín.p.,nazmenuhladinydotknutýchútvarovpodzemnej
vodySK1001200PMedzizrnovépodzemnévodykvartérnychnáplavovHornádua
SK2005300PMedzizrnovépodzemnévodyKošickejkotlinysanepredpokladá.
Vplyvnavrhovanejčinnosti/stavbynazmenufyzikálnych(hydromorfologických)
charakteristíkútvarupovrchovejvodySKH0020Sekčovsanepredpokladá,nakoľko
navrhovanástavbaEPERIAPrešovII.etapa,ulicaArmádnehogenerálaLudvíka
Svobodu"jemimodosahutohtovodnéhoútvaru.Najväčšiepriblíženiepredmetnej
navrhovanejčinnosti/stavbykútvarupovrchovejvodySKH0020Sekčovjepribližne
80metrov.
Nazákladeuvedenýchpredpokladovnavrhovanústavbu"EPERIAPrešovII.etapa,
ulicaArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu"niejepotrebnéposúdiťpodľačlánku4.7
RSV.
)-&ALNPVUaSU]dXHK\LXLQUbOV^KXH\VZUcJZ\HYVYcKSVT\@XLlV\L\]KHS^H\H^Ub
YZHUV\PYRVWVKg&*()1'()+(1%(,'4&),%=l$8]^VKjH),&()&*()1$\RZVXVTYdOSHYc
YWXLKSVnLUeTUa\XOVTnPHKHZLiH&Dodobykolaudáciedoporučuje:
•VzmyslepožiadaviekVyhláškyMZSRč.533/2007Z.z.opodrobnostiacho
požiadavkáchnazariadeniaspoločnéhostravovaniavznenívyhláškyč.125/2017Z.z.
aNariadenia(ES)EurópskehoparlamentuaRadyč.852/2004z29.apríla2004o
hygienepotravíndoriešiťnasledovné:
•Kuvšetkýmumývadlámadrezomzabezpečiťprívodtečúcejteplejvodyzahriatejna
teplotunajmenej45Deastudenejpitnejvody.
•Zabezpečiťúčinnéprirodzenéalebomechanickévetranievšetkýchmiestnostítak.aby
sazabránilomechanickémuprúdeniuvzduchuzkontaminovanejoblastidočistej
oblasti,
•Prípravovnevkuchyniriešiťpodľaprílohyč.2kucitovanejvyhlášketak,aby
nedochádzalokukríženiučistýchanečistýchprevádzok.
•Vmiestnostiach,kdesapotravinypripravujú,ošetrujúalebospracovávajúmusiabyť
stropyastropnékonštrukcievyhotovenéapovrchovoupravenétak,abyzamedzovali
hromadeniunečistotyaobmedzovalikondenzáciu,rastnežiaducejplesneaopadávaniu
častíc.
•Prezamestnancovzariadeníspoločnéhostravovaniazabezpečiťdostatočnýpočet
zariadenípreosobnúhygienuoddeleneodzamestnancovnepotravinárskychprevádzok
(šatne,záchody,umývadlásprívodomtečúcejstudenejpitnejateplejvody)tak,aby
bolirešpektovanépožiadavkyNariadeniavládySRč.391/2006ominimálnych


18
•bezpečnostnýchazdravotnýchpožiadavkáchnapracovisko.
•Skladorganickéhoodpadusprístupomzvonku,vetrateľný,ľahkočistiteľný,
uzavierateľný,vybavenýprívodomtečúcejteplejvody(45DC)akanalizačnouvpusťou
(§7citovanejvyhlášky).
•Osadeniestrojno-technologickýchzariadeníkotolneaklimatizácieriešiťtak,abynebolo
zdrojomhlukuavibráciíprepracovnéprostredieaokolitéživotnéprostredie.
•Dodobykolaudáciepredložit'laboratórnyrozborpitnejvody,ktorábudesplňaťkritéria
VyhláškyMZSRČ,247/2017Z.z.,ktorousaustanovujúpodrobnostiokvalitepitnej
vody,kontrolekvalitypitnejvody,programemonitorovaniaamanažmenterizíkpri
zásobovanípitnouvodou.
•Zároveňupozorňuježiadateľanapovinnosťpodľa§52ods.1písm.b)zák.č.355/2007
Z.z.požiadaťorgánverejnéhozdravotníctvaovydaniezáväznéhostanoviskaknávrhu
nakolaudáciustavbyvzmysle§13ods.3písm.c)zák.č.355/2007Z.z.
).&;XHQYReWHTPHZRV\edXHK@XLlV\WVKg&;@D@?%*()0'*,(1.%*')().11'D9^VKjH
)/&)*&*()0YH\]QHKXPS$nLY\]KHUcTd^LTUbOVXV^OVKU[ZPHHUaYSLKULHQYZH\LIUbOV
WV\VSLUPHUHYZH\I[WVKiHWXLKSVnLULQWXVQLRZV\LQKVR[TLUZaJPL!7@7A9399&7C3@3
D<&3A=&v7>&<D6E`;3BE?4?6D$@A7k?E!$\]OVZV\LULQ?47A=7F7A
87<9;3$Y$X$V&$4XHZPYSH\H$RZVXaYHTa[YR[ZVgUPmUHULOU[ZLiUVYZPHJOR&d&@XLlV\
YdOSHYcYUHYSLK[QdJPTPWVKTPLURHTP2
uBZH\LIUcRQLWV\PUUe\^T]YSL_,(WHTPHZRV\bOV^aRVUHH_)*/^aRVUHg&-(')1/.
GI&Vd^LTUVTWSaUV\HUcHYZH\LIUVTWVXPHKR[\^ULUcULYRVXlcJOWXLKWPYV\V^UaTPm
RHnKeHXJOLVSVNPJReUaSL^;XHQYRbT[WHTPHZRV\bT[dXHK[@XLlV\H[XVIPmUL\]OU[ZUb
VWHZXLUPH$HI]YHUaSL^ULWVlRVKPSHSLIVUL^UPgPS&
uGHgPHZVR^LTUeJOWXaJVOSaYPYZH\LIUcR\WXLKYZPO[+WXHJV\UeJOKUc;XHQYRbT[
WHTPHZRV\bT[dXHK[@XLlV\&
)/&=LYZV@XLlV\$VKIVXKVWXH\]Ht@$JLYZUeYWXa\U]VXNaUWVKč.ODZP-14706/2018
zodňa27.12.2018
Cestnýsprávnyorgán,poposúdenípredloženejprojektovejdokumentácie"EPERIAII.
etapa,Prešov,Ul.ArmádnehogenerálaLudvikaSvobodu,Rusínskacesta",ktorárieši
novostavbuaprístavbunovéhoobchodnéhocentraEperiaII.súhlasísvydaním
územnéhorozhodnutiabezpripomienok.
Dopravnésprístupneniestavbyjezabezpečenécezzrealizovanéprístupovékomunikácie
LetapevýstavbyobchodnéhocentraEperia.Vstupdopodzemnejgarážejenezmenený,
dôjdekrozšíreniujejexistujúcejčastipodnovoučasťouobjektu.
18.Krajskériaditel'stvoPZ,KDIPrešovsavyjadrilodňa11.07.2019nasledovne:
Nazákladeposúdeniepredloženejprojektovejdokumentácieuvedenejstavbypriamona
územnomkonaníKDIuvádza,žesvydanímúzemnéhorozhodnutianastavbuEPERIA
PrešovII.etapa,ul.ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodusúhlasíbezpripomienok.
)1&=PUPYZLXYZ\V\UdZXHBA$5@@XLlV\$VKK&ZLSLRVT&YS[nPLI$@XLlV\$YH\]QHKXPSVWVK
g&5@@?%?CB%*()1'(((((/%.-.KjH*,&(.&*()1$nL^OiHKPYRHUcTYSLKV\HUeJO
^a[QTV\ULTaWXPWVTPLUR]&
D\LKLUb\]QHKXLUPLQL\eOXHKULYZHUV\PYRVTZVOZVdZ\HX[HZV^OiHKPYRHLoPYZLUJPL
^HXPHKLUPHLSLRZXVUPJRLQRVT[UPRaJPL=EBA"WVK^LTUeJO\LKLUcHSLIV^HXPHKLUc
XaKPV\LQRVT[UPRaJPL#\YWXa\L?CB5@@?\WXLKTLZUVT^a[QTV\VTd^LTc
\eYZH\I]$XLYW&TVnUbOV\WS]\[\eYZH\I]UHPJOWXL\aK^R[&>LUHOXaK^HYZHUV\PYRH
PUeJO^SVnPLR=EBA&
*(&BE@$l&W&?G;VlPJLWVKg&5BBE@?G;7-,*'*()1'-^VKjH),&(*&*()1\RZVXVT
YH\]QHKXP$nL^OiHKPYRH^a[QTV\BSV\LUYRbOV\VKVOVYWVKaXYRLOVWVKUPR[$l&W&
?KlZLWUe^a\VK;VlPJL^H[QcTHUHYSLKV\UbYZHUV\PYRV2


