Rozhodnutie o umiestnení stavby: "Prešov, ul. Sol'nobanská- rozšírenie vodovodu".

Rozhodnutie o umiestnení stavby

12.09.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1 2 -09-2019 
Vyv!;~enc ona _________ _ 
Mesto Prešov 
Zv .. ".,.; r~;;~ --------· 
Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov 
č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 05.09.2019 
Rozhodnutie 
Navrhovateľ: Východoslovenská vodarenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 Ol 
Košice 
. 
(ďalej len navrhovateľ) podal 
dňa 26.02.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 
"Prešov, ul. Sol'nobanská-rozšírenie vodovodu"" 
v katastrálnom území: Solivar 
na pozemku parcelne číslo 
KN-C 3297, 
KN-E 
1552/4, 2322/3, 1659/1, 1656/2, 1658/1, 1659/1, 
1658/1 2321, 1551,2376/1,1552/2 
Mesto 
Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 
5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel (ďalej len 
stavebný zákon), príslušný stavebný úrad, posúdil predložený návrh 
podľa §37 a ďalších 
stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a§ 39a stavebného zákona 
a vykonávacích vyhlášok 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"Prešov, ul. Sol'nobanská-rozšírenie vodovodu"" 
Stavba "Prešov, ul. Sol'nobanská-rozšírenie vodovodu"" bude realizovaná na pozemkoch 
podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C C 3297 a KN-E 1552/4, 2322/3, 1659/1, 
1656/2, 1658/1, 1659/1, 1658/1 2321, 1551,2376/1,1552/2 k.ú. Solivar, ako 
je zakreslené v 
situácii stavby, ktorú vypracoval Ing. Juraj Mohler, Košice v mierke l 
:500. Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
Členenie stavby na stavebné objekty 
SO Ol-Vodovodné potrubie z rúry PEl OO-RC a to D90x5,4 mm bude napojené na 
existujúci verejný vodovod, ktorý 
sa nachádza v ceste III/3441 l pri RD č.30ú od 
bodu napojenia 
pokračuje potrubie v chodníku, l x križuje vodný tok a následne 
pokračuje v koridore medzi existujúcim kanalizačným potrubím a cestou III/3441 
o celkovej dÍžke 
196 m. 
-2-
l. Stavebník je povim1ý dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru dopravy 
a pozemných komunikácií uvedené vo vyjadrení 
č. OU-PO-OCDPK-2019/013436-002 zo 
dľia 28.3.2019. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky Krajského riaditeľstva policajného zboru 
v 
Prešove , krajského dopravného inšpektorátu uvedené v záväznom stanovisku zo dľia 
03.04.2019 a v stanovisku pod č. KRPZ-PO-KDI-65-435/2018 zo dľia 10.10.2018 .. 
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a.s. uvedené vo vyjadrení č. 201811 zo 
dňa 14.09.2019. 
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky Správy a údržby ciest PSK uvedené v 
stanovisku 
č. SUCPSK-P0/34511185/2019-001 zo dľia 6.5.2019. 
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP-distribúcia a.s. uvedené vo vyjadrení č. 
TD/EX/0097/2019/Po zo dňa 8.2.2019. 
6. Stavebník je povi1mý dodržať podmienky Slovak telekom, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 
6611902970 zo dľia 04.02.2019. 
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky VSD a.s. Košice uvedené vo vyjadrení pod č. 
2180/2019 zo dňa 04.02.2019. 
8. . Stavebník je povinný dodržať podmienky SVP š.p. OZ PHaB Košice uvedené v 
stanovisku 
č. CS SVP OZ KE 4091/2018/2 zo dňa 19.11.2018. 
9. Stavebník je povinný ku kolaudačnému konaniu stavby žiadame odovzdať Odboru 
hlavného architekta mesta potvrdenie správcu Digitálnej technickej mapy mesta Prešov, 
t.j. spoločnosti Progres CAD Engineering, s.r.o., Masarykova 16, Prešov, o odovzdaní 
porealizačného zamerania stavby. Porealizačné zameranie stavby vypracuje oprávnená 
osoba v súlade 
so zásadami tvorby a uplatľiovania Digitálnej technickej mapy mesta 
Prešov a jej prílohou čl. l "Metodika tvorby a aktualizácie Digitálnej technickej mapy 
mesta 
Prešov", ktoré sú prístupné na internetovej stránke mesta Prešov www.presov.sk 
(občan -klientske centrum -pracovisko 3 -stavebné činnosti -kolaudačné rozhodnutie -
prílohy). 
