Oznámenie o začatí konania o návrhu na obnovu konania: "Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy 1111KO Gorkého, Prešov".

Oznámenie o začatí konania o návrhu na obnovu konania

03.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        O 3 -10-Z019 
V~lf ... s né dila _____ --...1 __ 
-. r rf.. iia----------
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
so sídlom na Ms Ú v Prešove, Hlavná 73 080 Ol Prešov 
Číslo: SÚ/13768/151281/2019-Mk V Prešove dňa:27.09.2019 
Oznámenie o začatí konania o návrhu na obnovu konania 
verejnou vyhláškou 
Dňa 15.08.2019 bol tunajšiemu stavebnému úradu doručený spisový materiál od 
Okresného úradu Prešov, 
OVaBP, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov, týkajúci sa stavby pod 
názvom: 
"Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy llllKO 
Gorkého, Prešov". 
Predmetný spisový materiál obsahuje o. i. aj rozsudok Krajského súdu v Prešove pod 
č. 5S/54/2014-61. Týmto rozsudkom bolo zrušené rozhodnutie mesta Prešov vydané pod č. 
B/2013/12816 -Mk zo dňa 10. 09. 2013, ktorým bola povolená realizácia stavby 
elektronickej 
komunikačnej siete pod názvom: "Telekomunikačná stavba na existujúcom 
objekte administratívnej budovy 
llllKO Gorkého, Prešov". Uvedená stavba bola umiestnená 
a vyhotovená na streche administratívnej budovy 
so súp. č. 4675, ktorá sa nachádza na parc. 
č. 7819 v kat. území Prešov-na ul. Obrancov mieru 6 v Prešove. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. l 
zákona 
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") v znení neskorších neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 18 ods. 
3 zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok") 
upovedomuje účastníkov konania o začatí konania 
o podanom návrhu na obnovu konania podľa ustanovenia § 62 zákona o správnom konaní, 
týkajúceho sa rozhodnutia vydaného mestom Prešov pod 
č. B/2013/12816-Mk zo dňa 10. 
09. 2013. 
Účastníci konania sa môžu v záujme ochrany svojich 
práv a právom chránených 
záujmov vyjadriť k predmetnej veci v lehote do 7. pracovných dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia na MsÚ Prešov-Stavebnom úrade, Jarková 
č. 26, 080 Ol Prešov. 
:~STO E OV 
STAVEB Ý ÚRAD 
Hlavná 73, o.BO 01 Pr :.oJ Ing. J'6ze Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Táto vyhláška, ktorou sa upovedomujú účastníci konania o návrhu na obnovu konania 
musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2) zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní 
(ďalej len správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov 
2 
a zverejnená na internetovej stránke Mesta Prešov (www.presov.sk; Elektronická úradná 
tabuľa). 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia upovedomenia o začatí konania. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 správneho poriadku deň, keď došlo 
ku 
skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na 
deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší budúci pracovný 
deň. 
Úradný záznam: 
Potvrdenie dátumu vyvesenia na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta Prešov a zvesenia 
z úradnej tabule a webovej stránky mesta Prešov -Oznámenie o 
začatí konania o návrhu na 
obnovu konania: 
"Telekomunikačná stavba na existujúcom objekte administratívnej budovy 
ll IlKO Gorkého, Prešov" č. spisu SÚ/13768/151281/2019-Mk. 
o 3 -10-2019 
Vyvesené dňa .................................................. . Zvesené dňa: .............................................. . 
y 
~ 
Odtlačok pečiatk 
80 
'" ~ 
a podpis oprávneneJ osoby 
Odtlačok pečiatky 
a podpis oprávnenej osoby 
Na vedomie: 
l. Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, IČO 31777619, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
