Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 24.10.2019, Čas otvorenia dražby: 09:00 hod., Miesto kommia dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 01 Prešov.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

24.09.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                :. 
2 4 -09-2019 
Vyvcsen~ dňa _______ _ 
DU-POS DD 62/2019 Dražobník: DUPOS dražobná, spol. s r.o. 
Tamaškovičova 17, 917 Ol Trnava 
IČO 36 233 935 
spoločnosť je 
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, vo vložke č. 
11681/T, oddiel: Sro. 
zastúpená: Mgr. Monika Chorváthová, konatel' 
Navrhovateľ dražby: 
Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 
IČO 151653 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I., oddiel Sa, 
vložka-č. 601/B 
Dátum konania dražby: 24.10.2019 
Čas otvorenia dražby: 09:00 hod. 
Miesto kommia dražby: Penzión TAVEL, Slovenská 19, 080 Ol Prešov, konferenčná miestnosť na 
1. poschodí 
OpakovaniE! dražby: prvá dražba 
Predmet dražby: 
Stavby 
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 86/3801 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na 
príslušenstve: 
Bytový dom Parcely registra "C" 
spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 86/3801 k pozemku: 
14644 
Zastavaná plocha a nádvorie 
663 
1/5 
Opis a stav predmetu 
dražby: 
Popis práv a záväzkov 
k predmetu dražby: 
Oceňovaný štvorizbový byt sa nachádza na prízemí, obytného domu. Byti 
je v pôvodnom stave. Situačne byt tvoria štyri izby, hala, predsieň,: 
kuchyňa, kúpeľňa, sklad a loggia. Pôvodné WC je využívané ako sklad. 
WC misa bola premiestná do kúpel'ne. Súčasťou bytu je aj pivnica 
sprístupnená zo 
spoločných priestorov. Byt je vybavený PVC podlahami 
{3x izba, kuchyňa), laminátovými plávajúcimi podlahami (izba, hala, 
sklad) a podlahami z keramickej dlažby 
(kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, 
wq~ v kuchyni je inštalovaná kuchynská linka, vybavená plynovým. 
sporákom. V kuchyni 
je pri kuchynskej linke keramický obklad. Dvere sú: 
drevené plné a čiastočné zasklené, okná sú plastové s izolačným: 
dvojsklom, vybavené horizontálnymi žalúziami. Balkónové okno a dvere 
sú drevené zdvojené. Bytové jadro je murované z pórobetónových 
tvárnic. V 
kúpeľni je inštalované keramické umývadlo, ocelbvá 
smaltovaná vaňa a WC misa so spodnou nádržkou. Kúpel'ňa je obložená 
keramickým obkladom. 
Odvetranie WC je pomocou ventilátora. Steny sú 
upravené tenkovrstvými omietkami. Byt je vybavený podštandardne. 
Podlahy bytu sú značne poškodené. Vykurovanie bytu a zásobovani 
teplou vodou 
je ústredné dial'kové, vykurovacími telesami sú 
panelové radiátory. Elektroinštalácia 
je svetelná, poistkové automaty 
bytu sú umiestnené v chodbe pri vstupných dverách do bytu. Me 
teplej vody a plynomer sú osadene v inštaläčnom jadre vo vnútri bytu. 
Bytový dom bol 
čiastočne zrekonštruovaný, boli vymenené zvislé rozvody_ 
vody, kanalizácie, vymenené výplne otvorov, vymenená krytina c::tr•o.rh"i 
klampiarske konštrukcie, bleskozvod. Dom je napojený na kompletn 
inžinierske siete: mestský vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrickú 
energiu, 
telekomunikačné rozvody a rozvody káblovej televízie. 
Súčasťou bytu je vnútorné vybavenie je jeho vodovodné, teplonosné, 
kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové bytové prípojky, okrem tých, 
ktoré sú 
určené na spoločné užívania. Spoločnými časťami domu sa 
účely tohto zákona rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu 
bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, 
priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, 
vodorovné nosné a 
izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. 
Spoločnými zariadeniami domu sa na účely tohto zákona rozumejÚ 
zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tom 
domu, a 
to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takým 
zariadeniami 
sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vráta 
technologického zariadenia, sušiarne, 
kočíkarne, spoločné 
antény, bleskozvody, komíny, vodovodné, teplonosné, kanalizačné,! 
elektrické, telefónne a plynové prípojky. j 
Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží. l 
LV č. 11136 
-.ZALOZNE PRAVO V ZMYSLE PARAGR.15 ods.1 zak.182/93 Zz. 
