Ponuka prenájmu nebytových priestorov: Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, vyhlasuje obchodnú verejnú sút'až na prenájom vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov: viď príloha "Zoznarn vol'ných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 20.09.2019".

11.10.2019 / Obchodná verejná súťaž

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)