2. BK-Tel, s.r.o, IČO 36602116, Urbánkova 70, Košice I. 
3. PhDr. Judita Čechová, Gorkého 3, 080 Ol Prešov 
4. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
5. Ing. Viliam Čech, Gorkého 3, 080 Ol Prešov 
6. LESY SR s.p. OZ Prešov, IČO 36038351, Obrancov mieru 6, 000 80 Prešov 
7. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, IČO 36038351, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 
8. Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, IČO 31777619, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO OO 15 I 866, Požiarnická l, 080 O l Prešov 
10. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov 
ll. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
12. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Prešov, IČO 00151866, Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré 
Mesto 
13. 02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova 24, 851 Ol Bratislava-Petržalka 
14. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24,080 Ol Prešov 
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, IČO 00610992, Jána Hollého 5, 080 Ol Prešov 
I 
6. Krajský pamiatkový úrad 
Prešov, IČO 31755 I 94, Hlavná l I 5, 080 O l Prešov 
17. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
18. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, IČO 30845572, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava 
CO/Mesto Prešov -stavebný úrad -pre spis 
Prílohy 
l. Návrh na obnovu konania 
Vybavuje: 
Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk 
ir 05 1/3 I 00534 
3 
Ing. Viliam Cech a PhDr. Judita čechová. trvale bvtom ul. Gorkého č. 3 080 Ol Prešov 
_.;"'/ 
Mesto Pr~v 
Stave~ úrad 
ná 73 
/1/ 
Vybavuje: 
Ol Prešov 
". ľ V(":(\1\ ... .:::+..:.:>L--
V Prešove, 10. 1.2. 201.3 
Vec: NAVRH NA OBNOVU KONANIA 1!. B/2013/12816-Mk 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslu~ný orgán ~tátnej správy pod ra par. 2 písm. e} zákona č. 
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnostf z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 
územné celky a príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovan( a stavebnom por-iadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v zneni neskoršfch 
predpisov v súlade s ustanoveniami § 85 ods. 2 stavebného zákona povoiU rozhodnutCm 
č. B/2013/12816-Mk zo dňa 10.9.2013 
Zmenu v užívanC stavby ktorá le spoJená so zmenou 5tavby pod pracovným oznalenrm 
.. Telekomunikačná stevba na existuJúcom obJekte admlnlstratrvnel budovv 1111KO Gorkého. 
Pre~ov (alej v texte len stavba)", 
Predmetná zmena stavby pozostáva z nadstavby a uskutočnenia stavebných úprav na existujúcom 
objekte -administratívnej budove -so súp, č. 4675, ktorá sa nachádza na parc. l:. 7819 
v katastrálnom územi Pre~ov-na ul. Gorkého v Pre~ove. Projekt rieši výstavbu základňovej stanice 
llllKO Gorkého na existujúcom objekte~ ktorej účelom je pokrytie územia signálom verejnej 
rádiotelefón nej siete systému GSM v pásme 900 MHz, DCS v pásme MHz a UMTS v pásme 2110 MHz. 
Samotná zmena stavby spočiva z umiestnenia jedného priehradkového stožiara vý~ky 9 m, ktorý je 
osadený na streche administrativnej budovy pomocou roznášajúceho rámu. Na stožiari sú 
umiestnené spolu tri panelové antény a jeden MW anténa, technologický kontajner, ktorý je 
napojený el. pripojkou so samostatným meranim. Stavebnfkom je spoločnosť Orange Slovensko a. s., 
Metodova 8~ 821 08 Bratislava. 
Stavebný úrad listom zo dňa 27. 8. 2013 pod 1!. H/2013/12816-Mk oznámil začatie stavebného 
konania v predmetnej veci v~etkým známym účastnrkom konania a dotknutým orgánom a v zmysle 
§ 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od mie$tnej obhliadky a ús.tneho pojedno6vanla. 
Rozhodnutie č. B/2013/12816-Mk je ku dne~nému dňu právoplatné. 
Dole podpísaní Ing. Vilíam Čech a PhDr. Judita Cechová trvale bytom Gorkého 3. 080 Ol Pre~ov 
vlastn ki a užívatelia nehnuternosti-stavby rodinného domu na oozemkoch parc. č_ 7823 7824 v k. ú. 
Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk ir 05113100534 
Vybavuje: 
prc;Jgv ppdáyame a kg ýčasJnlcl konania v zmysle§ 62 qds pfsmeng cl Spráynehp pqrladku n;tvrh 
na obnpyu kgnania č. B/2013/12816-r\.1\k. 
Svoj navrh odóvodňujerne: 
1. Správne konanie bolo ukončené právoplatným rozhodnutfm (Rozhodnutie <!. B/20:1.3/1Z816-
Mk. zo di'la 10. 9. 2013). 