-ZALOZNE PRAVO NA ZAKLADE ZAKONNEHO OPATRENIA C.297/92 Zz 
V Zt4YSLE PARAGR.28b V PROSPECH SLOVENSKEJ ZARUCNEJ A 
ROZVOJOVEJ BANKY,s.p.u.BRATISLAVA /OO 682 420/-0KREM BYTU 
C.5,7 ,8,10,12, 
l 
16,17,18,19,21,23,24,25,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,43,4 l 
4,46,47 ,48,15,45 ;21; 11,13; 1,14;6 ;9,20;3 ;4,41 ;30,42; 2,26; i 
- V 2880/2012-Zmluva o . zriad~f1Í záložn_él:to práva pre Slovenskú/ 
sporitc;l'ňu;~.s.,Tomáš~kova 48,832 37 Bratislava /00151653/ na byt č.21 
na pnzemt,vchod 4-cs 6434 a podiel 86/3801 na spoloč.častiach a; 
zariadeniach domu; 
-
Z 2464/2014-exekučný príkaz na zriad. rxekuč. zálož. práva EX 
2648/2013-260J na byt č.2 na prízemí,vchod 4-čs. 6434 a podiel 
86/3801 na spoloč.častiach a zariadeniach domu -s.e. JUDr. Ján Ondáš, 
2/5 
Byt 
eň, 
ad. 
1ica 
am i: 
ala,Í 
'ňa, 
·ým 
~sú 
;né,' 
rch, 
na· 
:u a 
jry, 
a ly, 
a 
zr.t::
1 · 
:né,í 
Zz· 
A 
'TU 
,4 
;kú 
č.2 
a 
EX 
li el 
á š, 
Znalecký posudok: 
Košice 
-Z 6891/2015-rozhodnutie o zriad. zálož. práva č. 867/2015 pre Mesto 
Prešov zo dňa 14.10.2015 na byt č. 2 na príz.,vchod 4-čs. 6434-
7080/15 
-Z 5205/2016-exekučný príkaz na zriad. exekuč. zálož.· práva EX 
925/2016 na byt č.2 na prízemí,vchod 4-čs. 6434 a podiel 86/3801 na 
spoloč.častiach a zariadeniach domu -s.e. JUDr. Mgr. Dušan Čerešňa, 
Trnava-4854/16 
Poznámka: 
-P 400/2018-Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením 
exekučného záložného práva 41EX 333/18 zo dňa 8.11.2018 na byt č.2 
na prízemí,vchod 4-čs. 6434 a podiel 86/3801 na spoloč.častiach a 
zariadeniach 
domu od: JUDr. Miroslav Friga, Námestie SNP 538/16, 091 
Ol Stropkov -číslo zmeny 8072/2018 
LV č. 11141 
- V 2880/2012-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú 
sporiteľňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava /00151653/ na 
spoluvl.podiel 86/3801 na parc.KN C 14644 vlastníka pod B 49; 
-
Z 2464/2014-exekučný príkaz na zriad. rxekuč. zálož. práva EX 
2648/2013-260J na spoluvl.podiel 86/3801 na par. KNC č. 14644 -s.e. 
JUDr. Ján 
Ondáš, Košice 
-Z 5205/2016-exekučný príkaz na zriad. exekuč. zálož. práva EX 
925/2016 na spoluvl.podiel 86/3801 na par. KNC č. 14644 -s.e. JUDr. 
Mgr. Dušan 
Čerešňa, Trnava-4854/16 
Poznámka: 
-P-375/14 -Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného 
zál.práva Ex 2648/2013 na spoluvl.podiel 86/3801 na parc.CKN 14644 
(s.e.JUDr.Ján Ondáš,Košice) 
Nie 
sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby. 
Číslo znaleckého posudku Meno znalca: Dátum vyhotovenia: 
195/2019 Ing.Marek Čeklovský 11.08.2019 
Všeobecná cena odhadu 
82 400,00 € 
Najnižšie podanie: 
Minimálne prihodenie: 
Výška dražobnej 
zábezpeky: 
Spôsob zloženia 
dražobnej zábezpeky: 
Adresa a 
číslo účtu na 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
82 400,00 c 
400,00 c 
10 000,00 c 
Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka 
najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade 
týmto 
alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. 
