Oznámenie o podanom odvolaní - výzva k písomnému vyjadreniu: "Polyfunkčný objekt - modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 7745".

Oznámenie o podanom odvolaní

04.10.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Hlavná 73, Prešov 
Spis 
č. SU/6375/2019 -Sf/87 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
\/y'Jt. . n ana ___ 0_4_-_10_-_20_19 
__ _ 
z~t;senň dHa--------
PSČ 08 001 
Dňa: 02.10.2019 
Oznámenie o podanom odvolaní-výzva k písomnému vyjadreniu. 
( verejná vyhláška ) 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad 
podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku, v znení jeho noviel 
(ďalej v texte " stavebný zákon") vydal 
dňa 02.09.2019 rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č. SÚ/6375/2019-Sf/87 pre 
stavbu: "Polyfunkčný objekt -modernizácia prevádzky ul. Pavlovičovo námestie 38, 
Prešov, súp. 
č. 7745", na pozemku KN-C 5523/2, KN-C 5528, KN-C 5537/1 katastrálne 
územie Prešov, pre stavebníka Medical 
Katajana s.r.o., Dukelská 65,08701 Giraltovce. 
Uvedené rozhodnutie bolo účastníkom konania doručené verejnou vyhláškou vyvesenou na 
úradnej tabuli od 
dňa 05.09.2019 do 20.09.2019 arovnako zverejnenou na elektronickej 
úradnej tabuli Mesta Prešov. 
V zákonnej lehote dňa 16.09.2019 voči predmetnému rozhodnutiu o dodatočnom povolení 
stavby podal odvolanie 
účastník konania: 
~~ Pavlovičovo námestie 36, 08001 Prešov 
Uvedené odvolania tvoria prílohu tohto oznámenia. 
V zmysle § 56 zákona č. 71/1967 Z.b. o správnom konaní stavebný úrad oznamuje 
podanie odvolania a zároveň vyzýva všetkých účastníkov konania, aby sa v lehote najneskôr 
do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia písomné vyjadrili k odvolaniu. 
V súlade s §26 ods. 2 správneho poriadku bude toto oznámenie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli 
a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke 
www.presov.sk. Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia. 
Príloha: Odvolanie účastníka konania 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje podanie odvolania 
voči rozhodnutiu č. SÚ/6375/2019-
Sf/87 zo dňa 02.09.2019, bola vyvesená na úradnej tabuly Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov ( www. presov.sk) 
~ O 4 -10-Z019 
Dna ..................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje podanie odvolania 
voči rozhodnutiu č. SÚ/6375/2019 
-Sf/87 zo 
dňa 02.09.2019, bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www. presov.sk) 
Dňa .................................... . 
1 T 
...................................... ~ ..... 
Pečiatka a podpis 
Týmto podávame odvolanie ako účastníci predmetného konania, v zastúpení vlastníkov 
bytov na 
Pavlovičovom námesti č. 34-37 v Prešove, proti dodatočnému povoleniu stavby" 
Polyfunkčný objekt-modernizácia prevádzky-ul. Pavlovičovo námestie 38, Prešov, súp. č. 
7745, č.: SÚ/6375/2019-Sf/87, zo dňa 2.9.2019. 
Vo 
svojom odvolaní vychádzame z námietok podaných počas konania, s ktorými sa 
stavebný úrad 
nedostatočne vyrovnal a namietame nezrovnalosti a nedostatočnosť podkladov, 
Považujeme postup stavebného úradu za nedôsledný a v rozpore so zákonom pre vydanie 
dodatočného stavebného povolenia, ktorá spočíva v: 
-str.3 : " Vzhľadom k tomu, že došlo k zmenám, ktoré pokladal stavebný úrad za podstatné, 
pôdorysne bola stavba rozšírená, došlo k zmene dispozičnej v osadení hygienického zázemia, 
došlo k zásahom do nosných obvodových konštrukcií na východnej a západnej fasáde 
a v čase kolaudácie zároveň začal stavebník realizovať aj práce na streche stavby, stavebný 
úrad všetky tieto zmeny vyhodnotil, ako zmeny, ktoré sú už zrealizované nie 
je možné tieto 
zmeny 
vyhodnotiť ako zmeny, ktoré sa podstatne neodchyľujú od dokumentácie v stavebnom 
konaní a navyše rozšírenie stavby bolo realizované aj na pozemkoch, ktoré nie sú vo 
vlastníctve stavebníka." 