2. Svoj návrh podávame v zákonom st:onovenej lehote. O predmetnej stavbe sme .s.-,. dozvedeli 
dňa 2. 12. 2013. ked" bola v bc;oo:prostrednej bUzkostl na~ej nehnut"cfnost:i postavená 
predmetná stavba a o :zámoro. re$p. povoleni jej postavenia srne sa pred~Vm nemali ako 
dozvedlet'. 
Ako vlastnfcl bezprostredne susediaceJ nehnut.ernos't-1 sme mail by'ť prizvani do stavebného 
konania ako Učastníci, pretoJ.e na§e z<flujrny sU prcdmctnou stavbou priamo dotknuté. 
Účastnlk správneho konania podfa zákona č. 71/1967 :Zb. je -,;en. koho pr~va, právom 
chránené záujmy alebo povinnosti boli právoplatný,..... ro:othodnu't-lm priamo dotknu't-é. 
Ako osoby. k1:oró rnujU vlastnlcke alebo Iné práva k pozen"lkorn a stavb~..,., na nich vrátane 
susedlaelch pozemkov a stavieb, ak Ich vlastníck~ alebo iné práva k týrY'It:O pozerY'Ikorn 
a .stavbám mOžu byť .stavebným povolertlm priamo dotknuté, sme ú<:!a.stnfcl konania v zmysle 
§ 59 ods. 1. pls.n. b) stavebného ziikona a stavebný úrad nám mal oznámi~ zao!atle 
st.avebného konania a dor-učl'ť rozhodnutie, čo sa nestalo. 
Týmto r .. !tsprévnym postupom správneho orgánu. ktorý je v rozpore s právnymi normami, sa 
n~m ako Učastnfkorn konania odi"''ala IT'Io!no.sť' uplatHovat" sl v konani svoje práva. Zároveň 
nezákonný priebeh predmetného konani• mohlo n-oať' vplyv na výsl~dné rozhodnuti-e 
.sprilllvnt:tho organu, kt.or6 nebolo možné nillpadnúť opravným prostrledkorra v odvolacorTI 
kona nr. 
6. S'tavebný úrad nesprá-vna posúdil vec~ ked" povolil zmenu v u2rvanl stavby pocara § as ods. 2 
st.avebného zákona, pričom v~ak v skutočnosti ide o zmenu stavby pod ra § SBa ods. 1, ptsrn. 
a). StavebnV úrad bol povinný postupovať podrao Druhej časti stavebn~ho zákona (Stavebný 
poriadok), Oddielu 4 (Poverovanie stav;eb, zmien stavieb a udr.f.lavacfch prác) a nie podfa 
Oddiel .... 7 (U21vanle s't-avteb). 
V rozhodov•eom proc::e.se o povolenf predrY'Ietnej sta ..... by "'c:avebný úrad ne postupov;;~! 
:otákonne a :spOsoborn v mieste obvyklým a to uplatnenlrn verejnej vyhláSky, ktorou by bola 
daná rnof.nost' vyjadrlt' sa v~etkým dotknutým vlastnikom susednýc::h stavieb. ktOré sU 
vplyvom pr"edrnetnej stavby doc:knutó~ pri
om v zmysle § 139 ods. 2, pfsm. d) sa pod pojrnorY'I 
"susedná stavba". rozumie aj 5tavb'"' n.., "tukom pozemku~ ktorý nemá sice spoločnú hrunleu s 
pozemkom~ o ktorý v kona nr pod ra tohto z6kone Ide, ale jej u:f(vanle rY'IOI:e byt" navrhovanou 
stavbou dotknuté. Pritom pod ra § 3 ods. S zákono o spr;ivnom konani je stavebný U rad ako 
spr-ávny orgán povlnn)f dbať o to, aby v procese rozhodovania o skutkovo zhodných alebo 
podobných prfpadoch nevznikali neodOvodnonó rozdiely. 
a. Stavebný úrad poru~ll aj § 3 ods. 6. zákona o správnom konani, podra kt.or~ho je povinný na 
úr."dnej tabuli správneho orgánu a na lnterne"te, prfp•dne aj lnYrn vhodnVm spOsobom 
zrozumlterne a v~as Informovae verejnose o zača-.:1_ uskuto
i'lovanl a o skončeni konania vo 
veciach,. k't-oré sú predr"T'U~tom záujmu verejnosti_ alebo o ktorých to ustanovuje osobitný 
zákon. 