19
ZhľadiskazaUlmovnaochranuvôdpredznečistenímvočivydaniuúzemného
povolenianastavbu"EPERIAII.etapa,Prešov,ul.ArmádnehogenerálaLudvíka
Svobodu,Rusínskacesta"nemánámietky.
VďalšomstupniPD(prestavebnépovolenie-)žiadapredkladanúPDdopracovaťpodľa
nasledovnýchpripomienok:
•Zosúladiťinformáciu,ževšetkyodpadovévodysplaškovéadažďovébudúodvádzané
jednotnoukanalizácioudoexistujúcejverejnejkanalizáciesinformáciouoprípadnom
vsakovaní(str.14Sprievodnejsprávy).
•ZdokladovaťpovoľujúcemuorgánuanašejorganizáciisúhlasVVS,a.s.,závodPrešovs
napojenímuvedenejstavbynaverejnúkanalizáciumestaPrešovsohľadomnajej
kapacitnémožnostiakoncovúČOV.
•Predložiťpresnévýpočtymnožstievodvádzanýchvôdzpovrchovéhoodtokujednak
zaolejovaných,jednakbeztohtoznečistenia,doexistujúcejverejnejkanalizácieresp.do
vsakuazároveňzdokladovaťsúhlasprevádzkovateľaavlastníkateitokanalizácies
odvedenímnapočítanéhoprírastkudažďovýchvôddokanalizáciespresnýmuvedením
množstvaodvádzanýchvôdzpovrchovéhoodtokuzobochetápvýstavbyEperiaLaII.
etapa.
•Zdokladovaťtechnicképarametreahydrotechnickévýpočtyprenavrhované"
vsakovaciezariadenie"naodvedenievôdzpovrchovéhoodtokuzpláne.
•Zabezpečiť,abyvodyzpovrchovéhoodtokuzriešenéhoúzemiavmiesteprípadného
vyústeniadopovrchovéhorecipientuJvsakumalidodržanýemisno-imisnýlimitv
koncovomrecipientevukazovateliNELdo0,1mg/l(resp.abynedošlokzhoršeniuuž
existujúcehostavu)sohľadomnaskutočnémnožstvočistenýchvôdzpovrchového
odtokuvnavrhovanom/existujúcomORL(jehokapacitnémožnosti).Prípadne
zdokladovaťhydrogeologickýmposudkomsaturačnéschopnostipodložia,akoaj
kvalitatívneparametrezasakovanýchvôd.
Zhľadiskatechnicko-prevádzkovýchzáujmovsprávcuvodnýchtokovaprotipovodňovej
ochranysnavrhovanoustavbou"EPERIAPrešov-II.etapa,ul.Armádnehogenerála
LudvíkaSvobodu,Rusínskacestapodľapredloženejprojektovejdokumentácieje
možnésúhlasiťzapredpokladudodržanianasledovnýchpodmienok:
•Vzhľadomktomu,žejepotrebnézachovaťvoľnýmanipulačnýpáspozdlžvodného
tokuprepotrebyjehosprávcu(vzmysle§49ods.2zákonaČ.364/2004ovodáchv
zneníneskoršíchpredpisov),žiadanenavrhovaťžiadnenovéobjektymin.10mod
ľavéhobrehuVVVTSekčov.
•VPD,vovýkresovejčasti-Č.dokumentu002,jepriexistujúcomSO01Obchodné
zábavnécentrumvykreslenývýustnýobjektdoVVVTSekčov.DoPDžiadadoplniť-
upresniť,čiideonovonavrhnutýaleboexistujúcivýustnýobjektaujasniť,čibudepri
realizáciiuvedenejstavbyvyužívaný.
•VPDhydrotechnickýmvýpočtomzdokladovať,žeprimnožstváchodvádzanýchvôdz
povrchovéhoodtokudoexistujúcejverejnejkanalizácie,resp.donavrhovaného
vsakovaciehozariadeniajeuvažovanésnapočítanímprírastkudažďovýchvôdsumárne
zobochetápvýstavbyEperialaII.etapa.
••Upozorňuje,ževprípadepotrebysprávcatokujeoprávnenývyužívaťpobrežné
pozemkydošírky10,0modbrehovejčiaryvrámciriadnehovýkonusprávyvodného
tokunaprejazdťažkejtechniky.Vzhľadomnanovonavrhovanévyužitiedotknutého
územia,správcatokupožadujeumožnenievstupuaprejazduťažkoutechnikou
správcovivodnéhotokucezkomunikácieaspevnenéplochy(navrhovanévrámci
stavbyakoSO03),resp.cezparkovisko,zaúčelomvýkonusprávyvodnéhotoku.


20
•Zároveňupozornuje,ževzmysle§49,ods.5zákonaČ.364/2004Z.z.vznení
neskoršíchpredpisov,správcavodnéhotokunezodpovedázaškodyspôsobené
mimoriadnouudalosťouaškodyvzniknutéužívanímvodnýchtokov.
Ghľadiskakoncepčnýchzámerovvodnéhohospodárstvaupozorňuje,žekapacitaúpravy
korytatokuSekčovvdotknutomúsekuniejedostatočnánaodvedenienávrhového
prietokuQIOO
•NazákladeMapypovodňovéhoohrozeniavodnéhotokuSekčovpreprietokQIOOzroku
2013sanavrhovanýobjektobchodnéhocentranachádzamimozáplavovéúzemie.
VypočítanévýškyhladinyQlOOsúplatnépreaktuálnystavkorytatokuazáplavového
územiavčasevýpočtu.Upozorňujeme,žeoddobyspracovaniamápdošlokzmenámv
územínaľavombrehutokuSekčov(EPERIAl.etapa)ajnapravombrehu(terénne
úpravyprevýstavbuObchodnéhocentraHobbyParkSekčov),čímdošlokzmene
hladinovéhorežimuasamotnéhorozsahuzáplavovéhoúzemia.
•VypočítanévýškyhladinynávrhovéhoprietokuQ100tokuSekčovvdotknutomúzemí
presúčasnýstavnašaSVPš.p.OZKošicenemákdispozícii,vzhľadomktomunieje
možnépotvrdiťanivylúčiťzaplavenieobjektupočaspovodňovýchsituáciínavodnom
tokuSekčov,
Zhľadiskaodborusprávymajetku:
Stavba"ObchodnécentrumEPERlAII.etapa,Prešov,ul.ArmádnehogenerálaLudvíka
Svobodu,Rusínskacesta"nezasiahnepozemkyvovlastníctveSRavspráveSVP,š.p.
OZKošice.
•ĎalšístupeňPDprestavebnépovoleniestavby"ObchodnécentrumEPERIAIl.etapa,
Prešov,ul.ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Rusínskacesta",dopracovanýv
zmyslevyššieuvedenýchpodmienok,žiadamepredložiťnazaujatiestanoviska.
*)&MinisterstvoobranySR,Agentúrasprávymajetku,Detašovanépracovisko
Východ,Košicevydalostanoviskopodč.ASMdpV-9-1171/2018zodňa31.12.2018,v
ktoromsúhlasísvyššieuvedenoustavebnouakcioupodľapredloženejsituácie.
Vriešenomúzemísanenachádzajúinžinierskesietevojenskejsprávy.
•Každýďalšístupeňprojektovejdokumentácievriešenomúzemížiadazaslaťna
posúdenie,abysapredišloprípadnémustretuzáujmov
**&?DPrešov,odboropravnýchprostriedkov,akoorgánochrany
poľnohospodárskejpôdyvydalpodč.OU-PO-OOP6-20l8/005092dňa15.01.2019
nemánámietkykrealizáciírozšíreniaobchodnéhocentra.
•Totostanoviskoneoprávňujenavrhovateľanazačatieakejkoľveknepoľnohospodárskej
činnostinapredmetnýchpozemkoch.
•Poúzemnomkonaníavydaníprávoplatnéhorozhodnutiaoumiestnenístavbyje
stavebníkpovinnýpožiadaťvzmysle§17zákona220/2004Z.z.oochrane
avyužívanípoľnohospodárskejpôdyOkresnýúradPrešov,pozemkovýalesnýodbor
otrvaléodňatiepoľnohospodárskejpôdy.OkresnýúradPrešov,pozemkovýalesný
odborvrozhodnutípodľa§17zákona220/2004Z.z.oochraneavyužívaní
poľnohospodárskejpôdyuložípodmienkyvzmyslezásadochranypoľnohospodárskej
pôdyprinepoľnohospodárskompoužití.
23.OUPrešov,odborkrízovéhoriadeniavydalpodč.OU_PO-OKRl-20l9/004704-
02dňa11.01.2019vydalstanoviskovktoromuvádza,žepoposúdenípredloženej
dokumentácieprevydanieúzemnéhorozhodnutiazhľadiskacivilnejochranynemá
pripomienkyasúhlasísvydanímúzemnéhorozhodnutiakstavbeoznačenejako
"EPERlAII.etapa,ul.ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešov".