= závažne a viacnásobné porušenia stavebného zákona, zabratie 
mestského pozemku a na prenajatom pozemku vybudovaná 
nehnuteľnosť-raz plocha 
9,84 m2 na zmluve 
č.44/2017 a raz plocha 2m2 na zmluve č.29/2018 a na str. 6 dokonca 7,84 
m2(akáje to vlastne plocha prenájmu?). 
Dňa 2.11.2018 p. primátorka povedala, že nájomná 
zmluva 
č. 44/2017 bola vypovedaná, a na odbore správy majetku MÚ povedali, že žiadna 
zmluva ani 
nebola= nevedomosť, klamstvo, podvod ? 
Došlo k 
dispozičnej a architektonickej zmene celého bytového domu = znehodnotenie 
hodnoty bytov v osobnom vlastníctve. 
Porušenie: 
Stavebného zákona:§ 38,§ 43i,bod 3,5,§ 46 bod1,§ 46d,§ 48 ods.1,§ 
58 ods.2,§ 60 ods.2,§ 
6lods.1§ 
62 ods.4,§66 ods.3,§ 88a,ods.2. 
Zákon o vl. bytov a nebyt. priestorov:§ 88 ods.5,§ 8 ods.l.a,b,c,§ 14 ods.b. l,m. 
-str. 
2: ,,Parkovanie pre povoľovanú stavbu bude na verejnom parkovisku, ... , pod areálom 
Katedrálneho chrámu 
sv. kniežat' a Alexandra Nevského." 
Opakované porušovanie uvedeného rozhodnutia zo strany stavebníka a návštev, hlásene aj 
Mestskej polícii= bez odozvy. 
-str. 
4: "Vzhľadom na rozsiahly počet účastníkov konania ... oznámil nové prejednanie 
verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 
26 zákona č. 71/67 Z. b. o správnom konaní." 
Veľmi dobre bolo známe, kto podal podnet za účastníkov konania. 
Je to porušenie, resp. prekrútenie § 26 zákona č. 71167 Z. b. o správnom konaní, a to tretí 
krát. 
-str. 4: ,J~ liatiudácie stavebný úrad zistil, že boli zrealizované stavebné úpravy, ktoré 
neboli predmetom stavebného povolenia a neboli ani predmetom zmeny stavby 
pred 
dokončením. Vydaným rozhodnutím o dodatočnom povolení stavby stavebný úrad legalizoval 
zmeny, ktoré boli vykonané v rozpore s vydaným stavebným povolením 
č. B 74212013-Ka, zo 
dňa 5.4.2013." =nám vlastne netreba plniť podmienky stavebného povolenia, všetko sa 
dodatočne zlegalizuje (načo je nám potom stavebný úrad?). 
-str. 6 -
7: " V prvom rade je potrebné uv i est: že účastník konania neuviedol v čom 
konkrétnom stavebný úrad porušil uvedené právne predpisy v konaní o dodatočnom povolení 
predmetnej stavby .
.... keďže umožnil aby sa účastník mohol pred vydaním rozhodnutia 
vyjadriť k jeho podkladom i k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúťjeho doplnenie a teda 
nemožno 
považovať za procesné pochybenie. " 
Tak si to rozmeňme na drobné: 
"účastník konania neuviedol v čom konkrétne stavebný úrad porušil uvedené 
právne predpisy v konaní o dodatočnom povolení predmetnej stavby" -asi je niekto 
hluchý, slepý a nevie ani 
čítať : 
a. zasadnutia výboru MČ IV. od r. 2017 (existujú zápisy, aj svedkovia) 
b. 13.3.2018-stretnutie zástupcov stavebného úradu, dotknutých vlastníkov bytov 
a poslancov 
MČ IV. (bolo to aj v TV), 
c. 19.3.2018 -podané trestné oznámenie na pracovníkov stavebného úradu, (stavebný úrad 
o tom 
nič nevie, aj keď 26.3.2018 mi Okresná prokuratúra napísala, že to postúpila na 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad a dňa 17.12.2018 mi Okresná prokuratúra zaslala list 
v ktorom píše, že 
dňa 11.10.2018 zaslal stavebný úrad na Okresnú prokuratúru list 
z 
v ktorom popisuje stavebný úrad svoje 
ďalšie kroky, o ktorých 2.11.2018 nič nevedel.) 
d. 23.7.2018-Upozornenie-oznámenie trestného činu (list ev.č.d.p. 129123/2018) 
e. 2.11.2018-stretnutie u p. primátorky-pracovníci st. úradu a vlastníci bytov, 
f. 12.11.2018 -Vyjadrenie k prasklinám a deštrukci am stavebných konštrukcii v byte 
p. 