10. Stavebník je povinný pre vydanie stavebného povolenia doložiť zmluvu o budúcej 
zmluve o zriadení vecného bremena na dotknuté pozemky vo vlastníctve mesta 
Prešov 
a pre vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť uzatvorenú Zmluvu o zriadení vecného 
bremena. 
ll. Stavebník je povilmý dodržať podmienky dané v stanovisku mesta Prešov, odboru 
dopravy a 
ŽP zo dľia 17.12.2018 pod č. ODaŽP/14625/2018/JMi tykajúce sa výkopových 
prác a zvláštneho užívania miestnych komunikácií. 
12. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
poškodeniu. Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade 
s pokynmi správcu pred poškodením. 
13. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí 
prechádzajúce pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak 
je to 
nevyhnuté je potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek 
správcov týchto sietí. 
. 
14. Podzenmé energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávaní zemných prác alebo ktoré 
môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
15. Po ukončení výstavby umiestľiovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné 
riadne 
upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území 
a teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
-3-
16. Počas realizácie umiestňovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, 
aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
17. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné 
náklady. 
18. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a 
v súlade s §22 vyhlášky 
MŽP SR 532/2002 Z. z. 
19. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle §43i stavebného zákona a v zmysle 
§12 vyhl. 
MŽP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby 
zabezpečiť a tak zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 
20. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 
stavebného zákona a v súlade s 
§23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
21. 
Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Meste 
Prešov -stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť 
odvolania sa. 
22. 
Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP ako 
príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia. 
V rámci územného konania (na ústnom pojednávaní) zo strany účastníkov konania 
a dotknutých orgánov boli vznesené námietky a sú zapracované do podmienok tohto 
povolenia. 
Toto územné rozhodnutie v súlade so zákonom 
NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov 
podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle 
zákona 145/1995 
Z.z. o správnych poplatkoch bolo zaplatené v pokladni mesta Prešov. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods. l stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ-Vychooslovenská vodarenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 040 Ol 
Košice podala dúa 26.02.2019 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "Prešov, 
ul. Soľnobanská-rozšírenie vodovodu"" na pozemkoch parc. č. KN-C 3297, k. ú. Solivar. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad oznámil verejnou vyhláškou podľa §36 odst.4 stavebného 
zákona 
dúa 07.03.2019 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a 
dotknutým orgánom štátnej správy a 
dňa 03.04.2019 vykonal ústne konanie spojené s 
miestnym 
zisťovaním. 
-Svoje stanovisko oznámili: VSD, a.s. Košice" VVS, a.s. OZ Prešov, OU Prešov, odbor 
CDaPK, Spáva a údržba ciest PSK Prešov, KR PZ KDI Prešov, SPP -distribúcia, a.s., 
Bratislava. 
O.S.V.O. comp a.s., Prešov. OR HaZZ Prešov, Mesto Prešov, odbory HAM, 
DaŽP, SMM, Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej časti rozhodnutia. 
-4-
Poučenie: 
Podľa § 54 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v 
lehote 
15 dní odo dií.a oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie 
podaním na Mesto Prešov, Hlavná 
č. 73, 080 Ol Prešov. Rozhodnutie je možné preskúmať 
súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Na vedomie: 
l. VVS a.s., Komenského 50, 040 Ol Košice 
..../ ../ 1 
7 /;./Jc)2._/ 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
2. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO 35815256, Mlynské nivy 4924/44/a, 825 ll Bratislava 
3. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, 
IČO 37936859, Jesenná 14, 080 05 Prešov 
4. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove -krajský dopravný inšpektorát, IČO OO 151866, Pionierska 
33, 
080 05 Prešov 
5. Slovenský pozemkový fond, IČO 17335345, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto 
6. Obec Teriakovce, IČO 00327859, Teriakovce, súp. č. 54, 080 05 Teriakovce 
7. MsÚ 
Prešov-OHAM, Jarko vá 24, 080 O l Prešov 
8. MsÚ-odbor správy mestského majetku, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
9. Ing. Juraj Mobler, VVS a.s., Komenského 50, Košice 
CO/ 
Mesto Prešov-stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"Prešov, ul. Soľnobanská-rozšírenie vodovodu"", bola vyvesená na úradnej tabuli 
1 Z -09-Z019 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
-5-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"Prešov, ul. 
Soľnobanská-rozšírenie vodovodu"", bola zvesená z úradnej tabule 
dňa .................................................... . 
•••••••••••• o ••.!..•••••-u· .0 ................... . 
Pečiatka-a podpis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)