21
24.OUPrešov,odborstarostlivostioŽP,oddelenieOPavybranýchzložiekŽP
vydalovyjadreniepodč.OU-PO-OSZP3-2019/004687-04zodňa04.02.2019
*-&^OiHKPYRHVJOXHU]\VKUeJOWVTLXV\HRVWXcYS[lUeVXNaUkEB\]QHKXLUPL^OiHKPYRH
VJOXHU]\VKUeJOWVTLXV\\KVZRU[ZVTd^LTc\]WdlmHUPL^XanRV\eJO\sK^VYZXLJO]
VIQLRZ[YZH\I]KVRHUHSP^HgUbOVY]YZbT[TLYZH@XLlV\QLTVnUb^HZLQZVWVKTPLUR]2
u@VnHK[QLTL$HI]^XanRV\b\VK]VK\aK^HUb^VYZXLJO]VIQLRZ[IVSP^HKXnPH\HUb\
^aKXnUVT^HXPHKLUcHHnWVZVTUaYSLKUL\]WdlmHUbKVRHUHSP^aJPL&
*.&OUPrešov,odborstarostlivostioŽP,oddelenieOPavybranýchzložiekŽP
vydalokladnévyjadreniepodč.podč.OU-PO-OSZP3-2019/004688-02zodňa
07.01.2019spodmienkamizhľadiskaOdpadovéhohospodárstva:
PočasvýstavbybudúpodľapredloženejPDvznikaťtietodruhyodpadov:
170101-Betón170201-Drevo
170302-Bitúmenovézmesiinéakouvedenév170301
170504-Zeminaakamenivoinéakouvedenév170503
170506-Výkopovázeminaináakouvedenév170505
170904-Zmiešanéodpozostaviebademoláciíinéakouvedenév170901,170902a
170903materiálovábilancia,spôsobnakladaniasnimipodľavyhláškyMŽPSRč.
284/2001Z.z.,ktorousaustanovujeKatalógodpadovvzneníneskoršíchpredpisov.
•sostavebnýmiodpadmiaodpadmizdemolácie(skupina17)nakladaťvsúlades§77
zákonaoodpadoch,
•zabezpečiťzhodnotenievýkopovejzeminyprednostneprivlastnejčinnosti-terénne
úpravyalebouloženímnaskládkuinertnýchodpadovalebonaskládku,ktorájev
rekultivácii,
•viesťauchovávaťevidenciuodruhochamnožstveodpadov,sktorýminakladá,aoich
zhodnoteníazneškodnení,sdoloženímzmlúvoodberenebezpečnýchodpadova
ďalšíchdokladovpotrebnýchkukolaudácií,
•prácesnebezpečnýodpadomjepotrebnézabezpečiťodbornespôsobiloufirmou,
•vprípadezneškodňovaniaodpaduukladanímnaskládkuzabezpečiťzneškodnenie
odpadovnapovolenýchaprevádzkovanýchskládkachprejednotlivékategórievzmysle
zákonaoodpadoch.
•Počasprácapoukončenístavbyjepotrebnézabrániťvznikunepovolených,tzv.
divokýchskládok.
*/&OUPrešov,odborstarostlivostioŽP,oddelenieOPavybranýchzložiekŽPvydal
podč.podč.OU-PO-OSZP3-2019/004738-03zodňa20;03.2019zhľadiskaochrany
ovzdušiavydalsúhlaspodľa§17ods.1písm.a)zákonaoovzdušínavydanie
rozhodnutiaoumiestnenístavbyEPERÍA11.Prešov,ul.Arm.gen.L.Svobodu-
Náhradnýzdrojel.energie,akonovéhostrednéhozdrojaznečisťovaniaovzdušia,podľa
prílohyč.lkvyhláškeMŽPSRč.410/2012Z.z.ktorousavykonávajúniektoré
ustanoveniazákonaoovzduší:
•1.1.2Technologickécelkyobsahujúcespaľovaciezariadeniavrátaneplynovýchturbína
stacionárnychpiestovýchspaľovacíchmotorov,snainštalovanýmmenovitýmtepelným
príkonom>0,3MWaž<50MW.
•Vrámcivýstavbyobchodnéhocentraakonáhradnýzdrojelektrickejenergieje
navrhnutýdieselagregáttypuMGTJ-405DW5A,výrobcuTEKSANJENERATOR
ELEKTRÍKSANAYIVETICARETA.S.,Tureckosmenovitýmpríkonom324kW.
•Výfukovépotrubieoddieselagregátujevyvedenénadobjekt.
Súhlassavydávanazákladežiadostiprevádzkovateľadoručenejnatunajšíúraddňa14.
12.2018stýmitopodmienkami:
•Súhlassavydávanaumiestneniestavbytechnologickéhozariadenia.


22 
•Predvydanímstavebnéhopovoleniapríslušnýmstavebnýmúradomjepotrebné
požiadaťtunajšíúradovydaniesúhlasunapovoleniestavbyzdrojaznečisťovania
ovzdušia.
•Žiadosťbudeobsahovaťnáležitostivzmysle§17ods.2zákonaoovzduší,na
povolenieprevádzkyzdrojaznečisťovaniaovzdušia.
*0&?D@XLlV\$VKIVXYZHX&Vt@$VKKLSLUPL?@H\]IX&^S&t@\]KHSV\]QHKXLUPLWVK&g&
WVKg&?D%@?%?BG@+%*()0'(-(*+,%(*BH^VKjH),&()&*()1^OiHKPYRH?@$\RZVXVT
[\aK^H2
•Kuvedenejstavbeastavebnýmobjektom-zhľadiskazáujmovochranyprírody-nemá
pripomienky.
•DotknutéúzemienavýstavbustavbyEPERIAPrešov,-II.etapajesúčasťouintravilánu
mestaPrešov,sídliskaSekčov,vpriestoreobchodnýchcentier-vkomerčnejzóne(pri
existujúcichprevádzkachLidlaKaufland).Ideoúzemie"funkčnejplochy"
predurčenejnaobčianskuvybavenosťpodľaplatnéhoUPmestaPrešov(ajehozmiena
doplnkovzroku2015).Územiejezaradenévprvomstupniochrany,t.z.,žesatu
nevyžadujezvýšenáochranavzmyslezákonaoOP,(platiatuvšeobecnepodmienky
ochranyprírody).Akbudúdodržanévšetkyplatnéustanoveniaajinýchzákonov
dotknutýchtoutovýstavbou,nemalibybyťdotknutézáujmyochranyprírody.
•Podľa"Sprievodnejsprávy"napozemkusanachádza6kslistnatýchstromov,ktoré
budúzachované(nemalibyprekážaťpristavebnýchprácach).Budeichpotrebné
chrániťpredpoškodením.Stromymusiazostaťvpôvodnejúrovniterénu(nesmúsa
odkopať,anidával'viaczeminykukmeňu).Výkopyvblízkostikoreňovéhosystému
možnovykonaťlenručne,abysanepoškodilikorene.Prípadnézásahy(orezanie
spodnýchvetiev,resp.malýchkorienkov)jemožnévykonaťvsúladesSTN837010
ochranaprírody,ošetrovanie,udržiavanieaochranastromovejvegetácie.
u?KWVXdgH$HI]\JLSVTHXLaSP7@7AA93S&H99&YH\LUV\HSHYZaSHWV^VXUVYmHQhHSlcT
KXL\PUaT$RZVXbI]Y\VQV[UL^HYZ[WPZLiUV[M[URJPV[WHXRV\VHLYZLZPJR]YRXalSPSPUV\b
VIJOVKUbH^aIH\UbJLUZX[TVIgPHUYRLQ\]IH\LUVYZP\ZLQZVRVTLXgULQSVRHSPZLUH
YcKSPYR[&GHZeTZVdgLSVTQLWVZXLIUbKVWSUPmH^\elPmWVKPLSYZXVTV\LQHRXcRV\LQ
^LSLULUH\lLZR]\OVKUbTPLYZHRKLI]\I[KdJUVYZPULWXLRanHSP&9JOWXcZVTUVYmI]
IVSHWXcUVYVTRWVOVKLHYWVRVQUVYZPVIgHUV\\][nc\HQdJPJOYS[nI]VIgPHUYRLQ
\]IH\LUVYZP&
*1&;XHQYRbXPHKPZLiYZ\V8HYPgYRbOVH^aJOXHUUbOV^IVX[\@XLlV\L\]KHSVYZHUV\PYRV
WVKg&;A8G%@?%*()1'(((((-%((.^VKjH()&(*&*()1$\RZVXVTYH\]QHKXPSV$nL
YdOSHYcIL^WXPWVTPLUVR&
)&BZHUV\PYRVULUHOXaK^HYZHUV\PYRVVXNaU[lZaZULOVWVnPHXULOVKV^VX[WXLRVUHUPL
UHYSLK[QdJLWVKiH^aRVUHg&-(')1/.GI&Vd^LTUVTWSaUV\HUcHYZH\LIUVTWVXPHKR[
"YZH\LIUe^aRVU#\^ULUcULYRVXlcJOWXLKWPYV\HYWVS[YUHTPV\LXLUV[WXVQLRZV\V[
KVR[TLUZaJPV[WVnHK[QLTLOVWXLKSVnPmWXPRVSH[KHgUVTRVUHUc&
+(&EeJOVKVYSV\LUYRa\VKaXLUYRaYWVSVgUVYmH&Y&Ga\VK@XLlV\\]KHSHHRVYWXa\JH
\LXLQUbOV\VKV\VK[H\LXLQULQRHUHSP^aJPL\]QHKXLUPLWVKg&+)/0'*()1'(^VKjH
))&()&*()1\RZVXVTY\]KHUcTd^LTUbOVXV^OVKU[ZPHWXLWXLKTLZUdYZH\I[WVKiH
WXLKSVnLUeJOWVKRSHKV\^OiHKPYRHYSLKV\HUeJO^a[QTV\EEBH&Y&G@XLlV\YdOSHYcY
WVKTPLURHTP2
u@XPUa\XO[@6\YZ[WUPWXLYZH\LIUbWV\VSLUPLQLU[ZUbXLlWLRZV\HmWVZX[IPH\LXLQULQ
RHUHSP^aJPL\YWXa\LEEB$H&Y&^a\VK@XLlV\\^T]YSLGaRVUHg&,,*'*((*G&^&_)1&
@aYTVVJOXHU]\LXLQULQRHUHSP^aJPLZ\VXcWaYVlcXRL)$-TUHVILYZXHU]VK\VURHQlPLOV