Naďovej 
g. 19.112018 -stavebné konanie na mieste -pracovníci st. úradu , vlastníci bytov 
h. 20.11.2018-Pripomienky k stavebnému konaniu (list ev.č.d.p.171034/2018) 
1. 20.12.2018 -Odvolanie proti rozhodnutiu o dodatočnom povolení stavby. 
J. Mestské zastupiteľstvo: XI/18,XII/18,11119,111/19(existuje záznam). 
na str. 6 v rozhodnutí sa 
píše: "Podl'a § 3 ods. 1,2,4 správneho poriadku správne orgány 
postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné 
chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb 
a dôsledne 
vyžadovať plnenie ich povinnosti. 
Podľa§ 32 ods. l, 2 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne 
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. " 
Tak sa pýtam, ako postupuje a chráni správny orgán práva a záujmy fyzických osôb a ako 
zisťuje skutočný stav veci a obstaráva potrebné doklady pre rozhodnutie ? 
na str.7 v rozhodnutí sa píše: 
" ... preto povinnosťou správneho orgánu bolo 
v predmetnom konaní 
postupovať v súčinnosti s účastníkmi konania aj s namietajúcimi 
účastníkmi konania, čo bolo z úrovne stavebného úradu rešpektované a stavebný úrad 
konal s týmto 
účastníkom konania". 
Prečo potom napriek upozorneniam a otázkam, účastník konania (ktorý je známy) nebol 
o rozhodnutiach informovaný ? 
Tvrdíme, že 
nekonal , lebo by nenapísal, že "Účastník konania nepredložil 
a neuviedol konkrétne 
skutočnosti, na základe ktorých dospel k záveru, že stavebný úrad 
v konaní porušil uvedené právne predpisy. 
" 
Viď vyššie uvedené fakty (otázky, vyjadrenia a listinné dôkazy). 
str.8: " ... keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore s verejným záujmom. " 
Takže 52 bytov v osobnom vlastníctve a 6 nebytových priestorov v bytovom dome nie je 
verejný záujem. 
str. 
8: " ... má právo realizovať svoje práva súvisiace s vlastníctvom veci, teda 
predmetnej stavby, 
udržiavaťju, prípadne upravovat: " 
Zaujímavé, že svoje právo súvisiace s vlastníctvom veci má v tomto prípade jeden, ale 
nemá ho 
ďalších 52 vlastníkov bytov. Kde je potom dodržanie nezasahovania do 
cudzieho súkromného vlastníctva. Porušenie zákona o 
vl. bytov a nebyt. priestorov § ll 
ods.4-5, § 14 ods. l., a čo Ústava SR čl.20, ods. l. 
str. 9 :"Príčinu vlásočnicovej praskliny ... " 
Takže -Vyjadrenie k prasklinám a deštrukciám stavebných konštrukcii v byte p. 
Naďovej, z 12.11.2018 =praskliny priečok až do hr. 10 mm, pokles zárubni-nie je 
pravdivé? 
str. 9: " ... je zapísaný ako samostatne stojaca stavba so samostatným súpisným číslom, 
ktorá ne typickým spôsobom je konštrukčne vzájomne prepojená a to tak v rámci 
dispozičného riešenia, ako aj v rámci konštrukčného prepojenia strechy s konštrukciou 
bytového domu .
... 
Na základe uvedeného nie je možné sa stotožnil: že došlo do zasahovania do vlastníckych 
práv vlastníkov bytov a k porušeniu zákona 
č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov. 
Neviem či je podstatný list vlastníctva a súpisné číslo, alebo reálny stav: "je konštrukčne 
vzájomne prepojená a to tak v rámci dispozičného riešenia, ako aj v rámci konštrukčného 
prepojenia strechy s konštrukciou bytového domu. " 
Porušenie zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov: § 2 ods. 
4,8,9,11, 
§6 ods.2, písm.l,2, § 8 ods.5, § 8a, ods.l,5, §8b,ods.1,§ 9 ods.5e,§ ll,ods. 4,5, 
§ 14b,ods.1 ,písm. l, m, § 14b,ods. 2,písm.e. 
str. 
10: Tak ako už píšem na začiatku v poznámke na str. 3.: na rôznej veľkosti 
prenajatého pozemku, bez súhlasu vlastníka pozemku (mesto Prešov), postavená 
nehnuteľnosť. 
Záver : stavať a upravovať sa môže aj v rozpore a nedodržiavaniu stavebného povolenia, 
zasahovaniu do cudzích vlastníckych práv, všetko bude nakoniec bez postihu zlegalizované. 
V Prešove, 16.9.2019 
Alberty Peter 
Na vedomie: 
-primátorka mesta Prešov 
-hlavný kontrolór mesta Prešov 
-VMČ IV. Prešov 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)