9. Stavebný Urad postupoval nezákonne aj z dOvodu, 2:e v zmysle § 3 ocls. 2 zákona o správnom 
konani je povinný postupovať v konani v úzkej súčlnnos't-1 s Učastnlkml konania a da'ť l rTl v:f.dy 
pr-ílefitosť, aby mohli svoje práva a záujmy Učlnne obhajovat",. najmä sa vyjadriť k podkladu 
r-ozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania musia správne orgány poskytovať 
pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konan( ujmu. 
10. Postup stavebného úradu povafujeme za protizákonný a na základe uvedených skutočnosti. 
spochybi"tujeme správnosť,. pravdivose, spravodlivose a objektivitu rozhodnutia a spr-ávneho 
konania. Obnovou konania sa dožadujeme nápravy nezákonného právopla"t:n~ho správneho 
rozhodnutia a to vydanfm nového rozhodnutia, v ktorom by bolo prlhlladnuté na záujmy 
osOb, ktoré sú predmetnou stavbou dotknuté. 
11. Z»rove~ sa dožadujem, aby Mesto Pre~ov ako dotknutý orgán v kona nr po obnovenf konania 
hájilo pr-edov~etkýrn záujmy obyvaterov mesta a ochr-anu fivotného prostredia. Za týmto 
účelom sú
asne podávame ako občania dotknutej oblasti petfclu proti ln~talovanlu 
telekomunikačných stavieb v bezpr-ostrednej bllzkostl obytných zOn. ktorá je adresovaná 
Mestu Pre.šov a tiež jeho volenému zástupcovi -primátorovi mesta. Žiadam. aby toto 
podanie bolo v tomto bode posúdené v zmysle§ 19 ods. 2 a§ 20 zákona o správnom kona nf. 
12. Vzniknutú situáciu povaf.ujeme. ako občania tohto mesta, za systémový problém. Z tohto 
dOvodu sa obraciame aj na Oddelenie hlavného architekta a územného plánovania~ aby 
rovnaké požiadavky uvedené aj v pet:lcii boli zohradnené a vyhodnotené ako záujem mesta 
Prešov chr-ániť životné prostredie a občanov v bezprostrednej blfzkostl zón určených na 
bývanie pred negatrvnym vplyvom z takýchto za riade nf. Žiadam, aby toto podanie bolo 
v tomto bode posúdené v zmysle § 19 ods. 2 a § 20 zákona o správnom konani a postúpené 
Mestu Prešov, ako orgánu územného plánovania ako podnet na zmenu územného plánu tak, 
eby boli v zmysle § 11 ods. S v územnom pláne pr-l jeho zmene a doplnkoch upravené zásady 
a resulaUvy priestorového usporiadania a 1"unkčn~ho vyu.t:rvsnla územia mesta,. spolu so 
zásadami a regulaUvrnl starostllvostf o fivotné prostredie o nové zásady a regulatlvy 
umiestňovania vyslelacfch ant:.én elektromagnetického rádiového vlnenia v blfzkostl zón 
určených na bývanie a ich umiestňovanie v týchto zónach. Žiadam, aby táto pofladavka bola 
prerokovaná ako súčasť .,zadania•• prfslu~ným orgánom územného plánovania (Mestské 
zastupiterstvo v Pre~ove) v zmysle § 20 stavebného zákona pr-i najbližšej zmene územného 
plánu Mesta Pre~ov alebo jeho obs1:ar~vanr. 
13. Vzniknutú situáciu a spôsob jej ďalšieho riešenia budeme medializovať, keďže nejde len o 
problém jednotlivca ale aj o problém verejný. VJeobecným záujmom sa má na mysli verejný 
záujem. záujem dot"ýkajúcl sa ver-ejnosti, týkajúci sa väč!.lny. Záujem na obnovu konania 
podpol"ujeme aj petfciou. 
Prfloha: 
-List. vlas~nrctva 
-Kopla z pozemkovej mapy 
Na vedomie: 
/-Mesto Pre.š:ov, primátor 
-Mestský Úl"ad v Prešove. Sekcia stavebného úradu a urbanistiky, Oddelenie hlavného 
architekta a Uzemného plánovania 
Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk 
4 
ir 051/3100534 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)