Dražobnú zábezpeku nie 
je možné zložiť šekom ani platobnou kartou. 
DUPOS dražobná, spol. s r.o., Tamaškovičova 17, Trnava, číslo účtu: 
SK58 0900 0000 0002 8591 0242, Var. Symbol: 622019 
3/5 
Lehota na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 
Doklad, preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
Spôsob vrátenia 
dražobnej zábezpeky: 
Úhrada ceny dosiahnu
tej vydražením: 
Obhliadka predmetu 
dražby/dátum a 
čas: 
Podmienky odovzdania 
predmetu dražby 
vydražiterovi: 
Notár, ktorý 
osvedčí 
priebeh dražby 
notárskou zápisnicou: 
Poučenie: 
do otvorenia dražby 
Výpis z bankového 
účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na 
bankový účet v hotovosti, príjmový. pokladničný doklad dražobníka, 
banková záruka. 
Dražobník vráti 
účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražill 
dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky l 
bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, l 
najneskôr však do S dní od skončenia dražby alebo od upustenia odj 
d~žby. l 
r 
l 
! 
v zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až S zák. č. S27 /2002 Z. z. of 
dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražitel'~
do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnu , 
vydražením je vydražitel' povinný zaplatiť dražobníkovi do 1S dní odj 
skončenia dražby, pokial' sa vydražitel' nedohodne s navrhovatelbm~ 
dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet, 
.dražobníka, podlá vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka.~ 
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražíte!! 
. povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby. l 
Obhliadka 1: 07.10.2019 08:00 hod. 
Obhliadka 2: 21.10.2019 08:00 hod. l 
Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúco~ 
telefonickom dohovore na tel. čísle 033 l 553 27 22, prípadne na
1. 
mobilnom čísle 0911876895, 
Vl~stnícke právo k pre~m~tu dra~~y prechádza n~ "Ydra~l~~ra ~dele~~ 
pnklepu a po uhradenr ceny dosiahnuteJ vydrazemm. Uz1vac1e prav~ 
prechádza na vydražitel'a odovzdaním predmetu dražby zápisnicou; 
o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajuci 
·· vlastník p~ 
predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosd 
vydražitela. l 
i 
l 
l 
l 
Mgr. Tomáš Gerbery, Mnohelbva 830/17, 058 01 Poprad 
V prípade, ak 
sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia 
zákona o 
dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na 
svojich právach, 
požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Toto právo zaniká, ak sa 
neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti 
dražby súvisia 
so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, 
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v 
čase príklepu hlásený trvalý 
4/S 
na; 
<a, . 
~žil 
Jky 
by, 
od 
!ka 
~ite 
(. 
com 
na 
m' 
rávó; 
iC Ol{ 
pq 
lOSt{ 
j 
' 
pobyt. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto 
rozsudok týka. Osoba, ktorá podala na súde takú žalobu, je povinná oznámiť príslušnej 
správe katastra nehnutel'ností 
začatie súdneho konania. 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovate!' dražby, 
dražobník, 
vydražitel', predchádzajúci vlastník a žalobca. Ak vydražitel' zmaril dražbu 
alebo 
ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. 
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo 
príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na 
tom istom mieste a keď neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má 
k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo 
vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu 
preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spÍňa podmienky ustanovené Zákonom č. 
527/2002 Z.i. o dobrovol'ných dražbách a dostavila sa s cielom urobiť podanie. Ostatné 
osoby platia 
vstupné 3,32 EUR. 
V Bratislave dňa~.j.2019 
za Navrhovatela: 
Ing. Mirosla a artánusová 
Špecialista .senior oddeleni~ vymáhani_a; 
nesplácaných pohladávok retail 
Odbor riadenia úverového rizika retail 
Slovenská 
sporitel'ňa, a.s 
za Dražobníka: 
Mgr. Monika Chorváthová 
konatel' 
DUPOS dražobná, spol. s r.o. 
5/5 
Ing. Andrej Lachkovič 
š e alista senior oddelenia vymáhania 
nesplácaných 
pohl'adávok retail 
Odbor riadenia úverového rizika retail 
Slovenská 
sporitel'ňa, a.s 
.. ' 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)