23
okrajakanalizačnéhopotrubiadopriemeru500mmvrátaneapásošírke2,5mpri
priemerenad500tnm.Nadpotrubiamiavichochrannompásmejezakázanéstavať
stavbyspevnýmizákladmiarealizovaťčinnosť,ktorébyohroziliprevádzkuverejného
•vodovoduakanalizácie,alebozhoršiliprístupkpotrubiam.
•Upozorňujeinvestora,ževprípade,akpredvypracovanímprojektovejdokumentácie
nebolvytýčenýverejnývodovodaverejnákanalizácia,tedanebolaupresnenátrasa
vodovoduakanalizáciespoločnosťVVSa.s.ZPrešovneručízainformáciuosituovaní
verejnéhovodovoduaverejnejkanalizácieuvedenúvpredloženejprojektovej
dokumentácii,čojevsúladesoStavebnýmzákonomČ.50/1979Z.z.
•PresnévytýčeniekanalizačnéhopotrubiavspráveVVSa.s.ZPrešovvterénena
základeobjednávkyzabezpečiapracovnícisprávcuVVSa.s.ZPrešov(callcentrum,
Č.tel.051/7572-777).Kobjednávkejepotrebnépredložiťkópiutohtovyjadreniaspolu
sfarebnevyznačenýmmapovýmpodkladom.Termínvytýčeniaverejnéhovodovoduje
potrebnédohodnúťtelefonickýnatel.č.051/7572-550.
+)&OSVOcomp.a.s.Prešovvydalakosprávcaverejnéhoosvetleniapodč.14/12/2018/LS
zodňa14.12.2018vyjadrenie,vktoromsavyjadrila,ženavyznačenomúsekustavby
"EPERIAII.etapa,ul.ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešov"sanachádzajú
zariadeniaavedeniaverejnéhoosvetlenia.Napriloženejsituáciíboliorientačne
vyznačenéčervenoufarbou.Vedeniaverejnéhoosvetleniavoblastinaul.Rusínska,
ul.Arm.gen.Svobodusúrealizovanézemnýmvedením.Predzačatímvýkopovýchprác
jepotrebnévytýčiťzemnýkábelazachovaťručnývýkop.
+*&BWXa\JHORANGESLOVENSKOa.s.BratislavavydalvyjadreniekexistenciíPAZ
ORANGESLOVENSKOa.s.podČ.KE-0066/2019zodňa15.01.2019,vktoromsa
vyjadril,žedôjdekustretuspodzemnýmtelekomunikačnýmzariadením
prevádzkovateľaORANGESLOVENSKOa.s.Metodova8,82109Bratislava
u7oPYZ[QdJL@CGYdJOXaULUbVJOXHUUeTWaYTVT&ERaISV\LQX]OLYd[SVnLUb86@7
ZXdIR]$VWZPJRbRaISLHYWVQR]Xs^ULQM[URgUVYZP&pKHQLVZLJOUPJRVTYZH\LHWVgZL
86@7WVYR]ZULYWXa\JHUH^aRSHKL^Ks\VKULULQWVZXLILWXP\]ZegLUcZXHY]&
u@XPWXVQLRZV\HUcYZH\PLIKVKXnHmWXPLYZVXV\dUVXT[BC>/+.((-H[YZHUV\LUPH^aRVUH
VLSLRZXVUPJReJORVT[UPRaJPaJOČ.351/2011Z.z.oochranesietiazariadení.Pri
kríženísietítesnýchsúbehoch,pribudovanínovýchkomunikáciíaspevnenýchplôch
pokiaľnedochádzakprekládke,optickútrasumechanickychrániťžľabovaním.Všetky
vynútenéprácevýstavbounaochraneTKZaprekládkytrasyriešiťsamostatným
projektomodsúhlasenýmnaOrangeSlovensko,a.s..
Mechanickáochranaaprekládkybudúrealizovanévplnejvýškenanáklady
stavebníka.RealizáciuprekládkyPTZOrangevykonánazákladeúzemného
rozhodnutiaa"Zmluvyopreložke"sospoločnosťouOrangeSlovenskoa.sním
poverenáservisnáorganizácia.
Zahájeniestavebnýchprácvochrannompásmeoptickejtrasyjestavebníkpovinný
oznámiťsprávcoviPTZ.
++&BWXa\JHSlovenskýplynárenskýpriemysel-Distribúciaa.s.Bratislavavydal
vyjadreniapodč.TD/EXl497112018-Kazodňa11.12.2018apodČ.
TD/NS/0286/2019/Uhzodňa29.04.2019kžiadostiostanoviskokprojektovej
dokumentáciípreúzemnékonaniekumiestneniupredmetnejstavbyzhľadiska
bezpečnostnýchaochrannýchpásiemplynárenskýchzariadení:
VzáujmovomúzemísanachádzajúVTLplynovodDN300aPN40žltoufarbou.
Ochrannépásmoplynárenskéhozariadenia:nie
Bezpečnostnépásmoplynárenskéhozariadenia:nie
SPP-D,akoprevádzkovateľdistribučnejsietesavyjadril,podľaustanovenízákonač.


24
251/2012Z.Z.oenergetikeaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvznení
neskoršíchpredpisov(ďalejlen"Zákonoenergetike")súhlasísumiestnenímvyššie
uvedenejstavby(bezplynofikácie)zadodržanianasledujúcichpodmienok:
Ek7?475>{@?6=97>;F2
u@XLKXLHSP^aJPV[^LTUeJOWXaJH'HSLIVWXLK^HgHZcT\]RVUa\HUPHPUeJOgPUUVYZPQL
YZH\LIUcRWV\PUUeWVnPHKHmB@@%6VWXLYUb\]ZegLUPLLoPYZ[QdJPJOWS]UaXLUYReJO
^HXPHKLUcUH^aRSHKLWcYVTULQVIQLKUa\R]$RZVXdQLWVZXLIUb^HYSHmUHHKXLY[2spp - 
distribúcia,a.s.,Sekciaúdržby,MlynskéNivy44/b,82511Bratislava,alebo
elektronicky,prostredníctvomOnlineformuláruzverejnenéhonawebovomsídleSPP-D
•vzáujmepredchádzaniupoškodeniaplynárenskéhozariadenia,ohrozeniajeho
prevádzkya/aleboprevádzkydistribučnejsiete,SPP-Dvykonávabezplatne
vytyčovanieplynárenskýchzariadenídovzdialenosti100m,aleboakdobavytyčovania
nepresiahne1hodinu;
•stavebníkzabezpečívypracovanieprojektovejdokumentáciepreúčelystavebného
konania,aleboprekonaniepodľainýchprávnychpredpisov,podľapodmienok
uvedenýchvtomtovyjadrení;
•stavebníkjepovinnýpredzačatímstavebnéhokonaniapredložiťprojektovú
dokumentáciupreúčelystavebnéhokonania,aleboprekonaniapodľainýchprávnych
predpisov,naposúdenieSPP-D;
vprojektovejdokumentáciipreúčelystavebnéhokonania,aleboprekonaniepodľa
inýchpredpisov,požaduje,aby
a)rešpektovalazohľadnilexistenciuplynárenskýchzariadenía/aleboichochranných
a/alebobezpečnostnýchpásiem;
b)prisúbehuakrižovanínavrhovanýchvedenísexistujúcimiplynárenskýmizariadeniami
dodržalminimálneodstupovévzdialenostivzmysleSTN736005aTRP90601;
c)zabezpečilvypracovanievýkresupodrobnéhoosadenianavrhovanejstavbyvovzťahuk
existujúcimplynárenskýmzariadenia;
d)zabezpečilvypracovaniesituačnéhovýkresusozakreslenímvšetkýchsúbehova
križovanínavrhovanýchvedenísexistujúcimiplynárenskýmizariadeniami;
e)zabezpečilvypracovaniedetailnýchvýkresovvšetkýchsúbehovakrižovaníexistujúcich
plynárenskýchzariadeníanavrhovanoustavbou;
OSOBITNÉPODMIENKY:
sumiestnenímnavrhovanýchstavebnýchobjektovvzmyslepredloženejPDsúhlasíak
nebudúzasahovaťdoochrannéhoabezpečnostnéhopásmeVTLplynovoduDN30PN
40.
+,&BWXa\JHVSDa.s.KošicevydalavyjadreniepodČ.27267/2018zodňa29.11.2018
vktoromupozornilastavebníka,ževzáujmovejoblastivyznačenejvzaslaných
mapovýchpodkladochsanachádzajúnadzemnéVN22kVrozvody,ktorésistavebník
môželokalizovaťnamieste.
•ZároveňsprávcaupozorňujenaexistenciupodzemnýchkáblovýchVN22kV
rozvodov.
•StavebníkjepovinnýrešpektovaťupozornenieVSDnadodržiavanieochranných
pásiemvsúladesustanoveniami§43zákonaČ.251/2012Z.z.
•SplánovanýmizemnýmiprácamivblízkostipozemnýchvedenísprávcaVSDa.s.
Košicesúhlasí,žiadavšakdodržaťnasledovnépodmienky:
1.Predzačatímzemnýchprácvprípadepotrebyjepotrebnésiobjednaťvytýčenie
káblovzaslanímobjednávkyamapovéhopodkladunae-mailovúadresu
skripkor{Uysds.sl-;,tel.Č.0556102792-Ing.ŠtefanŠkripko,alebo
stoJj_cnvpeteľ!a),\'sd~,-~k,tel.č.0556102213-Ing.PeterStoličný.


25
2.Vprípade,žebudekrižovanépodzemnévedenieVSD,alebodôjdeksúbehu
plánovanéhovýkopusním,jebezpodmienečnenutnézaistiťvedenieVSDprotivzniku
previsu.
3.Odkrytévedeniemusíbyťchránenéprotimechanickémupoškodeniu.
4.Prikrižovaní,resp.súbehuVSDvedeniasnovoukladanýmiinžinierskymisieťami
musiabyt'dodržanéminimálnevzdialenosti,stanovenéSTN736005Zmenaa)tab.l,2.
5.PredzasýpanímodkrytéhokáblaVSDžiadasprávca,abybolprizvanýzástupcajeho
spoločnostikvôlikontrolenepoškodenostivedenia.
6.ZástupcuVSDžiadasprávcakontaktovaťminimálne2pracovnédnipredzasýpaním
odkrytéhokábla.KontaktnazástupcuVSD:055/6102823.
7.Prizmenekategóriepriestoru(povrchunadjestvujúcimiNNaVNpodzemnými
vedeniamivzmysleSTN736005(chodník,vozovka,voľnýterén)jepotrebnéna
nákladystavebníkadoplniťpodľapotrebyochranuel.kablovprotiichmechanickému
poškodeniuvsúladesnormamiSTN341050,STN332000-5-52a736005.
•Ďalejsprávcaupozorňuje,žemôžedôjsťkstykuelektroenergetickýmizariadeniami,
ktoréniesúvmajetkuVSDa.s.,prostredníctvomktorýchsúnapájaníodberatelia
elektrickejenergie.IchpriebehyneevidujesprávcaVSD.
•Vprípadstavieb,naochranuktorýchsazavádzajúochrannépásmapodľaosobitných
predpisovžiadasprávcaabybolrešpektovanýrozsahochrannéhopásma
novovzniknutejstavbyvočiexistujúcimčastiamregionálnejdistribučnejsústavyVSD,
a.s..VprípadnedodržaniatejtopožiadavkybudeVSDa.s.uplatňovaťvšetkyškody
azvýšenénáklady,ktoréjejprivýkonepovolenejčinnostivzniknúztitulu,žesajej
stavbyazariadeniadostalidoochrannéhopásmanovovzniknutejstavby.
•Vzáujmezachovaniaspoľahlivého,bezpečnéhoaefektívnehoprevádzkovania
distribučnejsústavysivyhradzujeVSDa.s.Košiceprávovyjadriťsa
kprojektovejdokumentáciíplánovanejstavby.Stavebníkjepovinnýprojektovú
dokumentáciuprestavebnépovoleniepredložit'správcoviVSDa.s.Košicena
posúdenieazaujatiestanoviska.
+-&BWXa\JH6VWXH\UeWVKUPRTLYZH@XLlV\$H&Y&?[IVZPJL^H[QHSWVKg&@?%*()0'**/0%
6@=@^VKjH(+&)*&*()0\]QHKXLUPL\UHYSLKV\UVT^ULUc2
uE^a[QTV\LQVISHYZPWVKiHWXLKSVnLUbOVYPZ[HgUbOV\eRXLY[YHWVK^LTUbRaISV\b
\LKLUPH\YWXa\L6@=@UHJOaK^HQd&
u@XPLILOZXHY]ZeJOZV\LKUcYWXa\JHVXPLUZHgUL^HRXLYSPSKVWXLKSVnLUbOVYPZ[HgUbOV
\eRXLY[&
u@XLKXLHSP^aJPV[WXaJnPHKHYWXa\JHYZH\LIUcRH$HI]YPVIQLKUHSWXLYUb\]ZegLUPL
WVK^LTUeJORaISV\eJO\LKLUcUHWXL\aK^RL@CGKVWXH\UbOVWVKUPR[TLYZH@XLlV\&
+.&BWXa\JHD@54A?3643>6B<?E3;93$Y&X&V&4XHZPYSH\H\]KHS\]QHKXLUPLWVKg&
)+)+'*()0^VKjH(+&)*&*()0\RZVXVTYH\]QHKXP9$nLWVWXLOVKUVZLUcQLOVTHWV\eJO
WVKRSHKV\UH^aRSHKLnPHKVYZPYZH\LIUcRHV^HRXLYSLUPLQLYZ\[QdJPJOWVK^LTUeJO
\LKLUcQLOV;aISV\bOVKPYZXPI[gUbOVY]YZbT[";6B#$\V\]^UHgLULQVISHYZPUPLYd
[SVnLUbQLOVYPLZL&
+/&B?3>;7$Y&X&V&;VlPJL\]KHS\]QHKXLUPLWVKg&9;'+0,'*()0^VKjH)+&)*&*()0$
\RZVXVTYH\]QHKXPS$nLHRV\SHYZUcRVWZPJRLQYPLZLUH^aRSHKLnPHKVYZPYZH\LIUcRH
V\]QHKXLUPLRLoPYZLUJPPWVK^LTUeJOHUHK^LTUeJO\LKLUc\YWXa\LB?3>;VlPJL
V^UHT[QL$nL\^a[QTV\VTd^LTcYHULUHJOaK^HQd\LKLUPH\THQLZR[YWVSVgUVYZP
B?3>;VlPJL&
+0&BWXa\JHBSV\HRCLSLRVTH&Y&4XHZPYSH\H\]KHSUH^aRSHKLnPHKVYZPYZH\LIUcRH
\]QHKXLUPLLLoPYZLUJPPZLSLRVT[UPRHgUeJO\LKLUcHXaKPV\eJO^HXPHKLUcWVK


26 
č.6611833332dňa29.11.2018,vktoromsavyjadril,ženastavebníkomvyznačenom
územínedôjdedostykusosieťamielektronickýchkomunikáciíspoločnostiSlovak
Telekoma.s.alaleboDIGISLOVAKIAS.r.o.
+1&BWXa\JHSlovaneta.s.BratislavavydalpodČ.004-19/oDSaTR!Vodňa02.01.2019
vyjadrenie.vktoromsavyjadril,žespoločnosťSlovanet,a.s.nemápripomienky
kpripravovanejstavbe.Prirealizáciínedôjdekustykuspodzemnými,resp.
nadzemnýmivedeniamivmajetku,resp.správespoločnostiSlovaneta.s.
,(&GaXV\LjIVSVKVSVnLUbXaTJPYdgPUUVYZPYWXa\ULOVVXNaU[YZHUV\PYRVVXNaU[
d^LTUbOVWSaUV\HUPHWVKiHgS&1^a\q^ULQgHYZPWSHZUbOVd^LTUbOVWSaU[Mesta
Prešov-MestaPrešov,OHAMvydanépodčOHAM/17040/2018zodňa24.01.2019
stanoviskokdokumentáciípreúzemnérozhodnutievnasledovnomznení:
BZH\IHQL[TPLYZULUaUHWV^LTRVJOWHXL&Č.KN-C14823/267,14823/269,14823/274,
14823/275,14823/229,14823/209,14823/216,14823/273,14823/220a14823/221k.ú.
Prešov,ktorésúsúčasťouplochy,prektorúplatíregulatív:
RLC.3Plochyneareálovejobčianskejvybavenosti
f)hlavnáfunkcia:
zariadeniazákladnejavyššejobčianskejvybavenostiaadministratívy
g)prípustnéfunkcie:
nevýrobnáprevádzka,ktorániejezdrojomzhoršeniapohodybývaniasúnosnou
indukcioupodnikateľskejaindividuálnejdopravyvozidlamido3,5tony,prechodné
bývanievpriestorochsplňajúcichpožiadavkyprebývanie,zariadenianaprechodné
ubytovanie,doplnkováfunkciastrešnéfotovoltickézariadeniaaelektrárne-v
PamiatkovejzóneSoľnáBaňalenvpohľadovoneprístupnýchpoloháchposchválení
príslušnýmorgánomochranypamiatkovéhofondu
h)neprípustnéfunkcie:
priemyselnávýrobaťažká,poľnohospodárskavýroba,bývanievbudováchnabývanie,
zariadenianazneškodňovanieodpadov
i)ostatnépodmienky:
1zástavbajesamostatnestojacimialeboradovýmibudovami,výškazástavbyminimálne
2nadzemnépodlažia,okremsevernejčastiOkružnejulicepril'ahlejkPRPrešov,
zastavanosťbudovamiminimálne30%plochyparcieltvoriacichpozemokstavby,
podielplôchzelenevnezastavanejčastiminimálne30%plochyparcieltvoriacich
pozemokstavby,subplochazelenemusíbyt'zčastivyužitáakopriestorprestromovitú
vegetáciu,vPamiatkovejzóneSol'náBaňasúvegetačnéstrechyneprípustné
2maximálnapodlažnosťbezobmedzenípridodržanínormynaosvetlenieobytných
staviebvokolí,vPamiatkovejzóneSol'náBaňamaximálnedvenadzemnépodlažia+
limitovanevyužitépodkroviepodľapodmienokstanovenýchpríslušnýmorgánom
ochranypamiatkovéhofondu31stavbyvochrannompásmePamiatkovej
rezerváciePrešov,vPamiatkovejzóneSol'náBaňa.vareáliNKPvNižnejŠebastoveja
vareáliNKPHradjHrad,KostolaOpevneniekostola)vk.ú.Solivar-kostolsv.
ŠtefanaNaHrádkumusiarešpektovaťpodmienkystanovenépríslušnýmorgánom
ochranypamiatkovéhofondu
3plochéstrechyriešenéakovegetačnéstrechyalebostrešnéterasy,vpamiatkových
územiachposchválenípamiatkovýmúradom
4garážovanieaparkovaniebuderiešenévrámcipozemkovjednotlivýchstaviebalebov
dochádzkovejvzdialenostinasúkromnomaleboverejnompozemku.
>HKHUbd^LTPLYH\^mHO[QdhHSlPL^a\q^UbXLN[SHZc\]\]WSe\HQdJL^WSHZUbOVp@>
TLYZH@XLlV\2


27
RL1.3Statickádoprava
Statickádopravazahŕňaodstavnéaparkovacieplochyaúrovňovéaviacúrovňové
garážepremotorovévozidlá.Zariadeniastatickejdopravysaumiestňujúvobytnej,
výrobnejajrekreačnejzóne.
Kapacitnépomeryodstavnýchplôchagaráživšetkýchbudovnaúzemímestamusia
vyhovovaťplatnýmprávnympredpisomaSTN,minimálnakapacitamusízodpovedať
stupňumotorizácie1:2,5.Parkovacieplochymusiabyt'riešenévzmyslepredpisov
definujúcichzásadyprepotrebyosôbsozníženouschopnosťouorientácieapohybu.
@HXRV\PYRaT[YPHI]Z~V^LSLULUb\eYHKIV[YZXVTV\\WVTLXLTPUPTaSUL)YZXVTUH,
WHXRV\HJPLTPLYZHWXPVXNHUP^aJPPWHXRV\HUPH\VK\VJOH\PHJLXeJOXHKVJO$WXP
QLKUVXHKV\VTWHXRV\HUc\WVTLXLTPUPTaSUL)YZXVTUH*WHXRV\HJPLTPLYZH&
@HXRV\PYRaYRHWHJPZV[UHK-(WHXRV\HJcJOTPLYZT[YPHI]Z~\]IH\LUb^HXPHKLUcTUH
KVIcQHUPLLSLRZXVTVIPSV\&@HXRV\HJPLWSVJO]WXLVI]ZUd^aYZH\I[QLWVZXLIUbXPLlPmUH
WV^LTRVJOYd\PYPHJPJOYWXLKTLZUV[I[KV\V[&@HXRV\HJPLWSVJO]WXLTVZVXV\b
\V^PKSaT[YPHI]mYdgHYmV[HXLaSV\VIgPHUYRLQ\]IH\LUVYZPH\eXVIUeJOHXLaSV\&
Preriešenieparkovaniaprejednotlivébudovyplatiazásady:
1.vcentrálnejmestskejzóneprekaždúnovostavanúbudovunabývaniespočtombytov
viacakola,budovanúnaplocháchurčenýchprebytovúzástavbualebopolyfunkciu,
musíbyťmin.70%odstavnýchmieststanovenýchvzmysleSTN736110vplatnom
znení,indeakonapozemnomparkovisku,môžubyt'vybudovanévrámcibudovy,v
podzemnomaleboviacpodlažnomparkoviskualeboviacpodlažnejgaráži.
2.naostatnomúzemímesta,každúnovostavanúbudovunabývaniespočtombytovviac
ako10,budovanúnaplocháchbývania,musímaťriešenémin.50%odstavnýchmiest
indeakonapozemnomparkovisku,môžubyt'vybudovanévrámcibudovy,v
podzemnomaleboviacpodlažnomparkoviskualeboviacpodlažnejgaráži.
3.každánovostavanánebytovábudovasozastavanouplochounad100rrrvcentrálnej
mestskejzónemimoúzemiepamiatkovejrezervácie,musímaťminimálne60%
potrebnýchodstavnýchmieststanovenýchpodľaSTN736110vplatnomznení,
umiestnenýchindeakonapozemnomparkovisku,môžubyt'vybudovanévrámci
budovy,vpodzemnomaleboviacpodlažnomparkoviskualeboviacpodlažnejgaráži.
4.každánovostavanánebytovábudovasozastavanouplochounad100m2naostatnom
územímestamusímaťminimálne30%potrebnýchodstavnýchmieststanovených
podľaSTN736110vplatnomzneníumiestnenýchindeakonapozemnomparkovisku,
môžubyťvybudovanévrámcibudovy,vpodzemnomaleboviacpodlažnomparkovisku
aleboviacpodlažnejgaráži.Tátozásadaneplatínaplocháchpriemyselných,výrobných
askladovacíchanaplocháchtechnickejakomunálnejinfraštruktúry
5.vovyhlásenýchpamiatkovýchúzemiachmestavýstavbaparkovacíchaodstavných
plôch,súvisiacichsrealizáciounovostavieb,nadstaviebaleboprístavieb,musíbudovať
vsúladespodmienkamistanovenýmiorgánomochranypamiatok
5.prikaždejzmenefunkčnéhovyužitiabudovymusíbyt'realizovanádostavbapotrebného
počtuparkovacíchmiestvypočítanéhovzmysleSTN736110vplatnomznenívsúlade
sbodmi1-5aregulatívomRL1.3.4.
Odstavnéplochyprenákladnéautomobilyaautobusysamôžuumiestňovaťlenv
dopravných,výrobnýchaskladovacíchzónachalebovzónachobčianskejvybavenostiv
špecializovanýchmotoristickýchareáloch.
RL1.3.4Regulatívpreparkovaniebicyklov
Privšetkýchzariadeniachobčianskejvybavenosti,výrobnýchaskladovacích
prevádzkachsamusiavybudovaťparkovacieplochyprebicyklespočtommiestrovnom
minimálne20%kapacityparkoviskapremotorovévozidlástanovenejprepríslušné
zariadeniepodľaSTN736110vplatnomznení.Verejneprístupnáparkovaciaplocha
musíbyt'vybavenástojanomumožňujúcimpripnutiebicyklaojehorám.Miestapre
dlhodobéparkovaniemusiabyt'vybavenéprístreškomakniesúvkrytýchpriestoroch.


28 
Vpamiatkovýchzónachsaparkovaciemiestaprebicykleumiestňujúvsúladeso
zásadamipamiatkovejstarostlivostipoodsúhlasenípamiatkovýmúradom.
Vbudováchnabývaniesanavrhujúparkovaciemiestaaleboodkladaciepriestorypre
bicykleskapacitouminimálne1miestoprebicykelna1obytnúmiestnosť.Odkladacie
priestorymusiabyt'bezbariérovoprístupnézprístupovejkomunikácie,oddelenéod
vonkajšiehopriestorumaximálnedvomadverami.
RL2.4Územiaohrozenépovodňami
Územiaohrozenépovodňamisústanovenévgrafickejčastiúzemnéhoplánupodľa
mapypovodňovéhoohrozeniavokolítokov:
-Torysa-vúsekuPodBikošompomostBajkalská,odjužnejčastiareáluPrešovskej
univerzitynaUl.17.novembrapomostPodWilechôrkouaodmostaPodWilec
hôrkoupomostHaniska
-Sekčov-odmostaFintickápomostDuklianska,priVodárenskejulici,odmosta
Rusínskaul.poústie
-Soľnýpotok-odJiráskovejulicepoústie
-Šebastovka-ľavobrežnevúsekuodmostaVranovskápomostŠebastovská.
Realizácianávrhovvýstavbyvprielukáchužzastavanéhoúzemia,vstanovených
územiachohrozenýchpovodňami,budedodobyvybudovaniaochranných
protipovodňovýchopatrenípodmienenázabezpečenímindividuálnejprotipovodňovej
ochranynavrhovanýchobjektovdoúrovnepredpokladanejvýškyzaplaveniastanovenej
vmapepovodňovéhoohrozeniapriprietokuQI00(napr.nepodpivničením,resp.
navýšenímsamotnéhoobjektustavby,)nanákladyaosobnérizikoinvestoraa
rešpektovanímzáberovpozemkovvzmyslevypracovanýchPDstaviebnaochranupred
povodňamisponechanímmanipulačnýchpásovzákonomstavenejšírkyodbrehových
líniínavrhovanýchPDprotipovodňovýchopatrení.
Prinávrhochnovýchlokalít(mimoprielukvzastavanomúzemí)vzáplavových
územiachjedodobyrealizácienavrhovanýchprotipovodňovýchopatrenínevyhnutné
dôslednédodržiavanieods.5aods.6§20Zákonač,7/2010oochranepredpovodňami
vzneníneskoršíchpredpisov.
RL2.5Zásadyintegrovanéhosystémuhospodáreniasurbánnymivodami
Nazníženiepovodňovýchjavov,zlepšenievyužitiaprírodnýchvôd,mikroklimatických
pomerovvmesteaúsporupitnejvodyjeprikaždejnovejvýstavbealebovýznamnej
rekonštrukciiinvestorstavbypovinnýzrealizovaťvodozádržnéopatrenia,aksajednáo
nepriepustnúplochuväčšiuako50m2sdobouživotnostidlhšouako5rokov.Pri
ostatnýchstavbáchsatietoopatreniaodporúčajú.Tietozásadysaneuplatňujúv
územiachsnevhodnýmigeologickýmipomermi(zosuvnéapotenciálnezosuvné
územia,zamokrenéplochy,územiasnepriepustnýmpodložímapod.).
Vodozádržnýmiopatreniamisúopatrenianaminimalizáciualeboúplnévylúčenie
odvádzaniadažďovýchvôddoverejnejkanalizácieaichpriamehoodvádzaniado
vodnýchtokov.Sútoopatrenianavytvoreniezáchytnýchpriekop,vsakovanie
dažďovýchvôddoterénu,spomalenieichodtokuzúzemiaaleboichzachyteniedo
pozemnýchalebopodzemnýchnádržínaďalšievyužitieformouúžitkovýchvôd.
Vrámciodvádzaniadažďovýchvôdjekaždýstavebník,vlastníkalebosprávca
nehnuteľnostipovinnýrealizovaťopatrenianazadržaniepovrchovéhoodtokuvúzemía
opatrenianazachytávanieplávajúcichlátok,abyodtokzdanéhoúzemiadorecipientu
nebolzvýšenývočistavupredrealizáciouprípadnejnavrhovanejzástavbyaabynebola
zhoršenákvalitavodyvrecipientevsúladesustanovením§36ods.17zákonač.
364/2004Z.z.ovodách(vodnýzákon)vzneníneskoršíchpredpisovavzmysle§9
NariadeniavládySRč.269/2010Z.z.


29 
NavrhovanáprojektovádokumentáciaoeEPERIAII.jevsúladesplatnýmÚzemným
plánommestaPrešovaORAMsúhlasíspredloženouprojektovoudokumentácioupri
dodržanívyššieuvedenýchregulatívovaprisplnenínasledujúcichpripomienok:
•preriešiťnárožievkrižovaníprístupovejcestyodul.Rusínskejsrampoudo
podzemnýchparkovísk.PolomerzaobleniavjazduvupravenejPDzaslanejmailom
nesplňaSTN.
•vPDdovýkresupriečnerezydoplniťvysokúzeleň
•prioploteníII.etapyoeEPERIAdoplniťmedzizásobovaciukomunikáciua
cyklochodníkzeleň,akplošnenevojdekríkovázeleň,aspoňpopínavústálozelenúzeleň
uchytenúnaoplotenie
•zeleňmôžebyťriešenáakosamostatnáPD,alesúhlasnéstanoviskoORAMnaoeEPERIUII.etapabudepodmienenévýsadbouzelenedodobykolaudácieoeEPERIAII.
•možnosťvýstavbydetskéhoihriskamedzioplotenímoeEPERIAatokomSekčov
preveriťusprávcovsietí,čijemožnéstavaťvochrannýchpásmachichsietí
•dovýkresovPohľadydoplniťajcelkovýpohľadt.j.zlúčenýpohľadoeEPERIAl.
EtapaaoeEPERIAII.etapa
•PDdoručiťajvelektronickejforme(najlepšie.pdf)
•nájsťmožnosťpešiehoprepojeniapriečnecezEPERIAII.tak,abypešiklient
moholprejsťodvýchodnejstranyfasádyažkcyklochodníkupriSekčove,preveriť
možnosťrealizáciepešejlávkyponadzásobovaciuzónuvzhľadomnablízkosťELI
VNvedenia.
•nazákladeregulatívuRL2.5žiadamedoplniťPDovodozádržnéopatrenia,najlepšie
formouretenčnýchnádrži.
EhHSlVTYZ[WUPWXVQLRZV\LQKVR[TLUZaJPLnPHKHTLYZV@XLlV\$?A3=[WSHZULUPL
ZeJOZVWVnPHKH\PLR&
,)&>H\XOV\HZLiQLWV\PUUeWVnPHKHm=LYZV@XLlV\V\]KHUPLYZH\LIUbOVWV\VSLUPHUH
\eYZH\I[VIQLRZV\2B??S?IJOVKUV%^aIH\UbJLUZX[TOSH\UeVIQLRZ%99&LZHWH$B?
(*@XcWXH\Hd^LTPH%99&7ZHWH$B?(,3XLaSV\e\VKV\VK%99&LZHWH$B?(/BC<
HXLaSV\eXV^\VKWS]U[%99&LZHWH$B?(13XLaSV\bVY\LZSLUPL%99&LZHWH$B?))
BHKV\bdWXH\]%99&LZHWH$B?)->aOXHKUe^KXVQ%99&LZHWH&
,*&>H\XOV\HZLiQLWV\PUUeWVnPHKHm?RXLYUedXHK@XLlV\$VKIVXYZHXVYZSP\VYZPVt?$VKK&
VJOXHU]WXcXVK]H\]IXHUeJO^SVnPLRt@V\]KHUPLWV\VSLUPHWXL\VKUaYZH\I[B?(-
3XLaSV\aRHUHSP^aJPH%99&LZHWH&
,+&>H\XOV\HZLiQLWV\PUUeWVnPHKHmWXLKZ[UHQlcdXHKVV\LXLUPL@6WXLYZH\LIUb
WV\VSLUPLWVKiH_)*(YZH\LIUbOV^aRVUHWXL\VKUdYZH\I[HKVWXH\UbYZH\I]&
,,&>H\XOV\HZLiQLWV\PUUeWVnPHKHm=LYZV@XLlV\$HRVlWLJPaSU]YZH\LIUedXHK\^T]YSL
^aRVUHg&g&)+-))1.)GIVWV^LTUeJORVT[UPRaJPaJOV\]KHUPLWV\VSLUPHWXLB?(+
;VT[UPRaJPLHYWL\ULUbWSVJO]\HXLaSP%99&LZHWH&
,-&>H\XOV\HZLiQLWV\PUUeWVZ\XKPmYPWXa\VWSHZUVYmd^LTUbOVXV^OVKU[ZPHUHZ[UHQlVT
dXHKLWV[WS]U[Zc)-KjV\LQSLOVZ]$[XgLULQUHTVnUVYmWVKHUPHVK\VSHUPH&
,.&CVZVXV^OVKU[ZPLWSHZc\^T]YSL_,(VKY&)YZH\LIUbOV^aRVUHZXPXVR]VKVKjH$RLK]
UHKVI[KSVWXa\VWSHZUVYm$ULYZXaJH\lHRWSHZUVYm$WVRPHiIVSH\ZLQZVSLOVZLWVKHUa
nPHKVYmV\]KHUPLYZH\LIUbOVWV\VSLUPH&
,/&fHYWSHZUVYZPZVOZVd^LTUbOVXV^OVKU[ZPHQLTVnUbWVKiH_,(VKY&+YZH\LIUbOV
^aRVUHpredlžiťnažiadosťnavrhovateľa,akjupodalpreduplynutímlehoty.
Rozhodnutiestavebnéhoúraduovznesenýchnámietkach
Vúzemnomkonanínebolizostranyúčastníkovkonaniavznesenénámietky.


30
Návrhnavydanieúzemnéhorozhodnutiaoumiestnenípredmetnejstavbybolvsúlade
sozákonomNRSRč.145/1995Z.z.osprávnychpoplatkoch,vzneníneskoršíchpredpisov,
pol.59písm.a)bod2spoplatnenýprenavrhovateľa,právnickúosobuVSVconsulting,a.s.
IČO31716334,Karloveská34,mestskáčast'KarlovaVes,Bratislava,PSČ84104,
vkonanízastúpenýnazákladsplnomocneniaENTO,spol.s.r.o.Košice,IČO:31656552
Jesenského6,Košice,PSČ04001správnympoplatkomvovýške900eur.Správnypoplatok
bolzaplatenýprevodomnaúčetMestaPrešov.
Odôvodnenie
Navrhovatel'-VSVconsulting,a.s.IČO31716334,Karloveská34,mestskáčasť
KarlovaVes,Bratislava,PSČ84104,vkonanízastúpenýnazákladsplnomocneniaENTO,
spol.s.r.o.Košice,IČO:31656552,Jesenského6,Košice,PSČ04001podaldňa05.04.2019
návrhnavydanieúzemnéhorozhodnutiaoumiestnenístavby"EPERIAII.etapa,ul.
ArmádnehogenerálaLudvíkaSvobodu,Prešov"napozemkochparc.č.KN-e14823/53,
14823/209,14823/216,14823/220,14823/221,14823/229,14823/253,14823/259,14823/264,
14823/266,14823/267,14823/268,14823/269,14823/273,14823/274,14823/275,katastrálne
územiePrešov,vrozsahuprojektovejdokumentáciepreúzemnérozhodnutievypracovanej
v10/2018spoločnosťouOBERMEYERHELIKAs.r.o.,Dúbravskácesta2,84104
Bratislava,Ing.MarekomIštokovičorn,autorizovanýmstavebnýminžinierom,reg.č.
4910*Z*11,členenénastavebnéobjektyuvedenévyššie.Súčasťoudokumentácieprevydanie
územnéhorozhodnutiabolsvetlotechnickýposudok,ktorývypracoval3S-PROJEKT,s.r.o.
Boldogč.145,92526Boldog,Ing.ZsoltanStranák,autorizovanýstavebnýinžinierreg.č.
4716*Z*11v12/2018arozptylováštúdiavypracovanádoc.RNDr.FerdinandomHesekom,
CSc,hodnoteniezákladovýchpôdzhl'adiskarizikavnikania222Rndoobjektuvypracovaná
GEOSLOVAKIAs.r.o.,Rampová4,04001Košice.
Dňompodaniažiadostibolozačatéúzemnékonanie.
Kópiunávrhunavydanieúzemnéhorozhodnutiavzhl'adomktomu,žeprepredmetnú
stavbuoeEPERIAII.etapa,vovzťahukuktorémusauskutočnilovrámcilEtapyoe
EPERIAposudzovanievplyvovresp.zisťovaciekonaniepodl'aosobitnéhopredpisuzákona
č.24/2006Z.z.oposudzovanívplyvovanaenviroportáleMŽPSRbolozverejnené,
Ihttps:llvv"\nv.enviroportal.sk/sl%3C/cia/detail!cperia-presov'-ii-etapa!žeprebiehavoveci
navrhovanejčinnostiEPERIAPrešovII.Etapazisťovaciekonanie,zverejnilstavebnýúrad
bezodkladnevsúlades§35ods.2stavebnéhozákonanasvojejúradnejtabulianasvojom
webovomsídleatododobyprávoplatneukončenéhoúzemnéhokonania,t.j.do
nadobudnutiaprávoplatnostiúzemnéhorozhodnutiaprepredmetnústavbu.
MestoPrešov,stavebnýúradposúdildoručenýnávrhnavydanieúzemného
rozhodnutiaprepredmetnústavbupodľa§35a§37stavebnéhozákonaazistil,že
predloženýnávrhneposkytujedostatočnýpodkladpreposúdenieumiestnenianavrhovanej
stavby,najmävplyvovnaživotnéprostredieadňa09.04.2019vyzvalstavebnýúrad
navrhovateľa,abynávrhvlehotedo30dnídoplniloprávoplatnérozhodnutieposudzujúceho
orgánuvproceseposudzovaniavplyvovnavrhovanejčinnostinaživotnéprostrediea
stanoviskoSPP-distribúciaa.s.Bratislavapoužitel'népreúčelyúzemnéhokonaniaaúzemné
konanierozhodnutímvydanýmpodč.SÚ/6307/102587/2019zodňa09.04.2019podľa§29
ods.1správnehoporiadkuprerušil.
Zároveňvovyššieuvedenomrozhodnutístavebnýúradvzmysle35ods.3stavebného
zákonaupozornilnavrhovatel'a,žeakvurčenejlehoteneodstráninedostatkypodania,t.j.
nepredložípožadovanédoklady,stavebnýúradvzmysle§35ods.3stavebnéhozákona
územnékonaniezastaví.
Dňa10.5.2019,vlehote,ktorúurčilstavebnýúradpredoplnenienávrhu,požiadal
splnomocnenýzástupcanavrhovatel'aopredÍženielehotypredoplnenienávrhu,.Vsvojej


31
žiadostipožadovalpredlžiťlehotuo60dnízdôvodupredlženiatermínuvydania
rozhodnutiaposudzujúcehoorgánuvproceseposudzovaniavplyvovnavrhovanejčinnostina
životnéprostredieanáslednenadobudnutiaprávoplatnostivydanéhorozhodnutiavprocese
posudzovaniavplyvovnaŽP.
Stavebnýúraddňa15.05.2019oznámilžiadateľovi,žejehožiadostivyhovuje
apredlžujelehotupredoloženiepožadovanýchnáležitostio60dníododňadoručenia.
Dňa07.06.2019splnomocnenýzástupcanavrhovateľadoplnilnávrhnavydanie
územnéhorozhodnutiaoprávoplatnérozhodnutieposudzujúcehoorgánuMŽPSR,
stanoviskoSPP-distribúciaa.s.,Bratislavapreúzemnékonanie,vyhodnoteniesúladunávrhu
navydanieúzemnéhorozhodnutiaoumiestnenípredmetnejstavbysozákonomč.24/2006
Z.zarozhodnutiamivydanýmipodľazákonaoposudzovanívplyvovnaživotnéprostredie.
Následnestavebnýúraddňa11.06.2019oznámilverejnouvyhláškouvsúlades§36
ods.4stavebnéhozákonaúčastníkomkonaniazačatieúzemnéhokonaniaavsúlades§36
ods.1dotknutýmorgánomasúčasneoznámil,ževsúlades36ods.1stavebnéhozákona
nariadilústnepojednávaniespojenésmiestnymzisťovaním,ktorévykoná11.07.2019so
začiatkomo9.00hodnaMestskomúradevPrešove,Jarkova26,1.Poschodie,vzasadačke.
Vuvedenomoznámeníozačatíúzemnéhokonaniaupozornilúčastníkovkonaniaa
dotknutéorgány,žesvojenámietkyapripomienkymôžuuplatniťnajneskoršiepriústnom
pojednávaní,inaknanestavebnýúradneprihliadneazároveňupozornilvsúlades§40ods.
5stavebnéhozákona,ževodvolacomkonanísaneprihliadananámietkyapripomienky,
ktoréneboliuplatnenévprvostupňovomkonanívurčenejlehote,hociuplatnenémohlibyť.
Ústnehopojednávaniasazúčastnilnavrhovateľajehosplnomocnenýzástupca,Mesto
Prešov,odbordopravyaŽP,príslušnýcestnýsprávnyorgán,Krajskériaditeľstvopolicajného
zboruPrešov,KrajskýdopravnýinšpektorátavrámcisprávnehoorgánumestaPrešov,jeho
odbornýútvar-odborhlavnéhoarchitekta.
Zúčastníkovkonaniasapredmetnéhoústnehopojednávanianezúčastnilžiaden
účastníkúzemnéhokonaniaaanipísomneneuplatnilvúzemnomkonanínámietky,oktorých
akbyichuplatnil,bystavebnýúradmuselrozhodovať.
Podľa§37ods.2stavebnéhozákonastavebnýúradvúzemnomkonaníposúdinávrh
predovšetkýmzhľadiskastarostlivostioživotnéprostredieapotriebpožadovanéhoopatrenia
vúzemíajehodôsledkov;preskúmanávrhajehosúladspodkladmipodľaodseku1a
predchádzajúcimirozhodnutiamioúzemí,posúdi,čivyhovujevšeobecnýmtechnickým
požiadavkámnavýstavbuavšeobecnetechnickýmpožiadavkámnastavbyužívanéosobamis
obmedzenouschopnosťoupohybu,prípadnepredpisom,ktoréustanovujúhygienické,
protipožiarnepodmienky,podmienkybezpečnostipráceatechnickýchzariadení,dopravné
podmienky,podmienkyochranyprírody,starostlivostiokultúrnepamiatky,ochrany
poľnohospodárskehopôdnehofondu,lesnéhopôdnehofonduapod.,pokiaľposúdenienepatrí
inýmorgánom.
Podľa§37ods.3stavebnéhozákonaStavebnýúradvúzemnomkonanízabezpečí
stanoviskádotknutýchorgánovaichvzájomnýsúladaposúdivyjadrenieúčastníkovaich
námietky.Stavebnýúradneprihliadnenanámietkyapripomienky,ktorésúvrozporeso
schválenouúzemnoplánovacoudokumentáciou.Záujmychránenépredpismioochrane
zdraviaľudu,outváraníaochranezdravýchživotnýchpodmienok,vodách,oopatreniachna
ochranuovzdušia,okultúrnychpamiatkach,oštátnejochraneprírody,opožiarnejochrane,o
odpadoch,ovplyvochnaživotnéprostredie,opozemnýchkomunikáciách,oenergetike,o
elektronickýchkomunikáciách,overejnýchvodovodochaverejnýchkanalizáciách,ocivilnej
ochrane,ktorýchsakonaniepodľa§126stavebnéhozákonadotýka,preskúmalnazáklade
záväznýchstanovískdotknutýchorgánovpodľa§140a,vktorýchuplatňujúpožiadavky
podľaosobitnýchpredpisov.
Stavebnýúraduvedenýmspôsobomposúdilpredloženýnávrhnavydanieúzemného
rozhodnutia.
Stavebnýúradvúzemnomkonanípostupovalvsúčinnostisdotknutýmiorgánmi
štátnejsprávy,ktoréchrániazáujmypodľaosobitnýchpredpisovarozhodolnazáklade
záväznýchstanovísktýchtodotknutýchorgánovpodľa§140a,ktoríuplatnilipožiadavky

32 
podľa osobitných predpisov. V spise disponuje ich súhlasmi, vyjadreniami a 
stanoviskami, záväznými posudkami t.j. záväznými stanoviskami a ich požiadavky sú 
zapracované 
do podmienkovej časti tohto rozhodnutia. 
S poukazom na uvedené 
skutočnosti stavebný úrad po preskúmaní a vyhodnotení 
skutkových a právnych okolností danej veci rozhodol tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia. 
Poučenie: Podľa§ 53 a nasl. zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie na Mesto Prešov 5stavebný úrad, Hlavná 
73, 080 h l Prešov v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
Podľa § 140c ods. 8 
stavebného zákona, proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby, 
ktorému predchádzalo konanie podľa osobitného predpisu, má právo podať odvolanie aj ten, 
kto nebol 
účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad rozhodnutia s 
obsahom rozhodnutia 
podľa osobitného predpisu. Lehota na podanie odvolania je podľa ods. 
9 uvedeného ustanovenia 
15 pracovných dní a 
začne plynúť odo dňa zverejnenia rozhodnutia. 
Rozhodnutie 
je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
Príloha: celková situácia Ing. Andrea 
Turčanová 
Primátorka mesta 
Rozhodnutie sa oznámi verejnou vyhláškou. 
Účastníkom konania sa rozhodnutie doručí 
formou verejnej vyhlášky vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov, Hlavná 
73, 080 Ol Prešov, posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Rozhodnutie bude zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov a na webovom sídle Mesta 
Prešov (Úóáúžá tabuľa" odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti. 
Úradný záznam: 
Potvrdenie dátumu vyvesenia na úradnej tabuli a na webovom sídle Mesta Prešov (Úóáúžá 
tabuľa" a zvesenia rozhodnutia Mesta Prešov č. SÚ/6307/134713/2019-Hč dňa: 19.07.2019 
1 9. 07 ~ . J 
Vyvesené dňa: .............................................. . 
MESTO i Odtlačok pečiatky Mest · 656 
d . 
, . r..h.u ašávž66J c. 
a po p1s opravneneJ os'\'Jls..tJ o 1 p 
1 
E 
• 95
Zvesené dňa: ........................................ . 
l\ 
Odtlačok p
1
ečiatky_ . ~ 
a podpi ~~~' ~nene.' O's 
l .ť -< ' s 
. š5

/V\[S•-~~~.\:-e5tský'lJr~d"PRf,!~bVS"avebnýlJraÔ.·.;W;.•i.,1.•1
--
"
:·
:
:
f
:
.
:
-
:
_
j
.----(
,-l-l
'
:'
.
.:
'
"
/
.
.',
l
'
t
'il.!.
".-...III"-r'~;.j..
:f"'\;~~5~-~\l_/~L!i1rt~~:~:_,;~:.:'
-
-
oI---
.
...
..•.
.
L
EG
E
ND
A
l
':
'-
\'.•".nm:u;:!ICU.·:'::~
•
.,,'1
@
r
"
.
"
,
Ml
.
'
~
:
:
<
.
t
T
"
~
"
''''
I
i
'
;''
'
'
'
·
.
t
.
·
.
I
i
FV
>
'
"
-
'l
I'
m
n
\
'i~
EXIS
TU
JUCEINďNIERSKI:.STIETE
;
-
'
V
.
!
..
"
L
I
O
C:
g
.
;
O
O"l~
\
1!
"e,lote::,iIl,L:::!
':
r:I
I
I.
l
f
f~'••n:.·"';~""+;o,.•.,,:•••.:;)~~~~
'
l
llf
.:
I
o
lI
s
;
.
'
I
Crt~.
.
r
"l
o
l
Ld
c"
,(
l
;f
""
:t
t
W~
,,,
l
~",,,,,c
1
;
J
O
,
~
=
.
n.:
e:
:
.
,
;;
a:.
'
I
t
C
l
.
lI
:
:l
'
f;:t
>·(
V
3:
>1;
.;
o''
'
~
,lT
l
'
1
!
;
!'
'
;
;
I
,
i
:>
-
(
>;O
,•.•~!r,.
EXIST
U
JÚCESTAVEB.'JE:OBJEKTV
~!C~t_"':W~O-:'~WI;l;CE.·,TII~~
_
_
_,_._.•__JO"'_~.llI~'I1.=:"~1
~"
OI
·
""
·
·
"
~
V~
"
::
U
U
~1
U.
l
t
:
:
·
''
'
'
~
~
~
~J
~''''
'
'
:
:
?
..o
;
.
.
~....•...._'_0_~;lO•.~C~.Q.."'!~,.'1~••••••~/,:.C'•.;·.:=<>vC)
_•••_~_~;I.AAV<.!Wh'''''''I.':'::I'
-
_
.--_..-n:I.Fv\.y,="Á,''''''--''''_~_-.._~OI·Sn.•••w.o/i'.:!·~OFl.Y:'~
~
j
~
:
5:~~::=~~!'-=,r..~_.._.__S.:l~',,"'l1k.:;.,CS',(ru,.~
'tI
"
.
UOC
'
o
ô
.
'M
"
""
-
"_.'_.'"IO'=,•.~!~Ik.<~V!I!,.~.;v.oOS.:r,"5'
_.~".ll••[~II..ť~;<.:.!zI\~_"
:
J
O
'~
,
'I
I
n
.e
lM
'
~
CI
.
li
'
''''
'
'
'
'
'tI\
IU
rl
1
'
li
::1150'1••.•.••••••'!:I~:C"'CI
N
AVRHOV
A
NE
:S
TA
V
EB
NI
:OBJEKTY
'
'
;'~.
"J
_••s:)ou"ur.>nO»Jtrtcnt:;l,
___J:)o'.'=.O"e;OlII1i:':J:IO·,.;:ru.oO'.'~",,·e~<:~'~I:~~.~H~"'
I<
>
~
,
""
"
''
''
'
V'
"-
''
':
''
''~~:)ol..••'m'Jlno~~(~~••v!i\<1~·u'ado!~!'\.c.:>iY••~~':'
I:==
:
:JitlOlJ·II\).T<:'''~..l.lri'e..'!C:,,I,(·lI.rT.:.J'·
_
.JOC"'A~U:\-i'Vc.::CYC'O
•__.,,_s:)rs•...,~I~\·.lIW••~,
-
_.
_1!l1'·S1LN!~ÚIIO!'ieo••.•..,.u,~.r.;>'
_
_~r;)•.<!lil~1i:CI'~;:l:li
C
.:
:
==
J~O".~.t"P"'~VY_~u,,-.!,,,,·:;:.~:(l!!:-)
,r
47~~~.l~
,,~.R~!t.RJ.~l~ER~:::III"
.1:
*'-~
~
CEl
K
OV
ASITUACIA
#b
A
MMB4
/6][c((cNc((c(6cMMcMM#/MM
~~~:.~=-};:...::~~::1::.J!::::::ff,.~~~~~:--

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)